nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/1996. (XII. 27.) NM rendelet
a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról
2013-01-29
2015-03-25
29

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a nemzeti erőforrás miniszternél, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi és területi szerveinél (a továbbiakban együtt: intézmény) az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. § (1)2 A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2) Az 1. számú mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3)3 A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézmény 3. számú mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az intézmény házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4)4 A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézmény bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény, a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)5 A jogorvoslati díjat – amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6)6 Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézmény az első fokon eljárt intézmény részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézményt új eljárás lefolytatására utasítja.

(7)7 Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati engedélyének módosítása során minden egyes önálló, külön jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem külön díj köteles, függetlenül attól, hogy a kérelmet egyedileg vagy több vizsgálatra vonatkozóan csoportosítva egyidejűleg nyújtják be.

(8)8 Az intézmény a hozzá befizetett, az 1. számú melléklet II. 11. pontja szerinti díjból az orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén – a szakhatósági állásfoglalásért – a díjtétel ott meghatározott részét a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére átutalja.

(9)9 Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati engedélyének előzetes szakhatósági állásfoglalására irányuló kérelem esetén a kérelmező a (8) bekezdés szerinti díjtétel részt az előzetes szakhatósági eljárás megindításakor köteles a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 10032000-01490576-00000000 számú számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy a házipénztárba befizetni.

(10)10 Mentesül az 1. számú melléklet I. pont I.6. és I.7. alpontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól az illetékekről szóló törvény alapján személyes illetékmentességre jogosult kérelmező, valamint a személyes illetékmentességre jogosult végfelhasználó részére történő beszerzést végző.

3. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)11 E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b)12 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2), (4)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén – a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(3)13

(4)14 A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5)15

(6)16

(7)17

(8)18

(9)19

(10)20

4. §21 Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet módosító 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §-ában szabályozott működési engedély módosítási kérelmek elbírálásáért az egészségügyi szolgáltató e rendelet 1. számú mellékletében a működési engedélyek cseréjére meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 40%-át köteles megfizetni.

1. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez22

I.

Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

I.1.

Gyógyászati tevékenységi engedély első kiadása, felújítása

300 000 Ft

I.2.

Gyógyászati tevékenységi engedély módosítása

60 000 Ft

I.3.

Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása, módosítása

12 000 Ft

I.4.

Ipari mák éves termesztetési engedély kiadása

60 000 Ft

I.5.

Eseti kutatási engedély kiadása

12 000 Ft

I.6.

Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként

60 000 Ft

I.7.

Ipari vagy étkezési mákszalma, díszítőmák, kannabisznövény, valamint ipari mák és magas THC tartalmú kender vetőmagja, továbbá biológiai minták, standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének kiadása szállítmányonként

12 000 Ft

I.8.

Becslésmódosítási kérelem, tételenként

60 000 Ft

I.9.

Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló, mákszalmát tároló, továbbá kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve új pszichoaktív anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele során hatósági bizonyítvány kiadása

12 000 Ft

I.10.

Megsemmisíttetési engedély kiadása

12 000 Ft

 

II.

Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével és megfelelőségértékelési eljárásaival, azokkal kapcsolatos szakvélemények kialakításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

II.1.

Orvostechnikai eszközök és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a készülék, berendezés, gép, rendszer nyilvántartásba vétele

71 900 Ft/regisztráció

II.2.

Rendelésre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak nyilvántartásba vétele, ha azt a gyártó a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10/D. §-a szerinti vizsgálattal egyidőben kéri

6 000 Ft/regisztráció

II.3.

Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése, felülvizsgálat végzésére jogosult szervezetek kijelölése

124 000 Ft/eset

II.4.

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10/D. §-a szerinti vizsgálat

 

1–5 fős telephely esetén
6–10 fős telephely esetén
10 fő feletti telephely esetén

140 000 Ft
205 000 Ft
377 000 Ft

II.5.

A nyilvántartásban, valamint a határozatban szereplő adatokban bekövetkező változások átvezetése

16 000 Ft

II.6.

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a reagensek, reagens származékok, kalibráló és kontrol anyagok, reagens készletek nyilvántartásba vétele eszközcsoportonként

17 000 Ft

II.7.

Igazolás kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz EU-n kívül történő forgalmazásához (angol nyelven)

24 000 Ft

II.8.

Szakvélemény kiállítása az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek való megfelelés tekintetében

40 000 Ft

II.9.

 

 

II.10.

Eseti használatba vételi engedély kiállítása

60 600 Ft

II.11.

Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, a vizsgálati terv lényeges módosítása

500 000 Ft
(ebből
a szakhatósági eljárás díja:
320 000 Ft)

 

III.

Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve TAJ-számot igazoló okmány kiadással kapcsolatos igazgatási szolgáltatás

 

III.1.

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. §-ának (12) bekezdése szerinti esetben

díj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével

III.2.

TAJ-számot igazoló okmány kiadása a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 10. §-a szerinti esetben

díj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével

 

 

 

IV.

A keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a munkavállaló keresőképtelensége felülvizsgálatának munkáltató általi kezdeményezése

15 800 Ft

 

 

 

V.

Gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minősítése

252 100 Ft

2. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez23

3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez24

Intézmény

Bankszámlaszám

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

10032000-01491838-00000000

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

10032000-00285788-00000000

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

10032000-01301005-00000000

Dél-Alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szeged

10028007-01743795-00000000

Dél-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs

10024003-01743757-00000000

Észak-Alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szolnok

10045002-01743881-00000000

Észak-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Miskolc

10027006-01743788-00000000

Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Veszprém

10048005-01743915-00000000

Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest

10032000-01743939-00000000

Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szombathely

10047004-01743908-00000000

4. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez25

5. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez26

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!