nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
2019-01-01
2019-11-21
36
Jogszabály

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 66. §-ának (8) bekezdésében és a 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya a a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó

a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,

b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként

foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2)2 E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben foglalkoztatott közalkalmazottakra.

(3)3 E rendelet alkalmazásában

a)4 szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;

b)5 gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;

c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;

d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény.

e)–f)6

[A Törvény 20/A. §-ához]7

1/A. §8 (1)9 A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása

a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”–„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be,

b)10 a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti kisgyermeknevelő munkakör esetében.

(2)11

(3)12 A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat

a) intézményvezető esetén

aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője,

ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve,

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója

látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője).

(4) A pályázati felhívásnak – a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,

b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját,

c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.

(5)13

(6)14

(7) A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,

b)–c)15

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

(10) A bizottság tagjai között kell lennie

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,

b)16

c)17 magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

(13)18 A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

(14)–(15)19

2. §20

[A Törvény 22. §-ának (4) bekezdéséhez]21

2/A. §22 A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I–II. pontja, valamint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

2/B. §23

[A törvény 23. §-ának (2)–(3) bekezdéséhez]

3. §24 (1) Magasabb vezetőnek minősül

a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese,

b)–c)25

(2) Vezetőnek minősül

a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,

c)26 az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető szakápoló, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

d)27

(3)28 A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

3/A. §29 A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

4. §30

[A törvény 39. §-ának (4) bekezdéséhez]

5. § (1) A munkáltató a közalkalmazott számára

a) szociális tanácsadó, valamint

b) gyermekvédelmi tanácsadó

címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott

a)31 az ,,E''–,,J'' fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és

b) legalább tízéves szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén eltöltött közalkalmazotti, az 1992. július 1-jét megelőző foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, illetve

c) tartósan magas színvonalú tevékenységet végez.

(3)32 A szociális szakvizsga az adományozás során előnyt jelent.

(4) A címpótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.

6. §33

(A törvény 55. §-ához)

7. § (1)34 A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.

(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni

a)35 a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztő pedagógusnak;

b) az ellátottak oktatását vagy foglalkoztatását nem órarend szerint végző foglalkoztatás-szervezőnek vagy munkavezetőnek [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet].

(3) Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében

a) hajléktalanok ellátását végző bentlakásos intézményben ápoló munkakörben,

b) pszichiátriai betegek otthonában ápoló munkakörben,

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában vagy rehabilitációs intézményében ápoló munkakörben,

d)36 nappali melegedőben szociális munkatárs, segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében gondozó vagy terápiás munkatárs munkakörben,

e)37 bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben

foglalkoztatják.

(4)38 A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szolgálatot ellátó szociális munkatársnak – ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el – legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.

(5)39 A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhető el.

7/A. §40 (1) A heti teljes munkaidőből 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát végezve eltölteni

a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelőnek, a pszichológusnak,

b) a javítóintézetben a nevelőnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.

(2) A heti teljes munkaidőből 24 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva eltölteni a gyermekotthoni gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak, a javítóintézeti gyógypedagógusnak.

(3)41 A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.

(4)42 A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben az örökbefogadási tanácsadónak és a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.

[A törvény 57. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. § Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult

a)43 a bölcsődei, mini bölcsődei és a 0–3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói,

b) a konduktori,

c)44 a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző fejlesztőpedagógusi, foglalkoztatás-szervezői,

d)45 a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, a nevelőszülői hálózat vezetője, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének vezetője, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,

e)46 a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott munkakörben,

f)47 a bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, pedagógus

g)48 a bölcsődében, mini bölcsődében a 2/a. számú melléklet II. pontjában meghatározott munkakörben

munkát végző közalkalmazott.

[A törvény 61–63. §-ához és 85. § (2) bekezdés a) pontjához]49

9. § (1)50 A közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)51 Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

(3)52 A Törvény 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni az alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítványt.

