nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet
az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről
2015-11-26
infinity
3

6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet

az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről

A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet 31. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a magyar lobogó alatt közlekedő, gazdasági célból üzemeltetett belvízi és tengeri hajóra, valamint úszómunkagépre (a továbbiakban együtt: úszólétesítmény) terjed ki.

1/A. §1 E rendelet hatálya nem terjed ki belvízi

a) kompokra;

b) úszóművekre és

c) kishajókra.

2. § (1)2 Ha az úszólétesítményen nincs orvosi szolgálat rendszeresítve, az úszólétesítmény vezetője (a továbbiakban: vezető) a személyzettel és az utasokkal kapcsolatban felmerülő egészségügyi feladatok ellátására

a) belvízi úszólétesítményen a személyzet hajóvezetői vagy fedélzeti tiszti képesítéssel,

b) tengeri hajón a személyzet a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvény szerinti egészségügyi képesítéssel,

rendelkező tagját (a továbbiakban: egészségügyi ellátással megbízott személy) jelöli ki.

(2) A vezető az egészségügyi ellátással megbízott személy, illetőleg ha a hajón orvos teljesít szolgálatot a hajóorvos útján, köteles arról gondoskodni, hogy a hajó személyzete és utasa betegség vagy sérülés esetén egészségügyi ellátásban részesüljön.

(3) Ha a betegség vagy a sérülés olyan természetű, hogy az a betegnek, illetőleg a sérültnek (a továbbiakban együtt: beteg)

a) az elszállítását nem teszi feltétlenül szükségessé, illetve az lehetetlen, vagy

b) hajóorvos hiányában az orvosi felügyelet az úszólétesítményen nem biztosítható,

a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy köteles a betegnek az úszólétesítményre hívott orvos által történő ellátása alkalmával jelen lenni, és a betegség várható lefolyásáról olyan részletes tájékoztatást kérni, amelynek alapján az újabb orvosi beavatkozásig a beteg gyógyítása érdekében hasznos segítséget tud nyújtani.

(4)3 Ha nincs lehetőség arra, hogy a beteget orvos részesítse gyógykezelésben, a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy szükség esetén köteles a beteget – a fertőző betegségekre vonatkozó előírások megtartása mellett – a rendelkezésre álló gyógyító eszközök igénybevételével, legjobb tudása szerint mindaddig ellátásban részesíteni, amíg orvosi beavatkozásra alkalom nyílik. Szükség esetén a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy a rádión vagy műholdas távközlési rendszeren keresztül a nap 24 órájában elérhető egészségügyi konzultációs központtal, illetve mentési koordinációs központtal konzultálni köteles.

(5)4 A vezetőnek biztosítania kell, hogy a személyzet beteg tagja szükség esetén parti egészségügyi intézményt is felkereshessen.

(6)5 A hajótulajdonosnak a tengeri hajón intézkedést kell tennie a tengerészek egészségmegőrzését célzó foglalkozások bevezetése iránt.

(7)6 A tengerészek egészségügyi ellátásakor a vezető felelős a 4. melléklet szerinti orvosi jelentés kitöltéséért.

3. § (1) Az úszólétesítményt az üzemben tartónak megfelelő eszközben tárolt gyógyszerkészlettel (a továbbiakban: gyógyszerszekrény) és egészségügyi felszereléssel kell ellátnia. Az egyes úszólétesítményeken gyógyszerszekrényben tartandó gyógyszerek és egészségügyi felszerelések fajtáit az 1., illetve a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)7 A közlekedésért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter a gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket és egészségügyi felszereléseket, illetve azok helyettesíthetőségét tartalmazó együttes tájékoztatót a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

(3) A jól működő biztonsági zárral felszerelt gyógyszerszekrényt kellő számú rekeszre osztva kell elkészíteni, és azt vöröskereszt jelzéssel kell ellátni. A gyógyszerszekrénynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy abban a tárolandó gyógyszerek törzskönyvi előírásainak, illetve a készletben tartandó mennyiségnek megfelelően lehessen a gyógyszereket tárolni.

(4) A gyógyszerszekrényt könnyen hozzáférhető, a benne lévő gyógyszerek tárolási módjára előírt feltételeknek megfelelő helyen kell elhelyezni, és a hozzávezető utat szabadon kell hagyni.

