nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet
az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről
2011-05-20
2018-07-10
7
Jogszabály

16/1998. (X. 28.) HM–EüM
együttes rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. §-ának (5) és (6) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az állami célú légiközlekedés és légiközlekedéssel összefüggő tevékenység szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről a következő rendeletet adjuk ki:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A RENDELET ALKALMAZÁSI KÖRE

1. § A rendelet alkalmazási köre

a) a honvédelmi és rendvédelmi célú (a továbbiakban együtt: állami célú) légiközlekedés, és a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységnek az e rendeletben szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett szakszemélyzetére, továbbá

b) az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedélyek kiadásához jogszabályban előírt feltételek biztosításában közreműködésre kötelezett szervezetekre és intézményekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Pályázó: a jogszabályban megjelölt feltételekkel rendelkező személy, aki az állományilletékes parancsnok útján hatósági szakszolgálati vizsgáztatásra jelentkezik;

b)1 Engedélyes: aki eredményes hatósági vizsgát tett, a szakszolgálati engedélye időbeli hatályának fennálltáig;

c) Hatóság: az Lt. 3. §-ának (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóság;

d) Légiközlekedési hatóság: az Lt. 3. §-ának (1) bekezdése szerinti légiközlekedési hatóság;

e)2 Légijárművezetői kiképzés alatt álló személy: aki szakszolgálati engedéllyel nem rendelkezik és a légijárművezetői gyakorlati kiképzését megkezdte; kiképzés alatt állónak kell tekinteni azt is, aki hatályos szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, de számára új légijármű típus átképzésen vesz részt;

f) Egészségi alkalmasság a szakszolgálat ellátására: az egyénnek olyan testi és lelki egyensúlyi állapota, amely lehetővé teszi a szakszolgálat elvárásainak teljesítését úgy, hogy ennek teljesítésekor a speciális fizikai és pszichikai terheléseket zavartalan alkalmazkodással és a feladatok biztonságos végrehajtásával valósítja meg;

g) A szakszolgálatra való egészségi alkalmasság

a) teljes: ha az egyén a repülőegészségi alkalmassági követelményeknek megfelel,

b) korlátozott: ha a szervezet testi és lelki egyensúlyának megbomlása, s így az egészség károsodás mértéke a szakszolgálatra való egészségi alkalmasságot nem zárja ki, a repülés biztonságát nem veszélyezteti, és további egészségromláshoz sem vezet;

h) Integrált repülőkiképző tanfolyam: iskolarendszerben, speciális program szerint végzett, folyamatos repülőkiképzés;

i) Légiközlekedési szakszemélyzet:

A) légijárművezetők:

a) repülőgépvezetők:

aa) repülőgépvezető,

ab) oktató,

ac) berepülő;

b) szállító-repülőgépvezetők:

ba) másodpilóta,

bb) berepülő másodpilóta,

bc) gépparancsnok,

bd) oktató gépparancsnok,

be) berepülő gépparancsnok;

c) helikoptervezetők:

ca) helikoptervezető és helikopter másodpilóta,

cb) helikopter berepülő másodpilóta,

cc) helikopter gépparancsnok,

cd) helikopter oktató gépparancsnok,

ce) helikopter berepülő gépparancsnok;

B) légijármű személyzetek:

a) fedélzeti lövész-helikoptervezető,

b) fedélzeti mérnökök (fedélzeti szerelők):

ba) fedélzeti mérnök (fedélzeti szerelő),

bb) oktató,

bc) berepülő;

c) navigátorok:

ca) navigátor,

cb) oktató,

cc) berepülő;

d) fedélzeti rádiósok:

da) fedélzeti rádiós,

db) oktató;

j) Légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzet:

A) ejtőernyősök:

a) ejtőernyős oktató,

b) ejtőernyő beugró;

B) légiforgalmi irányítók:

a) repülőtéri irányító,

b) bevezető irányító,

c) körzeti irányító,

d) légiforgalmi irányító oktató;

C) repülőműszaki földi szakszemélyzet:

a) légijármű szerelő,

b) a tevékenységi kört felügyelő, a tevékenységet szervező ellenőr.

MÁSODIK RÉSZ

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

II. Fejezet

AZ ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT SZAKSZOLGÁLATOK

3. § Az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedély a Magyar Állami Légijármű Nyilvántartásban feltüntetett légijárművek szakszemélyzete részére a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységük rendeltetésszerű ellátásához szükséges.

4. § (1) Az állami légijárművek a következő kategóriákba sorolandók:

a) helikopterek I. kategória,

b) hangsebesség alatti repülőgépek II. kategória,

c) hangsebesség feletti repülőgépek III. kategória,

d)3 ejtőernyők IV. kategória.

(2) A Hatóság az egyedi (speciális) technikai színvonalú légijárműveket – a kategóriába történő besorolás mellőzésével – típusjogosításra kötelezett légijárműnek minősítheti.

(3) A Hatóság a légijárművek kategória- és típusbesorolását típusalkalmassági bizonyítványban állapítja meg.

5. § (1) Az elméleti vizsgát teljesítő és kiképzés alatt álló személy a szakmai gyakorlat megszerzése érdekében a szakszolgálat ellátására szakszolgálati engedély nélkül is kijelölhető, ha az állományilletékes parancsnok által kiállított és az általa vezetett kiképzési naplóval rendelkezik.

(2) A kiképzés alatt álló személy szakszolgálatot az állományilletékes parancsnok által kijelölt, szakszolgálati engedéllyel rendelkező oktató irányítása mellett láthat el.

III. Fejezet

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

6. §4 A szakszolgálati engedély – a benne foglalt bejegyzéseknek megfelelően – a légijármű kategórián belül típus, illetve szaktevékenység szerint megjelölt szakszolgálat ellátására jogosít, és az egészségi, valamint a szakmai alkalmasságra megállapított határidőig, illetőleg visszavonásig hatályos.

7. § (1)5 Az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedélyhez kötött munkakört betölteni, illetőleg tevékenységet és az ilyen munkakörben feladatot (a továbbiakban együtt: szakszolgálat) az láthat el, akit erre az állományilletékes parancsnok kijelöl. A szakszolgálat ellátására az jelölhető ki, aki a feladat ellátására jogosító, hatályos szakszolgálati engedéllyel rendelkezik.

(2) Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélyt az a magyar állampolgár kaphat, aki

a) a légiközlekedési szakszemélyzet tagjaként lát el szakszolgálatot, vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytat, és

b) a szakszolgálatra a légijárműtípus és szaktevékenység szerint e rendeletben meghatározott szakmai és egészségi követelményeknek megfelel, továbbá

c) eredményes elméleti és gyakorlati szakszolgálati vizsgát tett, és rendelkezik az egyes szakszolgálati engedélyekhez előírt iskolai végzettséggel, valamint az e rendeletben előírt más feltételekkel.

8. § (1)6 A szakszolgálati engedélyt magyar és angol nyelvű szöveggel a Hatóság adja ki. Az engedély tartalmazza:

a) az engedélyes családi és utónevét, születési családi és utónevét,

b) a rendfokozatát,

c) az arcképét,

d) a születési idejét,

e) a képesítését,

f) légijárművezető, légijármű személyzet, ejtőernyős, repülőműszaki földi szakszemélyzet esetében a típust és a kategóriát, légiforgalmi irányító esetében a jogosítást és a légtérre való utalást,

g) az engedély időbeli hatályát,

h) arra való utalást, hogy az engedély a Hatósági Repülőorvosi Igazolvánnyal együtt hatályos.

(2) A szakszolgálati engedély rovataiba bejegyzést csak a Hatóság, a hatósági feladatkört ellátó szolgálati személyek esetében a munkakör ellátásához szükséges bejegyzéseket csak a Hatóság vezetője tehet.

(3) A szakszolgálati engedély az engedélyes tulajdona, a szakszolgálati tevékenysége ellátása során köteles azt magánál tartani, és a hatósági ellenőrzést végrehajtó személy felszólítására bemutatni. A szakszolgálati engedély nyilvántartási példányát a Hatóság tárolja.

(4)7 Az elveszített, megrongálódott vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt a Hatóság hatálytalanná nyilvánítja és a külön jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében, az engedélyes kérelmére pótolja.

9. § A szakszolgálati engedélyt – a feltételek teljesítése esetén – további légijármű típusra, illetve más szaktevékenységre a Hatóság terjeszti ki.

10. § (1) A szakszolgálati engedély kiadását hatósági vizsga előzi meg.

(2) A szakszolgálati engedély megszerzésének vizsgakövetelményeit a Hatóság adja ki.

(3) A szakszolgálati engedély megszerzése, meghosszabbítása illetőleg kiterjesztése érdekében az állományilletékes parancsnok tanfolyamot szervez. A tanfolyam elméleti és gyakorlati tematikáját a Hatóság hagyja jóvá a tanfolyam megkezdése előtt harminc nappal. A tanfolyamon való részvétel a hatósági vizsgára bocsátás előfeltétele.

