nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
2014-01-01
2014-02-24
24
Jogszabály

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Az egészségügyi szolgáltató a részleges, kiegészítő és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra.

(1a)2 Az Ebtv. szerinti uniós betegekre ugyanazt a térítési díjat kell alkalmazni, amelyet a magyar betegekre alkalmaznak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről, a teljesítés után pedig a biztosított részére az egészégügyi szolgáltató számlát ad, amely tartalmazza az igénybe vett szolgáltatást és a szolgáltatás(ok)ért fizetendő forintösszeget.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdése előtt előleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat.

(4)3 Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás térítési díját – ha az intézmény a (6) bekezdésben foglaltak szerint másként nem rendelkezett – a számla alapján kiállított átutalási postautalványon kell befizetni. Egyéb egészségügyi szolgáltató esetén a részleges és kiegészítő térítési díj befizetésének módját a szolgáltató határozza meg.

(5) Készpénzben történő fizetéskor az egészségügyi szolgáltató a fizetés tényéről köteles nyugtát adni.

(6) Az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató – a fenntartó által jóváhagyott – szabályzatban állapítja meg.

(7) Amennyiben a térítési díjat az egészségügyi szolgáltatónak nem fizetik meg, a díj behajtásáról az egészségügyi szolgáltató gondoskodik.

2. § (1)4 Az Ebtv. 23. § a), c) és k) pontjában foglalt részleges, valamint 23/A. § c) pontjában foglalt kiegészítő térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját az 1. számú melléklet határozza meg.

(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)5 Az Ebtv. 23. §-ának b) és d) pontja alapján fizetendő részleges térítési díj összege nem haladhatja meg a 100 000 forintot.

(4)6 A biztosított által az Ebtv. 23. §-ának e) pontja alapján fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 30 százaléka, ami az adott ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja meg a 100 000 forintot.

(5)7 Az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény 43. §-ának (9) bekezdése alapján 2007. június 30-áig nem kell részleges térítési díjat fizetni az Ebtv. 19. §-ának (3) bekezdése szerinti orvosválasztásért az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során (ideértve a szülészeti ellátást is), ha az ellátást olyan orvos nyújtja, aki a biztosított számára az adott ellátáshoz kapcsolódó korábbi ellátást – akár a biztosított választása, akár az egészségügyi szolgáltató munkarendje alapján – nyújtotta.

(6)8 Amennyiben a biztosítottnak ugyanazon ellátás igénybevételéért az Ebtv. 23. §-ának b) és d), illetve b) és e) pontja szerint is fizetnie kellene részleges térítési díjat, csak az Ebtv. 23. §-ának b) pontja szerinti díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.

(7)9 Az Ebtv. 23. §-ának e) pontja alkalmazásában akkor minősül a beutalási rendtől eltérőnek az ellátás igénybevétele, ha arra nem a beutalón megnevezett egészségügyi szolgáltatónál kerül sor.

(8)10 A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplő egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. § rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg, azzal, hogy a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálásért nem kérhető térítési díj.

(9)11 A 2. számú melléklet 13. pontjának alkalmazásában az egyes egészségügyi osztályok alatt a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről szóló miniszteri rendelet 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi osztályokat kell érteni.

(10)12 Az anyatejet adományozó nők térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej adományozás feltételeként, külön jogszabályban meghatározott, járványügyi érdekből kötelezően végzendő szűrővizsgálatokat.

(11)13 Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való orvosi alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, akkor csak a gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatra vonatkozó – a 2. számú melléklet szerinti – díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.

3. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett ellátások tekintetében kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett ellátások térítési díját az ellátás megkezdésekor hatályban levő rendelkezések alapján kell megállapítani, kivéve, ha az e rendelet alapján megállapított térítési díj kedvezőbb.

(3)–(5)14

4. §15 Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Ebtv. 23. §-ában foglalt egyes részleges, valamint 23/A. §-ában foglalt egyes kiegészítő térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja16

1.17 Az Ebtv. 23. §-ának a) pontjában foglaltak alapján a 18 éven aluliak a fogszabályozó készülékre való jogosultságuk keretében a fogorvosi munkára térítésmentesen, a fogszabályozó készülékre pedig a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak szerint jogosultak.