(5) A gyógyszerszekrény egyik kulcsát a hajóorvos vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy, a másikat a vezető – az erre a célra kijelölt és jól láthatóan megjelölt helyen – őrzi.

(6) A felhasználási határidővel megjelölt gyógyszereket a határidő lejártakor, illetve a felhasználásra alkalmatlanná vált gyógyászati segédeszközt, egészségügyi felszerelést az alkalmatlanná válást követően, a vezető – a vonatkozó külön jogszabályban8 foglaltak megtartásával, jegyzőkönyv felvételével – selejtezi.

(7) A gyógyszerszekrényből felhasznált vagy selejtezett gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, valamint egészségügyi felszerelést, a felhasználást (selejtezést) követően érintett első kikötőben pótolni kell.

4. § (1) A gyógyszerszekrényben el kell helyezni e rendelet és vonatkozó mellékletének szövegét, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatónak az úszólétesítményre irányadó részét.

(2) Az úszólétesítmény üzemben tartója köteles a gyógyszerek felhasználásáról és adagolásáról orvos által összeállított és aláírt használati utasításnak a gyógyszerszekrényben történő elhelyezéséről is gondoskodni.

5. § (1) A gyógyszerszekrény kezelése a hajóorvos, illetve az egészségügyi ellátással megbízott személy feladata.

(2) A hajóorvos, illetve az egészségügyi ellátással megbízott személy a gyógyszerszekrény készletének felhasználásáról nyilvántartást vezet.

(3) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:

a) a beteg vagy sérült személy nevét, életkorát lakcímét és állampolgárságát,

b) a felhasznált gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megnevezését és mennyiségét,

c) a gyógyszer, kötszer felhasználásának idejét,

d) a betegséget vagy a balesetet és annak részletes körülményeit, megjelölve a kórelőzményt is.

(4)9 A gyógyszerszekrény tartalmát, az abban tárolt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök lejárati időpontját, felhasználhatóságát a hajózási hatóság, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv – pszichotrop anyagok vonatkozásában a területi rendőrfőkapitánysággal együtt – ellenőrzi.

(5) A tengeri hajók gyógyszerszekrényét és egészségügyi felszerelését a vezetőnek évente ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről a 3. számú melléklet szerinti ellenőrző jegyzéket kell kiállítani. A tengeri hajó parancsnoka a kikötő szerinti állam hatóságainak felhívására a gyógyszerszekrény tartalmát köteles bemutatni.

(6) A tengeri hajót az üzemben tartónak el kell látnia az ENSZ Egészségügyi Világszervezete által kiadott ,,Hajóknak szóló nemzetközi orvosi kézikönyv'' című kiadvánnyal,10 tengeri áruszállító hajót az üzembentartónak továbbá el kell látnia az ,,Orvosi elsősegély kézikönyv a veszélyes árukkal kapcsolatos baleseteknél történő használatra''11 című kiadvánnyal is.

6. § (1) Orvost kell beosztani e rendelet hatálya alá tartozó olyan

a) tengeri kereskedelmi hajóra, amelyen a beosztott személyzet, illetőleg az utasok létszáma az 50 főt meghaladja,

b) legalább 6 nap időtartamú üdülő- vagy turistajáratban az országhatáron kívül is közlekedő belvízi személyszállító hajóra, amelynek utaslétszáma a 150 főt meghaladja.

(2) Azon az 500 GT-nél nagyobb tengeri hajón, amelyen a személyzet létszáma a 15 főt eléri és három napnál hosszabb ideig tartózkodik a tengeren, a személyzeti lakótértől (pihenő- és szálláshely) elkülönített betegszobát kell kialakítani.

7. §12 Ez a rendelet

a) a hajók fedélzetén emelt szintű egészségügyi ellátás biztosítását célzó minimális biztonsági és egészségügyi követelményekről szóló 1992. március 31-i 1992/29/EK tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

8. §13 Ez a rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez14

Általános szempontok a belvízi nagyhajók és úszó munkagépek gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és egészségügyi felszerelés készletének összeállításához

Általános szempontok a belvízi nagyhajók és úszó munkagépek gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és egészségügyi felszerelés készletének összeállításához

A kategória

Utasok huzamos tartózkodására szolgáló (kabinos) személyhajók és üdülőhajók;

B kategória

Vontató- és tolóhajók, önjáró áruszállító hajók;

C kategória

Termes személyhajók, úszó munkagépek

 

K a t e g ó r i a

A

B

C

I. Gyógyszerek

1.

