nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
2020-03-01
2020-10-01
21
Jogszabály

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek
és személyek által kezelt személyes adatokról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.1 A gyámhatóságok, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által vezetett nyilvántartások

1. §2 A gyámhatóságok, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító szervek és személyek, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok vezetői az 1. számú mellékletben meghatározott nyilvántartásokat vezetik. A nyilvántartások vezetése során gondoskodni kell a személyes adatoknak a Gyvt. 134. §-a (3) bekezdésében meghatározott védelméről.

2. § (1) A nyilvántartásokon a nyilvántartásba vétel kezdő időpontját rögzíteni kell.

(2) A nyilvántartásokat egymástól tárgykörönként el kell különíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott módon kell kezelni a megszűnt ügyek nyilvántartását is, de azt a folyamatban lévő ügyektől el kell különíteni.

(4) A nyilvántartásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan kell vezetni.

3. § (1) Személyre szóló nyilvántartás esetén a nyilvántartott személyről új nyilvántartási lapot csak akkor kell kiállítani, ha a korábbi elveszett, megsemmisült, vagy olvashatatlanná (használhatatlanná) vált.

(2) Az olvashatatlanná (használhatatlanná) vált nyilvántartási lapot – az új nyilvántartási lap kiállítása után – az iratokhoz kell csatolni az új lap kiállítására utaló feljegyzéssel.

(3) Ha a nyilvántartási lap rendszeres adatfelvételt igénylő hasábja megtelt, az adatfelvétel pótlapon folytatható tovább.

4. § Ha a nyilvántartási lapot a megszűnt ügyek nyilvántartásába helyezték, újabb nyilvántartásba vétel esetén azt a megszűnt nyilvántartásból ki kell emelni és az adatfelvételt ezen kell folytatni.

5. §3 E rendelet alkalmazásában gyámhivatal: a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.

6. §4 A gyámhivatal értesíti a gyermek születésének anyakönyvezését végző települési önkormányzat jegyzőjét a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében tett intézkedésekről.

6/A. §5 A települési önkormányzat jegyzője értesíti a gyámhivatalt gyám nevezéséről vagy gyámságból történő kizárásról.

7. § (1) A gyámság alatt álló kiskorú személy esetén a nyilvántartásban annak a személynek az adatait is meg kell jelölni, akit a gyámhivatal a vagyonkezelés jogával feljogosított, amennyiben az nem azonos a gyámmal.

(2)6 A gondnokság alatt álló személyek nyilvántartásába fel kell venni azt a személyt is, aki részére a gyámhivatal ideiglenes gondnokot, zárgondnokot, eseti gondnokot, vagyonkezelő eseti gondnokot, ügygondnokot rendelt, továbbá aki részére a gondnokrendelés ügyei vitelében való akadályozottsága miatt vált indokolttá.

7/A. §7 A támogatott személyek nyilvántartásába fel kell venni azt a személyt, aki részére a gyámhivatal támogatót, hivatásos támogatót rendelt.

8. § (1)8 A nevelésbe vett gyermekekről vezetett nyilvántartást csak akkor szabad a megszűnt nyilvántartásba helyezni, ha az utógondozás megszűnt.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett nyilvántartásokat csak akkor szabad a megszűnt nyilvántartásba helyezni, ha a nyilvántartásra okot adó körülmény megszűnt. Ezt a tényt a megszűnt nyilvántartásba helyezéskor a nyilvántartási lapon rögzíteni kell.

9. §9 (1) A gyermekotthon, illetőleg a fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonának vezetője, valamint a nevelőszülői hálózat működtetője minden hónap 5. napjáig tájékoztatja az intézmény székhelye szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetőjét

a) az üres férőhelyek, azon belül a különleges, illetve speciális ellátást nyújtó férőhelyek,

b) az elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek,

c) a gondozási napok

számáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az a nem állami szerv által fenntartott nevelőszülői hálózat, amelynek ellátási területe több megyére is kiterjed, a nevelőszülői ellátás helye szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője számára adja meg.

(3)10 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat negyedévente elektronikus úton tájékoztatja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt az 1. számú melléklet X., XI., XII. és XIV. adatlapjának adatairól és az azokban bekövetkezett változásokról.

(4)–(6)11

9/A. §12

10. §13 Illetékességváltozás esetén az érintett gyermekre, illetve gondnokság alatt álló személyre vonatkozó nyilvántartást az ügy irataival együtt az illetékessé vált gyámhivatalhoz kell áttenni.

11. §14 A gyermekek napközbeni ellátása kivételével a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtók a gyermek sorsának megtervezését – a Gyvt. 135. §-a (1)–(2) bekezdésében meghatározott körben és célból – a 2. számú melléklet szerinti, „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer szerint végzik.

2. Az egységes örökbefogadási nyilvántartás15

11/A. § (1)16 A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központi szerve (a továbbiakban: Központ) látja el az egységes örökbefogadási nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti az egységes örökbefogadási nyilvántartás informatikai rendszerét, gondoskodik az adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét az arra jogosultak számára.

(2) Az egységes örökbefogadási nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási eseményeket az informatikai rendszer folyamatosan, visszakereshető módon naplózza.

(3)17 Az egységes örökbefogadási nyilvántartás fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Központ a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter szakmai irányításával látja el.

11/B. § (1) Az egységes örökbefogadási nyilvántartás részére történő adatszolgáltatást a (2) és a (4) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult személy) teljesítik.

(2) Az egységes örökbefogadási nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője, az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője, illetve az országos örökbefogadást elősegítő szerv és a központi hatóság vezetője (a továbbiakban együtt: e-képviselő) felel. Az e-képviselőnek ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.

(3)18 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetén a fenntartó, örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet és örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet esetén a szervezet képviselője, az országos örökbefogadást elősegítő szerv és a központi hatóság vezetője esetén a vezető felett munkáltatói jogkört gyakorló személy – a Központ honlapján közzétett adatlapon – bejelenti az e-képviselő személyét a Hivatalnak. Haladéktalanul be kell jelenteni a Központnak, ha az e-képviselő bejelentett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnik.

(4) Az e-képviselő az örökbefogadással foglalkozó, ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársai közül az egységes örökbefogadási nyilvántartás részére történő adatszolgáltatásra további személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: e-ügyintéző).

(5) Az e-ügyintéző az egységes örökbefogadási nyilvántartás rendszerében jelölhető ki, a kijelölés az egységes örökbefogadási nyilvántartás rendszerében vonható vissza. Az e-képviselő köteles az egységes örökbefogadási nyilvántartás rendszerében haladéktalanul bejelenteni, ha az e-ügyintéző bejelentett adatai megváltoztak.

(6) Az e-ügyintéző felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.

11/C. § (1) Az egységes örökbefogadási nyilvántartásba történő adatszolgáltatás közvetlen adatrögzítéssel történik.

(2)19 A közvetlen adatrögzítéssel történő adatszolgáltatást – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – attól a naptól számított öt munkanapon belül kell teljesíteni, amikor az adat az adatszolgáltatásra köteles szervezethez beérkezik. Ha az adat alapjául szolgáló döntés, bírósági határozat még nem végleges, nem jogerős, a véglegessé válás vagy jogerőre emelkedés időpontját legkésőbb a véglegessé válásról vagy jogerőre emelkedésről való tudomásszerzést követő öt munkanapon kell rögzíteni.

(3) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy adatait házastársi, rokoni örökbefogadás esetén a gyámhatóság megkeresésének beérkezését, egyéb esetben a kérelem benyújtását követő munkanap végéig rögzíti.

(4) Az adatváltozást az adatszolgáltatásra köteles szervezet tudomására jutásának napjától számított öt munkanapon belül kell rögzíteni.

(5)20 A (2)–(4) bekezdésben meghatározott határidőn túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az adatszolgáltatásra jogosult személy számára az egységes örökbefogadási nyilvántartás – a Központ informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az adatszolgáltatásra jogosult személy informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt – az adatrögzítési határidőn belül munkaidőben legalább egy munkanapon keresztül nem volt elérhető.

(6) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetnek

a) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – a gyermeknek az örökbefogadó szülő gondozásába történő kihelyezéséről szóló gyámhatósági határozat alapján – teszi lehetővé a hozzáférést azon örökbe fogadható gyermekre vonatkozó adataihoz, akinek az örökbefogadását elősegíti,

b)21 a Központ – az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött és az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet által az egységes örökbefogadási nyilvántartás rendszerén keresztül másolatban megküldött megállapodás alapján – teszi lehetővé a hozzáférést azon örökbe fogadni szándékozó személyre vonatkozó adataihoz, akivel a nyílt örökbefogadás elősegítésére megállapodást kötött.

11/D. § A Kormány országos örökbefogadást elősegítő szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert jelöli ki.

2/A.22 A bölcsődének, mini bölcsődének, a gyermekvédelmi szakellátási intézménynek és a javítóintézetnek a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos feladatai

11/E. § (1)23 Az újonnan létrejött bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő véglegessé vált bejegyzését követően, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet vezetője az intézménynek a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követően, a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján keresztül kezdeményezi az intézmény számára az intézmény hatjegyű köznevelési azonosítójának kiadását, és egyidejűleg megküldi az Oktatási Hivatal számára a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetében a szolgáltatói nyilvántartásra történő bejegyzésről szóló véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet esetében az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

(2)24 Az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének véglegessé válását, az új területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet vezetője az intézménynek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül, a KIR honlapján keresztül megadja

a) az intézmény fenntartójának hivatalos nevét, székhelyének címét, képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, elérhetőségeit,

b) az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – ágazati azonosítóját,

c) az új bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet

ca) hivatalos nevét és székhelyének címét,

cb) intézményvezetője nevét, elérhetőségeit,

cc) azon feladatellátási helyének (telephelyének) esetében, ahol legalább 1 fő pedagógus munkakörben való foglalkoztatása történik, a feladatellátási hely (telephely) hivatalos nevét, címét, szolgáltató tevékenység formáját, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá ágazati azonosítóját, ha az különbözik az intézmény ágazati azonosítójától.

(3)25 Ha a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vagy a javítóintézet vezetője a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az Oktatási Hivatal a kezdeményezést követő öt napon belül felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a KIR honlapján keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a még nem közölt adatokat.

(4)26 Változásbejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az intézményvezető a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetén az adatmódosításról szóló, véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az Oktatási Hivatalnak, ha az a (2) bekezdésben meghatározott adatokban változást eredményez.

(5)27 A KIR-be szolgáltatott adatokat és az (1) bekezdés szerinti okiratokat az Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha a bejelentés megfelel az e rendeletben foglaltaknak, a bölcsődének, mini bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek és fenntartójának adatait az azok közlésétől számított nyolc napon belül a KIR honlapján hozzáférhetővé teszi.

(6)28 Az Oktatási Hivatal a KIR-ben nyilvántartott okiratok alapján és a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet tájékoztatása mellett jogosult a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet vezetője által közölt adatok helyesbítésére.

(7)29 Az Oktatási Hivatal a kiadott hatjegyű köznevelési azonosítót megküldi a bölcsődének, mini bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek, a fenntartónak és a Kincstárnak.

11/F. § (1)30 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszüntetésekor, átszervezésekor, nevének megváltoztatásakor, átalakításakor, a fenntartói jog átadásakor, a fenntartó átalakulásakor (a továbbiakban együtt: változás) a hatjegyű köznevelési azonosítóval kapcsolatban az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a szerint jár el.

(2)31 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszűnésekor, átalakításakor, megszűnés nélküli, több intézményt érintő átszervezésekor az Oktatási Hivatal az átalakítással, megszüntetéssel, átszervezéssel érintett, egymással összefüggő ügyeket együtt kezeli.

11/G. § (1) Az Oktatási Hivatal törli az intézménytörzsből

a)32 a működési engedély visszavonásáról szóló véglegessé vált határozat alapján a bölcsődét, mini bölcsődét, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt,

b) a megszüntető okirat és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló határozat alapján a javítóintézetet.

(2)33 A fenntartó a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, a javítóintézet törlését az (1) bekezdés szerinti okirat megküldésével a döntés véglegessé válását követő öt napon belül kezdeményezi.

11/H. § (1)34 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára a KIR honlapján keresztül a Gyvt.-ben meghatározott adatok megküldésével a jogszabályban meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító szám) kiadását kezdeményezi.

(2)35 Az Oktatási Hivatal az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül adja ki az oktatási azonosító számot, amelyet a kiadással egyidejűleg a KIR zárt rendszerén keresztül a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet számára elérhetővé tesz. A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott oktatási azonosító számot.

(3) Az oktatási azonosító szám a KIR-ben való megjelenésének időpontjától kezdve kezelhető és használható fel.

(4)36 Ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a kérelem napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki. Az Oktatási Hivatal az oktatási azonosító szám kiadásával egyidejűleg a KIR-en keresztül biztosítja a tájékoztatás céljául szolgáló formátumhoz való hozzáférést.

(5)37 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője – az érintett kérelemére – a (4) bekezdés szerint új tájékoztatást állít ki az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott tájékoztatás helyett.

11/I. § (1)38 Ha a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet a 11/H. § (1) bekezdésében meghatározott pedagógus munkakörben olyan személlyel létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és kiadni.

(2) Az Oktatási Hivatal felel azért, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottnak csak egy oktatási azonosító száma legyen.

(3)39 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. A 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát érintő adatváltozás átvezetése után a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője az érintettnek a 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a megváltozott adatok alapján állítja ki.

11/J. §40 Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a jogviszony megszűnését a megszűnés időpontjától számított öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül.

3. Záró rendelkezések41

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)42

13. §43 (1) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti I., III., IV., V/A., VII. és XV. számú adatlapot a 2014. március 14-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)44

(3) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti VI. számú adatlapot a 2014. március 15-én folyamatban lévő gyámrendelési és gondokság alá helyezési ügyekben, valamint a 2014. március 15-ét megelőzően gyámság vagy gondnokság alá helyezett személyek esetében a családba fogadással és a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos felülvizsgálati ügyekben kell alkalmazni.

(4)45

14. §46

15. §47 A 2014. július 1-jén hatályos 1. számú melléklet szerinti V. számú adatlapot a 2014. június 30-át követően indult nevelésbe vételi ügyekben, valamint a 2014. július 1-jét megelőzően indult nevelésbe vételi ügyek esetében a nevelésbe vétel felülvizsgálata során kell alkalmazni.

16. §48 A 2014. július 1-jén hatályos 2. számú melléket szerinti adatlap-rendszert a 2014. június 30-át követően gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekek tekintetében, valamint a 2014. július 1-jét megelőző időponttól gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekkel kapcsolatos új esemény – ideértve a nevelésbe vétel felülvizsgálatát is – rögzítése esetén kell alkalmazni.

17. §49 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. §50

1. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez51

I. számú adatlap

Az apa (anya) adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről
[Gyvt. 138. § (3) bek.]

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A gyermek személyi adatai:

Név:

    

Előző név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

2.

Az anya (képzelt, vagy hatósági döntéssel megállapított) személyi adatai:

Név:

    

Születési név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

3.

A törvényes képviselő adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

4.

Az apa (képzelt személy, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett, illetve bírósági döntéssel megállapított) személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

5.

