nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1995. évi XLII. törvény
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
2012-04-15
2013-01-01
7

1995. évi XLII. törvény

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről1

Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal, valamint az élet- és vagyonbiztonsággal összefüggő egyes — közszolgáltatás útján megvalósuló — közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata, amelynek a működési területén való ellátását a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a megyei önkormányzattól átvállalhatja.

(2)3 A helyi önkormányzat által szervezett, az e törvényben meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles igénybe venni.

(3)4 A helyi önkormányzat a kötelező közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot hirdet meg.

2. § A helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás megnevezését, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, a közszolgáltatást végző intézmény vagy szakvállalkozás (a továbbiakban együtt: szolgáltató) megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit [Ptk. 226. § (1) bek.];

d) közüzemi szolgáltatás (Ptk. 388. §) esetén a közüzemi szerződés létrejöttének módját, valamint a szolgáltatás igénybevételének, korlátozásának, megtagadásának — jogszabályban nem rendezett — módját és feltételeit;

e)5 az érintett közfeladattal összefüggő — jogszabályban nem rendezett — helyi önkormányzati hatósági feladatot, hatáskört;

f) az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás ingyenességét.

2/A. §6 (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása a következő feltételek mellett vállalható át:

a) az átvállalásról a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása az átvállalás időpontját megelőző legalább hat hónappal korábban dönt, és erről haladéktalanul értesíti a megyei önkormányzatot,

b) az átvállalásra a következő év január 1. napjával kerülhet sor,

c) az átvállalást írásbeli megállapodásba kell foglalni,

d) a községi, városi önkormányzat a következő év január 1-jei hatálybalépéssel megalkotja a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét, az átadó megyei önkormányzat pedig úgy módosítja a rendeletét, hogy annak hatálya a feladatot átvállaló önkormányzat(ok)ra az átvállalás időpontjától már nem terjedhet ki.

(2) Ha a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását nem vállalja tovább, a feladatnak a megyei önkormányzat részére történő visszaadása során az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(3) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalására és visszaadására az átadó önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátására irányuló, a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval kötött szerződésében meghatározott időtartam lejárta után vagy a közszolgáltatási szerződést kötött felek közös megegyezése esetén kerülhet sor.

2/B. §7 (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás átadására, illetőleg visszaadására vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett működési területet;

b) a feladat átvállalásának, illetőleg visszaadásának kezdő időpontját;

c) a folyamatban lévő ügyek iratainak az ügy számát és jellegét feltüntető jegyzékét;

d) a feladat visszaadásának szabályait.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő folyamatban lévő ügyek iratait az átadás, illetve a visszavétel napjáig kell az átvevő részére átadni.

3. § E törvény alkalmazásában

a)-e)8

f)9 kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban, helyiségben a tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és tartozékainak időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata, a használat és a műszaki megoldás megfelelőségének vizsgálata.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)10

(3)11 A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szakmai követelményeit, valamint a tevékenység körét és az ellátásra való jogosultság feltételeit.

(4)12 Felhatalmazást kap a közszolgáltatást szervező megyei (fővárosi) önkormányzat, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait – a közszolgáltatás ellátását átvállaló települési önkormányzatok illetékességi területére ki nem terjedő hatállyal – rendeletben állapítsa meg.

(5)13 Felhatalmazást kap a kéményseprő-ipari közszolgáltatást szervező azon települési önkormányzat, amely a közszolgáltatás ellátását a megyei (fővárosi) önkormányzattól átvállalta, hogy a közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait rendeletben határozza meg.

5. §14 (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében a díj mértékét a kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi), a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege (üzemelő vagy tartalék) és a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz tartozó kéményseprő körzet településszerkezete figyelembevételével kell meghatározni. A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítani.

(2) A díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít. A helyi önkormányzat a díj megállapításánál a fejlesztési célú költséghányadot figyelembe veheti.

(3) Ha a közszolgáltató szervezet más tevékenységet is folytat, akkor köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatás költségeit a számviteli előírásoknak megfelelően elkülönítetten nyilvántartani.

(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületeinek a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.

(5) A díjat az elvégzett szolgáltatás alapján – a tulajdonos és a közszolgáltató eltérő megállapodása hiányában – utólag kell megfizetni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!