nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
2014-01-01
2017-12-31
7
Jogszabály

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. §-a (7) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a vízgazdálkodási közfeladatokat ellátó állami szervekre, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlóira, a vízgazdálkodási társulatokra, a közműves vízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezetekre, továbbá – külön jogszabály1 szerint – vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenységet gyakorló egyéb természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre,

b) az a) pontban meghatározott személyek és szervezetek vízgazdálkodási tevékenysége során keletkező, a vízgazdálkodási feladataik ellátásához rendszeresen szükséges alapadatok gyűjtésére, feldolgozására és szolgáltatására vonatkozó jogokra és kötelezettségekre

terjed ki.

(2) A vízgazdálkodást érintő, de kizárólag statisztikai célt szolgáló adatgyűjtésre, adatfelvételre, elemzésre – ideértve az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében megvalósuló és e rendelet hatálya alá nem tartozó adatszolgáltatási kötelezettséget – a külön jogszabályok2 rendelkezései az irányadók.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) vízgazdálkodási alapadat: a Vgtv. hatálya alá tartozó vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeik megőrzésével, kártételeinek elhárításával, továbbá vízilétesítmények megépítésével, üzemeltetésével, vízimunkák megvalósításával, vízhasználatok gyakorlásával összefüggő – a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához szükséges – adat, ideértve a leíró vagy idősor jellegű minden olyan adatot, amelyek megismerése a vizek, vízilétesítmények állapotának feltárását, valamint állapotuk értékelését szolgálja;

b) vízgazdálkodási objektumok: a Vgtv. hatálya alá tartozó vizek és azok víztartó képződményeik, valamint a vizek hasznosítását vagy kártételeinek elhárítását szolgáló vízilétesítmények;

c) vízgazdálkodási információs rendszer: a vízgazdálkodási alapadatok nyilvántartásának és feldolgozásának olyan rendszere, amely a társadalom vízzel kapcsolatos igényeire figyelemmel, az ezzel összefüggő döntéseket megalapozó adatokat tartalmazza és kezeli, valamint képes a rokon információs rendszerekkel kapcsolatos adatcserére.

3. § (1) Az állami tulajdonban álló vizek és közcélú vízilétesítmények leíró műszaki adatainak, továbbá a vízrajzi, idősor jellegű adatok meghatározása – műszaki felmérések és adatfelvételek, valamint hidrológiai mérések és megfigyelések alapján – a vízügyi igazgatási szervek feladata.

(2) A helyi önkormányzatok tulajdonában álló vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel kapcsolatos, az (1) bekezdésben érintett adatok meghatározásáról – a külön jogszabályban3 meghatározott vízrajzi feladatok kivételével – a települési önkormányzat jegyzője közvetlenül, illetve az önkormányzati többségi tulajdonban lévő vízműtársaságok útján gondoskodik.

4. § (1) Az állam és a helyi önkormányzatok vízgazdálkodási közfeladatainak ellátását szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása (hasznosítása) érdekében vízgazdálkodási információs rendszert (a továbbiakban: VIZIR) kell létrehozni és működtetni.

(2) A vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a VIZIR részére

a)4 a 3. § szerint meghatározott adatok körében a vízügyi igazgatóságok, a vízügyi hatóság, továbbá a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló jegyző adatszolgáltatása alapján a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a vizek és vízilétesítmények tulajdonosai,

b) a 3. §-ban nem érintett, de vízgazdálkodási alapadatként a VIZIR-ben nyilvántartott adatokat a feladat- és hatáskörük, illetve a kormányzati munkamegosztás szerint elsődleges adatkezelő igazgatási szervek,

c) az a) és b) pontba nem tartozó vízgazdálkodási alapadatokat a vízimunkát vagy egyéb vízgazdálkodási tevékenységet végző, vízilétesítményt üzemeltető, illetve vízhasználatot gyakorló (vízjogi engedéllyel rendelkező) természetes és jogi személyek

szolgáltatnak.

(3)5 Az adatszolgáltatás módjáról a vízgazdálkodásért felelős miniszter által irányított minisztérium a honlapján tájékoztatót tesz közzé.

(4)6 A VIZIR működtetése az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata.

5. § (1)7 A felszín alatti és a felszíni vizek mennyiségi és minőségi jellemzésére vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek vízrajzi adattáraiban kell nyilvántartani.

(2) A vízkészletek, vízhasználatok és vízilétesítmények nyilvántartását

a) a leíró, műszaki (így például helyrajzi, geometriai, vízföldtani, talajmechanikai, hidraulikai) adatokat,

b) a vízgazdálkodási objektumokhoz tartozó vízkészlet- és vízhasználat-adatokat, adatsorokat, továbbá

c) a vízilétesítményekkel, a vízimunkákkal és a vízhasználatokkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős – a hatósági nyilvántartás körébe tartozó – tényeket és adatokat

külön jogszabály8 határozza meg.

(3) A vízkészlet- és vízhasználati adatok nyilvántartását és feldolgozását a nemzetközi adatszolgáltatási igényeknek is megfelelően kell végezni.

6. § (1) A vízgazdálkodási alapadatok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben9 meghatározottak szerint közérdekűek, és az ott meghatározott kivételekkel nyilvánosak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közérdekű adatok megismerésére (szolgáltatására) az ott hivatkozott törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A vízgazdálkodási alapadatok közlése (a továbbiakban együttesen: adatszolgáltatás) – kivéve a közléssel kapcsolatos költségeket – a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek részére térítésmentes.

(4) A (3) bekezdésben nem érintett körben és esetben az adatszolgáltatásért az adatot kezelő szerv vezetője – az adatlapon, táblázatokban vagy gépi adathordozón tárolt adatok kigyűjtésére, továbbá a kigyűjtött adatok rögzítésére, másolására, illetve az adatok továbbítására – költségtérítést állapíthat meg.

(5) Az adatszolgáltatással kapcsolatos költségtérítés mértékére és a teljesítésre vonatkozó szabályokat az adatkezelő szerv vezetője külön szabályzatban határozhatja meg. Ennek hiányában a költségtérítés mértékére, az adatszolgáltatás körét és tartalmát érintő külön megállapodás (szerződés) az irányadó. A költségtérítés a külön jogszabályban 10 előírt mértékig terjedhet.

(6) Az információs rendszerben közvetlenül nem nyilvántartott, közérdekű adatnak nem minősülő, de a meglévő adatokból új adatok képzésére irányuló igény teljesítése nem minősül közérdekű adatszolgáltatásnak.

Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó – a 4. § (2) bekezdés c) pontjában érintett – előírásokat első ízben a rendelet hatálybalépését követően évenkénti rendszerességgel, a rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatóban leírt módon kell teljesíteni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!