nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
2013-04-01
2014-12-31
15
Jogszabály

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről, és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Egészségbiztosítási Önkormányzattal1 egyetértésben a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § (1)2 A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy tízenkét évesnél fiatalabb beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja.

(2)3 A keresőképtelenség elbírálása az Ebtv. 44. §-ában felsorolt esetekben történik.

(3)4 A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálását a mindenkor érvényes szakmai irányelvek szerint kell végezni.

2. § (1)5 Az Ebtv. 45. §-a szerinti keresőképtelenség, illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására jogosult:;

a) a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos),

b) a járóbeteg-szakellátás orvosa,

c) az ideggondozó, bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó, valamint az onkológiai gondozó szakorvosa,

d)6 az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) ellenőrző tevékenysége során az eljáró ellenőrző főorvos (a továbbiakban: ellenőrző főorvos),

e)7 az OEP-pel felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos (a továbbiakban: felülvéleményező főorvos).

(2)8 A kórházi kezelés időtartamára, valamint a pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a kórház igazolja a keresőképtelenséget. Az utóbbi esetben a betegség mellett az ,,adaptációs szabadság'' megjelölést és annak időtartamát is fel kell tüntetni.

(3)9 Az (1) bekezdés a) pontjában említett háziorvos a keresőképtelenség elbírálására és igazolására akkor jogosult, ha a háziorvosi tevékenységre az OEP-pel szerződést kötött.

(4)10 Az (1) bekezdés b)c) pontjában említett orvos (szakorvos) a keresőképtelenség elbírálására abban az esetben jogosult, ha e feladat ellátására az OEP-pel finanszírozási szerződést kötött intézmény vezetője kijelölte. A keresőképtelenség elbírálására jogosult szakorvosok adatait a finanszírozási szerződés melléklete tartalmazza.

(5) A járóbeteg-szakellátás orvosa csak akkor bírálhatja el a keresőképtelenséget, ha a járóképes beteg ellátására területileg vagy a háziorvos beutalása alapján illetékes.

(6) Amennyiben a keresőképtelenséget nem a biztosított vagy gyermekének háziorvosa állapítja meg, úgy erről az eljáró orvosnak — a megállapítással egyidejűleg — a biztosított vagy gyermekének háziorvosát írásban haladéktalanul értesítenie kell.

(7)11 Az egynapos sebészeti, a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget.

3. §12 A biztosított köteles a keresőképtelenség ideje alatti tartózkodási helyét (lakcímét) a keresőképtelenségét elbíráló orvosnak bejelenteni. Ha a keresőképtelen biztosított tartózkodási helye keresőképtelenségének időtartama alatt módosul, és ennek következtében az orvos személye megváltozik, a keresőképtelenséget megállapító orvos a keresőképtelen állományba vételt lezárja és arról, valamint a beteg állapotáról igazolást ad ki, amellyel a biztosított felkeresi az új tartózkodási helyén lévő, keresőképtelenség megállapítására jogosult orvost.

4. § 13

5. § Ha a biztosított az egészségi állapota javulásának következtében munkája elvégzésére már alkalmas, illetőleg, ha az általa ápolt gyermek egészségi állapota miatt további ápolást már nem igényel, a keresőképtelenséget elbíráló orvosnak a biztosítottat keresőképessé kell nyilvánítania.

6. § (1) A biztosított a keresőképtelenségének elbírálásához köteles az orvost tájékoztatni munkavégzésének (tevékenységének) az egészségi állapotával összefüggő körülményeiről, annak egészségi szempontból lényeges elemeit a betegdokumentációban rögzíteni kell.

(2) A keresőképtelen biztosított köteles

a)14 betartani az orvos utasításait, így különösen a gyógyulását elősegítő, meghatározott idejű ágynyugalomra, valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozóan,

b) az elrendelt vizsgálatokon megjelenni,

c) ha a keresőképtelensége alatt más orvos is kezeli, erről a keresőképtelen állományban tartó orvost tájékoztatni.

(3)15 A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt

a) a munkavállaló esetén a munkáltató,

b) közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv

jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni az OEP-nél.