(4)53

(5)54 A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében, mini bölcsődében dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

10. §55 (1) A

a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,

b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,

c)56 bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,

d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre

e)57 Biztos Kezdet Gyerekházban a vezetői és a nem vezetői munkakörre

meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2) A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, legfeljebb három évre adhatja meg.

11. §58

[A törvény 66. §-ának (4) bekezdéséhez]

12. §59 Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket – a 13. §-ban foglaltak kivételével – a 3. számú melléklet tartalmazza.

13. §60 A 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett

a) a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további

b) pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelőtanári, szociális munkás, általános szociális munkás vagy

c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy

d) – a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett –tanítói, tanári

szakképzettséggel rendelkezik.

[A törvény 70. §-ának (3) bekezdéséhez]

14. §61 A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.

[A törvény 75. §-ának (1) bekezdéséhez]

15. § (1) A közalkalmazottat munkahelyi pótlék illeti meg a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2)62 A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, vezető ápoló, gondozó, szakápoló, vezető szakápoló;

b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkatárs;

c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott;

d) a bentlakásos szociális intézményekben

da) a diétás nővér, a dietetikus, a mozgásterapeuta, a gyógytornász, a foglalkoztatás szervező, a szabadidő-szervező, a szociális munkatárs, a terápiás munkatárs, a fejlesztő pedagógus, és lakóotthon esetében a segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,

db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző;

e) támogatott lakhatás szolgáltatásban az esetfelelős

esetében.

(3)63 Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó

a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,

b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét.

(4)64

(5)65 A pótlékalap legalább 50%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg

a) a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá

b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót.

(6)66 A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.

(6a)67

(6b)68 A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható. A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.

(6c)69 A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.

(6d)70 A többcélú gyermekvédelmi intézményben köznevelési feladatot ellátó intézményegységben dolgozó pedagógust gyermekvédelmi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(6e)71 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott gyermekvédelmi gyámot gyermekvédelmi gyámi pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.

(6f)72

(7)73 A kollektív szerződés a (2)–(6e) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.

(8)74 A kollektív szerződés a (2)–(6e) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25–100%-a közötti mértékben.

(9)75 A (2)–(6e) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.76

15/A. §77 (1) A közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2)78 Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.

(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

15/B. §79 (1) A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, melynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(3) A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

15/C. §80 (1) Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg

a)81 a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, vezető ápoló, vezető szakápoló),

b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),

c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és

d)82 az otthoni szakápolásra vagy szakápolásra egészségügyi engedéllyel rendelkező bentlakásos szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott

közalkalmazottat.

(2) Az egészségügyi kiegészítő pótlék – a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott – összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az egészségügyi kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) Az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 7. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

16. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)83 Ha a magasabb vezetői kinevezés – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján – 2011. január 1-jétől kezdődő magasabb vezetői megbízássá alakult át, a magasabb vezető tekintetében a vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a határozott időtartamra történő megbízásra vonatkozó rendelkezést a 2001. május 1-jét követően adott magasabb vezetői beosztásokra adott megbízás esetében kell alkalmazni.

(4)84 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (2)–(3) bekezdése alapján – az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően – megállapított pótlékok tekintetében a Kr.-nek az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)85 A Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – gyógypedagógiai pótlék mellett az e rendelet szerinti speciális otthoni pótlék, különleges otthoni pótlék nem folyósítható.

(6)86 A Kr. 15. § (12) bekezdés alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – pótlék mellett az e rendelet szerinti különleges szakértelmet igénylő munka után járó pótlék nem folyósítható.

(7)87 A 2013. szeptember 1-jén a 8. § f) pontjában meghatározott munkát végző közalkalmazott pótszabadságának számítása során a 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban munkával töltött időt is figyelembe kell venni.