A rendezés módja:

a)

Teljes hatályú apai elismerés

 

Jegyzőkönyvet felvevő szerv neve:

    

Jegyzőkönyv száma:

    

 

Kelte:

    

b)

Képzelt apa, anya megállapítása

Határozatot hozó gyámhivatal neve:

    

Határozat száma:

    

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

c)

Apaság megállapítása iránti per

Bíróság megnevezése:

    

Ítélet száma:

    

Kelte:

    

Jogerős:

    

Bíróság döntése:

– helyt ad

– elutasít

d)    Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti per

Eseti gyámot kirendelő gyámhivatal neve:     

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:    

Eseti gyám neve:     

Lakóhelye (ügyvédi iroda címe):     

Bíróság megnevezése:     

Ítélet száma:     

Ítélet kelte:     

Jogerős:     

Bíróság döntése:      – helyt ad    – elutasít

II. számú adatlap

A védelembe vett, a megelőző pártfogás alatt álló gyermekről

[Gyvt. 138. § (2) bek.]

(Gyámhivatal tölti ki.)

1. A nyilvántartásba vétel időpontja:

..........................................................................................................................

2.

A gyermek személyi adatai:

2.1.

Név:

.........................................................................................................................

2.2.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

2.3.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):

.........................................................................................................................

2.4.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

2.5.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

2.6.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

3.

A törvényes képviselő személyi adatai:

3.1.

Név:

.........................................................................................................................

3.2.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

3.3.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):

.........................................................................................................................

3.4.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

3.5.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

3.6.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

4.

A szülők személyi adatai:

4.1.

Anya neve:

.........................................................................................................................

4.2.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

4.3.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

.........................................................................................................................

4.4.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

4.5.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

4.6.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

4.7.

Apa neve:

.........................................................................................................................

4.8.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

4.9.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)


.........................................................................................................................

4.10.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

4.11.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

4.12.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

5.

Határozat:

5.1.

Határozatot hozó gyámhivatal
megnevezése:

.........................................................................................................................

5.2.

Száma:

.........................................................................................................................

5.3.

Kelte:

.........................................................................................................................

5.4.

Véglegessé válásának időpontja:

.........................................................................................................................

6.

A családsegítő személyi adatai:

6.1.

Név:

.........................................................................................................................

6.2.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

7.

A megelőző pártfogó személyi adatai:

7.1.

Név:

.........................................................................................................................

7.2.

Munkahelye:

.........................................................................................................................

 

 

 

8.

A gyermek egészségi állapota:

.........................................................................................................................

8.1.

A gyermek tanulmányi eredménye, előmenetele:

.........................................................................................................................

9.

A felülvizsgálatok adatai:

.........................................................................................................................

9.1.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

9.2.

Kelte:

.........................................................................................................................

9.3.

Eredménye:

.........................................................................................................................

9.4.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

9.5.

Kelte:

.........................................................................................................................

9.6.

Eredménye:

.........................................................................................................................

9.7.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

9.8.

Kelte:

.........................................................................................................................

9.9.

Eredménye:

.........................................................................................................................

10.

A megszűnés, megszüntetés adatai:

10.1.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

10.2.

10.3.

Kelte:

Eredménye:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

11.

Annak megjelölése, ha a védelembe vétel a nevelésbe vétel elrendelésével, a megelőző pártfogás fenntartása mellett szűnt meg:

........................................................................................................................

III. számú adatlap

A gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról
[Gyvt. 140. § (1) bek. a) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A) Otthonteremtési támogatás

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A jogosult személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

2.

Határozat:

Határozatot hozó gyámhivatal neve:

    

Határozat száma:

    

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

3.    A megállapított támogatás:

Összege:     

Felhasználási célja [a Gyvt. 25. § (5) bek. alapján]:

– építési telek vásárlása

– lakás vásárlása

– családi ház vásárlása

– tanya vásárlása

– családi ház építése, lakhatóvá tétele

– ingatlan felújítása, lakhatóvá tétele

– tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítás, bővítés

– ingatlan felújítása, bővítése céljára az otthonteremtési támogatás részletekben történő kifizetése

– bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése, lakás bérleti díjának kifizetése

– önkormányzati bérlakás felújítása

– államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvétel

– hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése

– bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás

4.

Az utógondozó adatai:

Név:

    

Székhely/elérhetőségi
hely:

    
    

5.

Elszámolás:

Ideje:

    

Eredménye:

Elszámolt

Nem tudott elszámolni

6.

Az ingatlan adatai:

Címe:

    

Helyrajzi szám:

    

Elidegenítési tilalom bejegyzése:

Igen, időtartama:

    év

Nem

7.

Otthonteremtési támogatással vásárolt ingatlan értékesítése esetén, a vételárból vásárolt új ingatlan adatai, elidegenítési tilalom ismételt bejegyzése

Ingatlan címe:

    

Helyrajzi száma:

    

Elidegenítési tilalom bejegyzése:

Igen, időtartama:

    év

 

Nem

 

B) Gyermektartásdíj megelőlegezése

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A jogosult személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

2.

A gyermek személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

3.

Bírói ítélet:

Bíróság megnevezése:

    

Ítélet száma:

    

Kelte:

    

Jogerős:

    

A megállapított tartásdíj
összege:

    

4.

Gyermektartásdíj felemeléséről, leszállításáról rendelkező bírói ítélet:

Bíróság megnevezése:

    

Ítélet száma:

    

Kelte:

    

Jogerős:

    

5.

Megelőlegezett gyermektartásdíj összegének változása:

Határozat száma:

    

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

Felemelt, leszállított
folyósított összeg:

    

Időpontja:

    

6.

A tartásdíj fizetésére kötelezett személy adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

7.

Határozat:

Határozatot hozó gyámhivatal neve:

    

Határozat száma:

    

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

A folyósítás összege:

     Ft/hó

Időtartama:

    tól        -ig

Folyósítást felfüggesztő határozat száma, kelte:

    

8.

Tovább folyósítás vagy ismételt elrendelés

oka:

    

Határozatot hozó gyámhivatal:

    

9.

Megelőlegezés megszüntetése

    

oka:

    

Határozatot hozó gyámhivatal:

    

Határozat

    

Száma:

    

 

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

IV. számú adatlap

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről
[Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A gyermek személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Állampolgársága:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

2.

A gondozási feladatot ellátó személy, intézmény (hozzátartozó, egyéb személy, nevelőszülő, gyermekotthon, lakásotthon) adatai:

a)

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

b)

Az intézmény neve:

    

Címe:

    

3.

A szülők személyi adatai:

Anya neve:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

Apa neve:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság
(menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

4.    Határozat:

Határozatot hozó szerv neve:     

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

Gyermek elhelyezése:

– különélő másik szülőnél

– harmadik személynél

– leendő örökbefogadó szülőnél

– nevelőszülőnél

– gyermekotthonban

– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában

Elhelyezés megváltoztatása:

Gyámhivatal neve:     

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

Indoka:     

5.

A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás adatai:

Keresetlevél száma:

    

Kelte:

    

Bíróság megnevezése:

    

Ítélet száma:

    

Kelte:

    

Jogerős:

    

Bíróság döntése:

– helyt ad

–elutasít

6.

A gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perindítás adatai:

Keresetlevél száma:

    

Kelte:

    

Bíróság megnevezése:

    

Ítélet száma:

    

Kelte:

    

Jogerős:

    

Bíróság döntése:

– helyt ad

–elutasít

7.    Felülvizsgálat után a gyámhivatali döntés adatai:

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Eredménye:

– nevelésbe vétel fenntartása

– családba fogadás

– örökbefogadás

– családba visszahelyezés

– gondozási hely megváltoztatása

8.

Külföldi állampolgárságú gyermek elhelyezését követően kezdeményezett intézkedés. (Csak a Bp. Főváros V. kerületi Gyámhivatala tölti ki.):

Intézkedés megnevezése:

    

Időpontja:

    

Felülvizsgálat időpontja:

    

Eredménye:

    

Felülvizsgálat időpontja:

    

Eredménye:

    

V. számú adatlap

A nevelésbe vett gyermekről [Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

1. A nyilvántartásba vétel időpontja:

..........................................................................................................................

2.

A gyermek személyi adatai:

2.1.

Név:

..........................................................................................................................

2.2.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

2.3.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

2.4.

Lakóhely:

..........................................................................................................................

2.5.

Tartózkodási hely:

..........................................................................................................................

3.

A törvényes képviselő személyi adatai:

3.1.

Gyermekvédelmi gyám:

3.1.1.

Név:

..........................................................................................................................

3.1.2.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

3.1.3.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

3.1.4.

Értesítési címe:

..........................................................................................................................

3.1.5.

Elérhetősége (telefon, e-mail):

..........................................................................................................................

3.1.6.

A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:

..........................................................................................................................

3.2.

Egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő:

3.2.1.

Név:

..........................................................................................................................

3.2.2.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

3.2.3.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

3.2.4.

Értesítési címe:

..........................................................................................................................

3.2.5.

Elérhetősége (telefon, e-mail):

..........................................................................................................................

3.2.6.

A nevelőszülőt foglalkoztató nevelőszülői hálózat megnevezése:

..........................................................................................................................

4.

A megelőző pártfogó személyi adatai:

4.1.

Név:

..........................................................................................................................

4.2.

Munkahelye:

..........................................................................................................................

 

 

 

5.

A szülők személyi adatai:

5.1.

Anya neve:

..........................................................................................................................

5.1.1.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

5.1.2.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

5.1.3.

Lakóhely:

..........................................................................................................................

5.1.4.

Tartózkodási hely:

..........................................................................................................................

5.2.

Apa neve:

..........................................................................................................................

5.2.1.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

5.2.2.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

5.2.3.

Lakóhely:

..........................................................................................................................

5.2.4.

Tartózkodási hely:

..........................................................................................................................

6.

Határozat:

6.1.

Határozatot hozó gyámhivatal neve:

..........................................................................................................................

6.2.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

6.3.

Határozat kelte:

..........................................................................................................................

6.4.

Véglegessé válásának időpontja:

..........................................................................................................................

6.5.

Döntés jellege:

- nevelésbe vétel ideiglenes gondozási hellyel

- nevelésbe vétel gondozási hely meghatározásával

- nevelésbe vétel megelőző pártfogás fenntartásával (az első két eset közül az egyik megjelölése mellett)

6.6.

A gyermek ellátási szükséglete:

- általános

- különleges

- speciális

- kettős

6.7.

Gyermek elhelyezése:

6.7.1.

- nevelőszülőnél

- nevelőszülő

- különleges nevelőszülő

- speciális nevelőszülő

6.7.2.

- gyermekotthonban, lakásotthonban:

- gyermekotthon

- központi speciális gyermekotthon

- központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon

- különleges gyermekotthon

- lakásotthon

- speciális lakásotthon

- különleges lakásotthon

- kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon

6.7.3.

- fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában

6.8.

Vagyonnal rendelkezik-e:

- igen

- nem

7.

A számadásra vonatkozó adatok:

7.1.

A számadás módja:

..........................................................................................................................

7.2.

határideje:

..........................................................................................................................

7.3.

A számadást elfogadó
gyámhivatal neve:

..........................................................................................................................

7.4.

A számadást elfogadó határozat

7.4.1.

Száma:

..........................................................................................................................

7.4.2.

Kelte:

..........................................................................................................................

7.4.3.

Eredménye:

..........................................................................................................................

8.

A gondozási díjak adatai:

8.1.

Anya:

.......................................................................................................................Ft

8.1.1.

Díjfizetés kezdete:

..........................................................................................................................

8.1.2.

Vége:

..........................................................................................................................

8.2.

Apa:

.......................................................................................................................Ft

8.2.1.

Díjfizetés kezdete:

..........................................................................................................................

8.2.2.

Vége:

..........................................................................................................................

9.

A felülvizsgálatok adatai:

9.1.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

9.2.

Kelte:

..........................................................................................................................

9.3.

Eredménye:

..........................................................................................................................

9.4.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

9.5.

Kelte:

..........................................................................................................................

9.6.

Eredménye:

..........................................................................................................................

9.7.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

9.8.

Kelte:

..........................................................................................................................

9.9.

Eredménye:

..........................................................................................................................

10.

A megszűnés vagy megszüntetés adatai:

10.1.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

10.2.

Kelte:

..........................................................................................................................

10.3.

Véglegessé válásának időpontja:

........................................................................................................................”

V/A. számú adatlap

A gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről [a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 11. §]52

(Gyámhivatal tölti ki)

A nyilvántartásba vétel időpontja:     

1. A támogatott személy adatai:

Név:     

Születési hely, idő:     

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):     

Anyja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

2. A kirendelt támogató adatai:

Név:     

Születési hely, idő:     

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):     

Anyja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

A támogató típusa:

– támogatott személy által megjelölt támogató

– hivatásos támogató

3. A támogató kirendeléséről szóló határozat:

Határozatot hozó gyámhivatal megnevezése:     

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

4. A támogatott döntéshozatal jellege:

– általános

– meghatározott ügycsoportra szóló

5. A meghatározott ügycsoport tekintetében támogatott döntéshozatallal kapcsolatos adatok:

– a támogatott döntéshozatal mely ügycsoportokra terjed ki:

    

    

    

– a támogatott személy cselekvőképességében részlegesen korlátozott-e:

igen     nem

– a cselekvőképesség részleges korlátozása milyen ügycsoportok tekintetében áll fenn:

    

    

    

– ha a támogatott személy egyidejűleg cselekvőképességében részlegesen korlátozott, a támogató és a gondok ugyanazon személy-e:

igen    nem

6. Több támogató kirendelése

– egyidejűleg több támogató került-e kirendelésre:

igen    nem

– a támogató kirendelésekor a támogatott személynek már van-e kirendelt másik támogatója:

igen    nem

– két támogató esetén a másik támogató neve:

    

– két támogató esetén a másik támogatót kirendelő határozat száma, kelte, véglegessé válásának időpontja:

    

– két támogató esetén a támogatók közötti feladatmegosztás:

    

    

    

7. A támogató kirendelése felülvizsgálatának adatai:

A felülvizsgálat megindításának időpontja:     

A felülvizsgálat indoka:     

A felülvizsgálat eredménye:

– a támogató kirendelésének fenntartása

– a támogató felmentése és új támogató kirendelése

– a támogató felmentése és a támogatott döntéshozatal megszüntetése

– a támogató elmozdítása és új támogató kirendelése

– a támogató elmozdítása és a támogatott döntéshozatal megszüntetése

A felülvizsgálatról hozott határozat száma:     

A felülvizsgálatról hozott határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

8. A támogató felmentésével, elmozdításával, felfüggesztésével, továbbá a támogatói tisztség egyéb megszűnésével kapcsolatos adatok:

A támogató felmentésére irányuló eljárás megindításának időpontja:     

Az eljárás megindításának indoka:     

A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat száma:     

A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

A támogató elmozdítására irányuló eljárás megindításának időpontja:     

Az eljárás megindításának indoka:     

Az eljárás során sor került-e a támogató felfüggesztésére:

igen     nem

Ha igen, a felfüggesztésről hozott döntés száma:     

A felfüggesztésről hozott döntés kelte:     

Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat száma:     

Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

A támogatói tisztség a támogató halálával történő megszűnésének időpontja:     ”

VI. számú adatlap

Gyámság vagy gondnokság alatt állóról
[Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A gyermek vagy gondnokolt személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

 

 

2.

A törvényes képviselő (gyám vagy gondnok) személyi adatai:    

Hozzátartozói minőség (családbafogadó gyám, nem hivatásos gondnok) megjelölése:

    

Név:     

Születési hely, idő:     

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):     

Anyja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

Gyermekvédelmi gyám vagy hivatásos gondnok:     

3.

A gyámság alatt állók esetén a szülők személyi adatai:

Anya neve:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

Apa neve:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

4.

