nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
48/1997. (XII. 17.) NM rendelet
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról
2008-05-16
infinity
3

48/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fogászati ellátás körébe tartozó beavatkozásokról és a fogászati szűrővizsgálatok igazolásáról a következőket rendelem el:

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati beavatkozásokat.

2. § (1) A fogászati szűrővizsgálatok körébe tartozik

a) a szájüreg és a maxillo-facialis tájék stomatológiai vizsgálata keretében

aa) az arc és az állcsontok megtekintése,

ab) az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése,

ac) környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;

b) a fogazat vizsgálata keretében

ba) szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása,

bb) a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása,

bc) a szájhigiéne vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása;

c) gyermekeknél a fog- és állcsont-rendellenességek megállapítása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatok elvégzése a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók feladatkörébe tartozik. E vizsgálat elvégeztetését – függetlenül a fogászati ellátás igénybevételének okától – minden esetben kezdeményezni kell a biztosítottnál.

(3) Amennyiben a biztosított fogászati szakellátásban részesül, az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató végzi el.

3. § (1) A szűrővizsgálatok megtörténtét a 2. § (2)–(3) bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatók igazolják.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szűrővizsgálatok elvégzésének igazolására jogosult minden olyan fogászati ellátás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató – ideértve a fogorvosi magángyakorlatot folytató orvost is –, akivel az egészségbiztosítás igazgatási szervei nem kötöttek finanszírozási szerződést.

(3) A szűrővizsgálat elvégzésének igazolására az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány szolgál.

(4) A szűrővizsgálat megtörténtéről csak abban az esetben állítható ki igazolás, ha az egészségügyi szolgáltató betegforgalmi nyilvántartásában a szűrővizsgálat elvégzését és annak eredményét dokumentálta.

4. § (1)1 A fogászati alap- és szakellátás, továbbá az egyetemi fogászati ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(2) A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3)2

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellátások igénybevételére a közgyógyellátott térítésmentesen jogosult.

(5) Az Ebtv. 23. § a) és c) pontjában meghatározott szolgáltatások részleges térítési díját, továbbá az e szolgáltatásokhoz felhasználandó gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatás mértékét külön jogszabály tartalmazza.

5. § (1) A fogászati ellátás – a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel – beutaló nélkül is igénybe vehető.

(2) Az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése emelt szintű alap- és szakellátás keretében történik, ha a biztosított

a) a kezelőorvosa által igazoltan alapbetegségével összefüggő súlyos veszélyeztetettsége miatt általános fogászati alap- és szakellátás keretében nem látható el,

b) az arc, állcsont, szájüreg fejlődési rendellenességben, szájüregi daganatos betegségben vagy a stomatognath rendszer egyéb súlyos megbetegedésében szenved,

és a biztonságos ellátás csak az emelt szintű ellátásra kijelölt egészségügyi szolgáltatók szakmai hátterével valósulhat meg.

6. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)3

1. számú melléklet a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelethez

Szűrővizsgálati dokumentáció minimális
adattartalma

Beteg neve: ..................

TAJ száma: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Regiszter szám: ..............

Lakhely: .....................

Kóros elváltozás

van nincs

Stomato-onkológiai szűrővizsgálat |_| |_|

Paradontális szűrővizsgálat |_| |_|

Cariológiai szűrővizsgálat |_| |_|

Foghiány |_| |_|

Fogazati rendellenesség |_| |_|

Fejlődési rendellenesség |_| |_|

Egyéb: .......................

Dátum: .......................

Szűrővizsgálati igazoló lap

Beteg neve: ..................

TAJ száma: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Regiszter szám: ..............

Lakhely: .....................

Igazolom, hogy a páciens szűrővizsgálaton megjelent.

A fogazati állapota alapján további fogászati kezelés

szükséges |_| nem szükséges |_|

Szakorvosi konzílium szükséges:

Szájsebészet: ........... |_|

Parodontológia: ......... |_|

Fogpótlás: .............. |_|

Fogszabályozás: ......... |_|

Dátum: .......................

………………………………………

orvos aláírása

orvosi pecsét

2. számú melléklet a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelethez

A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások

– Fogak friss baleseti sérüléseinek primer ellátása (replantatio, sínezés, gyógyszeres kötés, extractio).

– Acut odontogen gyulladások ellátása (trepanatio, extractio).

– Ostitis alveolaris, pericoronitis konzervatív kezelése.

– Intraoralisan elhelyezkedő odontogen tályog megnyitása.

– Nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása.

– A szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása.

– Acut mandibula luxatio repositioja.

– Frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.

– Trigeminus neuralgiás roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása.

– Bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, sutura).

3. számú melléklet a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelethez

Részleges térítési díj ellenében igénybe vehető fogmegtartó ellátások*4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!