(4) A Hatóság a légiközlekedési hatóság igazolása alapján

a) elfogadja

aa) légijárművezető esetében a 4. § (1) bekezdés szerinti légijármű kategóriának megfelelő, a polgári légijárművön megszerzett repülési jártasságot (repült időt), illetőleg

ab) a légijármű személyzet tagja, a légiforgalmi irányító, a repülőműszaki földi szakszemélyzet tagja esetében a szakszolgálati feladatkörben teljesített gyakorlati időt, valamint

ac) az ejtőernyős esetében az ejtőernyős ugrások számát;

b) felmentést ad az elméleti vizsgakötelezettség alól a 33. § (2) bekezdés a) pont szerinti vizsgatárgyakat illetően;

c) felmentést adhat a hatósági vizsgát megelőző szaktanfolyam elvégzése alól.

11. § (1)8 A Hatóság a szakszolgálati engedélyt visszavonja, ha az engedélyes

a) a jogszabályban meghatározott feltételeket a megjelölt határidőig nem teljesíti, vagy

b) a szakszolgálat ellátására egészségileg véglegesen alkalmatlanná válik.

(2)9

12. § (1) A Hatóság a szakszolgálati engedélyt felfüggeszti, ha

a) az engedély kiadásának vagy meghosszabbításának valamely feltétele hiányzik, a feltétel teljesítéséig;

b)10 az engedély egészségi alkalmassági időbeli hatálya lejárt, az alkalmasság megállapításáig;

c) az engedélyes az engedély meghosszabbításához szükséges vizsgán, illetően az ellenőrzésen nem felel meg, a sikeres vizsga letételéig;

d) az engedélyessel szemben a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése vagy szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységgel összefüggő bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig;

e) légiközlekedési baleset vagy rendkívüli repülőesemény vizsgálata során a Hatóság vagy az általa a vizsgálatra kijelölt üzembentartó megállapítja, hogy az engedélyes a szakszolgálat foglalkozási szabályait megszegte, de ellene büntetőeljárás nem indult, három hónaptól egy évig terjedő időtartamra;

f) azt az állományilletékes parancsnok az a)–e) pontokban szereplő okokból írásban javasolta.

(2) A szakszolgálati engedély visszavonásának, illetve felfüggesztésének időtartamát az engedély bevonásának napjától kell számítani.

(3) A szakszolgálati engedély

a) a három hónapnál hosszabb időtartamú visszavonás esetében a gyakorlati vizsga,

b) az egy évnél hosszabb időtartamú visszavonás esetében az elméleti és a gyakorlati vizsga

sikeres letétele után adható ki újból.

(4) Az engedélyes szakszolgálati tevékenységét az állományilletékes parancsnok az ,,egészségileg ideiglenesen alkalmatlan'' minősítés időtartamára szünetelteti.

IV. Fejezet

JOGOSÍTÁSOK A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY ALAPJÁN

13. § (1) A szakszolgálat a ,,Magyar Állami Légijármű Nyilvántartás''-ba vett légijárművel, a Magyar Köztársaság területén (légterében), vagy területén (légterén) kívül látható el.

(2) A pályázó külföldön szerzett szakszolgálati engedélye vagy képzése akkor fogadható el a Hatóság által kiadandó szakszolgálati engedély alapjául, ha azt a Magyar Köztársaságot is kötelező nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel adták ki, illetve folytatták.

(3) Szakszolgálat más állam lajstromába, vagy nyilvántartásába vett légijárművén belföldön abban az esetben látható el, ha a lajstromozó (nyilvántartó) állam hatósága azt engedélyezte.

(4) A Hatóság a nem magyar állampolgárságú légijárművezetőnek engedélyt adhat arra, hogy magyar állami légijárművet a más állam hatósága által kiállított szakszolgálati engedély alapján vezessen.

14. §11 A szakszolgálati engedély időbeli hatálya 24 hónap.

V. Fejezet12

15–16. §13

17. §14

18–22. §15

23–24. §16

25. §17

26. §18

VI. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

27. § (1) A szakszolgálati engedély kiadása iránti kérelmet a Hatósághoz kell benyújtani.

(2)19 A szakszolgálati engedély kiadásához, kiterjesztéshez, valamint időbeli hatályának meghosszabbításához szükséges vizsgáztatást az állományilletékes parancsnok kérelmezi. Az állományilletékes parancsnok a kérelmében igazolja az előírt feltételek teljesülését, valamint a pályázó jártasságának fenntartását.

(3)20 A szakszolgálati engedély kiadása után az állományilletékes parancsnok köteles biztosítani az engedélyes számára az időbeli hatály folyamatos megtartásához szükséges feltételeket.

28. § (1)21 A szakszolgálati engedély hatályát a szakszemélyzet egészségi alkalmasságának megállapítása és a sikeres vizsga alapján a Hatóság hosszabbítja meg, illetve terjeszti ki.

(2) A jogosítás kiterjesztése esetén vizsgát tenni csak a kiterjesztés alapjául szolgáló követelményekből kell.

29. § (1)22 Az állományilletékes parancsnok a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakszolgálati engedély számát, jogosításait, időbeli hatályát, valamint az engedélyes szakmai képesítésében bekövetkezett változásokat.

(2) A légijárművezető szakszolgálatot ellátó személy repülési naplót vezet, mely a következő adatokat tartalmazza:

a) a repülési képesítést,

b) repült típusok, óraszám, elért jogosítási szint, rendkívüli repülőesemények adatait,

c) a megszerzett jártasságot, típusátképzést, elméleti és gyakorlati vizsgákat, a repüléstechnikai és egyéb ellenőrzés eredményeit,

d) a végrehajtott repülések adatait (időpont, feladat, felszállások száma, műszeres megközelítések száma, nappali és éjszakai repülési idő, havi és éves összesítés).

(3) A repülési naplót az állományilletékes parancsnok hitelesíti.

30. § (1) A Hatóság jogosult a légiközlekedési szaktevékenységgel összefüggő elméleti és gyakorlati jártasság, valamint a felkészültség ellenőrzésére.

(2) A Hatóság elméleti vagy gyakorlati, illetőleg mindkét vizsga letételére kötelezi azt az engedélyest, aki az ellenőrzés során szakmai szempontból nem felelt meg a követelményeknek.

(3) Ha az engedélyes a tevékenysége során a szakmai szabályokat vétkesen, oly mértékben megszegi, hogy azzal a légiközlekedés biztonságát sérti vagy veszélyezteti, a Hatóságnak az ellenőrzést vagy kivizsgálást végző tagja – ideiglenes intézkedésként – a szakszolgálati engedélyt felfüggesztheti.

(4)23 Az ideiglenes intézkedés indokoltságáról, annak esetleges meghosszabbításáról a Hatóság négy napon belül dönt.

31. § (1) A jogosításhoz előírt elméleti vizsgáztatást a Hatóság végzi. A vizsgabizottság tagjait a Hatóság vezetője jelöli ki. Az elméleti vizsga időtartama legfeljebb 6 óra.

(2) A gyakorlati vizsgára az a pályázó bocsátható, aki az elméleti vizsga anyagából sikeres vizsgát tett. A gyakorlati vizsgát az elméleti vizsgát követő 30 napon belül kell letenni.

(3)24 A légijárművezető szakszolgálati engedély megszerzéséhez és kiterjesztéséhez szükséges gyakorlati vizsgáztatást a Hatóság típust repülő pilótái, vagy szükség esetén a hatályos szakszolgálati engedéllyel és oktatói képesítéssel rendelkező, a Hatóság vezetője által felhatalmazott személyek végzik.

(4) A gyakorlati vizsgához szükséges személyi és anyagi, valamint technikai feltételeket az állományilletékes parancsnok biztosítja.

32. § (1) A szakszolgálati engedélyt megszerző, meghosszabbító és a jogosítást kiterjesztő elméleti és gyakorlati vizsgák értékelésénél a

a) ,,megfelelt'',

b) ,,nem felelt meg''

minősítést kell alkalmazni.

(2) Ha a vizsgázó az elméleti vagy gyakorlati vizsga során valamelyik tantárgyból vagy gyakorlati elemből ,,nem felelt meg'' minősítést kap, pótvizsgára kell utalni. Ha a vizsgázó három vagy több tantárgyból ,,nem felelt meg'' minősítést kap, a teljes vizsgát meg kell ismételnie. A pótvizsgára legkorábban a sikeres vizsgát követően tizenöt nap elteltével kerülhet sor.

(3) A pályázó a megkezdett vizsgáit a kitűzött vizsgaeljárási határidőn belül köteles teljesíteni.

(4) Az elméleti és gyakorlati vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A Hatóság a vizsga eredményéről az állományilletékes parancsnokot a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztatja.

HARMADIK RÉSZ

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

VII. Fejezet

A REPÜLŐGÉPVEZETŐK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE

A repülőgépvezető szakszolgálati engedély

33. § (1) A repülőgépvezető szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a) rendelkezik felsőfokú iskolai vagy felsőfokú szakmai végzettséggel,

b) rendelkezik angol középfokú nyelvvizsgával, és

c) ismeri az angol rádió-távbeszélő kifejezéseket (fónia),

d) a 4. § (1) bekezdésben felsorolt bármely kategóriájú légijárművön, integrált repülő kiképző tanfolyam elvégzése után, 150 óra repült idővel rendelkezik, továbbá

e) befejezte az alapkiképzést a kérvényezett típuson.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételekkel rendelkező, az állományilletékes parancsnok által vizsgára bejelentett pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) I. tantárgycsoport, alapismeretek:

aa) aerodinamika,

ab) légiforgalmi eljárások és szolgálatok,

ac) légi tájékozódás,

ad) repülési eljárások,

ae) repülési meteorológia,

af) repülő-egészségügyi ismeretek,

ag) légijog;

b) II. tantárgycsoport, típusismeret:

ba) légiüzemeltetés,

bb) repülőgép szerkezetek és rendszerek,

bc) hajtóműismeret,

bd) elektromos, műszer, oxigén berendezések ismerete,

be) híradó és navigációs berendezések ismerete, azok alkalmazásának elmélete és gyakorlata.

