nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
a közfürdők létesítéséről és működéséről
2017-04-01
2017-12-31
14
Jogszabály

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a közfürdők létesítéséről és működéséről

A Kormány a közfürdők létesítéséről és működéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a pihenés, az üdülés, a testedzés, az oktatás, a tisztálkodás, a gyógyítás célját szolgáló közfürdőkre, továbbá azok üzemeltetőire.

(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:

a)1 az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany) , ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;

b)2

c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:

ca) a külön jogszabály3 szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és

cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;

d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence gőzkamra vagy szauna szolgál.

(3)4 E rendelet hatálya nem terjed ki a saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem vehető fürdőre, valamint a külön jogszabályban meghatározott természetes fürdővízre és természetes fürdőhelyre.

2. §5 (1)–(2)6

(3)7

3. § (1)8 Új fürdőmedence csak vízforgató berendezéssel létesíthető. Töltő-ürítő rendszerű medence felújításakor gondoskodni kell vízforgató berendezés létesítéséről, továbbá arról, hogy vízáramlási szempontból holtterek ne alakuljanak ki. Felújításnak minősül a medencével kapcsolatos minden olyan javítási, illetve átalakítási munka, amelynek keretében a medence mélységét vagy alakját megváltoztatják, a bukóélt átalakítják vagy a burkolatot kicserélik. Vízforgató berendezéssel ellátott fürdőmedencében a megfelelő vízminőséget a vízforgató berendezés üzemeltetése útján kell biztosítani.

(2)9 A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal kérelemre felmentést adhat vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól az Országos Vízügyi Hatóság szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai kialakítása esetén, ha

a) az elismert gyógyvízzel üzemelő gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítaná,

b) a gyógymedence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a vízforgatásra megfelelő technológia nem áll rendelkezésre,

c) a vízösszetétel alapján vélelmezhető a gyógyvízzé minősítés és az a) pont szerinti felmentési feltétel,

d)10

e) a gyógymedence vízforgatással történő üzemelése során, amennyiben a fürdő szakorvosa a betegek vizsgálata alapján megállapítja, hogy a víz forgatása az elismert gyógyvíz hatását csökkentette vagy megszüntette.

(3) A (2) bekezdés b) pontjára tekintettel adott egyedi felmentést ötévenként felül kell vizsgálni.

(4)11 A (2) bekezdés szerinti felmentéssel nem rendelkező töltő-ürítő rendszerű medence a vízforgató berendezés felszereléséig a következő feltételekkel üzemeltethető:

a) az üzemeltető a medence vizének a külön jogszabályban kéthavonkénti gyakorisággal előírt bakteriológiai vizsgálatát legalább kéthetente köteles elvégeztetni,

b) a vizsgálati eredményt a fürdő bejáratánál, jól láthatóan nyilvánosságra kell hozni,

c)12 bakteriológiai kifogásoltság esetén soron kívül bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, a medence napi üzemelési idejét a felére kell csökkenteni és erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal) értesíteni kell,

d)13 három egymást követő kifogásoltság esetén a medence üzemeltetését – a járási hivatalnak egyidejű értesítésével – fel kell függeszteni, majd takarítás, fertőtlenítés és újratöltés után bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni és annak megfelelő eredménye esetén a medence üzemeltetése folytatható.

4. § (1) Közfürdőt az üzemeltethet, aki biztosítja az üzemeltetéshez szükséges – jogszabályban meghatározott – közegészségügyi, tárgyi és személyi feltételeket.

(2) A közfürdő üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és közegészségügyi követelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a közfürdő tisztántartásáról, a hulladék gyűjtéséről és szállításáról.

(3) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, valamint az egyes közfürdőkre vonatkozó speciális közegészségügyi előírásokat az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.

5. § (1) A közfürdő vízellátását biztosító kutak és források védelmére védőterületet kell létesíteni és fenntartani.

(2)14 Az (1) bekezdés alkalmazásában védőterület: a víznyerőhely (kút, forrás, vízkivételi mű) védelmére szolgáló, több zónából álló védelmi rendszer, illetve védőidom felszíni része, amelyen korlátozások, tilalmak, továbbá műszaki létesítmények szolgálják a kitermelendő, valamint a fürdésre használt víz mennyiségének és minőségének védelmét.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(4)15

(5)16

(6)17

(7)18 Felhatalmazást kap az egészségügyi19 miniszter arra, hogy a közfürdők létesítésére, üzemeltetésére, valamint a közfürdők és kútjaik védőterületére vonatkozó részletes szakmai előírásokat, továbbá az üzemeltetéshez szükséges képesítési előírásokat rendeletben szabályozza.20

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!