nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
2017-01-01
2017-09-18
9
Jogszabály

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Szt. 92/D–92/H. §-aiban foglaltak szerint a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)1 személyes gondoskodást végző személy az, aki

aa)2 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és

ab)3 a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, ideértve azt is, ha jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült;

b) főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony esetén az a munkaviszony tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették.

2. §4 A működési nyilvántartást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: nyilvántartó) vezeti.

3. § A nyilvántartónak

a) a nyilvántartási adatok bejelentése [Szt. 92/F. § (1) bekezdés] az 1. számú melléklet szerinti adatlapon,

b) a személyes gondoskodást végző személy adataiban bekövetkezett változások bejelentése a 2. számú melléklet szerinti adatlapon

történik.

4. § (1) A 3. § szerinti bejelentési kötelezettségnek

a)5 a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben, illetve javítóintézetben munkaviszonyban főállásban foglalkoztatott, illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyes gondoskodást végző személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló) vonatkozóan az intézmény vezetője, illetőleg a működtető (a továbbiakban együtt: munkáltató),

b) önmagára vonatkozóan [a ba)bc) alpontokban foglalt személyek a továbbiakban együtt: önbejelentésre kötelezett]

ba)6 a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény, illetve a javítóintézet vezetője,

bb)7 a személyes gondoskodást vállalkozóként végző személy,

bc) a települési önkormányzattal munkaviszonyban álló, egyszemélyes szolgáltatásként személyes gondoskodást végző személy (családgondozó, házigondozó, falugondnok stb.)

tesz eleget.

(2)8 A munkáltató a bejelentési kötelezettsége teljesítésekor az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványokat a 3. számú melléklet szerinti adatösszesítővel továbbítja a nyilvántartónak. A munkáltató bejelentési kötelezettsége a próbaidőre alkalmazottakra nem vonatkozik.

5. § A munkavállaló

a)9 a működési nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat a munkába lépéskor, illetőleg a nevelőszülői tevékenysége megkezdésekor,

b) az adatokban bekövetkezett változásokat, továbbá a továbbképzési kötelezettség teljesítését, illetve a szakvizsga letételét – a változások bekövetkeztét, a képzés teljesítését, illetőleg a szakvizsga letételét követő – harminc napon belül

köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.

6. § (1) A munkáltató a továbbképzésre kötelezett munkavállaló továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig, a szakvizsga letételét az arról szóló oklevél bemutatását követő harminc napon belül jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon. Az adatlaphoz mellékelni kell a továbbképzési programon való részvételről a továbbképzés szervezője által kiállított igazolás, illetőleg a szakvizsga letételét igazoló oklevél másolatát.

(2)10

(3)11 Ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési időszak tovább folytatódik, a továbbképzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve a szakvizsga letételének igazolására a (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az önbejelentésre kötelezett továbbképzési és szakvizsga letételi kötelezettségének bejelentésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.

7. § (1)12 A nyilvántartó a működési nyilvántartásba vételről az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki, amelyet megküld a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek. A munkáltatónak az igazolást a munkavállaló részére át kell adni, aki a (3) bekezdés szerinti új igazolás kiállításáig köteles azt megőrizni. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülő munkavállaló az igazolást munkaviszonyának, illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának megszűnéséig köteles megőrizni.

(2) Ha a nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a nyilvántartó a nyilvántartásba vételről a 6. számú melléklet szerint visszaigazolást küld a munkáltatónak.

(3)13 A nyilvántartásba vételről szóló igazolás – az (5) bekezdés szerinti eltéréssel – a továbbképzési időszak végéig érvényes. Ha a munkavállaló a továbbképzési kötelezettségének eleget tett és a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel, a továbbképzési időszak elteltével a nyilvántartó új igazolást állít ki.

(4)14 Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési vagy szakvizsga letételi kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.

(5)15 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülő munkavállaló részére kiállított igazolás a munkaviszony, illetőleg a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig érvényes.

8. § (1) Ha a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény – az önbejelentésre kötelezett halálát kivéve – következik be, a bejelentésre kötelezett a körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a 7. számú melléklet szerinti adatlapon köteles ezt a nyilvántartónak bejelenteni.