A gyámrendelés oka:

    
    

 

Hozzátartozói minőség:

    

5.    A gondnokság típusa:

– ideiglenes

– teljesen korlátozó

– részlegesen korlátozó

– eseti

– vagyonkezelő eseti

– ügygondnok

– zárgondnok

– ügyei vitelében akadályozott személy gondnoka

– helyettes gondnok

– többes gondnok

A bíróság megnevezése:     

A bírósági ítélet száma:     

A bírósági ítélet kelte:     

Jogerős:     

Bírósági felülvizsgálat időpontja:     

6.

A többes gondnok, helyettes gondnok személyi adatai:

Név:

    

 

Hozzátartozói minősége:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

7.

Határozat:

Határozatot hozó szerv neve:

    

Száma:

    

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

8.    A leltározott vagyon adatai (részletesen a VII. számú adatlapon):

– ingatlan

– ingóság

– betétkönyv

– egyéb

9.

A megszűnés vagy megszüntetés adatai:

A határozatot hozó szerv megnevezése:

    

Megszüntetés oka:

    

 

Határozat száma:

    

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

10.    Támogatott döntéshozatal adatai:

A részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy más ügycsoport tekintetében támogatott-e:

igen     nem

Ha igen, milyen ügycsoport tekintetében:     

    

Ha a részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy egyidejűleg támogatott, a gondnok és a támogató ugyanazon személy-e:

igen    nem

VII. számú adatlap

A vagyonnal rendelkező gyermekről és gondnokoltról
[Gyvt. 140. § (1) bek. c)-d) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A gyermek vagy gondnokolt személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

 

A gyermek szülőjének személyi adatai:

2.

Az anya személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság
(menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

 

Az apa személyi adatai:

 

 

Név:

    

 

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

 

Anyja neve:

    

 

Lakóhely:

    

 

Tartózkodási hely:

    

 

 

3.

A törvényes képviselő személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

 

Változás a törvényes képviselő személyében:     

 

4.    A vagyonkezelő személyi adatai:

Név:     

Születési hely, idő:     

Anyja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

Jogállása:

– szülő

– családba fogadó gyám

– gyermekvédelmi gyám

– vagyonkezelő gyám

– vagyonkezelő eseti gyám

– gondnok

– vagyonkezelő eseti gondnok

A vagyon juttatójának különleges nyilatkozata:     

Az érintett vagyontárgyak felsorolása:     

    

5.

Vagyoni adatok:

a)

Az ingatlan(ok) adatai:

    

Megnevezése:

    

Értéke:

     Ft

Címe:

    

Hrsz.:

    

Tul. hányad:

    

Megnevezése:

    

Értéke:

     Ft

Címe:

    

Hrsz.:

    

Tul. hányad:

    

b)

A személyes tulajdon szokásos tárgyait meghaladó ingóságok
[Gyer. 25. § (1) bek. i) és k) pontjai, Gyer. 146. § (4) bek. d)-e) pontjai]:

Megnevezése:

    

Értéke:

     Ft

Megnevezése:

    

Értéke:

     Ft

Megnevezése:

    

Értéke:

     Ft

c)

Forint, folyószámla vagy devizaszámla adatai:

Pénzintézet megnevezése:

    

Betétkönyv száma:

    

Egyenleg:

     Ft

Évközi változások:

    
    

d)

Egyéb (értékpapír, biztosítási kötvény):

Megnevezése:

    

Értéke:

     Ft

Megnevezése:

    

Értéke:

     Ft

6.

Változások adatai:

Számadási kötelezettség kezdete:

    

Ideje:

    

Eredménye:

    

Ideje:

    

Eredménye:

    

Ideje:

    

Eredménye:

    

Ideje:

    

Eredménye:

    

Ideje:

    

Eredménye:

    

7.

A gyermek nagykorúvá válásának időpontja:

    

 

 

 

8.

A gondnokolt önjogúvá válásának időpontja:

    

VIII. számú adatlap

A nevezett gyámról, valamint a gyámságból kizárt személyről

[Gyer. 26. § (2) bek.]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A nevezett gyám személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

2.

A gyámságból kizárt személy adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

3.

A nyilatkozatot tevő apa személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

4.

A nyilatkozatot tevő anya személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

5.

A gyermek(ek) személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

IX. számú adatlap

A gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről

(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.)

 

A nyilvántartásba vétel időpontja:

.......................................................................................................

 

1.

A gyermek személyi adatai:

 

 

Név:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):


.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

2.

A törvényes képviselő személyi adatai:

 

 

Név:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):


.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

3.

A szülők személyi adatai:

 

 

Anya neve:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):


.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

Apa neve:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

4.

Határozat:

 

 

Határozatot hozó szerv neve:

.......................................................................................................

 

Határozat száma:

.......................................................................................................

 

Kelte:

.......................................................................................................

 

Véglegessé válásának időpontja:

.......................................................................................................

 

 

 

 

5.

A térítési díj adatai:

 

 

Fizetésre kötelezett neve:

.......................................................................................................

 

A díj összege:

.................................................................................................. Ft

 

Díjfizetés kezdete:

.......................................................................................................

 

Vége:

.......................................................................................................

 

A hátralék összege:

.......................................................................................................

 

Végrehajtási intézkedés időpontja:

.......................................................................................................

 

 

 

6.

A felülvizsgálat adatai:

 

 

A felülvizsgálatot végző

 

 

szerv neve:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

 

 

7.

A megszűnés adatai:

 

 

Határozat száma:

.......................................................................................................

 

Kelte:

.......................................................................................................

 

Véglegessé válásának időpontja:

.......................................................................................................

 

 

 

8.

Hatósági kötelezés nélkül igénybe vett szolgáltatás megszűnésének

 

 

Időpontja:

.......................................................................................................

 

Oka:

.......................................................................................................

X. számú adatlap

A gyermekotthonban, befogadó szülőnél, továbbá a fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában elhelyezett gyermekről [Gyvt. 141. § (1) bek. a) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A gyermek személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

Törzsszám:

    

2.

A törvényes képviselő személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

3.    Határozat:

Határozatot hozó gyámhivatal megnevezése:     

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

Döntés jellege:

– ideiglenes hatályú elhelyezés

– nevelésbe vétel

Gyermek elhelyezése:

– nevelőszülőnél:

– nevelőszülő

– különleges nevelőszülő

– speciális nevelőszülő

– gyermekotthonban, lakásotthonban:

– gyermekotthon

– központi speciális gyermekotthon

– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon

– különleges gyermekotthon

– lakásotthon

– speciális lakásotthon

– különleges lakásotthon

– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon

– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában

4.

A megszűnés oka:

    
    

Határozat száma:

    

Kelte:

    

Véglegessé válásának időpontja:

    

XI. számú adatlap

A gyermekotthon, illetve a nevelőszülői hálózat üres férőhelyeiről
[Gyvt. 141. § (1) bek. a) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

 

 

 

1.    A gyermekotthon, lakásotthon megnevezése:     

Székhelye:     

Elhelyezhető gyermekek száma:     

Üres férőhelyek száma:     

Ebből:

– gyermekotthoni férőhely:     

– férőhely gyermekotthon speciális csoportjában:     

– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthoni férőhely:     

– központi speciális gyermekotthoni férőhely:     

– férőhely gyermekotthon különleges csoportjában:     

– különleges gyermekotthoni férőhely:     

– lakásotthoni férőhely:     

– speciális lakásotthoni férőhely:     

– különleges lakásotthoni férőhely:     

– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthoni férőhely:     

– utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthoni férőhely:     

– utógondozó lakásotthoni férőhely:     

2.    A nevelőszülői férőhelyek száma:

Üres férőhelyek a nevelőszülőknél:     

Ebből:

– férőhely átlagos ellátási szükségletű gyermek számára:     

– férőhely speciális ellátási szükségletű gyermek számára:     

– férőhely különleges ellátási szükségletű gyermek számára:     

– ideiglenes férőhely:     

 

 

 

3.

A fenntartó, illetve
a nevelőszülői hálózatot
működtető megnevezése:

    
    
    

 

Székhelye:

    

XII. számú adatlap

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről,
gyermekotthonokról
[Gyvt. 141. § (1) bek. b) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A) Nevelőszülő

A nyilvántartásba vétel időpontja:

    

1.

A nevelőszülő személyi adatai:

Név:

    

Születési hely, idő:

    

Anyja neve:

    

Lakóhely:

    

Tartózkodási hely:

    

2.    A nevelőszülő típusa:

– nevelőszülő

– speciális nevelőszülő

– különleges nevelőszülő

3.

Saját gyermekek száma:

    

4.

A működtető megnevezése:

    

Székhelye:

    

B) Gyermekotthon, lakásotthon

1.

A gyermekotthon, lakásotthon neve:

    

Címe:

    

2.

Az intézményvezető neve:

    

Címe:

    

3.

A férőhelyek száma:

    

4.    A gyermekotthon, lakásotthon típusa:

– gyermekotthon

– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon

– központi speciális gyermekotthon

– különleges gyermekotthon

– lakásotthon

– speciális lakásotthon

– különleges lakásotthon

– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon

– utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthon

– utógondozó lakásotthon

5.

A fenntartó megnevezése:

    

Székhelye:

    

XIII. számú adatlap

XIV. számú adatlap

Az eseti gyámi és gyermekvédelmi gyámi feladatokat ellátó személyről [Gyvt. 141. § (1) bek. d) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:     

1. A gyermekvédelmi gyámi munkakörben foglalkoztatott személyi adatai:

Név:     

Születési hely, idő:     

Anyja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

2. Gyermekvédelmi gyámi munkakörében eseti gyámi feladatokat is ellát:

igen    nem

3. Az általa gyámoltak száma:      fő

XV. számú adatlap

A nevelési felügyelet alatt álló gyermekről
(Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont)

(A városi gyámhivatal tölti ki.)

„A” adatlap

A nyilvántartásba vétel időpontja:     

1. A gyermek személyi adatai:

Név:     

Születési hely:     

Születési idő:     

Anyja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

2. A gyermek törvényes képviseletét ellátó gyermekvédelmi gyám neve:     
    

Értesítési címe:     

Elérhetősége (telefon, e-mail):     

A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:

    

2/A. A gyámhatóság kirendelése alapján a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban képviselő gyermekjogi képviselő neve:     

Értesítési címe:     

Elérhetősége (telefon, e-mail):     

3. A szülők személyi adatai:

Anyja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

Apja neve:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

4. Nevelésbe vételről szóló határozat:

Határozatot hozó gyámhivatal neve:     

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

5. A gyermek intézményi elhelyezésére vonatkozó adatok:

Határozatot hozó gyámhivatal neve:     

Határozat száma:     

Határozat kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

A befogadás időpontja:     

A befogadó intézmény típusa:

– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon

– központi speciális gyermekotthon

– gyermekotthon speciális csoportja

– speciális lakásotthon

„B” adatlap

1. A nevelési felügyeletre vonatkozó adatok:

Hányadik alkalommal rendelték el a gyermek nevelési felügyeletét:     

A gyermekotthon vezetője által elrendelt személyes szabadság korlátozásának kezdő időpontja:     

A nevelési felügyeletet elrendelő gyámhivatal neve:     

A határozat száma, kelte:     

A felülvizsgálatot végző bíróság neve:     

A határozat száma, kelte:     

A döntés tartalma: a nevelési felügyeletet     fenntartotta    megszüntette

2. A havi felülvizsgálatok adatai:

Határozat száma:      Kelte:     

eredménye:     

Határozat száma:      Kelte:     

eredménye:     

Határozat száma:      Kelte:     

eredménye:     

3. A nevelési felügyelet megszüntetése:

Határozatok száma:      Kelte:     

Véglegessé válásának időpontja:     

A „B” adatlapból mindig újat kell kitölteni, ha újabb nevelési felügyeletet rendeltek el.

2. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez53

A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer

A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer

A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszerben szereplő rövidítések a következők:

„T”    =    Törzslap

„GYSZ”    =    Család- és gyermekjóléti szolgálat

„ÁTG”    =    Átmeneti gondozás

„TESZ”    =    Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

„GH”    =    Gondozóhely

„GYH”    =    Gyámhivatal

I. számú adatlap

„T” – Törzslap

(A gyermek személyes adatlapja, amelyet gyermekenként külön vezet a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, átmeneti gondozást, valamint otthont nyújtó intézmény)

A nyilvántartásba vétel időpontja (az az időpont, amikor a gyermek bekerült a gyermekvédelem rendszerébe):

A személyes gondoskodás formája:

dátuma:

gyermekjóléti szolgáltatás

gyermekek átmeneti gondozása

gyermekvédelmi szakellátás

A gyermek személyi adatai

Név:

Névváltozás (a gondozási folyamat során) – dátummal:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

A gyermek neme: fiú lány

Állampolgársága:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely54

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

(gondozási hely)

Változás1:

Változás2:

Törzsszám (szakellátásban):

Törzsszám változás:

Beszélt nyelve:

Van-e szüksége tolmácsra?
igen – milyenre:
nem

A szülők/törvényes képviselő személyi adatai

Anya

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely55:

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

Változás1:

Változás2:

Elérhetősége:

Változás1:

Változás2:

Gyakorolja-e a szülői felügyeleti jogokat?

igen

nem – Miért?

Apa

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely56:

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

Változás1:

Változás2:

Elérhetősége:

Változás1:

Változás2:

Gyakorolja-e a szülői felügyeleti jogokat:

igen

nem – Miért?

Gyám

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely57:

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

Változás1:

Változás2:

Elérhetősége:

Változás1:

Változás2:

Jogcím/rokonsági fok:

Nevelésbe vett gyermek esetében

Gyermekvédelmi gyám

 

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Értesítési címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):

Vagyonkezelő

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Értesítési címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):

Útmutató a kitöltéshez

„T-lap”

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek alapvető adatainak regisztrálása,

b) a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása.

2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó (lehet szolgálat és központ is) vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.

3. A kitöltés ideje: a gyermek ellátórendszerbe való bekerülésekor. A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban csak a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén.

4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot.

II. számú adatlap

„GYSZ-1”

Egyszerű Környezettanulmány

(A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó tölti ki!)

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való kapcsolat

Milyen okból és hogyan került a család (a gyermek/gyermekek) a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz? Ki küldte a jelzést – amennyiben nem tartozik a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti körbe? [A jelzés csatolandó, kivéve azt az esetet, ha a jelzés a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése alapján zártan kezelendő! Zártan kezelendő adatok esetén a jelzést küldő nem tüntethető fel! Ebben az esetben a jelzés a gyámhatóságnak, illetve a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében eljáró szervnek külön borítékban csatolandó!]

A jelzést küldő vagy más személy tett-e valamit az ügyben? [Ha az adatok a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése értelmében zártan kezelendők, a válasz az adatlapon nem tüntethető fel, hanem az külön borítékban a jelzés mellé csatolandó.]

Igen: ki és mit tett? [Ha az adatok a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése értelmében zártan kezelendők, a válasz az adatlapon nem tüntethető fel, hanem az külön borítékban a jelzés mellé csatolandó.]

Nem.

Mikor, milyen módon vette fel a gyermekjóléti szolgálat a kapcsolatot a családdal (dátummal)?

Milyen lépéseket tett a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó az ügyben (dátummal)?

Korábban volt-e kapcsolatban a család a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval?

Igen: milyen probléma miatt, mettől meddig?

Nem.

A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája:

Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is):

Következtetések, további tennivalók:

Aláírás, dátum, helyszín:

Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-1”

1. Az adatlap funkciója:

a) környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal;

b) gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel készítése során, amennyiben megelőzően nem folyt szociális segítő tevékenység;

c) az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben a családban több gyermek van, a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként kell részletezni. Az adatlap „Tapasztalatok” részében foglaltaknak meg kell felelnie a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak. A családsegítő az adatlap „Következtetések, további tennivalók” részében indokolja javaslatát a hatóságnak.

