nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet
az Országos Könyvtári Kuratóriumról
2012-01-06
2016-10-23
3

165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet

az Országos Könyvtári Kuratóriumról

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kt.) 100. §-a (1) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 Az Országos Könyvtári Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) mellett működő konzultatív testület.

2. § (1) A Kuratórium

a) véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, döntést vagy intézkedést kezdeményez az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) és a Könyvtári Intézet (a továbbiakban: Intézet) tevékenységét illetően, különös tekintettel a Kt. 55. §-ában, a 60. §-ának (3) bekezdésében, valamint a 61. §-ának (4) bekezdésében felsorolt feladatokra,

b) figyelemmel kíséri a Kt. 70. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat,

c) közreműködik az OSZK és az Intézet intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat értékelésében,

d) megvitatja a miniszter, a Kuratórium tagja, az OSZK és az Intézet, valamint a könyvtári területen működő országos szakmai szervezetek (a továbbiakban: szakmai szervezetek) által megtárgyalni javasolt témákat.

(2)2 A Kuratórium véleményezi:

a) az OSZK és az Intézet munkatervét és beszámolóját,

b) az OSZK költségvetési tervét és beszámolóját, valamint a költségvetési források és a feladatok összehangolását,

c) az OSZK szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását,

d) az OSZK és az Intézet fejlesztésének fő irányait, stratégiai tervét.

3. § (1)3 A Kuratórium tagjainak jelölésére vonatkozó felhívást a miniszter teszi közzé a kormányzati portálon.

(2)4 A Kuratórium tagjai a tudományos kutatás, a felsőoktatás, a gazdasági élet, a könyvtárak, a szakmai szervezetek képviselői, továbbá az OSZK könyvtárhasználói közül jelölhetők és delegálhatók. Kormánytisztviselő nem jelölhető és nem delegálható.

(3) Csak olyan személy jelölhető a Kuratórium tagjának, aki a jelöléséhez hozzájárult.

(4)5

(5) Nem jelölhető olyan személy, aki az OSZK vagy az Intézet dolgozója.

(6) Jelölésre jogosultak a szakmai szervezetek, az OSZK és az Intézet. A jelölésre jogosultak több személyre is tehetnek javaslatot. Egy személyt több szervezet is jelölhet.

4. §6 (1) A Kuratórium 9 tagból áll. A Kuratórium 5 tagját a miniszter delegálja, további 4 tagját a 3. § (6) bekezdés szerint jelöltek közül választja ki és bízza meg. A Kuratórium valamennyi tagjának megbízatása négy évre szól.

(2) A miniszter az általa delegált tagot bármikor visszahívhatja. A jelöltek közül megbízott tag megbízatását a miniszter visszavonhatja, ha egymást követően három kuratóriumi ülésen nem vesz részt.

(3) A kuratóriumi tagság megbízási időszak lejárta előtti megszűnése esetén, ha a tagság a 3. § (6) bekezdés szerinti jelölésen alapult, a miniszter új tagot a megbízási időszak hátralévő idejére az adott időszakra jelölt személyek közül bíz meg. A miniszter által delegált tag tagságának megbízási időszak lejárta előtti megszűnése esetén a miniszter új tagot a megbízási időszak hátralévő idejére delegál.

5. § (1)7 A Kuratórium tisztségviselői: az elnök és a titkár, akiket a Kuratórium első ülésén a tagok nyílt szavazással maguk közül választanak meg. A Kuratórium első ülését a tagok megbízását követő 30 napon belül a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hívja össze.

(2) A Kuratórium elnöke

a) irányítja a Kuratórium munkáját,

b) előkészíti a Kuratórium munkatervét,

c) összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit,

d) javaslatot tesz a Kuratórium üléseinek napirendjére,

e) képviseli a Kuratóriumot.

(3) Az elnököt – akadályoztatása esetén – az általa felkért tag helyettesíti.

(4) A Kuratórium titkára szervezi a testület munkáját, elvégzi az ügyviteli és adminisztratív teendőket. Ennek keretében:

a) gondoskodik az ülések előkészítéséről, a meghívók és az ülések anyagainak kiküldéséről,

b) gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről a döntések írásba foglalásáról és az érdekeltek részére történő elküldéséről,

c) figyelemmel kíséri a Kuratórium által kitűzött határidők megtartását.

6. § (1) A Kuratórium működését az ügyrend szabályozza, amelyet a Kuratórium kétharmados többséggel fogad el.

(2) A Kuratórium éves munkaterv alapján folytatja tevékenységét.

(3) A Kuratórium évente legalább háromszor ülésezik.

(4) A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 7 tag jelen van.

(5) A Kuratórium döntéseit – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(6)8 A testület munkájában tanácskozási joggal részt vesznek a miniszter által megbízott képviselők, az OSZK és az Intézet vezetője.

(7) A Kuratórium elnöke a Kuratórium üléseire – állandó vagy eseti jelleggel, tanácskozási joggal – más szakembereket is meghívhat.

7. § A Kuratórium tevékenységéről évente egyszer beszámol a miniszternek, és rendszeresen tájékoztatja a sajtót.

8. § (1) A Kuratórium a feladatai ellátásához tájékoztatást kérhet az OSZK-tól és az Intézettől.

(2) Az OSZK és az Intézet tájékoztatja a Kuratóriumot a javaslatok megvalósításáról, illetve a Kuratórium véleménye, kezdeményezése alapján tett intézkedésekről.

9. §9 (1) A Kuratórium tagjai a testületben végzett munkájukkal kapcsolatos igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

(2) A Kuratórium működési költségeinek fedezetét a minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)10

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben a bíráló bizottság eljárására megállapított szabályok értelemszerűen vonatkoznak a Kuratórium 2. § (1) bekezdése c) pontjában előírt értékelő munkájára is.

(4)11 A miniszter a Kuratórium tagjainak jelölésére vonatkozó felhívást a 2012. évben február 28-ig teszi közzé a kormányzati portálon.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!