(3) A gyakorlati vizsga a Hatóság által meghatározottak szerint kerül végrehajtásra. A gyakorlati vizsga része a repüléstechnikai és a navigációs felkészültség ellenőrzése, valamint a kérvényezett típuson a műszerek szerinti leszállási manőver végrehajtása nappal vagy éjszaka.

34. § A sikeres vizsga alapján, a Hatóság által kiadott repülőgépvezető szakszolgálati engedély az engedélyest repülőgépvezetői szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

35. § (1) Ha a szakszolgálati tevékenységet az engedélyes nem gyakorolja

a)25 90 napot meghaladó és hat hónapot el nem érő időtartamban, akkor a szakszolgálati engedély időbeli hatályának helyreállítási feltétele legalább 2 gyakorló-ellenőrző repülés (műrepülés – ha az a típuson megengedett, leszállás műszerek szerinti megközelítéssel); a gyakorlati vizsgát az állományilletékes parancsnok szervezi;

b) hat hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem érő időtartamban, akkor a helyreállítás feltétele az üzembentartó által vezetett egyéni helyreállítási terv szerinti gyakorlati kiképzés, valamint elméleti vizsga a légiüzemeltetési utasítás anyagából; a gyakorlati vizsga az a) pontban foglaltak szerint kerül végrehajtásra;

c) 12 hónapot meghaladó időtartamban, akkor az engedélyesnek teljes elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, valamint soron kívüli ROB vizsgálaton kell részt vennie.

(2)26 A szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jogosított típuson az engedély lejártát megelőző 12 hónapban a repülési jártasságát folyamatosan fenntartotta.

Oktató repülőgépvezető szakszolgálati engedély

36. § (1) Az oktató repülőgépvezető szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a)27 rendelkezik hatályos repülőgépvezető szakszolgálati engedéllyel,

b) befejezte az adott típusra vonatkozó oktató repülőgépvezető kiképzési programot,

c) rendelkezik a repülőgépvezető számára előírt repült idő követelményen túl legalább 100 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a típus üzemeltetése és sajátosságai oktatói szemszögből,

b) légi üzemeltetés kritikus üzemmódokon,

c) oktatási és ellenőrzési módszertan.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell lennie

a) a kiképzés alatt álló repülőgépvezető repülési feladatra történő felkészítésére,

b) repüléstechnikai feladat végrehajtásának bemutatására,

c) a vizsgáztató által létrehozott hibák felismerésére, azok kijavítására, valamint

d) a repülési feladat értékelésére.

37. § Az oktató repülőgépvezető szakszolgálati engedély az engedélyest oktató repülőgépvezetői és repülőgépvezetői szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

38. § (1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyes három havonta legalább egy oktatói repülést hajt végre, ennek hiányában ellenőrző oktatói repülési feladatot kell végrehajtania.

(2)28 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jogosítás lejártát megelőző tizenkét hónapban rendszeres oktatói vagy ellenőrző feladatot látott el.

(3)29 Az oktató repülőgépvezető szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés és a 36. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Berepülő repülőgépvezető szakszolgálati engedély

39. § (1) A berepülő repülőgépvezető szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a)30 rendelkezik hatályos repülőgépvezető szakszolgálati engedéllyel,

b) befejezte az adott típuson az átképzési programot,

c) elvégezte az ellenőrző repülést a típuson meghatározott berepülési profil szerint,

d) rendelkezik legalább 800 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a típus légi üzemeltetése, tekintettel a berepülési utasításban foglaltakra,

b) a berepülésre vonatkozó előírások.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell lennie

a) a vizsgáztató által meghatározott berepülési program összeállítására és végrehajtására, valamint

b) a berepülés adatainak berepülési jegyzőkönyvben történő rögzítésére.

40. § A berepülő repülőgépvezető szakszolgálati engedély az engedélyest berepülő repülőgépvezetői és repülőgépvezetői szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

41. § (1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyes három havonta legalább egy berepülési feladatot hajt végre, ennek hiányában üzemeltetői ellenőrző berepülési feladatot kell végrehajtania.

(2)31 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély lejártát megelőző tizenkét hónapban legalább négy eredményes berepülési feladatot hajtott végre.

(3)32 A berepülő repülőgépvezető szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés és a 39. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

VIII. Fejezet

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPVEZETŐ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

Szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálati engedély

42. § (1) A szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó:

a) rendelkezik felsőfokú iskolai vagy felsőfokú szakmai végzettséggel,

b) rendelkezik angol középfokú nyelvvizsgával, és

c) az angol rádió-távbeszélő kifejezések (fónia) ismeretével, továbbá

d) befejezte a típusképzést, valamint

e) gyakorló repülés keretében, nemzetközi közforgalomban, oktató parancsnokkal és jogosított másodpilótával legalább 50 órát repült, a gyakorló repülés ideje 20 óra, ha a pályázó korábban szállító repülőgép fedélzeti navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkezett, vagy ilyen kiképzésben részesült.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés szerinti alap- és típusismereti tárgyakból, továbbá légiszállítási ismeretekből és repülésbiztonságból tesz.

(3) A gyakorlati vizsgát a Hatóság által meghatározott követelmények szerint kell letenni, amely magába foglalja a repüléstechnikai és navigációs felkészültség ellenőrzését.

(4) A típusképzés akkor tekinthető befejezettnek, ha a pályázó eléri a típus kiképzési szakutasításában meghatározott, éjjel, bonyolult időjárási viszonyokra előírt kiképzettségi szintet.

43. § A szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

44. § (1) Ha a szakszolgálati tevékenységét az engedélyes nem gyakorolta

a)33 három hónapot meghaladó és hat hónapot el nem érő időtartamban, akkor a szakszolgálati engedély időbeli hatályának feltétele 2–4 műrepülés iskolakörön oktatóval, utasok nélkül, valamint 1–2 útvonalrepülés nemzetközi útvonalon oktatóval, valamint jogosított másodpilótával; a gyakorlati vizsgát az állományilletékes parancsnok szervezi;

b)34 hat hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem érő időtartamban, akkor az időbeli hatály feltétele az állományilletékes parancsnok által vezetett egyéni helyreállítási terv szerinti gyakorlati kiképzés, valamint elméleti vizsga a légiüzemeltetési utasítás anyagából; a gyakorlati vizsgára az a) pontban foglaltak irányadók;

c) 12 hónapot meghaladó időtartamban, akkor az engedélyesnek teljes elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, valamint soron kívüli ROB vizsgálaton kell részt vennie.

(2)35 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély lejártát megelőző tizenkét hónapban a jogosított típuson légi üzemeltetési jártasságát folyamatosan fenntartotta.

Szállító repülőgép berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély

45. § (1) A szállító repülőgép berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)36 hatályos szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálati engedéllyel, továbbá

b) 800 óra repült idővel másodpilótaként.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a típus légi üzemeltetése, tekintettel a berepülési utasításban foglaltakra,

b) a berepülésre vonatkozó előírások.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak berepülési feladatot kell végrehajtania, és annak adatait berepülési jegyzőkönyvben kell rögzítenie.

46. § A szállító repülőgép berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repülőgép berepülő másodpilóta és szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

47. § (1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek a 44. § (1) bekezdés szerinti feltételeket kell teljesítenie.

(2) Az engedély meghosszabbításának feltétele hat hónaponként legalább egy berepülési feladat végrehajtása.

(3)37 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés és az 45. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Szállító repülőgép gépparancsnok szakszolgálati engedély

48. § (1) A szállító repülőgép gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a)38 rendelkezik hatályos szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálati engedéllyel,

b) befejezte a parancsnoki kiképzést,

c) az adott típuson, másodpilótaként legalább 1000 óra repült idővel rendelkezik, ebből legalább 150 órával jobb ülésben, továbbá 100 órával bal ülésben, oktató parancsnokkal a pályázott típuson.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a gépparancsnok hatásköre és feladatai,

b) repülésbiztonsági előírások, eljárások.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak a 42. § (3) bekezdésben foglaltakon túl számot kell adnia a parancsnoki felkészültségéről, valamint a döntéshozatali képességéről.

49. § A szállító repülőgép gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repülőgép gépparancsnoki és szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

50. § (1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek a 44. § (1) bekezdés szerinti feltételeket kell teljesítenie.

(2) A szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltétele – a 44. § (2) bekezdésben foglaltakon túl – az engedély lejártát megelőző 12 hónap alatt egy hatósági nemzetközi útvonal-ellenőrzés.