7. §16 (1)17 A keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását az ellenőrző főorvos ellenőrzi. Ellenőrző tevékenységet elláthat az OEP erre kijelölt főorvosa.

(2)18 Az (1) bekezdés szerinti ellenőrző főorvos tevékenysége kiterjed az OEP-hez beérkezett keresőképtelenségi adatok célzott ellenőrzésére is. Ezen tevékenység során az ellenőrző főorvos igénybe veheti szakmai véleményezés és konzultáció céljából az OEP-pel a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti felülvéleményező főorvos közreműködését.

(3) Az ellenőrző főorvos az ellenőrzés keretében jogosult:

a) a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,

b) a betegdokumentációba történő betekintésre,

c) szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,

d) a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,

e) javaslatot tenni a táppénz folyósítás megszüntetésére a táppénzfolyósító szerv felé,

f) az a)–e) pont szerinti megállapításait a betegdokumentációban rögzíteni,

g) a 6. § (3) bekezdése alapján indult eljárásban a munkáltatóval írásban közölni a felülvizsgálat eredményét.

(4) Az ellenőrző főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján

a) dönt a biztosított keresőképtelenségérő, vagy keresőképességéről,

b) döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót írásban értesíti, továbbá döntését bejegyzi a keresőképtelenséget elbíráló orvos által vezetett ,,Orvosi Napló a keresőképtelen biztosítottakról'' című Naplóba (a továbbiakban: Napló).

(5)19 A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül a fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve (a továbbiakban: orvosszakértői szerv) illetékes főorvosi bizottságánál (a továbbiakban: FOB) orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

(6) Ha a keresőképtelen személy a (3) bekezdés a) és c) pontjaiban említett vizsgálathoz nem járul hozzá, vagy a 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, továbbá, amennyiben a keresőképtelen biztosított tartózkodási helyét (lakcímét) az elbíráló orvosnak nem jelenti be, illetőleg a gyógyulását tudatosan késlelteti, akkor az ellenőrző főorvos kezdeményezi a táppénz folyósítás megszüntetését a táppénzfolyósító szervnél. Ezt a tényt a Naplóban és a beteg dokumentációjában rögzíti, továbbá aláírásával és bélyegzőlenyomatával látja el.

(7)20 Az ellenőrző főorvos az ellenőrzés eredményét a Naplóba bejegyzi és észrevételeiről indokolt esetben az OEP-pel finanszírozási, illetve a keresőképtelenség elbírálására szerződést kötött intézményt (személyt) is értesíti.

(8) Ha az ellenőrzés során az ellenőrző főorvos ismételt vagy súlyos hiányosságokat tár fel, a keresőképtelenség elbírálására történt kijelölés visszavonását vagy az elbírálásra kötött szerződés felmondását kezdeményezi.

7/A. §21 (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti közreműködés keretében a felülvéleményező főorvos a 7. § (3) bekezdése a)–f) pontjai és a (4) bekezdése a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult.

(2) A 30 napot meghaladó keresőképtelenséget a felülvéleményező főorvos havonta legalább egyszer felülvéleményezi, kivéve, ha a keresőképtelenség felülvéleményezésének időtartamát ennél hosszabb időben állapította meg. Az egy hónapot meghaladóan táppénzes állományban lévő fekvőbeteg orvosszakmai felülvéleményezését – az ellenőrző főorvos utasítására – a beteg tartózkodási helyén is elvégezheti.

(3) Ha a keresőképtelenség felülvéleményezése során a felülvéleményező főorvos ismételten hiányosságokat tár fel, azt jelzi az ellenőrző főorvosnak intézkedés megtétele céljából.

8. §22 (1) Amennyiben a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy az ellenőrző főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a beteget az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott, területileg illetékes FOB elé utalja.

(2)23 Ha a biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a keresőképességének elbírálását kérheti a területileg illetékes FOB-tól.

(3)24 A FOB elé utalás

a) a munkaképesség-változás, illetve a keresőképesség felülvéleményezése céljából a 4. számú melléklet szerinti nyomtatvány (a továbbiakban: Orvosi Beutaló),

b) a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából a 4/A. számú melléklet szerinti nyomtatvány

kiállításával történik.