Cardiovascularis rendszer

 

 

 

 

a) Angina ellenes készítmények

x

x

 

 

b) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

x

x

x

 

c) Vérnyomáscsökkentők

x

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gastro-intestinalis rendszer

 

 

 

 

Hasmenésgátlók

x

x

 

 

 

 

 

 

3.

Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

 

 

 

 

a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

x

 

x

 

b) Erős fájdalomcsillapítók

x

 

 

 

c) Görcsoldók

x

 

 

 

 

 

 

 

4.

Légzőrendszer

 

 

 

 

Hörgőgörcs ellenes készítmények

x

x

 

II. Orvosi felszerelések

1.

Kötöző felszerelés

 

 

 

 

a) Csőgéz ujj kötözéshez

x

x

x

 

b) Steril géz nyomókötéshez

x

x

x

 

c) Gyapotvatta

x

x

x

 

d) Öntapadó rugalmas pólya

x

x

x

 

e) Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk

x

x

x

 

 

 

 

 

2.

Műszerek

 

 

 

 

a) Egyenes olló

x

x

x

 

b) Vérnyomásmérő

x

 

 

 

 

 

 

 

3.

Általános orvosi felszerelés

 

 

 

 

a) Izolációs takaró

x

x

 

 

 

 

 

 

III. Veszélyes árut szállító hajók kiegészítő felszerelése

 

 

 

 

 

1.

Gyógyszerek

 

 

 

 

a) Cardiovascularis rendszeri

 

x

x

 

b) Gyomor és bélrendszeri

 

x

x

 

c) Idegrendszeri

 

x

x

 

d) Légzőrendszeri

 

x

x

 

e) Fertőzés elleni

 

x

x

 

f) Külsőleges alkalmazásra

 

x

x

 

g) A rakomány hatásának megfelelő antidotum

 

x

x

 

 

 

 

 

2.

Orvosi felszerelés

 

 

 

 

Az oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés

 

x

x

2. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez15

Általános szempontok a tengeri hajók gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és egészségügyi felszerelés készletének összeállításához

Általános szempontok a tengeri hajók gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és egészségügyi felszerelés készletének összeállításához

A kategória

korlátlan hajózási körzetű tengeri kereskedelmi és halászhajók;

B kategória

a legközelebbi kikötőtől legfeljebb 150 tengeri mérföldre eltávolodó tengeri kereskedelmi és halászhajók;

C kategória

kikötői hajók, tengeri kishajók és olyan vízijárművek, amelyek a kormányálláson kívül nem rendelkeznek személyek tartózkodására alkalmas zárt térrel.

 

K a t e g ó r i a

A

B

C

I. Gyógyszerek

1.

Cardiovascularis rendszer

 

 

 

 

a) Szív- és érrendszeri analepticumok – sympathomimeticumok

x

x

 

 

b) Angina ellenes készítmények

x

x

x

 

c) Vizelethajtók

x

x

 

 

d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Vérnyomáscsökkentők

x

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gastro-intestinalis rendszer

 

 

 

 

a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

 

 

 

 

– Histamin H2-receptor fekély ellenes antagonisták

x

 

 

 

– Nyálkahártya-bevonatképző antacidumok

x

x

 

 

b) Hányáscsillapítók

x

x

x

 

c) Lubrikáns hashajtók

x

 

 

 

d) Hasmenésgátlók

x

x

x

 

e) Bélfertőtlenítő antisepticumok

x

x

 

 

f) Aranyér ellenes készítmények

x

x

 

 

g) Vasat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó készítmények

x

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

 

 

 

 

a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

x

x

x

 

b) Erős fájdalomcsillapítók

x

x

 

 

c) Görcsoldók

x

x

 

 

 

 

 

 

4.

Idegrendszer

 

 

 

 

a) Anxiolyticumok

x

x

 

 

b) Neurolepticumok

x

x

 

 

c) Tengeri betegség ellenes szerek

x

x

x

 

d) Antiepilepticumok

x

 

 

 

 

 

 

 

5.

Antiallergiás szerek és anti-anaphilaxiás szerek

 

 

 

 

a) H1 antihistaminicumok

x

x

 

 

b) Injektálható glucocorticoidok

x

x

 

 

 

 

 

 

6.