2. Az adatlap kitöltője:

a) környezettanulmány esetén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó;

b) gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódóan a család- és gyermekjóléti központ, amely elkészítésébe bevonhatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot is.

3. A kitöltés kezdete: a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ környezettanulmány elkészítésére való felkérésének beérkezésekor, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezésekor.

4. Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült.

III. számú adatlap

„GYSZ-2” – További fontos információk

Rendben vannak-e és hol találhatók a gyermek következő személyi okmányai?

Személyi lap/személyazonossági igazolvány

 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány

 

Diákigazolvány

 

TAJ kártya

 

Közgyógyellátási igazolvány

 

Oltási könyv

 

 

A gyermekre vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű egészségügyi, fejlődési információk (asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar – beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha, fertőző betegség vagy egyéb probléma, meglévő betegség esetén megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést):

A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű információk (pl.: akut vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, elérhetősége):

Van-e a családban, környezetben olyan személy, akinek a segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség esetén a gyermek elhelyezhető?

Van: ki az a személy, hogy érhető el?

Nincs:

Szakmai kapcsolatok

 

Név

Cím

Telefonszám

Mikor/mióta/
meddig

A gyermek/ek
házi
gyermekorvosa,
háziorvosa:

 

 

 

 

A gyermek/ek
védőnője:

 

 

 

 

Bölcsőde/óvoda/
iskola:

 

 

 

 

Gyermek-
védelmi
felelős neve:

 

 

 

 

Egyéb jelentős
intézmény
(szakember),
pl. más család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
tanulási
képességeket
vizsgáló
szakértői
bizottság,
pszichológus,
pszichiáter,
nevelési
tanácsadó,
logopédus,
szakorvos
(Aláhúzandó!)

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

Aláírások:

 

 

 

 

 

adatszolgáltató (milyen minőségben)

adatfelvevő

 

Változások (dátummal, aláírással):

Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-2”

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,

b) veszélyeztetettség felmerülése esetén a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,

c) a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása abban az esetben, ha a gyermek nevelésbe vételét javasolják, illetve ha otthont nyújtó ellátásba kerül.

2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.

3. A kitöltés ideje:

a) a gyermek átmeneti gondozásba kerülése, ideiglenes hatályú elhelyezése,

b) a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén (T-Törzslappal együtt),

c) amennyiben a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó maga intézkedik a gyermek elhelyezésével kapcsolatban, az intézkedés ideje.

4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akik szükség szerint aktualizálják az adatlapot.

IV. számú adatlap

„GYSZ-3” Család – környezet
Környezettanulmány II.

Az adatfelvétel időintervalluma:

A családra vonatkozó adatok

Lakcím (a hely, ahol a környezettanulmány készült):

A lakásban életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozók:

Név

Születési idő

Rokoni kapcsolat

 

 

 

A lakásban a családdal együtt élő egyéb személyek:

Név

Születési idő

Kapcsolat, együttélés minősége

 

 

 

A családtól különélő egyéb közeli hozzátartozók:

Név

Rokoni kapcsolat

Lakóhely

 

 

 

 

A lakásra vonatkozó adatok
(Felsorolás esetén a megfelelő választ húzza alá!)

A törvényes képviselő/gondozó személy lakáshasználatának jogcíme: tulajdonos, bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, ágybérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb:

Típusa: családi ház, házrész, sorház, lakótelepi lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, egyéb lakás

Tulajdoni formája: magán, önkormányzati, szövetkezeti, állami, egyéb:

Településkörnyezet (belterület, külterület, zártkert, tanya stb.):

Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli; szükséglakás

Alapterület:

A lakószobák + félszobák száma:

Egyéb helyiségek, előszoba, előtér, étkező, konyha, fürdőszoba, WC, fürdőszoba-WC, egyéb:


Udvar, kert:

Fűtése: távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa)


Közüzemi szolgáltatások:


Fűtési, főzési, tisztálkodási lehetőségek biztosítottak-e, működnek-e? Ha valamelyik hiányzik vagy nem használható, jelezze az okát is!

A lakás jellemzőinek leírása (állapot, felszereltség, bútorzat………)

A család jövedelemforrásainak bemutatása (munkajövedelem, szociális támogatások, nyugdíj stb.):

Küszködik-e a család anyagi problémákkal? Ha igen, miből adódnak, egyszeriek vagy ismétlődőek? Biztosított-e a gyermek(ek) megfelelő élelmezése, ruházata?
 

A család és környezete: befolyásoló tényezők

A család élettere, lakókörnyezete, szociokulturális háttere:
A család értékrendje, életmódja:Található-e a gyermek(ek) lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, amely testi épségüket, egészségüket, erkölcsi fejlődésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából adódó veszély; fedetlen kút; veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)? Ha igen, hogyan védik a gyermek(ek)et ezek ellen?     

A családon belüli viszonyok:Érték-e a családot megrázkódtatások, traumák? Melyek voltak ezek, feldolgozta-e a család, s ha igen, segítséggel-e vagy anélkül. Mi lett a következményük?    A család társadalmi kapcsolatai – esetleges támogató személyek, közösségek: 

Dátum:Aláírás (szülő/törvényes képviselő, gyermek):A gyermekkel kapcsolatos információk
(Gyermekenként töltendő ki!)

A gyermek neve:


A gyermek rövid jellemzése: külső és belső tulajdonságok:


Milyen gyakran beteg a gyermek? Nem figyeltek-e fel szokatlanul gyakori sérülésekre?Környezet – a gyermek környezetének jellemzése (az élelmezés, ruházat, saját szoba, ágy, játékok, illetve könyvek meglétére vonatkozó információk)    

Van-e a gyermeknek pihenésre, alvásra, tanulásra, félrevonulásra megfelelő, nyugodt, békés „zuga”? 

Intézményes gondozás, oktatás, nevelés

Igénybe veszik-e a napközbeni ellátás valamilyen formáját, jár-e óvodába, iskolába?    
Nem
Igen – hol/hova, milyen óvodai csoportba/hányadik osztályba jár?Eleget tesz-e a gyermek óvodai, iskolai tankötelezettségének?

Igen

 

Nem

Van-e felmentése?

Van – miből?

 

Nincs

Magántanuló-e?

Igen – mióta, miért, a gyermek érdekében áll-e?

 

Nem

Tanulmányi eredménye képességeinek megfelel-e?

Igen

 

Nem

Ismételt-e osztályt?

Igen – melyiket, mikor, hányszor, mely tantárgy(ak)ból bukott?

 

Nem

Diagnosztizáltak-e tanulási problémát, részképesség zavart?

Igen – mikor, milyen jellegűt?

 

Nem

Nyújt-e az oktatási intézmény a gyermek számára valamilyen egyedi, sajátos szolgáltatást?

Igen – milyet?

 

Nem

 

Ha a gyermek már nem iskolás, mi az oka?

Ha van munkahelye, hol dolgozik, és mit csinál?

Ha nincs munkahelye, és nem is tanul, mi az oka, és mivel foglalkozik?

 

A gyermek megnyilvánulásaival kapcsolatos információk

Felfigyeltek-e a gyermek környezetében (intézményben, családban) a gyermek viselkedésének, magatartásának alapvető megváltozására?


Igen – a változás leírása:

 

Nem

A gyermeknek milyen a viselkedése, milyen jellegűek és gyakoriak a konfliktusai? Vannak-e normaszegő, deviáns megnyilvánulásai?
Érte-e a gyermeket valami súlyosan traumatikus élmény és azt hogyan dolgozta fel? Megváltozott-e utána a viselkedése? (Pl.: baleset, bántalmazás, szeretett személy elvesztése stb.)    
A gyermek személyiségfejlődése, kötődései:
 

Dátum:

Aláírás (gyermek)

 

Aláírás (anya/törvényes képviselő)

 

Aláírás (apa/törvényes képviselő)

 

Aláírás (családsegítő)

A gondozási folyamat összegzése, javaslattétel

–    A feltárt probléma, veszélyeztető körülmények gyermek(ek)re gyakorolt hatása

–    Mi történt, a gondozási terv/tervek értékelése, a feladat megvalósulása, rögzített határideje és a gyermek, szülő, törvényes képviselő együttműködése alapján

–    Konzultációk, esetkonferenciák (időpont, kivel, emlékeztető)

–    A család által igénybe vett egyéb ellátások

–    Korábban kezdeményezett intézkedések, azok következménye, eredménye

–    Egyéb, fontos információk (ide kell leírni, ha a családhoz kapcsolódó valamely intézménnyel kapcsolatban fontos, eddig le nem írt információnk van)

–    Javaslat – indokolással    Dátum:

Aláírások
A család részéről:
Megjegyzések:
A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó részéről:Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-3”

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedés kezdeményezése esetén:

aa) a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,

ab) a szociális segítőmunka tevékenységeinek összegzése;

b) a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;

c) előzménnyel rendelkező ügyek esetében környezettanulmány készítése:

ca) a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a család- és gyermekjóléti szolgálat készíti el,

cb) gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében környezettanulmány készítésére érkezett felkéréskor a család- és gyermekjóléti központ készíti el.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti szolgálat (a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása esetén is), amennyiben a gyermek hatósági intézkedésben érintett, a család- és gyermekjóléti központ.

3. Az adatlap kitöltése:

a) a gyámhivatal felkérése szerint,

b) a javaslattétel során töltendő ki.

4. Az adatlap továbbítása:

a) az átmeneti gondozást nyújtónak a javaslattételi lap kivételével az első kitöltés után azonnal, a módosításokról folyamatosan konzultálnak,

b) amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a család- és gyermekjóléti központon keresztül gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását, úgy a központ a javaslat részeként továbbítja az adatlapot az illetékes hatóságnak, amely nevelésbe vétel esetén továbbküldi azt a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki az elhelyezési értekezlet előtt továbbítja majd a lehetséges gyermekvédelmi gyámnak,

c) ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése a GYSZ-1 kiegészítéseként 30 napon belül a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központon keresztül továbbítja az adatlapot (a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül) a gyámhivatalnak, és azon keresztül a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki továbbítja majd a gyermekvédelmi gyámnak. A pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

V. számú adatlap

VI. számú adatlap

„GYSZ-4” – Egészségügyi lap

(Alapellátásban szükség szerint, továbbá a gyermek védelembe vétele, illetve 15 napot meghaladó átmeneti gondozása,
valamint szakellátásba kerülése esetén töltendő ki.
Kitöltő: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, szakellátó vagy átmeneti gondozást nyújtó intézmény felkérésére a gyermek
háziorvosa.)

Kitöltés kezdete:

Név:

Névváltozás (dátummal):

Születési hely (kerület is), idő:

Anyja születési neve:

Az egészségügyi iratokról a GYSZ-2 adatlap tájékoztat.

Milyen a gyermek általános egészségi állapota?

Maradt-e el a gyermeknek kötelező védőoltása, s ha igen,
mi és miért?

Kapott-e a gyermek a kötelezőn felüli védőoltást?
Ha igen, milyet, és mikor (influenza,
agyhártyagyulladás, a-globulin stb.)?Megtörténtek-e a gyermek életkorának megfelelő kötelező rendszeres szűrések?


Milyen gyermekbetegségeken esett át a gyermek? (kanyaró, rubeola, skarlát, bárányhimlő, mumpsz, egyéb)


Volt-e a gyermeknek balesete, ebből visszamaradt-e maradandó károsodása? (Mikor, mi történt?)


Volt-e a gyermeknek műtétje, mikor, hol és miért?


Szüksége van-e a gyermeknek korrekciós beavatkozásra, gyógyászati segédeszközre, s ha igen, mire, miért?


A kórházi kezelések ideje, helye, oka, orvos neve (Ha szükséges, akkor használjon pótlapot!):


Ismertek-e az anya terhességének, a gyermek születésének körülményei? Tüntesse fel az információ forrását! (nem várt, túl korai, késői, vagy veszélyeztetett terhesség, vetélések, terhesség alatti egyéb problémák, szülés körüli komplikációk: felsírt-e a gyermek, vér- és oxigénellátási zavarok, testileg épen született-e, egyéb)    

A védőnő és a gyermekorvos észrevételei a gyermek életének első 3 évében:Egyéb kiegészítő információk:

Lezárás időpontja:

Az adatközlő aláírása:

Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-4”

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,

b) átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása.

2. Az adatlap kitöltője: a gyermek védelembe vétele, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozása, nevelésbe vétele esetén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, illetve – előzmény nélküli elhelyezés esetén – szakellátást vagy az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltató felkérésére a gyermek háziorvosa.

3. A kitöltés ideje: a gyermek védelembe vételekor, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozásakor, nevelésbe vételekor, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésekor.

4. Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás esetén a család- és gyermekjóléti központ feladata az adatlap továbbküldése a gyermek gondozását ellátó helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy a szakellátást nyújtó intézménybe az elhelyezéstől számított 8 napon belül.

VII. számú adatlap

„GYSZ-5” – Családi/egyéni gondozási-nevelési terv védelembe vétel esetén

(A család- és gyermekjóléti központ munkatársa tölti ki.)

Védelembe vett gyermek(ek) neve:


 

A terv készítéséért felelős neve:

Kitöltött lapok száma:

Családi/egyéni gondozási-nevelési terv sorszáma (a szülő által aláírt terv sorszámozandó):

Tervkészítés oka (a megfelelő aláhúzandó):    

védelembe vétel

kötelező felülvizsgálat

rendkívüli felülvizsgálat

 

 

Védelembe vételi tárgyalás/felülvizsgálatidőpontja:

Tervkészítés időpontja:

A védelembe vételi határozat száma, kelte:

Véglegessé válásának kelte:

I. A védelembe vétel megszüntetésére irányuló munka részletezése az alábbi szempontok figyelembevételével:

Veszélyeztető tényező, probléma (személyre szabottan):

A probléma megoldásához vezető lépések:A problémamegoldást segítők felsorolása, teendői:

A teendők teljesítésének kezdete, rendszeressége és teljesítésének határideje:A gondozási-nevelési tervbe foglalt megállapodásokat elfogadom, annak egy példányát átvettem:

 

Dátum:

Aláírás:

 

Anya/törvényes képviselő:

    

Apa/törvényes képviselő:

    

Kirendelt esetmenedzser:

    

Bevont segítők:

    

 

    

 

    

Gyermek(ek):

    

 

    

 

    

Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-5”

1. Az adatlap funkciója: a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek védelembe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre szóló feladatok és felelősök pontos megjelölésével.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: a védelembe vételi határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.

4. Az adatlap továbbítása:

a) védelembe vétel során a határozatot hozó gyámhivatalnak,

b) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

c) minden szakember felé, akire nézve a családi/egyéni gondozási-nevelési tervben feladat kerül meghatározásra. A család- és gyermekjóléti szolgálatnak függetlenül attól, hogy a családsegítőre nézve meghatároz-e feladatokat.

VIII. számú adatlap

„GYSZ-6” – Helyzetértékelés

(A család- és gyermekjóléti központ munkatársa tölti ki!)

Védelembe vett gyermek/ek neve/anyja neve:

    

/

    

 

    

/

    

 

    

/

    

 

    

/

    

 

    

/

    

Védelembe vételi határozat száma:    

Helyzetértékelés jellege (aláhúzandó):

féléves

éves

rendkívüli

Rendkívüli felülvizsgálat esetén kinek a kezdeményezésére indult az eljárás?