(3)39 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés és az 48. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Szállító repülőgépvezető oktató szakszolgálati engedély

51. § (1) A szállító repülőgépvezető oktató szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a)40 rendelkezik hatályos gépparancsnoki szakszolgálati engedéllyel,

b) befejezte az oktatói kiképzési programot, továbbá

c) rendelkezik az adott típuson, gépparancsnoki minőségben legalább 300 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a típus légi üzemeltetésének sajátosságai, tekintettel a kiképzés alatt álló pályázó előképzettségére is,

b) a típus üzemeltetése, repülési sajátosságai az oktató szemszögéből,

c) az oktatás és ellenőrzés módszertana.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell lennie

a) a kiképzés alatt álló szállító repülőgépvezetők repülési feladatra történő felkészítésére,

b) repüléstechnikai feladat végrehajtásának bemutatására,

c) a vizsgáztató által létrehozott hibajelenségek felismerésére, azok megszüntetésére, továbbá

c) a repülési feladat elemzésére.

52. § A szállító repülőgépvezető oktató szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repülőgépvezető oktatói, szállító repülőgép gépparancsnoki és szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

53. § (1) A repülési jártasság fenntartására a 44. § (1) bekezdés irányadó.

(2)41 A szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbítására a 44. § (2) bekezdés irányadó.

(3)42 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés, a 48. § (2) bekezdés és az 51. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Szállító repülőgép berepülő gépparancsnok szakszolgálati engedély

54. § (1) A szállító repülőgép berepülő gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)43 hatályos szállító repülőgép gépparancsnok szakszolgálati engedéllyel, továbbá

b) legalább 1500 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a típus légi üzemeltetése, tekintettel a berepülési utasításban foglaltakra,

b) a berepülésre vonatkozó előírások.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak berepülési feladatot kell végrehajtania, és annak eredményét a berepülési jegyzőkönyvben kell rögzítenie.

55. § A szállító repülőgép berepülő gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repülőgép berepülő gépparancsnoki, szállító repülőgép gépparancsnoki és szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

56. § (1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek hat havonta legalább egy berepülési feladatot kell teljesítenie.

(2)44 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítására a 44. § (2) bekezdés irányadó.

(3)45 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés, a 48. § (2) bekezdés és az 54. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

IX. Fejezet

HELIKOPTERVEZETŐ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

Helikoptervezető és helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedély

57. § (1) A helikoptervezető és a helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó teljesíti a 33. § (1) bekezdés szerinti feltételeket.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés szerinti alap- és típusismereti tárgyakból, továbbá légiszállítási ismeretekből tesz.

(3) A gyakorlati vizsga követelményeit a Hatóság állapítja meg, amely magába foglalja a repüléstechnikai és navigációs felkészültség ellenőrzését.

58. § A helikoptervezető, illetve helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedély az engedélyest helikoptervezetői, illetve helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

59. § (1) Ha a szakszolgálati tevékenységet az engedélyes nem gyakorolta

a)46 három hónapot meghaladó és hat hónapot el nem érő időtartamban, akkor a szakszolgálati engedély időbeli hatálya helyreállítása feltétele 1–2 ellenőrző repülés oktató felügyelete mellett; a gyakorlati vizsgát az állományilletékes parancsnok szervezi;

b) hat hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem érő időtartamban, akkor a helyreállítás feltétele az állományilletékes parancsnok által vezetett egyéni helyreállítási terv szerinti gyakorlati kiképzés, valamint elméleti vizsga a légiüzemeltetési utasítás anyagából; a gyakorlati vizsgát az a) pont szerint kell teljesíteni;

c) 12 hónapot meghaladó időtartamban, akkor az engedélyesnek teljes körű elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, valamint soron kívüli ROB vizsgálaton kell részt vennie.

(2)47 A helikoptervezető és helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély lejártát megelőző 12 hónapban a repülési jártasságát folyamatosan fenntartotta, az előírt repüléseket eredményesen végrehajtotta.

Helikopter berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély

60. § (1) A helikopter berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)48 hatályos helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedéllyel, továbbá

b) 800 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a típus üzemeltetése, figyelemmel a berepülési utasításban foglaltakra,

b) a berepülésre vonatkozó előírások.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázó legyen képes:

a) a berepülési feladat megtervezésére, majd

b) annak végrehajtására hatósági berepülőpilótával,

c) a feladat értékelésére, továbbá

d) a berepülés adatainak berepülési jegyzőkönyvben való rögzítésére.

61. § A helikopter berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély az engedélyest helikopter berepülő másodpilóta, továbbá helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

62. § (1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek három havonta legalább egy berepülési feladatot kell teljesítenie.

(2)49 A helikopter berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a szakszolgálati engedély lejártát megelőző tizenkettő hónapban legalább négy berepülési feladatot teljesített.

(3)50 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 57. § (2) bekezdés és a 60. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedély

63. § (1) A helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)51 hatályos helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedéllyel, továbbá

b) legalább 200 óra repült idővel, ebből 50 órát az adott típuson gyakorló gépparancsnokként kell teljesítenie.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a 48. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

(3) A gyakorlati vizsga repüléstechnikai gyakorlatból, továbbá navigációs repülési feladat megtervezéséből, valamint a kérvényezett típuson a műszerek szerinti leszállási manőver végrehajtásából áll, amelynek során a pályázónak a hatósági vizsgáztató előtt számot kell adnia a parancsnoki döntéshozatali képességéről is.

64. § A helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest helikopter-gépparancsnoki, továbbá helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

65. § (1) Az engedélyes repülési jártasságának fenntartására a 35. § (1) bekezdés irányadó.

(2)52 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítására a 35. § (2) bekezdés irányadó.

(3)53 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 48. § (2) bekezdés és a 57. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Helikopter oktató-gépparancsnok szakszolgálati engedély

66. § (1) A helikopter oktató-gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a)54 rendelkezik hatályos helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedéllyel,

b) befejezte az oktatói kiképzést, továbbá

c) rendelkezik gépparancsnokként legalább 200 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a kiképzés alatt álló légijárművezető által elkövethető hibák, azok kijavításának módjai,

b) a típus üzemeltetésének szabályai, repülési sajátosságai oktatói szempontból,

c) az oktatás és ellenőrzés módszertana.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell lennie

a) a helikoptervezetői feladatok végrehajtására és bemutatására,

b) a vizsgáztató által létrehozott hibajelenségek felismerésére, azok megszüntetésére, továbbá

c) a repülési feladat elemzésére.

67. § A helikopter oktató-gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest helikopter oktató-gépparancsnoki, továbbá helikopter-gépparancsnoki, ezenfelül helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

68. § (1) Az engedélyes repülési jártasságának fenntartására a 38. § (1) bekezdés irányadó.

(2)55 A helikopter-oktató gépparancsnok szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a szakszolgálati engedély lejártát megelőző tizenkét hónapban rendszeresen oktatói feladatot látott el.

(3)56 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát az 48. § (2) bekezdés és a 66. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Helikopter berepülő-gépparancsnok szakszolgálati
engedély

69. § (1) A helikopter berepülő-gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)57 hatályos helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedéllyel, továbbá

b) legalább 1000 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a típus légi üzemeltetése, figyelemmel a berepülési utasításban foglaltakra,

b) a berepülésre vonatkozó előírások.

(3) A gyakorlati vizsga tartalma a berepülési feladat

a) megtervezése, majd

b) végrehajtása hatósági berepülőpilótával,

c) értékelése, továbbá

d) adatainak berepülési jegyzőkönyvben való rögzítése.

70. § A helikopter berepülő-gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest helikopter berepülő-gépparancsnoki, továbbá helikopter-gépparancsnoki, ezenfelül helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

71. § (1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek három havonta legalább egy berepülési feladatot kell végrehajtania.

(2)58 A helikopter berepülő-gépparancsnok szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a szakszolgálati engedély lejártát megelőző tizenkettő hónapban legalább négy berepülési feladatot teljesített.

(3)59 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát az 48. § (2) bekezdés és a 69. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

X. Fejezet

FEDÉLZETI LÖVÉSZ-HELIKOPTERVEZETŐ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

Fedélzeti lövész-helikoptervezető szakszolgálati engedély

72. § (1) A fedélzeti lövész-helikoptervezető szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a) rendelkezik középfokú iskolai, valamint szakirányú végzettséggel,

b) ismeri az angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezéseket (fónia),

c) befejezte a típusnak megfelelő alapképzést, továbbá a fedélzeti lövész kiképzést,

d) rendelkezik az adott helikopter típuson legalább 30 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) I. tantárgycsoport, alapismeretek:

aa) aerodinamika,

ab) légi tájékozódás,

ac) repülésmeteorológia,

ad) repülő-egészségügyi ismeretek,

ae) légijog;

b) II. tantárgycsoport, típusismeret:

ba) légi üzemeltetés,

bb) légijármű szerkezet és rendszer,

bc) a légijárműtípusnak megfelelő alapképzés szintjéhez mérten a híradó és navigációs berendezések ismerete, azok alkalmazásának elmélete és gyakorlata.