(3a)25 A (3) bekezdés szerinti nyomtatványt kell kitölteni továbbá minden olyan esetben, amikor a beteg vagy a kezelőorvos orvosszakértői vizsgálatot kezdeményez az orvosszakértői szerv illetékes szakértői bizottságánál a munkaképesség vagy a súlyos fogyatékosság megállapítása, illetve a baleseti táppénz folyósításának meghosszabbítása céljából.

(4)26 Az orvos az orvosszakértői szerv illetékes szakértői bizottsága és a FOB elé történő beutaláshoz a (3) bekezdés szerinti nyomtatványt használja és a rendelkezésére álló kórrajz kivonatát is mellékeli.

(5) Ha a kezelőorvos a külön jogszabályban meghatározottak szerint a táppénz folyósító szervtől értesítést kap a táppénzre való jogosultság megszűnésének időpontjáról, amennyiben a beteg állapota azt indokolja, kezdeményezi a munkaképesség változás megállapítására irányuló eljárást.

(6)27 Az Ebtv. 48/A. §-a szerinti esetben is a (3) bekezdés szerinti Orvosi Beutalót kell kiállítani. Az orvosszakértői szerv a döntéséről a döntését követő öt napon belül a kezelő orvost tájékoztatja. A kezelő orvos az orvosszakértői szerv értesítés kézhezvételét követő öt napon belül felhívja a keresőképtelen személy figyelmét arra, hogy megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet nyújthat be.

9. § (1)28 A FOB tagja az orvosszakértői szerv kijelölt szakértői bizottságának két orvosszakértője, akik közül az elnök a beteg fődiagnózisa szerint illetékes szakorvos.

(2) A FOB a döntését a rendelkezésére álló orvosi dokumentáció alapján hozza. Szükség esetén a beteget vizsgálatra berendelheti, a fekvőbeteget az ápolás helyén megvizsgálhatja.

(3)29

(4)30 A FOB működésének helye az orvosszakértői szerv székhelye, telephelye. A FOB munkarendjét az orvosszakértői szerv vezetője határozza meg, az OEP főigazgatójával egyetértésben.

(5)31 A FOB naponta ülésezik, döntése végleges.

(6)32 A FOB a beteg keresőképtelenségéről hozott döntését a vizsgálat lezárásával egyidejűleg írásban közli.

10. §33 (1) A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti ,,Orvosi Igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről'' elnevezésű nyomtatványt. Tartós keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségi állomány 8. napjától a keresőképtelenség igazolására a 6. számú melléklet szerinti az ,,Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről'' megnevezésű, nyomtatványt kell – legalább 2 hetenként – kiállítani. Az 5. és 6. számú mellékletek szerinti igazolásokat az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni.

(2) A kórházi kezelés idejét az ,,Igazolás fekvőbeteggyógyintézetben történő gyógykezelésről'' elnevezésű, 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell igazolni.

(3) A keresőképtelenséget megállapító orvos a keresőképtelen biztosítottakról a Napló elnevezésű nyilvántartást vezeti az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal. A nyilvántartást az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célból kell vezetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt orvosi dokumentációk közokiratok.

11. § (1)34 Ha a keresőképtelenséget a beteg gyermek ápolása címén állapították meg, az igazoláson fel kell tüntetni a szülő és a gyermek TAJ-számát, nevét, születési idejét és anyja nevét, valamint a kórisme rovatban a gyermek betegségét be kell jegyezni. A keresőképtelenség kezdő időpontjának megállapításánál figyelembe kell venni a gyermek közösségből történő kitiltásának időpontját.

(2) Ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.

12. § (1) Az orvos saját dokumentációjában a keresőképtelenség okát (a betegség, állapot megjelölését), illetőleg a keresőképtelenség egyéb jogcímét (gyermekápolás stb.) — a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának mindenkori érvényes fogalmaival és számjeleivel — megjelöli.