Légzőrendszer

 

 

 

 

a) Hörgőgörcs ellenes készítmények

x

x

 

 

b) Köhögéscsillapítók

x

x

 

 

c) Meghűlés és arcüreggyulladás kezelésére szolgáló készítmények

x

x

 

 

 

 

 

 

7.

Fertőzésellenes szerek

 

 

 

 

a) Antibiotikumok (legalább két család)

x

x

 

 

b) Antibakteriális szulfamid

x

x

 

 

c) Húgyutak fertőtlenítőszerei

x

 

 

 

d) Parazitaellenes készítmények

x

x

 

 

e) Bélfertőtlenítők

x

x

 

 

f) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

x

x

 

 

 

 

 

 

8.

Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló készítmények

x

x

 

 

 

 

 

 

9.

Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

 

 

 

 

a) Bőrgyógyászati készítmények

 

 

 

 

– Fertőtlenítő oldatok

x

x

x

 

– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

x

x

 

 

– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

x

x

 

 

– Gombásodás ellenes krémek

x

 

 

 

– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

x

x

x

 

b) Szemészeti készítmények

 

 

 

 

– Antibiotikumcseppek

x

x

 

 

– Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppek

x

x

 

 

– Érzéstelenítő cseppek

x

x

 

 

– Szemnyomáscsökkentő cseppek

x

x

 

 

c) Fülészeti készítmények

 

 

 

 

– Antibiotikumoldatok

x

x

 

 

– Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatok

x

x

 

 

d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek

 

 

 

 

– Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítők

x

x

 

 

e) Helyi érzéstelenítők

 

 

 

 

– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők

x

 

 

 

– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

x

x

 

 

– Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékek

x

x

 

 

 

 

 

 

10.

Antidiabetikus készítmények

x

 

 

 

 

 

 

 

11.

Diagnosztikumok

x

 

 

 

 

 

 

 

II. Orvosi felszerelések

1.

Újraélesztő felszerelés

 

 

 

 

a) Kézi újraélesztő készülék

x

x

 

 

b) Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható

x

x

 

 

c) Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

x

x

 

 

d) Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez

x

x

x

 

 

 

 

 

2.

Kötöző- és sebvarró felszerelés

 

 

 

 

a) Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel

x

x

 

 

b) Öntapadó rugalmas mullpólya

x

x

x

 

c) Vágott géz

x

 

 

 

d) Csőgéz ujj kötözéshez

x

 

 

 

e) Steril géz nyomókötésekhez

x

x

x

 

f) Gyapotvatta

x

x

 

 

g) Steril lap égési sérültek számára

x

x

 

 

h) Háromszögletű felkötőkendő

x

x

 

 

i) Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk

x

x

x

 

j) Öntapadó sebkötözők

x

x

x

 

k) Steril nyomókötések

x

x

x

 

l) Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

x

x

x

 

m) Nem felszívódó varratok tűvel

x

 

 

 

n) Vazelines géz

x

x

 

 

 

 

 

 

3.

Műtéti eszközök

 

 

 

 

a) Egyszerhasználatos szikék

x

 

 

 

b) Rozsdamentes eszközdoboz

x

x

 

 

c) Terpesztő-csipeszek

x

x

 

 

d) Vérzéscsillapító csipeszek

x

x

 

 

e) Tűfogók

x

x

 

 

f) Egyszerhasználatos borotvák

x

 

 

 

g) Egyenes olló

x

x

x

 

 

 

 

 

4.

Vizsgáló és monitorozóeszközök

 

 

 

 

a) Egyszerhasználatos nyelvlapoc

x

x

 

 

b) Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz

x

 

 

 

c) Hőmérsékletgrafikonok

x

 

 

 

d) Orvosi evakuálólapok

x

x

 

 

e) Fonendoszkóp

x

x

 

 

f) Aneroid vérnyomásmérő

x

x

 

 

g) Normál orvosi hőmérő

x

x

 

 

h) Alacsony hőmérsékleti hőmérő

x

x

 

 

 

 

 

 

5.

Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés

 

 

 

 

a) Hólyagürítő készülékek

x

 

 

 

b) Beöntéskészülék

x

 

 

 

c) Egyszerhasználatos szűrős infúziós készülék

x

 

 

 

d) Vizeletgyűjtő zsák

x

 

 

 

e) Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

x

x

 

 

f) Katéter

x

 

 

 

 

 

 

 

6.