Az utolsó gondozási-nevelési terv készítésének ideje:     

Esetmenedzser neve:     

 

1.    A szülők/törvényes képviselők, a gyermek/gyermekek és a esetmenedzser kapcsolatának, együttműködésének bemutatása:    2.    Konzultált-e a esetmenedzser a gondozási folyamatba be nem vont, de a gyermek életterébe tartozó személyekkel és szakemberekkel?

Kivel, mikor és mi a tapasztalatuk?3.    Mennyiben valósultak meg az utolsó gondozási-nevelési tervben foglalt célok és feladatok, mennyiben hárultak el a veszélyeztető körülmények?    

A problémamegoldást segítők
felsorolása

Az előző oszlopban szereplő
személyek vállalt feladatai

A feladat teljesítése
(eredeti határideje, a megvalósítás mértéke és
időpontja, részleges vagy nemleges teljesítés
esetén az okok megnevezése)

A feladat ellátásának
következményeként milyen
változások következtek be
a veszélyeztetettségre vonatkozóan?


 

 

 

4.    Értékelje, hogy a korábban meghatározott feladatok mennyiben voltak alkalmasak a veszélyeztetettség megszüntetésére!    
5.    A vizsgált időszak alatt felmerült újabb veszélyeztető körülmény/ek és az azokra tett intézkedések felsorolása:    
6.    A helyzetértékelést végző javaslata:

a) Védelembe vétel megszüntetése eredményesség miatt

b) Védelembe vétel fenntartása

c) Más hatósági intézkedés kezdeményezése, megnevezése:

Indoklás:
Az adatlapot kitöltő aláírása:

Dátum:     

aláírás:     

A Helyzetértékelési adatlapot látták:

Gyermek/gyermekek:

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

Anya/apa/törvényes képviselők:

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

Egyéb rokon, vagy a gondozásba bevont személyek:

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

Dátum:     

aláírás:     

A Helyzetértékelő adatlapot aláírók észrevételei, megjegyzései:
Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-6”

1. Az adatlap funkciója: a védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. Azon gyermekek esetében, akiknek egyéni gondozási-nevelési terve azonos adatlapon készült, a helyzetértékelés is egy adatlapon dokumentálandó.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: a felülvizsgálatot megelőző 15 nap.

4. Az adatlap továbbítása:

a) a védelembe vételt elrendelő gyámhivatalnak, 10 nappal a kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt,

b) nevelésbe vételi javaslat esetén a javaslattevő család- és gyermekjóléti központ megküldi a gyámhivatalnak,

c) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

IX. számú adatlap

„GYSZ-7” – Családi kapcsolatok, szociális segítőmunka tervezése nevelésbe vétel esetén

(A család- és gyermekjóléti központ tölti ki!)

 

Törzsszám:

Gyermek(ek) neve, gondozási helye:

Gondozott személy(ek), rokonsági fok:A szociális segítőmunka helye:

A nevelésbe vételi határozat száma és kelte:

A gondozás kezdete:

Tervkészítés ideje:

A tervet készítő esetmenedzser neve:

A családot korábban gondozó intézmény, személy neve:

 

A szakellátás részéről együttműködő szakember neve, elérhetősége:

A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere első látogatásának időpontja a gyermek gondozási helyén:

A szakellátás családgondozója első látogatásának időpontja az illetékes család- és család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónál:

 

I. Szakmai munka – kapcsolatok:

1. Van-e kapcsolat a szülő és az esetmenedzser között? Ha nincs, miért nincs?


2. Mikor, és hogyan indítható a közös munka?


3. Az együttműködés tervezett módja és formája:


 

II. A gyermek és a szülő kapcsolata, a kapcsolattartás segítése:

1. A szülő-gyermek kapcsolattartás konkrét lehetőségei:


2. Jellemezze a szülő és a gyermek jelenlegi kapcsolatának minőségét:


3. A kapcsolattartás módja és formája a gyakorlatban:


4. Igényel-e a szülő és a gyermek kapcsolatának rendezése támogatást? Ha igényel, akkor milyet, ha nem, akkor miért nem?Az esetmenedzser feladatai:

 

III. A család gondozásának tervei

Szükséges változtatás a család háztartásszervezésében, életmódjában és életvezetésében stb.:1. Egészségi állapot javításához nyújtható segítség:Határidő(k):

Felelős(ök):

2. Mentális állapot javításához nyújtható segítség:Határidő(k):

Felelős(ök):

3. A család anyagi és lakáskörülményeinek javítására tervezhető feladatok:Határidő(k):

Felelős(ök):

4. A szükséges szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutás szervezése:Határidő(k):

Felelős(ök):

5. A család külső és belső kapcsolatainak javításában, stabilizálásában nyújtható lehetőségek:Határidő(k):

Felelős(ök):

 

IV. Egyéb, a szakmai munkát segítő feladatok:

a) Szolgáltatások szervezése:
b) Intézmények megkeresése, kapcsolatfelvétel:

c) Egyéb speciális feladat:
 

Dátum

Aláírások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Hosszú távú tervek, módosítások:

    

    

    

    

    

    

Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-7”

1. Az adatlap funkciója: a szociális segítő munka és a gyermek és vér szerinti családja közötti kapcsolattartás segítésének tervezése a gyermek családjába történő visszakerülése érdekében. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek nevelésbe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre vonatkozó különbségek pontos megjelölésével

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: a nevelésbe vételi határozatot követő 30 napon belül. Módosítására a felülvizsgálati határozat véglegessé válását követő 30 napon belül, illetve szükség szerint kerülhet sor, ezen az adatlapon vagy pótlapok betoldásával.

4. Az adatlap továbbítása: gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak.

X. számú adatlap

„GYSZ-8” – Helyzetértékelés

(A család- és gyermekjóléti központ munkatársa tölti ki nevelésbe vett gyermek családjának gondozása esetén.)

Név:

Törzsszám:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Előző helyzetértékelés időpontja:

Jelen helyzetértékelés időpontja:

Helyzetértékelés oka:

A helyzetértékelést végző neve:

I. Az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta a családdal/gyermekkel történt megbeszélések, találkozások, illetve egyéb intézményekkel és személyekkel történt konzultációk felsorolása

Dátum

Kivel?

(név, rokonsági fok/intézmény)

Hol, milyen módon?

II. A szülő kapcsolattartásának alakulása gyermekével, amennyiben az egyes gyermekeknél eltérés tapasztalható, azt név szerint, külön jelezze!

a) Milyen módon és rendszerességgel élt a szülő – illetve az a személy, akihez a gyermek a nevelés után hazakerülhet – a kapcsolattartás jogával? A kapcsolattartás tapasztalatai:

b) Milyen támogatást kapott a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve személy az intézménytől/esetmenedzsertől?

c) A kapcsolattartás rögzített módja és formája megfelelt-e a szülő lehetőségeinek, igényeinek? Elősegítette-e a szülő és a gyermek kapcsolattartását?

d) A kapcsolattartás megvalósult módja és formája megfelelt-e a szülő lehetőségeinek? Elősegítette-e a szülő és a gyermek kapcsolattartását?

e) Szükségesnek tartja-e a kapcsolattartás szabályozásának módosítását, a kapcsolattartás korlátozását, szüneteltetését, megvonását? Ha igen, miért?

f) Elemezze a szülő-gyermek kapcsolatának alakulását (különös tekintettel a gondozási, nevelési feladatokra)!

III. Információk a szülőkről, illetve azokról a személyekről, akikhez a tervek szerint a gyermek visszagondozható

1. A szülő magatartásában, életvitelében és körülményeiben beállt változások

a) háztartásszervezési, életmódbeli és életvezetési változások:

b) egészségi állapot:

c) mentális állapot:

d) munka:

e) család állapota, dinamikájának alakulása:

f) család külső kapcsolatai:

g) anyagi helyzet, lakáskörülmények:

h) egyéb:

i) a szülő együttműködésének bemutatása a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserével:

IV. Következtetések, javaslatok

1. Szükséges-e a nevelésbe vétel fenntartása? A választ indokolja is meg!

2. Szükség van-e az „Egyéni elhelyezési terv” (TESZ-1 adatlap) módosítására, és ha igen, miért? Javasolt módosítás:

3. „A családi kapcsolatok, szociális segítőmunka tervezése nevelésbe vétel esetén” (GYSZ-7) adatlap szükséges módosításai:

4. Szükség van-e a gyermek elhelyezésének megváltoztatására? Ha igen, miért? Javasolt módosítás:

5. A helyzetértékelést végző egyéb javaslata:

Az adatlapot készítette:

Dátum:      Aláírás:     

A Helyzetértékelési adatlap tartalmát megismerték:

Szülők, illetve azok a személyek, ahová a gyermek visszagondozható:

Anya:     

megjegyzés:

    

    

    

Dátum:      Aláírás:     

Apa:     

megjegyzés:

    

    

    

Dátum:      Aláírás:     

Más személy/személyek:     

megjegyzés:

    

    

    

Dátum:      Aláírás:     

megjegyzés:

    

    

    

Útmutató a kitöltéshez

„GYSZ-8”

1. Az adatlap funkciója: a család- és gyermekjóléti központ által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. A közös gyámhatósági határozattal egy gondozási helyen elhelyezett gyermekek tekintetében a helyzetértékelés rögzíthető egy adatlapon.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: félévente egyszer, továbbá a felülvizsgálatot megelőzően a gyámhivatal felkérésétől számított 15 napon belül.

4. Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak.

XI. számú adatlap

„ÁTG-1” adatlap – Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén

(Helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona tölti ki!)

A gyermek neve:

Névváltozás (dátummal):

A gondozás kezdete:

A terv készítésének ideje:

 

A gondozás helye:

A terv készítőjének neve:

 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakember neve:


A terv készítésében közreműködő egyéb szakemberek:


 

Részt vett-e a szülő/törvényes képviselő a gyermek egyéni, gondozási-nevelési tervének elkészítésében? Ha nem, próbálták-e bevonni és miért nem sikerült1. Miért indult az átmeneti gondozás? 


2. Az átmeneti gondozás várható időtartama:

 

3. A gyermek gondozóhelyre történő lehetőleg zökkenőmentes beilleszkedésének elősegítése

a) A gyermek életvitele, szokásai, a gyermektől, szülőtől, törvényes képviselőtől, család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtótól szerzett információk alapján, az alábbi szempontok figyelembevételével:

napirendje; fekvés-ébredés; étkezések ideje; részvétele a házi munkában; tanulási szokások; kedvenc tevékenységei, játékai, tárgyai, ételei; megszokottól eltérően használt szavai, kifejezései; elalvási, étkezési, tisztálkodási, egyéb szokásai; dohányzás, a gyermek pénzhez való viszonya    

b) A gondozó tervei a gyermek mindennapi életéről, az alábbi szempontok figyelembevételével:

ébredés-lefekvés időpontja; házimunka; esti hazatérés időpontja; étkezések időpontja; játék, tanulás rendje; közös ünnepek; dohányzás, alkoholfogyasztás; zsebpénz biztosítása és beosztásának segítése a házirend figyelembevételével

4. Az élet különböző területein felmerülő feladatok konkrét megtervezése a szülő/törvényes képviselő, szakemberek, intézmények számára, határidők megjelölésével

a) Egészségügyi ellátás:

Általános orvosi ellátás, kötelező és javasolt védőoltások

A gyermek háziorvosa az elhelyezés után (név, cím, elérhetőség)    Ha állandó kezelésre, gyógyszerezésre van szüksége a gyermeknek, hol, mi módon biztosíthatják ezt?

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:Fogorvosi ellátás

Hol, milyen módon biztosítják a gyermek fogorvosi ellátását, folyamatos ellenőrzését?    Ha különleges ellátásra van szükség, azt hogyan biztosítják számára?

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:


Látás-, hallásvizsgálat és egyéb, az életkornak megfelelő kötelező és javasolt szűrővizsgálatok

Hol, milyen módon biztosítják a gyermek látás-, hallásvizsgálatát és egyéb, az életkornak megfelelő kötelező és javasolt szűrővizsgálatát?    Ha különleges ellátásra van szükség, azt hogyan biztosítják számára?

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:


b) Mentálhigiénés és pszichés ellátás:

Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?
Az anyagi feltételeket is írja ide!    


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

 

c) Speciális problémákra adandó válaszok:
(bűnelkövetés, magatartászavar, viselkedészavar, alkohol- és drogfogyasztás, egyéb szenvedélyek, iskolakerülés, csavargás, tulajdonhoz/pénzhez való viszony, szexualitás)

Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

 

d) Tanulmányok:

Az oktatás folyamatosságának vagy – a tanulmányok megszakítása esetén – az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás biztosítása

Cél:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Kiegészítő tanulási segítség – pl. korrepetálás, speciális oktatási feladatok, fejlesztés

Igény:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Tehetséggondozás

Cél:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Amennyiben a gyermek már nem folytat tanulmányokat

Oka:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

 

e) Munkába állítás:

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:    


 

f) Etnikai, nyelvi szempontok:58

Amennyiben az etnikai hovatartozásból feladatok adódnak, azok megnevezése:    


Igény:

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:    A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

    

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása

 

g) Vallás – pl.: vallási ünnepek, szokások:59

Igény:Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

    

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása

 

h) Szabadidős tevékenység:

Igény:Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Hobbik, speciális tevékenységek és érdeklődés:

Igény:Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Sorolja fel azokat a szabadidős, társadalmi, illetve hobbitevékenységeket, amelyeket korábban végzett, de a jelenlegi helyen nem folytathat a gyermek! Indokolja meg, miért nem!     

i) A gondozó és a szülő/törvényes képviselő közötti egyéb megállapodások a gyermek szocializációs folyamatának elősegítése érdekében:
(társadalmi értékek megismertetése, erkölcsi értékrend közvetítése/alakítása, családi életre nevelés, önállóságra nevelés, munkára nevelés, szexuális életre történő felkészítés)

Célok, megállapodások:    j) A szülő/törvényes képviselő és a gyermek kapcsolatának jellemzése:


A szülő/törvényes képviselő és a gyermek kapcsolattartásának formája, módja, gyakorisága:    

Igényel-e segítséget a kapcsolattartás biztosítása?
Teendők:

 

k) Van-e bírósági végzéssel, illetve gyámhivatali határozattal elrendelt kapcsolattartásra jogosult személy?

Név, cím:

Végzés, határozat száma:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:


Igényel-e segítséget a kapcsolattartás biztosítása?
Teendők:

 

l) Egyéb kapcsolatok, barátságok ápolása a gyermek igényei alapján
(a szülővel/törvényes képviselővel történő megegyezés alapján):

Név, cím:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:    

Név, cím:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:    

Név, cím:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:    

m) Az átmeneti gondozás megszüntetése érdekében elvégzendő feladatok tervezése:

 

n) Eddig nem rögzített, előrelátható feladatok tervezése:

Alulírottak a terv készítésében részt vettek:

Elkészítésért felelős szakember:     

aláírás:     

dátum:     

Gyermek (ha kora és értelmi képessége megfelelő):     

megjegyzés:     

    

    

    

aláírás:     

dátum:     

Anya/törvényes képviselő:     

megjegyzés:     

    

    

    

aláírás:     

dátum:     

Apa/törvényes képviselő:     

megjegyzés:     

    

    

    

aláírás:     

dátum:     

Egyéb rokon:     

megjegyzés:     

    

    

    

aláírás:     

dátum:     

Egyéb szakemberek:

Név:     

megjegyzés:     

    

    

    

aláírás:     

dátum:     

Név:     

megjegyzés:     

    

    

    

aláírás:     

dátum:     

Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-1”

Az adatlap funkciója: a gyermekek átmeneti otthonába vagy helyettes szülőhöz került gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése.