17. §88 (1) A gyermekvédelmi gyám a hivatásos gyámi és a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat – azok megszűnéséig – a gyermekvédelmi gyámi munkakör keretében látja el.

(2) A gyermekvédelmi gyámi pótlékkal együtt a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlék nem folyósítható.

(3) Ha a közalkalmazott nem gyermekvédelmi gyámi munkakörben, hanem gyámi, gondozói tanácsadói vagy hivatásos gyámi munkakörben látja el a gyámi, illetve a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat, a 2013. december 31-ig átmeneti vagy tartós nevelésbe vett és általa ellátott gyermekek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig jogosult a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlékra.

(4) A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző gyermekotthon vezetőjét az általa ellátott valamennyi gyermek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. Nem illeti meg gyámi pótlék a hivatásos gyámot és a gyermekvédelmi gyámot.

(5)89

18. §90 (1) Az egészségügyi kiegészítő pótléknak az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. mellékletével megállapított összegére vonatkozó rendelkezéseket 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 2018. január 1-jén hatályos 7. számú melléklet szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az R1. 6. melléklete szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék összegének különbözetét – a 2018. január hónapban történt foglalkoztatásra tekintettel – 2018. március hónapban kell kifizetni. Ha a foglalkoztatás nem egész hónapban történik, a különbözetet időarányosan kell kifizetni.

19. §91 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról szóló 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni.

20. §92 (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított 5. és 6. számú mellékletet a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. Az ágazati, valamint a kiegészítő pótlék a közalkalmazott részére a 2016. január–június hónapokra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2016. augusztus hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2016. január 1-jét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. december 31-ét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

21. §93 (1) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 5. számú mellékletét a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

22. §94 (1) A 2017. december 31-én intézményvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében intézményvezető-helyettesi megbízása fennállásáig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

(2) A 2017. december 31-én intézményvezetői megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében 2020. december 31-éig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

1. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez95

2. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

I.96

Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

 

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök

orvos

*

*

*

szociális munkatárs

*

*

*

*

*

vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló, szakápoló

*

*

*

*

*

foglalkoztatás-szervező

*

*

*

fejlesztő pedagógus

*

*

*

*

*

mozgásterapeuta, gyógytornász

*

*

*

terápiás munkatárs

*

*

*

*

*

 

asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

segítő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

esetfelelős

*

*

*

*

*

2.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez nem kötött munkakörök

ápoló, szakápoló

*

*

*

gondozó

*

*

*

*

segítő, falu- és tanyagondnok

*

*

*

*

*

terápiás munkatárs

*

asszisztens

*

*

*

egyéb ágazati munkakörök

foglalkoztatás-
szervező, szabadidő-szervező

 

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

II.97

II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök

orvos

*

*

*

pszichiáter

*

*

*

pszichológus

*

*

*

pszichológiai tanácsadó

*

*

*

*

*

családgondozó

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

*

*

*

*

*

gyógytornász

*

*

konduktor

*

*

növendékügyi előadó

*

*

*

*

*

fejlesztőpedagógus

*

*

*

*

*

helyettes szülői tanácsadó

*

*

*

*

*

gyermekvédelmi gyám

*

*

*

*

*

jogász

*

*

*

szaktanácsadó

*

*

*

*

*

szakgondozó

*

*

kisgyermeknevelő

*

*

*

*

*

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó

*

*

*

*

*

nevelő

*

*

*

*

*

elhelyezési ügyintéző

*

*

*

*

*

közvetítő

*

*

*

*

*

családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó

*

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház vezetői munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök

a)

asszisztens/szakasszisztens

asszisztens

*

*

*

szakasszisztens

*

*

gyermekvédelmi asszisztens

*

*

b)

kisgyermeknevelő

*

*

*

szakgondozó

*

gondozó

*

*

segédgondozó

*

*

javítóintézeti ápoló

*

*

*

*

c)

egyéb ágazati munkakörök

szaktanácsadó

*

gyermekgondozó

*

*

*

gyermekfelügyelő

*

*

gyermekvédelmi ügyintéző

*

*

tejkonyhavezető

*

*

*

gépkocsivezető

*

*

*

javítóintézeti rendész

*

*

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

bölcsődei dajka

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

III.98

Nem ágazatspecifikus munkakörök

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A.

Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő (szakértői/szaktanácsadói) munkakörök

jogász, szociológus, munkavédelmi szakmérnök stb.

*

*

*

főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus, könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus stb.

*

*

*

*

élelmezésvezető

*

B.

Egyetemi, főiskolai végzettséget nem igénylő munkakörök

1.

Ügyintézői munkakörök

általános titkár, titkárnő

*

*

bér- és társadalombiztosítási humán erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai, számviteli ügyintéző

*

*

*

 

szociális ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

egyéb ügyintéző

*

*

*

*

2.

Irodai és ügyviteli munkakörök

anyagnyilvántartó, bérelszámoló

*

*

*

könyvelő

*

*

*

*

adminisztrátor, gondnok, gyors- és gépíró, iratkezelő

*

*

*

*

leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó pénztáros

*

*

*

telefon-, telex- és telefaxkezelő

*

egyéb irodai és ügyviteli munkakörök

*

*

*

*

3.

Szolgáltató munkakörök

élelmezésvezető

*

*

*

diétás nővér, dietetikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

technikus

*

szakmunkás

*

*

*

*

fűtő, kazánfűtő

*

*

*

raktáros, raktárkezelő

*

*

*

4.

kisegítő munkakörök

különösen: betanított munkás, konyhai kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd, kézbesítő, őr/telepőr, portás, segédmunkás

*

*

*

 

gépkocsivezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

IV.99

V.100

Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez

1. Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül

– ,,F'' fizetési osztályba kell sorolni: a főiskolai végzettség és szakképzettség feltételéhez kötött munkakört (szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, óvónő stb.),

– ,,F''-től ,,J''-ig terjedően: a megfelelő fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető pl. a szociális munkás munkakör betölthető főiskolai, valamint egyetemi szintű szociális munkás végzettséggel egyaránt,

– ,,G'' fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak pl. intézményvezetői munkakör esetén jogszabályban előírt szociális szakvizsgát tett vezetőt, szakvizsgát tett pedagógust stb.,

– ,,H'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. szociális munkás, pedagógus, pszichológus, jogász, gyógypedagógus stb.,

– ,,I'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. pedagógus, szociális munkás, pszichológus, intézményvezető stb.,

– ,,J'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és tudományos fokozathoz kötött munkakör tartozik pl. pedagógus, szociális munkás stb.

2.101 A felső-, közép- és alapfokú szakképesítést igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felső-, közép- és alapfokú szakmai képesítést igénylő feladatot kell ellátni.

– ,,A'' fizetési osztályba kell sorolni: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaköröket, valamint az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. falugondnok;

– ,,B'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört, pl. 2/1975. (II. 1.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséghez kötött munkakört;

– ,,C'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört, például:

– az 1975 előtti – szakosított képzést is tartalmazó – képzés szerint szerzett általános betegápoló, csecsemő- és gyermekgondozói, pszichiátriai ápolói végzettséggel rendelkezőket,

– az 1975 utáni alapképesítésre épülő első fokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermek idegápolói és gondozói, öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói, pszichiátriai ápolói és gondozói, szociális otthoni ápolói, szociális otthoni gondozói szakképesítést igénylő munkakört, továbbá

– ,,D'' fizetési osztályba kell sorolni: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkaköröket, valamint a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő stb.;

– ,,E'' fizetési osztályba kell sorolni: az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő- és kisgyermekgondozó, vezetési-szervezési ismeretet nyújtó képesítéssel rendelkezőket.

Megjegyzés:

Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni.

