nyomtatás  nagyítás kicsinyítés  ablak bezárása 
Betöltés...
4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
a magyar légtér igénybevételéről
2017-01-01
2017-12-31
16
Jogszabály

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 8. és 11. §-aiban kapott felhatalmazások alapján a Kormány a következőket rendeli el:

(Az Lt. 8. §-ához)

A légtér igénybevétele

1. § (1) A magyar légteret (a továbbiakban: légtér) légiközlekedés céljára és egyéb – nem légiközlekedési – célra lehet igénybe venni.

(2) A légtér egyéb – nem légiközlekedési – célú igénybevételének minősül: különböző lövedékek, rakéták, valamint olyan eszközök légtérbe juttatása, amely tömegüknél, kisugárzott energiájuknál és egyéb tulajdonságaiknál fogva a légiközlekedés biztonságára vagy az élet- és vagyonbiztonságra veszélyt jelenthetnek.

(3)1 A légtérnek a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottaktól eltérő légiközlekedési célú vagy egyéb – nem légiközlekedési – célú igénybevételéhez légteret kell igényelni, esetenként, meghatározott időtartamra (a továbbiakban: eseti légtér).

(4)2 A légteret igénylő szervezet vagy személy felelős

a) a légiközlekedési célra igényelt légtérben a légiforgalom biztonságos szervezéséért,

b) a nem légiközlekedési célra igényelt légtérben a tevékenységnek a légtér határain belül történő végrehajtásáért.

(5)3

Légtérgazdálkodás

1/A. §4 A rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2150/2005/EK bizottsági rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatot a közlekedésért felelős miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben végzi.

A légtér igénybevétele légiközlekedési célra

2. § (1) A légteret légiközlekedés céljára az Lt., valamint az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén bárki igénybe veheti.

(2) A légtér légiközlekedési célú igénybevétele – jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a külön jogszabályban meghatározott légiforgalmi szolgálat részére benyújtott és elfogadott repülési terv alapján történhet.

(3) A nemzetközi polgári repülésről – az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett – Chicagóban, 1944. december 7-én aláírt egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 5. Cikkében meghatározott átrepüléshez és technikai leszálláshoz, valamint a nemzetközi légijáratok átmenő forgalmáról szóló – az 1973. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett – Chicagóban, 1944. december 7-én aláírt egyezményben (Tranzit Egyezmény) meghatározott menetrendszerű átrepülésekhez (kivéve, ha a légijárművet lajstromozó állam nem csatlakozott a fenti egyezményekhez) az érvényes repülési terven kívül egyéb engedély nem szükséges.

(4)5

(5)6 A nem menetrend szerinti kereskedelmi repülést – az európai, nem menetrend szerinti légi járatok kereskedelmi jogairól szóló 1956. évi Egyezményhez történt csatlakozás kihirdetéséről szóló 56/1994. (IV. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett sokoldalú megállapodás 2. Cikkében felsorolt repülések kivételével – a légiközlekedési hatóság engedélyezi. A kérelmet a légiközlekedési hatóság annak beérkezésétől számított 15 napon belül bírálja el.

(6)7 A nem kereskedelmi célú repülést (átrepülést és technikai leszállást) külföldi légijármű a légiközlekedési hatóság előzetes engedélyével hajthat végre, ha a légijárművet olyan államban lajstromozták, amely nem részese a Chicagói Egyezménynek.

3. § (1)8 Az Lt. 7. §-ában meghatározott esetben az egy alkalomra érvényes berepülési engedély (a továbbiakban: egyszeri berepülési engedély) megadása iránti kérelmet – az ország légterébe való belépést megelőzően legalább tizenöt nappal – diplomáciai úton kell benyújtani. Az egyszeri berepülési engedély iránti kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

(2)9 Nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a magyar légtérbe külföldi állami légijárművel történő berepüléshez – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – legfeljebb 12 hónapra szóló, több alkalomra is érvényes berepülési engedély (a továbbiakban: többszöri berepülési engedély) adható ki. Az engedély megadása iránti kérelmet legalább 90 nappal a tervezett első berepülés végrehajtása előtt kell benyújtani. A többszöri berepülési engedély iránti kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(2a)10 A viszonosság alapján kiadott többszöri berepülési engedélyt a légiközlekedési hatóság a viszonosság megszűnése esetén visszavonhatja. Ha a viszonosság már nem áll fenn a kérelmező államával, arról a külpolitikáért felelős miniszter 48 órán belül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot.

