nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet
a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról
2001-04-04
2012-02-24
2

6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet

a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról1

A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Egyezmény) 3. §-ában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel e törvény 62. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglaltakra – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben, valamint a külügyminiszterrel együttműködve – az alábbiakat rendelem el:

1. § A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Egyezményből adódó kormányzati feladatok ellátásában a nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban: miniszter) tanácsadó testülete.

2. § A Bizottság

a) kapcsolatot tart az Egyezményben érintett magyar kormányzati és országos hatáskörű szervekkel, helyi önkormányzatokkal, más szervezetekkel, intézményekkel és természetes személyekkel, valamint – a Külügyminisztérium és a külképviseletek bevonásával – az Egyezményhez csatlakozott egyes országok, illetve regionális szervezeteik kormányzati szerveivel, az Egyezmény végrehajtására a részes államok közül választott Világörökség Bizottsággal (a továbbiakban: VÖB) és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Főigazgatója által kinevezett Titkársággal, azaz a Világörökség Központtal (a továbbiakban: VÖK). Ennek keretében a Bizottság

aa) elősegíti, hogy a Világörökség Jegyzékben (a továbbiakban: Jegyzék) nyilvántartott, egyetemes értékű magyar kulturális és természeti örökség elemeit, illetve helyszíneit a Kormány a miniszter útján az Egyezménnyel és a VÖB irányelveivel összhangban a nemzetközi követelményeknek megfelelően, egyetemes és nemzeti értékeit megőrizve használja és/vagy ezeket fenntartható módon fejlessze, továbbá bemutassa, szükség szerint helyreállítsa,

ab)2 a VÖK-on keresztül tájékoztatja a VÖB-ot az Egyezmény által védett területen végzendő olyan helyreállítási vagy új építési munkálatokról, amelyek kihathatnak a helyszín világörökségi értékére;

b) javaslatok alapján kijelöli a hazai egyetemes értéket képviselő kulturális és természeti örökség azon kiemelkedő javait, amelyek esélyesek lehetnek a Jegyzékbe kerülésre, továbbá:

ba) javaslatot tesz a miniszternek azok beterjesztésére, illetve sorrendiségére vonatkozóan,

bb) intézkedik a Jegyzékbe történő bejegyzési javaslatok elkészíttetéséről;

c) közreműködik a VÖB tevékenységében, valamint a VÖK programjaiban, ennek körében:

ca) elősegíti a Jegyzékben nyilvántartott magyar javak védelmét, méltó és egyetemes értékeik fenntartását biztosító hasznosítását és népszerűsítését,

cb) javaslatokat dolgoz ki a Jegyzékben nyilvántartott értékek fenntartásához, fejlesztéséhez és bemutatásához szükséges intézkedésekre,

cc) a közvéleményt széleskörűen tájékoztatja a végzett tevékenységről, a javakat fenyegető veszélyekről,

cd) javaslatokat dolgoz ki ismeretterjesztő és oktatási programokra;

d) folyamatosan figyelemmel kíséri a Jegyzékben nyilvántartott hazai javak állapotát és ennek körében:

da) nyilvántartást vezet a Jegyzékbe bejegyzett javakról, az állapotukban, tulajdon- és más jogi helyzetükben bekövetkező változásokról,

db) nemzeti stratégiai és cselekvési programokat dolgoz ki vagy az egyes helyszínekre vonatkozó ilyen programok kidolgozásában közreműködik; igény szerint tapasztalatait más államok hasonló szerveinek, intézményeinek átadja,

dc) az Egyezmény Általános Konferenciájára történő felkészülés keretében kétévenként jelentést készít a miniszter, parlamenti választási ciklusonként egy alkalommal az Országgyűlés, illetve hatévente az Egyezmény 29. Cikkével és az UNESCO 29. Általános Konferenciájának vonatkozó határozatával összhangban, a VÖB 22. ülésén elfogadott formában az Egyezmény részes államai részére,

dd) aktívan közreműködik az Egyezmény előírásainak betartásában;

e) az UNESCO világörökséggel összefüggő egyéb tevékenységével kapcsolatos kérdések alapján javaslatokat tesz a miniszternek, illetve jóváhagyásával más, illetékes hazai és nemzetközi szerveknek;

f)3 részt vesz a központi költségvetési előirányzatból a világörökségi helyszínek megóvását, bemutatását, egyetemes értékük fejlesztését, illetve helyreállítását célzó pályázatok szakmai elbírálásában;

g) megállapítja saját ügyrendjét és éves munkatervét.

