nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
2020-01-01
infinity
26
Jogszabály

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről,
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Vkt. 17–28. §-aiban foglaltakra is – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya azokra az 1. mellékletben meghatározott belvízi utakon közlekedő vagy tartózkodó, nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítményekre terjed ki:

a) amelyeket a magyar lajstromban tartanak nyilván, valamint

b) amelyeknek a magyar lajstromba vételét kezdeményezik.

(2)2 A rendeletnek az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének a 2–4. és 9. mellékletben foglalt feltételeire vonatkozó rendelkezései, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kiterjednek azokra az úszólétesítményekre is, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdésben foglaltak hatálya alá, de Magyarország területén közlekednek vagy tartózkodnak.

(3)3 A hajózási hatóság Magyarország belvízi útjain nem magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmény üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja, amennyiben annak hatálya az adott zónára kiterjed, és azt

a)4 Duna menti állam vagy olyan állam hatósága állította ki, amellyel Magyarország nemzetközi szerződés keretében a kölcsönös elismerésről megállapodott,

b) a Rajnai Hajók Szemleszabályzata alapján állították ki,

c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban állították ki,

d) a Duna Bizottság tagállamában állították ki, vagy

e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban belvízi áruszállításra használt legalább 20 tonna hordképességű és

ea) 20 méternél rövidebb, vagy

eb) 100 m3 -nél kisebb hosszúság (L), szélesség (B) merülés (T) szorzatú

hajó esetében 5 évnél nem régebben állították ki.

(4) A Magyar Honvédség úszólétesítményeire jogszabály e rendelettől eltérően rendelkezhet.

2. § (1)5 E rendelet alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott fogalmak mellett a 2. és 9. mellékletben foglalt fogalommeghatározások, illetve a Vkt. 87. §-ában foglalt fogalmak az irányadók.

(2) A rendelet alkalmazásában

a)6

b) úszólétesítmény építése: az a tevékenység, amelynek eredményeként új úszólétesítmény jön létre (abban az esetben is, ha az építéshez korábbi úszólétesítmény egyes részeit használják fel);

c) úszólétesítmény átépítése: az úszólétesítmény testének, felépítményének, gépi vagy egyéb berendezéseinek az átalakítása, amely az úszólétesítmény

ca) főméreteiben,

cb) szerkezeti elemeiben,

cc) vízkiszorításában (hordképességében),

cd) főgépteljesítményében,

ce) térbeosztásában,

cf) stabilitásában vagy

cg) hajózási (nautikai) tulajdonságaiban

változást eredményez;

d) kereskedelmi szolgáltató úszómű: szálloda, étterem, bemutatóterem, bérelhető irodahelyiségek, szálláshely biztosítása, vagy egyéb gazdasági-szolgáltatási tevékenység céljából üzemeltetett úszómű, amelynek a befogadóképessége legalább 12 fő.

3. §7 (1) E rendelet alkalmazásában az Unió belvízi útjait 1., 2., 3. és 4. zóna szerinti elkülönítéssel a következőképpen kell osztályozni:

a) az 1. és a 2. zónába tartoznak az 1. melléklet 1. fejezetében felsorolt vízi utak;

b) a 3. zónába tartoznak az 1. melléklet 2. fejezetében felsorolt vízi utak;

c) a 4. zónába tartozik valamennyi egyéb, a nemzeti jog alapján a rendelet hatálya alá tartozó vízi járművekkel hajózható belvízi út.

(2) Az R zónába tartoznak az (1) bekezdés szerinti vízi utak közül azok, amelyek tekintetében a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkének 2016. október 6-án hatályos szövege alkalmazásával bizonyítványt kell kiállítani.

4. §8 (1)–(2)9

(3) Nem kell benyújtani a

a) hajózási hatóság által jóváhagyott típusterv alapján épülő úszólétesítmény részletes terveit;

b) a kishajó építési (átépítési) tervét, kivéve, ha

ba) a kishajó árufuvarozást vagy közforgalmú személyszállítást végez,

bb) szolgálati célú kishajó épül,

bc)10 a nagyhajók vagy úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló hajókra terjed ki

(4) A jóváhagyásra benyújtott tervnek – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – tartalmaznia kell:

a) a műleírást,

b) az általános elrendezési rajzot,

c) az általános szerkezeti rajzot,

d) a vizek szennyezését kizáró berendezések és felszerelések rajzát,

e) géphajóknál és úszómunkagépeknél az általános géptéri elrendezési rajzot,

f) a vonaltervet és a jellemző görbéket,

g) a szilárdsági számítást,

h) a stabilitási számításokat és diagramokat,

i) személyhajóknál a vízmentes terek lékesedése esetére készített számítást,

j) a főborda- és bordarajzokat, valamint a válaszfalak rajzait,

k) a főgépek alapozási rajzait,

l) a tengelyvezeték és a hajtóberendezés rajzait,

m) a csavartengelyek torziós-lengés számítását,

n) a fedélzeti gépek rajzait és elrendezését,

o) a csőrendszerek rajzait,

p) a kormányberendezés rajzait,

q) a navigációs berendezések rajzait,

r) a jelzőberendezések rajzait,

s) a villamos hálózatok rajzait,

t) a villamos energia táblázatot,

u) a mentőeszközök elhelyezési rajzát,

v) személyhajóknál az utaselhelyezési rajzot.

(5) Azoknál a gépeknél, berendezéseknél és felszereléseknél, amelyek megfelelőséget vizsgáló és tanúsító szervezet megfelelőséget tanúsító bizonylatával rendelkeznek, elegendő az általános elrendezési rajz benyújtása.

(6)11 A főösszefüggési- és rendszertervek áttekintésének elősegítése céljából az összetett szerkezetű tervrajzokat a megismerést elősegítő részlettervekkel kell alátámasztani. A részlettervek elektronikus adathordozón is benyújthatóak.

(7) Átépítés esetében a hajótestnek, a felépítménynek, illetőleg a gépi vagy egyéb berendezéseknek azokról a részeiről kell a (4) bekezdés szerinti rajzokat és számításokat benyújtani, amelyeket átépítenek. Amennyiben az átépítés a stabilitásra vagy a hajótest szilárdságára kihat, az erre vonatkozó számításokat is be kell nyújtani.

(8) Az úszólétesítmény építését, átépítését műszaki vezetőnek kell irányítania és ellenőriznie.

(9) Műszaki vezető az lehet, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 év hajóépítő, hajójavító üzemben szakirányú vagy a hajózásban fedélzeti tiszti, illetve gépüzemi beosztásban szerzett, gyakorlattal rendelkezik.

(10) A műszaki vezető az ellenőrzés tényét építési naplóban tanúsítja. Az építési naplónak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítmény meghatározása,

b) az építés kezdete és tervezett befejezése,

c) az építtető, illetve tulajdonos megnevezése, telephelye, illetve lakcíme, telefonszáma,

d) az építés, illetve átépítés munkafázisának megnevezése (rövid leírása) és utalás a tervre (ha tervjóváhagyásra kötelezett), valamint a munkafázis megkezdésének ideje, a munkafázis műszaki vezetőjének neve és személyi azonosítására alkalmas okmányának azonosító száma,

e) hatósági ellenőrzés bejegyzésére alkalmas naplórész,

f) az építtető és a műszaki vezető aláírása az építés, illetve átépítés megkezdésének oldalán, valamint minden oldalon az ott bejegyzett munkafázis vezetője.

(11)12

5. §13 (1)–(5)14

(6) Az úszólétesítményekbe vagy az azokon működő gépekbe beépített motoroknak a típusengedély kiadását követő változásait a hajózási hatóság a beépítési vizsgálat keretein belül ellenőrzi.

(7)15 A hajózási hatóság a közbenső vizsgálatban ellenőrzi, hogy a hajóban üzemelő motor az esetlegesen a beépítési vizsgálatot követően végrehajtott módosítások vagy beállítások után is megfelel-e a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében.

(8)16 A hajózási hatóság az egyedi vizsgálatban ellenőrzi, hogy az úszólétesítményben üzemelő motormódosítás után is megfelel a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében.

6. § (1)17 Az úszólétesítmény üzemeltetése során a hajózási hatóság az üzemképességet

a) kompnál és díj ellenében történő személyszállításra szolgáló – de személyhajónak nem minősülő – belvízi kishajónál háromévenként,

b) személyhajónál, veszélyes árut szállító hajónál, valamint kereskedelmi szolgáltató úszóműnél ötévenként,

c) minden egyéb úszólétesítménynél tízévenként

vizsgálja meg (időszakos vizsgálat).

(2)18 Az időszakos vizsgálatot az úszólétesítmény vízből kiemelt, vagy partra húzott állapotában tízévenként kell elvégezni. A kiemelésről, valamint a partra húzásról az úszólétesítmény üzemben tartója köteles gondoskodni.

(3)19 A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét az (1) és a (2) bekezdéstől eltérően – az úszólétesítmény műszaki állapotától, korától és üzemeltetési körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésnek megfelelően – gyakrabban is ellenőrizheti.

(4)20 A hajózási hatóság kizárólag Magyarország belvizein üzemelő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti úszólétesítmények parti szemléje közötti időszakot – az úszólétesítmények építési anyagától, szerkezeti kialakításától és az üzemeltetés körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésének megfelelően – legfeljebb 20%-kal növelheti meg.

(5)21 Kizárólag Magyarország víziútjain vagy víziútnak nem minősülő vízterületein üzemelő úszólétesítmények esetében a parti szemlét a parti ellenőrzéssel egyenértékű, tervjóváhagyásban elfogadott vizsgálati módszer helyettesítheti.

(6)22 Az időszakos vizsgálat során az üzembentartó köteles a hajózási hatóságnak az úszólétesítmény összes okmányát bemutatni.

(7)23 Az időszakos vizsgálat kiterjed:

a) az úszólétesítmény testszerkezetére,

b) a fő- és segédgépekre, valamint a hajtó berendezésekre,

c) a kazánokra, a lég- és üzemanyagtartályokra, a csővezetékekre és szerelvényekre,

d) a villamos berendezésekre és vezetékekre,

e) a horgony- és kormányberendezésre,

f) a vontató-, a toló- és a kikötésre szolgáló berendezésekre,

g) a mentőeszközökre, a mentő- és a szolgálati csónakokra, a csónakdarukra, valamint a rakodó darukra,

h) a hajózási jelző eszközökre és navigációs berendezésekre (jelzőlámpa, hangjelző eszköz, radar stb.), valamint

i) arra, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi, valamint egyéb előírásoknak.

(8)24 A hajózási hatóság az időszakos vizsgálat alkalmával – az üzembe helyezés előtti vizsgálat során meghatározott legkisebb létszám figyelembevételével – ellenőrzi az úszólétesítmény személyzetének létszámát.

7. §25 (1) A 3. § szerinti uniós belvízi utakon közlekedő vízi járműveknek a következő dokumentumok eredeti példányával kell rendelkezniük:

a) az R zónába tartozó vízi úton történő közlekedéskor:

aa) a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvány vagy

ab) az uniós belvízi hajóbizonyítvány,

amely – a 2. mellékletben foglalt, a Rajnán (R zóna) közlekedő vízi járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések alapján – igazolja, hogy a vízi jármű megfelel a 2. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy egyenértékűek a felülvizsgált rajnai hajózási egyezményben foglalt műszaki követelményekkel;

b) egyéb vízi utakon való közlekedéskor uniós belvízi hajóbizonyítvány vagy a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvány, beleértve a 7. § szerinti kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítványt is.

(2) Az uniós belvízi hajóbizonyítvánnyal vagy a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvánnyal rendelkező vízi járműveket a 2016/1629 (EU) irányelv 23. cikkének megfelelően el kell látni kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítvánnyal.

(3) A hajózási hatóság kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítványt állít ki a 2. mellékletben meghatározott mintának megfelelően az adott vízi utakra megállapított feltételekkel.

(4) A hajóbizonyítvány elvesztését vagy megrongálódását be kell jelenteni, és pótbizonyítvány kérhető, továbbá a megrongálódott bizonyítványt vissza kell szolgáltatni. A pótbizonyítványon fel kell tüntetni, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

8. § (1)26 A hajózási hatóság, a 7. melléklet szerint elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy az osztályozási szemle jegyzőkönyvét is figyelembe véve, – az üzemképesség vizsgálatának eredményeként – az 5. mellékletben foglalt következő hajóokmányokat állítja ki:

a)27 Uniós Belvízi Hajóbizonyítvány,

b)28 Kiegészítő Uniós Belvízi Hajóbizonyítvány,

c)29 Ideiglenes Uniós Hajóbizonyítvány,

d) Úszómunkagép Bizonyítvány,

e) Ideiglenes Úszómunkagép Bizonyítvány,

f) Bizonyítvány Tengeri Hajó Részére,

g) Komp Bizonyítvány,

h) Úszómű Bizonyítvány,

i) Nemzetközi kedvtelési célú kishajóbizonyítvány,

j)30 Belvízi Hajóbizonyítvány.

(2)31 A bizonyítványok – az ideiglenes bizonyítványok kivételével – a 6. § (1) bekezdésében előírt soron következő üzemképességi szemle időpontjáig hatályosak, és azok az üzemképességi szemle eredményétől függően a legközelebbi üzemképességi szemle időpontjáig meghosszabbíthatók.

(3)32 A hajózási hatóság az (1) bekezdésben felsorolt hajóokmányban tanúsítja az úszólétesítmény üzemképességét, és egyben bejegyzi az úszólétesítmény legközelebbi üzemképességi szemléjének az időpontját. Az (1) bekezdésben foglalt, típusának megfelelő hajóokmány nélkül az úszólétesítmény nem tartható üzemben. A rajnai szemlebizonyítvánnyal ellátott úszólétesítménynek kiegészítő uniós hajóbizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. A személyszállításra vagy belvízi áruszállításra, valamint nagyhajók továbbítására (tolására, vontatására) szolgáló kishajók üzemképességének tanúsítása az (1) bekezdés a) pontja szerinti okmányban történik.

(3a)33 A kizárólag magyarországi belvizeken üzemelő hajók üzemképességét a hajózási hatóság az (1) bekezdés j) pontja szerinti okmányban tanúsítja.

(4) Ha az úszólétesítmény üzemképességi vizsgálatát külföldi hajóvizsgáló szervezet végezte, az üzembentartó köteles ezt a hajózási hatóságnak bejelenteni, és egyben bemutatni a hajóvizsgáló szervezet által az (1) bekezdésben említett okiratba tett bejegyzés szövegét.

(5)34 A hajózási hatóság az (1) bekezdés szerinti hajóokmányokat a 6. melléklet szerinti jegyzékben tartja nyilván.

(5a)35 A nemzeti víziúton közlekedő, 20 méternél rövidebb személyhajók üzemképességét tanúsító bizonyítványba be kell jegyezni az engedélyezett vonalszakaszt vagy vízterületet.

(6)36 Az elveszett vagy sérült bizonyítványokat – a sérült bizonyítvány visszaszolgáltatása után – a kiállító hajózási hatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján külön jogszabályban megállapított díj ellenében pótolja.

9. § Ha a hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét érintő víziközlekedési baleset esetén, valamint, ha az úszólétesítmény ellenőrzése37 során arra utaló körülményeket állapít meg, hogy az úszólétesítmény hajózásra alkalmatlan, rendkívüli szemlét rendelhet el.

10. § A szabad oldalmagasság, illetőleg a legnagyobb vízkiszorítás (hordképesség) újabb megállapítását kell kérni, ha az annak alapjául szolgáló adatokban változás történt.

11. §38 (1) Az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének részletes feltételeit, továbbá az üzemképesség szemléjének és tanúsításával, valamint az úszólétesítmények felügyeletével kapcsolatos eljárás részletes szabályait a nagyhajókra, minden személyhajóra, az úszómunkagépekre, a munkaterületi úszóművekre, valamint a nagyhajók, illetőleg az úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló vontató- és tolóhajókra a 2. melléklet állapítja meg.

(2)39 Az olyan belvízi nagyhajóknál, személyhajóknál, úszómunkagépeknél és úszóműveknél, valamint a nagyhajók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló kisgéphajóknál, amelyeket az 1. és 2. zónában üzemeltetnek, a hajótest hossz- és helyi szilárdságát elismert hajóosztályozó társaság előírásai vagy a Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai (a továbbiakban: BHMFE) szerint ellenőrizni kell.

(3)40

(4) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában nagyhajónak minősül az olyan hajó is, amely hosszúságának, szélességének és merülésének szorzata (LxBxT) eléri a 100 köbmétert.

(5)41 Elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint vagy a BHMFE alapján kell vizsgálni, ellenőrizni és tanúsítani

a) a kizárólag Magyarország belvízi útjain üzemelő

aa) kompok,

ab) úszóművek,

ac) a 20 méter hajótesthosszt és a 20 tonna hordképességet el nem érő személyhajónak nem minősülő hajók,

ad) személyhajónak nem minősülő, de személyszállításra szolgáló kishajók,

ae) szolgálati, valamint gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére szolgáló kishajók,

b) a 2. és 4. zónában, valamint a Fertő tó és Velencei-tó területén üzemeltetett úszómunkagépek

megfelelőségét.

12. §42 (1) Nem kell üzembe helyezés előtti szemlét végezni annál a típusbizonyítvánnyal rendelkező, a hajózási hatóságnak bemutatott kedvtelési célú kishajónál és motoros vízi sporteszköznél, amelynek megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság vagy egyéb, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban akkreditált megfelelőség-ellenőrző szervezet tanúsította.

(2) Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11/A. § (3) bekezdése szerinti műszaki szemlét követően a vízi jármű meglévő uniós belvízi hajóbizonyítványát a vízi jármű megváltoztatott műszaki jellemzőire tekintettel vissza kell vonni, és újat kell kiállítani, ha az eredeti hajóbizonyítványban meghatározott műszaki jellemzőknek már nem felel meg. Ha az új bizonyítványt más tagállamban adják ki, mint amelyben az első bizonyítványt kiadták vagy megújították, a bizonyítványt kiállító vagy megújító illetékes hatóságot erről az új bizonyítvány kiadását követő harminc napon belül tájékoztatni kell.

(3) A hatályos uniós belvízi hajóbizonyítványt az azt kibocsátó vagy megújító illetékes hatóság visszavonja, ha a vízi jármű már nem felel meg a bizonyítványban foglalt műszaki követelményeknek.

12/A. §43 (1) Minden vízi jármű egyedi európai hajóazonosító számot (ENI) kap a 2. melléklettel összhangban.

(2) A hajóazonosító számot nem lehet megváltoztatni.

(3) Az uniós belvízi hajóbizonyítványt kibocsátó hatóság a bizonyítványba bevezeti az egyedi európai hajóazonosító számot.

(4) A hajózási hatóság az érintett vízi járművekre vonatkozóan, a technikai feltételek rendelkezésre állása után, haladéktalanul rögzíti az Európai hajóadatbázisban (EHDB):

a) e rendelet alapján a vízi jármű azonosítására és leírására szolgáló adatokat;

b) e rendelet alapján a kiadott, megújított, pótolt és visszavont bizonyítványokkal, valamint a bizonyítványt kiadó hatósággal kapcsolatos adatokat;

c) a hajózási hatóság által a rendelet alapján kiadott valamennyi bizonyítvány digitális másolatát;

d) e rendelet alapján elutasított vagy függőben lévő bizonyítvány iránti kérelemre vonatkozó adatokat; és

e) az a)–d) pontban említett adatokban bekövetkezett valamennyi változást.

(5) A hajózási hatóság a vízi járműre vonatkozó adatokat, a jármű leselejtezése esetén, a nyilvántartásból törli.

12/B. §44 (1) Ha a jármű nem felel meg a követelményeknek, a hajózási hatóság a (4)–(7) bekezdés alapján felhívja a vízi jármű tulajdonosát vagy annak képviselőjét, hogy a hatóság által meghatározott észszerű határidőn belül a bizonyítvány kiadásához szükséges követelményeknek tegyen eleget.

(2) A vízi jármű fedélzetén lévő bizonyítványt kiadó hajózási hatóságot az ellenőrzést követő hét napon belül értesíteni kell arról, hogy a jármű nem felel meg az előírásoknak.

(3) Ha a vízi jármű fedélzetén nincs hatályos bizonyítvány, a járművet meg kell akadályozni útja folytatásában.

(4) Ha az ellenőrzés során a hajózási hatóság megállapítja, hogy a vízi jármű veszélyt jelent a fedélzeten tartózkodókra, a környezetre vagy a hajózás biztonságára, megakadályozza útja folytatását, mindaddig, amíg a veszélyt megszüntetik, vagy olyan intézkedéseket ír elő, amelyek lehetővé teszik a vízi jármű biztonságos továbbhaladását, a szállítási művelet leállításával, egy olyan helyig, ahol a vízi járművet ellenőrzik vagy megjavítják.

(5) A hatóság hét napon belül tájékoztatja a meghozott határozatáról annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a járműbizonyítványt kiadták vagy legutoljára megújították, arról, hogy megakadályozta a vízi jármű útjának folytatását, illetve a vízi jármű tulajdonosát vagy annak képviselőjét értesítette arról, hogy a fellelt hibák javításának elmulasztása esetén a vízi jármű útjának folytatását meg fogják akadályozni.

13. § (1)45 Ez a rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)46

(3) A rendelet 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4)47 Az úszólétesítmények építésére és átépítésére vonatkozó felmentések és átmeneti rendelkezések alkalmazásának kezdő időpontjaként az úszólétesítmény magyar lajstromba vételének dátumát kell tekinteni.

(5)48 A rendelet hatálybalépésekor már üzemben levő úszólétesítményekre az üzemképességi követelményeket a 2. melléklet 24. és a 24a. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6)49 E rendelet hatálya alá tartozó és a hajózási hatóság által a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról szóló 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet [a továbbiakban: 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet] hatálybalépése50 előtt kiadott okmányok lejáratukig hatályosak.

(7)51 Azokra a vízi járművekre, amelyek nem tartoztak a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatálya alá, de amelyek e rendelet 2. melléklet 1.02. cikkében foglaltakkal összefüggésben e rendelet hatálya alá tartoznak, a hatóság uniós belvízi hajóbizonyítványt a műszaki szemlét követően adja ki, amely során ellenőrzi, hogy a vízi jármű megfelel-e a 2. mellékletben említett műszaki követelményeknek.

(8)52 A 2. melléklet szerinti műszaki követelményeknek való megfelelés bármilyen elmulasztását fel kell tüntetni az uniós belvízi hajóbizonyítványban. Ha a hatóság megállapítja, hogy a hiányosságok nem jelentenek közvetlen veszélyt, a (7) bekezdés szerinti vízi jármű tovább közlekedhet addig az időpontig, amikor a vízi jármű követelményeknek nem megfelelő alkatrészeit vagy tereit a 2. melléklet szerinti műszaki követelményeknek megfelelő alkatrészekre vagy terekre cserélik vagy alakítják át.

(9)53 A (8) bekezdés, valamint a 12/B. § (4) bekezdése szerinti veszély akkor áll fenn, ha a vízi jármű szerkezeti épségére, a hajózási vagy kormányképességi tulajdonságaira vagy sajátos jellemzőire vonatkozó, a 2. melléklet szerinti műszaki követelményekkel összefüggő hiányosságokat állapítottak meg. A 2. melléklet szerinti műszaki követelményekben meghatározott eltérések nem veszélyt jelentő hiányosságok.

(10)54 A meglévő alkatrészeknek a rendszeres javítások és karbantartás során történő, azonos alkatrészekkel vagy azonos technológiájú és tervezésű alkatrészekkel való cseréje nem jelentik a (8) bekezdés szerinti cserét vagy átalakítást.

(11)55 A 2006/87/EK irányelv II. mellékletének 1.06 cikkével összhangban elfogadott, e rendelet 2. melléklet IV. rész 24. és 24a. fejezetében foglalt átmeneti követelmények lejáratukig érvényben maradnak.

13/A. §56 A 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdést, 2. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdést és 3. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdést a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14. §57 A hajózási hatósági szemlék végrehajtásának egységes közösségi gyakorlata érdekében elfogadott utasításokat a 2. melléklet 2. függeléke tartalmazza.

15. §58 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/137/EK irányelve (2006. december 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelv módosításáról,

c) a Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról,

d) a Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,

e) a Bizottság 2008/126/EK irányelve (2008. december 19.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,

f) a Bizottság 2009/46/EK irányelve (2009. április 24.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

g) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről,

h)59 a Bizottság 2012/48/EU irányelve (2012. december 10.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról,

i)60 a Bizottság 2012/49/EU irányelve (2012. december 10.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról,

j)61 a Tanács 2013/22/EU irányelve (2013. május 13.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról,

k)62 a Bizottság 2013/49/EU irányelve (2013. október 11.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról.

16. §63 Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez64

A FÖLDRAJZILAG AZ 1., 2., 3. ÉS 4. HAJÓZÁSI ZÓNÁBA TARTOZÓ UNIÓS BELVÍZI UTAK JEGYZÉKE

I. FEJEZET

1. zóna

NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Ems

A régi Greetsiel világítótornyot az eemshaveni kikötői bejárat nyugati kikötőgátjával összekötő vonaltól kifelé az északi szélesség 53° 30' és a keleti hosszúság 6° 45'-ig, azaz kissé kifelé a szárazáru-szállító hajók átrakási helyétől az Alte Emsen [1]

LENGYEL KÖZTÁRSASÁG

A Pomorska-öböl Rugen-szigeti Nord Perdet és a Niechorze világítótornyot összekötő vonaltól délre eső része

A Gdanski-öböl Hel világítótornyot és Baltijsk kikötőjének bejárati bójáját összekötő vonaltól délre eső része

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

SKÓCIA

Blue Mull Sound | Gutcher és Belmont között |

Yell Sound | Tofts Voe és Ulsta között |

Sullom Voe | A Gluss-sziget északkeleti pontjától Calback Ness északi pontjáig egy vonalon belül |

Dales Voe | Télen: Kebister Ness északi fokától Breiwick partjáig egy vonalon belül a nyugati 1° 10,8' hosszúsági foknál |

Dales Voe | Nyáron: mint Lerwicknél |

Lerwick | Télen: északról Scottle Holmtól Scarfi Taing on Bressayig egy vonallal, és délről a Twageos-fok világítótoronytól Whalpa Taing on Bressayig egy vonallal határolt területen belül

Lerwick | Nyáron: északról Brim Nesstől Inner Score északkeleti csücskéig egy vonallal, és délről Ness of Sound déli végétől Kirkabisternessig egy vonallal határolt területen belül |

Kirkwall | Kirkwall és Rousay között, a Point of Graand (Egilsay) és Galt Ness (Shapinsay) vagy Head of Work (szárazföld) közötti vonaltól nem keletre Helliar Holm jelzőfényein keresztül Shapinsay partjáig; az Eynhallow-sziget délkeleti csücskétől nem északnyugatra, nem a tenger felé és egy vonal felé Rousay partján az északi szélesség 59° 10,5' és a nyugati hosszúság 002° 57,1', valamint Egilsay partján az északi szélesség 59° 10,0' és a nyugati hosszúság 002° 56,4'-nél |

Stromness | Scapáig, de nem Scapa Flow-n kívül |

Scapa Flow | A Point of Clettstől Hoy szigetén át a Fara szigetén levő Thomson's Hill háromszögelési pontig, majd innen a Flotta szigetén levő Gibraltar kikötőgátig húzott vonallal határolt területen belül; a St Vincent kikötőgáttól Flotta szigetén át Calf of Flotta legnyugatibb pontjáig; Calf of Flotta legkeletibb pontjától a South Ronaldsay-szigeten levő Needle Pointig, valamint Ness on Mainland Nesstől a Graemsay-szigeten levő Point of Oxan világítótoronyig és innen a Hoy-szigeten levő Bu-fokig; és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Balnakiel-öböl | Eilean Dubh és A'Chleit között |

Cromarty Firth | Észak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Inverness | Észak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Tay folyó – Dundee | A Broughty kastélytól Tayportig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Firth of Forth és a Forth folyó | Kirkcaldytől a Portobello folyóig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Solway Firth | A legdélebbi foktól Sillothig egy vonalon belül |

Loch Ryan | Finnart's-foktól Milleur-fokig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Clyde folyó | Külső határ: egy vonal Skipnesstől Garroch Headtől egy mérföldre délre egy pontig, majd innen Farland Headig Belső határ télen: egy vonal a Cloch világítótoronytól Dunoon kikötőig Belső határ nyáron: egy vonal Bogany-foktól, Bute-sziget, a Skelmorlie kastélyig és egy vonal Ardlamont-foktól az Ettrick-öböl legdélibb széléig a Kyles of Bute öbölön belül

Megjegyzés: A fenti belső nyári határ június 5. és szeptember 5. között (mindkét napot beleértve) kiterjesztésre kerül egy vonallal, a Skelmorlie kastélynál levő Ayrshire parttól két mérföldre egy pont és a Tomond End, Cumbrae között, valamint egy vonallal Portachur-fok, Cumbrae és Inner Brigurd-fok, Ayrshire között |

Oban | Északról Dunollie-fok fényétől Ard na Chruidhig egy vonallal, és délről Rudha Seanachtől Ard na Cuile-ig egy vonallal határolt területen belül |

Kyle of Lochalsh | A Loch Alshen keresztül a Loch Duich csúcsáig |

Loch Gairloch | Télen: nincs | | Nyáron: A Rubha na Moine-tól Eilan Horrisdale-ig, majd Rubha nan Eanntag-ig vezető vonaltól délre |

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Belfast Lough | Télen: nincs | | Nyáron: Carrickfergustól Bangorig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Loch Neagh | A parttól 2 mérföldnél nagyobb távolságra |

ANGLIA KELETI PARTJA

Humber folyó | Télen: New Hollandtól Paullig egy vonalon belül | | Nyáron: A Cleethorpes mólótól Patrington Church-ig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI PARTJA

Severn folyó | Télen: Blacknore-foktól Caldicot Pillig, Porstkewett, egy vonalon belül | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Wye folyó | Télen: Blackmore-foktól Caldicot Pillig, Porstkewett, egy vonalon belül | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Downig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Newport | Télen: nincs | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Downig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Cardiff | Télen: nincs | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Barry | Télen: nincs | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Downig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Swansea | A kikötőgátak tenger felőli végét összekötő vonalon belül |

Menai-szoros | A Menai-szoroson belül a Llanddwyn-szigeti jelzőfényt Dinas Dinlleu-vel összekötő vonaltól és a Puffin-sziget déli végét Trwyn Du-fokkal és a llanfairfechani vasútállomással összekötő vonalaktól, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Dee folyó | Télen: a Hilbre-foktól az Air-fokig egy vonalon belül | | Nyáron: a Formby-foktól az Air-fokig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Mersey folyó | Télen: nincs | | Nyáron: a Formby-fok és az Air-fok közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Preston és Southport | a Southport és Blackpool közötti vonalon belül a partokon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Fleetwood | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Lune folyó | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Heysham | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül |

Morecambe | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belültől |

Workington | a legdélebbi fok és Silloth közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Colne–Colchester folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül |

Blackwater folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Crouch folyó és Roach folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Temze és mellékfolyói | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Medway folyó és Swale folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Chichester | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Langstone kikötő | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Portsmouth | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Bembridge, Wight-sziget | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Cowes, Wight-sziget | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Southampton | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Beaulieu folyó | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Keyhaven tó | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Weymouth | A Portland kikötőn belül, és a Wey folyó és a Portland kikötő között |

Plymouth | a Cawsand és Breakwater és Staddon közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Falmouth | Télen: a St. Anthony Head és Rosemullion közötti vonalon belül | | Nyáron: a St.Anthony Head és Nare-fok közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Camel folyó | A Stepper-fok és Trebetherick-fok közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Bridgewater | A zátonyon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Avon folyó (Avon) | Télen: a Blacknore-fok és Caldicot Pill, Porstkewett közötti vonalon belül | | Nyáron: a Barry kikötőgát és Steepholm, majd innen Brean Down közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

2. zóna

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Lipno tavi gát

NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Ems | Az Emsen keresztül a Papenburg kikötő bejáratához közel a diemeni szivattyútelep és a Halténél levő töltés eleje között húzódó vonaltól egészen a régi Greetsiel világítótornyot és az eemshaveni kikötő bejáratát összekötő vonalig |

Jade | A Schillig jelzőfényt a lanwardeni templomtoronnyal összekötő vonalon belül |

Weser | A brémai vasúti híd északnyugati szélétől egészen a langwardeni és a cappeli templomtornyot összekötő vonalig, beleértve a Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm és Schweiburg oldalágakat |

Elba | A hamburgi kikötő alsó határától egészen a döse-i irányfényt és a Friedrichskoog töltés (Dieksand) nyugati szélét összekötő vonalig, beleértve a Nebenelbe és az Este, a Lühe, a Schwinge, az Oste, a Pinnau, a Krückau és a Stör mellékfolyóit (minden esetben a torkolattól a duzzasztógátig) |

Meldorfer Bucht | A Friedrichskoog töltés (Dieksand) nyugati szélét és a büsumi kikötő nyugati végét összekötő vonalon belül |

Eider | A Gieselau-csatornától az Eider duzzasztógátig |

Flensburger Förde | A Kegnäs világítótornyot és Birknackot összekötő vonalon belül |

Schlei | A schleimündei kikötő végei közötti vonalon belül |

Eckernförder Bucht | A Boknis-Ecket és a szárazföld Dänisch Nienhofnál levő északkeleti pontját összekötő vonalon belül |

Kieler Förde | A Bülk világítótornyot a Laboe tengerészeti emlékművel összekötő vonalon belül |

Nord-Ostsee-Kanal (Kiel csatorna) | A brunsbütteli kikötőgát végpontjait összekötő vonaltól a Kiel-Holtenaunál levő bejárati fényeket, a Schirnauer See-t, a Bergstedter See-t, az Andorfer See-t, az Obereidersee-t az Enge-vel, a Flemhuder See-vel és az Achterwehrer csatornával összekötő vonalig |

Trave | A lübecki nyitható vasúti híd északnyugati szélétől és a Holstenbrücke (Stadttrave) északi szélétől egészen a travemündei kikötőgát belső déli és külső északi végpontját összekötő vonalig, beleértve a Pötenitzer Wieket, a Dassower See-t és az Altarment a Teerhof-szigetnél |

Leda | A Leernél levő tengeri zsilip külső kikötője bejáratától a torkolatig |

Oste | A bremervördei malom gátjának északkeleti szélétől az Oste duzzasztógátjáig

Pinnau | A pinnebergi vasúti híd délnyugati szélétől a Pinnau duzzasztógátjáig |

Krückau | Az elmshorni Wedenkamptól és az ide vezető híd délnyugati szélétől a Krückau duzzasztógátjáig |

Stör | A Rensing árapályszintmérőtől a Stör duzzasztógátjáig |

Freiburger Hafenpriel | A Freiburg an der Elbe zsilip keleti szélétől egészen a torkolatig |

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff és Wismar kikötői terület | A tenger felé egészen a Hoher Wieschendorf Huk és a Timmendorf jelzőfény közötti vonalig, és a Poel-szigeti Gollwitz jelzőfényt a Wustow-félsziget déli pontját összekötő vonalig |

Warnow, valamint a Breitling és mellékágai | Lefelé a Mühlendammon a rostocki Geinitzbrücke északi szélétől a tenger felé egészen a warnemündei nyugati és keleti kikötőgát északi pontjait összekötő vonalig |

A szárazföld és a Darß és Zingst félsziget által körbezárt vizek, valamint a Hiddensee- és Rügen-sziget (beleértve a Stralsund kikötői területet) | A tenger felé kiterjedve az alábbiak között a Zingst-félsziget és Bock szigete: egészen az északi szélesség 54° 26' 42”-ig Bock és Hiddensee szigete: egészen a Bock-sziget északi pontját a Hiddensee-sziget déli pontjával összekötő vonalig Hiddensee szigete és Rügen szigete (Bug): egészen a Neubessin délkeleti pontját és Buger Hakent összekötő vonalig |

Greifswalder Bodden és Greifswald kikötői terület, beleértve a Rycket | A tenger felé egészen a Thiessower Haken (Südperd) keleti pontjától a Ruden-sziget keleti pontjáig húzódó vonalig, és innen az Usedom-sziget északi pontjáig (északi szélesség 54° 10' 37”, keleti hosszúság 13° 47' 51”) |

A szárazföld és a Usedom-sziget által közrezárt vizek (a Peenestrom, beleértve a Wolgast kikötői területet és az Achterwassert és a Stettiner Haffot) | Kelet felé egészen a Lengyel Köztársaság határáig a Stettiner Haffban |

Megjegyzés: Azon hajók esetében, amelyek honi kikötője másik tagállamban van, az 1960. április 8-i Ems–Dollart-szerződés 32. cikkét kell figyelembe venni (BGBl. 1963 II, 602. o.).

FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

Dordogne | A Libourne-ban levő kőhídtól a torkolatig |

Garonne és Gironde | A Bordeaux-ban levő kőhídtól a torkolatig |

Loire | A Haudaudine-hídtól a Madeleine-mellékágon át a torkolatig, és a Pirmil-hídtól a Pirmil-mellékágon át |

Rhône | Az Arles-ban levő Trinquetaille-hídtól, és azon túl Marseille irányában |

Szajna | A Rouenban levő Jeanne-d'Arc-hídtól a torkolatig |

MAGYARORSZÁG

Balaton

HOLLAND KIRÁLYSÁG

Dollard

Eems

Waddenzee: beleértve az összekötőket az Északi-tengerrel

Ijsselmeer: beleértve a Markermeert és az Ijmeert, de a Gouwzee nem

Nieuwe Waterweg és a Scheur

Calandkanaal nyugatra a Benelux kikötőtől

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal és kapcsolódó kikötői

Haringvliet és Vuile Gat: beleértve egyrészről a Goeree-Overflakkee, másrészről a Voorne-Putten és Hoeksche Waard közötti vízi utakat

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer és Brouwerschavensche Gat: beleértve a Schouwen-Duiveland és Goeree-Overflakkee közötti vízi utakat

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt és Roompot: beleértve egyrészről a Walcheren, Noord-Beveland és Zuid-Beveland, másrészről pedig a Schouwen-Duiveland és Tholen közötti vízi utakat; nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna

Scheldt és Nyugat-Scheldt, valamint tengeri torkolata: beleértve egyrészről a Zeeland Flanders, másrészről pedig a Walcheren és Zuid-Beveland közötti vízi utakat; de nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna

LENGYEL KÖZTÁRSASÁG

Szczecini lagúna

Kamień-lagúna

Wisła-lagúna

Puck-öböl

Włocławski víztározó

Śniardwy tó

Niegocin tó

Mamry tó

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

SKÓCIA

Scapa Flow | A Flotta szigetén levő Wharth-tól a dél-Wallson levő Martello toronyig húzott és a Hoy szigetén levő Point Clettstől a Fara szigetén levő Thomson's háromszögelési pontig, majd innen a Flotta-szigeti Gibraltar kikötőgátig húzott vonallal határolt területen belül |

Kyle of Durness | Eilean Dubhtól délre |

Cromarty Firth | Az észak-Sutor és dél-Sutor közötti vonalon belül |

Inverness | A Fort George és Chanonry-fok közötti vonalon belül |

Findhorn-öböl | A földnyelven belül |

Aberdeen | A déli kikötőgát és az Abercromby kikötőgát közötti vonalon belül |

Montrose-medence | Nyugatra attól a vonaltól, amely a Scurdie Ness világítótoronynál levő kikötői bejáraton át észak–dél irányban fut |

Tay folyó–Dundee | A dundee-i árapálymedence (halasdokk) és Craig Head, Kelet-Newport közötti vonalon belül |

Firth of Forth és a Forth folyó | A Firth of Forthon belül, de nem keletre a Forth vasúti hídtól |

Dumfries | Az Airds-fok és Scar-fok közötti vonalon belül |

Loch Ryan | A Cairn-fok és Kircolm-fok közötti vonalon belül |

Ayr kikötő | A homokpadon belül |

Clyde | Az 1. zónájú vizek felett |

Kyles of Bute | Colintraive és Rhubodach között |

Campbeltown kikötő | A Macringan's-fok és Ottercharach-fok közötti vonalon belül |

Loch Etive | A Loch Etive-n belül a Lora vízesés felett |

Loch Leven | A Ballachulishnál levő híd felett |

Loch Linnhe | A Corran-fok jelzőfénytől északra |

Loch Eil | Az egész tó |

Kaledóniai-csatorna | Lochs Lochy, Oich és Ness |

Kyle of Lochalsh | Kyle Akinon belül, nem nyugatra az Eilean Ban jelzőfénytől vagy keletre Eileanan Dubhától |

Loch Carron | Stromemore és a Strome komp között |

Loch Broom, Ullapool | Az Ullapool-fok jelzőfény és Aultnaharrie közötti vonalon belül |

Kylesku | A Loch Cairnbawnon keresztül Garbh legkeletibb pontja közötti területen Eilean és Eilean na Rainich legnyugatibb pontja |

Stornoway kikötő | Az Arnish-fok és Sandwick-öböl világítótorony közötti vonalon belül, északnyugati oldal |

The Sound of Scalpay | Berry Cove-tól (Scalpay) nem keletre és Croc a Lointól (Harris) nem nyugatra |

Északi kikötő, Scalpay és Tarbert kikötő | A Harris-sziget partjától egy mérföldön belül |

Loch Awe | Az egész tó |

Loch Katrine | Az egész tó |

Loch Lomond | Az egész tó |

Loch Tay | Az egész tó |

Loch Loyal | Az egész tó |

Loch Hope | Az egész tó |

Loch Shin | Az egész tó |

Loch Assynt | Az egész tó |

Loch Glascarnoch | Az egész tó |

Loch Fannich | Az egész tó |

Loch Maree | Az egész tó |

Loch Gairloch | Az egész tó |

Loch Monar | Az egész tó |

Loch Mullardach | Az egész tó |

Loch Cluanie | Az egész tó |

Loch Loyne | Az egész tó |

Loch Garry | Az egész tó |

Loch Quoich | Az egész tó |

Loch Arkaig | Az egész tó |

Loch Morar | Az egész tó |

Loch Shiel | Az egész tó |

Loch Earn | Az egész tó |

Loch Rannoch | Az egész tó |

Loch Tummel | Az egész tó |

Loch Ericht | Az egész tó |

Loch Fionn | Az egész tó |

Loch Glass | Az egész tó |

Loch Rimsdale/nan Clar | Az egész tó |

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Strangford Lough | A Cloghy-fok és Dogtail-fok közötti vonalon belül |

Belfast Lough | A Holywood és Macedon-fok közötti vonalon belül |

Larne | A Larne kikötőgát és a Magee-szigeten levő kompkikötő közötti vonalon belül |

Bann folyó | A Seaward végétől a Toome híd kikötőgátig |

Lough Erne | Felső- és Alsó-Lough Erne |

Lough Neagh | A parttól 2 mérföldön belül |

ANGLIA KELETI PARTJA

Berwick | A kikötőgátakon belül |

Warkworth | A kikötőgátakon belül |

Blyth | A kikötőgát külső végpontjain belül |

Tyne folyó | Dunston Staithes a Tyne kikötőgát végéig |

Wear folyó | Fatfield a Sunderland kikötőgát végéig |

Seaham | A kikötőgátakon belül |

Hartlepool | A Middleton kikötőgát és Old Pier Head közötti vonalon belül a kikötőgát északi végét a déli végével összekötő vonalon belül |

Tees folyó | A Government hullámtörőgáttól nyugatra a Tees duzzasztógátjáig nyúló vonalon belül |

Whitby | A Whitby kikötőgát végpontjain belül |

Humber folyó | Az észak-Ferriby és dél-Ferriby közötti vonalon belül |

Grimsby dokk | Az árapálymedence nyugati kikötőgátja és az észak-quayi halasdokk keleti kikötőgátja közötti vonalon belül |

Boston | A New Cuton belül |

Dutch folyó | Az egész csatorna |

Hull folyó | Beverley Beck a Humber folyóig |

Kielder Water | Az egész tó |

Ouse folyó | A Naburn zsilip alatt |

Trent folyó | A Cromwell zsilip alatt |

Wharfe folyó | Az Ouse folyóval való összefolyástól Tadcaster Bridge-ig |

Scarborough | A Scarborough kikötőgát végpontjain belül |

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI PARTJA

Severn folyó | A Sharpness-foktól (északi szélesség 51° 43,4') nyugatra Llanthonyig és Maisemore Weirsig futó vonaltól északra, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé |

Wye folyó | Chepstow-nál, az északi szélesség 51° 38,0'-től északra Monmouth-ig |

Newport | A Fifoot-fokon áthaladó távvezetékektől északra |

Cardiff | A déli hullámtörőgát és Penarth Head közötti vonalon belül. A közrezárt vizek a Cardiff-öböl duzzasztógátjától nyugatra |

Barry | A kikötőgátak tenger felőli végpontjai közötti vonalon belül |

Talbot kikötő | Az Afran folyó kikötőgátjainak tenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül, a közrezárt dokkokon kívül |

Neath | A Baglan-öböl tartályhajó hullámtörőgát tenger felőli végpontjától északra futó vonalon belül (északi szélesség 51° 37,2', nyugati hosszúság 3° 50,5') |

Llanelli és Burry kikötő | A Burry kikötő nyugati kikötőgátját a Whiteford-fokkal összekötő vonallal határolt területen belül |

Milford Haven | A Dél-Hook-fok és a Thorn-fok közötti vonalon belül |

Fishguard | Az északi és keleti kikötőgátak tenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül |

Cardigan | A Pen-Yr-Ergydnél levő tengerszoroson belül |

Aberystwyth | A kikötőgátak tenger felőli végpontjain belül |

Aberdyfi | Az Aberdyfi vasútállomás és a Twyni Bach jelzőfény közötti vonalon belül |

Barmouth | A Barmouth vasútállomás és Penrhyn-fok közötti vonalon belül |

Portmadoc | A Harlech-fok és Graig Ddu közötti vonalon belül |

Holyhead | A fő kikötőgáttal határolt területen belül, és a Brynglas-fok kikötőgát végétől a Towyn-öbölig húzott vonalon belül |

Menai-szoros | A Menai-szoroson belül, az Aber Menai-fokot a Belan-fokkal összekötő vonal és a Beaumaris kikötőgátat a Pen-y-Coed-fokkal összekötő vonal között |

Conway | A Mussel Hill és a Tremlyd-fok közötti vonalon belül |

Llandudno | A kikötőgáton belül |

Rhyl | A kikötőgáton belül |

Dee folyó | Connah's Quay felett a Barrelwell Hill vízkiemelő pontig |

Mersey folyó | A Rock világítótorony és a Seaforth-dokk északnyugati része közötti vonalon belül, de a többi dokk kizárásával |

Preston és Southport | A Lytham és Southport közötti vonalon belül, és a Preston dokkokon belül |

Fleetwood | Az alsó fénysor és Knott közötti vonalon belül |

Lune folyó | A Sunderland-fok és Chapel Hill közötti vonalon belül a Glasson dokkig, és még a dokk is |

Barrow | A Haws-fokot, a Walney-szigetet a Roa-sziget sólyával összekötő vonalon belül |

Whitehaven | A kikötőgáton belül |

Workington | A kikötőgáton belül |

Maryport | A kikötőgáton belül |

Carlisle | A Point Carlisle és Torduff közötti vonalon belül |

Coniston Water | Az egész tó |

Derwentwater | Az egész tó |

Ullswater | Az egész tó |

Windermere | Az egész tó |

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Blakeney és Morston kikötő és megközelítő útvonalai | A Blakeney-foktól délre a Stiffkey folyó bejáratáig húzódó vonaltól keletre |

Orwell folyó és Stour folyó | Az Orwell folyó a Blackmanshead kikötőgát és Landguard-fok közötti vonalon belül, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé |

Blackwater folyó | Valamennyi vízi út a Mersea-sziget legdélnyugatibb végétől a Sales-fokig húzódó vonalon belül |

Crouch folyó és Roach folyó | A Crouch folyó a Holliwell-fok és a Foulness-fok közötti vonalon belül, beleértve a Roach folyót is |

Temze és mellékfolyói | A Temze a Denton Wharf kikötőgát legkeletibb pontján keresztül észak–dél irányban húzott vonal felett, Gravesend a Teddington zsilipig |

Medway folyó és a Swale | A Medway folyó a Garrison-foktól a Grain toronyig, az Allington zsilipig húzott vonaltól; és a Swale Whitstable-től a Medwayig |

Stour folyó (Kent) | A Stour folyó a Flagstaff Reachnél levő kiszállóhely torkolata felett |

Doveri kikötő | A kikötő keleti és nyugati bejárata között húzódó vonalon belül |

Rother folyó | A Rother folyó a camberi árapály-jelző állomás felett a Scots Float zsilipig és a Brede folyón levő bejárati zsilipig |

Adur folyó és Southwick-csatorna | A Shoreham kikötő bejáratán keresztül a Soutwick-csatorna zsilipig, és Tarmac Wharf nyugati végéig húzott vonalon belül |

Arun folyó | Az Arun folyó a Littlehampton kikötőgát felett Littlehampton Marináig |

Ouse folyó (Sussex) Newhaven | Az Ouse folyó a Newhaven kikötő bejáratának kikötőgátjain keresztül az északi rakpart északi végéig húzott vonaltól |

Brighton | Brighton Marina külső kikötő a nyugati rakpart déli végétől a déli rakpart északi végéig húzott vonalon belül |

Chichester | Az Eastoke-pont és a nyugat-witteringi templomtorony közötti vonalon belül, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé |

Langstone kikötő | Az Eastney-fok és a Gunner-fok közötti vonalon belül |

Portsmouth | A kikötő port blockhouse-i bejáratán keresztül a kerek toronyig húzott vonalon belül |

Bembridge, Wight-sziget | A Brading kikötőn belül |

Cowes, Wight-sziget | A Medina folyó a keleti parti kikötőgát jelzőfényétől a nyugati parti House jelzőfényig húzott vonalon belül |

Southampton | A Calshot vár és a Hook jelzőfény közötti vonalon belül |

Beaulieu folyó | A Beaulieu folyón belül nem keletre az Inchmery House-on keresztül húzott észak–déli vonaltól |

Keyhaven tó | A Hurst-fok alsó jelzőfényeitől a keyhaveni mocsarakig északra húzott vonalon belül |

Christchurch | A Run |

Poole | A Chain komp útvonala a Sandbanks és Dél-Haven-fok közötti vonalon belül |

Exeter | A Warren-fok és a Checkstone szirttel szemben levő parti mentőcsónak-állomás közötti kelet–nyugati irányban húzódó vonalon belül |

Teignmouth | A kikötőn belül |

Dart folyó | A Kettle-fok és a Battery-fok közötti vonalon belül |

Salcombe folyó | A Splat-fok és a Limebury-fok közötti vonalon belül |

Plymouth | A Mount Batten kikötőgáttól a Drake-szigeten keresztül a Raveness-fokig húzott vonalon belül. A Yealm folyó a Warren-fok és a Misery-fok közötti vonalon belül |

Fowey | A kikötőn belül |

Falmouth | A St. Anthony Head és a Pendennis-fok közötti vonalon belül |

Camel folyó | A Gun-fok és Brea Hill közötti vonalon belül |

Taw és Torridge folyó | A Crow-fokon levő világítótoronytól a Skern-foknál levő partig húzódó 200° vonalon belül |

Bridgewater | A Stert-foktól keletre futó vonaltól délre (északi szélesség 51° 13,0') |

Avon folyó (Avon) | A Wharf-fok Avonmouth kikötőgátja és a Netham gát közötti vonalon belül |

II. FEJEZET

3. zóna

Belga Királyság

Maritime Scheldt (az antwerpeni nyílt horgonyzóhelytől lefele)

Bolgár Köztársaság

Duna: 845,650 fkm - 374,100 fkm

Cseh Köztársaság

Labe: az Ústí nad Labem-Stfekov zsiliptől a Lovosice zsilipig

Duzzasztógáttavak: Baška, Brnénská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy Térlicko, Žermanice

Máchovo tó

Veiké Žernoseky vízterület

Mesterséges tavak: Oleksovice, Svét, Veiké Dáfko

Kavicsbányatavak: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Németországi Szövetségi Köztársaság

Duna Kelheimtől (km2 414,72)a német-osztrák határig

Rajna A német-svájci határtól a német-holland határig

Elba Az Elba-Seiten csatorna torkolatától a hamburgi kikötő alsó határáig

Müritz

Francia Köztársaság

Rajna

Horvát Köztársaság

Duna: 1 295 + 500 fkm-től 1 433 fkm-ig

Dráva: 0 fkm-től 198 + 600 fkm-ig

Száva: 211 fkm-től 594 fkm-ig

Kupa: 0 fkm-től 5 + 900 fkm-ig

Una: 0 fkm-től 15 fkm-ig

Magyarország

Duna: 1 812 fkm - 1 433 fkm

Mosoni-Duna: 14 fkm - 0 fkm

Szentendrei-Duna: 32 fkm - 0 fkm

Ráckevei-Duna: 58 fkm - 0 fkm

Tisza: 685 fkm - 160 fkm

Dráva: 198 fkm - 70 fkm

Bodrog: 51 fkm - 0 fkm

Kettős-Körös: 23 fkm - 0 fkm

Hármas-Körös: 91 fkm - 0 fkm

Sió-csatorna: 23 fkm - 0 fkm

Velencei-tó

Fertő tó

Holland Királyság

Rajna

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketel-meer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, afgesloten Ij, Noordzeekanaal, Ijmuiden kikötő, Rotterdam kikötői terület, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Canal, Boven Rijn, Pannersdensch-csatorna, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rajna-csatorna, Veerse Meer, Schelde-Rajna-csatorna egészen a Volkeraknál levő torkolatig, Amer, Bergsche Maas, a Meuse Venlo alatt, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a Benelux kikötőtől keletre), Hartelkanaal

Osztrák Köztársaság

Duna: a német határtól a szlovák határig

Inn: a torkolattól a Passau-Ingling erőműig

Traun: a torkolattól az 1,80 km-ig

Enns: a torkolattól a 2,70 km-ig

March: a 6,00 km-ig

Lengyel Köztársaság

- A Biebrza folyó az Augustowski-csatorna torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

- A Brda folyó a bydgoszczi Bydgoski-csatorna összefolyásától a Wisła folyó torkolatig

- A Bug folyó a Muchawiec folyó torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

- A Dąbie tó a belső tengervizekkel való határig

- Az Augustowski-csatorna a Biebrza folyóval való összefolyásától az államhatárig, a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal együtt

- A Bartnicki-csatorna a Ruda Woda tótól a Bartężek tóig, a Bartężek tóval együtt

- A Bydgoski-csatorna

- Az Elbląski-csatorna a Druzno tótól a Jeziorak tóig és a Szeląg Wielki tó, ezekkel a tavakkal és a csatorna mentén levő tavakkal együtt, valamint egy mellékút Zalewo irányába a Jeziorak tótól az Ewingi tóig, mindkét tavat beleértve

- A Gliwicki-csatorna a Kędzierzyński-csatornával

- A Jagielloński-csatorna az Elbląg folyóval való összefolyástól a Nogat folyóig

- A Łączański-csatorna

- A Ślesiński-csatorna a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal és a Gopło tóval

- A Żerański-csatorna

- A Martwa Wisła folyó a przegalinai Wisła folyótól a belső tengervizekkel való határig

- A Narew folyó a Biebrza folyó torkolatától a Wisła folyó torkolatáig, a Zegrzyński tóval együtt

- A Nogat folyó a Wisła folyótól a Wisła-lagúnabeli torkolatig

- A (felső) Noteć folyó a Gopło tótól a Górnonotecki-csatornával, a Górnonotecki-csatornával és az (alsó) Noteć folyóval való összefolyásig, a Bydgoski-csatornától a Warta folyó torkolatig

- A Nysa Łużycka folyó Gubintól az Odera folyó torkolatáig

- Az Odera folyó Racibórz városától a keleti-Odera folyóval való összefolyásig, amely a Regalica folyóba fordul a klucz-ustowói áttöréstől, azzal a folyóval és mellékágaival együtt a Dąbie tóig, valamint az Odera folyó egy mellékútja az Opatowice zsiliptől Wrocław városában

- A nyugati Odera folyó egy widuchowai duzzasztógáttól (az Odera folyó 704,1 km-je) a belső tengervizekkel való határig, mellékágakkal együtt, valamint a klucz-ustowói áttörés, ami a keleti Odera folyót köti össze a nyugati Odera folyóval

- A Parnica folyó és a Parnicki áttörés a nyugati Odera folyótól a belső tengervizekkel való határig

- A Pisa folyó a Roś tótól a Narew folyó torkolatáig

- A Szkarpawa folyó a Wisła folyótól a Wisła-lagúnabeli torkolatig

- A Warta folyó a Ślesiński-lagúnától az Odera folyó torkolatáig

- A Wielkie Jeziora Mazurskie rendszere, amely körbeöleli a piszi Roś tótól (azt is beleértve) a węgorzewói Węgor-zewski-csatornáig (azt is beleértve) vezető fő útvonalat alkotó folyókkal és csatornákkal összekötött tavakat, a következő tavakkal együtt: Seksty Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty és Święcajty a Giżycki-csatornával és a Niegociński-csatornával, valamint a Piękna Góra-csatornával együtt, továbbá a ryni Ryńskie tó egy mellékútja (beleértendő) Nidzkie tóig (3 km-ig, amely egy határt alkot a „Nidzkie rezervátummal”), a következő tavakkal együtt: Bełdany Guzianka Mała és Guzianka Wielka

- A Wisła folyó a Przemsza folyó torkolatától a Łączański-csatornával való összefolyásig, valamint e csatorna skawinai torkolatától a Wisła folyó Gdański-öbölbeli torkolatáig, nem tartozik bele a Włocławski víztározó

Románia

Duna: a szerb-román határtól (1 075 km) a Sulinai-ágon át a Fekete-tengerig

Duna-Fekete-tenger-csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-énél Cernavodă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 64,410 km-e) a Constanta Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna »0« km-e)

Poarta Albă-Midia Năvodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tenger-csatorna 29,410 km-énél Poarta Albă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 27,500 km-e) a midiai kikötőig (a csatorna »0« km-e)

Szlovák Köztársaság

Duna: Devíntől (1 880,26 fkm) a szlovák-magyar határig

Egyesült Királyság

SKÓCIA

Leith (Edinburgh) A kikötőgátakon belül

Glasgow Strathclyde Loch

Crinan-csatorna Crinan Ardrishaigig

Kaledóniai-csatorna A csatorna szakaszai

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Lagan folyó A Lagan Weir duzzasztógát Stranmillisig

ANGLIA KELETI PARTJA

Wear folyó (nem árapályos) Régi vasúti híd, Durham a Prebends hídig, Durham

Tees folyó A Tees duzzasztógáttól felfelé a folyón

Grimsby dokk A zsilipeken belül

Immingham dokk A zsilipeken belül

Hull dokkok A zsilipeken belül

Boston dokk A zsilipkapukon belül

Aire és Calder Navigation A Goole dokkok Leedsig, összefolyás a leedsi és liverpooli csatornával; a Bank Dole összefolyása a Selbyvel (az Ouse folyó zsilipje); a Castleford összefolyása a Wake-fielddel (Falling zsilip)

Ancholme folyó A Ferriby zsilip Briggig

Calder és Hebble-csatorna Wakefield (Falling zsilip) a Broadcut felső zsilipig

Foss folyó Az Ouse folyóval való (kék híd) összefolyástól a Monk hídig

Fossdyke-csatorna A Trent folyóval való összefolyás a Brayford tóba

Goole dokk A zsilipkapukon belül

Hornsea Mere Az egész csatorna

Hull folyó A Struncheon Hill zsiliptől a Beverley patakig

Market Weighton-csatorna A Humber folyó zsilipjétől a Sod Houses zsilipig

New Junction-csatorna Az egész csatorna

Ouse folyó ANaburn zsiliptől Nun Monktonig

Sheffield és a Dél-Yorkshire-csatorna A Keadby zsilip a Tinsley zsilipig

Trent folyó A Cromwell zsilip Shardlow-ig

Witham folyó A Boston zsilip a Brayford tóig (Lincoln)

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI RÉSZE

Severn folyó A Llanthony és Maisemore duzzasztógát felett

Wye folyó Monmouth felett

Cardiff Roath Park tó

Port Talbot A körbezárt dokkokon belül

Swansea A körbezárt dokkokon belül

Dee folyó A Barrelwell Hill vízkiemelő pont felett

Mersey folyó A dokkok (a Seaforth dokk nem tartozik bele)

Lune folyó A Glasson dokk felett

Avon folyó (Midland) A Tewkesbury zsilip Eveshamig

Gloucester A Gloucester városi dokkok Gloucester/Sharpness-csatorna

Hollingworth tó Az egész tó

Manchester hajócsatorna Az egész csatorna és a Salford dokkok beleértve az Irwell folyót is

Pickmere tó Az egész tó

Tawe folyó A tengeri duzzasztógát/jachtkikötő és a Morfa atlétikai stadion között

Rudyardtó Az egész tó

Weaver folyó Northwich alatt

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Nene folyó Wisbech Cut és a Nene folyó Dog-ig-páros zsilipben

Great Ouse folyó Kings Lynn Cut és a Great Ouse folyó a nyugat-Lynn Road híd alatt

Yarmouth A Yare folyó torkolata az északi és déli bejárati kikötőgátak végpontjain keresztül húzott vonaltól beleértve Breydon Watert

Lowestoft A Lowestoft kikötő a Mutford zsilip alatt a külső kikötő bejárati kikötőgátjain keresztül húzott vonalig

Alde és Ore folyó Az Ore folyó Westrow-foki bejárata felett

Deben folyó A Deben folyó Felixstowe komphoz való bejárata felett

Orwell folyó és Stour folyó A Fagbury-foktól a Shotley-fokig húzott vonaltól az Orwell folyón az Ipswich dokkig; valamint az Erwarton Nessen keresztülhúzott észak-dél irányú vonaltól a Stour folyón Manningtree-ig

Chelmer és Blackwater-csatorna A Beeleigh zsiliptől keletre

Temze és mellékfolyói A Temze az oxfordi Teddington zsilip felett

Adur folyó és Southwick-csatorna Az Adur folyó a Tarmac Wharf nyugati vége felett és a Southwick csatornán belül

Arun folyó Az Arun folyó a Littlehampton jachtkikötő felett

Ouse folyó (Sussex) Newhaven Az Ouse folyó az északi rakpart északi vége felett

Bewl Water Az egész tó

Grafham Water Az egész tó

Rutland Water Az egész tó

Thorpe Parktó Az egész tó

Chichester A Cobnor-fokot és a Chalkdock-fokot összekötő vonaltól keletre

Christchurch A Christchurch kikötőn belül, a Run nem tartozik bele

Exeter-csatorna Azegész csatorna

Avon folyó (Avon) Bristol városi dokkok A Netham gát a Pulteney duzzasztógátig

III. FEJEZET

4. zóna

Belga Királyság

Az egész belga hálózat, kivéve a 3. zónában levő víziutakat

Cseh Köztársaság

Minden, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Németországi Szövetségi Köztársaság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónán kívüli belvízi víziút

Francia Köztársaság

Az összes francia belvízi víziút, az 1., 2. és a 3. zónában levőkön kívül

Horvát Köztársaság

Valamennyi, a 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút;

Olasz Köztársaság

Az összes hajózható nemzeti víziút.

Litván Köztársaság

Az egész litván hálózat

Luxemburgi Nagyhercegség

Moselle

Magyarország

Valamennyi, a 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Holland Királyság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb folyó, csatorna és beltenger

Osztrák Köztársaság

Thaya: Bernhardsthalig

March: a 6,00 km felett

Lengyel Köztársaság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Románia

A 3. zónára vonatkozó szakaszban fel nem sorolt valamennyi egyéb víziút

Szlovák Köztársaság

Valamennyi, a 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Egyesült Királyság

SKÓCIA

Ratho és Linlithgow Union csatorna Az egész csatorna

Glasgow ForthésClyde csatorna Monkland-csatorna - Faskine és Drumpellier szakaszok Hogganfield Loch

ANGLIA KELETI RÉSZE

Ancholme folyó Brigg a Harram Hill zsilipig

Calder és Hebble csatorna A Broadcut Top zsilip a Sowerby hídig

Chesterfield csatorna Nyugat-Stockwith Worksopig

Cromford csatorna Az egész csatorna

Derwent folyó Az Ouse folyóval való összefolyástól a Stamford hídig

Driffield Navigation A Struncheon Hill zsiliptől Great Driffieldig

Erewash csatorna A Trent zsilip a Langley Mill zsilipig

Huddersfield csatorna A Calderrel és a Hebble-lel való összefolyás a Coopers hídnál a huddersfieldi Hudders-field Narrow csatornáig Ashton-Under-Lyne és Huddersfield között

Leeds és Liverpool csatorna A Leeds folyó zsilipjétől Skipton Wharf-ig

Light Water Valley tó Az egész tó

A Mere, Scarborough Az egész tó

Ouse folyó A Nun Monkton tó felett

Pocklington csatorna A Derwent folyóval való összefolyástól a Melbourne medencéig

Sheffield és a dél-yorkshire-i csatorna A Tinsley zsilip Sheffieldig

Soar folyó A Trent összefolyása Loughborough-ig

Trent és Mersey csatorna Shardlow a Dellow Lane zsilipig

Ure folyó és Ripon-csatorna Az Ouse folyóval való összefolyástól a Ripon-csatornáig (Ripon medence)

Ashton csatorna Az egész csatorna

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI RÉSZE

Avon folyó (Midland) Evesham felett

Birmingham-csatorna Az egész csatorna

Birmingham és Fazeley csatorna Az egész csatorna

Coventry-csatorna Az egész csatorna

Grand Union-csatorna (a Napton összefolyástól Birmingham és Fazeleyig A csatorna egész szakasza

Kennet és Avon-csatorna (Bath Newburyig) A csatorna egész szakasza

Lancaster-csatorna Az egész csatorna

Leeds és Liverpool-csatorna Az egész csatorna

Llangollen-csatorna Az egész csatorna

Caldon-csatorna Az egész csatorna

Peak Forest-csatorna Az egész csatorna

Macclesfield-csatorna Az egész csatorna

Monmouthshire és Brecon-csatorna Az egész csatorna

Montgomery-csatorna Az egész csatorna

Rochdale-csatorna Az egész csatorna

Swansea-csatorna Az egész csatorna

Neath és Tennant-csatorna Az egész csatorna

Shropshire Union-csatorna Az egész csatorna

Staffordshire és Worcester-csatorna Az egész csatorna

Stratford-upon-Avon-csatorna Az egész csatorna

Trent folyó Az egész folyó

Trent és Mersey-csatorna Az egész csatorna

Weaver folyó Northwich felett

Worcester és Birmingham-csatorna Az egész csatorna

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Nene folyó Dog felett-kettős zsilipben

Great Ouse folyó Kings Lynn a nyugat-lynni közúti híd felett. A Great Ouse folyó és minden kapcsolódó fenlandi vízi út, beleértve a Cam folyót és a közepes szintű utat

Norfolki és suffolki tavak Minden hajózható árapály és nem árapály folyó, tó, csatorna és vízi út a norfolki és suffolki tavakon belül, beleértve az Oulton tavat, a Waveney folyókat, Yare-t, Bure-t, Ant-et és Thurne-t, kivéve a Yarmouth és Lowestoft esetében meghatározottakat

Blyth folyó A Blyth folyó bejárata Blythburgh-ig

Alde és Ore folyó Az Alde folyó a Westrow-fok felett

Deben folyó A Deben folyó a Felixstowe komp felett

Orwell folyó Stour folyó Minden vízi út a Stour folyón Manningtree felett

Chelmer és Blackwater-csatorna A Beeleigh zsiliptől nyugatra

Temze és mellékfolyói A Stort és a Lee folyó a Bow patak felett. A Grand Union-csatorna a Brentford zsilip felett és a Regents-csatorna a Limehouse medence felett, továbbá valamennyi kapcsolódó csatorna. A Wey folyó a Temze zsilip felett. A Kennet és Avon-csatorna. A Temze Oxford felett. Az Oxford-csatorna

Medway folyó és a Swale A Medway folyó az Allington zsilip felett

Stour folyó (Kent) A Stour folyó a Flagstaff Reach-nél levő kikötőhely felett

Doveri kikötő Az egész kikötő

Rother folyó A Rother folyó és a Royal Military-csatorna a Scots Float zsilip felett és a Brede folyó a bejárati zsilip felett

Brighton A Brighton belső jachtkikötő a zsilip felett

Wickstead Parktó Az egész tó

Kennet és Avon-csatorna Az egész csatorna

Grand Union-csatorna Az egész csatorna

Avon folyó (Avon) A Pulteney duzzasztógát felett

Bridgewater-csatorna Az egész csatorna

2. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez65

Az 1., 2., 3. és 4. zónába sorolt belvízi utakon
üzemeltetett hajók és úszómunkagépek szemleszabályzata

I. RÉSZ

1. Fejezet

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.01 cikk

Fogalommeghatározások

A Szemleszabályzat alkalmazásában:

Az úszólétesítmények típusai

1.    Úszólétesítmény – hajó, továbbá úszómű vagy úszómunkagép;

2.    Hajó – belvízi vagy tengeri hajó;

3.    Belvízi hajó – kizárólag vagy főleg belvízi közlekedésre tervezett hajó;

4.    Tengeri hajó – tengeri hajóként nyilvántartott hajó;

5.    Önjáró teherhajó – önjáró tartály- vagy szárazáruszállító hajó;

6.    Önjáró tartályhajó – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó;

7.    Önjáró szárazáruszállító hajó – olyan áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó, amely nem tartályhajó;

8.    Csatornadereglye – olyan legfeljebb 38,5 m hosszú és 5,05 m széles belvízi hajó, amely általában csatornákon vagy kizárólag a hajózási hatóság által meghatározott vízterületen közlekedik;

