nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról
2017-01-01
2017-12-31
16
Jogszabály

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 41. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 2–4. § és a 9–10. § tekintetében a külügyminiszterrel egyetértésben – az alábbiakat rendelem el:

1. §1

Magyarország úti okmányainak és az útiokmány-igénylőlap formanyomtatványának mintája2

2. § (1) A magánútlevél és a hivatalos útlevél adattartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az ideiglenes magánútlevél adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)3

3. § (1)4

(2)5

(3) A menekültként elismert személyek részére kiadott úti okmány adattartalmát a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott Egyezmény, valamint az Egyezményhez csatolt Függelék, illetőleg a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű rendelet szabályozza.

4. §6 A határátlépési igazolvány formáját és adattartalmát az okmányokat rendszeresítő kétoldalú nemzetközi egyezmények szabályozzák.

4/A. §7 (1) Az ideiglenes magánútlevél kivételével az úti okmány iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

A központi adatkezelő és az adatfeldolgozást végző szerv, az adatkezelés szabályai

5. § (1)8

(2)9

6. §10

7. §11

8. §12 (1)–(2)13

(3)14 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Anytv.) szerinti arcképelemző tevékenységet végző szervnek az Anytv. 11. § (4) bekezdésében és 12. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot kell megadnia.

(4)15 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9. §-a szerinti szervnek az Utv. 27. § (11) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot kell megadnia.

A konzuli tisztviselő feladatai16

9. §17

10. §18 A konzuli tisztviselő a külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelmet – a külügyminiszter útján – az Központi Hivatalnak küldi meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 1998. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)19

12. §20 E rendelet 1. számú melléklete az egységes útlevél bevezetéséről szóló 1981. június 23-i tanácsi állásfoglalás I. melléklete B. a. pontjának való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez21

Az útlevél adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Neme

6. Állampolgárság

7. Arcképmás

8. Saját kezű aláírás

9. Típusa

10. Száma

11. Kiállítás kelte

12. Érvényességi idő

13. Kiadó magyar állam kódja

14. Kiállító hatóság neve

15. Gépi olvasásra alkalmas adatsor

16. Hivatalos bejegyzések

17. Tudnivalók

18. A hivatalos útlevél adattartalma kiegészül a használatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének megjelölésével.

Megjegyzés:

Az úti okmány borítójának színe

– magánútlevél burgundi vörös

– hivatalos útlevelek

= diplomata-útlevél zöld

= külügyi szolgálati útlevél burgundi vörös

= hajós szolgálati útlevél burgundi vörös

= szolgálati útlevél burgundi vörös

2. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez22

Az ideiglenes magánútlevél adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Neme

6. Állampolgárság

7. Arcképmás

8. Saját kezű aláírás

9. Típusa

10. Száma

11. Kiállítás kelte

12. Érvényességi idő

13. Kiadó magyar állam kódja

14. Kiállító hatóság neve

15. Kiállító hatóság bélyegzőlenyomata

16. Kiállító személy aláírása

17. Gépi olvasásra alkalmas adatsor

18. Adatoldal ellenőrző sorszáma (címke egyedi sorszáma)

19. Hivatalos bejegyzések

20. Tudnivalók

Megjegyzés:

Az ideiglenes magánútlevél borítólapjának színe: kék.

Az ideiglenes magánútlevél gépi azonosító adatsort csak a géppel történő kiállítás technikai feltételeinek megléte esetén tartalmaz.

3. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez23

4. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez24

5. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez25

Az úti okmány iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Sorszám: 000000

 

ÚTIOKMÁNY-IGÉNYLŐLAP

000000

 

Postai cím, ahova az úti okmány kézbesítését kéri:

Az igénylő neve:

Az igénylő
családi neve

 

 

Igazolom, hogy úti okmány iránti igényét a szükséges mellékletekkel együtt a mai napon átvettem.

Az igénylő
utóneve

 

 

P. H.

Születési
családi neve

 

Név: .................................................................

.......................................
dátum

.........................................
ügyintéző

Születési
utóneve

 

Helység: ..........................................................

Születési helye

 

...........................................................................

Tisztelt Ügyfél!

Megállapítom, hogy úti okmány iránti igényéhez nem csatolta

a jogszabályban előírt     

    

mellékletet (mellékleteket).

Születési ideje

oooo év oooo nap

...........................................................................

út/utca/tér    épület/házszám    emelet/ajtó

Anyja születési
családi neve

 

oooo

Úti okmánnyal történő ellátása érdekében kérem, szíveskedjék azt (azokat) mielőbb pótolni. Amennyiben e felhívásnak nem tesz eleget, az eljárást megszüntethetem.

Anyja születési
utóneve

 

 

 

 

Az igénylő neme*

férfi

Az igénylő
állampolgársága

 

P. H.

Az igényelt úti
okmány típusa*

magán-, szolgálati-, hajós szolgálati-, külügyi-, diplomata útlevél, határátlépési igazolvány

 

.......................................
dátum

.........................................
ügyintéző

A leadott úti okmány betűjele, száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM!

A vastagon bekeretezett részeket az igénylő tölti ki írógéppel vagy nyomtatott betűkkel!
Kérjük, hogy úti okmány igényének kitöltése és benyújtása előtt olvassa el hátoldali TÁJÉKOZTATÓnkat ügyének gyors és pontos intézése érdekében.

 

* A megfelelő rész aláhúzandó.

Az igénylő – illetve írni nem tudó gyermek esetén a törvényes képviselő – saját kezű aláírását a fenti keretbe kérjük.

6. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez26

 

IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL-IGÉNYLŐLAP

 

 

Fotó

Családi és

utóneve/i/:    _____________________________________

Születési családi

és utóneve/i/:    _____________________________________

Születési helye:    _____________________________________

Születési ideje:    cccc év cccc nap

Neme: ________    Állampolgársága: ______________________

Anyja születési

neve:    _____________________________________

 

 

 

 

 

Igénylő saját kezű aláírása

Írásképtelen kérelmező esetén

törvényes képviselő aláírása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideiglenes magánútlevél    hazautazás céljából

igénylése:    továbbutazás céljából

 

Ideiglenes magánútlevél    Címke sorszáma:

száma:

 

Kiállítás dátuma:    __________________________________________________

Érvényességi ideje:    __________________________________________________

Kiállító személy

aláírása:    __________________________________________________

SZÜLŐI NYILATKOZAT

(A nyilatkozatot hitelesítésre jogosult személy előtt személyesen kell

kitölteni.)

Kiskorú gyermekem ideiglenes magánútlevéllel történő ellátásához

hozzájárulok.

    ………………………….    ………………………….

    szülő (törvényes    szülő

    képviselő)

P. H.

    ………………………….    ………………………….

    dátum    ügyintéző

A vastagon bekeretezett részt a Kérelmező tölti ki.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!