(3)11 A fegyvert, lőszert, robbanóanyagot vagy egyéb veszélyes anyagot szállító, a rádiótechnikai zavaró, illetve optikai vagy földtani leképező berendezéssel felszerelt külföldi állami légijármű magyar légtérbe való berepüléséhez csak egyszeri berepülési engedély adható ki.

(4)12 A külpolitikáért felelős miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kérelmet és előzetes szakhatóságként a kérelemre vonatkozó külpolitikai szempontok alapján kialakított állásfoglalását legkésőbb a kérelem beérkezését követő negyedik napon elektronikus úton vagy telefaxon továbbítja a légiközlekedési hatóságnak. Az Lt. 7. § (1a) bekezdésében meghatározott hozzájárulás megadása érdekében a légiközlekedési hatóság a kérelmet legkésőbb az annak beérkezését követő napon elektronikus úton vagy telefaxon megküldi a katonai légügyi hatóságnak, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak.

(4a)13 Az Lt. 7. § (1a) bekezdésében meghatározott hozzájárulást a kérelem kézhezvételétől számított négy napon belül elektronikus úton vagy telefaxon kell a légiközlekedési hatóságnak megküldeni.

(4b)14 Az engedély akkor adható meg, ha ahhoz a külpolitikáért felelős miniszter előzetes szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult, továbbá ahhoz az Alkotmányvédelmi Hivatal, és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az Lt. 7. §-a szerint hozzájárult. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a hozzájárulás megadása tárgyában az arra jogosult hatóság a (4a) bekezdésben meghatározott határidőben nem nyilatkozik.

(4c)15 A légiközlekedési hatóság az engedély megadásáról vagy annak megtagadásáról haladéktalanul – de legkésőbb a hozzájárulások megadását, megtagadását, vagy a hozzájárulás megadására nyitva álló határidő lejártát követő napon – értesíti a külpolitikáért felelős minisztert.

(5)16 A kiadott hozzájárulások alapján a berepülési engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki, és azt a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium útján közli az engedély iránti kérelmet benyújtó ügyféllel.

(6)–(8)17

3/A. §18 (1) Az engedélyes az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren tervezett leszálláshoz a repülés napját megelőzően legalább hét nappal a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) hozzájárulását kéri. A kérelemnek tartalmaznia kell a légijármű típusát, lajstromjelét és hívójelét, az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren történő leszállás és az onnan való indulás tervezett időpontját és a repülés célját. A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az MH ÖHP négy napon belül dönt.

(2) Légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, transzplantációs célú repülések végrehajtása esetén az MH ÖHP – külön megállapodás alapján – járul hozzá az állami repülések céljára szolgáló repülőtér igénybevételéhez.

(3) NATO-tagállam, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren tervezett leszállásához nem szükséges az (1) bekezdés alapján hozzájárulás kérése, elégséges a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv, valamint a repülés napját megelőzően legalább öt nappal az MH ÖHP-hez benyújtott repülőtér használati engedély benyújtása.

3/B. §19 (1) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatának végrehajtását vagy egyéb, a nemzetközi béke és biztonság helyreállítása, valamint válságkezelés érdekében tett nemzetközi kötelezettségvállalást teljesítő állami légijárművel történő repülésre vonatkozó engedélyezést, valamint az állami repülések céljára szolgáló repülőtér igénybevételére vonatkozó engedélyezést úgy kell lefolytatni, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozata vagy az egyéb nemzetközi kötelezettségvállalás teljesíthető legyen.