9.    Vontatóhajó – kifejezetten vontatási műveletekre épített hajó;

10.    Tolóhajó – kifejezetten tolt kötelék továbbítására épített hajó;

11.    Uszály – szárazáruszállító vagy tartályuszály;

12.    Tartályuszály – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé;

13.    Szárazáruszállító uszály – áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé és nem tartályuszály;

14.    Bárka – tartálybárka, szárazáruszállító bárka vagy hajón szállítható bárka;

15.    Tartálybárka – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek;

16.    Szárazáruszállító bárka – áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek és nem tartálybárka;

17.    Hajón szállítható bárka – tengeri hajón való szállításra és belvízi úton való közlekedésre épített bárka;

18.    Személyhajó – 12 főnél több utas szállítására épített és felszerelt termes vagy kabinos hajó;

19.    Vitorlás személyhajó – elsősorban vitorlával való hajtásra épített és felszerelt személyhajó;

20.    Termes személyhajó – hálóhelyes utaskabinokkal nem rendelkező személyhajó;

21.    Kabinos hajó – hálóhelyes utaskabinokkal rendelkező személyhajó;

22.    Gyorsjáratú hajó – 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel közlekedni képes géphajó a kishajók kivételével;

23.    Úszómunkagép – munkagépekkel felszerelt, műveletezésre képes úszólétesítmény, mint például úszódaru, úszókotró berendezés, cölöpverő, elevátor;

24.    Munkaterületi úszólétesítmény – munkaterületeken történő felhasználásra épített és felszerelt úszólétesítmény, mint például fenékürítős, billenő vagy fedélzetes dereglye, úszómű vagy kőszóró hajó;

25.    Kedvtelési célú hajó – olyan sport- és kedvtelési célra szolgáló kishajó, amely nem személyhajó;

26.    Szolgálati csónak – a hajó közlekedésre, felkutatásra, mentésre és munkavégzésre használt csónakja;

27.    Úszómű – helyváltoztatásra általában nem szolgáló úszólétesítmény, mint például úszó fürdőmedence, dokk, kikötőponton vagy csónakház, amennyiben az nem úszómunkagép;

28.    Úszóanyagok köteléke – tutaj, továbbá vízen helyváltoztatásra alkalmassá tett és hajónak, illetve úszóműnek nem tekinthető egyéb létesítmény, tárgy vagy kötelék;

Kötelékek

29.    Kötelék – úszólétesítmények mereven csatolt vagy vontatott köteléke;

30.    Alakzat – a kötelék összeállítási formája;

31.    Merev kötelék – tolt kötelék vagy mellévett alakzatok;

32.    Tolt kötelék – az úszólétesítmények merev összecsatolása, amelyek közül legalább egy a köteléket továbbító [tolóhajó(k)] előtt található; merevnek kell tekinteni azt a köteléket is, amely egy toló és egy tolt úszólétesítményből áll, amelyek összecsatolása vezérelt együttmozgást tesz lehetővé;

33.    Mellévett alakzat – hosszirányban oldalával egymáshoz mereven csatolt úszólétesítmények olyan köteléke, amelyben egy sem helyezkedik el a köteléket továbbító géphajó előtt;

34.    Vontatott kötelék – egy vagy több hajóból, úszómunkagépből, úszóműből vagy úszóanyagok kötelékéből álló kötelék, amelyet a kötelékhez tartozó egy vagy több géphajó vontat;

Az úszólétesítmények különleges terei

35.    Főgéptér – a hajót hajtó gépek elhelyezésére szolgáló helyiség;

36.    Géptér – olyan helyiség, amelyben belső égésű motorok vannak elhelyezve;

37.    Kazántér – olyan helyiség, amelyben a gőz előállítására vagy a termikus folyadék melegítésére tervezett, tüzelőanyaggal működő berendezés található;

38.    Zárt felépítmény – a fedélzethez szilárd és vízmentes falakkal csatlakozó folytonos és vízmentes építmény;

39.    Kormányállás – az a helyiség, amelyben az úszólétesítmény vezetéséhez szükséges kezelő- és ellenőrző készülékek helyezkednek el;

40.    Lakótér – az úszólétesítményen folyamatosan tartózkodó személyek részére szolgáló terek, beleértve a konyhákat, élelmiszerraktárakat, mosdókat, mosogatókat, mosodákat, előtereket és folyosókat, kivéve a kormányállást;

41.    Utastér – az utasok által a hajón való használatra szolgáló területek, valamint zárt terek, mint például a társalgók, irodák, üzletek, fodrászszalonok, szárítóhelyiségek, mosodák, szaunák, mosdók, mosóhelyiségek, folyosók, átjárók és fallal nem elkerített lépcsők;

42.    Vezérlőközpont – a kormányállás, továbbá az a hely, ahol a vészüzemi energiaszolgáltató berendezés vagy annak részei találhatók, illetve az a hely, ahol olyan központ van, ahol állandóan tartózkodnak a személyzet tagjai, mint például a tűzjelző berendezésnél, az ajtók távvezérlésénél vagy a tűzcsappantyúknál;

43.    Lépcsőakna – a belső lépcső vagy lift aknája;

44.    Szalon – a lakó- vagy utastérben elhelyezkedő helyiség. A személyhajókon a konyhák nem tekinthetők szalonnak;

45.    Konyha – olyan helyiség, ahol tűzhely vagy más, hasonló főzőberendezés található;

46.    Raktárhelyiség – gyúlékony folyadékok tárolására használt vagy olyan tárolóhelyiség, amelynek alapterülete a 4 m2-t meghaladja;

47.    Raktér – a hajónak elől és hátul válaszfallal határolt, nyitott vagy raktártetővel zárható, a csomagolt vagy ömlesztett rakomány, illetve a hajótest részét nem képező (különálló) tartályok befogadására alkalmas része;

48.    Beépített tartály – a hajótestben kialakított vagy a hajón rögzített különálló tartály;

49.    Munkavégzési terület – a személyzet tevékenységére szolgáló terület, beleértve a járódeszkát, a lendítő rudat és a szolgálati csónakot is;

50.    Közlekedési út – személyek mozgására, áruk mozgatására szolgáló tér;

51.    Biztonsági terület – a hajótest középsíkjától párhuzamosan 1/5 BWL távolságra, a legnagyobb merülés síkjában futó, kívülről függőleges felülettel határolt tér;

52.    Gyülekezőhelyek: a hajó különlegesen védett területei, ahol az utasok veszély esetén gyülekeznek;

53.    Evakuálási területek – a munkavégzési terület azon része, ahonnan a személyek evakuálását el lehet végezni;

Hajóműszaki fogalmak

54.    Legnagyobb merülés síkja – a legnagyobb megengedett merüléshez tartozó vízvonal síkja;

55.    Biztonsági távolság – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni;

56.    Maradó biztonsági távolság – a hajó megdőlésekor a rendelkezésre álló függőleges távolság a víz szintje és a bemerült oldal azon legalsó pontja között, amelyen túl a hajó nem tekinthető vízmentesnek;

57.    Szabadoldal (f) – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík közötti függőlegesen mért távolság, amely a fedélzet felső élének legalacsonyabb pontján vagy – fedélzet hiányában – a folytonos oldallemezelés felső élének legalacsonyabb pontján halad át;

58.    Maradó szabadoldal – a hajó megdőlésekor rendelkezésre álló függőleges távolság a víz szintje és a fedélzetnek a vízbemerült oldalon lévő legalsó pontjánál levő felső éle között, illetve ha nincs fedélzet, a hajó állandó oldala felső élének legalsó pontja között;

59.    Biztonsági peremvonal – olyan elméleti vonal a hajóoldalon, amely legalább 100 mm-rel a válaszfalfedélzet alatt vagy legalább 100 mm-re a hajóoldal legmélyebb, nem vízmentes pontján halad át. Válaszfalfedélzet hiányában olyan vonalat kell felvenni, amely legalább 100 mm-rel azalatt a legmélyebb vonal alatt halad, ameddig a hajó oldala vízmentesnek tekinthető;

60.    Vízkiszorítási térfogat () – a hajó vízbe merülő térfogata, m3;

61.    Vízkiszorítási tömeg (Ä) – a hajo teljes tömege, beleértve a rakományt, t;

62.    Hasábos teltség (CB) – a vízkiszorítási térfogat és az LWL hossz, a BWL szélesség és a T merülés szorzatának viszonyszáma;

63.    Szélnek kitett felület (Av) – a hajó merülésvonal feletti részének vetülete, m2;

64.    Válaszfalfedélzet – az a fedélzet, amelyhez a megkövetelt vízmentes válaszfalak nyúlnak és amelytől a szabadoldalt mérik;

65.    Válaszfal – adott magasságú, általában függőleges, a hajót terekre osztó, a fenék, a külhéj vagy másik válaszfal által határolt fal;

66.    Keresztválaszfal – a hajó egyik oldalától a másik oldalig nyúló válaszfal;

67.    Fal – általában függőleges irányú elválasztó felület;

68.    Térhatároló fal – nem vízmentes fal;

69.    Hossz (L) – a hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül;

70.    Legnagyobb hossz (LOA) – az úszólétesítmény legnagyobb hossza m-ben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket;

71.    Vízvonalhossz (LWL) – a hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza, m;

72.    Szélesség (B) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve (beleértve a lapátkereket, a dörzssínt és hasonló szerkezeteket), m;

73.    Legnagyobb szélesség (BOA) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve, beleértve az összes állandó szerkezeteket, mint pl. a lapátkereket, a dörzssínt, a gépészeti és hasonló szerkezeteket, m;

74.    Szélesség a vízvonalon (BWL) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig a legnagyobb merülés síkján mérve, m;

75.    Oldalmagasság – a hajótest legalsó pontja vagy a gerinc és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság, m;

76.    Merülés (T): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevétele nélkül) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;

76a.    Teljes merülés (TOA): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevételével) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;

77.    Mellső függély – a hajótest és a legnagyobb merülés síkjának mellső metszéspontján keresztül húzott függőleges vonal;

78.    Fedélzeti oldaljáró tiszta szélessége – fedélzet oldalsó részén a nyíláskeret legkiugróbb részén keresztül húzott függőleges vonal és a fedélzet szélén levő szegély (védőkorlát, lábvédő léc) belső éle közötti távolság;

Kormányberendezés

79.    Kormányberendezés – a hajó kormányzásához mint az 5. fejezetben megállapított műveletképesség biztosításához szükséges valamennyi berendezés;

80.    Kormány – a kormány vagy a kormányok a kormányszárral, beleértve a kormánynegyedet és a kormánygéppel való összekötés elemeit;

81.    Kormánygép – a kormányberendezésnek a kormány kihajtását közvetlenül végző része;

82.    Kormányhajtás – a kormánygépnek az energiaforrás és a kormánygép közötti hajtóműve;

83.    Energiaforrás – a kormányhajtás és vezérlés energiaellátása fedélzeti hálózatról, akkumulátorról vagy belsőégésű motorról;

84.    Kormányvezérlés – a kormányhajtás vezérlését szolgáló részegységek és áramkörök;

85.    Kormányhajtó egység – a kormánygép hajtó egysége, ennek vezérlése és energiaforrása;

86.    Kézi hajtás – kézi kormánykihajtás mechanikus áttételen keresztül, rásegítő energiaforrás nélkül;

87.    Kézi-hidraulikus hajtás – kézi kormánykihajtás hidraulikus erőátvitellel;

88.    Fordulási szögsebesség szabályozó – a meghatározott érték alapján a hajó fordulási szögsebességét beállító és fenntartó berendezés;

89.    Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás – olyan módon berendezett és felszerelt kormányállás, hogy a hajót egy személy tudja a radarhajózás során vezetni;

A szerkezeti elemek és anyagok jellemzői

90.    Vízmentes – az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva, hogy a víz áthatolását megakadályozza;

91.    Fröccsenő víz- és időjárásálló – az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva, hogy szokásosan előforduló viszonyok közt csak jelentéktelen vízmennyiséget enged át;

92.    Gáztömör – az a részegység vagy berendezés, amely úgy van kialakítva, hogy gázok vagy gőzök áthatolását megakadályozza;

93.    Nem éghető – az az anyag, amely nem gyújtható meg és nem fejleszt gázokat olyan mennyiségben, hogy azok a kb. 750 °C-ra való hevítés során maguktól meggyulladjanak;

94.    Nehezen éghető – az az anyag, amely saját maga vagy legalább felülete nehezen gyújtható meg és amely a tűz terjedését a 15.11 cikk 1. pont (c) alpontban meghatározott eljárás szerint megfelelő módon korlátozza;

95.    Tűzállóság – a szerkezeti elemek vagy szerkezetek jellemzője a 15.11 cikk 1. pont (d) alpont szerinti vizsgálati eljárással hitelesítve;

96. Tűzállósági Vizsgálati Módszerek Szabályzata – a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Tengerészeti Biztonsági Bizottságának MSC.61(67) határozatával elfogadott tűzállósági vizsgálati módszerek alkalmazására vonatkozó nemzetközi szabályzat;

Egyéb fogalmak

97.    Hajóosztályozó társaság – olyan hajóosztályozó társaság, amelyet a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagytak;

97a.    Navigációs fények – a jelzőlámpák által kibocsátott, hajók jelzésére szolgáló fények;

97b.    Fényjelzések – a vizuális vagy hangjelzéseket kiegészítő fények;

98.    Radarberendezés – a környezetet és a forgalmat érzékelő és megjelenítő elektronikus navigációs segédeszköz;

99.    Belvízi ECDIS – szabványos belvízi elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer, amely megjeleníti a belvízi elektronikus hajózási térképekből kiválasztott információkat és a úszólétesítmény egyéb érzékelőiből származó tetszés szerinti információkat;

100.    Belvízi ECDIS berendezés – belvízi elektronikus hajózási térképeket megjelenítő berendezés, amelyet kétféle módban lehet működtetni: információs módban és navigációs módban;

101.    Információs mód – a belvízi ECDIS csak információra történő használata a radar rátöltése nélkül;

102.    Navigációs mód – a belföldi ECDIS vízijármű navigálására történő használata a radar rátöltésével;

103.    Kiszolgáló személyzet – személyhajón valamennyi olyan alkalmazott, aki nem tagja a hajó személyzetének;

104.    Mozgáskorlátozott személyek – a közforgalmú közlekedés használatában különleges problémákkal szembesülő személyek, úgymint az idősek és a mozgássérültek, valamint az érzékszervi hiányosságokkal rendelkezők, a tolószékben ülők, a terhes nők és a kisgyermekeket kísérők;

105.    Uniós hajóbizonyítvány – belvízi nagyhajóra az illetékes hatóság által kiadott bizonyítvány, amely igazolja a Szemleszabályzatban foglalt műszaki követelményeinek való megfelelést, azonos 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet hatályba lépését megelőzően kiállított Közösségi bizonyítvánnyal

106.    szakértő – illetékes hatóság, valamint jogszabályban vagy hatóság által felhatalmazott szervezet képviseletében eljáró személy, aki a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat ismeri és jogosult rendszereket, berendezéseket megvizsgálni és azokról szakvéleményt, szakértői jelentést készíteni;

107.    hozzáértő személy – olyan személy, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján ismeri a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat, és fel tudja mérni a rendszerek és berendezések üzembiztonságát.

1.02 cikk

Alkalmazási kör

1. A Szemleszabályzat alkalmazási köre

(a) a 20 m vagy annál hosszabb hajókra,

(b) a 100 m3 vagy annál nagyobb L.B.T szorzatú hajókra

c) a belvízi árufuvarozásra szolgáló legalább 20 tonna hordképességű és

(ca) 100 m3 -nél kisebb L, B, T szorzatú, vagy

(cb) 20 méternél rövidebb hajókra

terjed ki.

2. Főméreteiktől függetlenül a Szemleszabályzatot kell alkalmazni

(a) a nagyhajók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló hajókra,

(b) a személyzeten kívül több mint 12 személy szállítására szolgáló személyhajókra,

(c) az úszómunkagépekre.

3. Nem tartoznak Szemleszabályzat alkalmazási körébe:

(a)    a hadihajók, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik,

(b)    a tengeri hajók – beleértve a tengeri vontatókat és tolóhajókat –, amelyek ideiglenesen belvízi utakon közlekednek, ha a Szemleszabályzat eltérően nem rendelkezik és amennyiben ezek a hajók rendelkeznek az alábbiakkal:

(ba)    megfelelőségi – vagy azzal egyenértékű – bizonyítvány az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény* (SOLAS) tekintetében, megfelelőségi – vagy azzal egyenértékű – bizonyítvány a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény** (LL) tekintetében és a nemzetközi olajszennyezésmegelőzési bizonyítvány a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezménynek*** (MARPOL) való megfelelés tekintetében meghatározott, vagy

(bb)    olyan személyhajók tekintetében, amelyek nem tartoznak a (ba) alpontban meghatározott egyezmények hatálya alá, a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendeletnek megfelelően kiállított személyhajó biztonsági bizonyítvány.

1.03 cikk

Hajóbizonyítvány

Nem magyar lobogó alatt Magyarország területén közlekedő úszólétesítménynek rendelkeznie kell uniós, dunai vagy rajnai hajóbizonyítvánnyal, illetve a lobogó szerinti hajózási hatóság által kiállított, Magyarország által elismert hatályos hajóokmánnyal (az elismerésre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni az olyan lobogó alatt közlekedő úszólétesítményekre, amelyek nemzetközi szerződés alapján a nemzeti elbánás szabályai alá tartoznak).

1.04 cikk

Különleges vizeken közlekedő úszólétesítmények

Azoknak az úszólétesítményeknek a hajózási alkalmasságát, amelyek csak víziútnak nem nyilvánított vízterületen vagy az 1-3. zónába nem tartozó víziúton közlekednek, az illetékes hajózási hatóság szemlebizottsága meghatározott vízterületre korlátozva állapítja meg. Ebben az esetben az úszólétesítménynek meg kell felelnie a 19. fejezet előírásainak.

1.05 cikk

Tengeri hajók

Tengeri hajóknak rendelkezniük kell az 1.02 cikk 3. pontja (b) alpont (ba) és (bb) alpontjában foglalt bizonyítványokkal, amennyiben azok ilyenekkel nem rendelkeznek, azokat az 5. melléklet szerinti bizonyítvány helyettesíti, amely az abban meghatározott vízterületre hajózásra alkalmasságukat igazolja. Ebben az esetben meg kell felelniük a 20. fejezetnek.

1.06 cikk

Átmeneti rendelkezések

A Szemleszabályzat előírásait a rendelet átmeneti rendelkezései és a 24. fejezetben foglaltak szerint kell alkalmazni.

1.07 cikk

Utasítások a szemlebizottság részére

A hajózási hatósági szemlék végrehajtásának egységes uniós gyakorlata érdekében elfogadott utasításokat a 2. melléklet 2. függeléke tartalmazza.”

2. Fejezet

ELJÁRÁS

2.01 cikk

Szemlebizottság

1. A hajózási hatóság szemlebizottságo(ka)t működtet. A szemlebizottság a hajózási hatóság nevében jár el.

2. A szemlebizottság elnöke egy a hajózási hatóság kormánytisztviselői közül kijelölt szakember, tagjai a hajózási hatóság által felkért

(a)    a belvízi hajók és gépészeti berendezéseik tervezésében jártas szakértő és

(b)    az ellenőrizendő hajó vezetésére feljogosító képesítő okmánnyal rendelkező személy.

(c)    a kormányzat egy, a belföldi hajózásért felelős tisztviselője;

(d)    egy, a hagyományos vízi járművek szemléjének végzésében jártas szakember.

3. A szemlebizottság elnökét és tagjait a hajózási hatóság jelöli ki. Az elnöknek és a tagoknak – a hajózási hatóság kormánytisztviselőit kivéve – feladataik átvételekor írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy azokat teljesen függetlenül fogják végrehajtani.

4. A szemlebizottság(ok) tevékenységük támogatására szakértőket vonhatnak be.

2.02 cikk

Szemlekérelem

1. Az úszólétesítmény tulajdonosának, aki az üzembe helyezéshez szükséges, valamint az időszakos megfelelőséget tanúsító bizonyítvány kiadását kívánja kérelmezni, a választása szerinti – hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező – szemlebizottságot kijelölő hatósághoz a 8. melléklet függeléke szerinti adattartalmú kérelmet kell benyújtani. A kijelölt szemlebizottság határozza meg azokat a dokumentumokat, amelyeket részére be kell terjeszteni.

2. Olyan úszólétesítményre, amelyre a Szemleszabályzat hatálya nem terjed ki, a tulajdonos vagy megbízottja kérelmezheti hajóokmány kiadását. A kérelemnek helyt kell adni, amennyiben az úszólétesítmény az e szabályzatban foglaltaknak eleget tesz.

2.03 cikk

Az úszólétesítmény kiállítása szemlére

1. A tulajdonosnak az úszólétesítményt üresen, tisztán és felszerelve kell szemlére – beleértve a köbözést is – kiállítania. A szemle során meg kell adnia a szükséges segítséget, például egy megfelelő csónakot és személyzetet kell rendelkezésre bocsátania, továbbá szabaddá kell tennie a hajótest vagy a berendezések olyan részeit, amelyek közvetlenül nem hozzáférhetők vagy nem láthatók.

2. A szemlebizottságnak az úszólétesítmény első szemléje során azt a parton kell megszemlélnie. A parti szemle elhagyható, amennyiben osztályozási bizonyítvány vagy egy elismert hajóosztályozó társaság bizonylata, amely szerint az építés ennek a társaságnak az előírásai szerint történt, bemutatásra kerül, illetve ha egy olyan bizonyítványt mutatnak be, amely igazolja, hogy a parton végzett szemlét egy másik hatóság már elvégezte más célból. Időszakos vagy rendkívüli vizsgálatnál a szemlebizottság parti szemlét rendelhet el. A szemlebizottságnak a géphajók és a kötelékben való továbbításra szolgáló úszólétesítmények első vizsgálatánál, továbbá a hajtó berendezés vagy a kormányberendezés jelentős változtatásánál próbauta(ka)t kell végeztetnie.

3. A szemlebizottság pótlólagos szemlé(ke)t és próbauta(ka)t vagy további vizsgálatokat rendelhet el. Ugyanez érvényes az építés során.

2.04 cikk

Az uniós hajóbizonyítvány, illetőleg az úszómunkagép-bizonyítvány megadása

1. Ha az úszólétesítmény szemléje során a szemlebizottság megállapítja, hogy az úszólétesítmény a rendeletben foglalt követelményeknek megfelel, a kérelmező számára kiállítja az 5. mellékletben foglalt minta szerinti üzemképességet igazoló uniós hajóbizonyítványt, illetőleg úszómunkagép-bizonyítványt (a továbbiakban együtt: uniós hajóbizonyítvány), illetve amennyiben az úszómunkagépet Magyarország határain kívül kívánják üzemeltetni, a hajózási hatóság az 5. mellékletben szereplő minta szerinti uniós hajóbizonyítványt állítja ki.

2. Ha a szemlebizottság megtagadja az uniós hajóbizonyítvány megadását, úgy ezt annak okaival együtt határozatban (szemlejegyzőkönyv) közölnie kell a kérelmezővel.

3. A szemlebizottság azonosító jelét, ami az uniós hajóbizonyítványba is bejegyzésre kerül, az uniós hajóbizonyítvány sorszámával együtt, latin betűkkel és arab számokkal, amelyek magassága legalább 2 cm, jól látható helyen, az úszólétesítménynek ütközésektől védett és kopásnak kevéssé kitett szilárd helyén, letörölhetetlenül fel kell tüntetni.

2.05 cikk

Ideiglenes uniós hajóbizonyítvány

1. A szemlebizottság ideiglenes uniós hajóbizonyítványt adhat ki

(a) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyek uniós hajóbizonyítvány kiállítása céljából az általuk választott illetékes szemlebizottság által kijelölt helyre kívánnak eljutni,

(b) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyek a 2.07 cikkben, 2.13 cikk 1. pontban vagy 2.14 cikkben felsorolt okok miatt átmenetileg nem rendelkeznek hajóbizonyítvánnyal,

(c) az úszólétesítményeknek, ha a vizsgálat után az uniós hajóbizonyítvány még elkészítés alatt áll,

(d) az úszólétesítményeknek, amennyiben az 5. melléklet szerinti bizonyítvány kiadásának nem minden feltétele teljesült,

(e) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyeknek állapota baleset vagy káresemény következtében már nem egyezik meg az uniós hajóbizonyítvány szerinti állapottal,

(f) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyekre vonatkozóan a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) I. Rész 1.21 cikk 1. pontja alapján a hajózási hatóság a különleges szállítási engedélyt az ideiglenes uniós hajóbizonyítvány meglététől teszi függővé,

(g) úszólétesítményeknek, amelyek részére a szemlebizottság a 2.19 cikk 2. pontja szerinti egyenértékűséget azokra az esetekre hagyja jóvá, amelyekre az NKH Központi Hivatala még nem adott ki ajánlást.

2. Az ideiglenes uniós hajóbizonyítvány az 5. mellékletben foglalt minta szerint kerül kiállításra, amennyiben az úszólétesítmény menetképessége megfelelően biztosítottnak fogadható el. Ez a bizonyítvány tartalmazza a szemlebizottság által szükségesnek tartott feltételeket és hatályos

(a) az 1. pont (a), (d)-(f) alpontig felsorolt esetekben egy egyszeri, meghatározott útra, egy méltányos időn belül, de legfeljebb egy hónapig,

(b) az 1. pont (b) és (c) alpont alatt felsorolt esetekben egy méltányos időre,

(c) az 1. pont (g) alpont szerinti esetekben hat hónapig. Ez csak az NKH Központi Hivatala hozzájárulásával hosszabbítható meg.

2.06 cikk

Az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatálya

1. Új úszólétesítményre kiállított bizonyítvány

(a)    személyhajónál öt évig,

(b)    minden egyéb úszólétesítménynél tíz évig

hatályos.

2. Meglévő úszólétesítmény bizonyítványának időbeli hatályát a szemle eredményétől függően a hajózási hatóság állapítja meg, azonban az nem haladhatja meg az 1. pontban megállapított időtartamot.

2.07 cikk

Bejegyzések és módosítások az uniós hajóbizonyítványban

1. Az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője a hatóság tudomására hoz minden, a hajó nevében vagy tulajdonjogában bekövetkezett változást, újabb köbözési eredményt, a bejegyzésben vagy honi kikötőben történt változást, és az uniós bizonyítványt az említett hatósághoz elküldi módosításra.

2. Az uniós hajóbizonyítványba minden bejegyzést vagy annak módosításait, amelyeket ez a rendelet, a Hajózási Szabályzat vagy egyéb rendelkezések írnak elő, bármelyik illetékes szemlebizottság elvégezheti.

3. Amennyiben a szemlebizottság az uniós hajóbizonyítványban módosítást végez, abba megjegyzést vezet be, úgy ezt közölnie kell azzal a szemlebizottsággal, amelyik a bizonyítványt kiállította.

2.08 cikk

Rendkívüli szemle

1. Minden olyan jelentős változtatás vagy felújítás után, amely a szerkezeti szilárdságot, a menet- vagy műveletezési tulajdonságokat vagy az úszólétesítmény különleges jellemzőit befolyásolja, az újbóli forgalomba állítás előtt az úszólétesítményt rendkívüli szemlére kell kiállítani valamely illetékes szemlebizottság elé.

2. A szemlebizottság, amelyik a rendkívüli szemlét végezte, ennek a szemlének az eredménye szerint határozza meg az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályát. Ez azonban nem lépheti túl a meglevő uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályát. Az időbeli hatályát a szemlebizottság bejegyzi az uniós hajóbizonyítványba, és tudomására kell hoznia annak a szemlebizottságnak, amelyik a bizonyítványt kiállította.

2.09 cikk

Időszakos szemle

1. Az uniós hajóbizonyítvány hatályának lejárta előtt az úszólétesítményt szemlének kell alávetni.

2. Kivételesen a tulajdonos megalapozott kérelme alapján a szemlebizottság szemle nélkül meghosszabbíthatja az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályát legfeljebb hat hónappal. A meghosszabbításról kiállított dokumentumot az úszólétesítményen kell tartani.

3. A szemlebizottság, amelyik az időszakos szemlét végrehajtotta, e szemle eredményétől függően határozza meg az uniós hajóbizonyítvány új időbeli hatályát a 2.06. cikk rendelkezéseit nem érintve.

4. Az időbeli hatályát a szemlebizottság bejegyzi az uniós hajóbizonyítványba, és ezt tudomására kell hoznia annak a szemlebizottságnak, amelyik a bizonyítványt kiállította.

5. Amennyiben az uniós hajóbizonyítvány időbeli hatályának meghosszabbítása helyett az uniós hajóbizonyítványt egy újjal pótolják, akkor a régi bizonyítványt vissza kell adni annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította. Az uniós hajóbizonyítványt a szemlebizottságot megbízó hajózási hatóság – jogszabályban előírt ideig – megőrzi.

2.10 cikk

Önkéntes szemle

A hajótulajdonos vagy meghatalmazottja bármikor kérelmezhet szemlét. Ennek a szemlekérelemnek helyt kell adni.

2.11 cikk

Hivatalból indított szemle

1. Amennyiben a hajózási hatóság azt vélelmezi, hogy egy úszólétesítmény a fedélzetén tartózkodó személyekre vagy a hajózásra nézve veszélyt jelent, elrendelheti az úszólétesítménynek valamely szemlebizottság általi megszemlélését.

2. Az 1. pontban meghatározott esetben az úszólétesítmény tulajdonosa csak akkor viseli a szemle költségeit, ha a szemlebizottság az 1. pontban megnevezett hatóság álláspontját a szemle alapján megerősíti.

2.12 cikk

Hajóosztályozó társaság bizonylata

A szemlebizottság teljesen vagy részben eltekinthet annak vizsgálatától, hogy az úszólétesítmény eleget tesz-e a Szabályzat II. részében és a 23.09 cikkben foglalt előírásoknak, ha elismert hajóosztályozó társaság érvényes bizonylata azt igazolja, hogy az úszólétesítmény ezeknek az előírásoknak teljesen vagy részben megfelel.

2.13 cikk

Uniós hajóbizonyítvány visszatartása és bevonása

1. Ha a szemlebizottság valamely szemle során megállapítja, hogy az úszólétesítmény vagy felszerelése súlyos hiányosságokat mutat és ezek az úszólétesítményen tartózkodó személyek vagy a hajózás biztonságát veszélyeztetik, akkor vissza kell tartania az uniós hajóbizonyítványt és erről haladéktalanul értesítenie kell azt a szemlebizottságot, amelyik azt kiállította. Tolt bárkáknál és munkaterületi úszólétesítményeknél ilyen esetben a Hajózási Szabályzat szerinti fémtáblát is vissza kell tartani. Ha a szemlebizottság megállapítja, hogy a hiányosságokat megszüntették, visszaadja az uniós hajóbizonyítványt a hajótulajdonosnak vagy megbízottjának. A hiányosságok megszüntetésének megállapítását, az uniós hajóbizonyítvány visszaadását a hajótulajdonos vagy megbízottja egy másik szemlebizottságnál is kérelmezheti. Ha az uniós hajóbizonyítványt visszatartó szemlebizottság azt vélelmezi, hogy a hiányosságok belátható időn belül nem háríthatók el, akkor az uniós hajóbizonyítványt visszaküldi annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiadta vagy utolsóként meghosszabbította.

2. Ha az úszólétesítményt végleg leállították vagy kiselejtezték, a tulajdonos köteles az uniós hajóbizonyítványt visszaküldeni annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította. Az uniós hajóbizonyítványt az uniós hajóbizonyítványt kibocsátó hajózási hatóság – jogszabályban előírt ideig – megőrzi.

2.14 cikk

Másolat, másodlat kiadása

1. Az uniós hajóbizonyítvány elvesztését be kell jelenteni annál a szemlebizottságnál, amelyik azt kiállította. A szemlebizottság az uniós hajóbizonyítványról egy másolatot állít ki, amelyet ilyenként kell megjelölni.

2. Amennyiben egy uniós hajóbizonyítvány olvashatatlanná vagy egyébként használhatatlanná válik, akkor az úszólétesítmény tulajdonosának vagy megbízottjának vissza kell szolgáltatnia az uniós hajóbizonyítványt annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította; ez az 1. pontnak megfelelően második példányt (másodlat) állít ki.

2.15 cikk

Költségek

1. A 2.11. cikk 2. pontjának sérelme nélkül az úszólétesítmény tulajdonosa viseli a szemlével és az uniós hajóbizonyítvány kiadásával kapcsolatos költségeket a hajózási hatósági eljárási díjakról rendelkező külön jogszabály szerint. Nem tehető megkülönböztetés a lajstromozó országra, a tulajdonos állampolgárságára vagy a lakóhelyére való tekintettel.

2. A szemlebizottság a szemle lefolytatása előtt – hajózási hatósági eljárási díjakról rendelkező külön jogszabály szerint – megkövetelheti az előre látható díj és költségek mértékéig terjedő előleg befizetését.

2.16 cikk

Tájékoztatás

Olyan személyek, akik megalapozott érdekeltséget tudnak igazolni, a szemlebizottságnál betekinthetnek az úszólétesítmény uniós hajóbizonyítványába és saját költségükre abból kivonatokat vagy hitelesített másolatokat kaphatnak, amelyeket ilyenként kell megjelölni.

2.17 cikk

Uniós hajóbizonyítványok nyilvántartása

1. A szemlebizottságok az általuk kiállított uniós hajóbizonyítványokat sorszámmal látják el. Az általuk kibocsátott valamennyi uniós hajóbizonyítványról a szemlebizottságot megbízó hajózási hatóság nyilvántartást vezet a 6. melléklet szerint.

2. A szemlebizottságot megbízó hajózási hatóságnak a szemlebizottság által kibocsátott uniós hajóbizonyítványokról meg kell őrizni egy eredeti példányt vagy egy másolatot. Ebbe kell bevezetnie minden észrevételt és változást, továbbá érvényesítést és visszavonást.

Az 1. bekezdésben említett nyilvántartást ennek megfelelően frissítik.

3. A hajózás biztonságának fenntartására és megkönnyítésére, valamint e melléklet 2.02–2.15 cikkének, továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. fejezetének végrehatására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében a tagállamok, a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményben részes államok, valamint – közigazgatási megállapodás alapján a magánélet azonos szintű védelmét garantáló harmadik országok – illetékes hatóságai részére a hajózási hatóság a nyilvántartáshoz a 6. mellékletben foglalt mintának megfelelő, csak olvasható hozzáférést biztosít.

2.18 cikk

Egyedi európai hajóazonosító szám

1. Az egyedi európai hajóazonosító szám (a továbbiakban: európai hajóazonosító szám) a 2. függeléknek megfelelően nyolc arab számból áll.

2. Az egyedi európai hajóazonosító számot az uniós hajóbizonyítványba a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság jegyzi be. Ha az úszólétesítmény az uniós hajóbizonyítvány kiállításának időpontjában még nem rendelkezik európai hajóazonosító számmal, annak a tagállamnak illetékes hatósága adja ki, ahol az úszólétesítményt lajstromozták vagy ahol anyakikötője van.

Az olyan országból származó úszólétesítménynél, amelyekben nem lehet európai hajóazonosító számot kiadni, az uniós hajóbizonyítványba bejegyzendő európai hajóazonosító számot a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság adja ki.

3. Egy úszólétesítményre csak egy európai hajóazonosító szám adható ki. Az európai hajóazonosító szám csak egyszer adható ki és az az úszólétesítmény teljes üzemben tartási ideje alatt változatlan marad.

4. Az európai hajóazonosító szám kiadását az illetékes hatóságtól az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője kérelmezi. Az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője felel azért is, hogy az úszólétesítményen az európai hajóazonosító szám fel legyen tüntetve.

5. Az Európai Bizottságot az európai hajóazonosító szám kiadásáért felelős hatóság kijelöléséről a közlekedésért felelős miniszter értesíti.

