nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról
2017-06-10
2017-12-31
32
Jogszabály

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. §-ának (1) bekezdésében (a továbbiakban: Utv.) kapott felhatalmazás alapján az Utv. végrehajtásáról a következőket rendeli el:

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. § Ez a rendelet határozza meg:

a) az útlevél hatóságokat, feladat- és hatáskörüket, az úti okmánnyal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervek feladatait;

b) az útlevél kivételével az egyéb úti okmányok fajtáit;

c) az eljárás részletes szabályait, valamint az úti okmányok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az úti okmányok fajtái

2. §1 (1) E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti okmányok fajtái:

a) az ideiglenes úti okmány (emergency travel document);

b) a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya;

c)2 az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya;

d)3 a menedékesek úti okmánya;

e)4 a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya és egyszeri visszautazásra jogosító okmánya;

f)5 a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya.

(2) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a határátlépési igazolványra való jogosultságra, az okmány kiadása iránti kérelemre és az okmány birtokban tartására, e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

ÚTLEVÉL HATÓSÁGOK ÉS HATÁSKÖRÜK

3. §6 (1) A magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a külföldre utazás szabályozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: általános hatáskörű útlevélhatóság) jelöli ki.

(2) A Kormány az útiokmány-nyilvántartás és az útlevélhatósági eljárásban keletkezett iratok tekintetében központi adatkezelő szervként az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatain túl az általános hatáskörű útlevélhatóság:

a) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;

b) az ideiglenes magánútlevelek kivételével végzi az útlevelek megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését;

c) ellátja a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági és az országos aláíró hitelesítő hatósági feladatokat;

d) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági, valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági feladatokat.

(4) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként létrehozza a dokumentum-aláíró tanúsítványt és elhelyezi azt a tároló elemben.

(5) Az általános hatáskörű útlevélhatóság aláíró hitelesítő hatóságként

a) kiadja a (4) bekezdés szerinti tanúsítványt,

b) létrehozza és kezeli – a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemmel ellátott útlevelek és úti okmányok ellenőrzése céljából – a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait és visszavonási listáit tartalmazó tanúsítvány- és visszavonási listatárat,

c) az általa kibocsátott CSCA és CVCA tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához,

d) igazolja az úti okmányok hitelességét, működteti a magyar és külföldi útlevél ellenőrző szervek felé történő publikálás megvalósítására felállított Nemzeti Publikus Kulcs Adattárat, illetve ebben a feladatkörében kapcsolatot tart az ICAO Public Key Directory (PKD) központtal.

(6) Az általános hatáskörű útlevélhatóság országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként

a) tanúsítványt bocsát ki a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára,

b) tanúsítványt ad ki a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására feljogosított külföldi hatóságok ellenőrző eszközei számára tanúsítványt kibocsátó külföldi dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságok számára.

(7) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok valamint az európai uniós és a schengeni megállapodásban részes tagállamok jogosult hatóságai számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását.

4. §7 (1)8 A Kormány az alábbi hatáskörök tekintetében útlevélhatóságként a külügyminisztert jelöli ki:

a) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevéllel összefüggő hatósági eljárás,

b) a 10/C. § (2) bekezdésében foglalt esetben az ideiglenes úti okmány magyar állampolgár részére történő kiállításához szükséges előzetes hozzájárulás megadása.

(2)9 A konzuli tisztviselő hatáskörébe tartozik:

a)10 az ideiglenes magánútlevéllel kapcsolatos hatósági eljárás első fokon,

b) a 10/C. § (1) bekezdésében foglalt esetben az ideiglenes úti okmány magyar állampolgár részére történő kiállításához szükséges előzetes hozzájárulás megadása,

c)11 a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás,

d)12 az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése miatt a bevándorolt, letelepedett és a Magyarország által hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás.

(3)13 A konzuli tisztviselő és a tiszteletbeli konzuli tisztviselő hatáskörébe is tartozik az Utv. 20. § (1) bekezdése alapján érvénytelenné vált úti okmány elvétele.