2. Az Ebtv. 23. §-ának c) pontjában foglaltak alapján

a) az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

b) az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítéssel, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

c)18 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti minősítési kategóriába tartozó, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy vagy az a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy, aki az Mmtv. 31–33. §-a alapján öregségi nyugdíjban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül és a közgyógyellátásban részesülők az R.-ben meghatározott típusú kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

d) az Ebtv. 54. §-ának (3) bekezdésében foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

e) az arc, állcsont, illetve szájüreg fejlődési rendellenességében, daganatos vagy más súlyos betegségében szenvedők az R.-ben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint

jogosultak.

3.19

4.20

5.21 Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a kiegészítő térítési díj 800 Ft/nap.

6.22 Az Ebtv. 23. §-ának k) pontja alapján a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásért fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 90 százaléka, amely az ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható.

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez23

A

B

1.

Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

 

 

 

a) első fokon

7 200 Ft

 

 

b) másodfokon

12 000 Ft

2.

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata

 

 

A.

orvosi alkalmassági vizsgálat

 

 

 

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

 

 

 

 

aa)

első fokon

7 200 Ft

 

 

 

ab)

másodfokon

10 800 Ft

 

 

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 

 

 

 

ba)

első fokon

4 800 Ft

 

 

 

bb)

másodfokon

7 200 Ft

 

 

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

 

 

 

 

ca)

első fokon

2 500 Ft

 

 

 

cb)

másodfokon

4 800 Ft

 

 

d) ha a 70. életévét betöltötte:

 

 

 

 

da)

első fokon

1 700 Ft

 

 

 

db)

másodfokon

3 200 Ft

 

B.

pszichológiai alkalmassági vizsgálat

 

 

 

 

a)

első fokon

7 200 Ft

 

 

 

b)

másodfokon

12 000 Ft

3.

Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat

 

 

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

 

 

aa)

első fokon

7 200 Ft

 

ab)

másodfokon

10 800 Ft

 

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 

 

ba)

első fokon

4 800 Ft

 

bb)

másodfokon

7 200 Ft

 

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

 

 

ca)

első fokon

2 500 Ft

 

cb)

másodfokon

4 800 Ft

 

 

d) ha a 70. életévét betöltötte:

 

 

 

 

da)

első fokon

1 700 Ft

 

 

 

db)

másodfokon

3 200 Ft

4.

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel

4 800 Ft

5.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

 

 

 

a)

vérvétel

3 200 Ft

 

 

b)

vizeletvétel

1 600 Ft

6.

Látlelet készítése és kiadása

3 500 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

 

 

 

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

 

 

 

 

aa)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

19 200 Ft

 

 

 

ab)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

15 600 Ft

 

 

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

 

 

 

ba)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

12 000 Ft

 

 

 

bb)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

9 700 Ft

 

 

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

 

 

 

ca)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

9 700 Ft

 

 

 

cb)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

7 200 Ft

10.

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor

7 200 Ft

11.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 700 Ft

12.

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak
a közfinanszírozásban érvényesíthető díja

13.

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

 

 

a) 1. egészségügyi osztály

 

 

 

 

aa)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

 

 

 

ab)

időszakos vizsgálat

16 100 Ft

 

 

b) 2. egészségügyi osztály

 

 

 

 

ba)

első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

13 800 Ft

 

 

 

bb)

időszakos vizsgálat

9 200 Ft

 

 

c) 3. egészségügyi osztály

 

 

 

 

ca)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

 

 

 

cb)

időszakos vizsgálat

16 100 Ft

14.

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

1 700 Ft

15.

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

 

 

 

a)

közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

 

 

b)

a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

 

 

c)

az a) és a b) pontban nem említett esetben

3300 Ft/fő/eset

16.

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és

b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást

2 000 Ft

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!