(2)35 A 10. § (1) bekezdése, illetve a 11. § (1) bekezdése szerinti igazolásokon, valamint a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti Naplóban a 2. számú mellékletben foglalt, a táppénz jellegére utaló megjelöléseket kell alkalmazni. Üzemi baleset miatti keresőképtelenség esetén – amíg a baleset üzemiségének tényét a táppénzfolyósító szerv határozattal nem állapítja meg – a keresőképtelenség jellegeként ,,egyéb baleset 4'' megjelölést kell alkalmazni. A kódot az üzemi baleset tényét megállapító határozat bemutatásakor kell módosítani.

13. § (1) Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, keresőképtelenként a Naplóban tovább nyilvántartani nem kell, de ezt a tényt a Naplóban és a beteg kartonján is fel kell tüntetni. Amennyiben a biztosított továbbra is keresőképtelen, ezt kérésére igazolni kell. A biztosított, a munkáltató vagy a társadalombiztosítási szerv kérésére az orvos a keresőképtelenséget — a táppénzre jogosult keresőképtelen biztosítottra irányadó szabály szerint — véleményezi. Az ilyen véleményben fel kell tüntetni, hogy kinek a kérésére és milyen célból adták ki.

(2)36 Amennyiben a keresőképtelenség igazolását táppénzre nem jogosult személy kéri, azt a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos adja ki, az e rendeletben foglaltaknak megfelelően.

14. §37 (1)38 A keresőképtelenséget elbíráló orvos a keresőképtelenné, illetőleg keresőképessé nyilvánított biztosítottakról naptári hetenként, az azt követő első munkanapon köteles jelentést tenni az OEP-hez (heti jelentés). A heti jelentést a 3. számú mellékletben foglalt nyomtatvány szerint elektronikusan (ideértve a számítógépes adathordozót is) kell megtenni, feltüntetve a 2. számú mellékletben foglalt, a táppénz jellegére utaló megjelöléseket. Az OEP a heti jelentésben foglalt adatokat az adatvédelmi előírások betartásával kezeli.

(2)39 A heti jelentés rekordképét a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. §40

16. § (1)41 Ez a rendelet 1995. szeptember 1. jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kezdődő keresőképtelenség további elbírálására a keresőképessé nyilvánítás időpontjáig a keresőképtelenséget megállapító orvos (egészségügyi intézmény) jogosult.

1. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez42

Napló43

Napló

………. év ……………………….. hó

Sor-

szám

A keresőképtelen személy adatai

Kórisme

FM*

T*

K*

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

 

neve:

szül. éve:

lakcíme:

fogl.:

 

 

 

 

TAJ száma

BNO kód:

 

 

 

 

 

FM*

T*

K*

=

=

=

Felvétel módja (kód)

Táppénz jellege (kód)

Megszűntetés (kiírás) módja (kód)

Napló

Keresőképtelen

-től

Keresőképtelen

állományból kiírt

-től

Fekvőbeteg-intézetben

Ellenőrzés

időpontja

Feljegyzések

-tól

-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez44

A heti jelentéshez és a keresőképtelenség
igazolásához, valamint a Naplóban használandó
kódok

Felvétel módja (Felv. mód.)

Kód

Induló

I

Átvett

A

Új diagnózis

D

Kórházból

H

Visszamenőleges

V

Neme

Kód

Férfi

1

2

Eset megszüntetés módja (Megsz. mód.)

Kód

Keresőképes

K

Átadva

A

Kórházba

H

Táppénz joga lejárt

L

Beteg kérésére

B

Diagnózis változás

D

Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra jogosult

R

Meghalt

E

Táppénz jellege
(TP. jell.)