5. § (1)14 A bevándorolt, továbbá a letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

(2)15

6. §16 (1)17 A Kormány a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki elsőfokú útlevélhatóságként a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.

(2)18

7. §19 (1)20 Az úti okmányt előállító szerv, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a magánútlevél, diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél tekintetében a konzuli tisztviselő az útlevélhatóságok feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt.

(2)21 A járási hivatal magánútlevél kiadásával összefüggő feladatai körében

a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet,

b)22 e jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,

c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,

d)23 a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,

e) az új okmány személyes átvétele esetén, illetve ha a postai úton továbbított okmányt az ügyfél nem vette át, gondoskodik az okmány ügyfélnek történő átadásáról és e tény nyilvántartásban történő rögzítéséről,

f)24 gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett okmányok megőrzéséről, majd az általános hatáskörű útlevélhatóságnak selejtezés céljából történő megküldéséről,

g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről,

h)25 erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

i)26 a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét a központi útiokmány-nyilvántartásban.

(3)27 A konzuli tisztviselő a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadásával összefüggő közreműködői feladatai körében:

a) átveszi a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,

b) ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,

c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,

d)28 a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek küldi meg,

e)29 gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságot, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminisztert értesíti,

f)30 gondoskodik az át nem vett okmányok megőrzéséről, majd magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek selejtezés céljából történő megküldéséről,

g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, valamint

h)31 erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

i)32 értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot az előtte tett bejelentés esetén az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényéről.

A HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY33

8. §34 (1)35 A határátlépési igazolvány határátlépésre feljogosító okmány, mely annak a magyar állampolgárnak adható, akinek nemzetközi szerződésből eredő feladata vagy szolgálata ellátása érdekében az államhatár rendszeres átlépése szükséges.

(2)36

(3)37 A határátlépési igazolványra jogosultak körét és kiadásának feltételeit nemzetközi szerződés állapítja meg.

(4)38 A határátlépési igazolvány érvényességének időtartama – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – öt év.

(5)39 A határátlépési igazolványt vissza kell vonni a vonatkozó nemzetközi szerződésben foglaltak megszegése esetén.

(6)40 A határátlépési igazolványt az útlevélhatóságnál tizenöt napon belül le kell adni, ha az okmányra való jogosultság megszűnt.

9–10. §41

AZ EGYES ÚTI OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK42

Az ideiglenes úti okmány
(emergency travel document)43

10/A. §44 (1)45 A magyar állampolgár az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált útlevele vagy úti okmánya helyett ideiglenes úti okmányra jogosult, ha olyan ország területén tartózkodik, ahol nincs úti okmány kiállítására felhatalmazott konzuli tisztviselő.

(2) Az ideiglenes úti okmány Magyarországra történő hazautazásra, a magyar állampolgár állandó lakóhelye szerinti országba történő visszautazásra vagy kivételesen más célállomásra történő egyszeri utazásra jogosít.

(3) Más célállomásra történő egyszeri utazás céljából az ideiglenes úti okmány akkor kérelmezhető, ha ehhez a magyar állampolgárnak alapos érdeke fűződik.

10/B. §46 (1) A magyar állampolgár az ideiglenes úti okmány kiállítására vonatkozó kérelmét – a 10/A. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén – az egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat I. mellékletében meghatározott formanyomtatványon az Európai Unió bármely másik tagállamának diplomáciai vagy konzuli képviseletén (a továbbiakban: EU képviselet) nyújthatja be. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor a személyazonossági és állampolgársági adatát tartalmazó, rendelkezésére álló okiratait be kell mutatni, és azok fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell.

(2) Az ideiglenes úti okmány kiállításához a 10/C. §-ban meghatározott magyar hatóság előzetes hozzájárulása szükséges.

10/C. §47 (1)48 Az ideiglenes úti okmány kiállításához szükséges előzetes hozzájárulást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az ideiglenes úti okmány iránti kérelem benyújtásához legközelebb működő konzuli tisztviselő adja meg az EU tagállam képviselete részére.