6. A hajózási hatóság az európai hajóazonosító számot a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerint kezeli és jegyzi be a Bizottság hajóadatbázisába.

2.19 cikk

Egyenértékűség és mentesség

1. A hajózási hatóság egyenértékűnek ismerheti el és engedélyezheti, hogy egy úszólétesítményen olyan anyagokat és berendezéseket vagy felszereléseket építsenek be, helyezzenek el – anélkül, hogy más szerkezeti intézkedéseket vagy más rendelkezéseket kellene kielégíteni –, ha azokat a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 1991. december 16-ai 91/672/EGK tanácsi irányelv 7. cikkével létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) egyenértékűnek ismeri el.

2. Amennyiben a bizottság nem jut döntésre az 1. pont szerinti egyenértékűséget illetően, a hajózási hatóság ideiglenes uniós hajóbizonyítványt adhat ki.

A Budapest Főváros Kormányhivatala az Európai Bizottságnak az ideiglenes uniós bizonyítvány kiadásától számított egy hónapon belül jelentést tesz a 2.05 cikk 1. pontja (g) alpontjával összhangban, megjelölve az úszólétesítmény nevét és európai hajóazonosító számát, az eltérés típusát, valamint azt a tagállamot, amelyben az úszólétesítményt lajstromozták vagy ahol anyakikötője található.

3. Kísérleti célból, korlátozott időtartamra a szemlebizottság is megadhatja az uniós hajóbizonyítványt a bizottság ajánlása alapján olyan úszólétesítmény részére, amely a II. rész előírásaitól eltérő műszaki újdonságokkal rendelkezik, ha ezek kielégítő biztonságot nyújtanak.

4. Az 1–3. pontban meghatározott egyenértékűségeket és mentességeket az uniós hajóbizonyítványban fel kell tüntetni. Ezekről tájékoztatni kell az Európai Bizottságot.

II. RÉSZ

A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2017/1 számú szabványban foglaltakkal.

III. RÉSZ

SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

23. Fejezet

SZEMÉLYZET

23.01 cikk

Általános követelmények

1. A személyzet tagja magyar lobogó alatt közlekedő hajón a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben meghatározott képesítésű személy, továbbá a gyakornok, a tanulómatróz, a matróz, a képesített matróz a matrózgépkezelő és a fedélzetmester lehet.

A hajó mindenkori üzemmódjára és üzemidejére előírt személyzetnek menet közben, továbbá úszómunkagépen munkavégzéskor állandóan a hajón kell tartózkodnia. Tilos az út vagy az úszómunkagéppel végzett munka megkezdése az előírt személyzet nélkül.

Azok a hajók, amelyeken előre nem látott körülmények (például betegség, baleset, hatósági rendelkezés) miatt menet közben az előírt személyzet legfeljebb egy tagja nem tudja ellátni a szolgálatot, útjukat folytathatják a legközelebbi elérhető megfelelő veszteglőhelyig – személyhajók a napi végállomásig –, ha a hajón hajóvezetői képesítéssel bíró személyen kívül az érintett szakaszra előírt személyzet még egy további tagja is rendelkezésre áll a hajón.

A hajón élő 6 éves kor alatti gyermekek felügyeletét ellátó személy nem lehet a személyzet tagja még akkor sem, ha a gyermekek biztonságának felügyelet nélküli megoldására megfelelő intézkedés történt.

2. A magyar lajstromban nyilvántartott hajókon a magyar munkavédelmi előírásokat kell alkalmazni. A nem magyar hajólajstromban szereplő hajókra vonatkozóan a lobogó szerinti állam munkavédelmi előírásait kell alkalmazni.

Várandós anyák vagy gyermekágyasok legalább 14 héten át nem lehetnek a személyzet tagjai. Ezt az előírást – megosztva – a szülés előtti legalább 6 hét, a szülés utáni legalább 7 hét időtartamra kell alkalmazni.

3. A 23.05., 23.06. és 23.08 cikk alkalmazásánál azokat a menet- és pihenőidőket is figyelembe kell venni, amelyeket e szabályzat területi hatályán kívül eső szakaszon teljesítenek.

23.02 cikk

A személyzet tagjai, képesítés

1. A személyzet tagja magyar lobogó alatt közlekedő hajón a hajózási képesítésekről szóló jogszabályban meghatározott képesítésű személy, továbbá a gyakornok, a tanulómatróz, a matróz, a képesített matróz, a matrózgépkezelő és a fedélzetmester lehet.

2. A személyzet tagjainak képesítési feltételei:

2.1. Tanulómatrózoknál: legalább 15 éves életkor és hajózási szakképző intézménnyel fennálló tanulói jogviszony.

2.2 Gyakornokoknál: legalább 16 éves életkor.

2.3.1. Matrózoknál:

a) legalább 18 éves életkor és

b) a hajózási hatóság által jóváhagyott képzésben tett sikeres matrózvizsga vagy legalább 3 éves hajózási gyakorlat.

2.3.2. Képesített matrózoknál:

a) legalább 17 éves életkor és

aa) hajós szakmunkás szakképesítés vagy képesített hajós szakképesítés és

ab) a hajózási szakképzés részeként teljesített legalább fél éves hajózási gyakorlat, vagy

b) legalább 18 éves életkor és

ba) a hajózási hatóság által jóváhagyott képesített matróz képzés elvégzése

bb) legalább 3 éves hajózási gyakorlat és

bc) a vizsgaközpontnál tett sikeres képesített matróz vizsga.

2.4. Matróz-gépkezelőknél:

a) „képesített matróz” képesítés és jóváhagyott hajós képzésben tett sikeres matróz-gépkezelői vizsga vagy

b) alapismeretek géptanból és legalább egyéves hajózási idő képesített matrózként belvízi géphajón.

2.5. Fedélzetmesternél:

legalább egyéves hajózási idő képesített matrózként belvízi víziúton.

2.6. Kormányosnál:

jogszabályban előírt képesítés.

2.7. Hajó vezetőjénél:

jogszabályban előírt hajóvezetői vagy hajóskapitányi képesítés.

2.8. Gépészeknél:

jogszabályban előírt gépszolgálati képesítés.

2.9. A rendelet hatálybalépése előtt megszerzett matróz képesítések alapján a hajózási hatóság a hajós szolgálati könyvbe kérelemre bejegyzi a képesített matróz képesítést, amennyiben a kérelmező a fedélzeti személyzet tagjaként teljesített legalább 3 éves hajózási időt.

23.03 cikk

A személyzet tagjai, fizikai alkalmasság

1. A szolgálatra való fizikai alkalmasságot jogszabályban erre kijelölt orvos által a személyzet tagjaként történő első szolgálatot megelőzően kiállított egészségügyi bizonyítvánnyal kell igazolni.

2. A fizikai alkalmasság feltételei különösen:

a) kielégítő látás és hallás,

b) képesség 20 kg tömegű teher egyedüli felemelésére.

3. A szolgálat további időszakában jogszabályban foglalt időközönként az 1. pontban meghatározott bizonyítványt meg kell újítani.

4. Ha az illetékes hatóságnak kételyei vannak a személyzet valamely tagjának testi alkalmasságára nézve, elrendelheti az 1. és 2. pontok szerinti orvosi felülvizsgálatot. Ha a kétely megalapozottnak bizonyul, akkor a felmerült költségeket a vizsgált személy viseli.

23.04 cikk

A képesítés igazolása, szolgálati könyv

1. A személyzet minden tagjának jogszabályban előírt hajós szolgálati könyvvel kell rendelkeznie. A szolgálati könyvet az úszólétesítményen való első szolgálat felvételekor át kell adni az úszólétesítmény vezetőjének, akinek rendszeresen el kell végeznie az összes bejegyzést, és a szolgálati viszony befejezéséig azt biztonságosan meg kell őriznie. Ezt a szolgálati könyvet a tulajdonos kívánságára mindenkor és késedelem nélkül ki kell szolgáltatni.

2. A szolgálati könyv tulajdonosának azt a kiállítás dátumától kezdve minden 12 hónapon belül legalább egyszer be kell mutatnia az illetékes hajózási hatóságnak láttamoztatás céljából.

3. Az úszólétesítményen a szolgálat ellátására jogosító képesítés meglétét bármikor kell tudni igazolni:

3.1. jogszabályban meghatározott képesítő oklevéllel, illetve bizonyítvánnyal,

3.2. fedélzetmester, matróz-gépkezelő, képesített matróz, matróz, tanulómatróz és gyakornok esetében szolgálati könyvvel vagy a 3.1. pont szerinti képesítő okmánnyal.

23.05 cikk

Üzemmódok

1. Az úszólétesítményen a következő üzemmódok alkalmazhatók:

a) A1: nappali hajózás 14 óra időtartamig,

b) A2: félállandó hajózás 18 óra időtartamig,

c) B: állandó hajózás 24 óra időtartamig,

mindenkor 24 órás időtartamon belül.

Az A1, illetve A2 üzemmódban üzemeltetett úszólétesítménynek a hajózást megszakítás nélküli 8, illetve 6 órára be kell szüntetnie, ha a hajón a 4. mellékletnek megfelelő, a hajózási hatóság által jóváhagyott típusú menetíró van, és az rendeltetésszerűen működik. Ellenkező esetben az A1 üzemmódban üzemeltetett úszólétesítményen 22:00 és 06:00 óra, illetve A2 üzemmódban a 23:00 és 05:00 óra között megszakítás nélkül szüneteltetni kell a hajózást.

2. Belföldi forgalomban közlekedő személyhajón, valamint kikötőkben helyi szolgálatot teljesítő hajókon, amelynek teljes napi – hajónaplóval igazolt – menetideje nem haladja meg a 14 órát, a 22:00 és 06:00, illetve a 23:00 és 05:00 óra közötti időszakra vonatkozó korlátozást nem kell alkalmazni, azonban ez nem sértheti a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket.

Megjegyzés:

Kivételes esetben naptári hetenként legfeljebb egyszer a nappali hajózást legfeljebb 16 órás tartamra lehet meghosszabbítani, ha a hajón a hajózási hatóság által jóváhagyott típusú menetíró van, és ez rendeltetésszerűen működik, továbbá ha az előírt minimális személyzetben két fő rendelkezik a hajó vezetésére jogosító képesítéssel. A 23.10 cikk táblázatának 1. és 3. fokozatában az ilyen képesítéssel rendelkezők egyike helyettesíthető egy olyan személlyel, akinek képesnek kell lennie arra, hogy a kormányzást ideiglenesen végezze, és fel tud mutatni legalább kormányos képesítést vagy olyan hajós szolgálati könyvet, amely az illetékes hajózási hatóságnak egy arra vonatkozó bejegyzését tartalmazza, hogy az illető legalább 2 évet hajózott az adott víziúton legalább matrózként vagy matróz-gépkezelőként. A 23.10 cikk táblázatának 2. fokozatában egy képesítéssel rendelkező személy helyettesítése csak akkor történhet meg, ha a személyzetet egy tanulómatrózzal egészítik ki a személyzet harmadik tagjaként.

23.06 cikk

Minimális pihenőidő

1. Az A1 üzemmódban a személyzet minden tagjának biztosítani kell egy megszakítás nélküli 8 órás pihenőidőt a menetidőn kívül, minden esetben 24 órás időtartamon belül, amit a 8 órás pihenőidő végétől kell számítani.

Az A2 üzemmódban a személyzet minden tagjának 24 órás időtartamonként nyolc órás pihenőidőt kell biztosítani; ebből 6 órát megszakítás nélkül, menetidőn kívüli időszakban. A 24 órás időtartamot az előző 8 órás pihenőidő végétől kell számítani. A személyzet fiatalkorú tagjai részére a pihenőidő megszakítás nélkül 8 óra, amelyből 6 órának a menetidőn kívüli időre kell esnie.

A B üzemmódban a személyzet minden tagjának biztosítani kell 24 órás pihenőidőt egy 48 órás időtartamon belül. E pihenőidőn belül legalább két, 6 óráig tartó, megszakítás nélküli időszaknak kell lennie.

Pihenőideje alatt a személyzet tagját nem szabad igénybe venni felügyeleti szolgálatra, és készenléti szolgálatra sem; a veszteglő jármű jogszabályban vagy átmeneti hatósági rendelkezésben előírt őrszolgálata és felügyelete nem minősül igénybevételnek e bekezdés értelmében.

2. Más jogszabályban vagy kollektív szerződésben a hosszabb pihenőidőre vonatkozó rendelkezések érintetlenül maradnak.

23.07 cikk

Az üzemmód változtatása

1. Az üzemmód változtatása csak a 2. pontban foglalt előírások szerint lehetséges.

2. a) Az A1 üzemmódról csak akkor lehet az A2-re áttérni, ha

aa) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

ab) az A2 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt olyan nyolcórás pihenőt tartottak, amelyből 6 óra menetidőn kívülre esett, és az A2 üzemmódra előírt kiegészítő személy a hajón van.

b) Az A2 üzemmódról csak akkor lehet az A1-re áttérni, ha

ba) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

bb) az A1 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a megszakítás nélküli, menetidőn kívüli, 8 órás pihenőidőt betartották.

c) A B üzemmódról csak akkor lehet az A1 vagy A2 üzemmódra áttérni, ha

ca) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

cb) az A1, illetve A2 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a 8, illetve 6 órás, megszakítás nélküli pihenőidőt betartották.

d) Az A1 és A2 üzemmódról csak akkor lehet a B-re átállni, ha

da) a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

db) a B üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a 8, illetve 6 órás, megszakítás nélküli, menetidőn kívüli pihenőidőt betartották, és a B üzemmódra előírt kiegészítő személy a hajón van.

e) A hajó megszakítás nélkül A1 vagy A2 üzemmódban abban az esetben folytathatja az útját, ha a személyzet teljes váltása megtörtént és a személyzet közvetlenül az út előtt 8, illetve 6 órás megszakítatlan menetidőn kívüli pihenőt tartott és igazolt.

f) A pihenőidő igazolása az 5. melléklet szerinti okmánnyal történik vagy azon úszólétesítmény hajónaplójának másolatával, amelyen a személyzet utoljára tartózkodott.

23.08 cikk

Hajónapló, menetíró

1. Minden olyan úszólétesítményen, amelyen jogszabály hajónapló vezetését írja elő, rendelkezésre kell állnia egy, az 5. mellékletben közölt minta szerinti hajónaplónak. A hajónaplót az abban foglalt útmutató szerint kell vezetni. A hajónapló meglétéért és vezetéséért az úszólétesítmény vezetője felel. Az első hajónaplót, amelyet el kell látni az 1. sorszámmal, az úszólétesítmény nevével és annak hivatalos hajószámával az illetékes hajózási hatóság állítja ki.

A hajónapló vezetésére vonatkozó útmutató 2. pontja, amely szerint utanként egyetlen kimutatás elegendő a pihenőidők bejegyzéseire, csak a megszakítás nélküli menet (B) személyzetének tagjaira érvényes. A nappali hajózásban (A1), a félállandó hajózásban (A2) a személyzet minden tagja részére naponta be kell jegyezni a pihenőidő kezdetét és végét.

Az üzemmód változtatása szerint szükséges beírásokat a hajónapló új oldalára kell bevezetni.

2. Minden további hajónaplót a helyileg illetékes hajózási hatóság sorszámozhatja és adhatja ki, azonban a kiadás csak az előző hajónapló bemutatása ellenében történhet. Az előző hajónaplót kitörölhetetlenül „érvénytelen"-ként kell megjelölni, és vissza kell szolgáltatni a hajó vezetőjének.

3. Az érvénytelenített hajónaplót az utolsó bejegyzést követő 6 hónapon át az úszólétesítményen meg kell őrizni.

4. Az első (1. sorszámú) hajónapló kiadásakor az a hatóság, amelyik az első hajónaplót kiadja egy nyilvántartó bizonylatot állít ki, ami a kiadást hajónévvel, hivatalos hajószámmal, a hajónapló számával és a kiadás dátumával igazolja. Ezt a nyilvántartó bizonylatot a hajón kell tartani és az illetékes hatóság kérésére be kell mutatni. A hajónaplók további kiadását a 2. sorszámtól kezdve a kiállító hatóságok bevezetik a nyilvántartó bizonylatba.

5. A menetíró feljegyzéseit a feljegyzést követő 6 hónapon át meg kell őrizni a hajón.

23.09 cikk

A hajó felszerelése

1. A géphajók, tolóhajók, tolt kötelékek és személyhajók esetében az 1.1. vagy 1.2. pont rendelkezéseinek való megfelelést vagy annak hiányát a hajózási hatóság bejegyzi az uniós bizonyítvány 47. pontjába.

1.1 S1 standard

a) A propulziós berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a menetsebesség változtatását és a hajócsavar tolóerő-irányának megfordítását a kormányállásból lehessen végrehajtani.

A menetüzemhez szükséges segédgépeknél biztosítani kell a kormányállásból való be- és kikapcsolás lehetőségét akkor is, ha ez automatikusan történik, vagy ha ezek a gépek menetüzem alatt folyamatosan üzemelnek.

b) A veszélyes tartományokban, úgymint

ba) a főmotorok hűtővizének hőmérsékletét,

bb) a főmotorok és hajtóművek kenőolajának nyomását,

bc) a főmotorok átkormányzó berendezése, az irányváltó vagy a hajócsavar olaj- és levegőnyomását,

bd) a géptéri fenék telítettségi állapotát

olyan készülékekkel kell felügyelni, amelyek működési hiba esetén a kormányállásban hang-és fényjelzést bocsátanak ki. A riasztó hangjelzések összefoglalhatók egy hangjelzést adó készülékbe. A riasztó hangjelzést vételének nyugtázását követően azonnal ki kell kapcsolni. A riasztó fényjelzést csak akkor lehet kikapcsolni, ha a hozzárendelt működési zavart elhárították.

c) A főmotor tüzelőanyag hozzávezetésének és hűtésének automatikusan kell történnie.

d) A kormányberendezést a legnagyobb megengedhető merülésnél is egy személynek, különösebb erőkifejtés nélkül kell tudni kezelni.

e) A Hajózási Szabályzat szerint menetben szükséges vizuális és hangjeleket/jelzéseket a kormányállásból kell tudni leadni.

f) Ha nincs közvetlen érintkezés a kormányállás és a hajó eleje, a hajó fara, a lakóterek, illetve a gépterek között, akkor beszédkapcsolatot kell alkalmazni. A géptérhez a beszédkapcsolat helyettesíthető egy optikai és akusztikai jeladással.

g) Az előírt szolgálati csónakot a személyzet egy tagjának egyedül és megfelelő idő alatt kell tudni vízre tenni.

h) Rendelkezésre kell állnia egy kormányállásból kezelhető fényszórónak.

i) Az emelőszerkezetek hajtókarjai és hasonló forgatható kezelőrészeinek működtetése nem igényelhet 160 N-nál nagyobb erőkifejtést.

j) Az uniós hajóbizonyítványba bejegyzett vontatócsörlőnek gépi hajtásúnak kell lennie.

k) A fenékvíz- és fedélzetmosó szivattyúknak gépesítettnek kell lennie.

l) A fontos kezelőszerkezeteket és ellenőrző műszereket ergonómiailag helyesen kell elrendezni.

m) A 6.01 cikk 1. pont szerint szükséges berendezéseket a kormányállásból távvezérléssel kell tudni működtetni.

n) A hajónak rendelkeznie kell URH-rádiótelefon berendezéssel a hajó-hajó és a nautikai információs forgalmazási körökhöz.

1.2 S2 standard

a) magányosan haladó géphajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy orrsugárkormányt, amelyet a kormányállásból lehet működtetni,

b) mellévett alakzatban haladó géphajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy orrsugárkormányt, amelyet a kormányállásból lehet működtetni,

c) magából a géphajóból és egy előtte levő úszólétesítményből álló tolt köteléket továbbító géphajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő csatolócsörlőkkel. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a legelső hajó fel van szerelve olyan orrsugárkormánnyal, amely a továbbító géphajó kormányállásából működtethető,

d) tolt köteléket továbbító tolóhajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő csatolócsörlőkkel. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a legelső jármű fel van szerelve olyan orrsugárkormánnyal, amely a tolóhajó kormányállásából működtethető,

e) személyhajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy olyan orrsugárkormánnyal, amely a kormányállásból működtethető. Ez azonban nem kötelező, ha a személyhajó propulziós rendszere és kormányberendezése ugyanolyan kormányképességet biztosít.

23.10 cikk

Önjáró teherhajók minimális személyzete

Az önjáró teherhajók minimális személyzete:


Fokozat L (m)


Személyzet tagjai

Személyzet tagjainak száma

hajóhossz szerint

A1

A2

B

üzemmódban

Hajóvezető1...........................................................

1

2

2

Kormányos............................................................

-

-

-

1.

L < 70

Fedélzetmester......................................................

-

-

-

Matróz..................................................................

1

-

1

Tanulómatróz........................................................

-

-

15

2.

Hajóvezető2..........................................................

1

2

2

L > 70

Kormányos...........................................................

-

-

L < 86

Fedélzetmester......................................................

1

-

Matróz..................................................................

-

-

2

Tanulómatróz.......................................................

-

14

-

Hajóvezető2..........................................................

1

2

2 vagy 2

Kormányos...........................................................

1

-

1

17

3.

L > 86

Fedélzetmester......................................................

-

-

-

-

Matróz..................................................................

13

1

26

1

Tanulómatróz........................................................

-

1

-

-

Megjegyzés:

1. „A” , „B” vagy „C” kategóriájú hajóvezető

2. „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezető

3. A matrózt két tanulómatróz vagy két gyakornok helyettesítheti, akik közül legalább az egyiknek második szakmai évében kell lennie.

4. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen, őt két gyakornok helyettesítheti, akik közül legalább az egyiknek második szakmai évében kell lennie.

5. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen.

6. Az egyik matrózt legalább második évben foglalkoztatott, legalább 18 éves gyakornok helyettesítheti.

7. Legalább hajóvezető „B”.

23.11 cikk

Tolóhajók, tolt kötelékek, mellévett alakzatok és egyéb merev kötelékek minimális személyzete

A tolóhajók, tolt kötelékek, mellévett alakzatok és egyéb merev kötelékek minimális személyzete:

 

Személyzet tagjainak száma az

Kötelék

Személyzet tagjai

A1

A2

B

üzemmódban

Tolóhajó

Hajóvezető2................................................

1

2

2 vagy 2

+ 1 bárka1

Kormányos.................................................

1

-

1

15

1.

vagy, ha a kötelék mérete

Matróz........................................................

12

1

24

1

L < 116,5 m

Tanulómatróz.............................................

-

1

-

-

B < 15m

Gépész8......................................................

-

-

-

-

Tolóhajó

Hajóvezető2................................................

1

2

2 vagy 2

+ 2 bárka1

Kormányos.................................................

1

-

1

15

2.

Önjáró

Matróz........................................................

1

2

2

2

teherhajó

Tanulómatróz.............................................

1

1

-

-

+ 1 bárka1

Gépész8......................................................

-

-

1

-

Tolóhajó

Hajóvezető2...............................................

1

2

2 vagy 2

+3 vagy 4 bárka1

Kormányos................................................

1

-

1

15

3.

Önjáró

Matróz.......................................................

2

2

2

2

teherhajó

Tanulómatróz.............................................

-

1

13

-

+2 vagy 3 bárka1

Gépész8......................................................

1

1

1

1

Hajóvezető2...............................................

1

2

2 vagy 2

Tolóhajó

Kormányos................................................

1

-

1

15

4.

+4-nél több bárka1

Matróz.......................................................

3

3

3

3

Tanulómatróz............................................

-

1

13

-

Gépész8.....................................................

1

1

1

1

Megjegyzés:

1. E cikk alkalmazásában a bárka fogalma géphajót és uszályt is jelent. A hajón szállítható bárkákra a következő egyenértékek érvényesek:

1 bárka = 4 LASH-bárka = 2 Likes-bárka; vagy SeaBee- (Lighter) bárka = 3 Baco Liner-bárka.

2. A matrózt két tanulómatróz vagy két gyakornok helyettesítheti, akik közül az egyik legalább második szakmai évében van.

3. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen, és az egy élelmezővel vagy szakáccsal helyettesíthető.

4. E matrózok egyikét helyettesítheti egy gépész, matróz-gépkezelő vagy olyan gyakornok, aki legalább 18 éves és második szakmai évében van.

5. Legalább hajóvezető „B” képesítéssel (a vonalvizsga területi hatályától függetlenül).

6. „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezető

7. „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezető

8. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint

23.12 cikk

Személyhajók minimális személyzete

1. Termes személyhajók minimális személyzete:

Fokozat a megengedhető

Személyzet tagjainak száma az

utaslétszám

Személyzet tagjai

A1

A2

B

szerint

üzemmódban

Hajóvezető1.................................................................

1

2

2

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

1.

75 főig

Matróz.........................................................................

1

1

2

Tanulómatróz..............................................................

-

-

-

Gépész4.......................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-

Hajóvezető1.................................................................

1

2

2

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

2.

75 fő felett

Matróz.........................................................................

-

-

1

250 főig

Tanulómatróz..............................................................

-

13

13

Gépész4.......................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő........................................................

12

1

1

Hajóvezető1 .................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

1

-

-

3.

250 fő felett

Matróz.........................................................................

-

1

1

600 főig

Kisegítő matróz...........................................................

-

-

-

Gépész4.......................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő.......................................................

12

1

1

Hajóvezető1 ................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

1

-

-

Fedélzetmester............................................................

-

-

-

4.

600 fő felett

Matróz........................................................................

1

2

2

1000 főig

Kis.matróz..................................................................

1

-

-

Gépész4......................................................................

-

1

1

Matróz-gépkezelő.......................................................

1

-

-

Hajóvezető1................................................................

2

2

3

Kormányos................................................................

-

-

-

Fedélzetmester...........................................................

-

-

-

5.

1000 fő felett

Matróz.......................................................................

32

3

3

2000 főig

Tanulómatróz.............................................................

-

13

13

Gépész4......................................................................

1

1

1

Matróz-gépkezelő.......................................................

-

-

-

Hajóvezető1 ................................................................

2

2

3

Kormányos.................................................................

-

-

-

Fedélzetmester............................................................

-

-

-

6.

2000 fő felett

Matróz.........................................................................

32

4

4

Tanulómatróz..............................................................

1

-

13

Gépész4 ......................................................................

1

1

1

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-

Hajóvezető1 ................................................................

2

2

3

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

7.

Gőzhajók

Matróz.........................................................................

32

3

3

1000-től

S.matróz.......................................................................

-

13

13

2000 főig

Gépész4........................................................................

3

3

3

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-

Megjegyzés:

1. Kisgéphajó-vezető „A”, vitorlás kishajó-vezető „A” hajóvezető „B”, hajóvezető „A” (vitorlásra csak ” vitorlás hajó vezetésére” bejegyzéssel) vagy „A” vagy „B” kategóriájú hajóvezetői képesítéssel.

2. Egy matróz-gépkezelő vagy egy matróz helyettesíthető két tanulómatrózzal vagy két gyakornokkal, akik közül az egyik legalább 18 éves és második szakmai évében van.

3. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen.

4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint.

2. Kabinos hajók minimális személyzete:

Fokozat a fekhelyek

Személyzet tagjainak száma az

száma szerint

Személyzet tagjai

A1

A2

B

üzemmódban

Hajóvezető1.................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

-

-

-

Fedélzetmester.............................................................

1

-

-

1.

50 fekhelyig

Matróz.........................................................................

1

1

1

Tanulómatróz...............................................................

-

-

-

Gépész4........................................................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő........................................................

1

1

1

Hajóvezető1.................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

1

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

2.

50 fekhely felett

Matróz.........................................................................

1

1

1

100 fekhelyig

Tanulómatróz...............................................................

-

-

-

Gépész4........................................................................

-

1

1

Matróz-gépkezelő........................................................

1

-

-

Hajóvezető1 .................................................................

1

2

3

Kormányos..................................................................

1

-

-

Fedélzetmester.............................................................

-

-

-

3.

100 fekhely felett

Matróz.........................................................................

25

3

3

Tanulómatróz...............................................................

-

-

-

Gépész4........................................................................

1

1

1

Matróz-gépkezelő........................................................

-

-

-

Megjegyzés:

1. Kisgéphajó-vezető „A”, vitorlás kishajó-vezető „A”, „B” vagy „C” kategóriájú hajóvezetői (vitorlásra csak „vitorlás hajó vezetésére” bejegyzéssel) képesítéssel.

4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint.

5. Egy matróz helyettesíthető két, legalább 18 éves tanulómatrózzal vagy gyakornokkal, akik közül az egyik legalább második szakmai évében legyen.

23.12.1 cikk

Személyhajók képesített biztonsági személyzetére vonatkozó előírások

Személyhajón – az átkelésében vagy révközlekedésben részt vevő személyhajók kivételével – utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként szolgálatot teljesítő következő képesítésű biztonsági személyeknek kell a hajón tartózkodnia:

a) termes személyhajón menetben utasok szállítása közben

aa) 250 fő utasbefogadó képességig 1 fő személyhajózási szakértő és 1 fő elsősegélynyújtó;

ab) 250-nél magasabb utasbefogadó képesség esetén 1 fő személyhajózási szakértő és 2 fő elsősegélynyújtó;

ac) 75 főt meg nem haladó utasbefogadó képességű hajón a személyhajózási szakértői és az elsősegélynyújtó szolgálatot összevontan egy személy is elláthatja;

b) kabinos személyhajón menetben utasok szállítása közben

ba) 100 db fekhelyig 1 fő személyhajózási szakértő, 1 fő elsősegélynyújtó, 2 fő légzőkészülék-kezelő;

bb) 100-nál több fekhely esetén 1 fő személyhajózási szakértő, 2 fő elsősegélynyújtó, 2 fő légzőkészülék-kezelő;

c) vesztegléskor – ha a hajón utasok tartózkodnak – a hajó biztonsági személyzetének összetétele az a) pont aa) alpontjában, illetve a b) pont ba) alpontjában foglaltaknak feleljen meg úgy, hogy a személyhajózási szakértői és az elsősegélynyújtó szolgálatot egy és ugyanazon személy is elláthatja. A személyhajózási szakértői, az elsősegélynyújtó, és a légzőkészülék-kezelői szolgálatot nem láthatja el egy és ugyanazon személy.

23.13 cikk

A 23.09 cikk szerinti minimális felszereltség hiánya

Amennyiben az önjáró teherhajó, tolóhajó, tolt kötelék, mellévett alakzat, más merev kötelék vagy személyhajó nem felel meg a 23.09 cikk 1. pont szerinti felszereltségnek, a minimális személyzetet az A1 és A2 üzemmódban egy matrózzal, a B üzemmódban két matrózzal kell növelni. Amennyiben csak a 23.09 cikk 1. pont i) és l), illetve az i) vagy l) alpontok nem teljesülnek, akkor a B üzemmódban csak egy matrózzal kell növelni a személyzetet. A 23.09 cikk 1. pont a)-c) alpontjai valamelyikének nem teljesítése esetén az A1 és A2 üzemmódban egy matrózt egy matróz-gépkezelővel, a B üzemmódban két matrózt két matróz-gépkezelővel kell helyettesíteni.

23.14 cikk

Egyéb hajók minimális személyzete

Azokra a hajókra, amelyek nem esnek a 23.10-23.12 cikkben foglalt rendelkezések alá (például vontatóhajók, uszályok, úszómunkagépek, csak belföldön közlekedő, legfeljebb 700 fő befogadóképességű személyhajók) a szemlebizottság azok méretének, építési módjának, berendezéseinek és rendeltetésének figyelembevételével állapítja meg azt a szükséges személyzetet, amelynek menetben, illetve munkavégzés közben állandóan a hajón kell tartózkodnia.

A 35 m-nél kisebb hosszúságú olyan üzemanyag-ellátó (bunkeroló) hajókra, amelyek csak rövid szakaszokon üzemeltethetők, a hajózási hatóság a 23.10 cikktől eltérő minimális személyzetet állapíthat meg.

IV. RÉSZ

24. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.01 cikk

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása a már üzemben lévő úszólétesítményekre

1. A 24.02–24.04 cikkben foglalt rendelkezések csak érvényes bizonyítvánnyal 2008. december 30-án rendelkező vagy az ebben az időpontban építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítményekre érvényesek.

2. Az 1. pontban nem rögzített úszólétesítményekre a 24.06 cikk rendelkezései vonatkoznak.

24.02 cikk

Eltérések a már üzemben levő úszólétesítményekre

1. A 24.03. és a 24.04 cikket nem érintve azokat az úszólétesítményeket, amelyek e rendelet hatálybalépésekor érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelkeznek, építés vagy átépítés alatt állnak és amelyek e szabályzat előírásainak nem felelnek meg teljes mértékben,

(a) a következő táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezésekhez kell hozzáigazítani és

(b) hozzáigazításukig azoknak az e szabályzat hatálybalépése előtt hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek kell megfelelniük.

2. Az alábbi táblázatban alkalmazott fogalmak:

– „Ú., CS. és Á.”: A rendelkezés a már üzemben levő úszólétesítményekre nem vonatkozik, kivéve, ha az érintett részeket lecserélik vagy átépítik [„Á”] vagyis a rendelkezés csak az újonnan épített úszólétesítményekre [„Ú”] és az érintett részek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő részeket azonos technikával és gyártási móddal előállított cseredarabbal váltják fel, ez a csere az átmeneti rendelkezések tekintetében nem minősül cserének [„CS”].

– A „Hajóbizonyítvány megújítása”: Az előírást a rendelet hatálybalépését követően, a hajóbizonyítvány érvényességi idejének az e szabályzat hatálybalépését követő első meghosszabbításakor kell kielégíteni.

 

A
Cikk és pont

B
Tartalom

C
Határidő és megjegyzés

1.

3. FEJEZET

 

 

2.

3.03 cikk 1. pont (a) alpont

Kollíziós válaszfal helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3.

2. pont

Lakóterek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4.

Biztonsági felszerelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5.

4. pont

Lakóterek gáztömör elválasztása a gépterektől, kazánterektől és rakterektől

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.

5. pont második mondat

Fartéri válaszfalon lévő ajtók távvezérlése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.

7. pont

Hajók mellső részén nem túlnyúló horgonyok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2041.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.

3.04 cikk 3. pont második mondat

Gépterekben használt szigetelőanyagok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

9.

3. pont harmadik és negyedik mondat

Nyitó- és zárószerkezetek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

10.

3.04 cikk 6. pont

Gépterek kijáratai

Azokat a géptereket, amelyeket az 1.01 cikk értelmében nem tekintettek géptérnek 1995 előtt, fel kell szerelni egy második kijárattal Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.

5. FEJEZET

 

 

12.

5.06 cikk 1. pont első mondat

Minimális menetsebesség

Az 1996 előtt épített hajók esetén legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor

13.

6. FEJEZET

 

 

14.

6.01 cikk 1. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.

3. pont

Tartós dőlés és környező hőmérséklet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

16.

7. pont

Kormányszár szerkezete

Az 1996 előtt épített hajók esetében legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

17.

6.02 cikk 1. pont

Külön hidraulika tartályok megléte

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

18.

Két vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

19.

Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

20.

6.02 cikk 2. pont

Második hajtóegység egyetlen művelettel való bekapcsolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

21.

3. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség biztosítása egy második hajtóegységgel/kézi kihajtással


Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

22.