(3) A gyakorlati vizsga követelményeit a Hatóság állapítja meg, amely kiterjed a navigációs felkészültség ellenőrzésére is.

73. § A fedélzeti lövész-helikoptervezető szakszolgálati engedély az engedélyest a fedélzeti lövész helikoptervezető szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

74. § (1) A repülési jártasság folyamatosságának fenntartása érdekében az engedélyesnek tizenkét havonta legalább két navigációs feladatot kell végrehajtania, a tizenkét hónapot meghaladó repülési jártasság megszakítása után teljes körű elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie.

(2)60 A fedélzeti lövész-helikoptervezető szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnoknak igazolnia kell, hogy az engedélyes az engedély lejártát megelőző tizenkét hónapban a jártasságát folyamatosan fenntartotta.

XI. Fejezet

FEDÉLZETI MÉRNÖKÖK, FEDÉLZETI SZERELŐK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE

Fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély

75. § (1) A fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a) fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély kérelmezése esetén rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,

b) fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély kérelmezése esetén rendelkezik legalább középfokú, szakirányú, műszaki végzettséggel,

c)61 az angol nyelvet az üzemeltető által meghatározott szinten ismeri,

d) rendelkezik kétéves földi repülőműszaki üzemben tartói szakbeosztásban szerzett gyakorlattal,

e) ismeri a légijármű kiszolgálásával összefüggésben alkalmazott szakkifejezéseket, továbbá

f) rendelkezik legalább 50 óra – oktató felügyelete mellett teljesített – repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) I. tantárgycsoport, alapismeretek:

aa) aerodinamika,

ab) légijog,

ac) légiszállítás,

ad) repülő egészségügyi alapismeretek,

ae) meteorológiai és navigációs alapfogalmak;

b) II. tantárgycsoport, típusismeret:

ba) a 33. § (2) bekezdés b) pont szerinti tárgyak, továbbá

bb) repüléstechnikai kiszolgálási utasítások

ismerete.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak egy repülési feladat alatt kell számot adnia jártasságáról a fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati feladatainak ellátásában.

76. § A fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély az engedélyest fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerelői szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

77. § (1) Ha a szakszolgálati tevékenységét az engedélyes nem gyakorolta

a) 90 napnál több és 6 hónapnál kevesebb időtartamban, akkor egy ellenőrző repülést kell végrehajtania az állományilletékes parancsnok által kijelölt oktató felügyelete mellett;

b) 6 hónapnál több és 12 hónapnál kevesebb időtartamban, akkor a légiüzemeltetési utasításból kell vizsgát tennie, valamint egy gyakorló és egy ellenőrző repülést kell végrehajtania az állományilletékes parancsnok által kijelölt oktató felügyelete mellett;

c) 12 hónapnál több időtartamban, akkor teljes körű elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, valamint soron kívüli ROB vizsgálaton kell részt vennie.

(2)62 A fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jogosított típuson az elmúlt 12 hónapban jártasságát a légi üzemeltetésben folyamatosan fenntartotta.

Oktató fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély

78. § (1) Az oktató fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)63 hatályos fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedéllyel, továbbá

b) legalább 500 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát az oktatás és a vizsgáztatás módszertanából tesz.

(3) A gyakorlati vizsga a feladat tervezéséből és bemutatásából, az oktatott által elkövetett hibák felismeréséből és kijavításából, valamint az oktatott feladatra való felkészítéséből és a végrehajtás értékeléséből áll.

79. § Az oktató fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély az engedélyest oktató fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerelői és fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerelői szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

80. § (1) A jártasság fenntartásának feltételeire a 77. § (1) bekezdés irányadók.

(2)64 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítására a 77. § (2) bekezdés irányadó.

(3)65 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 75. § (2) bekezdés és a 78. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Berepülő fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély

81. § (1) A berepülő fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó teljesíti a 78. § (1) bekezdésben foglaltakat.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a berepülésre vonatkozó előírásokból tesz.

(3) A pályázónak a gyakorlati vizsgán képesnek kell lennie a légijármű típus berepülési utasításában előírtak végrehajtására.

82. § A berepülő fedélzeti mérnök, fedélzeti szerelő szakszolgálati engedély az engedélyest berepülő fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerelői és fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerelői szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

83. § (1) A jártasság fenntartása feltételeire a 77. § (1) bekezdés irányadó.

(2)66 A berepülő szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához hat havonta legalább egy berepülési feladatot kell végrehajtani.

(3)67 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 75. § (2) bekezdés és a 81. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

XII. Fejezet

FEDÉLZETI NAVIGÁTOROK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE

Fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély

84. § (1) A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a) rendelkezik felsőfokú iskolai vagy felsőfokú szakmai végzettséggel,

b) rendelkezik középfokú angol nyelvvizsgával,

c) ismeri az angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezéseket (fónia),

d) eredményesen befejezte a kiképzést, továbbá

e) rendelkezik legalább 100 óra, oktató felügyelete mellett teljesített gyakorló repült idővel, amelyből legalább 30 óra éjszakai repülés; a repülési idő 50 órára csökkenthető, ha a pályázó korábban szállító repülőgépvezető szakszolgálati engedéllyel rendelkezett, vagy ilyen kiképzésben részesült.

(2) A pályázó elméleti vizsgát tesz a 33. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból, továbbá

a) navigációs alapismeretből,

b) repülésbiztonságból és

c) légi szállításból.

(3)68 A gyakorlati vizsga tartalma egy útvonalrepülés belföldön vagy nemzetközi útvonalon, amely során a pályázónak bizonyítani kell jártasságát a következőkben:

a) a repülési navigációban és a navigátori teendők ellátásában,

b) látás melletti és műszeres repülési eljárások során,

c) a rádiónavigációs eszközök alkalmazásában,

d) a meteorológiai helyzet értékelésében,

e) a repülési eljárás megválasztásában,

f) a repülési terv elkészítésében.

85. § A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély az engedélyest fedélzeti navigátori szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

86. § (1) A jártasság fenntartásához szükséges folyamatosság feltételeire a 35. § (1) bekezdés irányadó.

(2)69 A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a szakszolgálati engedély lejártát megelőző 12 hónapban jártasságát folyamatosan fenntartotta.

Oktató és berepülő fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély

87. § (1) Az oktató és berepülő fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)70 hatályos fedélzeti navigátor szakszolgálati engedéllyel,

b) legalább 500 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a kiképzés alatt álló személyek által elkövethető hibák és azok kijavításának módja,

b) a típus sajátosságai és üzemeltetése,

c) az oktatás és vizsgáztatás módszertana, továbbá

d) a berepülésre vonatkozó előírások.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell lennie

a) a feladat bemutatására és az oktatott által elkövetett hibák kijavítására, ideértve a navigáció különleges eseteit is,

b) az oktatott felkészítésére a repülés előtti feladatára, és a repülés után a végzett munka értékelésére,

c) a berepülési utasításban foglalt feladatok teljesítésére.

88. § Az oktató és berepülő fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély az engedélyest oktató és berepülő fedélzeti navigátori és fedélzeti navigátori szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárműtípuson.

89. § (1) A jártasság fenntartásához szükséges, hogy az engedélyes hat hónaponként legalább egy alkalommal vegyen részt berepülési feladat végrehajtásában.

(2)71 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a szakszolgálati engedélye lejártát megelőző 12 hónapban jártasságát folyamatosan fenntartotta.

(3)72 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 84. § (2) bekezdés és a 87. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

XIII. Fejezet

FEDÉLZETI RÁDIÓSOK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE

Fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély

90. § (1) A fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a) legalább középfokú iskolai végzettséggel,

b) az angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezések (fónia) ismeretével, továbbá

c) legalább 50 óra oktató felügyelete mellett teljesített repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) elektromos berendezések ismerete,

b) meteorológiai és navigációs alapismeretek,

c) rádiólevelezési ismeretek,

d) légi üzemeltetés,

e) repülőegészségügyi alapismeretek,

f) légijog,

g) repülési utasítások,

h) fedélzeti és földi híradó és navigációs berendezések ismerete, azok alkalmazásának elmélete és gyakorlata.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak a nemzetközi útvonalrepülés során kell számot adnia arról, hogy jártas a fedélzeti rádiós szakszolgálati feladatok ellátásában.

91. § A fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély az engedélyest fedélzeti rádiós szakszolgálat ellátására jogosítja.

92. § (1) A szakszolgálati tevékenység hat hónapot meghaladó szüneteltetése esetén az engedélyesnek ellenőrző repülési feladatot kell teljesítenie.

(2)73 A fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jogosított típuson a szakszolgálati engedély lejártát megelőző 12 hónapban jártasságát folyamatosan fenntartotta.

Oktató fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély

93. § (1) Az oktató fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)74 hatályos fedélzeti rádiós szakszolgálati engedéllyel,

b) legalább 500 óra repült idővel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát az oktatás és vizsgáztatás módszertanából tesz.

(3) A gyakorlati vizsgarepülésen, nemzetközi közforgalomban a pályázónak képesnek kell lennie:

a) az oktatott által elkövetett hibák felismerésére és azok kijavítására,

b) az oktatottnak feladatra történő felkészítésére, valamint

c) az oktatott teljesítményének értékelésére.