(2)49 Amennyiben az EU tagállam képviselete az (1) bekezdésben meghatározott konzuli tisztviselőt eredménytelenül kereste meg, az ideiglenes úti okmány kiállításához szükséges előzetes hozzájárulást a külügyminiszter adja meg.

(3)50 A konzuli tisztviselő, illetve a külügyminiszter az EU tagállam képviselete által kiállított és megküldött, az ideiglenes úti okmány fénymásolatát tartalmazó iratot az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi.

10/D. §51 Az előzetes hozzájárulás megadásához a magyar állampolgár által megadott személyazonosító és útiokmány-adatokat az útiokmány-nyilvántartásban, illetőleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a konzuli tisztviselő, illetőleg a külügyminiszter közvetlen adathozzáféréssel vagy az általános hatáskörű útlevélhatóság útján ellenőrzi.

10/E. §52 (1)53 Az ideiglenes úti okmányt utazásra történő felhasználása után – elismervény ellenében – külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a Magyarország területére történő hazautazáskor a Rendőrségnél kell leadni.

(2)54 Az átvett ideiglenes úti okmányt a Rendőrség közvetlenül, a konzuli tisztviselő pedig a külügyminiszteren keresztül küldi meg az általános hatáskörű útlevélhatóságnak.

Menedékesek úti okmánya55

11. §56 (1)57 Ha a menekültügyi hatóság által menedékesként elismert személy nem rendelkezik származási országa érvényes úti okmányával – kérelmére – hat hónapra érvényes úti okmánnyal kell ellátni.

(2)58 Az úti okmány csak érvényességi idején belül használható fel utazásra és a Magyarország területére való visszatérésre.

(3)59 Az úti okmány egyszeri kiutazásra és visszautazásra használható fel.

(4)60 A menedékes úti okmánya tartalmazza:

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;

b) a menedékes jogállást igazoló okmány számát, az okmányt kiállító hatóság megnevezését, továbbá a kérelmező jogállására vonatkozó bejegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

A menekültként elismert személyek kétnyelvű
úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek
úti okmánya61

11/A. §62 (1) A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya egy évig érvényes.

(2) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya 32 számozott oldalt tartalmazó füzet.

(3) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya tartalmazza:

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;

b) a kérelmező oltalmazott jogállására vonatkozó bejegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya63

11/B. §64 (1)65 A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes a lejárt, elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált úti okmánya helyett Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra jogosult.

(2) Az úti okmány tartalmazza:

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;

b) a kérelmező menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállására vonatkozó bejegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya66

12. §67 A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya tartalmazza:

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;

b) a bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállást igazoló okmány számát, az okmányt kiállító hatóság megnevezését, továbbá a kérelmező jogállására vonatkozó bejegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

AZ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

A kérelem

13. § (1)68 Az úti okmány kiadására irányuló eljárás – az Utv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – kérelemre indul. A kérelem benyújtására – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál.

(2)69 Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő – a 15. § (3) bekezdésében meghatározott esetet kivéve – a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely – a 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását és – az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.

(3)70 Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott úti okmány átvételéről elismervényt kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem adott útlevél megsemmisítéséről az általános hatáskörű útlevélhatóság útján kell intézkedni, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes területi szerve megsemmisíti.

(4)71 A formanyomtatványt, illetőleg kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a járási hivatal megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja az általános hatáskörű útlevélhatóságnak.

(5)72 A konzuli tisztviselő

a)73 a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,

b) a külföldön benyújtott diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a külügyminiszternek, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a külügyminiszternek.

14. § (1)74 A kérelmező

a)75 a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél,

b)76 a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet, valamint a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet, továbbá a magánútlevél és a második magánútlevél sürgősségi kiállítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,

c)77 a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalnál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,

d)78 a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a külügyminiszternél vagy a konzuli tisztviselőnél,

e) az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél,

f)79 a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,

g)80 a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kérelmező lakóhelye vagy – hontalan esetében – tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél,

h) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya iránti kérelmet a külképviseletnél

nyújthatja be.