Általános orvosi felszerelés

 

 

 

 

a) Ágytál

x

 

 

 

b) Melegvizes palack

x

 

 

 

c) Vizeletgyűjtő palack

x

 

 

 

d) Jégzsák

x

 

 

 

e) Izolációs takaró

x

x

x

 

 

 

 

 

7.

Rögzítő- és beállító eszközök

 

 

 

 

a) Hajlítható ujjsín

x

x

 

 

b) Hajlítható alkar- és kézsín

x

x

 

 

c) Felfújható sín

x

x

 

 

d) Combsín

x

x

 

 

e) Nyakrögzítő gallér

x

x

 

 

f) Thomas-sín vagy rögzítő matrac

x

 

 

 

 

 

 

 

8.

Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés

 

 

 

 

a) Vizes fertőtlenítőoldat

x

 

 

 

b) Folyékony rovarirtó

x

 

 

 

c) Rovarirtó por

x

 

 

 

 

 

 

 

9.

Fogászati vizsgálati és elsősegélynyújtó felszerelés
(csak abban az esetben, ha orvost alkalmaznak)

x

 

 

 

 

 

 

 

III. Mentőcsónakok, mentőtutajok felszerelése

1.

Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

 

 

 

 

a) Fájdalomcsillapítók

x

x

x

 

b) Erős fájdalomcsillapítók

x

x

 

 

c) Görcsoldók

x

 

 

 

 

 

 

 

2.

Cardiovascularis rendszer

 

 

 

 

a) Szív- és érrendszeri analepticumok – sympathomimeticumok

x

x

 

 

b) Vérzéscsillapítók

x

x

x

 

c) Angina ellenes készítmények

x

x

x

 

d) Vérzéscsillapítók

x

x

x

 

 

 

 

 

3.

Gastro-intestinalis rendszer

 

 

 

 

a) Hányáscsillapítók

x

x

x

 

b) Hasmenésgátlók

x

 

 

 

 

 

 

 

4.

Idegrendszer

 

 

 

 

Tengeri betegség ellenes szerek

x

 

 

 

 

 

 

 

5.

Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

 

 

 

 

a) Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

x

x

x

 

b) Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

x

x

x

 

 

 

 

 

6.

Orvosi felszerelések

 

 

 

 

a) Steril nyomókötések

x

x

x

 

b) Rugalmas pólya

x

x

x

 

c) Steril lap égési sérültek számára

x

x

x

 

d) Háromszögletű felkötőkendő

x

 

 

 

e) Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

x

x

x

 

f) Steril géz nyomókötésekhez

x

x

x

 

g) Egyenes olló

x

x

x

 

h) Biztosítótű

x

x

 

 

i) Egyszerhasználatos fecskendő

x

 

 

 

j) Egyszerhasználatos injekcióstű

x

 

 

 

k) Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez

x

x

x

 

l) Izolációs takaró

x

x

x

IV. Veszélyes árut szállító hajók kiegészítő felszerelése

1.

Gyógyszerek

 

 

 

 

a) Cardiovascularis rendszeri

x

x

 

 

b) Gyomor és bélrendszeri

x

x

 

 

c) Idegrendszeri

x

x

 

 

d) Légzőrendszeri

x

x

 

 

e) Fertőzés elleni

x

x

 

 

f) Külsőleges alkalmazásra

x

x

 

 

g) A rakomány mérgező hatásának megfelelő antidotum

x

x

 

 

 

 

 

 

2.

Orvosi felszerelés

 

 

 

 

Az oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés

x

x

x

3. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez

Tengeri hajók egészségügyi felszerelésének ellenőrző jegyzéke

Tengeri hajók egészségügyi felszerelésének ellenőrző jegyzéke

1. A hajó adatai

Név:     

Lobogó:     

Lajstromozási kikötő:     

2. Egészségügyi felszerelés:

 

Előírt mennyiség

Tényleges mennyiség

Megjegyzés (lejárat stb.)

