nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/1995. (IX. 1.) KHVM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
2009-01-01
2011-12-16
2

13/1995. (IX. 1.) KHVM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről1

Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (a továbbiakban: Megállapodás) — a többször módosított — 20/1979. (IX. 18.) KPM 2 rendelettel kihirdetett A) és B) Melléklet módosítását és kiegészítését e rendelettel kihirdetem.

2. § A veszélyes áruk belföldi szállításánál a Megállapodás A) és B) mellékletének előírásait a mellékletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a nemzetközi szállításoknál 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

Melléklet a 13/1995. (IX. 1.) KHVM rendelethez

A veszélyes áruk belföldi elszállításánál a Megállapodás A) és B) mellékletét a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

,,A'' Melléklet

6.2 osztály 2650 szélzetszám (1) bekezdés

Megjegyzés:

Azon anyagok belföldi szállításánál, amelyek a jelen módosítást megelőzően a 6.2. osztályba tartoztak az ADR korábbi, 6.2 osztályra vonatkozó (szállítási, csomagolási) előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az ,,undort keltő anyag'' bejegyzést kell tenni.

Az undort keltő anyagok belföldi szállítását végző gépkocsivezetőknek a szállításra előírt szabályokból vizsgát kell tenni, melyről a Közlekedési Főfelügyelet vagy az általa elismert szerv igazolást ad ki. A vizsga követelményeit a Közlekedési Főfelügyelet külön szabályzatban határozza meg.

2652 szélzetszám

(3) Az egészségügyi intézményekben keletkezett és ártalmatlanítás céljából szállított, az ADR 6.2 osztályba sorolt, fertőző hulladékok belföldi szállításánál a csomagolóeszközt vagy IBC-t — ha a hulladékot a csomagolóeszközzel vagy IBC-vel együtt ártalmatlanítják — az illetékes hatóság az A.5 vagy A.6 Függelék előírásaitól eltérően is engedélyezheti. Az engedélykérelemhez mellékelni kell az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet (ORKI) minősítő határozatát és javaslatát, melynek ki kell terjednie a hulladék ADR szerinti besorolására és az A.5 vagy A.6 Függelék előírásaitól eltérő vizsgálati paraméterekre is.

Az egészségügyi intézményekben keletkezett — a 6.2 osztályba sorolt — hulladékok belföldi szállításánál a vonatkozó csomagolási előírásokat 1996. július 1. után kell alkalmazni.

A.5 Függelék

A 6.2 osztályba tartozó hulladékok belföldi szállítására használt csomagolóeszközökön alkalmazott jelölésnél a következő eltérések engedélyezettek:

3512 szélzetszám

(1) a) nem kell alkalmazni,

c) csak a ,,fertőző anyag'' feliratot kell feltüntetni,

f) nem kell alkalmazni.

,,B'' Melléklet

Általános előírások

10 261 szélzetszám

(3) E szélzetszám rendelkezéseit az 1988. január 1. után bejegyzett — a veszélyes áruk szállítására kizárólag belföldi forgalomban használt — járművekre 1997. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A Magyarországon bejegyzett és a 10 282 és 10 283 szélzetszám szerint jóváhagyásra nem kötelezett járművek Igazoló lapján — amennyiben nemzetközi forgalomban szállítanak veszélyes árut — a következő bejegyzést kell feltüntetni:

,,Az ADR 10 261 szélzetszáma szerinti sebességkorlátozóval felszerelve''

10 385 szélzetszám

(4) Belföldi szállítások, illetve a Magyarországról induló nemzetközi szállítások esetében az írásbeli utasításoknál az ME—07—4610:1994 ,,Közúti járműveken alkalmazott írásbeli utasítás veszélyes áruk szállításához'' c. szabványban foglaltakat is be kell tartani.

1. osztály

11 282 szélzetszám

A 10 282 szélzetszám előírásait a Magyarországon jóváhagyott II. és III. típusú szállítóegységeknél kell alkalmazni.

6.2 osztály

62 315 szélzetszám

A 6.2 osztály anyagainak szállítására a Magyarországon kiadott ADR bizonyítványok közül csak azok érvényesek, amelyeknek érvényesítése e rendelet kihirdetése után történt.

B.1 a Függelék

211 183 szélzetszám

Megjegyzés:

Az 1978. október 1-je előtt gyártott tartányokat, tartálybattériákat e rendelet kihirdetését követően időszakos vizsgálatnak már nem lehet alávetni, kivéve, ha a tartány kielégíti a 211 181 szélzetszám feltételeit.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!