(2)81 Az utazást elrendelő szervnek – a kérelmező nevében – a határátlépési igazolvány iránti kérelmet az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kell benyújtania.

15. §82 Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be.

16. §83 (1) A kérelmező az eljárás során

a)84 a magyar állampolgárságát – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolja, vagy

b)85 kérheti, hogy az eljáró hatóság keresse meg a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető szervet, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a kérelmező magyar állampolgárként szerepel-e.

(2)86 Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi állampolgársági ügyekben eljáró szervet.

(3)87 Ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél nyújtják be, azon külföldön született, a 6. életévét be nem töltött kérelmező magyar állampolgárságát, akit a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmaz, és nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, a 17. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén vélelmezni kell.

17. § (1)88 Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. Az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.

(2)89 Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni.

(2a)90 A 15. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a kérelmező nem személyesen jár el, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező arcképmását (igazolványképét) is.

(3)91 Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

(4)92 Nem kell csatolni a szülők (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozatát kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelemhez, ha a kérelmező útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevelet – az Utv. 10. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott keretek között – legfeljebb a korábbi magánútlevéllel megegyező érvényességi idővel lehet kiállítani.

(5)93 A szolgálati útlevél iránti kérelemhez csatolni kell az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására irányuló, indokolt javaslatát.

(6)94 A hajón teljesítendő szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatának vagy cégkivonatának bemutatásával igazolható. A gazdálkodó szervezet cégkivonatát az útlevélhatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(7)95 A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a kérelmező külföldön történt születéséről kiállított külföldi anyakönyvi okiratot, valamint a magyar állampolgárságú törvényes képviselőnek a gyermek adataira és állampolgárságára vonatkozó nyilatkozatát.

18. § (1)96 A kérelmező személyi adatainak és úti okmányhoz való jogosultságának ellenőrzéséhez – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:

a)97 a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;

b)98 az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében – a 16. § (2) bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel – magyar állampolgárságát igazoló okiratot is;

c)99 kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a – b) pontban foglaltak mellett – a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;

d)100 a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte.

(2)101 Ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható.

(3)102 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonat nem áll a kérelmező rendelkezésére, akkor az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közreműködő hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében.

(4)103 Amennyiben az úti okmány jogosultja bejelentésében úgy nyilatkozott, hogy úti okmánya megsemmisült, az eljárás során az okmányt elveszettként kell kezelni és az útiokmány-nyilvántartásba az elveszett (megsemmisült) érvénytelenségi okot kell bejegyezni.

(5)104 A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmező – a 17. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett – mentesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratok bemutatási kötelezettsége alól.

19. § (1)105 Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát, továbbá személyazonosságát és állampolgárságát ellenőrizni kell. Ennek során az igénylőlap adatait egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására szolgáló más hatósági igazolvány, valamint a születési és házassági anyakönyvi kivonatának adataival. A kérelmezőnek – kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) – az igénylőlap ellenőrzését és az adatok valódiságát aláírásával kell igazolnia. Vizsgálni kell továbbá, hogy az arcképmás személyazonosításra alkalmas-e, illetőleg a kérelmező azonos-e a fényképen levő személlyel.

(2) Ha az úti okmány iránti kérelmet a 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az utazást elrendelő szerv nyújtja be, a kérelmező személyazonosságát ez a szerv köteles ellenőrizni.

(3) Amennyiben a kérelmező személyazonosságát illetően kétség merül fel, az eljáró útlevél hatóság – szükség esetén az érintett személy meghallgatásával – elrendelheti a személyazonosítást.

(4)106 Ha a kérelem felvételénél végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival – a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem kivételével – vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás adatai alapján lehet elvégezni.

(5)107 A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályait az úti okmány kiadására irányuló hatósági eljárásban az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6)108 A konzuli tisztviselőnél benyújtott magánútlevél, diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem esetén a személyazonosság és a magyar állampolgárság ellenőrzése az érvényes magyar útlevél vagy érvényes állampolgársági bizonyítvány, illetőleg az érvényes személyazonosító igazolvány alapján is elvégezhető.