2/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez102

A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a bölcsődében, mini bölcsődében és a javítóintézetben

I.     Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

 

Sorszám

Munkakör megnevezése

 

1.

nevelő

 

2.

fejlesztőpedagógus

 

3.

gyógypedagógus

 

4.

pszichológus

 

5.

nevelőszülői tanácsadó

 

6.

javítóintézeti utógondozó

 

7.

szakoktató

 

8.

nevelőszülői hálózat szakmai vezetője

 

9.

gyermekotthon vezető

 

10.

otthonvezető javítóintézetben

 

11.

gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója

 

12.

örökbefogadási tanácsadó

II.     Pedagógus munkakörök a bölcsődében, mini bölcsődében

 

Sorszám

Munkakör megnevezése

 

1.

kisgyermeknevelő

 

2.

gyógypedagógus

 

3.

pszichológus

 

4.

szaktanácsadó

3. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez103

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szakképesítések,
szakmai képesítések

Munkakör

Többletképesítés

gyógypedagógus

látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség

szakgondozó

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

kisgyermeknevelő

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó

felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség

bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozó

felsőfokú szociális szakképzettség vagy vezetői, szervezői végzettség vagy egészségügyi felsőfokú szakképzettség

alapellátásban szociális gondozó, ápoló, gondozó

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének végén a kiegészítő szabályok között megjelenített egészségügyi szakképesítés

a 2. számú melléklet és a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti bármely munkakör

amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az – a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti munkakörök kivételével – nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja

4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez104

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

I.    Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap
%-ában)

 

1.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény intézményvezetője

 

 

 

a)

bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (ide nem értve a lakóotthon intézményvezetőjét)

250%

 

 

b)

szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

 

c)

szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője

250%

 

 

d)

szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője

200%

 

 

e)

lakóotthon intézményvezetője

200%

 

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

100%

 

3.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

4.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

150%

II.    Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

 

1.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

150%

 

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

100%

III.    

5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez105

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

6 000

6 100

6 300

6 400

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

2.

1–2 év között

6 000

6 100

6 300

6 400

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

3.

2–3 év között

6 000

6 100

6 300

6 400

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

4.

3–4 év között

6 400

6 500

6 700

6 800

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

5.

4–5 év között

6 400

6 500

6 700

6 800

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

6.

5–6 év között

6 400

6 500

6 700

6 800

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

7.

6–7 év között

6 800

6 900

7 100

7 200

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

8.

7–8 év között

6 800

6 900

7 100

7 200

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

9.

8–9 év között

6 800

6 900

7 100

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

77 650

10.

9–10 év között

7 200

7 300

7 500

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

71 205

11.

10–11 év között

7 200

7 300

7 500

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

71 205

12.

11–12 év között

7 200

7 300

7 500

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

71 205

13.

12–13 év között

7 600

7 700

7 900

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

90 371

72 339

14.

13–14 év között

7 600

7 700

7 900

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

90 371

72 339

15.

14–15 év között

7 600

7 700

7 900

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

90 371

72 339

16.

15–16 év között

8 000

8 100

8 300

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

83 786

60 751

17.

16–17 év között

8 000

8 100

8 300

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

99 801

76 766

18.

17–18 év között

8 000

8 100

8 300

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

99 801

76 766

19.

18–19 év között

8 400

8 500

8 700

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

89 151

67 496

20.

19–20 év között

8 400

8 500

8 700

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

89 151

67 496

21.

20–21 év között

8 400

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

114 859

97 624

75 969

22.

21–22 év között

8 800

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

112 764

86 974

66 313

23.

22–23 év között

8 800

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

112 764

86 974

66 313

24.

23–24 év között

8 800

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

112 764

86 974

66 313

25.

24–25 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

113 620

89 022

67 225

26.

25–26 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

113 620

89 022

67 225

27.

26–27 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

113 620

89 022

67 225

28.

27–28 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

103 907

80 502

57 568

29.