6.03 cikk 1. pont

Egyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus hajtóegységére

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

23.

6.05 cikk 1. pont

Kézi kormánykereket a gépi hajtás nem hozhatja mozgásba

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

24.

6.06 cikk 1. pont

Két egymástól független vezérlő rendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

25.

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

Hidraulikus tartályok szintjének és a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

26.

2. pont (e) alpont

Puffer rendszer visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

27.

6.08 cikk 1. pont

Villamos berendezésekre a 9.20 cikkben foglalt követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

28.

7. FEJEZET

 

 

29.

7.02 cikk 2. pont

Hajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

30.

7.02 cikk 3. pont második mondat

Akadálymentes kilátás a kormányos szokásos látószögében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

31.

6. pont

Minimális fényátbocsátás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

32.

7.03 cikk 7. pont

Riasztók leállítása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor, kivéve, ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki

33.

8. pont

Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

34.

7.04 cikk 1. pont

Főgépek és a kormányberendezés vezérlése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

35.

2. pont

Főgépek vezérlése

Ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a gép közvetlenül reverzálható; Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor az egyéb gépeknél

36.

3. pont

Kijelzés

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

37.

9. pont harmadik mondat

Karral történő szabályozás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

38.

9. pont negyedik mondat

Egyértelműen mutatja a tolóerő irányát

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

39.

7.05 cikk 1. pont

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai

Továbbra is használhatók azok a navigációs fények, burkolatuk, tartozékaik és fényforrásaik, amelyek a 2009. 11. 30-i állapot szerint megfelelnek a navigációs fények színére és fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz való megfelelésére vonatkozó követelményeknek.

40.

7.06 cikk 1. pont

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezéseket az uniós bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy megújításáig,
de legkésőbb 2011.12.31-ig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

41.

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott fordulási szögsebességjelző készülékek

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és 2000.01.01. előtt beszerelt fordulási szögsebességjelző készüléket az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

42.

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek

A rajnai belvízi hajózáshoz használt radarberendezésekre vonatkozó minimumkövetelményeknek és tesztelési feltételeknek, valamint a rajnai belvízi hajózáshoz használt fordulási szögsebességjelző feltételeknek megfelelően 1990. 01. 01-jén vagy azután jóváhagyott hajózási radarberendezéseket és fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és működtetni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

43.

7.09 cikk

Riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

44.

7.12 cikk

Emelhető kormányállások

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

45.

 

Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb a
uniós bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

46.

3-4. mondat

 

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

47.

8. FEJEZET

 

 

48.

8.01 cikk 3. pont

Csak belsőégésű motorok 55 °C-nál magasabb lobbanáspontú tüzelőanyag égetésére

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

49.

8.02 cikk 1. pont

Motorok biztosítása véletlen
indítás ellen

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

50.

4. pont

A csőcsatlakozások takarása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

51.

5. pont

Burkolt magas nyomású üzemanyag csővezetékek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

52.

6. pont

A motor alkatrészeinek szigetelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

53.

8.03 cikk 2. pont

Megfigyelő rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

54.

3. pont

Túlpörgés elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

55.

5. pont

Tengelykilépés szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

56.

8.05 cikk 1. pont

Acéltartályok folyékony tüzelőanyagokhoz

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

57.

2. pont

Tartályszelepek automatikus zárása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

58.

3. pont

Nem lehet tüzelőanyagtartály a kollíziós válaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

59.

4. pont

Nem lehet tüzelőanyagtartály vagy annak szerelvénye közvetlenül a motorok vagy kipufogócsövek felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
Addig megfelelő berendezéssel biztosítani kell a tüzelőanyagok biztonságos elvezetését

60.

6. pont harmadiktól az ötödik mondatig

Légző- és csatlakozócsövek felszerelése és méretezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

61.

7. pont

Még a védett terek lezárásakor is a fedélzetről működtetető gyorselzáró szelep a tartályon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

62.

9. pont második mondat

Szondázó berendezés olvashatósága a teljes töltési szintig

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

63.

13. pont

Töltési szintjelző nemcsak a főgéphez, hanem a hajó biztonságos működéséhez szükséges segédgépekhez is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

64.

8.06 cikk

Kenőolaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

65.

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszerben, a vezérlő- és indítórendszerben, valamint a fűtőrendszerben olaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

66.

8.08 cikk 8. pont

Egyszerű elzáró szerkezet nem elegendő a ballasztterek és a ballaszt szállítására alkalmas rakterek ürítő csöveinek összekapcsolására

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

67.

9. pont

Raktéri fenékárkok szondázási eszközei

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

68.

8.09 cikk 2. pont

Olajos víz és a fáradtolaj gyűjtésére szolgáló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

69.

8.10 cikk 3. pont

65 dB(A) kibocsátási határérték álló helyzetben lévő hajóknál

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

70.

8a.02 cikk 2. és 3. pontja

8a. FEJEZET
A követelményeknek való megfelelés / kipufogógáz-kibocsátási határértékek

Az előírások nem terjednek ki:
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a cseremotorokra, amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan úszólétesítménybe, amelyek 2002.01.01-jén üzemben voltak.
Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között építettek be úszólétesítménybe, a kipufogógáz-kibocsátási határértékekre a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet] 14. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe, a kipufogógáz-kibocsátási határértékekre a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 15. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak.
A követelmények:
- az 560 kW-nál nagyobb teljesítményű főgépre és segédgépekre vonatkozó V kategóriára, továbbá
- a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletben megadott segédmotorokra vonatkozó D, E, F, G, H, I, J, K kategóriára azonos módon vonatkoznak

71.

9. FEJEZET

 

 

72.

9.01 cikk 1. pont második mondat

Vonatkozó dokumentumok benyújtása a hajózási hatósághoz

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

73.

2. pont (b) alpontja

A fő-, vészüzemi és elosztó kapcsolótábla kapcsolási rajzait a fedélzeten kell tartani

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

74.

3. pont

Belső környezeti és fedélzeti hőmérsékletek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

75.

9.02 cikk 1-3. pont

Áramellátó rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

76.

9.05 cikk 4. pont

Földelő kábelek keresztmetszete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

77.

9.11 cikk 4. pont

Hatékony szellőztetés, ha az akkumulátorok zárt térben, szekrényben vagy dobozban vannak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

78.

9.12 cikk

Kapcsoló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

79.

3. pont (b) alpont

Fény- és hangjelzés adására képes földelésérzékelő készülék

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

80.

9.13 cikk

Vészhelyzeti áramkör-megszakítók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

81.

9.14 cikk 3. pont második mondat

Egyfázisú kapcsolók tiltása mosodákban, fürdőszobákban, mosóhelyiségekben és egyéb nedves helyiségekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

82.

9.15 cikk 2. pont

Kábelenként 1,5 mm2 minimális keresztmetszet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

83.

10. pont

Emelhető kormányállásba bekötött kábelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

84.

9.16 cikk 3. pont második mondat

Második áramkör

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

85.

9.19 cikk

Gépi berendezések riasztó- és biztonsági rendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

86.

9.20 cikk

Villamos berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

87.

9.21 cikk

Elektromágneses kompabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

88.

10. FEJEZET

 

 

89.

10.01 cikk

Horgonyberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

90.

10.02 cikk 1. pont (e) alpont

Acélból vagy egyéb ellenálló, nem gyúlékony anyagból készült, legalább 10 liter űrtartalmú tartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
megújításakor

91.

2. pont (a) alpont

Kikötő- és egyéb kötelek bizonylata

Az első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb 2008.01.01. Második és harmadik kötél: 2013.01.01.

92.

10.03 cikk 1. pont

Európai szabvány

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

93.

2. pont

A, B és C tűzveszélyességi osztálynak való megfelelőség

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

94.

4. pont

A CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonya

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

95.

10.03a cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a lakóterekben, kormányállásokban és utasterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

96.

10.03b cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a gépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben

1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1976. április 1-jén hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

97.

 

2. Az 1992. április 1. és 1994. december 31. között felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

98.

 

3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság által az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjára vonatkozóan 1992. április 1. és 1994. december 31. között elfogadott ajánlásai az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig érvényben maradnak.

99.

 

4. A 10.03b cikk 2. pontja csak az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig alkalmazandó, ha az említett berendezéseket olyan hajókra szerelték fel, amelyek gerincfektetése 1992. október 1. előtt történt.

100.

10.04 cikk

Európai szabványok alkalmazása a szolgálati csónakokra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

101.

10.05 cikk 2. pont

Felfújható mentőmellények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
A 2003.09.30-án a hajón levő mentőmellények használhatók az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

102.

11. FEJEZET

 

 

103.

11.02 cikk 4. pont

A fedélzetek külső széleinek és a munkaterületek felszerelései

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

104.

A nyíláskeretek magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

105.

11.04 cikk 1. pont

Az oldalfedélzet teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor a 7,30 méternél szélesebb vízi járműveknél

106.

2. pont

Oldalsó védőkorlátok az 55 méternél rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező hajókon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

107.

A 11.04 cikk rendelkezése az 1994. 12. 31. után vízre bocsátott és az üzemben levő hajókra vonatkozik az alábbi előírással:
A 11.04 cikk követelményeinek meg kell felelni a teljes raktér felújításakor.
Ha az oldalfedélzet teljes szélességének módosítása érinti az oldalfedélzetek teljes hosszát,
a) a 11.04 cikket be kell tartani, ha az oldalfedélzet teljes szélességét 0,90 m magasságúra módosítják, vagy, ha az e magasság feletti teljes szélességet csökkentik;
b) az átalakítás előtt az oldalfedélzet teljes szélességének 0,90 m-es magassága, vagy az e magasság feletti teljes szélesség nem lehet kisebb, mint a 11.04 cikkben megjelölt értékek.

108.

11.05 cikk 1. pont

Munkahelyek megközelítése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

109.

2. és 3. pont

Ajtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a padlószinttől való különbség 0,50 m-nél nagyobb

Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

110.

4. pont

Folyamatosan személyzettel ellátott munkaterületek lépcsői

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

111.

11.06 cikk 2. pont

Kijáratok és vészkijáratok

Ú.CS.A, legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

112.

11.07 cikk 1. pont második mondat

Létrák, lépcsők és hasonló eszközök

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

113.

2. és 3. pont

 

Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor

114.

11.10 cikk

Nyílásfedelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

115.

11.11 cikk

Csörlők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

116.

11.12 cikk 2., 4., 5. és 9. pont

Gyártói tábla, védőberendezések, hajón tartandó bizonyítványok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

117.

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

118.

12. FEJEZET

 

 

119.

12.01 cikk 1. pont

A szokásosan a fedélzeten tartózkodó személyek lakótere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

120.

12.02 cikk 3. pont

Padlók helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

121.

4. pont

Nappali és hálóhelyiségek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

122.

6. pont

Lakóterek belmagassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

123.

8. pont

Közös használatú nappali helyiségek szabad padlófelülete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

124.

9. pont

A helyiségek légtere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

125.

10. pont

Az egy személyre jutó légtér mértéke

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

126.

11. pont

Az ajtók mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

127.

12. pont (a) és (b) alpont

Lépcsők helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

128.

13. pont

Veszélyes gázokat vagy folyadékokat szállító csövek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

129.

12.03 cikk

Szanitér berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

130.

12.04 cikk

Konyhák

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

131.

12.05 cikk

Ivóvíz

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31-én

132.

12.06 cikk

Fűtés és szellőzés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

133.

12.07 cikk 1. pont második
mondat

Egyéb lakótéri berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

134.

14a. fejezet

 

 

135.

14a.02 cikk 2. pont (a) és (b)
alpont táblázatai,
valamint 5. pont

Határértékek/ellenőrzési értékek és típusjóváhagyások

Ú.CS.Á.,
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van érvényben, amely a személyhajó fedélzetén működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit figyelembe véve az adott célra alkalmasnak tekinthető.

136.

15. FEJEZET

 

 

137.

15.01 cikk 1. pont (c) alpontja

A 8.08 cikk 2. pont második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

138.

15.01 cikk 1. pont (d) alpontja

50 V névleges feszültséget meghaladó feszültség esetén a 9.14 cikk 3. pont második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

139.

2. pont (c) alpont

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések tilalma a 13.07 cikk értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor
A rendelkezés nem vonatkozik szilárd tüzelőanyaggal üzemelő gépekkel rendelkező vízijárművekre (gőzgépekre)

140.

(e) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tilalma a 14. fejezet értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15 cikk 9. pontjának megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik.

141.

15.02 cikk 2. pont

Vízmentes válaszfalak száma és elhelyezkedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

142.

5. pont második mondat

Biztonsági peremvonal, ha nincs vízmentes fedélzet

1996. 01.01. előtt vízre bocsátott hajók esetében a követelmény Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

143.

10. pont (c) alpont

A zárási folyamat időtartama

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

144.

12. pont

Optikai figyelmeztető jelzőberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

145.

15. pont

A kettősfenék vagy az oldaljáró
alatti tér minimális magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

146.

15.03 cikk 1-6. pont

Ép hajó stabilitása

Ú.CS.Á., és, ha a maximális utaslétszámot emelik, legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

147.

7. és 8. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

148.

9. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

149.

A hajófenék sérülésének függőleges kiterjedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon és a hajófenéktől számított legfeljebb 0,60 m-en vízmentes fedélzettel rendelkező hajók vonatkozásában, amelyek 2005.12.31. előtt uniós bizonyítványt vagy egyéb a műszaki követelményeknek való megfelelést tanúsító okmányt szereztek.

150.

2-rekeszes állapot

Ú.CS.Á.

151.

10-13. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

152.

15.05 cikk 2. pont (a) alpont

Az az utaslétszám, amelyre a 15.06 cikk 8. pontja szerinti evakuálási terület megléte igazolt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

153.

(b) alpont

A 15.03 cikk szerinti stabilitási számításnál figyelembe vett utaslétszám

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagymegújításakor

154.

15.06 cikk 1. pont (a) alpont

Utasterek a válaszfalfedélzet alatt és a farválaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

155.

15.06 cikk 1. pont (b) alpont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

156.

15.06 cikk 3. pont (c) alpont
első mondat

Kijáratok teljes magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

157.

második mondat

Utaskabinok és egyéb kisebb helyiségek ajtajainak teljes szélessége

0,7 m-es méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb a
uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

158.

15.06 cikk 3. pont
(f) alpont első mondat

Vészkijáratok mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

159.

15.06 cikk 3. pont
(g) alpont

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló helyiségek kijáratai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

160.

4. pont (d) alpont

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló ajtók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

161.

5. pont

Összekötő folyosókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

162.

6. pont
(b) alpont

Az evakuálási területekre vezető menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

163.

(c) alpont

A géptereken keresztül nem
vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

164.

A hajó konyháin keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

165.

(d) alpont

A menekülési útvonalak mentén nem lehetnek lépcsőfokok,
létrák vagy hasonlók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

166.

7. pont

Megfelelő biztonsági útmutatórendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

167.

8. pont

Gyülekezési helyekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

168.

9. pont

Utasterekben levő lépcsőkre és fordulóikra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

169.

10. pont (a) alpont
első mondat

EN 711:1995 sz. európai szabvány szerinti védőkorlátok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

170.

második mondat

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló fedélzeteken lévő habvédek és korlátok magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

171.

15.06 cikk 10. pont (b) alpont
második mondat

Általában mozgásukban korlátozott személyek be- és kiszállítására szolgáló nyílások teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

172.

13. pont

Mozgásukban korlátozott személyek használatra szolgáló közlekedési területek és azok falai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

173.

14. pont első mondat

Közlekedési területeken lévő üvegajtók és üvegfalak, valamint az ablaktáblák szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

174.

15. pont

A felépítményen belüli, teljesen vagy részben panorámaablakokból álló zárt terekre vonatkozó követelmények.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

175.

Zárt terekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

176.

16. pont

Ivóvízrendszerek a 12.05 cikk szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31.

177.

17. pont második mondat

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló WC-kre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

178.

18. pont

Nyitható ablak nélküli kabinok szellőztetőrendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

179.

19. pont

A 15.06 cikk követelményei a személyzet vagy a segédszemélyzet lakótereire vonatkozóan

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

180.

15.07 cikk

Propulziós berendezésre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

181.

15.08 cikk 2. pont

Utasterekben levő hangszórókra vonatkozó követelmények

40 m LWL-nél rövidebb vagy legfeljebb 75 utas szállítására alkalmas személyhajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor érvényes

182.

3. pont

A riasztórendszerre vonatkozó követelmények

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

183.

4. pont

A fenékvíz szintjét jelző riasztó minden vízmentes térben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

184.

5. pont

Két gépi hajtású fenékvízszivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

185.

6. pont

Beépített fenékvíz-rendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

186.

8. pont

A fedélzet alatti terek CO2 védőrendszerének szellőző rendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

187.

15.09 cikk 3. pont

Megfelelő átszállító berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

188.

15.09 cikk 4. pont

Mentőeszközök

Azon személyhajók esetében, amelyeket
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 5. pontja szerinti kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket alternatív egyéni mentőeszközöknek kell tekinteni.
Azon személyhajók esetében, amelyek
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 6. pontja szerinti kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket alternatív egyéni mentőeszközöknek kell tekinteni az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

189.

5. pont (b) és (c) alpont

Megfelelő ülőhely, legalább 750 N úszóképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

190.

(f) alpont

Stabil úszáshelyzet és megfelelő kapaszkodók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

191.

(i) alpont

Megfelelő evakuációs eszközök az evakuálási területről a mentőtutajokba

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

192.

10. pont

A szolgálati csónak felszerelése motorral és keresőfénnyel

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

193.

15.10 cikk 2. pont

A 9.16 cikk 3. pontja vonatkozik a folyosókra és az utasok pihenőhelyeire is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

194.

3. pont

Megfelelő vészvilágítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

195.

15.10 cikk 4. pont

Vészüzemi erőátviteli rendszer

A 25 m LWL vagy annál rövidebb, egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

196.

(f) alpont

A keresőfények vészüzemi áramellátása a 10.02 cikk 2. pont (i) alpontja szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

197.

(i) alpont

A liftek és emelőberendezések vészüzemi áramellátása a 15.06 cikk 9. pont utolsó mondata szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

198.

6. pont első mondat

A 15.11 cikk 2. pontja szerinti válaszfalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

199.

második és harmadik mondat

Kábelek fektetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

200.

negyedik mondat

Vészüzemi erőátviteli berendezés a biztonsági peremvonal felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

201.

15.11 cikk 1. pont

Tűzvédelem
Anyagok és összetevők tűzvédelmi megfelelősége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

202.

2. pont

A válaszfalak szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

203.

3. pont

Festékek, lakkok és egyéb felületkezelő termékek, valamint a helyiségekben - kivéve a géptereket és tárolóhelyiségeket - a padlóburkolatok lángkésleltetők legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

204.

4. pont

A társalgók mennyezetei és a falak burkolatai nem éghető anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

205.

5. pont

A bútorok és szerelvények a gyülekezőhelyeken nem éghető anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

206.

6. pont

A Szabályzat szerinti ellenőrzés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

207.

7. pont

Szigetelőanyagok a társalgókban

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

208.

7a. pont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

209.

8. pont

A válaszfalakban lévő ajtókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

210.

9. pont

Térhatároló falak

Az automatikus, túlnyomásos vízpermet rendszerekkel nem rendelkező kabinos hajókon, a kabinok közötti fal végei esetén:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

211.

10. pont

Térelválasztó falak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

212.

11. pont

Huzatgátlók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

213.

12. pont második mondat

Acélból vagy azzal egyenértékű más nem éghető anyagból készült lépcsők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

214.

13. pont

A belső lépcsők körülzárása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

215.

14. pont

Szellőző és levegőellátást biztosító rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

216.

15. pont

Szellőző rendszerek a konyhákban és elszívóval felszerelt tűzhelyek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

217.

16. pont

Vezérlőközpontok, lépcsőházak, gyülekezőhelyek és füstelszívó rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

218.

17. pont

Tűzjelző rendszerek

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

219.

15.12 cikk 1. pont (c) alpont

Hordozható tűzoltó készülékek a konyhában

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

220.

2. pont (a) alpont

Második tűzoltószivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

221.

3. pont (b) és (c) alpont

Nyomás és vízsugárhossz

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

222.

6. pont

Anyagok, üzemzavar elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

223.

7. pont

Csövek és tűzcsapok befagyás elleni védelme

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

224.

8. pont (b) alpont

Tűzoltószivattyúk független működése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

225.

(c) alpont

Vízsugár hossza valamennyi fedélzeten

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

226.

(d) alpont

Tűzoltószivattyúk felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

227.

9. pont

Tűzoltó berendezések a gépterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

228.

15.14 cikk 1. pont

Szennyvízgyűjtő és ártalmatlanító berendezések

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb
az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

229.

2. pont

Szennyvízgyűjtő tartályokra vonatkozó követelmények

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos
utazásra alkalmas, legfeljebb 50 személyes hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

230.

15.15 cikk 1. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

231.

5. pont

Felszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

232.

6. pont

Felszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

233.

9. pont (a) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések riasztórendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány 14.15 cikk szerinti megújításakor

234.

(b) alpont

Kollektív mentőeszközök a
15.09 cikk 5. pontja szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

235.

16. FEJEZET

 

 

236.

16.01 cikk 2. pont

Speciális csörlők vagy egyenértékű csatoló berendezések

A követelmény az 1995.01.01. előtt megfelelő rögzítő berendezés nélküli tolásra engedélyezett vízijárművekre vonatkozik, csak Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

237.

3. pont utolsó mondat

Hajtó egységek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

238.

17. FEJEZET

 

 

239.

17.02 cikk 3. pont

Járulékos követelmények

A vonatkozó cikkben foglalt átmeneti
rendelkezésekkel

240.

17.03 cikk 1. pont

Általános riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

241.

4. pont

Legnagyobb megengedett terhelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

242.

17.04 cikk 2. és 3. pont

Maradó biztonsági távolság

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

243.

17.05 cikk 2. és 3. pont

Maradó szabadoldal

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

244.

17.06, 17.07 és
17.08 cikk

Döntéspróba és a stabilitás igazolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

245.

17.09 cikk

Merülésvonalak és merülési mércék

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

246.

20. FEJEZET

 

 

247.

20.01 cikk
(A 20.01 cikk
2007. április 1-jétől 2010. március 31-éig érvényes)

7.01 cikk 2. pont, 8.05 cikk 13. pont és 8.10 cikk

A tengeri hajókra nincs az ADN szerinti árukra követelmény meghatározva és 1987.10.01. előtti gerincfektetésnél: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

248.

21. FEJEZET

 

 

249.

21.01-21.02 cikk

 

A követelmények az 1995.01.01. előtt épített kedvtelési célú hajókra vonatkoznak, csak Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

24.03 cikk

Azokra a hajókra vonatkozó eltérések, amelyek gerincfektetése 1976. április 1. előtt történt

1. A 24.02 cikkben foglalt rendelkezéseken túlmenően, azokra a hajókra, amelyek gerincfektetése 1976. április 1. előtt történt, az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

Az alábbi táblázatban alkalmazott fogalmak:

– „CS. Á.”: A rendelkezés a már üzemben levő úszólétesítményekre nem vonatkozik, kivéve, ha az érintett részeket lecserélik vagy átépítik [„Á”]. Amennyiben a meglevő részeket azonos technikával és gyártási móddal előállított cseredarabbal váltják fel, ez a csere az átmeneti rendelkezések tekintetében nem minősül cserének [„CS”].

– A „Hajóbizonyítvány megújítása”: Az előírást a rendelet hatálybalépését követően, a hajóbizonyítvány érvényességi idejének az e szabályzat hatálybalépését követő első meghosszabbításakor kell kielégíteni.

 

A

B

C

1.

Cikk és pont

Tartalom

Határidő és megjegyzés

2.

3. FEJEZET

3.

3.03 cikk 1. pont (a) alpont

A kollíziós válaszfal helyzete

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4.

3.04. cikk 2. pont

Tartályok, lakó- és utasterek közös felületei

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5.

7. pont

Legnagyobb megengedett hangnyomásszint

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.

4. FEJEZET

7.

4.01 cikk 2. pont, 4.02 és 4.03 cikk

Biztonsági távolság, szabadoldal, minimális szabadoldal

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.

7. FEJEZET

9.

7.01 cikk 2. pont

A hajó által keltett hangnyomás

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10.

7.05 cikk 2. pont

A navigációs fények visszajelzése

Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

11.

8. FEJEZET

12.

8.08 cikk 3. és 4. pont

Minimális szivattyúteljesítmény és a víztelenítő csövek belső átmérője

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

13.

8.10 cikk 2. pont

A hajó által menetben keltett hangnyomás

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

14.

9. FEJEZET

15.

9.01 cikk

A villamos berendezésekre vonatkozó követelmények

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

16.

9.03 cikk

Érintésvédelem, szilárd tárgyak és víz behatolása elleni védelem

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

17.

9.06. cikk

Legnagyobb megengedhető feszültségek

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

18.

9.10 cikk

Generátorok és motorok

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

19.

9.11 cikk 2. pont

Akkumulátorok felszerelése

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

20.

9.12 cikk

Kapcsolóberendezések

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

21.

9.14 cikk

Rögzítő szerelvények

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

22.

9.15 cikk

Kábelek

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

23.

9.17 cikk

Navigációs jelzőfények

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

24.

12. FEJEZET

25.

12.02 cikk 5. pont

Zaj és rezgés a lakóterekben

Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

26.

15. FEJEZET

27.

15.02 cikk 5. pont, 6. pont első mondat, 7-11. és 13. pont

Biztonsági peremvonal, ha nincs vízzáró fedélzet

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

28.

16. pont

Vízzáró ablakok

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

29.

15.04 cikk

Biztonsági távolság, szabadoldal, merülési jelek

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

30.

15.05 cikk

Utaslétszám

Az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

31.

15.10. cikk 4.,6.,7.,8. és 11. pont

Vészüzemi erőátviteli rendszer

CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. A 15.11. cikk 3. pont az 1976. április 1. előtti gerincfektetésű, egynapos utazásra alkalmas hajókra vonatkozik az uniós bizonyítvány 2045. január 1. utáni első kiadásáig vagy megújításáig azzal a kikötéssel, hogy a menekülési útvonalakra néző felületeken használt festékek, lakkok, burkolatok és egyéb anyagok, valamint a panelek felületkezelésére használt egyéb anyagok legyenek tűzállók, továbbá veszélyes mértékben nem keletkezhet füst vagy mérgező gáz.

3. A 15.11. cikk 12. pontja az 1976. április 1. előtti gerincfektetésű, egynapos utazásra alkalmas hajókra vonatkozik az uniós bizonyítvány 2045. január 1. utáni első kiadásáig vagy megújításáig azzal a kikötéssel, hogy teherhordó acélszerkezetű lépcsők helyett elegendő, ha a menekülési útvonalként szolgáló lépcsők szerkezete olyan, hogy tűz esetén körülbelül ugyanannyi ideig marad használható, mint egy teherhordó acélszerkezetű lépcső.

24.04. cikk

Egyéb eltérések

1. Azon vízijárművek esetében, amelyek minimális szabadoldalát az 1983. március 31-én hatályos Rajnai hajók szemleszabályzata 4.04. cikke szerint határozták meg, a hajózási hatóság tulajdonos kérésére meghatározhatja a minimális szabadoldalt az 1995. január 1-jén hatályos Rajnai hajók szemleszabályzata 4.03. cikke szerint.

2. Az 1983. július 1. előtti gerincfektetésű vízijárművek nem kötelesek megfelelni a 9. fejezetnek, de meg kell felelniük legalább az 1983. március 31-én hatályos Rajnai hajók szemleszabályzata 6. fejezetének.

3. A 15.06. cikk 3. pont (a)–(e) alpont, továbbá a 15.12. cikk 3. pont (a) alpont, tekintettel az egységes tömlőhosszra vonatkozó szabályra, csak az 1984. szeptember 30. utáni gerincfektetésű vízijárművekre vonatkozik, valamint az érintett területek átalakítására, legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045. január 1. utáni első kiadásakor vagy megújításakor.

4. Amennyiben az e fejezetben előírt rendelkezések alkalmazása az átmeneti rendelkezések lejárta után a gyakorlatban nehéz vagy ha ezek alkalmazása aránytalan költségekkel jár, a kivizsgáló bizottság engedélyezhet eltéréseket ezektől a rendelkezésektől a bizottság ajánlásai alapján. Ezeket az eltéréseket be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

5. Ha ez a rendelkezés a berendezések szerkezetének követelményeit illetően európai vagy nemzetközi szabványra hivatkozik, az ilyen berendezést a szabvány bármilyen felülvizsgálatát követő húsz évig továbbra is lehet használni.

24.05. cikk

24.06. cikk

A 24.01. cikk által nem érintett vízijárművekre vonatkozó eltérések

1. A következő rendelkezések az alábbiakra vonatkoznak:

(a) azon vízijárművek, amelyek hajóbizonyítványát a Rajnai hajók szemleszabályzata értelmében először 1995. január 1. és 2008. december 30. között adták ki, feltéve, hogy 1994. december 31-én nem álltak építés vagy átalakítás alatt,

(b) azon vízijárművek, amelyek 1995. január 1. és 2008. december 30. között egyéb közlekedési engedélyt kaptak.

2. Igazolni kell, hogy ezek a vízijárművek megfelelnek az azon a napon hatályos Rajnai hajók szemleszabályzatának, amely napon a hajóbizonyítványt vagy az egyéb közlekedési engedélyt kiadták.

3. A vízijárműveket úgy kell átalakítani, hogy megfeleljenek azoknak a rendelkezéseknek, amelyek a hajóbizonyítvány vagy a másik közlekedési engedély első kiadását követően lépnek hatályba az alábbi táblázatban meghatározott átmeneti intézkedések szerint.

4. A 24.04. cikk 4. és 5. pontok értelemszerűen alkalmazandók.

5. Az alábbi táblázatban alkalmazott fogalmak:

– „Ú., CS. és Á.”: A rendelkezés a már üzemben levő úszólétesítményekre nem vonatkozik, kivéve, ha az érintett részeket lecserélik vagy átépítik [„Á”] vagyis a rendelkezés csak az újonnan épített úszólétesítményekre [„Ú”] és az érintett részek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő részeket azonos technikával és gyártási móddal előállított cseredarabbal váltják fel, ez a csere az átmeneti rendelkezések tekintetében nem minősül cserének [„CS”].

 

A

B

C

D

1.

Cikk és pont

Tartalom

Határidő
és megjegyzés

Érvényes az alábbi időpontok előtti hajóbizonyítvánnyal vagy közlekedési engedéllyel rendelkező hajókra

2.

3. FEJEZET

3.

3.03 cikk 7. pont

A hajók mellső részén nem túlnyúló horgonyok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2041.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

1999.10.01.

4.

3.04 cikk
3. pont második mondat

Gépterekben használt szigetelőanyagok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2003.04.01

5.

3. pont harmadik és negyedik mondat

Nyitó- és zárószerkezetek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2003.10.01.

6.

6. FEJEZET

7.

6.02 cikk 1. pont

Két vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

8.

Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

9.

6.03 cikk 1. pont

Egyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányberendezés hidraulikus energiaátviteli rendszereire

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

10.

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

A hidraulika tartályok szint riasztója és üzemi nyomás riasztója

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni megújításakor

2007.04.01.

11.

7. FEJEZET

12.

7.02 cikk 2. pont

A hajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2008.12.30.

13.

7.04 cikk 3. pontja

Kijelző

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

2007.04.01.

14.

9. pont harmadik mondata

Egy szabályozó karral történő irányítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

15.

9. pont negyedik mondata

A vízsugár irányának kijelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

16.

7.05 cikk 1. pont

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai

Továbbra is használhatók azok a navigációs fények, burkolatuk, tartozékaik és fényforrásaik, amelyek megfelelnek a navigációs fények színére és fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz való elfogadására vonatkozó, 2009. 11. 30-tól hatályos követelményeknek.

2013.12.01.

17.

7.06 cikk 1. pont

1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések.

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezéseket az uniós bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy megújításáig, de legkésőbb
2011.12.31-ig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

2013.12.01.

18.

1990.01.01. előtt jóváhagyott fordulási szögsebességjelző készülékek

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és
2000.01.01. előtt beszerelt fordulási szögsebességjelző készüléket az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

2013.12.01.

19.

1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek

A rajnai belvízi hajózáshoz használt radarberendezésekre vonatkozó minimum-
követelményeknek és tesztelési feltételeknek, valamint a rajnai belvízi hajózáshoz használt fordulási szögsebesség-
jelző készülékre vonatkozó minimum-
követelményeknek és tesztelési feltételeknek megfelelően, 1990. 01. 01. után jóváhagyott hajózási radar-
berendezéseket és fordulási szögsebesség-
jelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és
működtetni, amennyiben e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerint érvényes beszerelési igazolás került kibocsátásra.

2013.12.01.

20.

8. FEJEZET

21.

8.02. cikk 4. pontja

A csőcsatlakozások takarása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2003.04.01.

22.

5. pont

A magas nyomású üzemanyag csővezetékek burkolattal történő felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

23.

6. pont

A motor alkatrészeinek szigetelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

24.

8.03 cikk 3. pont

Túlpörgés elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2004.04.01.

25.

8.05 cikk 7. pont első mondat

Még a védett helyiségek lezárása esetén is a fedélzetről működtethető gyorselzáró szelep a tartályon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2008.04.01.

26.

8.05 cikk 9. pont második mondat

A szondázó berendezés olvashatósága a teljes töltési szintig

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

1999.04.01.

27.

13. pont

Töltési szintjelző nemcsak a főgéphez, hanem a hajó biztonságos működéséhez szükséges segédgépekhez is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

1999.04.01.

28.

8.06 cikk

Kenőolaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

29.

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszer, a vezérlő- és indítórendszer, valamint a fűtőrendszer olajának tárolására szolgáló tartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.04.01.

30.

A rendelkezések nem vonatkoznak
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a cseremotorokra, amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan úszólétesítménybe, amelyek
2002.01.01-jén üzemben voltak

31.

8a.02 cikk 2. és 3. pontja

A követelményeknek való megfelelés / kipufogógáz-
kibocsátási határértékek

Az előírások nem terjednek ki
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a csere-
motorokra, amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan úszólétesítménybe, amelyek 2002.01.01-jén üzemben voltak. Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között építettek be úszó-
létesítménybe, a kipufogógáz-kibocsátási

2007.07.01.

32.

határértékekre a
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 14. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be úszó-
létesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe, a kipufogógáz-
kibocsátási határértékekre a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 15. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak.
A követelmények:
az 560 kW-nál nagyobb
teljesítményű főmotorra és segédmotorra vonatkozó V kategóriára, továbbá a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletben megadott segéd-
motorokra vonatkozó D, E, F, G, H, I, J, K kategóriára egyenlő módon vonatkoznak

33.

10. FEJEZET

34.

10.02 cikk, 1. pont (e) alpont

Acélból vagy egyéb ellenálló, nem gyúlékony anyagból készült, legalább 10 liter űrtartalmú tartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány megújításakor

2013.12.01.

35.

10.02 cikk 2. pont
(a) alpont

Acél- és egyéb kötelek bizonylata

Az első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb 2008.01.01. Második és harmadik kötél: 2013.1.1.

2003.04.01.

36.

10.03 cikk 1. pont

Európai szabvány

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

2002.04.01.

37.

