nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről
2014-09-05
2015-09-01
24
Jogszabály

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 E rendelet hatálya Magyarország területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában utazási csomag az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott fogalom.

2. §3 (1) Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), valamint az e §-ban előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján e tevékenység folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyezte.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a (7) bekezdés a)–d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat,

b) a Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelős személyre vonatkozóan előírt képesítési és gyakorlati követelmények meglétét igazoló iratokat,

c) utazásszervezői tevékenység esetén a 8. §-ban meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosíték meglétét igazoló iratokat, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 8. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tevékenységekből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez.

(3)4 A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő tizenöt nap, az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

(4) Nem engedélyezhető a tevékenység, ha a kérelmező – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak. A kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező – ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja.

(5) A Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szakmai tevékenységért felelős személy feladatait – az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével – gazdálkodó szervezet nem láthatja el.

(6) A Kertv. 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában eltiltás alatt a 2009. október 1-je előtt hivatalból történő törlést is érteni kell.

(7) A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:

a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint – ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi – e-mail címét,

b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,

c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,

d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának számát,

e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételeket, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,

f) az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,

g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését, továbbá

h) az utazási vállalkozás engedélyének visszavonására, felfüggesztésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelő határozat számát és keltét.

(8)5 A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító és a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

3. § (1)–(2)6

(3)7 A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását – az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel – statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.

(4)8 Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:

a)9 az utazási vállalkozó engedélyének száma,

b) az utazási vállalkozó neve, székhelye, telefon- és faxszáma, e-mail címe,

c)10 a telephelyei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,

d) az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának mértéke százalék(ok)ban, valamint forintban,

e) annak a hitelintézetnek, illetve biztosítónak a neve és a címe, amellyel az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződött,

f)11 az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő),

g)12 az utazási vállalkozás engedélye visszavonásának ténye.

4. §13 (1)14 A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.

(2)15 Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve utazásközvetítő tevékenységgel történő kiegészítését a Hivatal csak akkor engedélyezi, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésében vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene. Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.

(3)16 A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha az utazásközvetítő tevékenységet kívánják utazásszervezésre módosítani, illetve kiegészíteni.

5–6. §17

7. §18

8. §19 (1) Vagyoni biztosíték lehet:

a)20 hitelintézettel kötött garanciaszerződés,

b) biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető,

c) az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban: pénzbeli letét).

(2)21 Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről.

(3)22 A vagyoni biztosíték mértéke a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig

a)23 a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint;

b) az a) pont szerinti értékesítésekből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint, ha az utazási vállalkozó

ba) az utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet vesz igénybe függetlenül az út kiindulási állomásának helyére,

bb) a (11) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják;

c) a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.

(4)24 Ha a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel kevesebb, mint a megelőző évben vagy a (6) bekezdésben meghatározott következő évre tervezett nettó értékesítési árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a legnagyobb árbevételt kell alapul venni.

(5)25 Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott tevékenységekkel egyaránt foglalkozik, a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyoni biztosíték mértéket kell alapul venni. Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés c) pontban meghatározott tevékenységet az a) vagy b) pontban meghatározott tevékenységekkel együtt végzi, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni.

(6)26 Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevételt, s minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.

(7)27 Az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Hivatalnak ezen időpontig megfelelően igazolni. A (4) bekezdésben foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(8)28 Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló – vagyoni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás évére tervezett árbevételének megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.

(9)29 A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha a tényleges árbevétel 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles öt munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul a Hivatalnak igazolni.

(10)30 A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Hivatalnak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Hivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.

(11) E rendelet alkalmazása szempontjából garantált szerződés az, amelynek alapján a lekötött szolgáltatások nem mondhatók le, és ezáltal az utazási vállalkozónak időszakonként visszatérő, rendszeres fizetési kötelezettsége származik.

9. §31 Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak az utazásszervező tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg. Ugyanez alkalmazandó, ha a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződésben bármilyen változás következik be.

10. §32 (1)33 Vagyoni biztosítékként csak olyan szerződés vehető figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a biztosító, illetve a hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt

a)34 az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint

b) az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.

(2)35 A vagyoni biztosíték igénybevételéhez a Hivatal írásbeli előzetes hozzájárulása szükséges.

(3)36 A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha

a)37 tartalmazza azt a kikötést, hogy a hitelintézet, illetve a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a Hivatal (2) bekezdésben megjelölt hozzájárulását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a hitelintézet, illetve a biztosító írásban közli a Hivatallal, és

b)38 rendelkezik arról, hogy a szerződésben meghatározott bármely megszűnési feltétel beállásáról a hitelintézet, illetve a biztosító a Hivatalt haladéktalanul írásban tájékoztatja,

c)39 rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik az utasai hazautaztatásáról, a kényszerű tartózkodás költségeiről, vagy az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító, illetve a hitelintézet megteszi. A kárenyhítés módjáról a hitelintézet vagy a biztosító dönt.