(2)20 A berepülési engedély és az állami repülések céljára szolgáló repülőterek igénybevételére irányuló engedély kérelmezésére vonatkozó eljárás szabályait Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában (AIP) közzé kell tenni.

4. §21 (1)22 Magyarország államhatárától az ország belseje felé mért 10 km-es mélységű sávon (e § alkalmazásában a továbbiakban: határsáv) belül légijárművel folytatott munkavégzést a tevékenységet végzőnek – annak megkezdése előtt legalább 24 órával – a rendőrség munkavégzés helye szerinti megyei szervének be kell jelenteni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a légijármű típusát, lajstromjelét,

b) a repülés célját, tervezett körzetét, a körzetbe történő belépés időpontját, a repülés tervezett időtartamát.

(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti információkat tájékoztatás céljából haladéktalanul megküldi a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezetének.

(4) A légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés és állami légijárművel végrehajtott repülés esetében a határsáv igénybevételéhez bejelentés nem szükséges.

5. §23

A légtér felügyelete

6. § (1) A légtér felügyelete a magyar légtér védelmének biztosítása érdekében folytatott szervező-irányító tevékenységek összessége. A felügyelet tartalmát a légtér igénybevétel jogosságának megállapítása, illetve a jogosulatlan igénybevétel során a légtérsértő légijárművek ellen – a 9. § (2) bekezdésben felsorolt esetekben – foganatosított intézkedések képezik.

(2)24 A légijárműveknek a légtérfelügyelet megvalósítása érdekében szükséges azonosítását a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezete a légiforgalmi szolgálat ellátására kijelölt szervezet közreműködésével végzi. A légiforgalmi szolgálat ellátására kijelölt szervezet biztosítja az azonosításhoz szükséges a Budapest FIR-ben repülést végző légijárművek ismert repülési terveit és rendelkezésre álló mozgási adatait.

(3) A Magyar Honvédség kijelölt szervezetének az azonosításban való részvétele a légtérsértések rádiólokációs eszközökkel történő felfedésére, a külön jogszabályban meghatározott légiforgalmi szolgálatok által nem azonosítható légtérsértő légijárművek készültségi repülőgéppel és egyéb módon történő vizuális azonosítására terjed ki.

(4)25 Az együttműködés rendjét a Magyar Honvédség kijelölt szervezete, illetve a külön jogszabályban meghatározott légiforgalmi szolgálat közötti, a légiközlekedési hatóság által a polgári és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő követelmények egyidejű figyelembevételével jóváhagyott együttműködési megállapodás szabályozza.

7. § (1)26 Az Alaptörvény rendelkezései alapján elrendelt rendkívüli állapot, szükségállapot idején a légijárműveknek a légtér védelme érdekében szükséges azonosítását a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezete látja el.

(2) A légijárművek azonosításában a külön jogszabályban meghatározott légiforgalmi szolgálat együttműködik az (1) bekezdésben kijelölt honvédségi szervezettel.

(3)27 Az együttműködés részletes rendjét a Magyar Honvédség kijelölt szervezete, illetve a külön jogszabályban meghatározott légiforgalmi szolgálat közötti, a légiközlekedési hatóság által a polgári és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő követelmények egyidejű figyelembevételével jóváhagyott együttműködési megállapodás szabályozza.