Az adatlap kitöltője: a helyettes szülő, a gyermekek átmeneti otthona vezetője/családgondozója

A kitöltés ideje: várhatóan 30 napot meghaladó elhelyezés esetén az elhelyezést követő 15 nap. Amennyiben előre nem látott okból a gondozás meghaladja a 30 napot, úgy az ok ismertté válásától számított 15 nap. A módosításokat ezután folyamatosan ezen a lapon vagy pótlapon kell vezetni.

Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó felé.

XII. számú adatlap

„ÁTG-2” – Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén

(A családok átmeneti otthona tölti ki!)

A gyermek neve:     

A terv sorszáma, készítésének ideje:    


A terv készítőjének neve:    


1. A gyermek gondozásával-nevelésével kapcsolatos feladatok tervezése:

Egészségügyi ellátás

A gyermek háziorvosa a gondozás előtt (név, cím, elérhetőség):    A gyermek háziorvosa a gondozás során (név, cím, elérhetőség):    


Ha állandó kezelésre, gyógyszerszedésre van szüksége a gyermeknek, hol, milyen módon, ki biztosítja ezt?    Elmaradt-e szűrővizsgálata, védőoltása a gyermeknek?

Hol, milyen módon biztosítják a gyermek fogorvosi ellátását, folyamatos ellenőrzését?    Egyéb különleges igény, pl.: gyógyászati segédeszköz stb. biztosításának módja:    Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a fenti feladatok ellátásához?     

Mentálhigiénés és pszichés ellátás

Jelenleg részesül-e a gyermek a fent megnevezett ellátásokban? Ha igen, miben, hol, milyen rendszerességgel?    Javasolja-e a gyermeket gondozó szakember új/más ellátás igénybevételét? Ha igen, mit és miért?

Megállapodás a szülők és az intézmény között a feladat ellátásáról és az intézmény által nyújtandó segítségről:    Tanulmányok, munka

A gyermek nevelési-oktatási intézményének/munkahelyének megnevezése:    Az oktatás folyamatosságának biztosítása vagy – a tanulmányok megszakítása esetén – az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás érdekében teljesítendő feladatok:    Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

A gyermek számára javasolt kiegészítő, óvoda vagy iskola előtti segítség – pl. fejlesztés, korrepetálás, speciális oktatási feladatok:    Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

Tehetséggondozással kapcsolatos igények, lehetőségek:Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

Amennyiben a gyermek már nem folytat tanulmányokat, miért nem?    Milyen feladatokat ad a gyermek esetleges munkába állásának elősegítése?    Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

 

Etnikai, nyelvi, kulturális szempontok60

Amennyiben etnikai hovatartozásából a gyermeknek és/vagy szüleinek igényei adódnak, azok megnevezése:    Milyen segítséget nyújt az intézmény a felmerült igények teljesítéséhez?

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

…………………………………………

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása

Vallás – pl.: rendszeres vallásgyakorlás, ünnepek, szokások61

Amennyiben vallási hovatartozásából a gyermeknek és/vagy szüleinek igényei adódnak, azok részletezése:Milyen segítséget nyújt az intézmény a felmerült igények teljesítéséhez?

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

…………………………………………

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása

 

Gondozási-nevelési kérdések – szocializáció

A család és a szociális szakember által közösen megfogalmazott problémák (társadalmi értékek megismertetése, erkölcsi értékrend közvetítése/alakítása, családi életre nevelés, önállóságra nevelés, munkára nevelés, szexuális életre történő felkészítés):

Megállapodások:

A gyermekek napközbeni ellátása, illetve ilyen feladatot ellátó külső intézmény igénybevétele érdekében igényel-e a szülő az átmeneti otthontól segítséget?

Megállapodások:

 

 

 

 

2. Bírósági végzéssel, illetve gyámhivatali határozat alapján van-e a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult személy?

Név, cím:     

Végzés, határozat száma:     

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:

    

    

    

Igényel-e az intézménytől segítséget a kapcsolattartás biztosítása?

    

3. Van-e hatályban a gyermekre vonatkozó/gyermekkel kapcsolatos gyermekvédelmi hatósági intézkedés, illetve büntetőeljárás? Ha igen, ismertesse!

    

Ezzel kapcsolatban van-e a szülőnek valami teendője?

    

Ezzel kapcsolatban van-e az otthonnak valami teendője?

    

4. Eddig nem rögzített, előrelátható feladatok tervezése:

    

5. Aláírások:

A családok átmeneti otthona részéről:

A család részéről:

Dátum:     

Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-2”

Az adatlap funkciója: az átmeneti gondozásra a családok átmeneti otthonába került gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése.

Az adatlap kitöltője: a családok átmeneti otthona vezetője/családgondozója.

A kitöltés ideje: várhatóan 30 napot meghaladó elhelyezés esetén az elhelyezést követő 15 napon belül. A módosításokat ezután folyamatosan ezen a lapon vagy pótlapon kell vezetni.

Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak.

XIII. számú adatlap

„ÁTG-3” – Családgondozási lap átmeneti gondozásban

(A családok átmeneti otthona tölti ki!)

Az adatlapot kitöltő szakember neve:

Terv sorszáma, készítés ideje:

    

    

A család tagjai (név, születési idő):

 

Mikor, miért és hogyan került a család az otthonba? Ha nem ez az első terv, milyen változások történtek az előző terv készítése óta?

    

Részesült-e korábban, illetve részesül-e jelenleg a család más személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban? Ha igen, mikor, milyenben?    
Milyen információkkal, dokumentumokkal rendelkezik az intézmény a fent említett szolgáltatások igénybevételének okáról, a családnak ott nyújtott ellátásokról?

 

A család és a családot gondozó szakember által közösen megfogalmazott probléma:    
A család és a családot gondozó szakember által közösen meghatározott célok:

A célok megvalósításához vezető feladatok tervezése:

Az otthon által felajánlott segítség:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatban van-e a családdal kapcsolatban hatósági, bírósági eljárás?

Az eljárás jellege, helye, jelenlegi szakasza, lezárásának várható időpontja:    
Az otthon által nyújtható segítség:

Hogyan oldják meg a szülők gyermekük felügyeletét az otthonban tartózkodás idején? Igényelnek-e ehhez segítséget az otthontól? Ha igen, részletezze megállapodásukat!    

Igényel-e a család az otthontól életvezetéshez, háztartásvezetéshez segítséget? Ha igen, részletezze a megállapodást!

Az átmeneti gondozás várható időtartama:     

Mely más intézmények – család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó stb. (szakember neve, intézmény, elérhetőség) – vesznek részt a család segítésében?

Aláírások:

A családok átmeneti otthona részéről:

A család részéről:

Dátum:

Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-3”

Az adatlap funkciója: a családok átmeneti otthonába került család gondozási tervének rögzítése.

Az adatlap kitöltője: a családok átmeneti otthona vezetője/családgondozója.

A kitöltés ideje: várhatóan 30 napot meghaladó elhelyezés esetén az elhelyezést követő 15 napon belül.

Az adatlap továbbítása: az adatlapot védelembe vétel esetén kell továbbítani a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak.

XIV. számú adatlap

„ÁTG-4” – Helyzetértékelési lap átmeneti gondozás esetén

(Az átmeneti gondozást nyújtó tölti ki!)

Ellátást nyújtó neve, címe:

Gondozás típusa és formája (aláhúzandó):
helyettes szülő
gyermekek átmeneti otthona
családok átmeneti otthona

átmeneti gondozás
ideiglenes gondozás
átmeneti házi gondozás

Mely családtagok, mettől meddig vették igénybe a gondozást:
Ellátás indoka (amire a törvényes képviselő/gyermek a kérelmét alapozta, fő problémák):


Az ellátó intézmény tevékenysége a gyermek/család érdekében a gondozás ideje alatt

1. Konzultációk más intézményekkel, személyekkel

Intézmény/személy
(dátum, név, cím, tel., akivel konzultált)

A konzultáció témája


 


 


 

2. Személyes segítő tevékenység a családdal/gyermekkel

Az érintett családtag

A tevékenység célja

 

3. Vélemények a családban a gondozás ideje alatt történt változásokról,
a szükségletek módosulásáról, a fennmaradt problémákról

A gyermek(ek) szociális kapcsolatainak jellemzése az átmeneti gondozás időtartama alatt:

A család összetételében, körülményeiben bekövetkezett jelentősebb változások, hatósági intézkedések bemutatása:

A gyermek véleménye:

A szülők véleménye:

A szociális szakemberek véleménye:

Egyéb személyek véleménye:

 

Összefoglaló (Fektessen külön hangsúlyt azokra a részekre, amelyekben egyetértés született és azokra is, melyekben ellentétesek maradtak a vélemények!):    
Az ellátás megszűnésének módja, időpontja és körülményei (hová került a gyermek, kinek a gondozásába, elérhetősége, milyen jogcímen tartózkodik ott):    
Dátum:

Aláírások:

A gondozóhely részéről:

A család részéről:

Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-4”

Az adatlap funkciója: az átmeneti gondozásból kikerült gyermek és/vagy család számára nyújtott gondozás, ellátás és a kikerüléskori helyzet rögzítése.

Az adatlap kitöltője: az átmeneti gondozást nyújtó.

A kitöltés ideje:

1.    az átmeneti gondozás befejezésekor,

2.    a gyámhivatal felkérésére bármikor a gondozás folyamán.

Az adatlap továbbítása:

1.    a család- és gyermekjóléti szolgálatnak – védelembe vett gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központnak – a gondozás befejezését követő 15 napon belül,

2.    a gyámhivatal részére a megkeresés szerint, vagy az azt követő 15 napon belül.

XV. számú adatlap

„TESZ-1” – Elhelyezési javaslat és elhelyezési terv

(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat tölti ki!)

Törzsszám:

Javaslat/terv sorszáma:

Az első javaslat, terv kelte:

A jelenlegi javaslat, terv kelte:

Név:

Névváltozás (dátummal):

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

I. Elhelyezési javaslat

1. Miért vált szükségessé elhelyezési javaslat készítése? (a veszélyeztető tényezők; az elhelyezés megváltoztatásának indokai)

2. A Gyvt.-ben vagy más jogszabályban biztosított – még igénybe nem vett – segítség esetén elképzelhető-e, hogy a szülő(k) gondoskodjanak a gyermekről?

3. Mely szolgáltatások igénybevételére lenne ehhez szükség?

4. Elérhetők-e ezek?

5. Felajánlották-e ezeket a szolgáltatásokat a szülő(k) számára?

6. Miért nem vette/vették igénybe?

7. Vállalja-e ezek igénybevételét?

8. A gyermek rokonai/tágabb családjának tagjai közül – a jelenlevőket leszámítva – kit kérdeztek meg a gyermek elhelyezésére, illetve a gyermek gondozására vonatkozóan?

Személyek:

Vélemények:

9. Elhelyezhető-e a gyermek valamelyik különélő szülőnél, nagyszülőnél, nagykorú testvérnél, illetve harmadik személynél? (Kinél, milyen támogatások igénybevételével?)

10. Milyen egyéb szervezettel/személlyel konzultáltak a gyermek helyzetéről és a vele kapcsolatos elhelyezésről? A javaslat elkészítéséhez rendelkezésre álló írásos vélemények, szakvélemények, javaslatok felsorolása: (forrás, dátum)

11. Milyen szükségleteket kell az elhelyezésnek kielégítenie a gyermekvédelmi szakértői bizottság, az egyéb szakemberek, az érdekeltek és érintettek szerint az alábbiak vonatkozásában?

a) Egészségi állapot

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Szülő(k) véleménye:

Gyermek igénye:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

b) Mentális, pszichés állapot

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Szülő(k) véleménye:

Gyermek igénye, véleménye:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

c) Oktatás/továbbtanulási tervek, lehetőségek

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Szülő(k) véleménye (amennyiben rendelkezésre áll):

Gyermek igénye, véleménye:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

d) Családi, rokoni, baráti kapcsolatok ápolása/korlátozása

Szülő(k) véleménye

(amennyiben rendelkezésre áll):

Gyermek igénye, véleménye:

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

e) Nemzetiségi, etnikai hovatartozás, anyanyelv ápolása

Szülő(k) véleménye

(amennyiben rendelkezésre áll):

Gyermek igénye, véleménye:

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

..............................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása

f) Vallás: a szülő(k) és a gyermek igénylik-e a gyermek vallásos nevelését?

Szülő(k) véleménye

(amennyiben rendelkezésre áll):

Gyermek igénye, véleménye (amennyiben rendelkezésre áll):

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

..............................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása

g) Kultúra, sport

Szülő(k) véleménye

(amennyiben rendelkezésre áll):

Gyermek igénye, véleménye:

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

h) Egyéb igény vagy szükséglet

Szülő(k) véleménye

(amennyiben rendelkezésre áll):

Gyermek igénye, véleménye:

Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján:

Egyéb vélemények:

Szakszolgálat javaslata:

12. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata:

nevelésbe vétel

gondozás gyermekjóléti alapellátásban

egyéb: ..............................................................................

13. Amennyiben a gyermek nevelésbe vételét javasolják, vegyék számba a kiskorú rokonokat (testvéreket, féltestvéreket, unokatestvéreket), egyéb személyeket, akikkel/aki(k) miatt az együttes elhelyezés indokolt lehet.

Név, rokonsági fok, gondozási hely:

Gyermek kívánsága:

Szülő kívánsága (amennyiben rendelkezésre áll):

A gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslata:

14. Nevelésbe vétel esetén javasolt elhelyezés

a) A gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslata az elhelyezés típusára:

b) Elhelyezési lehetőségek a területi gyermekvédelmi szakszolgálat tájékoztatása alapján:

-    Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):

Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:

Cím/fenntartó intézmény címe:

Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?

-    Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):

Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:

Cím/fenntartó intézmény címe:

Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?

-     Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):

Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:

Cím/fenntartó intézmény címe:

Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?

-    Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):

Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:

Cím/fenntartó intézmény címe:

Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?

c) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata:

Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):

Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:

Cím/fenntartó intézmény címe:

Gyermekvédelmi gyám

Neve:

Munkáltató/fenntartó/megbízó:

 

Székhelye/címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):

Vagyonkezelő

Neve:

Munkáltató/fenntartó/megbízó:

Székhelye/címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):

Javaslat a gyermek lakóhelyének megállapítására:

d) A javasolt elhelyezés megfelel-e a gyermek szükségleteinek, igényeinek?

igen

részben

nem (miért?)

egészségi állapot

pszichés, mentális állapot

családi kapcsolatok

speciális ellátásra való igény

különleges ellátásra való igény

kettős ellátási szükséglet

oktatás

nemzeti, etnikai, anyanyelvi hovatartozás

vallás

kultúra, sport

egyéb

Miért éppen ezt az elhelyezést javasolják – különös figyelemmel azokra a szükségletekre, amelyekre a válasz „részben” vagy „nem”?

II. Egyéni elhelyezési terv nevelésbe vétel esetén

1. Várhatóan mennyi ideig fog a nevelésbe vétel tartani? Az alább megadott lehetőségek közül jelölje be azt az időtartamot, amelyen belül a nevelésbe vétel okai valószínűleg megszüntethetők!

1/2 év

1 év

1-3 év

3 évnél hosszabb idő

2. Várhatóan kikhez térhet vissza a gyermek a nevelésbe vétel megszüntetése után?

3. Melyek azok a feltételek, amelyek megvalósulása nélkül a nevelésbe vétel nem szüntethető meg?

4. Amennyiben a gyermek életkora indokolja, milyen segítségre lesz szüksége az önálló élet kialakításához?

Feladat:

Határidő:

Felelős:

5. Részletezze a szülőt, illetve azon személyt érintő feladatokat, akihez a gyermek a nevelésbe vétel megszüntetése után visszatérhet! Nevezze meg a személyeket, az igénybe vehető segítséget, a felelősöket és tűzzön ki határidőket!

