nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2000. évi IV. törvény
az információ biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt NATO Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
2000-06-14
infinity
2

2000. évi IV. törvény

az információ biztonságáról szóló, Brüsszelben,
1997. március 6-án kelt NATO Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés az információ biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt NATO Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) megerősíti és e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

,,

AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES
TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
FOR THE SECURITY OF INFORMATION

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949;

Reaffirming that effective political consultation, cooperation and planning for defence in achieving the objectives of the Treaty entail the exchange of classified information among the Parties;

Considering that provisions between the Governments of the Parties to the North Atlantic Treaty for the mutual protection and safeguarding of the classified information they may interchange are necessary;

Realising that a general framework for security standards and procedures is required;

Acting on their own behalf and on the behalf of the North Atlantic Treaty Organization, have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall

(i) protect and safeguard:

a) classified information (see Annex I), marked as such, which is originated by NATO (see Annex II) or which is submitted to NATO by a member state,

b) classified information, marked as such, of the member state submitted to another member state in support of a NATO programme, project, or contract;

(ii) maintain the security classification of information as defined under (i) above and make every effort to safeguard it accordingly;

(iii) not use classified information as defined under (i) above for the purposes other than those laid down in the North Atlantic Treaty and the decisions and resolutions pertaining to that Treaty;

(iv) not disclose such information as defined under (i) above to non-NATO Parties without the consent of the originator.

Article 2

Pursuant to Article 1 of this Agreement, the Parties shall ensure the establishment of a National Security Authority for NATO activities which shall implement protective security measures. The Parties shall establish and implement security standards which shall ensure a common degree of protection for classified information.

Article 3

(1) The Parties shall ensure that all persons of their respective nationality who, in the conduct of their official duties, require or may have access to information classified CONFIDENTIAL and above are appropriately cleared before they take up their duties.

(2) Security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual can, taking into account his or her loyalty and trustworthiness, have access to classified information without constituting an unacceptable risk to security.

(3) Upon request, each of the Parties shall cooperate with the other Parties in carrying out their respective security clearance procedures.

Article 4

The Secretary General shall ensure that the relevant provisions of this Agreement are applied by NATO (see Annex III).

Article 5

The present Agreement in no way prevents the Parties from making other Agreements relating to the exchange of classified information originated by them and not affecting the scope of the present Agreement.

Article 6

a) This Agreement shall be open for signature by the Parties to the North Atlantic Treaty and shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America.

b) This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit by two signatory States of their instruments of ratification, acceptance or approval. It shall enter into force for each other signatory State thirty days after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

c) This Agreement shall with respect to the Parties for which it entered into force supersede the ,,Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty Organization'' approved by the North Atlantic Council in Annex A (paragraph 1) to Appendix to Enclosure to D.C. 2/7, on the 19th April, 1952, and subsequently incorporated in Enclosure ,,A'' (paragraph 1) to C-M(55)15(Final), approved by the North Atlantic Council on 2nd March, 1955.

Article 7

This Agreement shall remain open for accession by new Party to the North Atlantic Treaty, in accordance with its own constitutional procedures. Its instrument of accession shall be deposited with the Government of the United States of America. It shall enter into force in respect of each acceding State thirty days after the day of the deposit of its instrument of accession.

Article 8

The Government of the United States of America shall inform the Governments of the other Parties of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 9

This Agreement may be denounced by written notice of denunciation by any Party given to the depository which shall inform all the other Parties of such notice. Such denunciation shall take effect one year after receipt of notification by the depository, but shall not affect obligations already contracted and rights or prerogatives previously acquired by the Parties under provisions of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duly authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Brussels, this 6th day of March, 1997 in a single copy in the English and French languages, each text being equally authoritative, which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America and which certified copies shall be transmitted by that Government to each of the other signatories.

En foi quoi les Représentans ci-dessous, düment autorisés r cet effet par leurs Gouvernements respectifs, on signé le présent Accord.

Fait Bruxelles, le 6 mars 1997, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, chaque texte faisant égalament foi, qui sera versé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes r chacun autres signataires.

Annex I

This Annex forms an integral part of the Agreement.

