nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
2018-02-06
2018-06-30
22
Jogszabály

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Szakmai továbbképzés

1. §1 (1) E rendelet alkalmazásában

1. főállás: több egyidejűleg fennálló munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony esetén az a jogviszony, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok vagy közalkalmazotti jogviszonyok esetén pedig az a jogviszony, amelyiket korábban létesítették;

2. képesítéshez kötött tevékenység: képesítési előíráshoz kötött tevékenység

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet,

b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet vagy

c) a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

alapján;

3. személyes gondoskodást végző személy: az a személy, aki

a) képesítéshez kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és

b) a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

(2) A személyes gondoskodást végző személy – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett).

(3)2 E rendelet hatálya nem terjed ki a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett személyes gondoskodást végző személyre.

(4) A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra,

b) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján a nevelőszülő-képesítés megszerzése alól mentesül.

2. § (1)3 A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama hat év. A továbbképzési időszak kezdete munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítők, illetőleg a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést megszerzők esetében a munkába állás, a foglalkoztatás megkezdésének, illetőleg a szakképesítés megszerzésének napja. Az egyéni vállalkozói tevékenység esetében a továbbképzési időszak kezdete a tevékenység megkezdésének napja. Azon személyek számára, akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul.

(2)4 A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezettnek az 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, illetőleg az egyéni vállalkozói tevékenységgel felhagy. Ha a továbbképzési időszak megszakadását követő egy éven belül a továbbképzésre kötelezett újólag az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában megjelölt képesítéshez kötött tevékenységbe kezd, illetőleg arra vonatkozóan munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a továbbképzési időszak továbbfolytatódik, és a megszakadásig megszerzett pontokat a továbbképzési pontok teljesítésekor [3. § (2) bekezdés] figyelembe kell venni.

(2a)5 A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté. Ha az érintett személy a továbbképzési időszak megszakadását követő egy éven belül ismét e rendelet szerinti továbbképzésre válik kötelezetté, a továbbképzési időszak tovább folytatódik, és a továbbképzési időszak megszakadásig szerzett pontokat a továbbképzési pontok teljesítésekor figyelembe kell venni.

(3)6 A továbbképzési időszakba – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számít bele az az idő, amely alatt a továbbképzésre kötelezett szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe (a továbbiakban: szünetelés).

(4) Ha a szünetelés ideje alatt a továbbképzésre kötelezett megszerzi a 3. § (2) bekezdésben meghatározott pontokat, ezzel teljesíti továbbképzési kötelezettségét, és a szünetelés időtartama teljes egészébe beszámít a továbbképzési időszakba.

(5) Ha a szünetelés ideje alatt a továbbképzésre kötelezett a 3. § (2) bekezdésében meghatározott pontoknak csak egy részét szerzi meg, a szünetelés időtartama nem számít be a továbbképzési időszakba, de a megszerzett pontokat a szünetelés után figyelembe kell venni.

(6) Teljesíti a továbbképzési kötelezettségét az, aki az adott továbbképzési időszak alatt

a) a munkaköréhez kapcsolódó területen

aa) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést vagy felsőfokú alapképzésben oklevelet szerez,

ab) felsőfokú végzettség esetén kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevelet szerez,

ac) tudományos fokozatot szerez;

b) szociális szakvizsgát vagy pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás esetén pedagógus szakvizsgát tesz.

3. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással (a továbbiakban: továbbképzési pontérték) történik.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie.

(3)7 Ha a továbbképzésre kötelezett más jogszabály alapján is köteles továbbképzésben részt venni és ezen kötelezettségének eleget tett, csak a (2) bekezdésben meghatározott pontok felét kell megszereznie. Ez a kedvezmény csak akkor érvényesül, ha a továbbképzésre kötelezett a más jogszabály alapján teljesített továbbképzést az adott továbbképzési időszak alatt, vagy az azt közvetlenül megelőző egy éven belül teljesíti. A más jogszabály alapján teljesített továbbképzés teljesítési idejének meghatározásakor a továbbképzésen történő részvételről kiállított igazolás, illetve bizonyítvány kiállításának az időpontja az irányadó.