28–29 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

111 295

122 093

98 687

75 754

30.

29–30 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

111 295

122 093

98 687

75 754

31.

30–31 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

106 693

113 675

90 167

66 097

32.

31–32 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

106 693

113 675

90 167

66 097

33.

32–33 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

118 301

113 699

131 860

108 353

84 283

34.

33–34 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

117 326

105 761

123 443

99 833

74 627

35.

34–35 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

117 326

105 761

123 443

99 833

74 627

36.

35–36 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

117 326

105 761

123 443

99 833

74 627

37.

36–37 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

38.

37–38 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

39.

38–39 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

40.

39–40 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

110 667

97 867

124 793

98 138

71 182

41.

40–41 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

124 993

112 193

142 979

116 324

89 367

42.

41–42 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

124 993

112 193

142 979

116 324

89 367

43.

42–43 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

117 673

104 255

134 561

106 384

78 552

44.

43–44 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

117 673

104 255

134 561

106 384

78 552

45.

44–45 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

131 998

118 581

152 747

124 569

96 738

46.

45–46 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

47.

46–47 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

48.

47–48 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

49.

48 év felett

25 200

38 216

38 216

50 204

51 822

137 105

122 453

154 097

122 875

93 293

6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez106

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű kisgyermeknevelők vonatkozásában

Sorszám

Közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

C

D

E

1.

0–1 év között

11 600

12 000

19 740

2.

1–2 év között

11 600

12 000

19 740

3.

2–3 év között

11 600

12 000

19 740

4.

3–4 év között

12 200

12 600

20 740

5.

4–5 év között

12 200

12 600

23 871

6.

5–6 év között

12 200

12 600

23 871

7.

6–7 év között

12 800

13 600

24 871

8.

7–8 év között

12 800

13 600

24 871

9.

8–9 év között

12 800

15 902

28 002

10.

9–10 év között

13 900

16 502

29 002

11.

10–11 év között

13 900

16 502

29 002

12.

11–12 év között

13 900

16 502

29 002

13.

12–13 év között

15 000

20 633

33 633

14.

13–14 év között

15 000

20 633

33 633

15.

14–15 év között

15 000

20 633

33 633

16.

15–16 év között

16 300

21 633

35 133

17.

16–17 év között

16 300

24 764

38 264

18.

17–18 év között

16 300

24 764

38 264

19.

18–19 év között

17 700

25 764

40 264

20.

19–20 év között

17 700

25 764

40 264

21.

20–21 év között

19 750

28 895

43 395

22.

21–22 év között

20 750

30 895

45 395

23.

22–23 év között

20 750

30 895

45 395

24.

23–24 év között

20 750

30 895

45 395

25.

24–25 év között

24 191

36 339

50 839

26.

25–26 év között

24 191

36 339

50 839

27.

26–27 év között

24 191

36 339

50 839

28.

27–28 év között

26 191

38 339

53 339

29.

28–29 év között

30 159

42 722

57 722

30.

29–30 év között

30 159

42 722

57 722

31.

30–31 év között

32 159

44 722

60 222

32.

31–32 év között

32 159

44 722

60 222

33.

32–33 év között

36 126

49 418

64 918

34.

33–34 év között

38 126

51 418

67 918

35.

34–35 év között

38 126

51 418

67 918

36.

35–36 év között

38 126

51 418

67 918

37.

36–37 év között

44 398

58 115

72 347

38.

37–38 év között

44 398

58 115

72 347

39.

38–39 év között

44 398

58 115

72 347

40.

39–40 év között

46 398

60 115

75 847

41.

40–41 év között

50 671

64 811

77 429

42.

41–42 év között

50 671

64 811

77 429

43.

42–43 év között

52 671

66 811

81 929

44.

43–44 év között

52 671

66 811

81 929

45.

44–45 év között

56 943

71 508

86 625

46.

45–46 év között

58 943

73 508

91 625

47.

