nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet
a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról
2011-11-04
2013-07-20
8

24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM
együttes rendelet

a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról1

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 30. §-ának (1) bekezdésében és 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet célja

1. §2

Biztonságossági követelmények

2. § (1)3 A játék akkor forgalmazható, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott lényeges biztonságossági követelményeknek.

(2)4

(3)–(4)5

Megfelelőségi jelölés és címkézés

3. §6

Vizsgálat és tanúsítás

4–6. §7

7. §8

Ellenőrzés

8–10. §9

11. §10

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2)11 Ez a rendelet a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, – a 93/68/EGK tanácsi irányelvvel módosított – 1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3)12 E rendelet rendelkezései a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(4)13 A szabványok jegyzékét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hiatalos Értesítőben kell közzétenni.

(5)14 E rendelet 2. és 4. számú melléklete a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelethez15

2. számú melléklet a 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelethez16

A játékok alapvető biztonságossági követelményei

(2. §)

I. Általános előírások17

II. Kockázatok

1–2.18

3. Kémiai tulajdonságok

a) A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy a 2. § (1) bekezdése szerinti használatkor ne jelentsen veszélyt a testi épségre, illetve az egészségre lenyelés, belélegzés, továbbá a bőrrel, nyálkahártyával vagy a szemmel való érintkezés esetén.

A játéknak minden esetben eleget kell tennie azoknak a jogszabályoknak, amelyek a termékek meghatározott csoportjára, illetve meghatározott veszélyes anyagok és készítmények tilalmára, korlátozott alkalmazására vagy a megjelölésére vonatkoznak.

b) A gyermekek egészségének védelme érdekében a játékok előállításához antimon, arzén, bárium, kadmium, króm, ólom, higany és szelén vegyületek nem használhatók fel.

A játékokban elkerülhetetlen szennyeződésként jelenlevő, az előírt módszerrel kioldható meghatározott elemek mennyisége nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

Kioldható elem mennyisége (mg/kg)

 

Sb

As

Ba

Cd

Cr

Pb

Hg

Se

Gyurmák és ujjfestékek

60

25

250

50

25

90

25

500

Összes többi játékanyag

60

25

1000

75

60

90

60

500

A műanyag gyermekjátéknak eleget kell tennie a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 1-2-82/711. előírásának.

3.1.19 A játékok nem tartalmazhatnak a tagállamoknak veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat:

3.1.1. a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

3.1.2. a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

3.1.3. a 4.1. veszélyességi osztály;

3.1.4. a 5.1. veszélyességi osztály

a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra.

3.2.20 Kifejezetten tilos játékban veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni.

3.3.21 Ha azonban bizonyos játék rendeltetéséhez korlátozott mennyiségű ilyen anyag vagy keverék elengedhetetlenül szükséges – különösen a kémiai kísérletekhez, modellépítéshez, hőre lágyuló anyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképészeti vagy hasonló tevékenységhez szükséges anyagok és felszerelési tárgyak esetén – akkor ezek használata megengedhető, ha azt a maximális mennyiséget nem lépi túl, amelyet minden anyagra vagy keverékre a vonatkozó előírások megadnak, feltéve, hogy az engedélyezett anyagok és keverékek megfelelnek a 4. számú melléklet 4. pontjában foglaltakon túl az osztályozásra és megjelölésre vonatkozó előírásoknak is.

4–6.22

3. számú melléklet a 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelethez23

4. számú melléklet a 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelethez24

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!