(2)16 Ha a munkáltató a működési nyilvántartásból való törlést az Szt. 92/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt kéri, és az adatlapon jelzi, hogy a volt munkavállaló feltehetően a jövőben is az e rendelet alapján működési nyilvántartásba vételi kötelezettséggel járó tevékenységet fog végezni, úgy a nyilvántartó egy évig nem törli az adatokat. Amennyiben az egy év alatt nem érkezik a nyilvántartott személyre vonatkozóan új bejelentés, az adatokat törölni kell.

(3) Az önbejelentésre kötelezettek működési nyilvántartásból való törlésére az (1) bekezdésben foglaltak értelemszerűen irányadóak.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez17

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez

Kérjük az adatlapot írógéppel vagy nyomtatott betűkkel töltsék ki!

Nyilvántartási szám*

 

 

 

 

 

 

1. Megye:     

2. Név:     

3. Születési, családi és utónév:     

4. Neme: 1. férfi 2. nő

5. Születési hely: .................................................................

6. Születési idő:     

7. Anyja neve: .....................................................................

8. Állampolgárság:     

9. Munkáltató székhelyének neve, címe:     

A nyilvántartó által megadott kódja:

 

 

 

 

Telefonszáma:     

**Telephely neve, címe:     

A nyilvántartó által megadott kódja:

 

 

 

 

Telefonszáma:     

10. Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)

1. Étkeztetés

13. Idősek klubja

25. Fogyatékos személyek lakóotthona

2. Házi segítségnyújtás

14. Gondozási központ

26. Gyermekjóléti szolgálat

3. Családsegítés

15. Fogyatékosok nappali intézménye

27. Bölcsőde

4. Idősek otthona

16. Szenvedélybetegek nappali intézménye

28. Családi napközi

5. Pszichiátriai betegek otthona

17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye

29. Házi gyermekfelügyelet

6. Szenvedélybetegek otthona

18. Nappali melegedő

30. Helyettes szülő

7. Fogyatékos személyek otthona

19. Időskorúak gondozóháza

31. Gyermekek átmeneti otthona

8. Hajléktalanok otthona

20. Fogyatékosok gondozóháza

32. Családok átmeneti otthona

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

33. Nevelőszülői hálózat

10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

34. Javítóintézet

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

23. Hajléktalanok átmeneti szállása

35. Gyermekotthon

12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 

 

37. Egyéb éspedig:     

11. Fenntartó típusa:

1. állami

2. nem állami

3. egyházi

12.Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]

1. intézményvezető

13. szociális munkatárs

26. növendékügyi előadó

2. szakmai vezető

14. ápoló

27. gyógypedagógus

3. szociális segítő

15. szociális és mentálhigiénés csoportvezető

28. pszichológus

4. gondozó

16. foglalkoztatás szervező

29. fejlesztő pedagógus

5. szakgondozó

17. helyettes szülői tanácsadó

30. pedagógus

6. vezető gondozó

18. nevelő

31. pszichológiai tanácsadó

7. családgondozó

19. nevelőszülő

32. gyógytornász

8. családgondozó asszisztens

20. gyermekfelügyelő

33. konduktor

9. utógondozó

21. gyermekvédelmi ügyintéző

34. munkaoktató

10. gondozási központ vezető

22. nevelőszülői tanácsadó

35. közvetítő

11. klubvezető

23. örökbefogadási tanácsadó

36. hivatásos gondnok

12. mentálhigiénés munkatárs

24. gyermekvédelmi gyám

37. terápiás munkatárs

 

25. gyermekgondozó

38. egyéb, éspedig:     

13.1. Jelenlegi munkáltatónál a munkaviszony kezdete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony,

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésének ideje, tevékenység kezdete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Iskolai végzettség:

1. általános iskolai végzettség

2. középfokú végzettség

3. felsőfokú végzettség

15. A szakképzettségre vonatkozó adatok: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]

A képzettség megnevezése***

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél, bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Szakvizsgára kötelezett-e:****

1. Igen

2. Nem

 

 

Dátum: ......................................................

P. H.

 

........................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

_________________

* Amennyiben ismert kérjük kitölteni!

** Amennyiben megegyezik a székhellyel, nem kell kitölteni!

*** A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést kell feltüntetni!

**** Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-a és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. §-a alapján

2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez18

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett
változások bejelentéséhez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett
változások bejelentéséhez

Nyilvántartás szám:

 

 

 

 

Név: ............................................................... Születési, családi és utónév: .............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................... Születési dátum: ...............................................................................................................................................

