nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
2018-07-01
2020-02-08
13
Jogszabály

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Szt. 92/D–92/H. §-aiban foglaltak szerint a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)1 személyes gondoskodást végző személy az, aki

aa)2 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és

ab)3 a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, ideértve azt is, ha jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült;

b) főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony esetén az a munkaviszony tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették.

2. §4 A működési nyilvántartást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: nyilvántartó) vezeti.

3. § A nyilvántartónak

a) a nyilvántartási adatok bejelentése [Szt. 92/F. § (1) bekezdés] az 1. számú melléklet szerinti adatlapon,

b) a személyes gondoskodást végző személy adataiban bekövetkezett változások bejelentése a 2. számú melléklet szerinti adatlapon

történik.

4. § (1) A 3. § szerinti bejelentési kötelezettségnek

a)5 a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben, illetve javítóintézetben munkaviszonyban főállásban foglalkoztatott, illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyes gondoskodást végző személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló) vonatkozóan az intézmény vezetője, illetőleg a működtető (a továbbiakban együtt: munkáltató),

b) önmagára vonatkozóan [a ba)bc) alpontokban foglalt személyek a továbbiakban együtt: önbejelentésre kötelezett]

ba)6 a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény, illetve a javítóintézet vezetője,

bb)7 a személyes gondoskodást vállalkozóként végző személy,

bc) a települési önkormányzattal munkaviszonyban álló, egyszemélyes szolgáltatásként személyes gondoskodást végző személy (családgondozó, házigondozó, falugondnok stb.)

tesz eleget.

(2)8 A munkáltató a bejelentési kötelezettsége teljesítésekor az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványokat a 3. számú melléklet szerinti adatösszesítővel továbbítja a nyilvántartónak. A munkáltató bejelentési kötelezettsége a próbaidőre alkalmazottakra nem vonatkozik.

5. § A munkavállaló

a)9 a működési nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat a munkába lépéskor, illetőleg a nevelőszülői tevékenysége megkezdésekor,

b)10 az adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül,

c)11 a továbbképzési, illetve a vezetőképzési kötelezettség teljesítését az arról szóló igazolás, illetve tanúsítvány kézhezvételét követő harminc napon belül

köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.

6. §12 (1) A munkáltató

a)13 a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz kötött és választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig,

b) a vezetőképzésre kötelezett munkavállaló vezetőképzési kötelezettségének teljesítését az arról szóló tanúsítvány bemutatását követő harminc napon belül

jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.

(2) Az adatlaphoz mellékelni kell a továbbképzési programon való részvételről a továbbképzés szervezője által kiállított igazolás, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolatát.

(3) Ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési, illetve képzési időszak tovább folytatódik, a továbbképzési, illetve a képzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve vezetőképzés elvégzésének igazolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az önbejelentésre kötelezett továbbképzési és vezetőképzési kötelezettségének bejelentésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.

7. §14 (1) A nyilvántartó az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki

a) a működési nyilvántartásba vételről,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása esetén annak működési nyilvántartásba vételéről, továbbá

c) új továbbképzési, képzési időszak kezdetekor, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési, illetve a vezetőképzésre kötelezett a vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, és a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel.

(2) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás

a) a nyilvántartásba vett személyre irányadó továbbképzési vagy képzési időszak végéig,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege változásának időpontjáig vagy

c) – a vezetőképzésre nem kötelezett és a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesülő személy esetén – a munkaviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony vagy a személyes gondoskodást nyújtó tevékenység megszűnéséig

érvényes.

(3) A nyilvántartó az igazolást a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek küldi meg. A munkáltató az igazolást a munkavállaló részére köteles átadni.

(4) Ha a nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a nyilvántartó a nyilvántartásba vételről a 6. számú melléklet szerint visszaigazolást küld a munkáltatónak.

(5) A működési nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásba vételről szóló igazolást

a) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti új igazolás kiállításáig, vagy

b) – ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesül, és a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján vezetőképzésre nem kötelezett – a munkaviszonyának, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának, vagy önbejelentésre kötelezett személy esetén a személyes gondoskodást nyújtó tevékenységének megszűnéséig

köteles megőrizni.

(6) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.

8. § (1) Ha a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény – az önbejelentésre kötelezett halálát kivéve – következik be, a bejelentésre kötelezett a körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a 7. számú melléklet szerinti adatlapon köteles ezt a nyilvántartónak bejelenteni.

(2)15 Ha a munkáltató a működési nyilvántartásból való törlést az Szt. 92/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt kéri, és az adatlapon jelzi, hogy a volt munkavállaló feltehetően a jövőben is az e rendelet alapján működési nyilvántartásba vételi kötelezettséggel járó tevékenységet fog végezni, úgy a nyilvántartó egy évig nem törli az adatokat. Amennyiben az egy év alatt nem érkezik a nyilvántartott személyre vonatkozóan új bejelentés, az adatokat törölni kell.