2. pont

A, B és C tűzveszélyességi osztálynak való megfelelőség

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

2002.04.01.

38.

4. pont

A CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonya

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

2002.04.01.

39.

10.03a cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a lakóterekben, kormányállásokban és utasterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2002.04.01.

40.

10.03b cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a gépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben

Legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2002.04.01

41.

1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1976. április 1-jén hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikk 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

42.

2. Az 1992. április 1. és 1994. december 31. között felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikk 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

43.

3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság által az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikk 5. pontjára vonatkozóan 1992. április 1. és 1994. december 31. között elfogadott ajánlásai az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig érvényben maradnak.

44.

4. A 10.03b cikk 2. pont csak az uniós bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig alkalmazandó, ha az meghatározott berendezéseket olyan hajókra szerelték fel, amelyek gerincfektetése 1992. október 1. előtt történt.

45.

10.04 cikk

Az európai szabványok alkalmazása a szolgálati csónakokra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2003.10.01.

46.

10.05 cikk 2. pont

Felfújható mentőmellények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor. A
2003.09.30-án a hajón levő mentőmellények használhatók az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

2003.10.01.

47.

11. FEJEZET

48.

11.02 cikk 4. pont első mondat

A mellvédek és a nyíláskeretek, valamint az oldalsó védőkorlátok magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

49.

A nyíláskeretek magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

50.

11.04 cikk 2. pont

Oldalsó védőkorlátok az 55 méternél rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező hajókon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

51.

11.12 cikk
2., 4., 5. és 9. pont

Gyártói tábla, védőberendezések, hajón tartandó bizonyítványok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

52.

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2002.10.01.

53.

14a. FEJEZET

54.

14a.02 cikk 2. pont (a) alpontjának
és (b) alpontjának táblázata, valamint az 5. pont

Határértékek/ellenőrzési értékek és típusjóváhagyások

Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van érvényben, amely a személyhajó fedélzetén működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit figyelembe véve alkalmasnak tekinthető.

2013.12.01.

55.

15. FEJEZET

56.

15.01 cikk 1. pont (c) alpont

A 8.08. cikk 2. pontjának második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

57.

(d) alpont

A 9.14 cikk 3. pont második mondat nem vonatkozik 50V feletti névleges feszültségekre

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

2006.01.01.

58.

2. pont (b) alpont

A petroleum-tűzhelyek tilalma a 13.04 cikk értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

59.

(c) alpont

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések tilalma a 13.07 cikk értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

2006.01.01.

60.

(e) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tilalma a 14. fejezet értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak arra az esetre vonatkozik, ha a 15.15 cikk 9. pontjának megfelelően riasztórendszereket szereltek fel.

2006.01.01.

61.

15.02 cikk 2. pont

Vízmentes válaszfalak száma és elhelyezkedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor
1996. 01.01. előtt vízre bocsátott hajók esetében a követelmény

2006.01.01.

62.

5. pont második mondat

Biztonsági peremvonal, ha nincs vízzáró fedélzet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

63.

15. pont

A kettősfenék vagy oldaljáró alatti tér minimális magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

64.

15.03 cikk
1-6. pont

Ép stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

65.

7. és 8. pont

Sérült stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

66.

9. pont

Sérült stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

67.

A hajófenék sérülésének függőleges kiterjedése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

68.

Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon és a hajófenéktől számított legfeljebb 0,60 m-en vízmentes fedélzettel rendelkező hajók vonatkozásában, amelyek 2005.12.31. előtt uniós bizonyítványt vagy egyéb a műszaki követelményeknek való megfelelést tanúsító okmányt szereztek.

69.

2-rekeszes állapot

Ú.CS.Á.

70.

10-13. pont

Sérült stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

71.

15.05 cikk 2. pont (a) alpont

Az az utaslétszám, amelyre a 15.06 cikk 8. pont szerinti evakuálási terület megléte igazolt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

72.

(b) alpont

A 15.03 cikk szerinti stabilitási számításnál figyelembe vett utaslétszám

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

73.

15.06 cikk 1. pont (a) alpont

Utasterek a válaszfalfedélzet alatt és a farválaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

74.

1. pont (b) alpont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

75.

2. pont

A 11.13 cikkben említett, gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló szekrények és helyiségek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

76.

3. pont (c) alpont első mondat

A kijáratok teljes magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

77.

második mondat

Az utaskabinok és egyéb kisebb helyiségek ajtajainak teljes szélessége

0,7 m méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

78.

(f) alpont első mondat

A vészkijáratok mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

79.

(g) alpont

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló helyiségek kijáratai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

80.

4. pont (d) alpont

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló ajtók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

81.

5. pont

Az összekötő folyosókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

82.

6. pont (b) alpont

Az evakuálási területekre vezető menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

83.

(c) alpont

A géptereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

84.

A konyhákon keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

85.

(d) alpont

A menekülési útvonalak mentén nem lehetnek lépcsőfokok, létrák vagy hasonlók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

86.

7. pont

Megfelelő biztonsági útmutatórendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

87.

8. pont

A gyülekezési helyekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

88.

9. pont (a)-(c) alpont és (e) alpont utolsó mondat

Az utasterekben levő lépcsőkre és fordulóikra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

89.

10. pont (a) alpont első mondat

Az EN 711:1995 sz. európai szabvány szerinti védőkorlátok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

90.

második mondat

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló fedélzeteken levő habvédek és korlátok magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

91.

10. pont (b) alpont második mondat

Az általában a mozgásukban korlátozott személyek be- és kiszállítására szolgáló nyílások teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

92.

12. pont

Az EN 14206:2003 sz. európai szabvány szerinti folyosók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

93.

13. pont

A mozgásukban korlátozott személyek használatra szolgáló közlekedési területek és azok falai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

94.

14. pont első mondat

A közlekedési területeken levő üvegajtók és üvegfalak, valamint az ablaktáblák szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

95.

15. pont

A felépítményen belüli, teljesen vagy részben panorámaablakokból álló zárt terekre vonatkozó követelmények.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

96.

Zárt terekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

97.

16. pont

Ivóvízrendszerek a 12.05 cikk szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006. 12. 31.

2006.01.01.

98.

17. pont második mondat

A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló WC-kre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

99.

18. pont

Nyitható ablak nélküli kabinok szellőztetőrendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

100.

15.07 cikk

A propulziós berendezésre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

101.

15.08 cikk 2. pont

Az utasterekben levő hangszórókra vonatkozó követelmények

A 40 m LWL hossznál rövidebb vagy legfeljebb 75 utas szállítására alkalmas személyhajóknál a rendelkezés

2006.01.01.

102.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

103.

3. pont

A riasztórendszerre vonatkozó követelmények

Az egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés

2006.01.01.

104.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

105.

3. pont (c) alpont

A hajó vezetője számára a személyzet és a segédszemélyzet riasztását lehetővé tevő riasztórendszer

Az egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés

2006.01.01.

106.

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

107.

4. pont

Fenékvíz szintjét jelző riasztó minden vízmentes térben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

108.

5. pont

Két gépi hajtású fenékvíz-szivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

109.

6. pont

Beépített fenékvíz-rendszer a 8.08 cikk 4. pont szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

110.

7. pont

Hűtő-tároló helyiségek belülről nyithatósága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

111.

8. pont

A fedélzet alatti terek CO2 védőrendszerének szellőző berendezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

112.

9. pont

Elsősegélynyújtó dobozok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

113.

15.09 cikk 1. pont első mondat

Mentőgyűrűk

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

114.

2. pont

Egyéni mentőeszközök

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

115.

3. pont

Megfelelő átszállító berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

2006.01.01.

116.

4. pont

Mentőeszközök

Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09 cikk 5. pontja szerinti kollektív mentőeszközzel voltak felszerelve 2006.01.01. előtt, ezeket az egyéni mentőeszköz megfelelőjének kell tekinteni. Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09 cikk 6. pontja szerinti kollektív mentőeszközzel voltak felszerelve 2006.01.01. előtt, ezeket az egyéni mentőeszköz megfelelőjének kell tekinteni az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

2006.01.01.

117.

5. pont (b) és (c) alpont

Megfelelő ülőhely, legalább 750 N úszóképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

118.

(f) alpont

Stabil trimmhelyzet és megfelelő kapaszkodók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

119.

(i) alpont

Megfelelő evakuációs eszközök az evakuálási területről a mentőtutajokba

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

120.

9. pont

A mentőfelszerelés ellenőrzése a gyártó utasításai szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

121.

10. pont

A szolgálati csónak felszerelése motorral és keresőfénnyel

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

122.

11. pont

Hordágy

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

123.

15.10 cikk 2. pont

A 9.16 cikk 3. pont vonatkozik a folyosókra és az utasok pihenőhelyeire is

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

124.

3. pont

Megfelelő vészvilágítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

125.

4. pont

Vészüzemi erőátviteli rendszer

A 25 m LWL vagy annál rövidebb, egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

2006.01.01.

126.

(f) alpont

A keresőfények vészüzemi áramellátása a 10.02 cikk 2. pont (i) alpont szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

127.

(i) alpont

A liftek és emelőberendezések vészüzemi áramellátása a 15.06 cikk 9. pont utolsó mondat szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

128.

6. pont

A vészüzemi erőátviteli berendezésre vonatkozó követelmények:

129.

első mondat

- a 15.11 cikk 2. pont szerinti válaszfalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

130.

második és harmadik mondat

- a kábelek fektetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

131.

negyedik mondat

- vészüzemi erőátviteli berendezés a biztonsági peremvonal felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

132.

15.11 cikk 1. pont

Anyagok és összetevők tűzvédelmi megfelelősége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

133.

2. pont

A válaszfalak szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

134.

3. pont

Festékek, lakkok és egyéb felületkezelő termékek, valamint a helyiségekben - kivéve a géptereket és tárolóhelyiségeket - a padlóburkolatok lángkésleltetők legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

135.

4. pont

A társalgók mennyezetei és a falak burkolatai nem éghető anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

136.

5. pont

A bútorok és szerelvények a gyülekezőhelyeken éghetetlen anyagból legyenek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

137.

6. pont

A Szabályzat szerinti ellenőrzés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

138.

7. pont

Szigetelőanyagok a társalgókban

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

139.

7a. pont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2013.12.01.

140.

8. pont (a), (b) alpont, (c) alpont második mondat és (d) alpont

A válaszfalakban levő ajtókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

141.

9. pont

Falak

Az automatikus, túlnyomásos vízpermet rendszerekkel nem rendelkező kabinos hajókon, a kabinok közötti fal végei esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

142.

10. pont

Térhatároló falak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

143.

12. pont

Acélból vagy azzal egyenértékű más nem éghető anyagból készült lépcsők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

144.

13. pont

A belső lépcsők körülzárása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

145.

14. pont

Szellőző és levegőellátást biztosító rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

146.

15. pont

Szellőző rendszerek a konyhákban és elszívóval felszerelt tűzhelyek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

147.

16. pont

Vezérlőközpontok, lépcsőházak, gyülekezőhelyek és füstelszívó-rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

148.

17. pont

Tűzjelző rendszerek

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

149.

15.12 cikk 1. pont

Hordozható tűzoltókészülékek a konyhában

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

150.

2. pont (a) alpont

Második tűzoltószivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

151.

4. pont

Tűzcsapszelepek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

152.

5. szakasz

Axiális tömlődob

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

153.

6. pont

Anyagok, üzemzavar elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

154.

7. pont

Csövek és tűzcsapok befagyása elleni védelme

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

155.

8. pont (b) alpont

A tűzoltószivattyúk független működése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

156.

(d) alpont

Tűzoltószivattyúk felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

157.

9. pont

Acélból készült vagy azzal egyenértékű tulajdonságú tűzoltó rendszer a géptérben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor Az átmeneti időszak nem vonatkozik az olyan 1995.12.31. utáni gerincfektetésű fa, alumínium- vagy műanyag testű hajókra, amelynek géptere nem a 3.04 cikk szerinti anyagból készült.

2006.01.01.

158.

15.13. cikk

Biztonságtechnikai szervezés

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

159.

15.14 cikk 1. pont

Szennyvízgyűjtő és ártalmatlanító berendezések

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

160.

2. pont

A szennyvízgyűjtő tartályokra vonatkozó követelmények

A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor

161.

15.15 cikk 1. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

162.

4. pont

(fenntartva)

163.

5. pont

Felszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

164.

6. pont

Felszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel vagy azzal egyenértékű szerkezettel

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

165.

9. pont (a) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések riasztórendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány 14.15 cikk szerinti megújításakor

2006.01.01.

166.

(b) alpont

Kollektív mentőeszközök a
15.09 cikk 5. pontja szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.01.01.

24. 07. cikk

24.08. cikk

Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez

A rajnai hajók szemleszabályzata szerint 2007. március 31. után kiadott, érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelkező úszólétesítmény esetében, az uniós bizonyítvány kiadásakor, az egyedi európai hajóazonosító számot kell használni.

24a. FEJEZET

R ZÓNÁJÚ VÍZI UTAKON NEM KÖZLEKEDŐ ÚSZÓLÉTESÍTMÉNYEKRE
VONATKOZÓ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

24a.01. cikk

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása már üzemelő úszólétesítményekre és a korábbi uniós bizonyítványok érvényessége

1.    A következő rendelkezések az alábbi úszólétesítményekre vonatkoznak:

a)    azon úszólétesítmények, amelyek uniós bizonyítványát 2008. december 30. napja előtt adták ki először, és

b)    azon úszólétesítmények, amelyek részére egy más, az R zónára nem jogosító bizonyítvány került kiállításra 2008. december 30. napja előtt,

melyek az R zónájú vízi utakon nem közlekednek.

2.    Igazolni kell, hogy ezek az úszólétesítmények megfelelnek a 82/714/EGK irányelv II. mellékletének 1–12. fejezetében foglalt rendelkezéseknek a hajóbizonyítvány vagy a más bizonyítvány kiadásának napján.

3.    A 2008. december 30. előtt kiadott uniós bizonyítványok vagy más bizonyítványok továbbra is érvényesek a bizonyítványon feltüntetett lejárati időpontig. A 2.09. cikk 2. pontját továbbra is alkalmazni kell.

24a.02. cikk

Már üzemelő úszólétesítményekre vonatkozó mentességek

1.    A 24a.03. és a 24a.04. cikk sérelme nélkül, az ebben rendeletben meghatározott követelményeket nem teljes mértékben kielégítő úszólétesítményeket úgy kell átalakítani, hogy az uniós hajóbizonyítvány vagy a más bizonyítvány kiállításakor megfeleljenek az alábbi táblázatban meghatározott átmeneti rendelkezéseknek.

2.    Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások:

–     „Ú.CS.Á.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő úszólétesítményekre, kivéve ha az érintett alkatrészeket kicserélik vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített úszólétesítményekre és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.

–     „Az uniós bizonyítvány kiadása vagy megújítása": azt jelenti, hogy ennek a követelménynek akkor kell eleget tenni, amikor a bizonyítványt legközelebb megújítják 2008. december 30. után. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége 2008. december 30. és 2009. december 30. között lejár, a követelmény mindazonáltal csak 2009. december 30-tól kezdve kötelező.

 

A

B

C

1.

Cikk és pont

Tartalom

Határidő és megjegyzések

2.

3.03 cikk 1. pont

Kollíziós válaszfal helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3.

3.03 cikk 2. pont

Lakótéri biztonsági berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4.

3.03 cikk 2. pont

Biztonsági felszerelések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor


5.

3.03 cikk 4. pont

Lakóterek gáztömör elválasztása a gépterektől, kazánterektől és rakterektől

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.

3.03 cikk 5. pont második mondat

Fartéri válaszfalon lévő ajtók távvezérlése

7.

3.03 cikk 7. pont

Hajó mellső részén nem túlnyúló horgonyok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.

3.04 cikk 3. pont második mondat

Gépterekben használt szigetelőanyagok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

9.

3.04 cikk 3. pont harmadik és
negyedik mondat

Nyitó- és zárószerkezetek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

10.

3.04 cikk 6. pont

A 2. mellékletben foglaltak értelmében géptérnek minősülő helyiségek kijáratai

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.

4. FEJEZET

12.

4.04 cikk

Merülési vonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

13.

5. FEJEZET

14.

5.06 cikk 1. pont első mondat

Előírt (előremeneti) sebesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.

6. FEJEZET

16.

6.01 cikk 1. pont

Az 5. fejezetben meghatározott kormányozhatóság

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

17.

3. pont

A dőlés és a külső hőmérséklet szerinti megfelelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

18.

6.01 cikk 7. pont

A kormányszárak átvezetései

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

19.

6.02 cikk 1. pont

Különálló hidraulika tank

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

20.

A vezérlőszelepek megkettőzése a hidraulika rendszerekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

21.

A hidraulikarendszerek megkettőzött hidraulika vezetékeinek egymástól különválasztott vezetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

22.

6.02 cikk 2. pont

A második hidraulikarendszer egyetlen művelettel történő működésbe hozatala

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

23.

3. pont

Az 5. fejezetben meghatározott kormányozhatóság biztosítása a másodlagos hajtóegység révén / kézi üzemmódban

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

24.

6.03 cikk 1. pont

Más egységek működtetésének biztosítása a hidraulika rendszerhez történő csatlakoztatás révén

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

25.

6.03 cikk 2. pont

Elkülönített hidraulikatankok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

26.

6.05 cikk 1. pont

A kézi meghajtás automatikus leválasztása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

27.

6.06 cikk 1. pont

Két, egymástól független kormányrendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

28.

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

Szintellenőrzési riasztás mindkét hidraulika tartálynál és rendszernyomás ellenőrzése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

29.

(e) alpont

A puffer-berendezések felügyelete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

30.

6.08 cikk 1. pont

A 9.20 cikkben meghatározott elektromos berendezésekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

31.

7. FEJEZET

32.

7.02 cikk 2-6. pont

Akadálymentes kilátás a kormányállásból az alábbiak kivételével:

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

33.

7.02 cikk 3. pont második mondat

Akadálymentes kilátás a kormányos látószögében

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

34.

6. pont

Fényáteresztő képesség

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

35.

7.03 cikk 7. pont

Riasztás leállítása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

36.

8. pont

Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

37.

7.04 cikk 1. pont

A főmotorok és a vezérlőberendezések működtetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

38.

7.04 cikk 2. pont

A főmotor vezérlése

Amennyiben a kormányállást nem egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a motor üzemeltetése közvetlen irányítással történik;
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor más motorirányítási mód esetén

39.

7.04 cikk 3. pontja

Kijelző

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

40.

9. pont harmadik mondat

Egy szabályozó karral történő irányítás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

41.

9. pont negyedik mondat

A vízsugár iránya kijelzésének hiányossága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

42.

7.05 cikk 1. pont

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai, amelyek megfelelnek ? a navigációs fények színére és fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz való elfogadására vonatkozó, 2009. 11. 30-tól hatályos követelményeknek vagy ? valamely tagállam 2009. 11. 30-tól hatályos, vonatkozó követelményeinek, továbbra is használhatók.

43.

7.06 cikk 1. pont

Radarhajózási rendszerek és fordulási szögsebességjelző készülékek

A 2012. 12. 31. előtt egy tagállam jogszabályai szerint jóváhagyott és beszerelt radarhajózási rendszereket és fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és működtetni az uniós bizonyítvány 2018. 12. 31. utáni kibocsátásáig vagy felváltásáig. Ezeket a rendszereket az 52-es szám alatt be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

44.

A rajnai hajózáshoz használt radarhajózási rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményekkel és tesztelési feltételekkel, valamint a rajnai hajózáshoz használt fordulási szögsebességjelző készülékre vonatkozó minimumkövetelményekkel és tesztelési feltételekkel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően 1990. 01. 01. óta jóváhagyott radarhajózási rendszereket és fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és működtetni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

45.

7.09. cikk

Riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

46.

7.12 cikk

Szabályozható magasságban üzemeltethető kormányállás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor. Automatikus leeresztés nélkül:

 

3-4. mondat

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor

47.

8. FEJEZET

48.

8.01 cikk 3. pont

55 °C-nál magasabb lobbanáspontú üzemanyaggal üzemelő belsőégésű motorok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

49.

8.02 cikk 1. pont

Berendezések biztosítása véletlen indítás ellen

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

50.

8.02 cikk 4. pont

A csőcsatlakozások takarása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

51.

5. pont

A magas nyomású üzemanyag csővezetékek burkolattal történő felszerelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

52.

6. pont

A motor alkatrészeinek szigetelése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

53.

8.03 cikk 2. pont

Üzemfelügyeleti rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

54.

3. pont

Automatikus fordulatszám-korlátozás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

55.

5. pont

Hajtóművek tengelyeinek vezetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

56.

8.05 cikk 1. pont

Acél üzemanyagtartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

57.

8.05 cikk 2. pont

Önműködően záródó víztelenítő
szelepek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

58.

3. pont

Nem lehet üzemanyag-tartály az ütközési válaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

59.

4. pont

Nem lehet napi üzemanyag-tartály vagy annak szereléke közvetlenül motor vagy kipufogócső felett

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor, azonban azt megelőzően is megfelelő berendezéssel biztosítani szükséges az üzemanyag biztonságos elvezetését

60.

6. pont harmadik, negyedik, ötödik mondat

Levegő szállító vezetékek és a hozzájuk csatlakozó csövek elhelyezése, rögzítése és méretezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

61.

7. pont

Tank gyorselzáró-szelep fedélzetről történő működtetésének lehetősége, hogy zárt helyiségben való hozzáférés akadályoztatása esetén is biztosítható legyen a működtetés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

62.

9. pont második mondat

A szintjelző készülékek leolvashatóságát a teljes feltöltési szintig terjedően biztosítani kell

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

63.

13. pont

Töltés-felügyeleti rendszert a főmotor mellett a hajó haladását biztosító más motorokra is fel kell szerelni

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

64.

8.06 cikk

Kenőolaj, kenőolaj vezetékek és tartozékok elhelyezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

65.

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszerben, a váltóműben, a hajtórendszerben, valamint a fűtőrendszerben használt olaj, valamint az olajvezetékek elhelyezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

66.

8.08 cikk 8. pont

A ballasztterek és a ballaszt felvételére alkalmas rakterek ürítő csöveinek összekapcsolására egyszerű zárószelep nem hagyható jóvá

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

67.

8.08 cikk 9. pont

A raktéri vízgyűjtő csatorna szintjének mérésére szolgáló szonda

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

68.

8.09 cikk 2. pont

Olajos víz és a fáradt-olaj gyűjtésére szolgáló felszerelés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

69.

8.10 cikk 3. pont

Kibocsátási határérték 65 dB(A)
veszteglő hajóknál

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

70.

8a. FEJEZET

71.

A fejezetben szereplő rendelkezések nem vonatkoznak
a) azokra a főmotorokra és segédmotorokra, amelyeknek névleges leadott teljesítménye nagyobb, mint 560 kW, és a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklet 4.1.2.4. alpontjában meghatározott következő kategóriákhoz tartoznak:
aa) V1:1-V1:3, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
ab) V1:4 és V2:1-V2:5, amelyeket 2008. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
b) azokra a segédmotorokra, amelyeknek névleges leadott teljesítménye legfeljebb 560 kW, változó

 

sebességűek, és a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározott következő
kategóriákhoz tartoznak:
ba) H, amelyeket 2005. 12. 31-ig,
bb) I és K, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
bc) J, amelyeket 2007. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
c) azokra a segédmotorokra, amelyeknek névleges leadott teljesítménye legfeljebb 560 kW, állandó sebességűek, és a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározott következő kategóriákhoz tartoznak:
ca) D, E, F és G, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
cb) H, I és K, amelyeket 2010. 12. 31-ig,
cc) J, amelyeket 2011. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
d) azokra a motorokra, amelyek teljesítik a 14. számú mellékletében említett határértékeket, és amelyeket 2007. 06. 30-ig beépítettek úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe;
e) azokra a cseremotorokra, amelyeket
2011. 12. 31-ig beépítettek úszólétesítménybe vagy
a fedélzeten található gépekbe egy olyan motor cseréjeként, amelyre a fenti a)-d) pontok szerint a rendelkezések nem vonatkoznak.
Az a), b), c) és d) pontban említett határidőket két évvel meg lehet hosszabbítani azoknak a motoroknak a tekintetében, amelyeknek gyártási ideje korábbi a jelzett időpontoknál.

72.

ad ca) A 97/68/EK irányelvet módosító 2004/26/EK irányelv 1. mellékletének 1A részében szereplő II. függelékben foglaltak értelmében az állandó fordulatszámú motorok esetében a jelzett határidőtől kell a rendelkezést alkalmazni

73.

9. FEJEZET

74.

9.01 cikk 1. pont második mondat

A szükséges dokumentumokat a hatósági szervhez kell nyújtani

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

75.

9.01 cikk 2. pont (b) alpont

A fő-, vészhelyzeti és az elosztó kapcsolótábla kapcsolási rajzait a hajón kell tartani

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

76.

3. pont

A beltéri és a fedélzeti hőmérséklet

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

77.

9.02 cikk 1-3. pont

Áramellátó rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

78.

9.03 cikk

Érintésvédelem, idegen elemek és víz behatolása elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

79.

9.05 cikk 4. pont

A földelő-kábelek keresztmetszete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

80.

9.11 cikk 4. pont

Az akkumulátorok tárolására szolgáló zárt tér, szekrényben vagy doboz szellőztetése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

81.

9.12 cikk

Kapcsoló-berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

82.

9.12 cikk 3. pont (b) alpont

Földelés-érzékelő berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

83.

9.13 cikk

Vészhelyzeti áram-megszakítók

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

84.

9.14 cikk

Felszerelési tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

85.

9.14 cikk 3. pont második mondat

Egypólusú kapcsolók tiltása mosó helyiségben, fürdőben, mosdóhelyiségben és egyéb vizes helyiségekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

86.

9.15 cikk 2. pont

Minimális keresztmetszet
1,5 mm2 vezetékerenként

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

87.

10. pont

Változtatható magasságban üzemeltethető kormányállásba bekötött kábelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

88.

9.16 cikk 3. pont második mondat

Második áramkör

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

89.

9.19 cikk

Gépészeti berendezések riasztó- és biztonsági rendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

90.

9.20 cikk

Villamos berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

91.

9.21 cikk

Elektromágneses kompatibilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

92.

10. FEJEZET

93.

10.01 cikk

Horgonyberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

94.

10.02 cikk 2. pont (a) alpont

Acél drótkötelek és más kikötő kötelek bizonyítványa

Drótkötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
Második és harmadik drótkötél cseréje: 2029. 12. 30.

95.

10.03 cikk 1. pont

Európai szabvány

Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.

96.

2. pont

A, B és C osztályú tűznek való megfelelőség

Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.

97.

4. pont

A CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonya

Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.

98.

10.03a cikk

Lakótérben, kormányállásban és az utasok számára fenntartott terekben felszerelt stacionárius tűzoltó berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

99.

10.03b cikk

A géptérben, kazántérben és szivattyúhelyiségben felszerelt stacionárius tűzoltó berendezés

Az 1985. 10. 01. előtt felszerelt CO2-
tűzoltóberendezés továbbra is használható az uniós bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni kiadásáig vagy megújításáig, amennyiben megfelel az uniós irányelv 1982. 10. 04-én hatályban volt változata II. mellékletének 13.03. pontjában meghatározott követelményeknek

100.

10.04 cikk

Az európai szabvány alkalmazása a szolgálati csónakra

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

101.

10.05 cikk 2. pont

Felfújható mentőmellények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor a 2008. 12. 30. előtti napon a hajón levő mentőmellények használhatók az uniós bizonyítvány 2024. 12. 30. utáni kiadásáig vagy megújításáig

102.

11. FEJEZET

103.

11.02 cikk 4. pont első mondat

A fedélzetek külső széleinek és a munkaterületek felszerelései

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

104.

A mellvédek és a nyíláskeretek magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

105.

11.04 cikk 1. pont

Az oldalfedélzet teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor, a 7,30 méternél szélesebb vízi járműveknél
A rendelkezés a 2009. 01. 01. napja után vízre bocsátott hajókra és a már üzemelő hajókra vonatkozik, az alábbi kikötésekkel: A 11.04 cikk követelményeinek meg kell felelni
a) a 11.04 cikkben foglaltak szerint kell eljárni, ha az oldalfedélzet teljes szélessége 0,90 m módosul, vagy ha az e magasság feletti teljes szélesség csökken;
b) Az átalakítás előtt az oldalfedélzet szabad szélessége 0,90 m-es magasságig, továbbá e magasság felett sem lehet kisebb, mint a 11.04. cikkben meghatározott érték.

106.

2. pont

Oldalsó védőkorlátok az 55 méternél rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező hajókon

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

107.

11.05 cikk 1. pont

A munkaterület megközelítése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

108.

2. és 3. pont

Ajtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a padlószint eltérései meghaladják a 0,50 métert

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

109.

4. pont

A személyzet folyamatos munkavégzésére szolgáló munkaterületek lépcsője

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

110.

11.06 cikk 2. pont

Kijáratok és vészkijáratok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

111.

11.07 cikk 1. pont második mondat

Létrák, lépcsők és hasonló felszerelések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

112.

2. és 3. pont

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

113.

11.10 cikk

Raktérfedelek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

114.

11.11 cikk

Csörlők

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

115.

11.12 cikk 2-6. és 8-10. pont

Daruk: a gyártó címkéje, a legnagyobb megengedett terhelés, biztosítóberendezések, számításon alapuló ellenőrzés, szakértői ellenőrzés, a hajón tartandó bizonyítványok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

116.

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

117.

12. FEJEZET

118.

12.01 cikk 1. pont

A szokásosan a fedélzeten tartózkodó személyek szálláshelye

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

119.

12.02 cikk 3. pont

A padlók állapota

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

120.

4. pont

Nappali és hálóhelyiségek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

121.

12.02 cikk 5. pont

Zaj és rezgés a lakóterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

122.

6. pont

A lakóterek belmagassága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

123.

8. pont

A közös használatú helyiségek padlófelületének kivitele

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

124.

9. pont

A helyiségek légterének nagysága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

125.

10. pont

Az egy személyre jutó légtér nagysága

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

126.

11. pont

Az ajtók mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

127.

12. pont (a) és (b) alpont

A lépcsők elrendezése

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

128.

13. pont

Veszélyes gázt vagy folyadékot szállító csövek

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

129.

12.03 cikk

Szaniter helyiségek és felszerelésük

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

130.

12.04 cikk

Konyha

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

131.

12.05 cikk

Ivóvíz berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

132.

12.06 cikk

Fűtés és szellőztetés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

133.

12.07 cikk 1. pont második mondat

Egyéb lakótéri berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

134.

14a. FEJEZET

135.

14a.02. cikk 2. pont (a) alpontjának és (b) alpontjának táblázata, valamint 5. pont

Határértékek/ellenőrzési értékek és típusjóváhagyások

Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van érvényben, amely a személyhajó fedélzetén működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit figyelembe véve alkalmasnak tekinthető

136.

15. FEJEZET

137.

Személyhajók

Lásd a rendelet 8. §-át.

138.

15a. FEJEZET

139.

Vitorlás személyhajók

Lásd a rendelet 8. §-át.

140.

16. FEJEZET

141.

16.01 cikk 2. pont

A toló üzemmódra épített hajók csatoló csörlői, vagy azokkal egyenértékű csatoló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

142.

17. FEJEZET

143.

Úszómunkagép

Lásd a rendelet 8. §-át.

144.

21. FEJEZET

145.

Kedvtelési célú hajó

Lásd a rendelet 12. §-át.

146.

22b. FEJEZET

147.

22b.03. cikk

Második, független kormányszerkezet erőátviteli berendezés

Ú.CS.Á, legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

15. FEJEZET

A SZEMÉLYHAJÓK

A személyhajók esetében az e rendelet 8. §-ában foglaltakra kell figyelemmel lenni.

15a. FEJEZET

A vitorlás személyhajók esetében az e rendelet 8. §-ában foglaltakra kell figyelemmel lenni.

16. FEJEZET

16.01. cikk 2. pont

A toló üzemmódra épített hajók csatoló csörlői, vagy azokkal egyenértékű csatoló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont utolsó mondat

Hajtóberendezésekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2049. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

17. FEJEZET

Úszó munkagépre vonatkozóan az irányelv 8. cikkében foglaltakra kell figyelemmel lenni.

21. FEJEZET

A kedvtelési célú hajók esetében a rendelet 12. §-ában foglaltakra kell figyelemmel lenni.

22b. FEJEZET

22b.03. cikk

Második, független kormányszerkezet erőátviteli berendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2029. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

24a.03. cikk

Azon úszólétesítményekre vonatkozó mentességek, amelyek gerincének lefektetésére 1985. január 1-je előtt került sor:

1.    A 24a.02. cikk rendelkezésein túlmenően, azon úszólétesítményeket, amelyek hajógerincét 1985. január 1. előtt fektették le, szintén mentesíteni kell az alábbi rendelkezések alól, a táblázat 3. oszlopában leírt feltételek mellett, feltéve hogy a hajó és személyzete biztonságát más megfelelő módon biztosítják:

2.    Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások:

–     „Ú.CS.Á.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő úszólétesítményekre, kivéve, ha az érintett alkatrészeket kicserélik, vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített úszólétesítményekre, és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.

–    „Az uniós bizonyítvány kiadása vagy megújítása": azt jelenti, hogy ennek a követelménynek akkor kell eleget tenni, amikor a bizonyítványt legközelebb megújítják 2008. december 30. után. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége 2008. december 30. és 2009. december 30. között lejár, a követelmény mindazonáltal csak 2009. december 30-tól kezdve kötelező.

–    

 

A

B

C

1.

 

3. FEJEZET

 

3.03. cikk 1. pont

Vízzáró válaszfalak

Ú.CS.Á.

2.

3.03. cikk 2. pont

Lakóterek, biztonsági berendezések

Ú.CS.Á.

 

3.03. cikk 5. pont

Nyílások a vízzáró válaszfalakon

Ú.CS.Á.

 

3.04. cikk 2. pont

Üzemanyagtartályok korlátozó felületei

Ú.CS.Á.

 

3.04. cikk 7. pont

Legnagyobb megengedett hangnyomásszint a géptérben

Ú.CS.Á.

 

4. FEJEZET

3.

4.01. cikk

Biztonsági távolság

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2019. december 30. utáni kiadásakor vagy megújít

 

4.02. cikk

Szabadoldal

Ú.CS.Á.

 

6. FEJEZET

4.

6.01. cikk 3. pont

A kormányberendezésre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á.

 

7. FEJEZET

5.

7.01. cikk 2. pont

Legnagyobb megengedett hangnyomásszint a kormányállásban

Ú.CS.Á.

 

7.05. cikk 2. pont

A navigációs jelzőfények ellenőrző rendszere

Ú.CS.Á.

 

7.12. cikk

Magasságban szabályozható helyzetű kormányállások

Ú.CS.Á.

 

8. FEJEZET

6.

8.01. cikk 3. pont

Bizonyos folyékony üzemanyagok tilalma

Ú.CS.Á.

 

8.04. cikk

Motor égéstermék elvezetés

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

 

8.05. cikk 13. pont

Üzemanyag-töltési szint jelzőberendezése

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 2. pont

Fenékvíz-szivattyúval történő felszerelés

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 3. és 4. pont

A fenékvíz-szivattyú szívócsövének átmérője és a szivattyú szállítási teljesítménye

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 5. pont

Fenékvíz-szivattyú automatikus légtelenítéssel

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 6. pont

Szűrők felszerelése

Ú.CS.Á.