(4)28 A (3) bekezdés, valamint 6. § (4) bekezdés szerinti, a légtérfelügyelet ellátásával és a légtér védelmével kapcsolatos együttműködési megállapodás az alábbi területekre terjed ki:

a) a jogellenes beavatkozás alatt álló, valamint terroristák által eltérített és fegyverként felhasználni tervezett polgári légijárművek jelentette fenyegetés elhárításával kapcsolatos együttműködés szabályaira;

b) a légiközlekedési balesetek, a súlyos repülőesemények, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek következményei felszámolásával és az adatok rögzítésével kapcsolatos együttműködés szabályaira;

c) a légijárművek azonosításához szükséges automatikus adattovábbítás és kiegészítő információk átadásának szabályaira;

d) a légvédelmi készenléti erőknek a légtérszuverenitás megóvása, illetve a légtér védelme érdekében végrehajtott repüléseivel kapcsolatos együttműködés eljárásaira;

e) a polgári légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szolgálatok közötti koordináció, valamint a radar-irányítás felelőssége átadás-átvételének eljárásaira.

A légtér igénybevételének korlátozása és tiltása

8. § (1)29 A 7. § (1) bekezdésében említett esetekben a légtérszuverenitás biztosítása érdekében a légtér igénybevétele időben és térben korlátozható a honvédelemről szóló törvénynek a közúti, vasúti, vízi és légijárművek forgalmának korlátozására vonatkozó rendelkezései szerint.

(2)30 Az Alaptörvény rendelkezéséből adódóan veszélyhelyzet fennállása esetén, annak elhárításához és felszámolásához szükséges légiforgalom légtérigényének biztosítása céljából a légtér igénybevétele egyéb légijárművek számára időben és térben korlátozható.

(3)31 A tilalmakról és korlátozásokról a légiközlekedési hatóság az érintetteket tájékoztatja.

8/A. §32 (1) Olyan természeti jelenség, ipari katasztrófa esetében, amely veszélyt jelenthet a légiközlekedésre vagy a veszély elhárítását a légteret igénybevevő egyes légijárművek zavarják, a légiközlekedési hatóság hivatalból vagy a katasztrófa, veszélyhelyzet elhárításáért felelős szervezet kérelmére az érintett légtér igénybevételét a veszélyhelyzet fennállásáig korlátozhatja.

(2)33 Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos védett személyek védelme, a közbiztonság szempontjából különösen kockázatos rendezvények, események biztosítása, a nemzet biztonságát, az állampolgárok személyét vagy javait kiemelten sértő vagy veszélyeztető esemény felszámolása vagy következményeinek enyhítése, a közrend fenntartása vagy helyreállítása érdekében a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Készenléti Rendőrség, vagy az Országos Rendőr-főkapitányság kérelmére a légiközlekedési hatóság a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.

(3)34 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § g) pontjában meghatározott érdekek alapján a Magyar Honvédség kérelmére a légiközlekedési hatóság a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.

(4)35 Magyarországot ért vagy várható támadás, az azzal való fenyegetettség esetén a magyar légtér védelmének biztosítása érdekében a légiközlekedési hatóság a Terrorelhárítási Központ, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kérelmére a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.

(5) A légtér igénybevételének korlátozása a szükséges és indokolt időtartamig tarthat.

(6) Ha a légtér igénybevételének korlátozására okot adó körülményben változás következik be vagy a körülmény megszűnik, a kérelmező haladéktalanul értesíti a légiközlekedési hatóságot. A légiközlekedési hatóság a tájékoztatás tartalma alapján szükség szerint módosítja a korlátozást vagy feloldja azt.

8/B. §36 (1) A 8/A. §-ban meghatározott, a légtér igénybevételének korlátozására irányuló kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell

a) a korlátozás indokait,

b) a korlátozás dátumát, kezdő és befejező időpontját (UTC-ben),

c) a korlátozással érintett légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint,

d) a korlátozással érintett légtér magassági határait,

e) a korlátozás alá eső légijárművek, repülések, tevékenységek vagy a korlátozás alól mentesülő légijárművek, repülések, tevékenységek leírását.

(2) A légtér igénybevételének korlátozására vonatkozó eljárásban a kérelmet a légiközlekedési hatóság 8 napon belül bírálja el. Indokolt esetben a légiközlekedési hatóság vezetője ennél rövidebb ügyintézési határidőt is megállapíthat. A határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – az (1) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(3) A légtér igénybevételének korlátozására irányuló eljárásban a légiközlekedési hatóság mérlegeli a légtér igénybevételének korlátozásának a repülés biztonságára és a légiforgalomra gyakorolt hatását.