46–47 év között

58 943

73 508

91 625

48.

47–48 év között

58 943

73 508

91 625

49.

48 év felett

67 216

81 204

101 822

7. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez107

Az egészségügyi kiegészítő pótlék összege

I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sor- szám

Közalkalmazotti
jogviszonyban
töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

125

11 350

18 793

13 601

18 977

36 757

2.

1–2 év között

125

11 350

18 793

13 601

18 977

36 757

3.

2–3 év között

125

11 350

18 793

13 601

18 977

36 757

4.

3–4 év között

5 914

19 620

27 890

25 179

31 382

50 816

5.

4–5 év között

2 783

11 360

19 630

10 129

16 332

35 766

6.

5–6 év között

2 783

11 360

19 630

10 129

16 332

35 766

7.

6–7 év között

937

8 572

19 630

28 727

21 707

28 737

49 825

8.

7–8 év között

937

8 572

19 630

28 727

21 707

28 737

49 825

9.

8–9 év között

937

5 441

13 435

22 532

13 107

20 137

41 225

10.

9–10 év között

2 245

11 230

21 705

31 629

24 685

32 542

55 284

11.

10–11 év között

2 245

11 230

21 705

31 629

24 685

32 542

55 284

12.

11–12 év között

2 245

11 230

21 705

31 629

24 685

32 542

55 284

13.

12–13 év között

3 553

13 888

23 780

34 531

23 542

32 226

56 622

14.

13–14 év között

3 553

13 888

23 780

34 531

23 542

32 226

56 622

15.

14–15 év között

3 553

13 888

23 780

34 531

23 542

32 226

56 622

16.

15–16 év között

4 861

2 040

19 677

32 050

43 628

35 120

44 631

70 681

17.

16–17 év között

4 861

16 546

26 113

37 691

19 105

28 616

54 666

18.

17–18 év között

4 861

16 546

26 113

37 691

19 105

28 616

54 666

19.

18–19 év között

6 169

2 217

22 335

34 383

46 788

30 683

41 021

68 726

20.

19–20 év között

6 169

2 217

22 335

34 383

46 788

30 683

41 021

68 726

21.

20–21 év között

6 169

19 204

20 057

32 462

22 210

32 548

60 253

22.

21–22 év között

7 477

2 394

24 993

28 327

41 559

33 788

44 953

74 312

23.

22–23 év között

7 477

2 394

24 993

28 327

41 559

33 788

44 953

74 312

24.

23–24 év között

7 477

2 394

24 993

28 327

41 559

33 788

44 953

74 312

25.

24–25 év között

6 696

2 258

27 338

20 206

34 265

34 798

46 790

77 803

26.

25–26 év között

6 696

2 258

27 338

20 206

34 265

34 798

46 790

77 803

27.

26–27 év között

6 696

2 258

27 338

20 206

34 265

34 798

46 790

77 803

28.

27–28 év között

8 404

2 309

5 566

33 127

28 476

43 362

46 376

59 195

91 862

29.

28–29 év között

6 304

1 183

28 744

19 985

34 871

28 190

41 010

73 676

30.

29–30 év között

6 304

1 183

28 744

19 985

34 871

28 190

41 010

73 676

31.

30–31 év között

8 012

822

4 491

34 533

28 255

43 968

39 770

53 415

87 736

32.

31–32 év között

8 012

822

4 491

34 533

28 255

43 968

39 770

53 415

87 736

33.

32–33 év között

5 650

29 837

21 249

36 962

21 585

35 229

69 550

34.

33–34 év között

7 358

3 103

35 626

29 519

46 059

33 162

47 634

83 609

35.

34–35 év között

7 358

3 103

35 626

29 519

46 059

33 162

47 634

83 609

36.

35–36 év között

7 358

3 103

35 626

29 519

46 059

33 162

47 634

83 609

37.

36–37 év között

6 703

1 714

39 986

29 808

47 177

26 555

41 854

79 483

38.

