nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2015-06-06
infinity
11

21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet tárgya

1. § Ez a rendelet szabályozza

a)1

b)2

c)3

d)4

e) a földmérési és térképészeti munkarészek selejtezésének rendjét, valamint

f)5

Az együttműködés rendje

2–4. §6

5. §7

6–7. §8

A földmérési és térképészeti szakképzettség

8–9. §9

Az ingatlanrendező földmérői minősítés

10. §10

Az ingatlanrendező földmérői minősítés eljárási rendje

11–12. §11

Az Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság

13. §12

A földmérő igazolvány

14. §13

Mérési jogosultság

15. § (1)14

(2)15 A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti tevékenység végzési jogosultságot e rendelet 4. számú melléklete szerinti ,,PARANCS'' igazolja. A ,,PARANCS'' kiadásáról az MH TÉSZ gondoskodik.

A földmérési munka végzése

16. §16

A földmérési és térképészeti munkák minőségbiztosítása

17. §17

Az állami topográfiai térképek készítésének
és állami átvételének követelményei

18. §18

Az állami topográfiai térképek állami átvétele
és készítésük minőségbiztosítása

19. §19

Az állami topográfiai térképek kezelése és szolgáltatása

20. §20

A mérőkamarás légifényképezés feltételei

21. §21

21/A. §22 Az ezen alcímben foglaltak nem alkalmazhatóak az állami alapadatok selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó iratokra.

A földmérési és térképészeti munkarészek
selejtezési rendje

22. § (1)23 Az Fttv. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott állami alapadatokat tartalmazó eredeti munkarészek és termékek akkor sem selejtezhetők, ha a forgalomból történő kivonásuk megtörtént.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott anyagok másolati példányainak selejtezéséről a kezelésüket végző szakigazgatási szervezet dönt.

(3) Az (1) bekezdéshez nem tartozó anyagok selejtezését a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján kell a kezelésükkel megbízott szakigazgatási szervnek végrehajtani.

(4)24

(5)25 A földmérő szervezet átszervezése vagy jogutóddal történő megszüntetése esetén az átszervezett (megszűnő) szerv földmérési és térképészeti anyagainak további tárolási helyéről a jogutód tájékoztatja az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatalt, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatalát.

23. §26

24. § (1) Állami alapadatok előállításához felhasznált eredeti távérzékelési alapanyagok (légifelvétel, űrfelvétel stb.) nem selejtezhetők, kivéve, ha további felhasználásra alkalmatlanok. A távérzékelési anyagokról készült másolatok selejtezhetők, ha további tárolásukról jogszabály, szakmai szabályzat vagy utasítás nem rendelkezik, és további megőrzésük a későbbi felhasználás céljából nem indokolt.

(2)27 A katonai földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett közbenső munkarészek megőrzéséről, illetve selejtezéséről a HM Térképészeti Kht. vezetője intézkedik.

A Térképellátási Koordinációs Bizottság

25–27. §28

Átmeneti és záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)29 A rendelet 17. §-át és a 19. § (1) bekezdését a két miniszter külön rendelettel lépteti hatályba, e rendeletek hatálybalépéséig a szakmai szabályzatokban meghatározott minőségi követelményeket kell betartani.

(3)30 A HM Térképészeti Kht. földmérési és térképészeti tevékenysége feletti szakfelügyeleti ellenőrzést az MH Térképész Szolgálat látja el.

1–3. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelethez31

4. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelethez

Sorszám:……………

MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKSÁGA
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

PARANCS
a védelmi célú földmérési és térképészeti munkák végzésére, ellenőrzésére

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény alapján

………………………………………………………………-t

térképészeti munkák végzésével, ellenőrzésével megbízzuk.

Utasítjuk a Magyar Honvédség, a Határőrség alakulatainak és a Rendőrség szerveinek parancsnokait, hogy nevezettet a parancsban foglalt feladatai végzésében támogassák.

Nevezett jogosult:

1. A hozzá beosztott gépkocsivezetővel és segédmunkásokkal együtt a Magyar Köztársaság egész területén – államhatárának vonaláig – földmérési és térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.

2. A Magyar Honvédség objektumaiba (laktanyák, katonai táborok, repülőterek, lőterek stb.), továbbá a Magyar Honvédséghez nem tartozó őrzött területekre (külön engedély hiányában a védett és zárt körletek kivételével) belépni, térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.

3. A vasúti és közúti pályatestek területén térképezni, fényképezni és geodéziai méréseket végezni.

4. Az állami, helyi önkormányzati és magántulajdonban (kezelésben) lévő ipari, illetve erdő- és mezőgazdasági területeken térképezést, térképellenőrzést végezni.

5.32 A földmérési szakigazgatási szervezetek, továbbá a vízügyi igazgatóságok és a Nemzeti Környezetügyi Intézet térképészeti anyagaiba betekinteni, és az adatokat a katonai térképezési munkákhoz kikérni.

6. A személyi átadó-átvevő nyilvántartó könyvében felsorolt minősített iratok terepre szállítására.

Ezen parancs a …………………………… számú szolgálati (személyi) igazolvány egyidejű felmutatása mellett, 19……………………-ig érvényes.

Budapest, 19……………………-n

……………………………
a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök

……………………………
országos rendőrfőkapitány

………………………………
a Határőrség országos parancsnoka

n

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!