94. § Az oktató fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély az engedélyest oktató fedélzeti rádiós és fedélzeti rádiós szakszolgálat ellátására jogosítja.

95. § (1) A fedélzeti rádiós oktató szakszolgálati engedély folyamatosságához szükséges jártasság fenntartására a 92. § (1) bekezdés irányadó.

(2)75 A fedélzeti rádiós oktató szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbítására a 92. § (2) bekezdés irányadó.

(3)76 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 90. § (2) bekezdés és a 93. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

NEGYEDIK RÉSZ

A LÉGIKÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE

XIV. Fejezet

EJTŐERNYŐS SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

Oktató ejtőernyős szakszolgálati engedély

96. § (1) Az oktató ejtőernyős szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a) ejtőernyős szaktevékenységet folytat,

b) rendelkezik legalább 300 kiképzési (katonai) ugrással.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) aerodinamikai alapismeretek,

b) ejtőernyős ismeretek,

c) egészségügyi ismeretek,

d) ejtőernyőzés elmélete, vészhelyzetek ismerete,

e) meteorológiai alapismeretek,

f) szakutasítások ismerete,

g) biztosító készülékek, műszerek ismerete.

(3) A gyakorlati vizsga tartalma:

a) ejtőernyők ugrásra, repülésre, teherdeszantolásra, katapultálásra, céldobásra történő felkészítése,

b) műszerek, eszközök, rádióberendezések üzembeállítása és alkalmazása,

c) az ejtőernyős ugrás (teherdeszantolás) tervezése, végrehajtása, értékelése, dokumentálása,

d) az ejtőernyő és részei felülvizsgálatának előírásai,

e) ejtőernyős ugrás a Hatóság által meghatározott típusú ejtőernyővel.

97. § (1) Az oktató ejtőernyős szakszolgálati engedély az engedélyest oktató ejtőernyős szakszolgálat ellátására jogosítja.

(2) Az engedélyes jogosult:

a) az ejtőernyős kiképzés ellenőrzésére,

b) az ejtőernyők típusvizsgáinak igazolására,

c) az ejtőernyős ugrásokon ugrató-parancsnoki, ugrásvezetői feladatok ellátására,

d) a szakellenőrzéseken a vizsgabizottság tagjaként tevékenykedni.

98. § (1)77 Az oktató ejtőernyős szakszolgálati engedély időbeli hatályának fenntartásához az engedélyesnek a szaktevékenysége hat hónapon túli szüneteltetése esetén minősítő-ellenőrző ugrást kell teljesítenie, valamint az ejtőernyőzés elmélete, vészhelyzetek ismerete tárgyból elméleti vizsgát kell tennie.

(2)78 Az oktató ejtőernyős szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jártasságát fenntartotta, vagy annak hiányában az (1) bekezdés szerinti ugrástechnikai ellenőrzésen részt vett.

Beugró ejtőernyős szakszolgálati engedély

99. § (1) A beugró ejtőernyős szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)79 hatályos oktató ejtőernyős szakszolgálati engedéllyel, és

b) legalább 400 kiképzési (katonai) ugrással.

(2) A pályázó elméleti vizsgát tesz az alábbi tárgyakból:

a) aerodinamikai alapismeretek,

b) ejtőernyős ismeretek,

c) egészségügyi ismeretek,

d) az ejtőernyőzés elmélete, vészhelyzetek ismerete,

e) a biztosító készülékek, műszerek ismerete,

f) meteorológiai alapismeretek,

g) szakutasítások ismerete.

(3) A gyakorlati vizsga feladatai:

a) ejtőernyők ugrásra, repülésre, teherdeszantolásra, katapultálásra, céldobásra történő felkészítése,

b) műszerek, eszközök, rádióberendezések üzembeállítása és alkalmazása,

c) az ejtőernyős ugrás (teherdeszantolás) tervezése, végrehajtása, értékelése, dokumentálása,

d) az ejtőernyő és részei felülvizsgálatának előírásai,

e) ejtőernyős ugrás a Hatóság által meghatározott típusú ejtőernyővel és feladattal.

100. § (1) A beugró ejtőernyős szakszolgálati engedély az engedélyest beugró ejtőernyős és oktató ejtőernyős szakszolgálat ellátására jogosítja.

(2) Az engedélyes jogosult:

a) a gyári új és nagyjavított ejtőernyők üzemeltetői szintű, minősítő vizsgálatára, beugrás végrehajtására, valamint

b) ejtőernyős szakkiképzés ellenőrzésére,

c)80 az ejtőernyő csapatjavítás utáni minőség-ellenőrzésére, a javított ejtőernyő alkalmazásának engedélyezésére.

101. § (1)81 Az ejtőernyő beugró szakszolgálati engedély időbeli hatályának fenntartásához az engedélyesnek szaktevékenysége hat hónapon túli szüneteltetése esetén minősítő-ellenőrző ugrást kell végrehajtania.

(2)82 Az ejtőernyő beugró szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapon belül legalább 2 beugrást teljesített, ennek hiányában egy ugrástechnikai ellenőrzésen vett részt.

(3)83 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát a 99. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból, továbbá a vészhelyzetek ismeretéből tesz.

XV. Fejezet

LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

Általános feltételek

102. §84 Az állami célú légiközlekedésben a légiforgalmi irányító szakszolgálat ellátásához szükséges képzést az Lt. 31. §-ban foglaltaknak megfelelően a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Repülőműszaki Intézete végzi.

103. § (1) Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó

a) 21. életévét betöltötte,

b) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

c) középfokú angol nyelvvizsgát tett,

d) az angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezésekből (fónia) sikeres vizsgát tett.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) légijog,

b) polgári és katonai repülési szabályok, légiforgalmi szolgálatok eljárásai,

c) kommunikációs és navigációs eszközök ismerete,

d) radarberendezések és a rendszerek ismerete,

e) légi navigáció,

f) meteorológia,

g) polgári és katonai légijárműtípusok és működési jellemzőik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ismeretekből eredményes vizsgát tett jelölteknek az önálló irányítói tevékenység ellátásához meg kell szereznie az alábbi szakszolgálati engedélyek valamelyikét:

a) repülőtéri irányító,

b) bevezető irányító,

c) körzeti irányító.

(4) A repülésirányító feladatot ellátó pályázó szakszolgálati engedélyére a (3) bekezdés irányadó.

Repülőtéri irányító szakszolgálati engedély

104. § (1) A repülőtéri irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó a kérelmet megelőző 12 hónapon belül, oktató légiforgalmi irányító felügyelete mellett legalább 300 óra szakszolgálati feladatot teljesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti óraszám 50%-a a Hatóság által jóváhagyott intézményi képzés során, oktatógépes (szimulátoros) gyakorlattal is teljesíthető.

(3) A pályázó elméleti vizsgát, a 103. § (2) bekezdésben foglaltakon túl a következő tárgyakból tesz:

a) a helyi repülőtérrend,

b) a helyi légiforgalom jellegzetességei,

c) a műszerrepülési szabályok szerint működő légijárművek indulási, megközelítési és megszakított megközelítési, valamint várakozási eljárásai,

d) a látvarepülési szabályok szerint működő légijárművek indulási, megközelítési és várakozási eljárásai,

e) a repülőtéri irányítóegység és az együttműködő polgári katonai légiforgalmi irányítóegységek és szolgálatok közötti eljárások,

f) a repülőtéri körzet földrajzi viszonyai, domborzata és kiemelkedő tereptárgyai,

g) a repülőtér körzetének időjárási jellegzetességei,

h) a rendelkezésre álló meteorológiai információk, azok értékelése,

i) a repülőtéri körzetben telepített és a légiforgalmi irányítás céljára szolgáló polgári és katonai rádió-navigációs és hírközlő berendezések üzemeltetési adatai és felhasználásuk szabályai,

j) a rendelkezésre álló műszaki eszközök, azok kezelése és használata szabályai,

k) az együttműködő polgári és katonai irányító egységek irányítási eljárásai.

(4) A pályázó a gyakorlati vizsgán ad számot arról, hogy saját oktatója felügyelete mellett képes valós forgalmi helyzet megoldására.

105. § A repülőtéri irányító szakszolgálati engedély alapján az engedélyes jogosult repülőtéri irányító szakszolgálati feladat ellátására azon a repülőtéren, ahol a 104. § (4) bekezdésben előírt gyakorlati vizsgát tette.

106. §85 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyesnek a megelőző 24 hónap során hat hónapnál hosszabb folyamatos munkamegszakítása nem volt. Ha a megelőző 24 hónap során a munka folyamatos megszakításának időtartama meghaladta a hat hónapot, az engedélyes a 104. § (4) bekezdés szerinti gyakorlati vizsgát tesz.