NATO classified information is defined as follows:

a) information means knowledge that can be communicated in any form;

b) classified information means information or material determined to require protection against unauthorized disclosure which has been so designated by security classification;

c) the word ,,material'' includes documents and also item of machinery or weapons either manufactured or in the process of manufacture;

d) the word ,,document'' means any recorded information regardless of its physical form or characteristics, including, without limitation, written or printed matter, data processing cards and tapes, maps, charts, photographs, paintings, drawings, engravings, sketches, working notes and papers, carbon copies and ink ribbons, or reproductions by an means or process, and sound, voice, magnetic or electronic or optical or video recordings in any form, and portable ADP equipment with resident computer storage media, and removable computer storage media.

Annex II

This Annex forms an integral part of the Agreement.

For the purposes of the present Agreement, the term ,,NATO'' denotes the North Atlantic Treaty Organization and the bodies governed either by the Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff, signed in Ottawa on 20th September, 1951 or by the Protocol on the status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty, signed in Paris on 28th August, 1952.

Annex III

This Annex forms an integral part of the Agreement.

Consultation takes place with military commanders in order to respect their prerogatives.''

,,

Megállapodás az információ biztonságáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Északatlanti Szerződés részesei

megerősítve, hogy a Szerződés céljainak elérése érdekében folytatott hatékony politikai konzultáció, védelmi célú együttműködés és tervezés magában foglalja a minősített információk cseréjét a Felek között,

figyelembe véve, hogy az Észak-atlanti Szerződésben részes államok Kormányainak előírásokat kell életbe léptetniük az egymás között kicserélendő minősített információk kölcsönös védelme és biztonsága érdekében,

felismerve, hogy elengedhetetlen a biztonsági szabványok és eljárási szabályok általános keretbe foglalása,

saját maguk és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete nevében eljárva a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek

(i) védik és őrzik

a) azt a minősített és minősítési jelöléssel ellátott információt (lásd I. Függelék), amely a NATO-tól (lásd II. Függelék) származik, vagy amelyet az egyik tagállam adott át a NATO-nak,

b) azt a minősített és minősítési jelöléssel ellátott információt, amelyet az egyik tagállam egy másik tagállamnak adott át NATO-program, projekt vagy szerződés támogatása érdekében;

(ii) fenntartják az információnak az (i) bekezdés értelmében meghatározott biztonsági minősítését, és minden erőfeszítést megtesznek, hogy annak megfelelő védelemben részesítsék;

(iii) a fenti (i) bekezdés szerint meghatározott minősített információt csak az Észak-atlanti Szerződésben, valamint a Szerződéshez tartozó határozatokban és döntésekben lefektetett célokra használják fel;

(iv) a fenti (i) bekezdésben meghatározott információt a kibocsátó beleegyezése nélkül nem adják át nem-NATO tagállamoknak.

2. Cikk

A jelen Megállapodás 1. Cikkének megfelelően a NATO-val kapcsolatos tevékenységre, a Felek Nemzeti Biztonsági Hatóságot2 hoznak létre, amely végrehajtja a védelmi biztonsági intézkedéseket. A Felek biztonsági szabványokat állapítanak meg és alkalmaznak a minősített információ azonos szintű védelme érdekében.

3. Cikk

(1) A Felek szavatolják, hogy minden állampolgáruk, aki hivatali kötelezettsége ellátása során BIZALMAS vagy annál magasabb minősítésű információhoz kell hogy hozzájusson, vagy azokhoz hozzáférhet, megfelelő biztonsági vizsgálaton esik át, mielőtt munkaköre ellátását megkezdi.

(2) A biztonsági vizsgálat lefolytatásának célja annak megállapítása, hogy az adott személy, figyelembe véve hűségét és megbízhatóságát, hozzáférhet-e minősített információkhoz anélkül, hogy az elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelentene.

(3) Kérésre mindegyik Fél köteles együttműködni a többi Féllel a biztonsági vizsgálat lefolytatásában.

4. Cikk

A Főtitkár szavatolja, hogy a NATO alkalmazza a jelen Megállapodás vonatkozó rendelkezéseit (lásd III. Függelék).

5. Cikk

A jelen Megállapodás semmilyen formában nem akadályozza a Feleket abban, hogy az általuk kibocsátott minősített információk cseréjéről a jelen Megállapodás hatályát nem érintő, más megállapodásokat kössenek.