3. § (1)4 A Bizottság elnökből, ügyvezető elnökből, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – az épített környezet alakításáért és védelméért felelős – helyettes államtitkárából, a Környezetvédelmi Minisztérium – a természetvédelmi feladatok ellátásáért felelős – helyettes államtitkárából, a Külügyminisztérium – e feladatra kijelölt – helyettes államtitkárából, a miniszter által a (4) bekezdés szerint kinevezett két tagból, valamint további 11, azaz összesen 18, szavazati joggal rendelkező bizottsági tagból (a továbbiakban: tagok) és tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottakból (a továbbiakban: meghívottak) áll.

(2) A Bizottság elnöke a miniszter.

(3)5 A Bizottság ügyvezető elnöke és egyben a VÖB képviselője az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke.

(4)6 A Bizottság két tagját a miniszter közvetlenül, további tagjait az (5) bekezdésben, meghívottait a (6) bekezdésben felsoroltak javaslatai alapján nevezi ki, illetve hívja meg hatéves időtartamra. A miniszter dönt az általa közvetlenül, illetve az (5)–(6) bekezdésben felsoroltak által javasolt tagok, illetve meghívottak visszahívásáról is, amelyre ugyancsak az (5)–(6) bekezdés szerint jogosultak tehetnek javaslatot.

(5) A Bizottság egy-egy tagjára vonatkozóan javaslattételre jogosultak:

a) környezetvédelmi miniszter,

b) belügyminiszter,

c) gazdasági miniszter,

d)7 közlekedési, és vízügyi miniszter,

e) pénzügyminiszter,

f) oktatási miniszter,

g) az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke,

h) az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának elnöke,

i) az Országgyűlés Kulturális bizottságának elnöke,

j) Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

k) Magyar UNESCO Bizottság elnöke.

(6) A Bizottság egy-egy meghívott tagjára javaslattételre jogosultak:

a) ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke,

b) IUCN Magyar Nemzeti Bizottság elnöke,

c) ICOM Magyar Nemzeti Bizottság elnöke,

d) ICCROM Magyar Nemzeti Bizottság elnöke,

e) Magyar Építészek Szövetsége,

f) Magyar Építész Kamara, valamint

g) a Jegyzékben szereplő helyszínek által érintett települési önkormányzatok.

(7) A Bizottság üléseire tanácskozási joggal a Bizottság ügyvezető elnöke a Bizottság döntése alapján a (6) bekezdésben megjelölteken kívül a Jegyzék által érintett javak kezeléséért felelős intézmények, továbbá a tevékenységük alapján érintett társadalmi szervezetek képviselőit is meghívhatja.

4. § (1)8 A Bizottság munkáját az ügyvezető elnök szervezi és koordinálja a Bizottság által jóváhagyott ügyrend és munkaterv szerint.

(2) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

(3) A Bizottság egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A Bizottság munkáját az általa létesített két állandó szakmai albizottság segíti. A Bizottság az éves munkatervének megfelelően feladatai ellátására a Bizottság tagjaiból operatív munkacsoportokat is létrehozhat.

5. § (1)9 A Bizottság működésével kapcsolatos kiadásokat a NKÖM költségvetésében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Örökségvédelmi intézmények címen kell biztosítani. A Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat az Országos Műemlékvédelmi Hivatal látja el.

(2) Az Egyezményben részes államok kötelező hozzájárulásaként befizetendő összeget – amely Magyarország UNESCO tagdíjának 1%-a – a NKÖM költségvetésében kell biztosítani.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 44/1997. (XII. 29.) KTM rendelet hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!