(7)109 Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén a kérelmezőnek magyar állampolgárságát nem kell igazolnia, ha az útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására intézkedést nem tett.

(8)110

20. §111 Az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél kiadását az útlevélhatóság megtagadja, ha az Utv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.

20/A. §112

Különleges eljárások113

21. §114 (1)115 A konzuli tisztviselő a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet haladéktalanul állítja ki.

(2) Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül kiállítja.

21/A. §116 Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül kiállítja.

21/B. §117 Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja

A második magánútlevél kiadása118

22. §119 (1) A második magánútlevél kiadása szempontjából az útlevélhatóság különös méltánylást érdemlő körülményként értékeli, ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné.

(2) A beutazás megtagadásának vagy joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell kérni.

A HATÁROZAT

23. § (1)120 Ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyes adatokkal kell kiállítani.

(2)121 Az úti okmányt – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően

a)122 személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a járási hivatalnál,

b) külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a konzuli tisztviselő által – a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – postára adott úti okmányt postai úton,

c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy

d) belföldön – a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – postai úton

veheti át.

(2a)123 A sürgősségi, valamint az azonnali kiállítású úti okmányt a kérelmező személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján Budapest Főváros Kormányhivatalánál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál veheti át.

(3)124 A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.

(4)–(5)125

(6)126 A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen vagy meghatalmazottja útján veheti át a kézbesítési cím szerint illetékes járási hivatalnál. Az át nem vett útlevelet – az átvételre való felhívást követően – a járási hivatal az útlevél kiállításától számított egy év elteltével visszaküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak. Az általános hatáskörű útlevélhatóság az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

AZ ÚTI OKMÁNY BIRTOKBAN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

24. § (1)127 Az úti okmány jogszerű birtokosa köteles az úti okmányát sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás vagy visszatartás elrendelésekor az úti okmány átvételére jogosultnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.

(2)128

(3)129 Az úti okmányt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul átadni, illetőleg átvenni, abba – az Utv. 7. § (8) bekezdésében meghatározott szervek kivételével – bejegyzést tenni nem szabad.

(4)130 Akinek az úti okmányát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál bejelenteni. Az úti okmány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

(5)131 Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot. A járási hivatal, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének központi útiokmány-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

(6)132 Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell az úti okmány átvételére jogosult szervet, illetve az útlevélhatóságot.

(7)133 A járási hivatal és az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(8)134 Az elvesztés vagy eltulajdonítás miatt érvénytelenné vált, de később megtalált úti okmány, az ügyfél kérelmére, az okmány 25. § (6) bekezdése szerint végrehajtott érvénytelenítését követően és abban az esetben adható vissza, amennyiben az még valamely országban való tartózkodásra (belépésre, átutazásra, kiutazásra) jogosító érvényes engedélyt tartalmaz.

Az úti okmány leadása

25. § (1)135 A(z)

a)136 európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyűlés Hivatalánál,

b) Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét a kiadásra javaslatot tevő szervnél,

c) hajós szolgálati útlevelet a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezetnél,

d) a)–c) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelő szervnél,

e) a)–d) pontban meghatározott útlevelek kivételével egyéb okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a járási hivatalnál

tizenöt napon belül le kell adni, ha megszűnt az arra való jogosultság.

(2)137 Az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésben meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.

(2a)138 A (2) bekezdésben meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.

(2b)139 Ha a hivatalos útlevél jogosultja az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné vált hivatalos útlevelet a tizenöt napos határidőn belül nem adja le, akkor

a)140 az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala,

b) az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv,

c) az a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv

a leadási határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon értesíti az útlevélhatóságot.

(3)141 A külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár előző, le nem járt érvényességi idejű magánútlevelét, ideiglenes magánútlevelét, diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét az új úti okmány átvételével egyidejűleg köteles a konzuli tisztviselőnél személyesen leadni vagy postai úton eljuttatni.