6. Cikk

a) A jelen Megállapodás aláírásra nyitva áll az Észak-atlanti Szerződés részesei előtt, és megerősítést, elfogadást vagy jóváhagyást igényel. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyási okiratokat az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál kell letétbe helyezni.

b) A jelen Megállapodás harminc nappal azután a nap után lép hatályba, amikor két aláíró állam letétbe helyezte megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyási okiratait. Minden más aláíró állam számára harminc nappal azután a nap után lép hatályba, amikor letétbe helyezte megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyási okiratát.

c) A jelen Megállapodás, azon államok esetében, amelyek tekintetében hatályba lépett, hatálytalanítja az ,,Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagjainak Biztonsági Megállapodását,'' amelyet az Észak-atlanti Tanács 1952. április 19-én, a D.C. 2/7 Melléklet Függelékének ,,A'' Kiegészítéseként (1. Cikk) hagyott jóvá, és később belefoglalták az Észak-atlanti Tanács 1955. március 2-án elfogadott C-M(55)15 (Végleges) okmány ,,A'' Mellékletébe (1. Cikk).

7. Cikk

A jelen Megállapodás csatlakozásra nyitva áll az Észak-atlanti Szerződés bármely új részes állama előtt saját alkotmányos eljárásainak megfelelően. A csatlakozási okiratot az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál kell letétbe helyezni. A Megállapodás minden egyes csatlakozó állam számára harminc nappal azután a nap után lép hatályba, amikor csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

8. Cikk

Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya értesíti a többi szerződő Fél Kormányát minden egyes megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezéséről.

9. Cikk

A jelen Megállapodást bármely Fél írásba foglalt felmondó jegyzékkel felmondhatja, amelyet a letéteményesnek kell átadnia, aki tájékoztatja a többi szerződő Felet erről a jegyzékről. A felmondás a jegyzéknek a letéteményes által történő átvételétől számított egy év múlva lép hatályba, de az nem érinti a szerződéssel már megállapított kötelezettségeket és azon jogosultságokat vagy előjogokat, amelyeket a Felek a jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmében a korábbiakban nyertek el.

A fentieket tanúsítva az alulírottak, Kormányaik felhatalmazásának birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Brüsszelben, 1997. március 6-án, egy példányban, angol és francia nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles, és azt az Amerikai Egyesült Államok Kormányának a levéltárában kell letétbe helyezni. A letéteményes Kormány a többi aláíróhoz hitelesített másolatokat juttat el.

I. Függelék

A jelen Függelék a Megállapodás szerves részét képezi.

A NATO minősített információ meghatározása az alábbi:

a) Az információ olyan ismeretanyagot jelent, amelyet bármilyen formában továbbítani lehet.

b) A minősített információ olyan információ vagy anyag, amelyre nézve meghatározták, hogy az a biztonsági minősítése szerint védelmet igényel engedély nélküli nyilvánosságra hozatallal szemben.

c) Az ,,anyag'' szó magában foglal dokumentumokat, valamint berendezéseket és fegyvereket akár kész, akár gyártási fázisban.

d) A ,,dokumentum'' szó jelentése a hordozó eszköz fizikai megjelenésétől és jellegétől függetlenül minden rögzített információt magában foglal, beleértve, korlátozás nélkül, az írott és nyomtatott anyagokat, adatfeldolgozó kártyákat és szalagokat, térképeket, táblázatokat, fényképeket, festményeket, rajzokat, metszeteket, vázlatokat, munka közben készített jegyzeteket és tervezeteket, indigós másodpéldányokat és gépszalagokat, bármilyen módszerrel vagy eljárással készített másolatokat, valamint hangot, beszédhangot, mágneses, elektronikus, optikai és videofelvételeket, bármilyen formában, továbbá beépített vagy kivehető számítástechnikai adattároló eszközzel ellátott, hordozható adatfeldolgozó berendezéseket.

II. Függelék

A jelen Függelék a Megállapodás szerves részét képezi.

A jelen Megállapodás céljai tekintetében a ,,NATO'' kifejezés jelöli az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét és mindazokat a szervezeteket, amelyeket vagy az Északatlanti Szerződés, a nemzeti képviselők és a Nemzetközi Titkárság jogállásáról szóló, 1951. szeptember 20-án, Ottawában aláírt Megállapodás, vagy az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról 1952. augusztus 28-án, Párizsban aláírt Jegyzőkönyv határoz meg.

III. Függelék

A jelen Függelék a Megállapodás szerves részét képezi.

Előjogaik figyelembevétele érdekében konzultáció folyik a katonai parancsnokokkal.''

3. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a megerősítő okiratnak a Megállapodás letéteményesénél, az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál történő letétbe helyezését követő 30. napon lép hatályba.3

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!