(4) A légiközlekedési hatóság gondoskodik a légtér igénybevételének korlátozásáról vagy abban történt változásról szóló döntésének a korlátozás kezdő időpontja előtt NOTAM-ban (légiforgalmi tájékoztatás) történő közzétételéről. A NOTAM-nak a légtér igénybevételének korlátozásának kezdő időpontja előtt – katasztrófa, közvetlen veszélyhelyzet, az állampolgárok személyét vagy javait kiemelten sértő vagy veszélyeztető esemény felszámolása kivételével – legalább 48 órával korábban kell megjelennie.

(5) A légiközlekedési hatóság a légtér igénybevételének korlátozásáról kiadott határozatát megküldi a korlátozással érintett légtérben illetékes légiforgalmi szolgálatnak. Az illetékes légiforgalmi szolgálat haladéktalanul tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, ha a szolgálat ellátása során tudomására jut, hogy a légiközlekedési hatóság határozatában foglaltakat megsértették.

(6) A légtér igénybevételi korlátozással érintett légtérben végrehajtott repülésekre azon légiforgalmi és repülési szabályokat, eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a vele közös részt alkotó légiforgalmi légtérre vagy időszakosan korlátozott légtérre vonatkoznak.

(Az Lt. 11. §-ához)

A légtér jogosulatlan igénybevétele

9. § (1) Jogosulatlanul veszi igénybe a magyar légteret az a légijármű, amely az államhatár átrepüléshez szükséges, jogszabályban meghatározott engedéllyel, illetve feltételekkel nem rendelkezik.

(2) Feltartóztatható (elfogható) és leszállásra felszólítható az a légiközlekedésben részt vevő légijármű,

a) amely a légiközlekedés szabályait feltűnően durván megsérti, és ezzel a légiközlekedés biztonságát veszélyezteti;

b) amelynek azonossága (állami hovatartozása) vizuális módon sem állapítható meg, mivel nem rendelkezik az Lt. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott azonosító jelzésekkel;

c) amelyet felismerhetően jogellenes célra használnak;

d) amelyről alaposan feltételezhető, hogy repülését különböző anyagok (pl. fegyver, kábítószer stb.) illegális szállítására használja fel;

e) továbbá az a külföldi állami légijármű, amely a magyar légteret jogosulatlanul veszi igénybe.

(3) A légteret jogosulatlanul igénybe vevő légijármű feltartóztatását (elfogását), azzal szemben a nemzetközi jog által megengedett rendszabályok foganatosítását – végső esetben a leszállásra történő felszólítását – a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezete végzi, a külön jogszabályban meghatározott polgári légiforgalmi szolgálat kezdeményezésére.

10. § (1) A légteret jogosulatlanul igénybe vevő polgári légijármű részére az azonosításra, feltartóztatásra, illetve a leszállásra vonatkozó utasításokat a külön jogszabályban meghatározott polgári légiforgalmi szolgálat útján kell kiadni.

(2) Az elfogott polgári légijármű vezetője köteles az eljáró katonai szervezetnek és az állami légijármű vezetőjének az azonosításra, feltartóztatásra (elfogásra), illetve a leszállásra vonatkozó utasításait végrehajtani.

(3) A légteret jogosulatlanul igénybe vevő polgári légijárművel szemben eljáró katonai szervezet és az állami légijármű vezetője maradéktalanul köteles betartani az elfogadott nemzetközi szerződésekben rögzített és közzétett – az azonosításra, feltartóztatásra (elfogásra), illetve a leszállásra vonatkozó – eljárási szabályokat.

(4) A katonai szervezet a 9. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben a légteret jogosulatlanul igénybe vevő külföldi állami légijárművet a légvédelmi készültségi szolgálat eszközeivel – az állami légijármű vezetője vizuálisan – azonosíthatja, feltartóztathatja (elfoghatja), illetve leszállásra felszólíthatja, vagy arra kényszerítheti.