(4) Az utazási vállalkozó köteles a felhasznált vagyoni biztosítékot – amennyiben e tevékenységét továbbfolytatja – haladéktalanul, legkésőbb harminc napon belül pótolni.

(5)40 Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazautaztatására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, az említettek teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt – az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére – a Hivatal intézkedik a hitelintézettel, illetve a biztosítóval együttműködve. A Hivatal az intézkedéseiről a külpolitikáért felelős minisztert tájékoztatja.

(6)41 Az utas az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a hitelintézettel, illetve a biztosítóval szemben érvényesítheti.

A hitelintézettel kötött garanciaszerződésből, illetve a biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a hitelintézet, illetve a biztosító az utassal szemben nem érvényesítheti. Az utasnak az utazási vállalkozóval szemben fennálló jogai átszállnak a hitelintézetre, illetve a biztosítóra.

11. §42 (1)43 A Hivatal visszavonja az engedélyét annak az utazási vállalkozónak, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki

a)44 az engedély valamely felvételével már nem rendelkezik,

b)45 a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja; kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,

c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor – a vis maior esetét kivéve – nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,

d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,

e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,

f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,

g)46 a Hivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett,

h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,

i)47 az utazási vállalkozó azt maga kéri.

(2)48 Az (1) bekezdés g) pontja szempontjából nem minősül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más hasonló elírás.

(3)49 Ha az engedély visszavonására az (1) bekezdés b)–e) pontja alapján kerül sor, vagy a vállalkozás az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet engedély nélkül folytatja, vagy jogosulatlanul folytat határon átnyúló szolgáltatásnyújtási tevékenységet, a Hivatal a vállalkozást egy évre vagy – jogosulatlan határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén – a jogosultsága igazolásáig eltiltja a tevékenység folytatásától. Az eltiltás hatálya alatt a vállalkozás utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységet nem folytathat, új engedély részére nem adható.

(4)50 Az utazási vállalkozó a tevékenysége megszüntetése esetén az engedély visszavonása iránti kérelmet köteles benyújtani, amelyben nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező vagy utazásközvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetve ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.

(5)51 Az utazási vállalkozó (4) bekezdés szerinti kérelme esetén a Hivatal köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a tevékenységtől eltiltás feltételei. Ha a tevékenységtől eltiltás feltételei fennállnak, a Hivatal a kérelem elutasítása mellett az (1) bekezdés b)–e) pontja alapján jár el.

(6)52 A Hivatal közli az utazási vállalkozó engedélyének visszavonására vonatkozó jogerős határozatát a fogyasztóvédelmi hatósággal, a turizmusért felelős miniszterrel, valamint mindazokkal a szervezetekkel, amelyekkel az engedély megadása tárgyában hozott határozatát közölte.

(7)53 Ha a Hivatal az utazási vállalkozó engedélyét visszavonta, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.

11/A. §54 (1)55 A Hivatal pénzbírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsérti.

(2)56 Nem szabható ki bírság, ha a jogsértés miatt az engedély visszavonásának van helye.

(3)57 Ha a 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az ott meghatározott kivétel alapján az utazási vállalkozó engedélyét a Hivatal nem vonja vissza, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon vagyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amit erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén az utazási vállalkozó engedélyét vissza kell vonni.

(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben kiszabható bírság mértékéről, a bírság alkalmazásának részletes szabályairól és megfizetésének módjáról külön jogszabály rendelkezik.

12. §58 (1)59 A Hivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt nyilvános adatokat és tényeket a honlapján folyamatosan közzéteszi.

(2)60 A turizmusért felelős miniszter a Turisztikai Értesítőben és a minisztérium honlapján rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre vagy az utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosították.

12/A. §61

12/B. §62 A vagyoni biztosíték terhére kifizetett összeg visszaigénylésére újrafelvételi eljárás nem indítható.

13. § E rendelet előírásai nem érintik az utazásszervező és -közvetítő tevékenység folytatásával kapcsolatos más jogszabályban meghatározott engedélyezési vagy egyéb feltételeket.

14. §63

15. § (1)64 Ez a rendelet 1997. január hó 1. napján lép hatályba.

(2)65 Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (1)–(3) bekezdéseinek, valamint a 7. cikknek való megfelelést szolgálja.

(3)66

(4)67

(5)68

1. számú melléklet a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelethez69

2. számú melléklet a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelethez70

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!