Kód

Üzemi baleset

„1

Foglalkozási megbetegedés

„2

Közúti baleset

„3

Egyéb baleset

„4

Beteg gyermek ápolása

„5

Terhesség-szülés miatti keresőképtelenség

„6

Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés

„7

Egyéb keresőképtelenség

„8

Veszélyeztetett terhesség

„9

3. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez45

A heti jelentésnek tartalmaznia kell:

a) – az intézmény vagy praxis nevét, kódjelét,

– a rendelés kódjelét,

– az orvos nevét,

– az orvos specifikus bélyegző számát,

– a tárgyhét sorszámát;

b) a tárgyhéten keresőképtelen állományba vett betegek esetén

– táppénzes naplószámát,

– TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát),

– a beteg korát, nemét,

– a felvétel módját jelölő kódot,

– a táppénz jellegét jelölő kódot,

– a keresőképtelenséget indokló diagnózis BNO kódját,

– a keresőképtelen állományba vétel dátumát;

c) a tárgyhéten keresőképtelen állományból kiírt betegek esetén

– a táppénzes napló számát,

– TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát),

– a keresőképtelen állományból kiírás dátumát,

– a megszüntetés módját jelölő kódot;

d) – a jelentéskészítés dátumát,

– az orvos aláírását,

– az orvos specifikus bélyegző lenyomatát.

Heti jelentés a keresőképtelen állományba vett esetekről46

Heti jelentés a keresőképtelen állományba vett esetekről

 

 

 

 

naptári hét

 

Intézmény, praxis megnevezése: …………………………………………………………………………………..

Működési kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresőképtelen állományba vétel:

Sor-

szám

TP. napló

száma

Keresőképtelen TAJ száma

Gyermek TAJ száma

Beteg

Felv.

mód.

TP.

jell.

Betegség BNO kódja

K.k. áll. kezdete

életkora

neme

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orvos neve: ………………………………………………………………….

Pecsét száma:

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….

 

………………………………………..

 

orvos aláírása

 

pecsét lenyomata

Heti jelentés a keresőképtelen állományból kiírt esetekről47

Heti jelentés a keresőképtelen állományból kiírt esetekről

 

 

 

 

naptári hét

 

Intézmény, praxis megnevezése: …………………………………………………………………………………..

Működési kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresőképtelen állományból kiírás:

 

Sor-

szám

TP. napló

száma

Keresőképtelen TAJ száma

Gyermek TAJ száma

K.k. áll. kezdete

Megsz.

mód

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orvos neve: ………………………………………………………………….

Pecsét száma:

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….

 

………………………………………..

 

orvos aláírása

 

pecsét lenyomata

4. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez48

ORVOSI BEUTALÓ

az orvosszakértői szerv szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából

I. Személyi adatok

A beteg/biztosított neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési ideje: ............. év .........................hó ......... nap

Szül. helye .....    

TAJ: c c c-c c c -c c c

a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa:    ......................., és

az igazolvány száma c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Lakóhelye: c c c c    

Tartózkodási helye: c c c c     

II. Orvosi dokumentáció

1. Mióta tartozik ellátási körébe a beteg/biztosított:     

2. Kórelőzményben szereplő érdemi megbetegedések:     

    

    

    

3. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:

– Az alapbetegség megnevezése: ............................................................... BNO kód: .    ....................................

– Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: ............................................. mióta kezeli:     .................................

– Előzőleg kezelte-e más is a beteget és mikor:     

– Az alapbetegséghez társuló szövődmények:

.............................................

BNO kód: .............................................

Az észlelés ideje:     

.............................................

BNO kód: .............................................

Az észlelés ideje:     

.............................................

BNO kód: .............................................

Az észlelés ideje:     

– Egyéb megbetegedések:

..............................................

BNO kód: .............................................

Az észlelés ideje:     

..............................................

BNO kód: .............................................

Az észlelés ideje:     

..............................................

BNO kód: .............................................

Az észlelés ideje:     

4. A beteg kórházi kezelésére vonatkozó adatok az utolsó 2 év során:

-tól

-ig

diagnózis

 

............................................

............................................

..............................................

BNO kód:     

............................................

............................................

..............................................

BNO kód:     

............................................

............................................

..............................................