(5) A légteret jogosulatlanul igénybe vevő légijárművel szembeni eljárás során a külön jogszabályban meghatározott polgári légiforgalmi és a katonai szolgálatok a szervezeti és működési szabályzatukban meghatározott eljárási rend szerint működnek együtt.

Az egységes európai égbolt létrehozásával összefüggő feladatok37

10/A. §38 (1) Az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az 1070/2009/EK rendelettel módosított 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érdekelteknek az egységes európai égbolt bevezetésébe való bevonása érdekében, az érintett felek által történő információcsere céljából, a légügyi főigazgatói feladatokat ellátó személy szükség esetén, de évente legalább két alkalommal konzultációs egyeztetést hív össze.

(2) A konzultációs egyeztetésre az 1070/2009/EK rendelettel módosított 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (3) bekezdésében felsoroltak közül a konzultáció tárgya szerinti érintetteket, valamint az ott fel nem sorolt, de a konzultáció tárgya alapján érintett szervezeteket kell meghívni.

11. §39 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés40

12. §41 E rendelet

a) 1/A. §-a a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. cikkének,

b) 10/A. § (1) bekezdése az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 5. pontjának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelethez42

Az egyszeri berepülési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma

1. Nemzetiség / Nationality

2. A légijármű a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése / Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944, Chicago

3. Lajstromjel és a légijármű típusa (ICAO kód szerint) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator should be used)

4. Hívójel(ek) / Radio call sign(s)

5. Indulási repülőtér és a számított fékoldási idő (ICAO kód szerinti meghatározás, számított fékoldási idő egyeztetett világidőben) / Departure aerodrome and EOBT (ICAO aerodrome designator should be used, EOBT in UTC)

6. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetbe (FIR) történő belépés dátuma, időpontja (egyeztetett világidőben) és pontja / Date, time (UTC) and point of entry into Budapest FIR

7. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetben tervezett repülés útvonala / Planned route of flight within Budapest FIR

8. Célrepülőtér (ICAO kód szerint) és a számított érkezési idő (ETA) (egyeztetett világidőben) / Destination aerodrome (ICAO aerodrome designator should be used) and ETA (UTC)

9. A magyar repülőtérről történő indulás dátuma és időpontja (egyeztetett világidőben) / Date and time of departure from the Hungarian aerodrome (UTC)

10. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetből történő kilépés dátuma, időpontja (egyeztetett világidőben) és helye / Date, time (UTC) and exit point from Budapest FIR

11. A repülés célja / Purpose of the flight

12. Fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint) / Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if dangerous goods)

13.43 A légijárművön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítő, valamint optikai vagy földtani leképező berendezések megjelölése. Ezeknek az eszközöknek Magyarország területén történő használati szándéka / Electronic warfare and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this devices within the Hungarian territory

14. Megjegyzés / Remarks

15. A kérelmező aláírása / Signature of the applicant

2. számú melléklet a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelethez44

A többszöri berepülési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma

1. Nemzetiség / Nationality

2. A légijármű a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése / Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944, Chicago

3. Lajstromjel és a légijármű típusa (ICAO kód szerint) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator should be used)

4. Hívójel(ek) / Radio call sign(s)

5. A repülés célja / Purpose of the flight

6. Fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint)/Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if dangerous goods)

7.45 A légijárművön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítő, valamint optikai vagy földtani leképező berendezések megjelölése. Ezeknek az eszközöknek Magyarország területén történő használati szándéka / Electronic warfare and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this devices within the Hungarian territory

8. Megjegyzés / Remarks

9. Engedély kezdeti dátuma / Starting date of clearance

10. Engedély lejárati dátuma / Expiration date of clearance

11. A kérelmező aláírása / Signature of the applicant

Címer Jogszabálykereső
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Logó