A változás oka:

1. Munkahelyen belüli telephely váltás:

Régi telephely neve, címe: ................................................................................................................................................................ kódja:

 

 

 

 

Ellátási forma:     

Új telephely neve, címe: ................................................................................................................................................................... kódja:

 

 

 

 

Ellátási forma:     

2. Személyes adatok változása:

Nyilvántartásban szereplő név:     

Új név:     

3. Munkakör változása:

Nyilvántartásban szereplő munkakör:     

Új munkakör:     

(Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát mellékeljék!)

4. Szakképzettség változása:

A munkakörhöz, tevékenységi körhöz kapcsolódó
új szakképesítés

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél, bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

(Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát mellékeljék!)

5. Szüneteltetés:

A szüneteltetés kezdő időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szüneteltetés oka: (A megfelelő rész aláhúzandó)

1. Gyermekgondozási segély

2. Gyermekgondozási díj

3. Sorkatonai szolgálat

4. Polgári szolgálat

5. Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság

A szüneteltetés befejezésének időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ...................................................

P. H.

 

.......................................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

3. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatösszesítő

Adatösszesítő

 

Az intézmény neve: ...................................................................................................................................................…………..

 

Az intézmény címe: ..................................................................................................................................................…………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

A személyes gondoskodást végzők nyilvántartásban felvétetni kívánt személyek listája:

Sorszám

Név

Születési idő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ................................................................

P. H.

 

 

.....................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása

4. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez19

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek szakvizsga és továbbképzési kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek szakvizsga és továbbképzési kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez

Nyilvántartási szám:

 

 

 

 

 

 

Munkáltató kódja:

 

 

 

 

 

 

1. Név: ........................................................................ Születési, családi és utónév: .............................................................................................................…...

2. A bejelentés oka:

2.1. Szakvizsga letétele

A szakvizsga letételének időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakvizsgát szervező intézmény neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………

A szakvizsgát tanúsító oklevél száma: ………………………………………………………………………………………………………………….

(A szakvizsga letételét igazoló oklevél másolatát kérjük csatolják!)

2.2. Továbbképzési kötelezettség teljesítése:

A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen akkreditált továbbképzések:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolják!)

2.3. Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése:

A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzési rendszerben akkreditált képzések:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolják!)

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált képzések:

A továbbképzés indítási engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzés óraszáma

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolják!)

Dátum: ..........................................................................................

P. H.

 

.................................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

5. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez20

Igazolás

a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről

Igazolás
a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről

Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Leánykori név: ………………………………………………………………………………………………………………………

Születési hely: ……………………………………………………………………………………………………………….………

Születési idő: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………….………

Nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak nyilvántartását vezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevében igazolom, hogy a fent nevezettet felvettük a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába.

Az igazolás érvényes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ig

Dátum: ……………………………………………………..

P. H.

 

………………………………………………..
a nyilvántartó képviselőjének aláírása

6. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez21

Igazolás

a személyes gondoskodást végző munkavállalók nyilvántartásba vételéről

Igazolás
a személyes gondoskodást végző munkavállalók nyilvántartásba vételéről

    A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartását vezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevében igazolom, hogy az alább felsorolt munkavállalóikat, a feltüntetett nyilvántartási számokon felvettük a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába.

Név

Születési idő

Nyilvántartási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ................................................................

P. H.

 

 

.....................................................................
a nyilvántartó képviselőjének aláírása

7. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez22

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adatainak a működési nyilvántartásból való törléséhez

Nyilvántartási szám:

 

 

 

 

 

 

1. Név: ................................................................. Születési, családi és utónév: ......................................................................................................................

2. A munkáltató neve, címe: .................................................................................................................................................................... kódja:

 

 

 

 

3. A nyilvántartásból való törlés oka (A megfelelőt kérjük aláhúzni!):

1. a személyes gondoskodást végző személy halála

2. a foglalkozás gyakorlásától eltiltó bírósági határozat

3. nyugdíjazás

4. rokkantnyugdíj

5. munkahelyváltozás

6. egyéb:.................................................................................................

4. A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének,

befejezésének ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

Dátum: ..................................

 

....................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!