nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről
2014-03-15
2014-08-26
5
Jogszabály

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

A Kormány a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendőrség – mint közhatalmi jogosítványokkal és kötelezettségekkel felruházott fegyveres rendvédelmi szerv – jogszabályban meghatározott feladatai kivételével – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. §-ában foglaltakra figyelemmel – kizárólag az alábbi szolgáltatások nyújtására, írásban szerződhet:

a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá nem tartozó, közterületen tartott rendezvények közrendvédelmi biztosítása;

b) a rendezvény szervezőjének külön igénye alapján a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvények biztosításában való közreműködés;

c) a nem közterületen tartott rendezvények közrendvédelmi biztosítása;

d) a nem közterületnek minősülő helyek, objektumok biztosítása, tűzszerészeti átvizsgálása;

e)1 a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrség által történő tárolása;

f)2 a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján sportrendezvények biztosítása;

g)3 a sportrendezvénnyel közvetlenül össze nem függő esetekben a nemzetközi sportági szakszövetség vezetőinek, illetve a külföldi válogatott sportolók és csapatok kísérése, az útvonal biztosítása.

2. § Nem nyújtható olyan szolgáltatás, amely a rendőrség

a) közhatalmi jogosítványai alkalmazásának, illetőleg kötelezettségei teljesítésének jogszabályban meghatározott céljával nem fér össze, mások zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne;

b) jogszabályban meghatározott feladatainak pártatlan és befolyásmentes ellátását veszélyezteti;

c)4 engedélyezési, illetőleg ellenőrzési hatáskörébe tartozik, az 1. § e) pontjában foglalt szolgáltatás kivételével.

3. § (1) Tilos szerződést kötni

a) politikai pártok rendezvényei biztosítására, illetőleg az abban való közreműködésre;

b)5 olyan természetes személlyel, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, aki vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a rendőri szerv vezetőjének;

c)6 olyan, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, amelynél a rendőri szerv vezetője tag, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

(2) A rendőrség a szerződési ajánlatot indokolás nélkül visszautasíthatja.

4. § (1) A szerződés a rendőrség jogszabályban foglalt feladatai ellátását nem akadályozhatja.

(2) A szolgáltatás írásban kötött megállapodás alapján, a szabadideje terhére önként jelentkezővel is elvégeztethető. Ebben az esetben a munkavégzés nem minősül túlszolgálatnak, illetőleg túlmunkának.

(3) A szolgáltatást szabadidejében végző a (2) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott díjazásra jogosult.

(4)7

5. § A szolgáltatás díjára a felek megállapodása az irányadó, amely azonban nem lehet kevesebb a szolgáltatás önköltségénél.

6. § A rendőrség részéről a szolgáltatás teljesítésében közreműködő személy tevékenysége szolgálati, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban végzett tevékenységnek minősül, intézkedési kötelezettsége és jogosultsága a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén terheli, illetőleg illeti meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!