 

8.08. cikk 7. pont

Automatikusan zárható szerkezetek a leghátsó részben

Ú.CS.Á.

 

8.10. cikk 2. pont

A hajó által keltett zaj

Ú.CS.Á.

 

9. FEJEZET

 

9.01. cikk 2. pont

A villamos berendezések bizonyítványai

Ú.CS.Á.

 

9.01. cikk 3. pont

A villamos berendezések kivitelezése

Ú.CS.Á.

7.

9.06. cikk

Legnagyobb megengedett feszültség

Ú.CS.Á.

 

9.10. cikk

Generátorok és motorok

Ú.CS.Á.

 

9.11. cikk 2. pont

Akkumulátorok

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2029. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

9.12. cikk 2. pont

Kapcsolók
védelmi berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány 2029. december 30. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

9.14. cikk 3. pont

Egyidejű kapcsolás

Ú.CS.Á.

 

9.15. cikk

Vezetékek

Ú.CS.Á.

 

9.16. cikk 3. pont

Géptéri világítás

Ú.CS.Á.

 

9.17. cikk 1. pont

A navigációs jelzőfények kapcsolótáblája

Ú.CS.Á.

 

9.17. cikk 2. pont

A navigációs jelzőfények áramellátása

Ú.CS.Á.

8.

10. FEJEZET

 

10.01. cikk 9. pont

Horgonycsörlők

Ú.CS.Á.

 

10.04. cikk 1. pont

Szabvány szerinti szolgálati csónak

Ú.CS.Á.

 

10.05. cikk 1. pont

Szabvány szerinti mentőgyűrűk

Ú.CS.Á.

 

10.05. cikk 2. pont

Szabvány szerinti mentőmellények

Ú.CS.Á.

9.

11. FEJEZET

 

11.11. cikk 2. pont

Biztonsági csörlők

Ú.CS.Á.

10.

12. FEJEZET

 

12.02. cikk 13. pont

Veszélyes gázokat vagy folyadékokat szállító csövek

Ú.CS.Á.

24a.04. cikk

Egyéb eltérések

Amennyiben az e fejezetben meghatározott követelmények alkalmazása – az átmeneti rendelkezések lejáratát követően – a gyakorlatban nehézkes, vagy ha ezek alkalmazása aránytalan költségekkel jár, a szemlebizottság – a rendeletben foglalt rendelkezésekre figyelemmel – eltérést engedélyezhet ezektől a rendelkezésektől. Az engedélyezett eltéréseket be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

24a.05. cikk

Átmeneti rendelkezés a 2.18. cikkhez

A 24.08. cikket értelemszerűen kell alkalmazni.

1. függelék

BIZTONSÁGTECHNIKAI JELEK

1. ábra

Engedély nélkül belépni tilos

Szín: vörös/fehér/fekete

2. ábra

Dohányzás és nyílt láng használata tilos

Szín: vörös/fehér/fekete

3. ábra

Hordozható tűzoltókészülék

Szín: vörös/fehér

4. ábra

Általános veszély jelzése

Szín: sárga/fekete

5. ábra

Tűzoltótömlő

Szín: vörös/fehér

6. ábra

Tűzvédelmi berendezés

Szín: vörös/fehér

7. ábra

Hallásvédő szükséges

Szín: kék/fehér

8. ábra

Elsősegélynyújtó felszerelés

Szín: zöld/fehér

9. ábra

Gyorselzáró szelep tartályon

Szín: barna/fehér

10. ábra Mentőmellény

Szín: kék/fehér

2. függelék

Utasítások

(A szemlebizottságok eljárásának egységes gyakorlatához a 2008/126/EK irányelvben meghatározott utasítások)

1.    utasítás: A kitérési és fordulási tulajdonságokra vonatkozó követelmények

2.    utasítás: Az előírt legnagyobb előremeneti sebességre, a megállási és hátrameneti tulajdonságokra vonatkozó követelmények

3.    utasítás: Kötelék továbbítására alkalmas és a kötelékbe sorolva továbbítható hajók csatoló-berendezéseire és csatoló-eszközeire vonatkozó követelmények

4.    utasítás: Üres

5.    utasítás: Zajmérések

6.    utasítás: Üres

7.    utasítás: Csökkentett tömegű különleges horgonyok

8.    utasítás: A vízzáró ablakok szilárdsága

9.    utasítás: Az automatikus, túlnyomásos vízpermetező berendezésekre vonatkozó követelmények

10.    utasítás: Üres

11.    utasítás: Az uniós bizonyítvány kiállítása

12.    utasítás: Úszómunkagép üzemanyag-tartálya

13.    utasítás: Uszályok legkisebb külhéj lemezvastagsága

14.    utasítás: Üres

15.    utasítás: Kormányozhatóság a hajó saját erejével

16.    utasítás: Üres

17.    utasítás: Tűzjelző rendszer

18.    utasítás: A térfelosztási úszóképesség, hosszanti úszáshelyzet és stabilitás igazolása

19.    utasítás: Üres

20.    utasítás: Az S1 és S2 szabvány szerint üzemelő hajó felszerelése

21.    utasítás: A padlószintű tájékozódási vészvilágításra vonatkozó követelmények

22.    utasítás: Csökkent mozgásképességű személyek különleges biztonsági szükségletei

23.    utasítás:

24.    utasítás: Gázszivárgást érzékelő berendezések

25.    utasítás: Elektromos kábelek

1. UTASÍTÁS

A kitérési és fordulási tulajdonságokra vonatkozó követelmények

(E rendelet 2. mellékletének 5.09. és 5.10. cikke az 5.02. cikk 1. pontjával, 5.03. cikk 1. pontjával, az 5.04. cikkel és a 16.06. cikkel összefüggésben)

1.

A kitérési tulajdonságok ellenőrzésének általános feltételei és peremfeltételei.

1.1.

Az 5.09. cikk szerint a hajóknak és kötelékeknek alkalmasnak kell lenniük a kellő időben történő kitérés végrehajtására, és a megfelelőséget bizonyítani kell az 5.03. cikknek megfelelően a próba során végrehajtott kitérési manőverekkel. Az előírt értékeknek való megfelelést balra és jobbra végzett, kitérési manőverekkel kell bizonyítani, amelyek során a hajónak a kormány elfordítását, majd rögzítését követően az előírt elfordulási sebességet bizonyos időn belül el kell érnie.

 

A vizsgálatok során a 2. pontban szereplő feltételeket biztosítani szükséges, a gerinc és a mederfenék között legalább a merülés 20%-ának megfelelő, de 0,5 méternél nem kisebb távolság megtartásával.

2.

A kitérés vizsgálati eljárása és az adatok feljegyzése

(Ábra a jelen utasítás I. mellékletében)

2.1.

A kitérési manővereket a következők szerint kell végrehajtani:

A hajó vagy a kötelék V0 = 13 km/h állandó sebességgel halad a vízhez képest a manőver kezdetén (idő = 0 sec, fordulási sebesség r = 0°/perc, kormány-állásszög d0 = 0°, a főgép állandó értéken tartott fordulatszáma mellett), és a balra vagy jobbra történő kitérést a kormányszerkezet kitérítésével kell előidézni. A kormány állásszögét d értékre vagy – aktív kormányrendszer esetében – a kormányzást biztosító egységet da szögbe kell beállítani a manőver megkezdésekor, a 2.3. pontban megadott beállítások szerint. A d kormány-állásszöget (például 20° jobbra) mindaddig fenn kell tartani, amíg a fordulási sebesség el nem éri a 2.2. pontban említett r1 értéket a hajó, vagy a kötelék méreteinek megfelelően. Az r1 fordulási sebesség elérésekor fel kell jegyezni a t1 időt, és a kormány-állásszöget ugyanakkora szögbe kell állítani az ellenkező irányba (például 20° balra) a fordulás leállítása és az ellenkező irányú fordulás megkezdése érdekében, vagyis hogy a fordulási sebességet r2 = 0 értékre csökkentsék és újból a 2.2. pontban megadott értékre emeljék. Az r2 = 0 fordulási sebesség elérésekor fel kell jegyezni a t2 időt. A 2.2. pontban megadott r3 fordulási sebesség elérésekor a kormány-állásszöget az ellenkező irányba kell fordítani, ugyanakkora d szögben, a fordulási mozgás leállítása érdekében. A t3 időt fel kell jegyezni. Az r4 = 0 fordulási sebesség elérésekor fel kell jegyezni a t4 időt és a hajónak vagy a köteléknek újból fel kell vennie az eredeti útirányát.

2.2.

A következő határértékeket kell teljesíteni az r4 fordulási sebesség elérésével, a hajó vagy a kötelék méretétől és a h vízmélységtől függően:

 

A hajó vagy a kötelék méretei
L x B

Előírt fordulási sebesség
r1=r3(°/min)

A t4 idő (s) határértéke sekély és mély vízben

 

 

d = 20°

d = 45°

1,2 Ł h/T Ł 1,4

1,4 Ł h/T Ł 2

h/T Ł 2

1.

motorhajók és az egy soros egymás mögé csatolt kötelékek

20°/min

28°/min

150 sec

110 sec

110 sec

2.

a legfeljebb 193×11,40 m méretű egy soros egymás mögé csatolt kötelékek vagy a kétsoros legfeljebb 193×22,80 m méretű kötelékek

12°/min

18°/min

180 sec

130 sec

110 sec

3.

a legfeljebb 193×22,80 m méretű kétsoros kötelékek

8°/min

12°/min

180 sec

130 sec

110 sec

4.

a 193×22,80 m méretű kétsoros és a 193×34,35 m méretű háromsoros kötelékek

6°/min

8°/min

(*)

(*)

(*)

(*) A szemlét végző nautikai szakértő megállapítása szerint

Az r1, r2, r3 és r4 fordulási sebesség eléréséhez szükséges t1, t2, t3 és t4 időt fel kell jegyezni a jelen utasítás II. mellékletében szereplő mérési jelentésben. A t4 értékek nem haladhatják meg a táblázatban megadott határokat.

2.3.

Legalább négy kitérési manővert kell végrehajtani, nevezetesen a következőket:

 

–    egy manőver jobbra, d = 20° kormány-állásszöggel

–    egy manőver balra, d = 20° kormány-állásszöggel

–    egy manőver jobbra, d = 45° kormány-állásszöggel

–    egy manőver balra, d = 45° kormány-állásszöggel.

Szükség esetén – a mért értékekkel kapcsolatos bizonytalanság vagy nem kielégítő manőverek esetén – a kitérési manővereket meg kell ismételni. Teljesíteni kell a 2.2. pontban megadott fordulási sebességeket és határidőket. Aktív kormányszerkezet vagy különleges típusú kormány esetében d = 20° és d = 45° kormányegység-helyzettől, illetve kormány-állásszögtől eltérő érték választható, a szakértő megítélése szerint, a kormányrendszer típusától függően.

2.4.

A fordulási sebesség megállapítása érdekében a fedélzeten lennie kell a IX. melléklet szerinti fordulási sebesség-kijelzőnek.

2.5.

Az 5.04. cikknek megfelelően a kitérési manőver során a terhelési viszonyoknak a maximális hordképesség 70%-a és 100%-a között kell lennie. Ha a vizsgálatot kisebb terhelés mellett hajtják végre, akkor a folyásirányú és folyásiránnyal szembeni hajózás jóváhagyását erre a terhelési határra kell korlátozni.

A kitérési manőverekre vonatkozó eljárást és az alkalmazott feltételeket az 1. mellékletben szereplő ábra szemlélteti.

3.

Fordulási tulajdonság

A 86 méter hosszúságot (L) és 22,90 méter szélességet (B) meg nem haladó hajók és kötelékek fordulási tulajdonságát akkor kell elégségesnek tekinteni az 5.10. cikk alapján, az 5.02. cikk 1. pontjával összefüggésben, ha a folyásiránnyal szemben, a vízhez képest 13 km/h kezdeti sebességgel végrehajtott fordulási manőver során teljesülnek a 2. utasításban meghatározott folyásirányú megállás határértékei. Teljesíteni kell a gerinc és mederfenék közötti távolsággal kapcsolatos, az 1.1. pontban előírt követelményeket.

4.

Egyéb követelmények

4.1.

Az 1–3. pont előírásai ellenére a következő követelményeket kell teljesíteni:

a)    Kézi működtetésű kormányművek esetében a kormány egyetlen fordulatának legalább 3° kormány-állásszögnek kell megfelelnie;

b)    Gépi meghajtású kormánymű esetében a kormánylapát maximális merülése esetén elérhetőnek kell lennie a 4°/s átlagos szögsebességnek a kormánylapát teljes fordulási tartománya alatt.

Ezt a követelményt a hajó teljes sebessége mellett is ellenőrizni kell, a kormánylapátot a 35° balra és a 35° jobbra tartományon belül mozgatva. Emellett azt is ellenőrizni kell, hogy a kormánylapát megtartja-e maximális szögét a maximális propulziós teljesítmény mellett. Aktív kormánymű vagy különleges típusú kormány esetében ez a rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó.

4.2.

Ha szükség van az 5.05. cikkben említett bármely kiegészítő berendezésre a megkövetelt manőverezési képességek eléréséhez, akkor teljesíteni kell a 6. fejezet követelményeit és a következő előírt adatokat be kell írni az uniós bizonyítvány 52. pontja alá:

„A 34. pontban említett [**] hátrameneti kormányok [**]/orrkormány-rendszerek [**]/egyéb berendezések [**]/szükséges(ek) [**] az 5. fejezetben előírt kormányozhatósági követelmények teljesítéséhez.

5.

Adatok feljegyzése és jelentések

A méréseket, jelentéseket és az adatok feljegyzését a jelen utasítás II. mellékletében rögzített eljárás szerint kell végrehajtani.

 

 

 

 

I. melléklet

az 1. utasításhoz

A kitérési manőver diagramja

t0 = A kitérési manőver kezdete

t1 = Az r1 fordulási sebesség eléréséhez szükséges idő

t2 = Az r2 = 0 fordulási sebesség eléréséhez szükséges idő

t3 = Az r3 fordulási sebesség eléréséhez szükséges idő

t4 = Az r4 = 0 fordulási sebesség eléréséhez szükséges idő (a kitérési manőver vége)

d = Kormány-állásszög [°]

r = Fordulási sebesség [°/perc]

II. melléklet

az 1. utasításhoz

A kitérési manőverről és a fordulási tulajdonságról készített jelentés

A KITÉRÉSI MANŐVERRŐL ÉS A FORDULÁSI TULAJDONSÁGRÓL KÉSZÍTETT JELENTÉS

Hatósági szerv:

Dátum:

Megnevezés:

A hajó neve:

Tulajdonos:

A hajó típusa:

Vizsgálati terület:

vagy kötelék:

Aktuális vízszint [m]:

L × B [m × m]:

h vízmélység [m]:

Ttest [m]:

h/T: ...

Az áramlás sebessége [m/s]:

Terhelés: a maximum ...%-a: ...

(a vizsgálat során) [t]: ... hordképesség: ...

Fordulásisebesség-kijelző

Típus: ......

Kormánykonstrukció típusa: normál konstrukció/különleges konstrukció1

Aktív kormánymű: igen/nem2

A kitérési manőverek eredményei:

Idő a kitérési
művelethez
szükséges t1–t4 idő

d vagy da3 kormányállásszög,
amelynél a kitérési manőver megkezdődik
és az r1 = r3 teljesítendő fordulási sebesség

Megjegyzések

 

d = 20° jobb4

d = 20°
bal5

d = 45° jobb6

d = 45°
bal7

 

 

da = ... jobb8

da
= ... bal9

da = ... jobb10

da =
... bal11

 

 

r1 = r3 = ... °/perc

 

r1 = r3 = ... °/min

 

 

t1[s]

 

 

 

 

 

 

 

t2[s]

 

 

 

 

 

 

 

t3[s]

 

 

 

 

 

 

 

t4[s]

 

 

 

 

 

 

 

t4 határérték
a 2.2. pont szerint

t4 határérték = ... [s]

 

 

Fordulási tulajdonság12

A hajó helyzete a víziúton a fordulási manőver megkezdésekor ... km

A hajó helyzete a víziúton a fordulási manőver befejezésekor ... km

Kormányszerkezet

Működtetés típusa: kézi/gépi13

Kormány-állásszög a kormánykerék egyes elfordításainál14: ... °

A kormánylapát szögsebessége a teljes tartományban15: ... °/s

A kormánylapát szögsebessége a 35° balra és 35° jobbra tartományban16: ... °/s

2. UTASÍTÁS

Az előírt legkisebb előremeneti sebességre, a megállási és a hátrameneti próbára vonatkozó követelmények

(E rendelet 2. mellékletének 5.06., 5.07. és 5.08. cikke, összefüggésben 5.02. cikkének 1. pontjával, 5.03. cikkének 1. pontjával, 5.04. cikkével és 16.06. cikkével)

1.

Előírt legkisebb előremeneti sebesség az 5.06. cikk szerint

 

Hajó vízhez viszonyított sebessége akkor kielégítő az 5.06. cikk 1. pontja szerint, ha legalább a 13 km/h sebességet eléri. A vizsgálatok során – a megállási vizsgálattal megegyező módon – a következő feltételeket kell teljesíteni:

a)    a gerinc és mederfenék közötti, a 2.1. pontban meghatározott távolságot;

b)    a vizsgálati adatokat meg kell mérni, fel kell jegyezni és ki kell értékelni.

2.

Előírt megállási képesség és hátrameneti képesség az 5.07. cikk és az 5.08. cikk szerint

2.1.

A hajók és kötelékek az 5.07. cikk 1. pontja értelmében akkor tekintendők alkalmasnak, hogy időben megálljanak a folyásiránnyal szemben, ha ezt a parthoz viszonyított megállási vizsgálat során bizonyítják, folyásiránnyal szemben, a vízhez viszonyított 13 km/h kezdeti sebességgel, a gerinc és a mederfenék között legalább a merülés 20%-ának megfelelő, de 0,5 méternél nem kisebb távolság megtartásával.

a)    Folyóvízben, amelynek áramlási sebessége 1,5 m/s, a vízhez viszonyított megállási képességet a parton mért alábbi távolságon belül kell vizsgálni:
550 m olyan hajók vagy kötelékek esetében, amelyeknek:
– hossza L > 110 m és
– szélessége B > 11,45 m,
vagy
480 m olyan hajók vagy kötelékek esetében, amelyeknek:
– hossza L Ł 110 m és
– szélessége B Ł 11,45 m.

A megállási manőver akkor fejeződik be, ha a hajó a parthoz viszonyítva megáll.

b)    Álló vízben (a vízáramlás sebessége 0,2 m/s-nál kisebb), a vízhez viszonyított megállási képességet a parton mért alábbi távolságon kell vizsgálni:
350 m olyan hajók vagy kötelékek esetében, amelyeknek:
– hossza L > 110 m vagy
– szélessége B > 11,45 m,
vagy
305 m olyan hajók vagy kötelékek esetében, amelyeknek:
– hossza L Ł 110 m és
– szélessége B Ł 11,45 m.

Vizsgálni szükséges azt is, hogy a hajó képes-e elérni állóvízben legalább 6,5 km/h hátrameneti sebességet.

Az a) vagy b) pontban meghatározott vizsgálati adatokat a jelen utasítás I. mellékletében szereplő eljárásnak megfelelően kell mérni, jegyzőkönyvezni és feljegyezni.

A hajónak, illetve a köteléknek a vizsgálat teljes időtartama alatt megfelelő kormányozhatósági képességekkel kell rendelkeznie.

2.2.

Az 5.04. cikknek megfelelően a vizsgálat során a hajókat lehetőleg a hordképességük 70–100%-áig kell megterhelni. Ezeket a terhelési viszonyokat a jelen utasítás II. mellékletének előírásai szerint kell kiértékelni. Ha hajó, vagy kötelék terhelése a vizsgálat során nem éri el a 70%-os szintet, a völgymenő irányú hajózás során engedélyezett legnagyobb merülést a tényleges terhelésnek megfelelően kell megállapítani, feltéve, hogy a 2.1. pontban szereplő határértékek teljesülnek.

2.3.

Ha a kezdeti sebességnek és a folyóvíz áramlási sebességének aktuális értéke a vizsgálat ideje alatt nem felel meg a 2.1. pontban előírt feltételeknek, akkor a kapott eredményeket a jelen utasítás II. mellékletében leírt eljárás szerint kell kiértékelni.

A 13 km/h előírt legkisebb sebességtől való engedélyezett eltérés nem lehet több +1 km/h-nál, és az áramlási sebességnek áramló vízben 1,3 és 2,2 m/s között kell lennie, ellenkező esetben a vizsgálatokat meg kell ismételni.

2.4.

Völgymenő irányban haladó hajó és kötelék esetében engedélyezett legnagyobb merülést, vagy az ahhoz tartozó legnagyobb terhelést, vagy a hajótest legnagyobb merüléséhez tartozó merülési vonal alatti haránt irányú keresztmetszetet a vizsgálatok alapján kell megállapítani, és ezeket az értékeket be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

1. függelék a 2. utasításhoz

A megállási próbák során a mérések végrehajtása, a mérés eredményeinek jegyzőkönyvezése és feljegyzése

1.    Megállási manőver

Hajót és köteléket az 5.01 cikkben meghatározott feltétel szerint folyóvízben vagy álló vízben kijelölt víziút-szakaszon próbának kell alávetni annak bizonyítására, hogy a hajó vagy kötelék folyásiránnyal szemben történő haladáskor, horgonyvetés nélkül, kizárólag a hajtó rendszere használatával megállíthatók. A megállási manővert az 1. ábra szerint kell végrehajtani. A próba akkor kezdhető, amikor a hajó a vízhez viszonyított sebessége a lehető legpontosabban a 13 km/h körüli értéken stabilizálódik, s ekkor az egyenletes sebességgel haladó hajó főgépét „előremeneti” irányból „hátramenetbe” kell vezérelni (A pont: az „állj” parancs kiadása). A próba akkor fejeződik be, amikor a hajó a parthoz viszonyítottan álló helyzetbe kerül (E pont: v = 0 a parthoz viszonyítva, vagy D pont: = E pont: v = 0 a vízhez viszonyítva és a parthoz viszonyítva, amennyiben a megállási manővert álló vízben hajtják végre).

Ha a megállási próbát folyóvízben hajtják végre, akkor a vízhez viszonyított megállás helyzetét és időpontját is fel kell jegyezni (a hajó az áramlás sebességével mozog; D pont: v = 0 a vízhez viszonyítva).

A mért adatokat az 1. táblázatban szereplő ábra szerinti jelentésbe kell foglalni. A megállási manőver végrehajtása előtt a nem változó adatokat be kell írni az űrlap megfelelő rovataiba.

A víz átlagos áramlási sebességét a hajóútban (vSTR) lehetőség szerint a hajó sebességmérő készüléke által mért érték leolvasásával, vagy ennek hiányában vízen lebegő tárgyhoz viszonyított sebesség mérésével kell megállapítani, és ezt az értéket be kell jegyezni a jelentésbe.

Az áramlásmérő készülék elvileg használható a hajó vízhez viszonyított sebességének a megállási manőver során történő megállapítására, így a fenti eljárásban ismertetett módon fel lehet jegyezni sebességváltozást tükröző adatokat.

2.    A mért adatok feljegyzése és felvétele a jelentésbe (1. táblázat)

A megállási próbánál a vízhez viszonyított kezdeti sebességet kell elsőként megállapítani. Ez megtehető a parton elhelyezett két jelölőtábla közötti út megtételéhez szükséges idő lemérésével. Folyóvízben végrehajtott próba esetén figyelemmel kell lenni az átlagos áramlási sebességre.

A megállási próba az „állj” paranccsal veszi kezdetét, amelynek a parton elhelyezett jelölőtábla melletti elhaladásakor kell elhangzania. A parton elhelyezett jelölőtábla melletti elhaladást a jelölőtáblának a hajó hosszanti tengelyére merőleges vonalban lévő helyzetében kell megtörténtnek venni, és ennek időpontját kell feljegyezni. Hasonló módon kell megállapítani a parton elhelyezett további jelölőtáblák melletti elhaladást a megállási próba során, és a jelentésben fel kell tüntetni az egyes jelölőtáblák elérésének időpontját.

Ha lehetséges, a mért értékeket 50 méteres intervallumonként kell feljegyezni. Minden egyes esetben meg kell rögzíteni kell azt az időpontot, amikor a hajó eléri a B és a C pontot, valamint – ha lehetséges – a D és az E pontot, és e pontokban meg kell becsülni a hajó, illetőleg a kötelék helyzetét. A motor fordulatszámával kapcsolatos adatokat nem kell feltüntetni a jelentésben, de a legkisebb előremeneti sebesség pontosabb betartása érdekében folyamatosan figyelemmel kell lennünk a motor üzemállapotára is.

3.    A megállási manőver leírása

Az 1. ábra szerinti megállási próba az 1. ábra szerinti formájában szemléltethető. Elsőként a vizsgálati jelentésbe beírt mérési eredmények felhasználásával út-idő görbét kell megszerkeszteni, és fel kell tüntetni az A–E pontokat. Ezt követően kerülhet sor a két mérési pont közötti átlagos sebesség meghatározására, valamint a sebesség-idő görbe megszerkesztésére.

Ezt a következőképpen kell megtenni (lásd az 1. ábrát):

A megtett út és az eltelt idő hányadosaként (Ds/Dt) kiszámítható a hajó átlagos sebessége a próba időtartamára.

Például:

A 0. másodperc és a 10. másodperc közötti időintervallumban a hajó megteszi a 0. és az 50. méter közötti távolságot.

Ds/Dt = 50 m/10 s = 5,0 m/s = 18,0 km/h

Ezt az értéket kell beírni átlagos sebességként az 5 s abszcissza-pozíciónál. A második intervallum során – vagyis a 10. másodperctől a 20. másodpercig – a hajó 45 métert tesz meg.

Ds/Dt = 45 m/10 s = 4,5 m/s = 16,2 km/h

A D jelölőtáblánál a hajó vízhez viszonyított sebessége a 0 km/h érték körüli lesz, vagyis az áramlási sebesség körülbelül 5 km/h.

1. ábra:

Megállási próba

Az 1. ábra jelölései:

 

A

„állj” parancs

 

B

főgép/hajócsavar áll

 

C

főgép/hajócsavar hátramenetben

 

D v = 0

a vízhez viszonyított sebesség

 

E v = 0

a parthoz viszonyított sebesség

 

v

a hajó sebessége

 

vL v

a parthoz viszonyított

 

s

a parthoz viszonyítottan megtett út

 

t

mért idő

1.táblázat

A megállási próbáról készített jelentés

2. függelék a 2. utasításhoz

A megállási manőver eredményeinek értékelése

1. A feljegyzett értékek alapján ellenőrizni kell a jelen utasítás I. melléklete szerinti határértékek teljesülését. Ha a megállási manőver feltételei lényegesen eltérnek a normál körülményektől, vagy ha kételyek merülnek fel a határértékek teljesítése kapcsán, akkor az eredményeket ki kell értékelni. Ebből a célból a következő eljárás alkalmazható a megállási manőverek kiszámítására.

2. Az elméleti megállási távolságokat a 2. utasítás 2.1. pontjában szereplő normál körülmények (Sreference) figyelembevételével kell megállapítani, és a megállási manőver körülményeit (Sactual) össze kell hasonlítani a mért megállási távolsággal (Smeasured). A normál körülmények között (Sstandard) végrehajtott megállási manőver korrigált megállási távolságát a következőképpen kell kiszámítani:

2.1. képlet:

SSTANDARD = SMEASURED·(SREFERENCE/SACTUAL) Ł A 2. utasítás 2.1.a) vagy 2.1.b) pontja szerinti határérték

Ha a 2. utasítás 2.2. pontjával összhangban a megállási manővert a maximális hordképesség 70–100 %-a közötti terhelés mellett hajtják végre, az sstandard kiszámítása céljából a vizsgálat alatti terhelésnek megfelelő vízkiszorítás (Dreference = Dactual) felhasználásával kell meghatározni az sreference és sactual értékét.

Ha a 2.1. képlettel meghatározott sstandard túllépi, illetőleg nem éri el a vonatkozó határértéket, az sreference értékét a határérték eléréséig (sstandard = a vonatkozó határérték) kell csökkenteni, illetve növelni a Dreference módosításával. Ennek megfelelően kell meghatározni a folyásirányú hajózás során megengedett maximális vízkiszorítást.

3. A 2. utasítás 2.1.a) és 2.1.b) pontjában megadott határértékek szerint csak a következőkben mért megállási távolságokat kell kiszámítani:

- I. szakasz ("Teljes erővel előre" átállítva "teljes erővel hátra" helyzetbe): SI, és

- II. szakasz (A hátramenet vége, amíg a hajó a vízhez viszonyítva megáll) SII

(lásd az 1. ábrát).

A teljes megállási távolság ekkor:

3.1. képlet:

Stotal=SI + SII

4. A konkrét megállási távolságokat az alábbiak szerint kell kiszámítani:

A MEGÁLLÁSI MANŐVER KISZÁMÍTÁSA

Megállási próba számításai

2. ábra:

 

Számítási képletek:

a következő együtthatókkal

4.1.

SI = k1 · vL · t1

tI Ł 20 s

– k1 az 1. táblázat szerint

4.2.

SII = k2 · vII2 · (D · g)/(k3 · FPOR + RTmII RG) · (k4 + (VSTR/VII))

– k2, k3, k4 az 1. táblázat szerint

4.3.

RTmII = (RT/v2) · (k7 · k6 · (vLvSTR))2

– k6, k7 az 1. táblázat szerint
– RT/v2 a 3. táblázat szerint

4.4.

RG = i · D · ń · g · 10–6

 

4.5.

VII = k6 · (VL VSTR)

– k6 az 1. táblázat szerint

4.6.

FPOR = f · PB

– f a 2. táblázat szerint

4.7.

tII = (SII/(vII · (k4 + (vSTR/vII))))

– k4 az 1. táblázat szerint

A 4.1–4.7. képletben:

vL

A parthoz viszonyított sebesség a hátramenet megkezdésekor

(m/s)

tI

A hátramenet időtartama

(s)

vII

A vízhez viszonyított sebesség a hátramenet befejezésekor

(m/s)

D

Vízkiszorítás

(m3)

FPOR

Kikötőbakra gyakorolt húzóerő hátramenetben

(kN)

PB

Főgépteljesítmény

(kW)

RTmII

Átlagos ellenállás a II. fázisban – az ábra segítségével kell meghatározni az RT/v2 meghatározásához

(kN)

RG

Lejtési ellenállás

(kN)

i

Lejtés m/km-ben (ha nincs feltüntetve, 0,16 értékkel kell számolni)

(m/km)

vSTR

Átlagos áramlási sebesség

(m/s)

g

Gravitációs gyorsulás (9,81)

(m/s2)

r

A víz sűrűsége, r édesvíz = 1000

(kg/m3)

T

Maximális merülési mélység (a hajóé, illetve a köteléké)

(m)

h

Vízmélység

(m)

B

Szélesség

(m)

L

Hosszúság

(m)

A 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. és 4.7. képletben szereplő együtthatók az alábbi táblázatokból olvashatók ki.

1. táblázat:

„k” tényezők az alábbiakhoz:

a) motorhajók és egy sorban csatolt kötelék;

b) kétsorosan csatolt kötelék;

c) háromsorosan csatolt kötelék.

 

a)

b)

c)

Mértékegység

k1

0,95

0,95

0,95

k2

0,115

0,120

0,125

(kg · s2)/m4

k3

1,20

1,15

1,10

k4

0,48

0,48

0,48

k6

0,90

0,85

0,80

k7

0,58

0,55

0,52

2. táblázat:

Az "f" együttható a kikötőbakra gyakorolt hátrameneti húzóerő és a főgépteljesítmény
közötti arányhoz

Propulziós rendszer

f

Mértékegység

Lekerekített kilépő peremű Kort-gyűrű

0,118

kN/kW

Éles hátsó peremű régi típusú Kort-gyűrű

0,112

kN/kW

Gyűrű nélküli hajócsavar

0,096

kN/kW

Gyűrűvel szerelt kormánypropeller (általában éles kilépő peremű gyűrűvel)

0,157

kN/kW

Gyűrű nélküli kormánypropeller

0,113

kN/kW

3. táblázat:

Az ellenállás kiszámítására vonatkozó ábra

Az RT/v2 értékének meghatározása a D1/3 [B + 2T] viszonylatában:

Melléklet

a 2. utasítás 2. függelékének melléklete

Példák a 2. függelék alkalmazására (A megállási manőver eredményeinek
kiértékelése)

I. PÉLDA

1. A hajók és a kötelék adatai

Alakzat: önjáró áruszállító-motorhajó egy (Europa IIa) bárkával az oldalához csatolva

 

L [m]

B [m]

T max [m]

Dwt17max [t]

D max [m3]

PB [kW]

Motorhajó

110

11,4

3,5

2900

3731

1500

Bárka

76,5

11,4

3,7

2600

2743

Kötelék

110

22,8

3,7

5500

6474

1500

A motorhajó propulziós rendszere: lekerekített hátsó élű modern fúvókák.