(3a)8 A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szakápolási központban szakápoló, vezető szakápoló munkakörben foglalkoztatottaknak a (2) bekezdésben meghatározott pontok 40%-át kell megszerezniük, az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti egészségügyi szakmai továbbképzési kötelezettségük mellett.

(4)9 Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott, érvényes minősítéssel rendelkező minősített továbbképzési programokon történő részvétellel szerezhető. Ugyanazon minősített továbbképzési programon megszerzett továbbképzési pont az adott továbbképzési időszakban csak egyszer vehető figyelembe.

(5)10 A minősített továbbképzési programok típusai a következők:

a)11 szakmai tanfolyam: az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében egyes szakmai témaköröket legalább 30 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő képzés, amelyen való részvétellel legalább 30, legfeljebb 50 továbbképzési pont szerezhető;

b)12 szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás: a szakmai önismeretet, készséget, képességet fejlesztő legalább 25 órából álló csoportmunkát – ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is – feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35 továbbképzési pont szerezhető;

c)13 szakmai tanácskozás: a szociálpolitika, a gyermekvédelem vagy a gyermekjóléti, illetőleg a szociális gondoskodás témakörében szervezett legalább öt előadásból álló rendezvény, amelyen való részvétellel legalább 5, legfeljebb 10 továbbképzési pont szerezhető;

d)14 külföldi vagy hazai tanulmányút: egy adott szakmai téma tanulmányozására, gyakorlati tapasztalatok elsajátítására szervezett legalább háromnapos tapasztalatcsere, amelyen való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

e)15 szakmai műhely: egy év alatt legalább hat fórumot (találkozást) tartó, alkalmanként egy-egy szakmai témát napirendre tűző rendezvénysorozat, amelyen négy vagy több alkalommal való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

f)16 szakmai e-learning: elméleti, illetve gyakorlati tartalmú kurzus, egyes szakmai témaköröket legalább 5 órában feldolgozó és számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

g)17 szakmai blended-learning: egyes szakmai témaköröket legalább 4-4 órás személyes kontakt óra és online foglalkozás keretében feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

h)18 szakmai terepgyakorlati továbbképzés: egyes szakmai témaköröket az oktató által a hallgatóra bízott szakmai feladatok elvégzésével egyidejűleg, terepgyakorlatok keretében, legalább 5 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.

(6)19 A továbbképzési pontértékek elismerésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési időszakban legalább egy olyan szakmai tanfolyamon vegyen részt, amely tekintetében – a tanfolyamra jelentkezés időpontjában – a továbbképzésre kötelezett személy által gondozott ellátotti csoport a 2. számú melléklet 6. pontjában meghatározott és a 4. § (6) bekezdése alapján közzétett ellátotti csoporttal megegyezik.

(7)20 A továbbképzés szervezője a minősített továbbképzési programon való részvételről, illetve a program szerinti feltételek teljesítéséről az 1. számú melléklet szerinti igazolást adja ki.

4. § (1)21 Minősített továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet.

(1a)22 Ha a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztik, az (1) bekezdéstől eltérően a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult továbbképzés szervezésére.

(2)23 A továbbképzési programok minősítését, a továbbképzési pontértékek meghatározását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) végzi.

(2a)24 A Főigazgatóság a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált, továbbá az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett továbbképzések esetén egyszerűsített minősítést végez, melynek során a program továbbképzési pontértékét határozza meg.

(3)25 A minősítés három évre érvényes

a) szakmai tanfolyam,

b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás,

c) szakmai e-learning,

d) szakmai blended-learning és

e) szakmai terepgyakorlati továbbképzés

esetén.

(3a)26 A minősítés egyszeri alkalomra érvényes

a) szakmai tanácskozás,

b) külföldi vagy hazai tanulmányút és

c) szakmai műhely

esetén.

(4)27 A továbbképzési program minősítése a program benyújtásával egyidejűleg kérhető. A minősítési kérelmet három példányban, a Főigazgatóság honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon kell a Főigazgatóság részére benyújtani.

