nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1928. évi XVIII. törvénycikk
az 1921. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a hajókon alkalmazott gyermekek és fiatalkorúak kötelező orvosi vizsgálata tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.
1928-04-29
2014-07-31
1
Jogszabály

1928. évi XVIII. törvénycikk

az 1921. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a hajókon alkalmazott gyermekek és fiatalkorúak kötelező orvosi vizsgálata tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.1

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1928. évi április hó 29-én kiadott 8. számában.)

(Magyarország megerősítő okirata a Nemzetek Szövetségénél 1928. március 1-én iktattatott be.)

1. § Az 1921. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a hajókon alkalmazott gyermekek és fiatalkorúak kötelező orvosi vizsgálata tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény a magyar állam törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett nemzetközi egyezménynek hivatalos magyar fordítása a következő :

A Nemzetek Szövetsége nemzetközi munkaügyi szervezetének a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatótanácsa által Genfbe egybehívott általános konferenciája, ott 1921. évi október hó 25-én harmadik ülésszakára összeülvén,

miután elhatározta, hogy elfogad különböző javaslatokat a hajókon alkalmazott gyermekek és fiatalkorúak kötelező orvosi vizsgálata tárgyában, amely kérdés az ülésszak napirendjének 8. pontja volt és

miután elhatározta, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyezmény tervezetének formájába foglalja,

elfogadja a következő egyezménytervezetet, amelyet a versaillesi szerződés XIII. részében és a többi békeszerződés vonatkozó részébe foglalt rendelkezések szerint megerősítés végett a nemzetközi munkaügyi szervezet tagjai elé kell terjeszteni.

1. cikk. A jelen egyezmény értelmében a "hajó" kifejezés alatt érteni kell minden csónakot, hajót vagy más járművet, amelyet a tengeri hajózásnál használnak, tekintet nélkül arra, hogy a köz- vagy magántulajdonban vannak-e ; a hadihajók nem esnek e megjelölés alá.

2. cikk. Ama hajók kivételével, amelyeken csak egy és ugyanazon család tagjai vannak alkalmazva, tizennyolc éven aluli fiatalkorúak és gyermekek hajókon csak abban az esetben alkalmazhatók, ha az illetékes hatóság által elismert orvos által aláírt orvosi bizonyítvány felmutatásával igazolják, hogy ilyen munkára alkalmasak.

3. cikk. Ezek a gyerekek vagy fiatalkorúak tengeri munkára állandóan csak abban az esetben alkalmazhatók, ha az orvosi vizsgálatot évenként legalább egyszer ismétlik és minden új vizsgálat után a tengeri munkára alkalmasságot igazoló orvosi bizonyítványt mutatnak fel. Amennyiben az orvosi bizonyítvány hatálya valamely utazás tartama alatt lejár, hatályát az utazás végéig meghosszabbítottnak kell venni.

4. cikk. Sürgős esetekben az illetékes hatóság megengedheti, hogy tizennyolc éven aluli fiatalkorúak a jelen egyezmény 2. és 3. cikkében említett vizsgálat nélkül is hajóra szállítassanak, de azzal a feltétellel, hogy ezt a vizsgálatot a legelső kikötőben, ahol a hajó később kiköt, megtartják.

5. cikk. A jelen egyezménynek hivatalos megerősítéseit a versaillesi szerződés XIII. részében és a többi békeszerződés vonatkozó részében foglalt rendelkezések értelmében feljegyzés végett közölni kell a Nemzetek Szövetségének főtitkárával.

6. cikk. A jelen egyezmény attól az időponttól kezdve lép hatályba, amidőn a nemzetközi munkaügyi szervezet két tagjának megerősítését a főtitkár bejegyezte.

Az egyezmény csak azokat a tagokat kötelezi, amelyek megerősítésüket a titkári hivatalban bejegyeztették.

Ezt követően az egyezmény minden más tagra nézve azon a napon lép hatályba, amelyen megerősítése a titkári hivatalban fel lett jegyezve.

7. cikk. Mihelyt a nemzetközi munkaügyi szervezet két tagja által történt megerősítés a titkári hivatalban fel lett jegyezve, ezt a tényt a Nemzetek Szövetségének főtitkára a nemzetközi munkaügyi szervezet összes tagjaival közli. Hasonlóképpen közli velük a szervezet összes többi tagjai által később bejelentett megerősítéseket.

8. cikk. Minden tag, amely a jelen egyezményt megerősíti, kötelezi magát, hogy az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. cikkek rendelkezéseit legkésőbb 1924. évi január hó 1-ig életbelépteti és a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket kiadja.

9. cikk. A nemzetközi munkaügyi szervezet minden tagja, amely a jelen egyezményt megerősíti, kötelezi magát, hogy azt a versaillesi szerződés 421. cikkének és a többi békeszerződés megfelelő cikkének rendelkezései értelmében gyarmatain, birtokain és a védnöksége alatt álló területeken érvényesíteni fogja.

10. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősítette, azt attól a naptól számított tíz év eltelte után, amelyen első ízben hatályba lép, a Nemzetek Szövetségének főtitkárához intézett és általa feljegyzendő értesítéssel felmondja. A felmondás csak egy évvel a titkári hivatalban történt feljegyzés után lép hatályba.

11. cikk. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatótanácsa minden tíz évben legalább egyszer a jelen egyezmény végrehajtásáról jelentést köteles az általános konferencia elé terjeszteni és határozni arról, hogy annak revíziója vagy módosítása a konferencia napirendjére tűzessék-e.

12. cikk. Ennek az egyezménynek francia és angol szövege egyformán mérvadó.

3. § E törvényt a kereskedelemügyi miniszter hajtja végre s a végrehajtásához szükséges részletes szabályokat rendelettel állapítja meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!