nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2020. (XII. 30.) PM rendelet
egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2021-01-04
2021-01-04
0
Jogszabály

17/2020. (XII. 30.) PM rendelet

egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (9) bekezdés a) és c) pontjában, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés d), g)–i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása

1. § A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Számlarendelet) a következő 4/B. alcímmel egészül ki:

„4/B. Adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság útján továbbított számlakibocsátással

13/C. § (1) Az adóalany az Áfa tv. 10. számú melléklet 1–5/A. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tehet úgy is, hogy az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, ennek teljesítéséhez kapott előlegről kiállított elektronikus számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot az állami adó- és vámhatóság által erre a célra kialakított infrastruktúrán keresztül bocsátja a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adattartalmát a 13/A. és 13/B. § szerint, a 13/A. § (1) bekezdésében említett közleményben erre a célra meghatározott külön jelzést is alkalmazva, technikailag érvényes hash kóddal továbbították az állami adó- és vámhatóság részére, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság az erre a célra kialakított infrastruktúra segítségével visszaigazolta.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az elektronikus számla, számlával egy tekintet alá eső okirat mérete ne haladja meg a 13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott méretkorlátot.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben

a) a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő nem adóalany természetes személy, vagy

b) a számlával egy tekintet alá eső okirat olyan számla adattartalmát módosítja vagy érvényteleníti, amelyről az adatszolgáltatás nem az (1) és (2) bekezdés szerint történt.

(5) Az állami adó- és vámhatóság lehetővé teszi, hogy az általa erre a célra kialakított infrastruktúrán keresztül az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően továbbított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományát az állami adó- és vámhatóság által megállapított adószámmal, csoportazonosító számmal rendelkező terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő személy, szervezet a feltöltéssel mindenben megegyező tartalommal és formában lekérdezze és letöltse. A számla, számlával egy tekintet alá eső okirat rendelkezésre bocsátása megtörténik a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományának lekérdezhetővé és letölthetővé válásával.

(6) Az állami adó- és vámhatóság által kialakított infrastruktúra (1)–(5) bekezdésben foglaltak szerinti használata nem érinti a számla kibocsátására kötelezett adóalanynak és a számlát befogadó személynek, szervezetnek a számlázással és annak megőrzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A (3), (4) és (7) bekezdésben foglaltaknak történő megfelelés a számla kibocsátására kötelezett adóalany felelőssége.

(7) Az (1)–(4) bekezdés alkalmazása szerinti adatszolgáltatásra a 13/A. § (5)–(7) bekezdése és a 13/B. § (4) és (5) bekezdése nem alkalmazható.”

2. § A Számlarendelet

a) 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának” szövegrész helyébe a „13/A. § (1) bekezdés szerinti adatainak” szöveg,

b) 13/A. § (1) bekezdésében az „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát” szövegrész helyébe az „okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát” szöveg,

c) 13/A. § (6) bekezdésében az „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának” szövegrész helyébe az „okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmának” szöveg,

d) 13/B. § (3) és (4) bekezdésében az „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát” szövegrész helyébe az „okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát” szöveg,

e) 13/B. § (5) bekezdésében az „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának” szövegrész helyébe az „okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmának” szöveg,

f) 17. § (1) bekezdésében a „114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként” szövegrész helyébe a „1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet rendelkezései szerint” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Számlarendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja, 11. §-a, 13. §-a és 21. §-a.

2. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9/C. §-a és 13. §-a.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2021. január 4-én lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!