nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/1995. (III. 8.) IM rendelet
az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról
2013-07-01
infinity
6

9/1995. (III. 8.) IM rendelet

az elítélt személyek átszállításáról szóló
európai egyezmény végrehajtásáról

Az 1994. évi XX. törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel, az egészségügyi miniszterrel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben — a következőket rendelem el:

Külföldi állampolgár átszállítása

1. §

(1) Ha a magyar bíróság az Egyezményben részes állam állampolgárával szemben végrehajtandó szabadságvesztést szab ki, vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmaz, az Egyezmény lényeges tartalmáról és a végrehajtás átadásának (a továbbiakban: átszállítás) lehetőségéről a jogerős határozatot hozó bíróság tanácsának elnöke (a továbbiakban: a tanács elnöke) tájékoztatja az elítéltet, illetve — ha az elítélt jogérvényes hozzájárulásra képtelen — az elítélt képviselőjét. Ha az átszállítás iránt kérelmet terjesztenek elő, az elítéltnek, illetőleg a képviselőjének az átszállításhoz való hozzájáruló nyilatkozatáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet aláír, a tanács elnöke, az elítélt vagy a képviselője; a jegyzőkönyvet a bíróság pecsétjével kell ellátni. Ha az elítélt, illetve képviselője a határozat kihirdetésénél nincs jelen, a tájékoztatást írásban kell részére kézbesíteni.

(2) Ha a fogva lévő elítélt a szabadságvesztését, illetőleg az intézkedést végrehajtó intézetben terjeszt elő az átszállítása iránti kérelmet, a fogva tartás helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró az elítélt hozzájáruló nyilatkozatát az (1) bekezdésben írt módon jegyzőkönyvezi, és azt az első fokon eljárt bíróságnak megküldi.

(3) Ha a szabadlábon lévő elítélt az átszállítására irányuló kérelmet terjeszt elő, az első fokon eljárt bíróság tanácsának elnöke elrendeli a jogerős szabadságvesztés, illetőleg intézkedés azonnali foganatba vételét, és intézkedik az (1) bekezdésben írt hozzájáruló nyilatkozat jegyzőkönyvezése iránt.

(4)1 Amennyiben az elítélt, illetőleg képviselője az átszállítás iránti kérelmet terjeszt elő, a bíróság a büntetőügy iratait, valamint az Egyezmény 6. Cikk 2. pontjában felsorolt iratokat felterjeszti az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

(5) Az Egyezmény 2. Cikk 3. pontjában említett esetben az (1)—(4) bekezdés rendelkezései értelemszerűen irányadók.

Magyar állampolgár átszállítása

2. §2

Ha külföldi bíróság magyar állampolgárral, bevándorolt vagy letelepedett jogállású személlyel, illetve külön törvény alapján a szabad mozgás és az állandó tartózkodás jogával rendelkező személlyel szemben szabadságvesztést szab ki, vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmaz, az elítélt átszállítására irányuló kérelem tárgyában az igazságügyért felelős miniszter dönt.

3. §

(1)3 A külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtására átvett elítéltet a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény IV. Fejezet 2. Címében szabályozott eljárás befejezéséig, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben kell fogva tartani. Az elítélt fogva tartására a kiadatási letartóztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)4 Az (1) bekezdésben foglalt eljárás alapján hozott jogerős határozatot a Fővárosi Törvényszék az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak küldi meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárás befejezéséig azt, akivel szemben a külföldi bíróság szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazott

a) kóros elmeállapotú jogsértő esetében az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben,

b) fiatalkorú javítóintézeti nevelése esetén az Egészségügyi Minisztérium 5 1. Számú Fiúnevelő Intézetében, illetőleg a 4. Számú Leánynevelő Intézetében kell elhelyezni.

Az elítélt átadása és átvétele

4. §

(1)6 Az elítélt átadásáról és átvételéről az Országos Rendőr-főkapitányság Interpol Magyar Nemzeti Iroda a Készenléti Rendőrség közreműködésével gondoskodik.

(2) Az elítélt átadásának és átvételének költségei, valamint az átszállítással kapcsolatban felmerülő fordítási költségek bűnügyi költségek.

A közkegyelmi rendelkezések, a perújítás és az ítélet felülvizsgálata

5. §

(1)7 A közkegyelmi rendelkezések alkalmazása érdekében a nem magyar állampolgár elítéltet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az átszállítása után is nyilvántartja. A nyilvántartás a végrehajtás befejezéséig vagy a végrehajthatóság megszűnéséig tart. Erről az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium értesíti a nyilvántartást vezető szervet. A végrehajtás befejezéséről vagy a végrehajthatóság megszűnéséről a Miniszterelnöki Hivatalt is tájékoztatni kell.

(2)8 Az elítéltre kiható közkegyelmi rendelkezés alapján hozott határozatról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, illetve a törvényszék tájékoztatja az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.

6. §9

A perújítási eljárás, valamint a felülvizsgálati eljárás során hozott határozatot az első fokon eljárt bíróság küldi meg az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

Tájékoztatás a végrehajtásról

7. §10

Az Egyezmény 15. Cikkének végrehajtása érdekében a szabadságvesztést vagy az intézkedést foganatosító büntetés-végrehajtási szerv tájékoztatja az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, ha

a) a büntető ítélet végrehajtását befejezettnek tekinti,

b) az elítélt a hatóság őrizetéből a büntetés letöltése előtt megszökött,

c)11 az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium ezt külön kéri.

Átmenő szállítás

8. §12

Az Egyezmény 16. Cikke alapján előterjesztett kérelem tárgyában az igazságügyért felelős miniszter dönt. Az átszállításról az Országos Rendőr-főkapitányság Interpol Magyar Nemzeti Iroda a Készenléti Rendőrség közreműködésével gondoskodik, és az átszállítás megtörténte után a felmerült költségekre vonatkozó költségjegyzéket az átutalási számlaszám megjelölésével az igazságügyért felelős miniszternek küldi meg.

Értelmező rendelkezés13

8/A. §14

E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján kiszabott részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére is alkalmazandók.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Az Egyezményben szabályozott eljárásban az elítéltet az képviselheti, aki a Be. szerint védőként eljárhat.

(2)15 Az Egyezmény alkalmazásában szabadságelvonással járó intézkedésen magyar bíróság ítélete esetén kényszergyógykezelést [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 78. §], illetve javítóintézeti nevelést (Btk. 120–122. §) kell érteni.

10. §16

Minden olyan esetben, amikor az Egyezmény alkalmazása tekintetében kétség merül fel, az ügyben eljáró bíróságnak az igazságügyért felelős miniszter, az ügyésznek pedig a legfőbb ügyész állásfoglalását kell kérnie.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!