Feladat

Igénybe vehető segítség

Felelős személy(ek)

Határidő

6. Részletezze a gyermeket érintő feladatokat, az igénybe vehető segítséget, a felelősök nevét és a határidőket!

Feladat

Igénybe vehető segítség

Felelős személy(ek)

Határidő

6/A. Milyen hosszú távú célt javasolnak a gyermek sorsának rendezésére?

– örökbefogadás

– gondozás otthont nyújtó ellátásban hazagondozásig:

– nevelőszülőnél

– gyermekotthonban, lakásotthonban

– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában

– gondozás otthont nyújtó ellátásban nagykorúság eléréséig:

– nevelőszülőnél

– gyermekotthonban, lakásotthonban

– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában

7. A célok megvalósításához szükséges bírósági, hatósági intézkedések:

8. Javaslat a szülővel (szülőkkel), vagy ennek hiányában más kapcsolattartásra jogosult személlyel való kapcsolattartás szabályozására:

Anya / hiányában más kapcsolattartásra jogosult személy

Név:

Rokonsági fok:

A kapcsolattartás célja:

folyamatos kapcsolattartás esetén

gyakorisága:

időtartama:

időszakos kapcsolattartás esetén

gyakorisága:

időtartama:

kapcsolattartás történhet

a gyermek gondozási helyén

a gyermek gondozási helyén kívül – hol?

A gyermek elvitele és visszavitele esetén a találkozás helye, ideje, módja:

Szükséges-e szakember jelenléte a találkozásnál?

Igen

Nem

A kapcsolattartás egyéb módjai:

Milyen segítségre van szüksége a kapcsolattartáshoz?

A segítségnyújtásért felelős személy neve:

Apa / hiányában más kapcsolattartásra jogosult személy

Név:

Rokonsági fok:

A kapcsolattartás célja:

folyamatos kapcsolattartás esetén

gyakorisága:

időtartama:

időszakos kapcsolattartás esetén

gyakorisága:

időtartama:

kapcsolattartás történhet

a gyermek gondozási helyén

a gyermek gondozási helyén kívül – hol?

A gyermek elvitele és visszavitele esetén a találkozás helye, ideje, módja:

Szükséges-e szakember jelenléte a találkozásnál?

Igen

Nem

A kapcsolattartás egyéb módjai:

Milyen segítségre van szüksége a kapcsolattartáshoz?

A segítségnyújtásért felelős személy neve:

8/A. Van-e más olyan kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó – akinél a gyermek nem helyezhető el – de aki a hatályos jogszabályok szerint a gyermekkel kapcsolatot tarthat?

Név:

Rokonsági fok:

Kapcsolattartás módja:

Megnevezhető-e valaki, akivel a kapcsolatok fenntartását nem javasolják?

Igen

Kivel?

Miért?

Nem

9. A gyermek gondozását segítő tájékoztatás

a) A gyermek egészségi állapota miatt várhatók-e olyan akut helyzetek (hisztériás vagy epilepsziás rohamok, súlyos allergiás reakciók, asztmatikus rohamok stb.), amelyek veszélyeztethetik a gyermeket vagy környezetét?

Igen

Nem

Mit tegyen a gondozó a veszély elhárítása érdekében?

b) A gyermek fizikai, érzelmi állapotával kapcsolatban van-e olyan fontos, a T lapon és a jelen Elhelyezési Tervben eddig még nem közölt tudnivaló, ami az elhelyezés megkezdésekor azonnal szükséges ahhoz, hogy a gyermek a megfelelő ellátást megkapja? Ha van, részletezze!

Van

Nincs

c) A gyermek gondozását segítő szakemberek

nevelőszülői tanácsadó

név:

intézmény, elérhetőség:

gyermekotthon vezetője/nevelőszülői hálózat szakmai vezetője

név:

intézmény, elérhetőség:

gyermekvédelmi gyám

név:

intézmény, elérhetőség:

d) A kötelező felülvizsgálatot megelőzően az elhelyezés felülvizsgálatának javasolt időpontja (év/hó):

e) Amennyiben a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a gyermekvédelmi gyámnál találhatók-e a gyermek alábbi okiratai:

személyazonosító okmánya

Igen

Nem – hol van?

lakcímkártyája

Igen

Nem – hol van?

TAJ-kártyája

Igen

Nem – hol van?

útlevele (ha van)

Igen

Nem – hol van?

közgyógyellátási igazolványa (ha jogosult)

Igen

Nem – hol van?

f) A nevelésbe vétel előtt a gyermek családi pótlékát kinek folyósították?

név:

 

cím:

A gyámhivatallal jóváhagyandó pontokat az adatlapon dőlt betűkkel jelöltük!

Útmutató a kitöltéshez

„TESZ-1”

Az adatlap funkciója:

1. a gyermek elhelyezésének, elhelyezése módosításának előkészítése, elhelyezési javaslatának, elhelyezési javaslata módosításának elkészítése,

2. a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által kialakított elhelyezési javaslat és elhelyezési terv rögzítése.

Az adatlap kitöltője a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az alábbiak szerint:

1. amennyiben azt javasolja, hogy a gyermeket ne vegyék nevelésbe, csak az elhelyezési javaslat töltendő ki,

2. amennyiben csak az elhelyezési terven, illetve annak egyes elemein kíván módosítani, csak az elhelyezési terv megfelelő pontja töltendő ki.

A kitöltés ideje: a gyámhivatali tárgyalást megelőzően, illetve a terv módosításakor.

Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, majd a gyámhivatali tárgyalás és döntés után a gyámhivatal felhívására a család- és gyermekjóléti központnak és az újonnan kijelölt gondozási helynek.

XVI. számú adatlap

XVII. számú adatlap

„TESZ-3” – Helyzetértékelés

(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat gyermekvédelmi gyámja tölti ki!)

Törzsszám:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Mióta van a gyermek a jelenlegi gondozási helyén?

Jelen helyzetértékelés időpontja:

Előző helyzetértékelés időpontja:

Helyzetértékelés oka:

A helyzetértékelést végző neve:

I. Az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta a családdal/gyermekkel történt megbeszélések, találkozások, illetve a gyermek ügyében egyéb intézményekkel és személyekkel történt konzultációk felsorolása:

Dátum

Kivel? (név, rokonsági fok/intézmény, beosztás)

Hol, milyen módon?

II. A gyermek beilleszkedése a gondozási helyre

1. A gyermekvédelmi gyám szerint hogyan érzi magát a gyermek a gondozási helyén?

2. Volt-e a gyermek elhelyezése, az utolsó helyzetértékelés óta változás?

a gondozók személyében:

a segítők személyében:

a társak személyében:

a gyermek elhelyezésében:

Ha igen, indokolt volt-e?

3. A gyermek kapcsolatainak alakulása, kötődései a gondozási helyen:

4. Hogyan látja a gyermekvédelmi gyám a gyermek csoportban/nevelőszülői családban elfoglalt helyét (befogadása, beilleszkedése, viszonyulása a gondozó intézményhez/családtagokhoz, elfogadottsága a gondozási helyén)?

Hogyan segítette a gyermeket a gyermekvédelmi gyám a beilleszkedésben, a konfliktusok megoldásában?

5. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:

(gyermeknek, nevelőszülőnek, más gondozási helynek, szülőnek)

III. Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése

1. Elkészült-e a gyermek egyéni gondozási-nevelési terve, és ha igen, a szükségleteknek megfelelően aktualizálják-e?

Milyen szakembereket vontak be a terv készítésébe, és milyen dokumentumokat használtak fel hozzá?

2. Megfelel-e az egyéni gondozási-nevelési terv

a) az egyéni elhelyezési tervben foglalt feladatok teljesítésére

b) a gyermek szükségleteinek biztosítására?

IV. Az egyéni gondozási-nevelési terv végrehajtása

1. Az egészség, a testi fejlődés biztosítása

1/a) A gyermek általános fizikai állapota, testi fejlettsége:

1/b) A gyermek egészségi állapota, változások:

1/c) Megkapta-e és igénybe is veszi-e a gyermek az egészséges testi fejlődéséhez szükséges, állapotának megfelelő kezeléseket, szolgáltatásokat, ellátásokat (szűrővizsgálatok, védőoltások, fogorvosi ellátás, gyógykezelés, mozgáslehetőség-sportolás stb.)? Van-e olyan szükséglet, igény, amelynek a kielégítése gondot okoz, megoldatlan, és ha igen, milyen módon próbálták megoldani a problémát, milyen segítségre lenne szükség?

1/d) Megkapja-e a gyermek az egyéni gondozási-nevelési tervben megállapított mentálhigiénés segítséget? Ha nem, mi az oka, és hogyan próbálnak ezen segíteni?

2. A gyermek értelmi fejlődése, intézményes oktatása-nevelése

2/a) Milyen lehetőségeket biztosít a gyermeknek a gondozási hely a szellemi fejlődése elősegítésére?

aa) tárgyi feltételek (játékok, rajzeszközök, könyvek, videó, DVD, számítógép, egyéb):

ab) tevékenységek (közös játékok, kulturális tevékenységek, kirándulások, múzeum-, mozi-, színházlátogatások, egyéb):

2/b) Jelenleg mely gondozási, oktatási, nevelési intézménybe jár, és mióta? Volt-e intézményváltás, és ha volt, mi indokolta?

2/c) A bölcsőde, illetve az oktatási-nevelési intézmény, az ott nyújtott szolgáltatások megfelelnek-e a gyermek szükségleteinek, képességeinek?

Ha a gondozási, oktatási-nevelési intézmény nem felel meg a gyermek szükségleteinek, igényének, milyen módon próbálnak ezen a helyzeten segíteni?

2/d) Amennyiben szükség, igény van rá, biztosítottak-e a gyermek számára a tanulmányi előmenetelét, tehetségének fejlesztését segítő iskolán kívüli foglalkozások, támogatások?

Ha a szükséges iskolán kívüli segítség nem biztosítható, milyen módon próbálnak a helyzeten segíteni?

2/e) Ismeri és figyelembe veszi-e gyermekvédelmi gyámként a gyermek iskoláztatásával, jövőjének megtervezésével kapcsolatban a szülők és a gyermek véleményét?

3. Történt-e rendkívüli esemény a gyermek életében (krízishelyzet, bűncselekmény, szökés stb.)?

4. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:

V. A gyermeki jogok érvényesülése

1. Folyamatosan biztosított-e a gyermek teljes körű ellátása, és ha fennakadások vannak, milyen módon igyekeznek a helyzeten segíteni?

2. Hogyan biztosítják az elhelyezés során a gyermek személyes életterét, a nyugodt pihenési, elkülönülési és tanulási lehetőséget?

3. Társai, gondozói tiszteletben tartják-e a gyermek magánszféráját, levél- és egyéb titokhoz való jogát?

4. Lehetősége van-e a gyermeknek a személyes kapcsolatai szabad ápolására személyesen, telefonon, levélben? Ha voltak e téren nézeteltérései a gyermekvédelmi gyámmal, gondozóval, hogyan rendezték azokat?

5. Ha a gyermek kollégista, figyelemmel kíséri-e gyermekvédelmi gyámja, gondozója a jogainak ottani érvényesülését, és segít-e az ezzel kapcsolatos konfliktusok feloldásában?

6. Rendben van-e a gyermek zsebpénzének nyilvántartása?

6/a) Ha a gyermek elmúlt 6 éves, illetve ha nem kötelezték fejlesztő felkészítésben való részvételre, kifizetik-e részére a zsebpénzét?

6/b) Ha nem fizethető ki a gyermek részére a zsebpénz, mire, mi módon költik el azt?

7. Készült-e az eltelt év alatt legalább egy fénykép a gyermekről?

8. Ismeri és figyelembe veszi-e a gyermekvédelmi gyám a szülők és a gyermek gondozásával, ellátásával, életpályájának megtervezésével kapcsolatos véleményét? Ha konfliktusok adódnak e téren, hogyan rendezik azokat?

9. Biztosítják-e a gyermeknek az egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerinti lehetőséget saját etnikai identitása megismeréséhez, annak ápolásához? Amennyiben a tervek készítésekor sem ő, sem a szülője nem jelzett ilyen igényt, ismerik-e a gyermek jelenlegi véleményét a kérdésről, és segítik-e őt a véleménye kialakításában?

10. Biztosítják-e a gyermeknek az egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerinti vallásgyakorlás lehetőségét? Amennyiben a tervek készítése során sem a gyermek, sem a szülője nem jelzett ilyen igényt, biztosítják-e a gyermek számára a lehetőséget a vallások megismeréséhez, a szabad vallásválasztáshoz és vallásgyakorláshoz? Ismerik-e a gyermek ilyen irányú igényeit?

11. Milyen módon gyakorolhatja a gyermek a panaszjogát?

12. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:

VI. A gyermek és a gyámhivatal határozatában feljogosított személy(ek) kapcsolattartásának alakulása

1. Rendszeresen élnek-e a feljogosított személyek a kapcsolattartás lehetőségével?

Ha nem, tájékoztatják-e az elmaradás okáról a gyermeket, a gyermekvédelmi gyámot és a gondozási helyet? Kérnek-e segítséget a kapcsolattartáshoz?

2. Előfordult-e, hogy a rendszeres kapcsolattartás a gondozóhely egyéb programja, a gyermek elfoglaltsága miatt maradt el?

Ha volt ilyen eset, értesítették-e időben a jogosult személyt, pótolták-e az elmaradt találkozást?

3. Hol, milyen körülmények között történik a kapcsolattartás, és ez megfelel-e a határozatban foglaltaknak?

4. Ha a kapcsolattartásra a szülő(k) otthonában kerül sor, hogyan készítik azt elő?

5. Milyen hatással vannak a gyermekre a találkozások?

6. Keresi-e a gondozó a lehetőséget a gyermek szüleivel/a kapcsolattartásra feljogosított személyekkel való találkozásra? Tájékoztatja-e őket a gyermek sorsának alakulásáról, a gyermek örömeiről, bánatairól, fejlődéséről? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? Szívesen veszik-e a szülők a tájékoztatást, mutatnak-e érdeklődést gyermekük élete iránt?

7. Milyen információval rendelkezik a gyermekvédelmi gyám a kapcsolattartásra jogosult személyek körülményeiről, az azokban bekövetkezett változásokról?

8. Tartja-e a kapcsolatot a gyermekvédelmi gyám a gyermek szüleit gondozó esetmenedzserrel? (Kapcsolat célja, formája, gyakorisága)

9. Az információk, tapasztalatok birtokában milyennek ítéli a gyermekvédelmi gyám a kapcsolattartásra feljogosított személyek együttműködési készségét?

10. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:

VII. A gyermek törvényes képviseletével kapcsolatos egyéb feladatok ellátása

Az kinek a feladata:

-    gyermekvédelmi gyám

-    egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő

-    eseti gyám

1. Megtörtént-e a gyermek hivatalos iratainak beszerzése, rendezése?

2. Megtörtént-e a gyermeknek az egyéni elhelyezési terv szerinti lakcímre, tartózkodási helyre való bejelentése?

3. Milyen egyéb esetekben volt szükség a törvényes képviselet keretében jognyilatkozat megtételére? A gyermek érdekének megfelelően, rendben megtörtént-e ez?

4. Mely fontos intézményekkel, szakemberekkel tartja a kapcsolatot az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő a gyermek gondozása, ellátása keretében? Kapcsolattartásának, érdeklődésének intenzitása, módja megfelel-e a gyermek érdekeinek, vagy változtatni kell rajta a gyermekvédelmi gyám véleménye szerint?