(5)28 A továbbképzési program minősítési díja

a)29 szakmai tanfolyam, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, szakmai e-learning, szakmai blended-learning, illetve szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének (a továbbiakban: alapdíj) 70%-a,

b) szakmai tanácskozás, külföldi vagy hazai tanulmányút, illetve szakmai műhely esetén az alapdíj 30%-a.

(6)30 A Főigazgatóság a továbbképzés-szervezési joggal rendelkező szervezet esetében az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program 2. számú mellékletben meghatározott adatait a (4) bekezdés szerinti minősítési kérelem benyújtásának negyedévét követő negyedév utolsó napjáig a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi.

(6a)31 A Főigazgatóság a továbbképzés-szervezési jog 11/A. § szerinti felfüggesztését követő 60 napon belül közzéteszi a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon a felfüggesztéssel érintett szervezet nevét, a felfüggesztéssel érintett továbbképzési programok engedélyszámát, valamint a felfüggesztés kezdő és záró időpontját.

(6b)32 A Főigazgatóság az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programjainak a 2. számú mellékletben meghatározott adatait a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon folyamatosan közzéteszi.

(7)33 Az adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program csak a (6) bekezdés szerinti közzétételt követően indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés tényleges indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal a Főigazgatóságnak az indítást megelőzően legalább 10 munkanappal bejelenteni.

(8)34 A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a közzétételben meghatározott minősítés érvényességéig szervezhető. A továbbképzés szervezője

a) – a szakmai e-learning kivételével – a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig,

b) a megszervezésre került szakmai e-learningről a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő február 28-áig,

c) a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év február 28-áig

beszámol, illetve bejelentést tesz a Főigazgatóság részére.

(9)35

(10)36 Az a továbbképző szervezet, amelynek továbbképzési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztették, továbbképzési programot a felfüggesztés időtartama alatt nem indíthat.

4/A. §37 (1) A továbbképzés szervezője a 3. § (5) bekezdés szerinti minősített továbbképzésekről – csoportonként – nyilvántartást vezet.

(2)38 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program minősítési kérelmének eredeti teljes körű dokumentációját, a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet – szakmai e-learning, szakmai blended-learning és szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a résztvevők névsorát –, a résztvevők működési nyilvántartási számát és a részvételi díjat, továbbá

a) szakmai tanfolyam esetén a tanfolyami naplót, az ismeretek számonkéréséről készült – a számonkérést végzők aláírásával ellátott – jegyzőkönyvet, valamint írásbeli számonkérés esetén a továbbképzésben részt vevők által készített dolgozatot, illetve tesztet,

b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a trénerek nevét és az alkalmazott módszert,

c) szakmai tanácskozás esetén az előadások címét,

d) külföldi vagy hazai tanulmányút esetén a tanulmányozott módszert,

e) szakmai műhely esetén a fórumok szakmai témáját,

f) szakmai e-learning és szakmai blended-learning esetén az ismeretek számonkéréséről készült dolgozatot, illetve tesztet,

g) szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a számonkérésről készült jegyzőkönyvet

tartalmazza.

(3)39 A továbbképzés szervezője – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon túl – minden megszervezett továbbképzés esetében nyilvántartja a továbbképzésről kiadott és sorszámmal ellátott igazolásokat.

(4)40 A továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a továbbképzés végén – kérdőív formájában – lehetőséget kell biztosítania a minősített továbbképzés résztvevői számára a továbbképzés értékelésére, a résztvevők azonosítására alkalmatlan módon, írásos, illetve szakmai e-learning és szakmai blended-learning esetén elektronikus formában. A résztvevők által kitöltött kérdőívet a továbbképzés szervezője nyilvántartja.

(5)41 Az (1)–(4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat (a továbbiakban együtt: továbbképzési nyilvántartás) a továbbképzés szervezőjének a továbbképzés lezárultát követően öt évig meg kell őrizni.

(6)42 A Főigazgatóság, illetve az általa kijelölt szakértő jogosult a továbbképzési nyilvántartásba a helyszínen betekinteni. A betekintési jog gyakorlásához a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzési nyilvántartást rendelkezésre bocsátani és az ahhoz kapcsolódó felvilágosítást megadni.