I. Gyógyszerek

1.    Cardiovascularis rendszer

a)    Szív- és érrendszeri analepticumok – sympathomimeticumok

b)    Angina ellenes készítmények

c)    Vizelethajtók

d)    Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben
nők is tartózkodnak a fedélzeten

e)    Vérnyomáscsökkentők

2.    Gastro-intestinalis rendszer

a)    Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

– Histamin H2-receptor fekély ellenes antagonisták

– Nyálkahártya-bevonatképző antacidumok

b)    Hányáscsillapítók

c)    Lubrikáns hashajtók

d)    Hasmenésgátlók

e)    Bélfertőtlenítő antisepticumok

f)    Aranyér ellenes készítmények

g)    Vasat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó készítmények

3.    Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

a)    Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő
készítmények

b)    Erős fájdalomcsillapítók

c)    Görcsoldók

4.    Idegrendszer

a)    Anxiolyticumok

b)    Neurolepticumok

c)    Tengeri betegség ellenes szerek

d)    Antiepilepticumok

5.    Antiallergiás szerek és anti-anaphilaxiás szerek

a)    H1 antihistaminicumok

b)    Injektálható glucocorticoidok

6.    Légzőrendszer

a)    Hörgőgörcs ellenes készítmények

b)    Köhögéscsillapítók

c)    Meghűlés és arcüreggyulladás kezelésére szolgáló készítmények

7.    Fertőzésellenes szerek

a)    Antibiotikumok (legalább két család)

b)    Antibakteriális szulfamid

c)    Húgyutak fertőtlenítőszerei

d)    Parazitaellenes készítmények

e)    Bélfertőtlenítők

f)    Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

8.    Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló készítmények

9.    Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

a)    Bőrgyógyászati készítmények

– Fertőtlenítő oldatok

– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

– Gombásodás ellenes krémek

– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

b)    Szemészeti készítmények

– Antibiotikumcseppek

– Antibiotikumos és gyulladásgátló cseppek

– Érzéstelenítő cseppek

– Szemnyomáscsökkentő cseppek

c)    Fülészeti készítmények

– Antibiotikumoldatok

– Érzéstelenítő és gyulladásgátló oldatok

d)    Száj- és torokfertőtlenítő szerek

– Antibiotikum vagy fertőtlenítő szájöblítők

e)    Helyi érzéstelenítők

– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők

– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

– Fogászati érzéstelenítők és fertőtlenítő keverékek

10.    Antidiabetikus készítmények

11.    Diagnosztikumok

II. Orvosi felszerelések

1.    Újraélesztő felszerelés

a)    Kézi újraélesztő készülék

b)    Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy,
hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen
használható

c)    Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

d)    Kanül a szájból szájba történő újraélesztéshez

2.    Kötöző- és sebvarró felszerelés

a)    Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel

b)    Öntapadó rugalmas mullpólya

c)    Vágott géz

d)    Csőgéz ujj kötözéshez

e)    Steril géz nyomókötésekhez

f)    Gyapotvatta

g)    Steril lap égési sérültek számára

h)    Háromszögletű felkötőkendő

i)    Egyszerhasználatos polietilénkesztyűk

j)    Öntapadó sebkötözők

k)    Steril nyomókötések

l)    Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

m)    Nem felszívódó varratok tűvel

n)    Vazelines géz

3.    Műtéti eszközök

a)    Egyszerhasználatos szikék

b)    Rozsdamentes műszerdoboz

c)    Terpesztő-csipeszek

d)    Vérzéscsillapító csipeszek

e)    Tűfogók

f)    Egyszerhasználatos borotvák

g)    Egyenes olló

4.    Vizsgáló és monitorozóeszközök

a)    Egyszerhasználatos nyelvlapoc

b)    Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz

c)    Hőmérsékletgrafikonok

d)    Orvosi evakuálólapok

e)    Fonendoszkóp

f)    Aneroid vérnyomásmérő

g)    Normál orvosi hőmérő

h)    Alacsony hőmérsékleti hőmérő

5.    Injekciós, perfúziós, lyukasztó és katéterező felszerelés

a)    Hólyagürítő készülékek

b)    Beöntéskészülék

c)    Egyszerhasználatos szűrős infúziós készülék

d)    Vizeletgyűjtő zsák

e)    Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

f)    Katéter

6.    Általános orvosi felszerelés

a)    Ágytál

b)    Melegvizes palack

c)    Vizeletgyűjtő palack

d)    Jégzsák

e)    Izolációs takaró

7.    Rögzítő- és beállító eszközök

a)    Hajlítható ujjsín

b)    Hajlítható alkar- és kézsín

c)    Felfújható sín

d)    Combsín

e)    Nyakrögzítő gallér

f)    Thomas-sín vagy rögzítő matrac

8.    Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés

a)    Vizes fertőtlenítőoldat

b)    Folyékony rovarirtó

c)    Rovarirtó por

Hely és dátum:     