(3)16 Az önbejelentésre kötelezettek működési nyilvántartásból való törlésére az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. §17 A munkáltató, illetve az önbejelentésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését18 követő 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelenti a nyilvántartónak a vezetőképzésre kötelezett adatait.

1. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez19

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez

Kérjük az adatlapot írógéppel vagy nyomtatott betűkkel töltsék ki!

Nyilvántartási szám*

 

 

 

 

 

 

1. Megye:     

2. Név:     

3. Születési, családi és utónév:     

4. Neme: 1. férfi 2. nő

5. Születési hely: .................................................................

6. Születési idő:     

7. Anyja neve: .....................................................................

8. Állampolgárság:     

9. Munkáltató székhelyének neve, címe:     

A nyilvántartó által megadott kódja:

 

 

 

 

Telefonszáma:     

**Telephely neve, címe:     

A nyilvántartó által megadott kódja:

 

 

 

 

Telefonszáma:     

10. Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)

1. Étkeztetés

13. Idősek klubja

25. Fogyatékos személyek lakóotthona

2. Házi segítségnyújtás

14. Gondozási központ

26. Gyermekjóléti szolgálat

3. Családsegítés

15. Fogyatékosok nappali intézménye

27. Bölcsődei ellátás

a) Bölcsőde

b) Mini bölcsőde

c) Munkahelyi bölcsőde

d) Családi bölcsőde

4. Idősek otthona

16. Szenvedélybetegek nappali intézménye

28.

5. Pszichiátriai betegek otthona

17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye

29. Napközbeni gyermekfelügyelet

6. Szenvedélybetegek otthona

18. Nappali melegedő

30. Helyettes szülő

7. Fogyatékos személyek otthona

19. Időskorúak gondozóháza

31. Gyermekek átmeneti otthona

8. Hajléktalanok otthona

20. Fogyatékosok gondozóháza

32. Családok átmeneti otthona

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

33. Nevelőszülői hálózat

10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

34. Javítóintézet

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

23. Hajléktalanok átmeneti szállása

35. Gyermekotthon

12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 

 

37. Egyéb éspedig:     

11. Fenntartó típusa:

1. állami

2. nem állami

3. egyházi

12.Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]

1. intézményvezető

13. szociális munkatárs

26. növendékügyi előadó

2. szakmai vezető

14. ápoló

27. gyógypedagógus

3. szociális segítő

15. szociális és mentálhigiénés csoportvezető

28. pszichológus

4. gondozó

16. foglalkoztatás szervező

29. fejlesztő pedagógus

5. szakgondozó

17. helyettes szülői tanácsadó

30. pedagógus

6. vezető gondozó

18. nevelő

31. pszichológiai tanácsadó

7. családgondozó

19. nevelőszülő

32. gyógytornász

8. családgondozó asszisztens

20. gyermekfelügyelő

33. konduktor

9. utógondozó

21. gyermekvédelmi ügyintéző

34. munkaoktató

10. gondozási központ vezető

22. nevelőszülői tanácsadó

35. közvetítő

11. klubvezető

23. örökbefogadási tanácsadó

36. hivatásos gondnok

12. mentálhigiénés munkatárs

24. gyermekvédelmi gyám

37. terápiás munkatárs

 

25. gyermekgondozó

38. szakápoló

 

 

39. vezető szakápoló

 

 

40. egyéb, éspedig: ……………………..

13.1. Jelenlegi munkáltatónál a munkaviszony kezdete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony,

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésének ideje, tevékenység kezdete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Iskolai végzettség:

1. általános iskolai végzettség

2. középfokú végzettség

3. felsőfokú végzettség

15. A szakképzettségre vonatkozó adatok: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]

A képzettség megnevezése***

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél, bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    Alap vezetőképzésre kötelezett-e:    1. Igen    2. Nem

Mester vezetőképzésre kötelezett-e:    1. Igen    2. Nem

Dátum: ......................................................

P. H.

 

........................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

_________________

* Amennyiben ismert kérjük kitölteni!

** Amennyiben megegyezik a székhellyel, nem kell kitölteni!

*** A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést kell feltüntetni!

**** Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-a és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. §-a alapján

2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez20

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett változások bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: __________

I.    Személyes adatok

1.    Név:     

2.    Születési családi és utónév:     

3.    Születési hely, idő:     

4.    Anyja neve:     

II.    A változás oka

1.    Munkahelyen belüli telephelyváltás

1.1.    Régi telephely neve, címe:     

1.2.    Régi telephely kódja: _________

1.3.    Ellátási forma:     

1.4.    Új telephely neve, címe:     

1.5.    Új telephely kódja: _________

1.6.    Ellátási forma:     

2.    Személyes adatok változása

2.1.    Nyilvántartásban szereplő név:     

2.2.    Új név:     

3.    Munkakör változása

3.1.    Nyilvántartásban szereplő munkakör:     

3.2.    Új munkakör:     

(Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)