4/B. §43 (1) A továbbképzést szervező a minősített továbbképzésen részt vevővel a polgári jog általános szabályai szerint képzési szerződést köt.

(2) A képzési szerződést írásban kell megkötni. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy a szerződés az e rendelet alapján megkötött képzési szerződés.

(3) A képzési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a továbbképzést szervező szervezet megnevezését, címét, képviselőjének nevét vagy a továbbképzést szervező személy nevét és címét,

b) a továbbképzési program címét,

c) a továbbképzési program engedélyszámát,

d) a továbbképzési csoport

da) továbbképzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,

db) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,

dc) továbbképzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat,

e) a továbbképzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,

f) szakmai tanfolyam, szakmai e-learning, szakmai blended-learning, illetve szakmai terepgyakorlat esetén a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,

g) a résztvevő számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a továbbképzésben részt vevőt érintő következményeket,

h) a részvételi díj mértékét és fizetésének módját,

i) a továbbképzésben részt vevő személy, illetve a továbbképzést szervező szerződésszegésének következményeit, valamint

j) a panaszkezelés módját.

(4) A továbbképzést szervező a részvételi díjat egy összegben köteles meghatározni. A képzési szerződésben egy összegben feltüntetett részvételi díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő terhére.

5–9. §44

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal továbbképzéssel kapcsolatos feladatai45

10. §46

11. §47 A Főigazgatóság feladatai a következők:

a) a továbbképzések szakmai követelményrendszerének a kidolgozása,

b) a továbbképzési programok minősítése, pontértékeinek meghatározása,

c) a továbbképzések szakmai felügyelete,

d) a továbbképzésekkel, illetve a továbbképzésekhez kapcsolódó számonkérésekkel kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása.

11/A. §48 (1) A Főigazgatóság a továbbképzések szakmai felügyelete keretében nyomon követi a minősített továbbképzési programok megvalósítását. Ha a továbbképzés megvalósítása a minősített továbbképzési programtól eltér, vagy a továbbképző szervezet az e rendeletben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a Főigazgatóság határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet az eltérés megszüntetésére, illetve az e rendeletben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére.

(2) Ha a továbbképző szervezet az (1) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és

a) a továbbképzés nem a továbbképzési programban meghatározott

aa) ismeretanyag felhasználásával,

ab) óraszámban,

ac) tematika oktatásával,

ad) képesítésű oktató, tréner, előadó, műhelyvezető, illetve tanulmányútért szakmailag felelős személy részvételével, vagy

ae) – a továbbképzési tevékenység folytatásához szükséges – tárgyi feltételek megléte mellett

történik,

b) a továbbképzés – a szakmai tanácskozás és a szakmai e-learning kivételével – a továbbképzési programban szereplő maximális résztvevői létszámnál magasabb résztvevői létszámmal történik,

c) a továbbképzés szervezője a továbbképzési programon való részvételről nem adja ki az 1. számú melléklet szerinti igazolást,

d) a továbbképzési programon való részvételről kiadott 1. számú melléklet szerinti igazolás adatai eltérnek a továbbképzési program 4. § (6) bekezdése szerint közzétett adataitól,

e) a továbbképzési program a minősítés érvényességi idejét meghaladóan kerül megszervezésre,

f) a továbbképzés szervezője a minősítési kérelemben feltüntetett adatainak változásáról legkésőbb 30 napon belül nem tesz írásbeli bejelentést a Főigazgatóságnak, vagy

g) a továbbképzés szervezője a 4. § (7), illetve (8) bekezdésében előírt bejelentési, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,

a Főigazgatóság a folyamatban lévő továbbképzések befejezését követően 2 évre felfüggeszti a továbbképző szervezet továbbképzés-szervezési jogát.

(3) Ha a szervezet továbbképzés-szervezési jogát felfüggesztik, a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult továbbképzés szervezésére.

(4) A továbbképző szervezet a Főigazgatóság jogsértő intézkedése esetén panaszt nyújthat be a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterhez.