Bevezető irányító szakszolgálati engedély

107. § (1) A bevezető irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a)86 hatályos, számára legalább hat hónapja kiadott repülőtéri irányító szakszolgálati engedéllyel, továbbá

b) a 104. § (1) bekezdés szerinti feltétellel, amelyet a 104. § (2) bekezdés szerint is teljesíthet.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) a közel körzet légi forgalmának irányítására létrehozott irányító egység feladata és irányítási szabályai,

b) a helyi légiforgalom jellegzetességei, műszeres indulási, megközelítési, valamint várakozási eljárások,

c) a repülőtéri körzetben található polgári és katonai repülőterek, valamint az ott folyó légiforgalom jellemzői,

d) a bevezető irányító egység és az együttműködő polgári és katonai légiforgalmi irányító egységek közötti eljárások szabályai,

e) a repülőtéri körzet földrajzi viszonyai, domborzata és kiemelkedő tereptárgyai,

f) a kutatási és mentési eljárások, a riasztás helyi eljárásai,

g) a rendelkezésre álló meteorológiai információk, azok értékelése,

h) a repülőtéri körzetben telepített és a légiforgalmi irányítás céljára szolgáló polgári és katonai rádiónavigációs és hírközlő berendezések üzemeltetési adatai és felhasználásuk rendje,

i) a rendelkezésre álló műszaki eszközök, azok kezelése és használatuk szabályai,

j) a repülőtéri körzetben alkalmazott radarirányítói eljárások,

k) a radarirányítás esetén a repülőtéri körzetben kiadható legalacsonyabb magasságok jellemző adatai,

l) a precíziós radar használatára vonatkozó eljárások szabályai.

(3) A gyakorlati vizsgára a 104. § (4) bekezdés irányadó.

108. § A bevezető irányító szakszolgálati engedély alapján az engedélyes jogosult a bevezető eljárás- és radarirányítói feladatok ellátására azon a repülőtéren, ahol a 107. § (3) bekezdésben előírt gyakorlati vizsgát tette.

109. §87 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyesnek a megelőző 24 hónap során hat hónapnál hosszabb folyamatos munkamegszakítása nem volt. Ha a megelőző 24 hónap során a munka folyamatos megszakításának időtartama meghaladta a hat hónapot, akkor az engedélyes a 107. § (3) bekezdés szerinti gyakorlati vizsgát tesz.

Körzeti irányító szakszolgálati engedély

110. § (1)88 A körzeti irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, tapasztalt légiforgalmi irányító felügyelete mellett legalább 400 óra szakszolgálati feladatot teljesít. Az óraszám teljesítésére a 104. § (2) bekezdés is irányadó.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a 103. § (2) bekezdésben foglaltakon túl a következő tárgyakból tesz:

a) a körzet légi forgalmának irányítására létrehozott polgári és katonai irányító szektorok, ellenőrzött légterek, várakozási eljárások vonatkozó előírásai,

b) a körzet légi forgalmának jellegzetességei, a körzet polgári és katonai repülőterei és az ott folyó légiforgalom jellemzői,

c) a körzeti irányító központ és az együttműködő polgári és katonai légiforgalmi egységek és egyéb szolgálatok közötti eljárások szabályai,

d) kutatási és mentési eljárások, a riasztás eljárásai,

e) az illetékességi körzet általános időjárási jellemzői, a rendelkezésre álló meteorológiai információk, értékelési és felhasználási sajátosságai,

f) a rendelkezés álló műszaki eszközök kezelése, használatuk szabályai,

g) az illetékességi körzetben telepített és a légiforgalmi irányítás céljára szolgáló polgári és katonai rádió-navigációs és hírközlő berendezések üzemeltetési adatai és felhasználásuk korlátai,

h) az együttműködő polgári és katonai irányító egységek irányítási eljárásai,

i) az illetékességi körzetben alkalmazott radarirányítói eljárások módszerei.

(3) A gyakorlati vizsgára a 104. § (4) bekezdés irányadó.

111. § A körzeti irányító szakszolgálati engedély alapján az engedélyes jogosult körzeti irányító eljárási és radarirányítói feladatok ellátásra.

112. §89 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyesnek a megelőző 24 hónap során hat hónapnál hosszabb folyamatos munkamegszakítása nem volt. Ha a megelőző 24 hónap során a munka folyamatos megszakításának időtartama meghaladta a hat hónapot, az engedélyes a 110. § (3) bekezdés szerinti gyakorlati vizsgát tesz.

Oktató légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély

113. § (1) Az oktató légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, legalább három év légiforgalmi irányító szakszolgálat ellátása.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a 104. § (3) bekezdésben, a 107. § (2) bekezdésben és a 110. § (2) bekezdésben foglaltakon túl a következő tárgyakból tesz:

a) a légiforgalmi irányítókra vonatkozó eljárások, különös tekintettel a kiképzés alatt állók által elkövethető hibákra, azok kijavítására,

b) a repülési szabályok és műszaki berendezések alkalmazása,

c) az oktatási és vizsgáztatási módszertan.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell lennie:

a) az előírt légiforgalmi irányító szakszolgálati feladatok – ideértve az irányítás különleges eseteit is – bemutatására, illetve a vizsgázó által elkövetett hibák kijavítására,

b) egy pályázónak az irányítói tevékenység megkezdése előtti feladatára történő felkészítésére és a végzett munka értékelésére.

114. § Az oktató légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély alapján az engedélyes jogosult

a) a feladatot megtervezni, bemutatni, oktatni, ellenőrizni és vizsgáztatni,

b) a pályázó szakmai minősítését elkészíteni.

115. §90 Az oktató szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbítására repülőtéri irányító esetében a 106. §, bevezető irányító esetén a 109. §, körzeti irányító esetén a 112. § irányadó.

XVI. Fejezet

REPÜLŐMŰSZAKI FÖLDI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE

Légijármű szerelő szakszolgálati engedély

116. § (1) Az állami célú légiközlekedésben rendszeresített légijármű szerelő szakszolgálati engedély megnevezései:

a) szerelő,

b) II. típusú minősítő,

c) I. típusú minősítő.

(2) A légijármű szerelő szakszolgálati engedély kiadható:

a) a kategóriába sorolt légijármű üzemben tartásának jogosítására a besorolási kategória és az egyik, besorolt légijárműtípus megnevezésével, valamint a szakterület feltüntetésével (kategória jogosítás), vagy

b) a kategóriába nem sorolt légijármű üzembentartásának jogosítására, a légijármű típusa megnevezésével, valamint a szakterület feltüntetésével (típus jogosítás).

117. § (1)91 A légijármű szerelő szakszolgálati engedély az alábbi szakterületek ellátására jogosít:

I. teljes légijármű;

II. sárkány szerkezetek és rendszerei:

a) lemezes,

b) kompozit javító,

c) szerkezet javító,

d) vezérlés berendezés,

e) futómű, futókerék és fékanyag,

f) tüzelőanyag berendezés,

g) hidraulikus berendezés,

h) magassági és kondicionáló – rendszer berendezés,

i) kényelmi és vészmentő berendezés;

III. hajtómű – motor rendszerei és segédberendezései;

IV. légijármű villamos rendszerei:

a) elektromos gép,

b) elektromos berendezés,

c) akkumulátor,

d) tűzoltó berendezés;

V. légijármű műszerek:

a) szelencés műszer,

b) hajtómű ellenőrző műszer,

c) navigációs műszer – rendszer és pörgettyűs műszer,

d) oxigénberendezés,

e) adatíró,

f) vezérlő rendszer,

g) számítástechnikai rendszer;

VI. légijármű hírközlő és rádiónavigációs rendszerek:

a) rádiónavigációs berendezés,

b) rádióhírközlő berendezés,

c) fedélzeti hangrögzítő berendezés,

d) lokátorberendezés;

VII. légijármű speciális berendezései:

a) célzóberendezés és rendszerei,

b) fedélzeti fegyvertechnikai berendezés,

c) függesztmények és rendszerei,

VIII. ejtőernyő rendszerek

(2) A teljes légijármű szakterületre jogosító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a) I. típusú minősítő szakszolgálati engedéllyel, vagy

b) két szakterületre jogosító II. típusú minősítő szakszolgálati engedéllyel.

(3)92 A (2) bekezdésben előírt feltétel teljesítése esetén a pályázó újabb vizsgát nem tesz, kérelmére a Hatóság a hatályos szakszolgálati engedélyt a teljes légijármű szakterületre kiterjeszti.

(4) A teljes légijármű szakterületre jogosító szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes, a bizonylati okmányok alapján a légijárművet egészében üzemképesnek minősítheti.

(5) A VII. szakterülethez a légijármű speciális rendeltetésű fedélzeti fegyverberendezéseinek rendszerei, függesztményei és gyártmányai, lézer és infra érzékelő rendszerei, számítástechnikai egységei, valamint a katapult-mentőrendszer pirotechnikai eszközei tartoznak.

118. § (1)93 Típus, illetve kategória jogosítás szolgálati úton kérelmezhető az állományilletékes parancsok javaslata alapján. A javaslatnak tartalmaznia kell a pályázó

a)94 családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési idejét, anyja születési családi és utónevét,

b) az iskolai végzettségét igazoló oklevél számát, keltét, az oktatási intézmény pontos megjelölésével,

c) szakképzettségét,

d) jelenlegi beosztását, továbbá

e) az engedélyezni kért jogosítás megjelölését.

(2)95 Ha az állományilletékes parancsnok a hatályos kategóriát egy másik kategóriára is ki akarja terjeszteni, az új kategória első típusvizsgáztatását ugyancsak a kijelölt vizsgabizottság végzi. Minden első szakterületi jogosítás (I–VII-ig) vizsgáztatását a Hatóság által kijelölt vizsgabizottság hajtja végre.