VIII. Vagyonkezelési feladatok ellátása

1. a) Időben igényelték-e meg, és rendben kapják-e a gyermek esetleges árvaellátását?

1. b) Ha az árvaellátás folyósításával nincs minden rendben, mit tesznek a probléma megoldására?

2. Volt-e a gyermekvédelmi gyámnak, eseti gyámnak bármiféle egyéb cselekménye a gyermek vagyonával kapcsolatban a gyermek elhelyezése, az utolsó helyzetértékelés óta?

3. Van-e a gyermeknek olyan vagyona, jövedelme, amelynek kezelése különleges szakértelmet igényel, és el tudja-e látni a gyermekvédelmi gyám ezt a feladatot?

IX. Következtetések, javaslatok

1. Az információk birtokában milyennek látja a gyermek hazakerülésének esélyeit, hogyan képzeli el a gyermek sorsának alakulását?

Javasolja-e

a) a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának kezdeményezését?

b) a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését?

c) az egyéni elhelyezési terv fenntartását vagy módosítását?

d) a gondozási hely megváltoztatását?

e) a nevelőszülő gyámként való kirendelését az egyes gyámi feladatok ellátására?

f) az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő gyámi tisztségből való felmentését vagy felfüggesztését?

Egyéb javaslatok:

Az adatlapot készítette:

Dátum:      aláírás:     

A Helyzetértékelési adatlapot látták:

Gyermek:     

megjegyzés:     
    

Dátum:      aláírás:     

Az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő:

megjegyzés:     

Dátum:      aláírás:     

Nevelőszülő vagy intézményi gondozó (név)     

megjegyzés:     
    

Dátum:      aláírás:     

Útmutató a kitöltéshez

„TESZ-3”

Az adatlap funkciója: a gyermekvédelmi gyám által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése.

Az adatlap kitöltője: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat gyermekvédelmi gyámja.

A kitöltés ideje:

1. felülvizsgálat előtt a gyámhivatal felkérésére,

2. a gyámhivatali felkérést követő 15 napon belül.

Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti központnak, a gyámhivatalnak és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak.

XVIII. számú adatlap

XIX. számú adatlap

„GH-1” – Egyéni gondozási-nevelési terv nevelésbe vétel esetén

(Nevelőszülő, gondozó intézmény tölti ki!)

Név:

Törzsszám:

Névváltozás (dátummal):

A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű nyilvántartási rendszer más ellátók által korábban kitöltött adatlapjainak kézhezvételi ideje (egyenként felsorolva):

A gondozás kezdete:

A terv készítésének ideje:

A gondozás helye:

A terv készítőjének neve:

A terv készítésében közreműködő szakemberek:

Részt vettek-e a szülők a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében?

o igen

o nem

Ha nem, próbálták-e bevonni őket? Miért nem sikerült?

Részt vett-e a gyermekvédelmi gyám a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében?

o igen

o nem

1. A gyermek gondozóhelyre történő beilleszkedésének elősegítése

a) A gyermek életvitele és szokásai a szülőtől, gyermektől, korábbi gondozótól, család- és gyermekjóléti központtól szerzett információk alapján, az alábbi szempontok figyelembevételével:

-    napirendje (fekvés-ébredés, étkezések ideje)

-    részvétele a házi munkában

-    tanulási szokásai

-    kedvenc tevékenységei, játékai, tárgyai, ételei

-    megszokottól eltérően használt szavai, kifejezései

-    elalvási, étkezési, tisztálkodási, egyéb szokásai

-    alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás

-    bűnelkövetés

-    iskolakerülés

-    a gyermek pénzhez való viszonya

b) A gondozó tervei a gyermek mindennapi életéről az alábbi szempontok figyelembevételével:

-    ébredés-lefekvés időpontja

-    házimunka

-    esti hazatérés időpontja

-    étkezések időpontja

-    játék, tanulás rendje

-    közös ünnepek

-    dohányzás, alkoholfogyasztás

-    zsebpénz biztosítása és beosztásának segítése a házirend figyelembevételével

2. Az élet különböző területein felmerülő feladatok konkrét megtervezése

a) Egészségügyi ellátás

A gyermek háziorvosa az elhelyezés után (név, cím, elérhetőség):

Ha állandó kezelésre, gyógyszerszedésre vagy különleges ellátásra van szüksége a gyermeknek, hol és milyen módon biztosíthatják azt?

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Hol és milyen módon biztosítják a gyermek fogorvosi ellátását, folyamatos ellenőrzését, különleges szükségleteinek kielégítését?

Feladat:

Határidő:

Felelős:

b) Mentálhigiénés és pszichés ellátás:

Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás? Az anyagi feltételeket is írja ide!

Feladat:

Határidő:

Felelős:

c) Fogyatékosság miatti szükségletek:

Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?

Feladat:

Határidő:

Felelős:

d) Speciális szükségletre adandó válaszok:

Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?

Feladat:

Határidő:

Felelős:

3. Életpálya és szocializáció

a) Tanulmányok

Az oktatás folyamatosságának vagy – a tanulmányok megszakítása esetén – az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás biztosítása:

Cél:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Kiegészítő tanulási segítség – pl. korrepetálás, speciális oktatási, sajátos nevelési igények:

Igény:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Tehetséggondozás:

Cél:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

b) Amennyiben a gyermek már nem folytat tanulmányokat

Oka:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Munkába állás:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

c) Etnikai, nyelvi, kulturális szempontok

Amennyiben az etnikai hovatartozásból feladatok adódnak, azok megnevezése:

Igény:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

........................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása

d) Vallás – pl. vallási ünnepek, szokások

Igény:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

........................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása

e) Társadalmi értékek megismertetése, erkölcsi értékrend közvetítése/alakítása, családi életre nevelés, önállóságra nevelés, munkára nevelés, felnőtt élet előkészítése (utógondozás előkészítése), szexuális életre történő felkészítés:

Célok:

Feladatok (határidőkkel, felelősökkel):

f) Kultúra – pl. étkezés, öltözködés, viselkedés, életstílus:

Igények:

Feladatok:

Megállapodások/vállalások:

g) Szabadidős tevékenység:

Cél:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Hobbik, speciális tevékenységek és érdeklődés:

Igény:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Sorolja fel azokat a szabadidős, társadalmi, illetve hobbitevékenységeket, amelyeket korábban végzett, de a jelenlegi helyen nem folytathat a gyermek és indokolja meg, miért nem!

h) Személyes kapcsolatok, barátságok ápolása

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Kivel szeretné az elhelyezési tervben, illetve a fent megfogalmazottakon kívül tartani a gyermek a kapcsolatot és ehhez milyen segítséget nyújt a gondozóhely?

Név, támogatás:

Feladat:

Határidő:

Felelős:

Igényel-e a fenti feladatok ellátása külön anyagi ráfordítást a gondozóhelytől?

3/A. Kettős gondozási szükséglettel kapcsolatos további feladatok:

Fennáll-e kettős gondozási szükséglet?

Kettős gondozási szükséglet esetén az ebből fakadó további feladatok:

Hogyan biztosítható e feladatok ellátása?

Feladat:

Határidő:

Felelős:

4. Eddig nem rögzített, előrelátható gyermekvédelmi gyámi feladatok tervezése:

Alulírottak a terv készítésében részt vettek:

Elkészítésért felelős szakember:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Gyermek (ha kora és értelmi képessége megfelelő):     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Anya:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Apa:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Egyéb rokon:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Egyéb szakemberek:

Név:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Név:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Név:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Név:     

megjegyzés:     

    

dátum:      aláírás:     

Útmutató a kitöltéshez

„GH-1”

Az adatlap funkciója: a nevelésbe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési terve. A feladatok változása a megfelelő rubrikában dátummal együtt rögzítendő, illetve pótlapon csatolandó.

Az adatlap kitöltője: a nevelőszülő és nevelőszülői tanácsadó vagy a gondozó intézmény/gyám.

A kitöltés ideje: az adatlap a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó által töltött adatlapok és a gyámhivatal által jóváhagyott elhelyezési javaslat és elhelyezési terv kézhezvételétől számított 30 napon belül kitöltendő, azt követően pedig – szükség szerint pótlapon – folyamatosan bővíthető, módosítható.

Az adatlap továbbítása: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a a család- és gyermekjóléti központ részére.

XX. számú adatlap

XXI. számú adatlap

„GH-3” – Helyzetértékelés

(A gondozó intézmény tölti ki, nevelőszülői ellátás esetén a nevelőszülői tanácsadó a nevelőszülővel együtt!)

Név:

Törzsszám:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Gondozási hely:

Gyermekvédelmi gyám neve:

Mióta van a gyermek a jelenlegi gondozási helyén?

Jelen helyzetértékelés időpontja:

Előző helyzetértékelés időpontja:

Helyzetértékelés oka:

A helyzetértékelést végzi(k):

I.1. Mely intézményekkel, szakemberekkel találkozott, beszélt a gondozó a gyermek ügyében az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta?

Dátum

Intézmény és/vagy szakember

Milyen módon, miről?

I.2. Találkozott-e és mikor a gondozó a gyermek családtagjaival és/vagy más kapcsolattartásra jogosult személyekkel?

Dátum

Név, rokonsági fok

Milyen módon?

II. A gyermek beilleszkedése, közérzete a gondozási helyen

1. A gyermek tényleges tartózkodási helye megegyezik-e a gondozási hellyel, és ha nem, hol tartózkodik (pl. kollégium), és miért? Milyen gyakran megy haza a gondozási helyre?

2. Tapasztalatuk szerint hogyan érzi magát jelenleg a gyermek a gondozási helyén?

3. Hogyan értékeli a gyermek gondozási helyére történt befogadását, beilleszkedését, a közösségben elfoglalt helyét? Ha voltak nehézségei, hogyan támogatta, milyen segítséget adott neki a gondozója?

III. Mennyiben valósultak meg az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok?

IV. Milyen változások tapasztalhatók a gyermek életében az elhelyezés, illetve az utolsó helyzetértékelés óta?

1. Testi fejlődés, fizikai, egészségi állapot (beleértve a fogyatékosságot is) alakulása:

(Hogyan segíti a gyermeket a gondozó az egészsége megőrzésében, az egészséges életmód kialakításában? Napjában hányszor, hol étkezik a gyermek? Ösztönzi-e a testmozgásra, sportolásra?)

2. Értelmi fejlődés, tanulás:

(Hogyan támogatja a gondozó a gyermeket környezete önálló felfedezésében, alkotó tevékenységében? Hogyan segíti a gondozó tudatosítani a gyermekben a tanulás, iskolába járás fontosságát, a tudás örömét és hasznát? Milyen szempontok alapján, hogyan választották ki a gyermek jelenlegi oktatási-nevelési intézményét? A gyermek magatartásának, eredményeinek, teljesítményének változása. Tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások. Ha a gyermek jelenleg nem tanul, ösztönzik-e a tanulás folytatására?)

Milyen a gyermek aktivitása játékban, szabadidős programjának szervezésében, szabadidős tevékenységében? Hogyan segíti a gyermeket szabadidejének megszervezésében, hobbitevékenység kiválasztásában?

3. Érzelmi állapot, viselkedés változásai:

Érték-e lelki traumák, voltak-e konfliktusai az elhelyezés, utolsó helyzetértékelés óta?

Milyen segítséget kapott a lelki trauma feldolgozásához? Hogyan kezelik a gyermek konfliktusait gondozóhelyén a társai és gondozói?

4. A gyermek önértékelésének változásai:
Szükséges-e a gyermek énképének korrigálása, hogyan tud ebben segíteni a gondozó?

Részesül, részesült-e valamilyen terápiában, részt vett-e egyéb foglalkozásban?

5. Változások a gyermek erkölcsi értékrendjében, a társadalmi normák ismeretében és elfogadásában: Van-e szükség e téren korrekcióra, hogyan tud ebben segíteni a gondozó?

6. A gyermek önellátásban mutatott jártassága, tevékenysége:

7. Változások a gyermek öltözködésében, külsejében, szubkulturális kötődésében: Hogyan viszonyul a gondozó az esetleges szokatlan öltözködéséhez, szokásaihoz, alternatív életstílusához?

8. Történt-e rendkívüli esemény az elhelyezés, utolsó helyzetértékelés óta (szökés, bűncselekmény, krízishelyzet stb.)?

V. A gyermek élete a gondozóhelyen

1. Történt-e változás a gyermek elhelyezésében – fizikai környezet, szobatársak, a gondozási helyen élő személyek tekintetében – a gondozás kezdete, illetve az utolsó helyzetértékelés óta?

A változás oka, és az milyen hatással volt a gyermekre?

2. Milyen a gyermek kötődése nevelőszüleihez/intézményi gondozóihoz, és van-e ebben változás?
Van-e igénye bizalmas beszélgetésre, problémái megosztására valakivel a gondozói közül, és van-e erre lehetőség?

3. Milyen a gondozó(k) nevelési stílusa? Tudnak-e segíteni a gyermeknek személyiségkorrekciójában? Tiszteletben tartják-e a nevelés során a gyermek személyiségi jogait, méltóságát?

4. Van-e igény és lehetőség a gyermek és a gondozók részéről a közös tevékenységekre: ház körüli munka, barkácsolás, játék, külső programok stb.?

VI. A gyermek kapcsolatai

1. Milyen módon és rendszerességgel élt a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy a kapcsolattartás jogával?

2. Változott-e a gyermek kapcsolata, és hogyan?

Szüleivel:

Más kapcsolattartásra jogosultakkal:

Egyéb rokonaival:

Intézményi társaival/a családban nevelkedő gyerekekkel:

Egyéb fontos személyekkel:

VII. A szülők és a gondozó együttműködésének bemutatása

1. Törekszik-e a gondozó a szülőkkel való együttműködésre?

Hol, mikor találkozott velük utoljára, illetve mikor, milyen módon próbálta utoljára felvenni velük a kapcsolatot? Milyen támogatást kapott a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve személy a gondozóktól?

2. Milyen a szülők együttműködési készsége? A kapcsolattartás szabályozása megfelel-e az érdekeiknek és a lehetőségeiknek?

3. Információk a szülőkről/azokról, akikhez a gyermek visszagondozható

Esetmenedzser/nevelőszülői tanácsadó munkájának tapasztalatai alapján a szülők/más személyek – akikhez a gyermek visszagondozható – magatartásában, életvitelében, körülményeiben beállt változások.

Ezt az oldalt abban az esetben kell csak kitölteni, ha van a gyermeknek kapcsolattartásra feljogosított hozzátartozója, akihez visszagondozható.

VIII. Következtetések, javaslatok

1. Az információk birtokában milyennek látja a gyermek hazakerülésének esélyeit, hogyan képzeli el a gyermek sorsának alakulását?

Javasolja-e

a) a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának kezdeményezését?

b) gyermek nevelésbe vételének megszüntetését, státuszának módosítását?

c) az egyéni elhelyezési terv fenntartását vagy módosítását?

d) a gondozási hely megváltoztatását?

e) a gyermekvédelmi gyám felmentését, elmozdítását?

Egyéb javaslatok:

Az adatlapot készítették – dátum, név, aláírás:

    

Útmutató a kitöltéshez

„GH-3”

Az adatlap funkciója: a nevelésbe vett gyermeket gondozó személy, intézmény felülvizsgálat előtti beszámolója.

Az adatlap kitöltője: a gyermeket gondozó intézmény, nevelőszülői ellátás esetén a nevelőszülői tanácsadó a nevelőszülővel együtt.

A kitöltés ideje: a gyámhivatal felkérésére 15 napon belül.

Az adatlap továbbítása: felülvizsgálat esetén a gyámhivatal és a család- és gyermekjóléti központ részére.

XXII. számú adatlap

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!