12. § (1)49

(2)50 A Főigazgatóság feladatai

a) a továbbképzésekkel kapcsolatosan

aa) a továbbképzési programok minősítésre történő előkészítése, a minősítés után az érintettek kiértesítése,

ab) a továbbképzési tájékoztatók elkészítése és kiadása,

ac) kapcsolattartás a továbbképzést folytató szervezetekkel,

ad) a továbbképzésekkel kapcsolatos adminisztráció, információszolgáltatás,

ae) a szakértők felkérésével kapcsolatos feladatok,

af)51 a továbbképzések monitorozása, éves értékelése és az éves értékelésről beszámoló készítése a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek,

b)52

12/A. §53

13–14. §54

Egyéb rendelkezések

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.

(2)55 A továbbképzési terv tartalmazza

a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével,

b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,

c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását,

d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.

(3)56 A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni.

(4)57 A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére.

(5)58

15/A. §59

Záró és átmeneti rendelkezések60

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)61

(3)62

17. §63 (1) Az e rendelet – 2012. december 1-jétől hatályos – 3. § (6) bekezdésében foglaltakat csak annak a személyes gondoskodást végző személynek az esetében kell alkalmazni, aki a továbbképzési kötelezettségét 2012. november 30-ig nem teljesítette, és a továbbképzési időszaka 2014. november 30-át követően jár le.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes gondoskodást végző személyek esetében a rendelet 2012. november 30-án hatályos 3. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

(3)64

17/A. §65 (1) A 2014. január 1-jén nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy továbbképzési kötelezettsége – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – 2014. január 1-jén keletkezik, továbbképzési időszaka ezen a napon kezdődik.

(2)66 A 2013. december 31-én nevelőszülői jogviszonyban álló, nevelőszülő szakképesítéssel nem rendelkező személy továbbképzési kötelezettsége az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés, vagy a nevelőszülők részére szervezett Központi Oktatási Program (KOP) keretében szerzett nevelőszülő képesítés közül az előbb megszerzett szakképesítés vagy képesítés megszerzését követő hónap 1. napján keletkezik, továbbképzési időszaka ezen a napon kezdődik.

(3) Ha a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 2014. január 1-jét megelőzően hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt, továbbképzési kötelezettségének teljesítése során

a) a 2014. január 1-jét közvetlenül megelőző továbbképzési időszakában hivatásos nevelőszülőként megszerzett továbbképzési pontjait, továbbá elvégzett, valamint folyamatban lévő képzéseit figyelembe kell venni, és

b) a továbbképzési időszak időtartamát csökkenteni kell a 2014. január 1-jét közvetlenül megelőző továbbképzési időszakából 2013. december 31-ig eltelt időtartammal.

18. §67 A 2017. évben vizsgajoggal rendelkező intézmény a 2018. évi szociális alapvizsgára, illetve szociális szakvizsgára befizetett vizsgadíjat, valamint a meg nem valósult alapismereteket nyújtó tanfolyamra befizetett alaptanfolyami díjat a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépésétől68 számított 60 napon belül visszafizeti a befizető részére.

1. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez69

Sorszám: ............/............

Igazolás továbbképzésen való részvételről

I.    Személyi adatok

1.    Név:     

2.    Születési, családi és utónév:     

3.    Születési hely, idő:     

4.    Anyja neve:     

5.    Működési nyilvántartási szám:     

II.    Továbbképzési adatok

1.    A továbbképzés formája (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

1.1. szakmai tanfolyam

1.2. szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

1.3. szakmai tanácskozás

1.4. külföldi vagy hazai tanulmányút

1.5. szakmai műhely

1.6. szakmai e-learning

1.7. szakmai blended-learning

1.8. szakmai terepgyakorlati továbbképzés

Az I. pontban megnevezett személy a II. pontban szereplő továbbképzésen részt vett, annak feltételeit teljesítette.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez70

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez

1. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe:

 

2. A program címe:

 

3. A program minősítése érvényes:

 

4. A program célja, tartalma:

 

5. A program célcsoportja:

 

6. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):

 

7. A szerezhető továbbképzési pontérték:

 