(4)142 Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár a hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál vagy a járási hivatalnál leadni, amely azt a további intézkedések megtétele céljából a külgazdasági és külügyminiszternek küldi meg.

(5)143 A jogosultja halála esetén a még le nem járt érvényességi idejű úti okmányt hozzátartozója – vagy akinek a birtokába került – tizenöt munkanapon belül, továbbá, aki úti okmányt talál, három munkanapon belül köteles a járási hivatalhoz, a kiállító útlevélhatósághoz vagy külföldön a konzuli tisztviselőhöz személyesen vagy postai úton eljuttatni.

(6)144 Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt kérelemre – az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére – vissza kell adni. Nem adható vissza az érvénytelenített úti okmány, ha az hamis vagy meghamisították.

(7)145 A konzuli tisztviselő az érvénytelenített magánútlevelet és második magánútlevelet, a járási hivatal az érvénytelenített magánútlevelet, második magánútlevelet, szolgálati és hajós szolgálati útlevelet – a 24. § (8) bekezdésében és a 25. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel – az általános hatáskörű útlevélhatóságnak küldi meg a további intézkedések megtétele céljából.

26. §146 A hivatalos útlevél rendeltetésszerű használatával összefüggésben az utazást elrendelő szerv – az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevő szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet – ellenőrzi, hogy a hivatalos útlevél

a) jogszerűen került-e felhasználásra, valamint

b) a jogszabályban meghatározott határidőn belül került-e leadásra.

Az úti okmány cseréje

27. § Az úti okmány cseréjét kell kérni, ha

a) az állampolgárnak az úti okmányban szereplő adatai megváltoztak, vagy az

b) személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódott.

28. §147 A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek és hontalanként elismert személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a rendőrség elismervény ellenében elvesz és azt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak haladéktalanul megküldi.

HIVATALOS ÚTLEVELEK ÉS A HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY NYILVÁNTARTÁSA, KEZELÉSE

29. §148 (1)149 A diplomata- – kivéve az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét –, a külügyi szolgálati, a szolgálati – kivéve az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét – és a hajós szolgálati útlevél, valamint a határátlépési igazolvány esetén az utazást elrendelő szerv

a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,

b) ellenőrzi a rendeltetésszerű – kizárólag hivatalos célú – felhasználást,

c) gondoskodik a biztonságos őrzésről,

d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.

(2)150 Az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala

a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,

b) gondoskodik a biztonságos őrzésről,

c) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.

(3) Az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv

a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,

b) ellenőrzi a rendeltetésszerű felhasználást,

c) gondoskodik a biztonságos őrzésről,

d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.

(4) Az útlevélhatóság az utazást elrendelő szervtől az (1) bekezdés a)–d) pontjában, az Országgyűlés Hivatalától a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott, a kiadásra javaslatot tevő szervtől a (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatokat kérhet.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § (1) Ez a rendelet 1998. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)151

(4)152

30/A. §153 E rendeletnek a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdését, 13. § (2), (4) és (5) bekezdését, 15. § (4) bekezdését, 18. § (1) bekezdés d) pontját, 19. § (6) bekezdését, valamint 23. § (1)–(3) bekezdését a magánútlevél iránti kérelem benyújtására és a közreműködői feladatok ellátására – a berlini székhelyű konzuli tisztviselő kivételével – 2010. december 1-jétől kell alkalmazni.

31. §154 (1)155 E rendelet 15. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és 23. § (1) bekezdése a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) E rendelet 2. § a) pontja, valamint 10/A–10/E. §-a az egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat I. melléklete, valamint II. melléklete 1–3. és 5. pontjának való megfelelést szolgálja.

(3) E rendelet 3. §-a (2) bekezdésének f) és g) pontja, valamint 3. §-ának (3) és (4) bekezdése a tagállamok által kiállított útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometria szabványaira vonatkozó műszaki előírások megállapításáról szóló 2005/II/28. bizottsági határozat melléklete 5.3. pontjának való megfelelést szolgálja.

(4)156 E rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 11/A. §-a a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!