37–38 év között

6 703

1 714

39 986

29 808

47 177

26 555

41 854

79 483

39.

38–39 év között

6 703

1 714

39 986

29 808

47 177

26 555

41 854

79 483

40.

39–40 év között

8 411

26

5 022

45 775

38 078

56 273

38 133

54 259

93 542

41.

40–41 év között

6 049

326

44 193

23 752

41 947

19 947

36 073

75 357

42.

41–42 év között

6 049

326

44 193

23 752

41 947

19 947

36 073

75 357

43.

42–43 év között

7 757

3 634

49 982

32 023

51 045

31 526

48 478

89 416

44.

43–44 év között

7 757

3 634

49 982

32 023

51 045

31 526

48 478

89 416

45.

44–45 év között

5 394

45 286

17 698

36 719

13 340

30 293

71 230

46.

45–46 év között

7 118

2 295

51 201

26 166

46 043

25 254

43 069

85 725

47.

46–47 év között

7 118

2 295

51 201

26 166

46 043

25 254

43 069

85 725

48.

47–48 év között

7 118

2 295

51 201

26 166

46 043

25 254

43 069

85 725

49.

48 év felett

6 501

1 006

52 546

15 091

35 855

19 330

38 041

82 483

II. Orvosok egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

H

I

J

1.

0–1 év között

20 820

220 320

232 820

2.

1–2 év között

20 820

220 320

232 820

3.

2–3 év között

20 820

220 320

232 820

4.

3–4 év között

27 320

226 720

242 120

5.

4–5 év között

12 270

211 670

227 070

6.

5–6 év között

12 270

211 670

227 070

7.

6–7 év között

18 770

219 870

238 670

8.

7–8 év között

18 770

219 870

238 670

9.

8–9 év között

10 170

211 270

230 070

10.

9–10 év között

16 570

220 470

241 570

11.

10–11 év között

16 570

220 470

241 570

12.

11–12 év között

16 570

220 470

241 570

13.

12–13 év között

10 349

218 349

240 449

14.

13–14 év között

10 349

218 349

240 449

15.

14–15 év között

10 349

218 349

240 449

16.

15–16 év között

18 149

229 049

252 049

17.

16–17 év között

2 134

213 034

236 034

18.

17–18 év között

2 134

213 034

236 034

19.

18–19 év között

11 834

223 634

245 334

20.

19–20 év között

11 834

223 634

245 334

21.

20–21 év között

3 361

215 161

236 861

22.

21–22 év között

13 061

225 861

246 461

23.

22–23 év között

13 061

225 861

246 461

24.

23–24 év között

13 061

225 861

246 461

25.

24–25 év között

12 193

223 793

245 593

26.

25–26 év között

12 193

223 793

245 593

27.

26–27 év között

12 193

223 793

245 593

28.

27–28 év között

21 893

232 293

255 293

29.

28–29 év között

3 707

214 108

237 107

30.

29–30 év között

3 707

214 108

237 107

31.

30–31 év között

12 108

222 608

246 708

32.

31–32 év között

12 108

222 608

246 708

33.

32–33 év között

204 422

228 522

34.

33–34 év között

2 422

213 022

238 222

35.

34–35 év között

2 422

213 022

238 222

36.

35–36 év között

2 422

213 022

238 222

37.

36–37 év között

204 737

230 837

38.

37–38 év között

204 737

230 837

39.

38–39 év között

204 737

230 837

40.

39–40 év között

1 037

214 637

241 637

41.

40–41 év között

196 451

223 452

42.

41–42 év között

196 451

223 452

43.

42–43 év között

206 436

234 268

44.

43–44 év között

206 436

234 268

45.

44–45 év között

188 251

216 082

46.

45–46 év között

198 191

226 897

47.

46–47 év között

198 191

226 897

48.

47–48 év között

198 191

226 897

49.

48 év felett

189 945

219 527

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!