A hajó parancsnokának aláírása:     

Az illetékes személy vagy hatóság hitelesítése:     

4. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez16

„MEDICAL REPORT FORM FOR SEAFARERS SERVING ON SHIPS UNDER

THE FLAG OF HUNGARY

Jelentés a magyar lobogójú hajókon szolgáló tengerészek egészségügyi kezeléséről

For completion by ship’s doctor or master and hospital or doctor ashore, in cases of illness or injury affecting seafarers./ Kitöltendő a tengerészek egészségügyi ellátásakor a hajóorvosok, a hajóparancsnok, vagy parton ellátást nyújtó orvosok által.

Note: Copies of this form should be provided for the seafarers medical records, ship’s master (or his representatives) and hospital/doctor ashore./A jelentésből egy másolatot kap a tengerész, a hajóparancsnok és parti kezelés esetén a parti egészségügyi intézmény vagy ellátó orvos.

For completion by ship’s master/ Hajóparancsnok által kitöltendő

Date/Dátum: ____________________________________

Patient’s Name/Beteg neve: ______________________________________________________

Date of Birth/Születés ideje: _________________

Name of ship/Hajó neve: ______________________________

Nationality/állampolgárság: _________________

Shipowner/hajótulajdonos: ________________________________

Name of ship’s representative/ agent on shore/Üzembentartó:

Seafarers SB no: /Hajó azonosító száma:

_______________ _________________________________

Address and tel. no of ship’s representative/ agent on shore/ Az üzembentartó elérhetősége: ____________________________

Shipboard position held/beosztás: ________________

Details of illness or injury. Treatment received On board ship enclose attachments if necessary)/Betegségre, sérülésre vonatkozó részletes adatok, kezelés a hajón, szükség szerint a csatolt dokumentumok:    
    

Date of onset of illness/betegség kezdete: _______________ Date injury occurred/ sérülés napja:_________________

For completion by hospital or examining doctor on shore/Parti intézmény vagy vizsgáló orvos által kitöltendő:

Diagnosis/Diagnózis:     

(Full medical documentation should be attached, as necessary/Szükség szerint valamennyi orvosi dokumentum csatolandó)

Details of specialized examinations/Elvégzett vizsgálatok:     
    
    
    
    

Treatment given (INN-International Nonproprietary Name- names of drugs, dosage, route of administration)/Kezelések (gyógyszer hatóanyag neve, szükséges mennyisége és az adagolás módja):     
    
    
    

Precautions to be taken on board ship/ óvintézkedés a hajó fedélzetén:     
    

Other observations of hospital or examining doctor/ a kórház vagy vizsgáló orvos további vizsgálatai:     
    

Yes/Igen NO/nem

Should see another doctor/

Beutalás további orvosi vizsgálatra?

 

 

When/Időpont? ________________________

Specify specialty/szakterület: ________________

Is the illness contagious or infectious/A betegség fertőző?

 

 

Estimated duration of illness/ a betegség becsült időtartama? _______________________

Fit for normal work now/Jelenleg alkalmas a munkavégzésre?

 

 

Fit for normal work from: ___________________________________________ (indicate date)/munkavégzésre alkalmas –tól

Fit for restricted work, Specify/ Munkavégzésre a következő korlátozással alkalmas: _________________________

Unfit for work /munkavégzésre alkalmatlan

 

 

For how many days/Hány napig? ______________

Bed rest necessary/Ágynyugalom szükséges

 

 

For how many days/Hány napig? ______________

Recommended to be/Ajánlott a

Repatriated/repatriálás?

 

 

Air transport recommended?

Hospitalized/kórházi ellátás?

 

 

Should be accompanied/ kísérő?

 

 

Name of Doctor (in capital letters written or stamped)/Orvos neve (nyomtatottan, vagy pecséten)    

    

Position held/Beosztás ______________________________________________________________

Address/Cím: ____________________________

Tel. no/Telefonszám: ______________

Place/Hely ____________________________________ Date/Kelt: ______________________________

Signature of doctor/aláírása __________________________”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!