4.    Szakképzettség változása

 

A munkakörhöz, tevékenységi körhöz kapcsolódó új szakképesítés

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél,
bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)

5.    Szünetelés:

5.1.    A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege

5.1.1.    továbbképzési időszak

5.1.2.    képzési időszak

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

5.2.    A szünetelés kezdő időpontja: ____________

5.3.    A szünetelés oka:

5.3.1.    Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság

5.3.2.    Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénz

5.3.3.    Szülési szabadság

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

5.4.    A szünetelés befejezésének időpontja: ______________

6.    A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása

6.1.    A kötelezettség változásának kezdő időpontja: _________________

(A vezetői megbízás, illetve az új vezetői megbízás kezdő időpontját, illetve a vezetői megbízás visszavonásának időpontját kell feltüntetni.)

6.2.    A kötelezettség változásának módja:

6.2.1.    mester vezetőképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett

6.2.2.    alap vezetőképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett

6.2.3.    alap vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett

6.2.4.    mester vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett

6.2.5.    továbbképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett

6.2.6.    továbbképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett

6.2.7.    továbbképzésre nem kötelezett alap vezetőképzésre kötelezetté válik

6.2.8.    továbbképzésre nem kötelezett mester vezetőképzésre kötelezetté válik

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

Dátum: ............................

P. H.

...................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása

3. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatösszesítő

Adatösszesítő

 

Az intézmény neve: ...................................................................................................................................................…………..

 

Az intézmény címe: ..................................................................................................................................................…………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

A személyes gondoskodást végzők nyilvántartásban felvétetni kívánt személyek listája:

Sorszám

Név

Születési idő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ................................................................

P. H.

 

 

.....................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása

4. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez21

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési, illetve vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: ______________

Munkáltató kódja: _______________

I.    Személyes adatok

1.    Név:     

2.    Születési családi és utónév:     

3.    Születési hely, idő:     

4.    Anyja neve:     

II.    Továbbképzési kötelezettség teljesítése

1.    A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen minősített továbbképzések:

 

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzés formája
(kötelező, munkakörhöz kötött, választható)

A továbbképzést szervező megnevezése/neve, címe

A továbbképzési pontérték megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

2.    Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése

2.1.    Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett képzések:

 

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

2.2.    A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált képzések:

 

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

III.    Vezetőképzési kötelezettség teljesítése:

1.    A képzés szintje, szakasza:

1.1.    Alap vezetőképzés:

a)    alapozó képzése

b)    megújító képzése

1.2.    Mester vezetőképzés

a)    alapozó képzése

b)    megújító képzése

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

2.    A vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány száma:     

(A vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kérjük csatolni!)

Dátum: ............................................

P. H.

....................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása

5. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez22

Igazolás

a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről

1.    Név:     

2.    Születési családi és utónév:     

3.    Születési hely:     

4.    Születési idő:     

5.    Anyja neve:     

6.    Nyilvántartási száma: ____________________

7.    A személyes gondoskodást végző személyek adatainak nyilvántartását vezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevében igazolom, hogy

a)    a fent nevezettet felvettük a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába

b)    a fent nevezett továbbképzési, képzési kötelezettsége jellegének változása okán a működési nyilvántartásba vételéről szóló igazolás érvényessége a 8. pontban foglaltak szerint módosult

c)    a fent nevezett a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, valamint részére új továbbképzési, képzési időszak indult, így a működési nyilvántartásba vételéről szóló igazolás érvényessége a 8. pontban foglaltak szerint módosult

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

8.    Az igazolás érvényes: ____________________- ig

Dátum: .................................................................

P. H.

..................................................................................
a nyilvántartó képviselőjének aláírása

6. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez23

Igazolás

a személyes gondoskodást végző munkavállalók nyilvántartásba vételéről

Igazolás
a személyes gondoskodást végző munkavállalók nyilvántartásba vételéről

    A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartását vezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevében igazolom, hogy az alább felsorolt munkavállalóikat, a feltüntetett nyilvántartási számokon felvettük a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába.

Név

Születési idő

Nyilvántartási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ................................................................

P. H.

 

 

.....................................................................
a nyilvántartó képviselőjének aláírása

7. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez24

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adatainak a működési nyilvántartásból való törléséhez

Nyilvántartási szám:

 

 

 

 

 

 

1. Név: ................................................................. Születési, családi és utónév: ......................................................................................................................

2. A munkáltató neve, címe: .................................................................................................................................................................... kódja:

 

 

 

 

3. A nyilvántartásból való törlés oka (A megfelelőt kérjük aláhúzni!):

1. a személyes gondoskodást végző személy halála

2. a foglalkozás gyakorlásától eltiltó bírósági határozat

3. nyugdíjazás

4. rokkantnyugdíj

5. munkahelyváltozás

6. egyéb:.................................................................................................

4. A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének,

befejezésének ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

Dátum: ..................................

 

....................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!