BNO kód:     

5. Kérjük, ismertesse a beteg/biztosított jelenlegi részletes státuszát [kiemelve anatómiai és funkcionális károsodása(i)nak jellemzőit]:

6. Kérjük, közölje a beteg/biztosított állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:

7. Kérjük, ismertesse az eddig alkalmazott kezelési módokat és azok hatékonyságát, a kórlefolyás jellegét (progresszió, stagnálás, regresszió):

8. Megítélése szerint milyen további terápiával, rehabilitációs intézkedéssel lehetne a beteg/biztosított állapotán javítani:

9. Lehetségesnek tartja-e a beteg/biztosított:

– orvosi rehabilitációját:

c igen

c nem

– foglalkozási rehabilitációját saját munkakörében:

c igen

c nem

más munkakörben:

c igen

c nem

10. Mikor és milyen rehabilitációban részesült a beteg/biztosított:

11. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása, fizikai terhelhetőség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

12. Kérjük, nyilatkozzék, a beteg/biztosított rendelkezik-e a keresőképtelenség vagy a munkaképesség változás minősítéséhez szükséges dokumentumokkal:

c igen            c nem

13. A beteg/biztosított vizsgálata

c lakóhelyén, tartózkodási helyén,          c az orvosszakértői szerv telephelyén

indokolt.

III. A keresőképtelenségre vagy a munkaképesség változásra vonatkozó további adatok

1. A beteg keresőképtelenségére vonatkozó adatok az utolsó két év során a kiállító orvos dokumentációjában:

keresőképtelen:     -tól

-ig

diagnózis

 

.........................................

........................................

.........................................

BNO kód: ........................

.........................................

........................................

.........................................

BNO kód: ........................

.........................................

........................................

.........................................

BNO kód: ........................

.........................................

........................................

.........................................

BNO kód: ........................

2. Táppénz-joga lejár:     

3. Táppénzfolyósító szerv:

neve:         

címe: ........................................................................................ telefonszáma:     

4. Főorvosi Bizottság elé küldés indoka:

c vitatott keresőképtelenség     c keresőképtelenség visszaigazolása

IV. A beutalót kiállító orvos adatai

A kiállító orvos neve:     

Munkahelyének neve:     

Munkahelyének címe: ................................................................................................. tel:     

Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő:…………………………………………

Kelt: ..................................................................., ................... év ...................................................... hó ......... nap.

..........................................................................................

a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma

V.

Kérjük, hogy az OEP illetékes felülvéleményező főorvosával is véleményeztesse a beteget!

Az OEP ellenőrző vagy felülvéleményező főorvosának véleménye

4/A. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez49

ORVOSI BEUTALÓ

a rehabilitációs szakértői szerv szakértői bizottságához a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából

I. Személyi adatok

A beteg/biztosított neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési ideje: ............. év .........................hó ......... nap

Szül. helye .....    

TAJ: c c c-c c c -c c c

a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa:    ......................., és

az igazolvány száma c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Lakóhelye: c c c c    

Tartózkodási helye: c c c c     

II. Orvosi dokumentáció

1. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:

– Az alapbetegség megnevezése: ....................................................................... BNO kód:     

– Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták:     

2. Egyéb megbetegedések:

..............................................

BNO kód: ..............................................

Az észlelés ideje:     

..............................................

BNO kód: ..............................................

Az észlelés ideje:     

..............................................

BNO kód: ..............................................

Az észlelés ideje:     

3. Kérjük, közölje az igénylő állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:

4. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása, fizikai terhelhetőség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

5. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az igénylő rendelkezik-e a súlyos fogyatékos állapot minősítéséhez szükséges dokumentumokkal:

c igen    c nem

6. Az igénylő vizsgálata

c lakóhelyén, tartózkodási helyén        c a rehabilitációs szakértői szerv telephelyén

indokolt.

III. A fogyatékosság jellege

1. Az igénylő fogyatékosságának jellege

a) c látási,

b) c hallási,

c) c értelmi,

d) c a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara,

e) c mozgásszervi,

f) c halmozott, mert az igénylőnek az a)–e) pontban meghatározott fogyatékosságok közül legalább kettő fogyatékossága van,

g) c halmozott, mert az igénylő hallássérült és emellett az a) vagy c) vagy d) pontban meghatározott fogyatékossága is van,

h) c kromoszóma-rendellenesség.

2. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékossággal összefüggésben mindennapi életvitele során a következőkben felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli rendszeresen más személyek közreműködését:

c bevásárlás,             c főzés,             c mosás,

c takarítás,                 c közlekedés,             c mindennapos ügyintézés.

3. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékosságával összefüggésben önmaga ellátása során a következőkben a felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli más személy segítségét:

c étkezés,                 c tisztálkodás,         c öltözködés,

c illemhely használata,         c lakáson belüli közlekedés.

IV. A beutalót kiállító orvos adatai

A kiállító orvos neve:     

Munkahelyének neve:     

Munkahelyének címe: ................................................................................................. tel:     

Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő: …………………………………………

Kelt: ..................................................................., ................... év ...................................................... hó ......... nap.

..........................................................................................

a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma

5. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez50

ORVOSI IGAZOLÁS A KERESŐKÉPTELEN (TERHESSÉGI) ÁLLOMÁNYBA VÉTELRŐL

I. A beteg neve: ........................................... szül. éve: .....................…

 

Gyermekápolási táppénz esetén:

TAJ száma ccc-ccc-ccc

 

A gyermek neve: ....................................

Anyja neve: .......................................................................................…

 

..........................................................…...

...........................................................................................................…

 

TAJ száma ccc-ccc-ccc

...........................................................................................................…

 

 

Lakcíme: cccc .........................................................................….

 

Szül. év ……… hó .......…....... nap .…..

II. Az orvos keresőképtelen (terhes) állományba vette: ............…. év

 

 

......................................................... hó ......................…. -n (de. du.*)

 

Anyja neve: ..…..................................…

III. Keresőképtelenséget jelölő kód a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rend. 2. számú melléklete szerint**

 

 

 

A legközelebbi vizsgálat
időpontja:

IV. Ha a betegség összefügg balesettel: üzemi baleset-e?* igen – nem

 

A baleset üzemen belül vagy üzemen kívül történt-e?* igen – nem

 

A baleset napja: ........................ év ............................... hó ........... nap

 

V. Fekvőbeteg:* ............................... – Járóbeteg:*: ...........................

 

 

Kijárhat: ................................................. tól ..............…................ ig*

 

 

VI. Kezelőorvos, ellenőrző vagy felülvéleményező főorvos szerint keresőképes:

 

Fontos tudnivalók a beteg számára

A táppénz folyósítása érdekében a biztosított az
illetékes orvos utasítása szerint köteles eljárni.

.......................... év .................................................... hó ............... nap

 

 

VII. A keresőképtelenség napjainak száma (betűvel is): …...................

 

 

        P. H.            ...........................................

Kezelőorvos

 

 

Orvosi napló száma:             Orvosi bélyegző száma:

 

 

* Megfelelő aláhúzandó!

** Megjegyzés: A 6. számú kódot csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a szülő nő terhességi gyermekágyi segélyre nem jogosult.

6. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez51

ORVOSI IGAZOLÁS FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉGRŐL

ORVOSI IGAZOLÁS FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉGRŐL

U
t
a
l
v
á
n
y
s
z
á
m

Orvosi naplószám:     

TAJ-száma: ccc-ccc-ccc Szül. éve: cccc

Anyja neve:     

Lakáscím: cccc     

város,
község

     út

    utca

……………………………………………………………………….………     tér


szám

…………………..

Keresőképtelen volt:

Keresőképtelen volt:

.................... év ......................................... hó ............... -tól

.................... év ......................................... hó ................. -tól

.................... év ......................................... hó ................ -ig

.................... év ......................................... hó ................. -ig

Keresőképtelenséget jelölő kód a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint

c

Keresőképtelenséget jelölő kód a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint

c

Keresőképes: ............................................. hó ................ -n

Keresőképes: ............................................. hó ................ -n

Gyógyhelyre ut.: .......................................... hó ............. -n

Gyógyhelyre ut.: .......................................... hó .............. -n

Kórházba utalva: ....................................... hó ....…......... -n

Kórházba utalva: ....................................... hó ............... -n

Járóbeteg                Fekvőbeteg

Járóbeteg                Fekvőbeteg

Kijárhat: ................................... -tól ............................... -ig

Kijárhat: .................................. -tól ................................ -ig

.............................................................................................

.................................................................................................