2. A megállási manőver során mért értékek

Áramlási sebesség:

vSTRactual

=

1,4 m/s

»

5,1 km/h

A hajó sebessége (a vízhez viszonyítva):

VSactual

=

3,5 m/s

»

12,5 km/h

A hajó sebessége: (a partoz viszonyítva):

VLactual

=

4,9 m/s

»

17,6 km/h

Irányváltás (mért) időtartama (az A ponttól a C pontig):

tI

=

16 s

 

 

Megállási távolság a vízhez viszonyítva (A és D pont között):

SMEASURED

=

340 m

 

 

Terhelési viszonyok (becslés is lehet):

Dactual

=

5179 m3

»

0,8 Dmax

A kötelék tényleges merülése:

Tactual

=

2,96 m

»

0,8 Tmax

3. A 2.1.a) vagy a 2.1.b) pont szerinti határértéket össze kell hasonlítani az Sstandard értékkel

Mivel B > 11,45 m és mivel a kötelék áramló vízben halad, a következők vonatkoznak erre a kötelékre a 2.1.a) pont alapján:

Sstandard < 550 m

4. A korrigált megállási távolság megállapítása a normál körülményekkel összehasonlítva

–    a 2. utasítás 1. függeléke szerint mért érték (lásd a 2. pontot)

    smeasured = 340 m

–    kiszámítandó:

sactual a következők összegeként

sIactual

 

(a 2. utasítás 2. függelékében foglalt 4.1. képlete szerint vLactual használatával)

és

sIIactual

 

(a 2. függelék 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. és 4.6. képlete szerint, vIIactual, vSTRactual, Dactual tényleges sebességek használatával)

sreference a következők összegeként

sIreference

 

(a 2. függelék 4.1. képlete szerint vLreference használatával)

és

sIIreference

 

(a 2. függelék 4.2–4.6. képlete szerint, ennek az utasításnak a 2.1. pontja szerinti referenciasebességgel, és tekintettel arra, hogy a terhelési viszonyok meghaladják a maximális terhelés 70 %-át (» 80 %): Dreference = Dactual és Treference = Tactual)

–    ellenőrizendő:

    Sstandard = Smeasured · (Sreference/Sactual) Ł 550 m

4.1. A 2. függelékből vett együtthatók a számításhoz

1. táblázat

az sIactual és az sIreference kiszámításához

k1

=

0,95

az sIIactual és az sIIreference kiszámításához

k2

=

0,12

 

k3

=

1,15

 

k4

=

0,48

 

k6

=

0,85

 

k7

=

0,55

2. táblázat (lekerekített hátsó élű modern Kort-gyűrű esetében)

f = 0,118

4.2. Az Sactual kiszámítása

a)sIactual a megállási manőver során mért értékekkel (4.1. képlet)

SIactual = k1 · vLactual · tIactual

SIactual = 0,95 · 4,9 · 16 = 74,5 m

b) Képlet az sIIactual kiszámításához

SIIactual = k · v2IIactual · ((Dactual · g)/(k3 · FPOR + RTmIIactualRG)) · (k4 + ((VSTRactual)/(VIIactual)))

c) Az RTmIIactual kiszámítása a 2. függelék 3. táblázata és 4.3. képlete szerint

(Dactual)1/3 = 51791/3 + 17,3 [m]

(Dactual)1/3 · (B + 2 · Tactual) = 17,3 · (22,8 + 5,92) = 496,8 [m2]

a 3. táblázat szerint (RT/v2) = 10,8 [(kN · s2)/(m2)]

vLactualvSTRactual = 4,9 – 1,4 = 3, 5 m/s

RTmIIactual = (RT/v2) · (k7 · k6 · (vLactualvSTRactual))2 = 10,8 · (0,55 · 0,85 · 3,5)2 = 28,8[kN]

d) Az RG lejtési ellenállásának kiszámítása a 4.4. képlet szerint

RG = 10–6 · (0,16 · Dactual · ń · g) = 10–6 · (0,16 · 5179 · 1000 · 9,81) = 8,13[kN]

e) A vIIactual kiszámítása a 4.5. képlet szerint

vIIactual = k6(vLactualvSTRactual) = 0,85 · 3,5 = 2,97 [m/s]

vIIactual2 = 8,85 [m/s]2

f) Az FPOR kiszámítása a 4.6. képlet és a 2. táblázat szerint

FPOR = 0,118 · 1500 = 177[kN]

g) Az sIIactual kiszámítása a b) képlettel és a c), d), e) és f) eredményeinek felhasználásával

sIIactual = ((0,12 · 8,85 · 9,81 · (0,48 + (1,4/2,97)))/(1,15 · 177 + 28,8 – 8,13)) · 5179

sIIactual = 228,9 m

h) A teljes távolság kiszámítása a 3.1. képlet szerint

sactual = 74,51 + 228,9 = 303,4 m

Megjegyzés: Az (RtmIIRG) tag – amely D-nek függvénye – itt a 20,67 kN értéket veszi fel, így nyilvánvalóan viszonylag kicsi a 203,55 kN értéket felvevő k3 · FPOR taghoz képest, ezért egyszerűsítési célból sII arányosnak tekinthető D-vel, vagyis sII = Constant · D.

4.3. Az sreference kiszámítása

Kezdeti értékek

vSTRreference = 1,5 m/s = 5,4 km/h

Dreference = Dactual = 5179 m3

vSreference = 3,6 m/s = 13 km/h

Treference = Tactual = 2,96 m

vLreference = 5,1 m/s = 18,4 km/h

 

a)SIreference = k1 · vLreference · tI

SIreference = 0,95 · 5,1 · 16 = 77,50 m

b)SIIreference = k2 · v2IIreference · (Dreference · g)/(k3 · FPOR + RTmIIreferenceRG) · (k4 + ((vSTRreference)/vIIreference))

c) az RTmIIreference kiszámítása

(RT/v2) = 10,8 [(kN · s2)/(m2)] a 4.2. pont szerint, mivel B, D és T változatlan.

vLreferencevSTRreference = 3,6 [m/s]

RTmIIreference = (RT/v2) · (k7 · k6 · (vLreferencevSTRreference))2 = 10,8 · (0,55 · 0,85 · 3,6)2 = 30,99[kN]

d) A lejtésnek tulajdonítható RG ellenállás a 4.2. pont szerint

e) A vIIreference kiszámítása

vIIreference = k6 · (vLreferencevSTRreference) = 0,85 · 3,6 = 3,06 [m/s], v2IIreference = 9,36 [m/s]2

f) FPOR a 4.2. pont szerint.

g) Az sIIreference kiszámítása a b) képlet és a c)–f) eredmény használatával

sIIreference = (0,12 · 9,36 · 9,81 · (0,48 + (1,5/3,06)))/(1,15 · 177 + 30,99 – 8,13) · 5179

=

0,0472

· 5179 = 244,5 m

Constantreference

h) A teljes távolság kiszámítása

sreference = sIreference + sIIreference = 77,5 + 244,5 = 322 m

4.4. A megfelelés ellenőrzése az engedélyezett megállási távolsággal az sstandard normál körülmények mellett

a 2. függelék 2.1. képlete szerint

sstandard = smeasured · (sreference/sactual) = 340 · (322/303,4) = 360,8 m < 550 m

Következtetés:

A hajó az engedélyezett határértéket messze nem érte el, vagyis:

–    a hajó folyásirányú hajózásra gond nélkül engedélyezhető a tényleges terhelési feltételek mellett (0,8 · Dmax),

–    magasabb terhelés engedélyezhető, és ez az alábbi 5. pont alapján számítható ki.

5. A Dactual lehetséges növelése folyásirányú hajózásnál

(sstandard)Limit = smeasured · (((sreference)Limit)/sactual) = 550 m

(sreference)Limit = 550 · (sactual/smeasured) = 550 · (303,4/340) = 490,8 m

sIIreference = Constantreference D esetén, a 4.2. pontban található megjegyzés szerint

(sreference)Limit = (sIreference + sIIreference)Limit = sIreference + 0,0472 · (Dreference)Limit

Ezért

(Dreference)Limit = ((sreference)LimitsIreference)/0,0472 = (490,8 – 77,5)/0,0472 = (8756 m3)

Ebből az következik, hogy:

Mivel (Dreference)Limit > Dmax (8756 > 6474), ez az alakzat (lásd az 1. pontot)
engedélyezhető folyásirányú hajózásra teljes terheléssel.

II. PÉLDA

1. A hajók és a kötelék adatai

Alakzat: nagy meghajtó motorhajó

két bárka egymás mellett elöl, és

egy bárka az oldalához kapcsolva

 

L [m]

B [m]

T max [m]

Dwt18max [t]

D max [m3]

PB [kW]

Motorhajó

110

11,4

3,5

2900

3731

1500

Az egyes bárkák

76,5

11,4

3,7

2600

2743

Kötelék

186,5

22,8

3,7

10700

11960

1500

Az önjáró hajó propulziós rendszere: lekerekített hátsó élű Kort-gyűrűk.

2. A megállási manőver során mért értékek

áramlási sebesség

vSTRactual

=

1,4 m/s

»

5,1 km/h

A hajó sebessége (a vízhez viszonyítva)

VSactual

=

3,5 m/s

»

12,5 km/h

A hajó sebessége (a parthoz viszonyítva)

VLactual

=

4,9 m/s

»

17,6 km/h

Irányváltás (mért) időtartama (az A ponttól a C pontig):

tI

=

16 sec

 

 

Megállási távolság a vízhez viszonyítva: (A és D pont között)

smeasured

=

580 m

 

 

Terhelési viszonyok (becslés is lehet):

Dactual

=

9568 m3

»

0,8 Dmax

A kötelék tényleges merülése:

Tactual

=

2,96 m

»

0,8 Tmax

3. Ennek az utasításnak a 2.1.a) vagy 2.1.b) pontja szerinti határértéket össze kell hasonlítani az sstandard értékkel.

Mivel B > 11,45, és mivel a kötelék áramló vízben halad, a következők vonatkoznak erre a kötelékre a 2.1. a) pont alapján:

sstandard Ł 550 m

4. A korrigált megállási távolság megállapítása a normál körülményekkel összehasonlítva

–    Mért érték:

    smeasured = 340 m

–    az elvégzendő számítások:

    sactual a következők összegeként

sIactual

 

(a 2. függelék 4.1. képlete szerint VLactual használatával)

    és

sIactual

 

(a 2. függelék 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. és 4.6. képlete szerint, vLactual (lásd a fenti 2. pont alatt) és Dactual tényleges sebességek használatával)

sreference: sum sIreference + sIIreference

 

(a 2. függelék 4.1–4.6. képlete szerint, referenciasebességekkel és a 2. függeléknek megfelelően, mivel a terhelés nagyobb, mint a maximum 70 %-a, ahol Dreference = Dactual es Treference = Tactual)

–    ellenőrizendő:

    sstandard = smeasured · (sreference/sactual) Ł 550 m, otherwise

–    számítsa ki:

    s* standard = 550 m by reduction of Dactual to D*

4.1. Együtthatók a 2. függelékben szereplő számításhoz

1. táblázat

az sIactual és az sIreference kiszámításához

k1

=

0,95

az sIactual és az sIreference kiszámításához

k2

=

0,12

 

k3

=

1,15

 

k4

=

0,48

 

k5

=

0,85

 

k7

=

0,55

2. táblázat (lekerekített hátsó élű modern fúvókák esetén)

f = 0,118

4.2. Az sIactual kiszámítása

a)sIactual A megállási manőver során mért értékek használata

sIactual = k1 · vLactual · tIactual

sIactual = 0,95 · 4,8 · 16 = 73 m

b) Képlet az sIIactual kiszámításához

sIIactual = k2 · v2IIactual · ((Dactual · g)/(k3 · FPOR + RTmIIactualRG)) · (k4 +(vSTRactual/vIIactual))

c) Az RTmIIactual kiszámítása a 2. függelék 3. táblázata és 4.3. képlete szerint

Dactual1/3 = 95681/3 = 21,2 [m]

Dactual1/3 · (B + 2 · Tactual) = 21,2 · (22,8 – 5,92) = 609 [m2]

a 3. táblázatból (RT/v2) = 14,0 [(kN · s2)/(m2)]

vLactualvSTRactual = 4,8 – 1,4 = 3,4 m/s

RTmIIactual = (RT/v2) · (k7 · k6 · (vLactualvSTRactual))2 = 14,0 · (0,55 · 0,85 · 3,4)2 = 35,4 [kN]

d) Az RG lejtési ellenállás kiszámítása a 2. függelék 4.4. képlete szerint.

RG = 10–6 · (0,16 · Dactual · ń · g) = 10–6 · (0,16 · 9568 · 1000 · 9,81) = 15,02[kN]

e) A vIIactual kiszámítása a 2. függelék 4.5. képlete szerint

vIIactual = k6 · (vLactual · vSTRactual) = 2,89 [m/s]

v2IIactual = 8,35 [m/s]2

f) Az FPOR kiszámítása a 4.6. képlet és a 2. táblázat szerint

FPOR = 0,118 · 1500 = 177[kN]

g) Az sIIactual kiszámítása a b) képlettel és a c), d), e) és f) eredményeinek felhasználásával

SIIactual = ((0,12 · 8,35 · 9,81 (0,48 + (1,4/2,89)))/(1,15 · 177 + 35,4 – 15,02)) · 9568

SIIactual = 402 m

h) A teljes távolság kiszámítása a 3.1. képlet szerint

sactual = 73 + 402 = 475 m

4.3. Az sreference kiszámítása

Kezdeti értékek:

VSTRreference = 1,5 m/s » 5,4 km/h

Dreference = Dactual = 9568 m3

VSreference = 3,6 m/s » 13 km/h

TreferenceTactual = 2,96 m

VLreference = 5,1 m/s » 18,4 km/h

 

a)SIreference = k1 · vLreference · t1

SIreference = 0,95 · 5,1 · 16 = 77, 50 m

b)SIIreference = k2 · vIIreference2 · ((Dreference · g)/(k3 · FPOR + RTmIIreferenceRG)) · (k4 + (vSTRreference/vIIreference))

c) Az RTmIIreference kiszámítása

(RT/v2 = 14,0[(kN · s2)/m2]) a 4.2. pont szerint, mivel B, D és T változatlan

vLreferencevSTRreference = 3,6 [m/s]

RTmIIreference = 14,0 · (0,55 · 0,85 · 3,6)2 = 39,6[kN]

d) A lejtésnek tulajdonítható RG ellenállás a 4.2. pont szerint

e) Az vIIreference kiszámítása

vIIreference = 0,85 · 3,6 = 3,06[m/s], vIIreference2 = 9,36 [m/s]2

f)FPOR a 4.2. pont szerint

g) Az SIIreference kiszámítása a b) képlet és a c)–f) eredmény használatával

SIIreference = ((0,12 · 9,36 · 9,81 · (0,48 + (1,5/3,06)))/(1,15 · 177 + 39,6 – 15,02)) · 9568

SIIreference =

0,04684

· 9568 = 448 m

Constantreference

h) A teljes távolság kiszámítása

Sreference = SIreference + SIIreference = 77,5 + 448 = 525,5 m

4.4. A megfelelés ellenőrzése az engedélyezett megállási távolsággal az Sstandard normál körülmények mellett

a 2. függelék 2.1. képlete szerint

Sstandard = Smeasured · (Sreference/Sactual) = 580 · (525,5/475) = 641 m > 550 m

Következtetés: A hajó egyértelműen túllépte a határértéket; a hajó folyásirányú hajózásra csak a terhelés korlátozásával engedélyezhető. A korlátozott terhelés az alábbi 5. pont szerint határozható meg.

5. D* a 2. függelék 2.1. képlete szerint engedélyezhető folyásirányú hajózásra

Sstandard = Smeasured · (Sreference*/Sactual) = 550 m

Ezért:

Sreference* = 550 · (Sactual/Smeasured) = SIreference + SIIreference*

SIIreference* = Constantreference · D* = 0,04684 · D*

D* = ((550 · (475/580) – 77,5)/0,04684) = 7950 [m3]

Következtetés: Mivel a folyásirányú hajózásban a D* megengedett vízkiszorítás csak 7950 m3, a megengedett hordképesség (perm. Dwt.) ebben az alakzatban körülbelül:

(perm.Dwt./max.Dwt.) = (D*/Dmax) = (7950/11960) = 0,66

Megengedett hordképesség (lásd az 1. pontot)

0,66 · 10700 = 7112 t

3. UTASÍTÁS

Kötelék továbbítására alkalmas és a kötelékbe sorolva továbbítható hajók csatoló-berendezéseire
és csatoló-eszközeire vonatkozó követelmények.

(E rendelet 2. mellékletének 16.01., 16.02., 16.06., 16.07. cikke)

A 2. melléklet 16. cikkében meghatározott követelményeken kívül figyelemmel kell lenni a más jogszabályokban foglalt rendelkezésekre is.

1.

Általános követelmények

1.1.

Csatoló berendezésnek biztosítania kell a kötelékhez tartozó úszólétesítmények biztonságos csatolását, vagyis az előre látható működési feltételek mellett a csatoló berendezésnek meg kell akadályoznia a hajók közötti hosszirányú és keresztirányú elmozdulást, hogy ily módon a kötelék „navigációs egységnek” legyen tekinthető.

1.2.

A csatoló berendezésnek és alkatrészeinek biztonságosan és egyszerűen kezelhetőnek kell lenniük, és lehetővé kell tenniük a hajók gyors összekapcsolását, a személyzet veszélyeztetése nélkül.

1.3.

Az előrelátható működési feltételek során fellépő erőket a csatolórendszernek és a rendszer elemeinek megfelelő módon el kell nyelnie és biztonságosan kell átadnia a hajó szerkezetének.

1.4.

Elegendő számú csatolási pontnak kell rendelkezésre állnia.

2.

A csatolóeszközök csatolási ereje és méretezése

 

A kötelékek engedélyeztetni kívánt csatolóeszközeit úgy kell méretezni, hogy megfelelő szintű biztonságot garantáljanak. Ez a feltétel teljesítettnek minősül, ha a 2.1., 2.2. és 2.3. pont szerint meghatározott csatolási erőknek megfelelő szakítószilárdságot veszik a hosszirányú csatolóelemek méretezésének alapjául.

2.1.

Csatolási pontok a tolóhajó és a tolt bárka vagy más úszólétesítmény között:

FSB = 270 · PB · (LS/Bs) · 10–3[kN]

2.2.

Csatolási pontok a tolt úszólétesítmények között

FSL = 80 · PB · (L’S/h’K) · 10–3[kN]

2.3.

Az 1200 kN értéket elégségesnek kell tekinteni maximális csatolási erőként a tolóhajónál az első tolt vízi jármű és az előtte hozzácsatolt vízi jármű közötti csatolási pontnál még akkor is, ha a 2.3. pontban szereplő képlet alapján végzett számítás eredményeként magasabb érték adódna.

A tolt úszólétesítmények közötti összes többi hosszirányú csatolási pont esetében a csatolóeszközök méretezését a 2.3. pontban szereplő képlet alapján kiszámított csatolási erő alapján kell meghatározni.

Ahol:

FSB, FSF, FSL [kN]

 

A hosszirányú csatlakozás csatolási ereje;

PB [kW]

 

A propulziós motor telepített teljesítménye;

LS [m]

 

A tolóhajó tatja és a csatolási pont közötti távolság;

L’S [m]

 

Távolság a tolóhajó farától az első tolt vízi jármű és az elé kapcsolt vízi jármű közötti csatolási pontig;

hK, h’K [m]

 

A hosszirányú csatlakozás csatolási emelőkarja;

BS [m]

 

A tolóhajó szélessége;

270 és 80 [kN/kW]

 

Tapasztalati úton megállapított értékek a beépített teljesítmény tolóerőre történő átszámítására, a megfelelő szintű biztonság garantálása céljából.

2.4.1.

Az egyes úszólétesítmények hosszirányú csatolására legalább két csatolási pontot kell igénybe venni. A csatolási pontokat a 2.1., 2.2. vagy 2.3. pont szerint megállapított csatolási erőhöz kell méretezni. Merev csatoló elemek használata esetén egyetlen csatolási pont is engedélyezhető, ha ez az egy csatolás biztosítja a kötelékbe csatolt úszólétesítmények megbízhatóan szilárd kapcsolatát.

 

A csatoló sodronykötél szakítószilárdságát csatoló sodronykötél előrelátható vezetési módjára figyelemmel kell meghatározni. A csatoló sodronykötél legfeljebb háromszoros kötélkiadással lehet vezetve. A csatoló acélsodronyköteleket a felhasználásnak megfelelően kell megválasztani.

2.4.2.

Ha a tolóhajóhoz egy tolt bárkát csatolnak, a 2.2. pontban szereplő képlet használható a csatolási erő meghatározásához, amennyiben a tolóhajó több bárka továbbítására is jóváhagyással rendelkezik.

2.4.3.

Az úszólétesítményeken elegendő számú csatolóbaknak vagy ezzel egyenértékű szerkezetnek kell rendelkezésre állnia, amelyek alkalmasak a csatolásnál fellépő erők felvételére.

3.

A csuklós rendszerű csatoló berendezésekre vonatkozó különleges követelmények

A csuklós rendszerű csatoló berendezéseket úgy kell megtervezni, hogy az úszólétesítmények közötti csatolás kellő szilárdságú kapcsolatot eredményezzen. Az 5. cikk merev csatolással létrehozott kötelékekre vonatkozóan meghatározott követelményeinek teljesítését próba során kell ellenőrizni, a 16.06. cikk szerint.

A csuklós rendszerű csatoló berendezések meghajtó egységének biztosítania kell a behajlított helyzetből történő kielégítő visszatérést. A 6.02–6.04. cikk követelményeit értelemszerűen alkalmazni kell, ezért ha gépi meghajtású hajtóegységet használnak, akkor egy második hajtóegységnek és energiaforrásnak is hozzáférhetőnek kell lennie, meghibásodás esetére.

Lehetővé kell tenni a csuklós csatoló berendezésnek (de legalább a csukló mozgásának) a működtetését és megfigyelését a kormányállásból, s ennek során a 7.03. és 7.05. cikkben meghatározott követelményeket alkalmazni kell.

4. UTASÍTÁS

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása

(a 2. melléklet 15–22b., 24. és 24a. fejezete)

1.    AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA A VÍZIJÁRMŰVEK RÉSZEINEK ÖSSZEÉPÍTÉSEKOR

1.1.    Alapelvek

Különböző hajók részeinek összeépítésekor csak azok a részek kaphatnak a fennálló állapotra vonatkozó felmentést, amelyek az uniós bizonyítványát megőrző hajóhoz tartoznak. Az átmeneti rendelkezéseket ezért csak e részekre lehet érvényesíteni. A többi részt újonnan épített hajónak kell tekinteni.

1.2.    Az átmeneti rendelkezések alkalmazásának részletei

1.2.1.    Különböző hajók részeinek összeépítésekor csak azokra a részekre lehet érvényesíteni az átmeneti rendelkezéseket, amelyek az uniós bizonyítványát megőrző hajóhoz tartoznak.

1.2.2.    A hajóbizonyítványát meg nem őrző hajóhoz tartozó részeket újonnan épített vízijárműnek kell tekinteni.

1.2.3.    Miután egy hajóba egy másik hajó részét beépítették, az előbbi megkapja annak a vízijárműnek az európai hajóazonosító számát, amely átalakított vízijárműként megőrzi az uniós bizonyítványát.

1.2.4.    Amennyiben a vízijármű az átalakítás után megőrzi meglévő uniós bizonyítványát, vagy új uniós bizonyítványt kap, akkor az uniós bizonyítvány kiegészül a vízijármű legrégebbi részének gyártási évével.

1.2.5.    Amennyiben a vízijárműhöz új orr-részt illesztenek, akkor az orr-részbe beépített orrsugár-kormányberendezés motorjának meg kell felelnie a jelenlegi követelményeknek.

1.2.6.    Amennyiben a hajóhoz új farrészt illesztenek, akkor a farrészbe szerelt motoroknak meg kell felelniük a jelenlegi követelményeknek.

1.3.    Szemléltető példák

1.3.1.    A hajót két régebbi hajóból állítják össze (az egyik hajó építésének éve 1968., a másik hajóé 1972.). Az egyik hajót az előrésztől eltekintve teljesen felhasználják, míg a másik hajóból csak az előrészt használják fel. Az összeállított hajó megkapja az első hajó uniós bizonyítványát. Az összeállított hajó előrészét ekkor el lehet látni többek között horgonyfészekkel.

1.3.2.    A hajót két régebbi hajóból állítják össze (az egyik hajó építésének éve 1975., a másik hajóé 1958., a legrégebbi alkatrész pedig 1952-ben készült). Az egyik hajót az előrésztől eltekintve teljesen felhasználják, míg a másik hajóból csak az előrészt használják fel. Az összeállított hajó megkapja az első hajó uniós bizonyítványát. Az összeállított hajó előrészét ekkor el lehet látni többek között horgonyfészekkel. Az eredetileg a második hajóból származó, 1952-ben gyártott, legrégebbi alkatrészt be kell jegyezni az uniós bizonyítványba.

1.3.3.    Egy 2001-ben gyártott hajó farrészét egy 1988-ban gyártott hajóhoz illesztik. Az 1988-ban gyártott hajó motorja a hajóban marad. Ebben az esetben a motort típusjóváhagyással kell ellátni. A motort abban az esetben is típusjóváhagyással kellene ellátni, ha a 2001-ben gyártott farrészből származna.

2.    AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA A VÍZIJÁRMŰ TÍPUSÁNAK (RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁNAK) MEGVÁLTOZÁSA ESETÉN

2.1.    Alapelvek

2.1.1.    A vízijármű típusának (hajótípusnak, a hajó rendeltetésszerű használatának) megváltozása esetében az átmeneti rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos határozatok meghozatalakor a biztonsági megfontolások kulcsszerepet játszanak e melléklet tekintetében.

2.1.2.    A vízijármű-típus megváltozásának minősül, ha az új vízijármű-típusra vonatkozó biztonsági követelmények eltérnek a régi típusétól; ez abban az esetben fordul elő, ha a 2. melléklet 15–22b. fejezetének különös rendelkezései az új típusra vonatkoznak, a régire azonban nem.

2.1.3.    A vízijármű típusának megváltozása esetén az adott vízijármű-típusra vonatkozó összes különös rendelkezést és minden követelményt teljes mértékben teljesíteni kell; e követelmények tekintetében az átmeneti rendelkezéseket nem lehet érvényesíteni. Ez az előírás a meglévő vízijárműből átvett és e különleges előírások hatálya alá tartozó részekre is vonatkozik.

2.1.4.    A tartályhajó szárazáru-szállító hajóvá történő átalakítása nem minősül a vízijármű-típus 2.1.2. pont szerinti megváltozásának.

2.1.5.    A kabinos személyhajó termes személyhajóvá történő átalakítása esetén minden új résznek teljes mértékben meg kell felelnie a jelenlegi követelményeknek.

2.2.    Az átmeneti rendelkezések alkalmazásának részletei

2.2.1.    A 2. melléklet 24.02 cikk 2. pontja (Ú.CS.Á.), illetve 24a.02. cikk 2. pontja a vízijármű felújított részeire vonatkozik, következésképpen a vízijármű új részei nem tartozhatnak az átmeneti rendelkezések hatálya alá.

2.2.2.    A vízijármű át nem alakított részei továbbra is az átmeneti rendelkezések hatálya alá tartoznak a 2.1.3. pont második mondatában említett részek kivételével.

2.2.3.    A vízijármű méreteinek megváltozása esetén az átmeneti rendelkezések a továbbiakban nem vonatkoznak azokra a részekre, amelyekre e változtatás kiterjed (például az ütközési válaszfal, a szabadoldal és a horgony távolsága).

2.2.4.    A vízijármű típusának megváltozása esetén a 2. melléklet II. és III. részének azon különös előírásait kell alkalmazni, amelyek kizárólag az új vízijármű-típusra vonatkoznak. A vízijármű átalakításában érintett összes résznek és felszerelésnek meg kell felelnie e melléklet hatályos előírásainak.

2.2.5.    A vízijárművet ezt követően új vagy módosított uniós bizonyítvánnyal kell ellátni, a bizonyítvány 7. és 8. mezőjében pedig az eredeti építésre és az átalakításra vonatkozóan megjegyzést kell tenni.

2.3.    Szemléltető példák

2.3.1.    Egy (1996-ban épített) teherszállító hajót személyszállító hajóvá alakítanak át. Ebben az esetben a 15. fejezet átmeneti rendelkezések érvényesítése nélkül a teljes hajóra vonatkozik. Amennyiben az előrészt nem az átalakítási terveknek vagy a 2. melléklet 15. Fejezetének megfelelően módosítják, akkor a hajót nem kell a 2. melléklet 3.03 cikke szerint horgonyfészekkel ellátni.

2.3.2.    Egy (1970-ben épített) vontatóhajót tolóhajóvá alakítanak. A fizikai átalakítás kizárólag a fedélzeti felszerelések lecseréléséből és a tolóberendezés beszereléséből áll. Az 1970-es hajóra vonatkozó összes átmeneti rendelkezés továbbra is alkalmazandó lesz a 2. melléklet 5. Fejezete, (részben) 7. Fejezete, 10.01 és 16.01 cikkének kivételével.

2.3.3.    Egy (1970-ben épített) tartálymotorhajót tolóhajóvá alakítanak. A fizikai átalakítás az előrész és a rakománytér elválasztásából, a fedélzeti felszerelések lecseréléséből és a tolóberendezés beszereléséből áll. Az 1970-es hajóra vonatkozó összes átmeneti rendelkezés továbbra is alkalmazandó lesz a 2. melléklet 5. Fejezete, (részben) 7. Fejezete, 10.01 és 16.01 cikke rendelkezései kivételével.

2.3.4.    Egy tartályhajót szárazáru-szállító hajóvá alakítanak. A szárazáru-szállító hajónak meg kell felelnie a hatályos munkahelyi biztonsági követelményeknek, különös tekintettel a 2. melléklet 11. Fejezet 11.04 cikkében említett előírásoknak.

3.    AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ HAJÓK ÁTALAKÍTÁSA ESETÉBEN

3.1.    Az átmeneti rendelkezések alkalmazása

3.1.1.    A 2. melléklet 15. Fejezete követelményeinek teljesítése érdekében szükséges átalakítási intézkedések, függetlenül attól, hogy mikor hajtják őket végre, nem minősülhetnek átalakításnak (C) a 2. melléklet 24.02 cikk 2. pontja, 24.03 cikk 1. pontja vagy 24.06. cikk 5. pontja, illetve 24a.02. és 24a.03. cikke értelmében.

3.1.2.    A kabinos személyhajó termes személyhajóvá történő átalakítása esetén minden új résznek teljes mértékben meg kell felelnie a jelenlegi követelményeknek.

3.2.    Szemléltető példák

3.2.1.    Egy (1995-ben épített) személyszállító hajót legkésőbb 2015. január 1-jéig második független propulziós rendszerrel kell ellátni. Amennyiben egyéb önkéntes átalakítást nem hajtanak végre ezen a személyszállító hajón, akkor nem szükséges stabilitási számítást végezni az új követelményeknek megfelelően, ha azonban objektív igény mutatkozik az elvégzésére, akkor a stabilitási számítást valamely tagállam eredeti stabilitási követelményeivel összhangban kell elvégezni.

3.2.2.    Egy (1994-ben épített és legutóbb 2012-ben megújított hajóbizonyítvánnyal rendelkező) személyszállító hajót 2016-ban 10 méterrel meghosszabbítanak. A vízijárművet továbbá második független propulziós rendszerrel is el kell látni. Emellett szükséges új stabilitási számítást végezni a 2. melléklet 15. Fejezete szerint, az 1-rekeszállapot és a 2-rekeszállapot (egyteres és kétteres elárasztás) esetére.

3.2.3.    Egy (1988-ban épített) személyszállító hajót nagyobb teljesítményű propulziós rendszerrel látnak el, beleértve a hajócsavart is. Ez olyan jelentős átalakítás, amely stabilitási számítás elvégzését teszi szükségessé. A számítást a jelenlegi követelmények szerint kell elvégezni.

5. UTASÍTÁS

Zajmérés

[E rendelet 2. melléklete 3.04. cikkének 7. pontja, 7.01. cikkének 2. pontja, 7.03. cikkének 6. pontja, 7.09. cikkének 3. pontja, 8.10. cikke, 11.09. cikkének 3. pontja, 12.02. cikkének 5. pontja, 17.02. cikke 3. bekezdésének b) pontja és 17.03. cikkének 1. pontja]

1.

Általános rész

 

E rendelet 2. mellékletben megadott kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzése céljából gondoskodni kell a 2. és 3. pontnak megfelelően mért értékek, mérési eljárások és feltételek meglétéről a hangnyomásszint számszerű, megismételhető megállapítása érdekében.

2.

Mérőműszerek

 

A mérőműszereknek meg kell felelniük az MSZ EN 60651:2003 [Hangszintmérők (IEC 651:1979)] szabvány szerinti 1. pontossági osztály követelményeinek.

Minden egyes mérési sorozat előtt és után az MSZ EN 60942:2004 (Elektroakusztika. Hangkalibrátorok) szabvány szerinti 1. pontossági osztályú kalibráló eszközt kell helyezni a mikrofonra a mérési rendszer kalibrálása érdekében. A kalibráló eszközt az MSZ EN 60942:2004 (Elektroakusztika. Hangkalibrátorok) szabványnak való megfelelés elbírálása céljából évente, a mérőberendezést az MSZ EN 60651:2003 szabványnak való megfelelés elbírálása céljából kétévente hitelesíttetni kell.

3.

Zajmérés

3.1.

Az úszólétesítmények fedélzetén a méréseket a Bizottságnak a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításával összefüggésben a 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2008/126/EK irányelve mellékletében, a zajmérésről szóló 5. utasításban, a zajmérésre vonatkozóan meghatározott követelményekre figyelemmel kell elvégezni.

3.2.

Az úszólétesítmény által kibocsátott környezeti zaj

Az úszólétesítmények által a belvízi utakon és a kikötőkben kibocsátott zajt az MSZ EN ISO 2922:2001 [címe: Akusztika. Vízi járművek lég-hangkibocsátásának mérése belföldi vízi utakon és kikötőkben (ISO 2922:2000)] szabvány 7–11. szakasza szerinti mérésekkel kell meghatározni. A mérések ideje alatt a gépterek ajtóit és ablakait be kell csukni.

4.

Dokumentáció

 

A mérési eredményekről Zajmérési jegyzőkönyvet kell készíteni, az alábbi tartalommal.

Zajmérési jegyzőkönyv

–     zajmérés az úszólétesítmények fedélzetén az ISO 2923:2003 szabvány szerint történik;

–     az úszólétesítmény által kibocsátott környezeti zaj mérése az MSZ EN ISO 2922:2001 szabvány szerint [*]

A. A vízi jármű adatai

1.

A vízi jármű típusa és neve:

 

A hajó egyedi európai azonosítószáma:

2.

Tulajdonos:

3.

Fő propulziós rendszer:

3.1.

Fő motorok:

Szám

Gyártó

Típus

Gyártási év

Teljesítmény (kW)

Motor fordulatszáma
(min–1)

Kétütemű / négyütemű

Turbófeltöltés
igen/nem

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Erőátvitel

 

Gyártó: ... Típus: ... Áttételi arány: 1 ...

3.3.

Propellerek

 

Szám: ... A lapátok száma: ... Átmérő: ... mm Fúvóka: igen/nem

3.4.

Kormánymű

 

Típus:

4.

Segédberendezések:

Szám

A ... meghajtása

Gyártó

Típus

Gyártási év

Teljesítmény (kW)

Motor fordulatszáma (min–1)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5.

Megvalósított zajcsökkentő intézkedések:

6.

Megjegyzések:

 

 

B.     Alkalmazott mérőműszer

1.

Hangnyomásszintmérő:

 

Gyártó: ... Típus: ... Utolsó hitelesítés: ...

2.

Oktávsáv-/tercsávelemző:

 

Gyártó: ... Típus: ... Utolsó hitelesítés: ...

3.

Kalibrátor:

 

Gyártó: ... Típus: ... Utolsó hitelesítés: ...

4.

Kiegészítő eszközök:

5.

Megjegyzések:

 

 

C.     Mérési feltételek – vízi jármű

1.

A mérések során a hajókötelék alakzata:

2.

Terhelés/vízkiszorítás: ... t/m3 (körülbelül a maximum ...%-a)

3.

A főgép fordulatszáma: ... min–1 (körülbelül a maximum ...%-a)

4.

Működésben lévő segédberendezések száma:

5.

Megjegyzések:

 

 

D.     Mérési feltételek – környezet

1.

Mérési körzet: Folyásiránnyal szemben/folyásirányban

2.

Vízmélység: ... m (aktuális vízszint ... = ... m)

3.

Időjárás: ... Hőmérséklet: ... °C; Szélerő: ... BF

4.

Idegen zajforrás: igen/nem, ha igen, határozza meg: ...

5.

Megjegyzések:

 

 

E.     A mérési eredmények feljegyzése

1.

a méréseket végző személy/szervezet neve és címe/székhelye:

2.

a mérés elvégzésnek időpontja (év, hónap, nap)

3.

megjegyzések:

4.

cégszerű aláírás:

 

 

F.1.     Mérési eredmények

 

Zajmérések a vízi jármű fedélzetén

Sorszám

Mérési pont

Ajtók

Ablakok

Mérési eredmények
dB(A)-ban

Megjegyzések

nyitva

zárva

nyitva

zárva