nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet
a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről
2007-07-26
infinity
10

2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet

a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 112. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §1 A rendelet hatálya a fogvatartottakat foglalkoztató büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) terjed ki.

2. §2 A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott és a költségvetési törvényben a gazdálkodó szervezetek részére jóváhagyott sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére szolgáló éves előirányzat

a) negyven százaléka havi, egyenlő ütemezés szerint,

b) a fennmaradó hatvan százaléka az időarányostól eltérően, a gazdálkodó szervezetek jövedelmi-pénzügyi helyzetéhez, valamint beruházási, felújítási, korszerűsítési szükségleteihez igazodóan használható fel visszatérítési kötelezettség nélkül.

2/A. §3 (1)4 A 2. § a) pontja szerinti előirányzat igénybevételére a gazdálkodó szervezetek a megelőző naptári negyedévben foglalkoztatott fogvatartottak átlagos dolgozói létszámának arányában jogosultak.

(2) A 2. § b) pontjában meghatározott előirányzat igénybevételére a vagyonkezelői jogok gyakorlójához benyújtott pályázat elbírálása eredményétől függően kerülhet sor.

(3) A pályázatok benyújtásának, tartalmi követelményeinek, továbbá elbírálásának rendjét a vagyonkezelői jogok gyakorlója határozza meg.

3. §5 A gazdálkodó szervezeteknek az előirányzatok felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és azt a negyedévet (tárgyévet) követő hó 15-éig a vagyonkezelői jogok gyakorlójához meg kell küldeni. E jogok gyakorlója a jelentések összegzése alapján, tíz napon belül – a 2. §-a szerinti arányokat is bemutatva – tájékoztatást nyújt az Igazságügyi Minisztérium részére, amelyet – az ellenőrzést követően – a Pénzügyminisztérium részére továbbít.

4. §6 (1)7 A vagyonkezelői jogok gyakorlója gazdálkodó szervezetenként negyedévente megállapítja a 2. § szerint igénybe vehető támogatási előirányzat összegét.

(2)8 A vagyonkezelői jogok gyakorlója gazdálkodó szervezetenként negyedévente megállapítja a 3. § szerint igénybe vehető támogatási előirányzat összegét.

(3)9 A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága havonta intézkedik a Magyar Államkincstárnál a gazdálkodó szervezeteket megillető összegnek a szervezetek folyószámlájára történő jóváírásáról.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelethez10

A büntetés-végrehajtás gazdálkodó szervezetei sajátos többletkiadásainak jogcímei és számbavételük módja

1. A munkahelyekre telepített biztonsági berendezések üzemeltetésének, javításának, felújításának számbavétele:

a) a foglalkoztatáshoz köthető biztonsági berendezések üzemeltetéséhez szükséges energia költsége,

b) a biztonsági berendezések javításának, karbantartásának, felújításának költsége.

2.11 A fogvatartottak betanításával, gyakori cserélődésével és munkáltatásuk szakmai felügyeletével összefüggő költségek számbavétele:

a) az elítéltek részére a betanítás és a szakképzés alatt, a termelésbe állításig kifizetett tanulódíj, valamint a képzés költsége,

b) az elítéltek munkáját közvetlenül irányító polgári alkalmazottak bérének és járulékainak 20%-a.

3. A munka termelékenységének és minőségének alacsonyabb szintjéből eredő selejt, hulladék keletkezésének és az emiatt felmerülő többletanyag felhasználásának számbavétele:

a) a selejt, hulladék keletkezése miatt az elítéltek terhére hozott kártérítési határozatok alapján megtérült és a tényleges kárösszeg közötti különbség,

b) a termék előállítására a technológiai norma szerint utalványozott és a ténylegesen felhasznált anyag értékének különbsége.

4. A nem megfelelő képzettség, illetve a termelőeszközök gyakorlatlan kezelése miatti javítás, karbantartás, pótalkatrész készletezések számbavétele:

a) a gazdálkodó szervezeteknél az összes javítás, karbantartás éves költségének 30%-a,

b) tartalékalkatrész, segédanyag készletértékének 10%-a.

5.12 A fogvatartottak jogszabályokban előírt előállításából és szállításából eredő termeléskiesés számbavétele:

a foglalkoztatott fogvatartottak tárgyaláson, fegyelmi zárkán töltött, továbbá rendkívüli események miatt kiesett munkaidejére jutó nettó árbevétel, amennyiben az elítélt helyettesítése nem oldható meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!