8. A program indításának tervezett időpontja:

 

9. A program időtartama (óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai terepgyakorlat):

 

10. A program indításának tervezett helyszíne:

 

11. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

 

12. A továbbképzést szervező természetes személy neve, telefonszáma és e-mail-címe, vagy a továbbképzést szervező szervezet kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail-címe:

 

13. A program engedélyszáma:

 

14. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált:

 

15. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

 

2/A. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez71

Bejelentőlap továbbképzési program szervezéséről

A minősített továbbképzési program az alábbiak szerint kerül megrendezésre

1. A továbbképzést szervező megnevezése, címe:

 

2. A program címe:

 

3. A továbbképzési pontérték:

 

4. A program indításának és befejezésének tervezett időpontja:

 

5. A program indításának helyszíne:

 

6. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

 

7. A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

 

8. A program engedélyszáma:

 

Kelt: ..............................................., ........... év ................................... hónap ..... napján

P. H.

..........................................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

3. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez72

Beszámoló
a továbbképzési programokról

(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)

1.    A továbbképzésre vonatkozó információk

Továbbképzés engedélyszáma:    

Továbbképzés címe:    

Továbbképzést szervező megnevezése:    

Továbbképzést szervező címe:    

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:    

Továbbképzés minősítésének érvényességi ideje:    

A továbbképzés kezdő és záró időpontja:    

A továbbképzés helyszíne: .............................................................................................................. (intézmény neve)

...................................................................... (megye) .................................................................................... (város)

................................................................................................................. (út/utca/stb.) ............................. (házszám)

2.    A célcsoportra vonatkozó információk

2.1.    A továbbképzésen résztvevők szakterület szerinti összetétele:

 

Családvédelem, családgondozás

Idősek szociális ellátása

 

Gyermekjóléti alapellátás

Hajléktalan ellátás

 

Gyermekvédelmi szakellátás

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása

Egyéb, az előző szakterületekbe nem besorolható

2.2.    A továbbképzésen résztvevők jellemzően (kérjük a megfelelőt aláhúzni):

Egy intézményben, szolgáltatásban dolgoznak

A szervezés helyszínén, de különböző intézményben, szolgáltatásban dolgoznak

A régió különböző intézményeiben, szolgáltatásaiban dolgoznak

Az ország különböző területein működő intézményekben, szolgáltatásokban dolgoznak

3.    A beszámoló további részében maximum 2 oldal terjedelemben részletesen fejtse ki az alábbiakat:

A tervezett tematika megvalósult-e a továbbképzés során, és ha nem, mi volt az oka?

A választott oktatási módszer alkalmazhatóságának tapasztalatai

A résztvevők szakmai ismeretszintje

Több célcsoport részvétele esetén az eltérő munkakörben/munkaterületen dolgozók együttműködési szintje, készsége

A továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatok összegzése (a résztvevők aktivitása, passzivitása, esetleges problémák felmerülése stb.), illetve az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesített eredménye.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

.........................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

A beszámolót minden megszervezett, minősített továbbképzési programról a továbbképzés megszervezését követő hónap utolsó napjáig kell megküldeni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

1.    számú melléklet: A továbbképzés elvégzéséről igazolást kapott résztvevők névsora, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevők működési nyilvántartási számával.

2.    számú melléklet: Az elégedettség-vizsgálat kérdőíve

A beszámoló csak a mellékletekkel együtt fogadható el!

4. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez73

Bejelentőlap
a megelőző évben nem indított továbbképzési programról

Bejelentőlap
a megelőző évben nem indított továbbképzési programról

1.    A továbbképzésre vonatkozó információk

Továbbképzés engedélyszáma:    

Továbbképzés címe:    

Továbbképzést szervező megnevezése:    

Továbbképzést szervező címe:    

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:    

Továbbképzés minősítésének érvényességi ideje:    

2.    A továbbképzés elmaradásának oka

(Kérjük fejtse ki, hogy a továbbképzési program miért nem került megszervezésre!)

    

    

    

    

    

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

..........................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

5. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez74

6. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez75

7. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez76

8. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez77

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!