nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet
a Veszélyes áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
2009-10-01
2013-07-01
11

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról1

Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §2 (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) "A" és "B" mellékletét e rendelettel közzéteszem.3

(2)4

2. §5

3. § A Megállapodás mellékleteiben megjelölt hatósági feladatok megosztását e rendelet melléklete tartalmazza.

3/A. §6

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a 2. §-ban foglalt rendelkezést azonban az 1980. évi július hó 1. napjától kell alkalmazni.

Melléklet a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelethez7

A Megállapodás mellékletében megjelölt hatósági feladatok megosztása

A közlekedésért felelős miniszter

Részt vesz a Megállapodás "A" és "B" mellékletével kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon; az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - kialakítja.

Megköti más szerződő felekkel - a Megállapodás A mellékletének 7. osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) kivételével - a veszélyes áruk kísérleti szállításának engedélyezésére, valamint az egyes veszélyes áruknak a Megállapodás mellékleteiben előírt feltételeknél kedvezőbb vagy szigorúbb feltételek mellett történő szállítására vonatkozó megállapodásokat.

A közlekedésért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter együttesen

Szabályozzák - a radioaktív anyagokat kivéve - a veszélyes áruk szállításához előírt engedélyek kiadásának rendjét.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága és az illetékes rendőrfőkapitányság (rendőrkapitányság) együttesen

- Kiadják - a radioaktív anyagokat kivéve - a veszélyes áruknak közúton való szállítása és rakodása esetében az előírt engedélyeket.

- A helyszínen intézkednek olyan esetekben, amikor a közúton álló -a radioaktív anyagok kivételével - veszélyes árut szállító jármű a veszélyes áru természete miatt az úthasználókra különleges veszélyt jelent, és a jármű személyzete a veszélyt nem tudja elhárítani.

A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

- Kidolgozza és kiadja a veszélyes árut szállító járművek közlekedése során különleges veszélyt okozó esemény bekövetkezésének esetére vonatkozó balesetelhárítási utasításokat és a mentési munkálatok rendjét.

- Rendelkezik különös veszély esetében a közlekedés rendjének biztosításáról, és ellenőrzi ezeknek a rendelkezéseknek a végrehajtását.

- A közrend érdekében ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatban; szükség esetén kötelező útvonalat jelöl ki.

- Meghatározza a Megállapodás "A" mellékletében felsorolt anyagok tűz- és robbanásveszélyességének fokát, és szabályozza az ilyen veszélyek elhárítását, továbbá közreműködik az ilyen anyagok veszélymentes szállítási feltételeinek meghatározásában.

Az iparügyekért felelős miniszter

Kijelöli az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk tekintetében azokat a hatóságokat, amelyek a megállapodás "A" és "B" mellékletében előírt vizsgálatok és próbák elvégzésére kötelezettek, továbbá amelyek jogosultak az egyes anyagok csomagolására és szállítására szolgáló tartályokhoz és tartályokhoz megkövetelt szakértői igazolás kiadására.

Szabályozza az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk szállítására szolgáló tartályok, tartányok, konténerek, tankkonténerek, tartálybatériák stb. tekintetében a Megállapodás "A" és "B" mellékletében előírt különböző vizsgálatok és próbák végrehajtását, és kiadja a vizsgálatokról és próbákról szóló hatósági igazolásokat (a Megállapodás B mellékletében előírt "Jóváhagyási igazolás" kiadásához).

Szabályozza az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk szállítására szolgáló csomagolóeszközök, tartályok, tartányok, konténerek, tankkonténerek, tartálybatériák stb. és ezek biztonsági berendezéseinek gyártását, a gyártáshoz használható anyagokat, felszereléseiket, üzemeltetésüket és tisztításukat, és ellenőrzi ezeknek a szabályoknak a megtartását.

Engedélyezi a tartályok stb. eredeti rendeltetésétől eltérő felhasználását.

Felmentést ad egyes veszélyes áruk szállításánál az előírt védőcsomagolás mellőzésére, engedélyezi a tankkonténerek tankrésze falvastagságának csökkentését.

Gondoskodik az egyes gázok szállítására szolgáló tartányok kapacitásának megállapításáról.

Részt vesz az egészségre ártalmas, mérgező és maró anyagokat, valamint radioaktív anyagokat szállító közúti járművekkel kapcsolatban bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges helyszíni intézkedésekben és véleményezi azok újbóli forgalomba helyezését.

Az egészségügyért felelős miniszter

Részt vesz az egészségre ártalmas, mérgező és maró anyagokat, valamint a radioaktív anyagokat szállító közúti járművekkel kapcsolatban bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges helyszíni intézkedésekben és mentési munkálatokban; gondoskodik a fertőzött terület, helyiségek, szállítóeszközök lezárásáról, és véleményezi azok újbóli forgalomba helyezését.

Ellenőrzi a mérgező anyagok szállításánál bekövetkezett balesetek esetében a járművek fertőtlenítését.

Nyilatkozik a radioaktív szennyeződéstől mentesített járművek, helyiségek, területek újbóli használatbavételének lehetőségéről.

Országos Atomenergia Hivatal

- Ellátja a radioaktív anyagok csomagolásával kapcsolatos jóváhagyási, a küldeménydarabokkal és a szállítással kapcsolatos engedélyezési és értékesítési feladatokat, és kiadja a szükséges igazolásokat.

- Engedélyezi a fel nem sorolt A1 és A2 értékek számítását.

Az adópolitikáért felelős miniszter

Szabályozza a veszélyes árut szállító közúti járművek beléptetésénél és kiléptetésénél szükséges ellenőrzési feladatokat.

Intézkedik - szükség esetén - a szakhatóság képviselőjének a határvizsgálatba történő bevonásáról.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága

Kiadja a tartályjárművekre és a Megállapodás "B" mellékletének II. fejezetében meghatározott esetekben az egyéb járművekre előírt "Jóváhagyási igazolás"-t hatósági vizsgálat és az illetékes szakhatóságok által végzett vizsgálatok eredményét tanúsító igazolások alapján.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

Gondoskodik a veszélyességi bárcák és a Megállapodás "B" mellékletének 10 500 szélzetszáma alatt előírt jelzőtábla előállításáról, forgalomba hozataláról, és szabályozza azok használatát.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!