(3) A jogosított kategórián belül megszerzett jogosítását az engedélyes egy másik, kategóriába sorolt típuson csak akkor gyakorolhatja, ha a Hatóság által jóváhagyott tematika alapján sikeres vizsgát tett.

(4) Kategória jogosításnál a szakszolgálati engedélybe csak az első típus kerül bejegyzésre, az állományilletékes parancsnok azonban köteles az összes típust a kategórián belül az engedélyes személyi anyagában nyilvántartani, és a jogosítás fenntartásához szükséges feltételeket biztosítani.

Szerelő szakszolgálati engedély

119. § (1) A szerelő szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik

a) legalább középfokú végzettséggel, továbbá

b)96 szakirányú szakmunkás-bizonyítvánnyal, vagy szakirányú ejtőernyő javító átképző tanfolyam bizonyítványával.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a következő tárgyakból tesz:

a) típusismeret azon szakterületen előírt tananyagból, amelyre az üzemeltető a pályázó részére légijármű szerelő szakszolgálati engedély kiadását kéri,

b) repülőkiképzés és repülő harctevékenység biztosításának szabályai.

(3) Az eredményes elméleti vizsgát követően a Hatóság a pályázó részére gyakorlati időt határoz meg. A gyakorlati idő felsőfokú végzettség esetén 3 hónap, középfokú végzettség esetén 6 hónap. A gyakorlati idő alatt végzett munkáról a pályázó feladattervet készít és naplót vezet.

(4)97 A gyakorlati idő leteltével a pályázó üzemeltetési és karbantartási ismeretek tárgyakból gyakorlati vizsgát tesz. A vizsga keretében meg kell győződni a pályázó kellő jártasságáról az önálló munkavégzéshez. Sikeres vizsga esetén a vizsgajegyzőkönyvet a kiképzési naplóval együtt a szakszolgálati engedély kiadására irányuló kérelemhez kell csatolni.

120. § A szerelő szakszolgálati engedély alapján az engedélyes jogosult a szakszolgálati engedélyben meghatározott típus vagy kategória jogosításának megfelelő szaktevékenységet végezni, amely kiterjed

a) az ápolás, karbantartás önálló végzésére,

b) a II. típusú vagy I. típusú minősítő szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy irányítása és ellenőrzése mellett történő javításra, üzemeltetésre, beszabályozásra.

121. § (1) Ha a szakszolgálati tevékenységet az engedélyes nem gyakorolta

a)98 6 hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem érő időtartamban, akkor a szakszolgálati engedély időbeli hatálya fenntartásának feltétele a gyakorlati vizsga letétele,

b)99 12 hónapot meghaladó időtartamban, akkor az engedély időbeli hatálya fenntartásának feltétele az elméleti és a gyakorlati vizsga letétele.

(2)100 Az engedély időbeli hatályának fenntartásához az üzemeltetőnek igazolnia kell, hogy az engedélyesnek a megelőző 24 hónap során hat hónapnál hosszabb folyamatos munkamegszakítása nem volt.

II. típusú minősítő szakszolgálati engedély

122. § (1)101 A II. típusú minősítő szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó szakirányú felsőfokú képesítéssel – annak hiányában legalább ötéves, az adott szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal és szerelő szakszolgálati engedéllyel – rendelkezik.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a 119. § (2) bekezdésben foglaltakon túl a következő tárgyakból tesz:

a)102 típusismeret azon szakterületre előírt tananyagból, amelyre az állományilletékes parancsnok a pályázó részére a II. típusú minősítő képesítést kérelmezte,

b) a javítási, beszabályozási és minőség ellenőrzési munkák ismerete.

(3) A sikeres elméleti vizsgát követően a Hatóság a pályázó részére a következő gyakorlati időt határozza meg:

a) a teljes légijármű üzemképességét igazoló bizonylat aláírásához kettő év,

b) a szakterületre korlátozott szakszolgálati engedély esetén 6 hónap.

(4)103 A gyakorlati idő letelte után a pályázó üzemeltetési és karbantartási ismeretek tárgyból gyakorlati vizsgát tesz. Eredményes vizsga esetén a vizsgajegyzőkönyvet a kiképzési naplóval együtt a szakszolgálati engedély kiadására irányuló kérelemhez kell csatolni.

123. § A II. típusú minősítő szakszolgálati engedély alapján az engedélyes jogosult a szakszolgálati engedélyben meghatározott típuson vagy kategóriában a jogosításának megfelelő szaktevékenységet végezni, és az elvégzett munkát minősíteni, amely kiterjed

a) a szerelő munkájának irányítására, minősítésére,

b) üzemeltetésre, karbantartásra, beszabályozásra, ennek irányítására, ellenőrzésére, minősítésére.

124. § (1) Ha az engedélyes szaktevékenységében 6 hónapnál hosszabb folyamatos megszakítás következik be, akkor a 121. § (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(2)104 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítására a 121. § (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

I. típusú minősítő szakszolgálati engedély

125. § (1) Az I. típusú minősítő szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a 122. § (2) bekezdésben foglaltakon túl a következő tárgyakból tesz:

a) típusismeret azon szakterületre előírt tananyagból, amelyre az üzemeltető pályázó részére I. típusú minősítést kér,

b) nagyjavítási és felújítási ismeretek, minőség ellenőrzési ismeretek.

(3) A sikeres elméleti vizsgát követően a Hatóság a pályázó részére a következő gyakorlati időt határozza meg:

a) teljes légijármű üzemképességét igazoló bizonylat aláírásához hat hónap,

b) szakterületre korlátozott szakszolgálati engedély esetén három hónap.

(4) A gyakorlati vizsgára a 122. § (4) bekezdés irányadó.

126. § Az I. típusú minősítő szakszolgálati engedély alapján az engedélyes jogosult a szakszolgálati engedélyben meghatározott típuson vagy kategóriában a jogosításának megfelelő szaktevékenységet végezni, és az elvégzett munkát minősíteni, amely kiterjed

a) a szerelő, valamint az üzemben tartó mérnök és javító mérnök munkájának irányítására, ellenőrzésére, minősítésére,

b) a javítási, felújítási technológiai munkafolyamatok irányítására, ellenőrzésére, minősítésére,

c) minőség-ellenőrzésre.

127. § (1) Ha az engedélyes szaktevékenységében hosszabb idejű – 6, illetve 12 hónapnál több – megszakítás következik be, akkor a 121. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2)105 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítására a 121. § (2) bekezdés irányadó.

Ellenőri repülőműszaki szakszolgálati engedély

128. § (1) Az ellenőri repülőműszaki szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, továbbá az is, hogy az állományilletékes parancsnok a pályázót az állami légijárművek üzemben tartásának bármely szakterületén ellenőrzési feladatra kijelölte.

(2) A pályázó elméleti vizsgát a Hatóság által – a pályázott szakterület figyelembevételével – megállapított tárgyakból tesz.

(3) A gyakorlati vizsga tartalma a pályázott szakterületnek megfelelő ellenőrzési feladat bemutatása.

129. § Az ellenőri repülőműszaki szakszolgálati engedély az engedélyest ellenőri szakszolgálat ellátására jogosítja.

ÖTÖDIK RÉSZ

XVII. Fejezet

Záró rendelkezések

130. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

131. § (1)106

(2) A szakterületén legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, a rendelet hatálybalépése napjáig a 45. életévét betöltő pályázó kérelmére a Hatóság, a felsőfokú iskolai vagy felsőfokú szakmai végzettségi követelmény teljesítése alól végleges felmentést ad.

(3) A repült óraszámra az e rendeletben előírt követelmény 10%-a teljesíthető a Hatóság által jóváhagyott, teljes körű repülést gyakorló berendezésen.

132. § (1) A rendelet hatálybalépését követő első hatósági vizsgaidőszak alatt a Hatóság az állami repüléseket végrehajtó légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati tevékenységét, a repülési óraszámtól függetlenül – eredményes elméleti és gyakorlati vizsga végrehajtása alapján – elismeri, és a szakszolgálati engedélyt kiállítja.

(2) A rendelet hatálybalépését követő első hatósági vizsgaidőszak alatt a légiközlekedési szakszemélyzet – a rendeletben előírt feltételekkel rendelkező – tagja a gépparancsnoki, az oktató, illetve a berepülő szakszolgálati engedélyért a számára előfeltételként előírt szakszolgálati engedély hiányában is pályázhat.

(3)107 A (2) bekezdés szerinti esetben a pályázó elméleti vizsgakötelezettségére a szakszolgálati engedély időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozó szabály az irányadó.

133. §108 Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélyhez kötött feladatkör 2000. január 1-jétől csak hatályos szakszolgálati engedély birtokában látható el.

134. § A légijárművön repülés közben a szakszemélyzeten kívül speciális feladatok végrehajtására, a repülési feladatot elrendelő elöljáró engedélyével további személy (például légi fényképész) is tartózkodhat. Az adott feladat végrehajtásához szükséges felkészültségért az engedélyező elöljáró felelős.

1. számú melléklet a 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelethez109

2–4. számú melléklet a 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelethez110

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!