nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet
a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
2002-07-17
2013-01-01
2

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet

a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól1

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (2) bekezdése c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) Ártalmatlanítás: a hulladékolajok környezeti veszélyességének csökkentésére, továbbá kémiai, illetve biológiai lebontására használt kezelés.

A Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt műveletek közül a hulladékolajok ártalmatlanítására a D2, a D10 és e művelet előkészítése céljából a D13, D14 műveletek – keverés, átcsomagolás – alkalmazhatók.

b) Hasznosítás: a Hgt. 4. számú mellékletében felsorolt műveletek közül az R1, R9, R12 (beleértve a tisztítást az R1 és az R9 művelet elvégzése céljából), R13 (tárolás a kezelés helyén az R1 és az R9 művelet elvégzése előtt), de elsőbbséget élveznek az alábbiak:

ba) regenerálás: bármelyik tevékenység, amellyel a hulladékolaj megtisztításával, különösen a benne lévő szennyező anyagok, oxidációs termékek, adalékanyagok és bomlástermékeik eltávolításával alapolajat, majd belőle olajterméket állítanak elő,

bb) égetés (eltüzelés): a hulladékolaj energiahordozóként történő hasznosítása, a képződő hő felhasználásával.

c) Hulladékolaj: bármelyik, az eredeti rendeltetési céljára már nem használható, hulladékká vált ásványolaj alapú kenőolaj, illetve ipari olaj, továbbá a motorolajok, illetve sebességváltó-olajok, valamint a turbinaolajok és a hidraulikaolajok.

d) Kezelés: mindazok a fizikai, kémiai, illetve biológiai folyamatok, amelyek alkalmazásával csökkenthető a hulladékolajok környezeti veszélyessége, továbbá elő lehet segíteni hasznosításukat: regenerálásukat, illetve a hő felhasználásával összekapcsolt égetésüket.

2. § E rendelet hatálya

a) az 1. § c) pontja szerinti hulladékolajokra,

b) azokra a természetes személyekre, gazdálkodó szervezetekre, továbbá külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeire, akiknél az a) pontban meghatározott veszélyes hulladékok keletkeznek, vagy azokkal kapcsolatos kezelési tevékenységeket végeznek, illetve az ezen veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kezelési tevékenységekre és kezelő létesítményekre

terjed ki.

3. § Tilos a hulladékolajoknak a talajra és talajba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, valamint a csatornarendszerekbe juttatása.

4. § A hulladékolajok gyűjtése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, kezeléséről szóló külön jogszabály rendelkezései szerint végezhető.

5. § (1) A hulladékolajokkal kapcsolatos begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek végzésére csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén.

(2) Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni.

6. § (1) A munkahelyi és az üzemi gyűjtés, tárolás, begyűjtés és szállítás során a hulladékolaj birtokosa hulladékolaját nem keverheti össze poliklórozott bifenilekkel (a továbbiakban: PCB), poliklórozott terfenilekkel (a továbbiakban: PCT), illetve más veszélyes hulladékokkal.

(2) Az 50 ppm-nél több PCB-t, illetve PCT-t tartalmazó hulladékolajokra a poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet előírásait kell alkalmazni.

7. § (1) Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik.

(2) A hulladékolajok regenerálása során biztosítani kell, hogy

a) ne okozzon szennyezést a környezetben,

b) a regenerálás során visszamaradó, a környezetre veszélyt jelentő anyagok mennyisége a lehetséges legkisebb legyen,

c) eltávolítsák mindazokat a szennyező anyagokat, amelyek a regenerált olaj termékként történő felhasználását megakadályozzák.

(3) A visszamaradó anyagok ártalmatlanítását a 4. §-ban meghatározott külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kell elvégezni.

(4) A regenerálás során nyert alapolaj

a) nem lehet veszélyes hulladék,

b) nem tartalmazhat PCB-t és PCT-t 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban.

(5) A PCB-t, illetve PCT-t tartalmazó hulladékolajok regenerálása csak akkor végezhető el, ha a regenerálás során a PCB-k vagy PCT-k lebomlanak, vagy koncentrációjuk oly mértékben csökkenthető, hogy a regenerált olaj PCB, illetve PCT koncentrációja nem haladja meg az 50 ppm-et.

8. § (1)2 Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani.

(2) Energiahordozónak kell tekinteni azokat a hulladékolajokat, amelyek nem tartalmaznak 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban PCB-t, illetve PCT-t, továbbá olyan veszélyes szennyező anyagokat, amelyek az égetés során veszélyeztetnék a környezetet.

(3) Ha a hulladékolajakat energiahordozóként hasznosítják – önmagukban vagy termékkel keverve (együttes égetés) –, akkor égetésük során a mindenkor hatályos, a hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabály előírásait kell megtartani.

(4) A hulladékolaj elégetése során keletkező visszamaradó anyagokat a 4. §-ban meghatározott külön jogszabály rendelkezéseiben előírtak szerint kell ártalmatlanítani.

9. § A hulladékolajok hulladékégetőben történő ártalmatlanításánál be kell tartani a veszélyes hulladék kezelésére, valamint a levegőtisztaság védelmére vonatkozó külön jogszabályokba foglaltakat, továbbá az üzemeltetési és mérési követelményeket.

10. § Ez a rendelet 2001. március 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet – a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet harmonizációjával együtt – a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a 87/101/EGK irányelvvel módosított 75/439/EGK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!