 

 

Kezelőorvos aláírása, bélyegző

Kezelőorvos aláírása, bélyegző

Rendelő címe: cccc

Rendelő címe: cccc

.............................................................................................

.................................................................................................

.....................................................................................……

.................................................................................................

.............................................................................................

.................................................................................................

TÁPPÉNZUTALVÁNY

Napi táppénz:      Ft

Kifizetendő: ........................................ napja járó      Ft

Ebből levonandó:      Ft

Marad kifizetendő:      Ft

azaz      Ft

......................................................... év .................................................................................................... hó .................... nap.

.........................................................

..............................................................

felülvizsgáló

számfejtő

7. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez52

IGAZOLÁS
FEKVŐBETEG-GYÓGYINTÉZETBEN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSRŐL

IGAZOLÁS
FEKVŐBETEG-GYÓGYINTÉZETBEN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSRŐL*

A kiállító intézmény neve, címe (bélyegzője):     

    

Intézmény kódja: ¨¨-¨¨¨¨

A beteg neve:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAJ száma: ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨ Születési adatai (év, hó, nap) ¨¨¨¨.¨¨.¨¨

Lakcíme: ¨¨¨¨     

Osztályunkon ellátásban részesült: ¨¨¨¨.¨¨.¨¨-tól ¨¨¨¨.¨¨.¨¨-ig

Adaptációs szabadságon volt: ¨¨¨¨.¨¨.¨¨-tól ¨¨¨¨.¨¨.¨¨-ig

Keresőképtelenség kódja: ¨¨

Kelt: ...................... ........... év ..................... hó ................ nap.

..........................................................

...........................................................

orvosi bélyegző

orvos aláírása

* Ezt az Igazolást a fekvőbeteg-gyógyintézetben a betegség megállapítása, gyógykezelés, rehabilitáció, illetve szülészeti ellátás esetén kell kiállítani.

8. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez53

HETI JELENTÉS REKORDKÉPE

HETI JELENTÉS REKORDKÉPE

fájlformátum: K9999999.ÉHH

A mező rövid leírása

Típus

Hossz

Megjegyzés

naptári hét

Kar

2

fejrekord, kötelező, (max. 53)

évszám

Kar

4

fejrekord,kötelező

intézményi név

Kar

50

fejrekord, opcionális

működési kód

Kar

9

fejrekord, kötelező, az 3 és 5. karakter lehet numerikus vagy alfabetikus

orvos neve

Kar

30

fejrekord, kötelező

pecsét száma

Kar

5

fejrekord, kötelező

jelentés kiállítás dátuma

Kar

8

fejrekord, kötelező, évezreddel (pl. 20000101)

jelentett sorok száma

Num

3

fejrekord; kötelező

jelentés típusa

Kar

1

törzsrekord kötelező, F–felvétel; M–megszűnő;
K–korrekció; T–törlés

táppénzes napló száma

Kar

4

törzsrekord, 0001-től indul évente

előző naplószám

Kar

4

törzsrekord, kórházból „felvétel módja” kód esetén

TAJ szám

Kar

9

Törzsrekord

gyerek TAJ száma

Kar

9

Törzsrekord

neme

Kar

1

törzsrekord, kódtáblából választható (1 v. 2)

életkor

Kar

2

törzsrekord, lehet nyugdíjas korú is keresőképtelen (max. 99)

BNO kód

Kar

5

törzsrekord 1 betű, 4 szám (utolsó kötelezően 0)

felvétel módja

Kar

1

törzsrekord, kódtáblából választható
(I, A, D, H, V)

táppénz jellege

Kar

1

törzsrekord, kódtáblából választható
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

keresők. állomány kezdete

Kar

8

rzsrekord, évezreddel (pl. 20000101) amikortól keresőképtelen

keresők. állomány vége

Kar

8

törzsrekord, évezreddel (pl. 20000101) amikor még keresőképtelen

megszüntetés módja

Kar

1

törzsrekord kódtáblából választható
(K, A, H, L, B, D, R, E)

Fájlnév képzése az 1. karakter mindig K, a 2. karakter a flopi sorszáma, 3–4. a megyekód, a 5–8. a működési kód utolsó 4 számjegye.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!