nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
2015-03-12
2016-11-30
17
Jogszabály

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről,
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Vkt. 17–28. §-aiban foglaltakra is – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya azokra az 1. mellékletben meghatározott belvízi utakon közlekedő vagy tartózkodó, nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítményekre terjed ki:

a) amelyeket a magyar lajstromban tartanak nyilván, valamint

b) amelyeknek a magyar lajstromba vételét kezdeményezik.

(2)2 A rendeletnek az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének a 2–4. és 9. mellékletben foglalt feltételeire vonatkozó rendelkezései, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kiterjednek azokra az úszólétesítményekre is, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdésben foglaltak hatálya alá, de Magyarország területén közlekednek vagy tartózkodnak.

(3)3 A hajózási hatóság Magyarország belvízi útjain nem magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmény üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja, amennyiben annak hatálya az adott zónára kiterjed, és azt

a)4 Duna menti állam vagy olyan állam hatósága állította ki, amellyel Magyarország nemzetközi szerződés keretében a kölcsönös elismerésről megállapodott,

b) a Rajnai Hajók Szemleszabályzata alapján állították ki,

c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban állították ki,

d) a Duna Bizottság tagállamában állították ki, vagy

e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban belvízi áruszállításra használt legalább 20 tonna hordképességű és

ea) 20 méternél rövidebb, vagy

eb) 100 m3 -nél kisebb hosszúság (L), szélesség (B) merülés (T) szorzatú

hajó esetében 5 évnél nem régebben állították ki.

(4) A Magyar Honvédség úszólétesítményeire jogszabály e rendelettől eltérően rendelkezhet.

2. § (1)5 E rendelet alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott fogalmak mellett a 2. és 9. mellékletben foglalt fogalommeghatározások, illetve a Vkt. 87. §-ában foglalt fogalmak az irányadók.

(2) A rendelet alkalmazásában

a)6

b) úszólétesítmény építése: az a tevékenység, amelynek eredményeként új úszólétesítmény jön létre (abban az esetben is, ha az építéshez korábbi úszólétesítmény egyes részeit használják fel);

c) úszólétesítmény átépítése: az úszólétesítmény testének, felépítményének, gépi vagy egyéb berendezéseinek az átalakítása, amely az úszólétesítmény

ca) főméreteiben,

cb) szerkezeti elemeiben,

cc) vízkiszorításában (hordképességében),

cd) főgépteljesítményében,

ce) térbeosztásában,

cf) stabilitásában vagy

cg) hajózási (nautikai) tulajdonságaiban

változást eredményez;

d) kereskedelmi szolgáltató úszómű: szálloda, étterem, bemutatóterem, bérelhető irodahelyiségek, szálláshely biztosítása, vagy egyéb gazdasági-szolgáltatási tevékenység céljából üzemeltetett úszómű, amelynek a befogadóképessége legalább 12 fő.

3. §7

4. §8 (1)9 Az úszólétesítmény építési, illetve átépítési tervét – az üzemképességi követelményeknek megfelelő kivitelezés biztosítása érdekében – a megrendelő vagy az építő köteles – az építés, illetve átépítés megkezdése előtt legalább 2 hónappal, két példányban – a hajózási hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani. Úszólétesítmény építése, illetve átépítése csak jóváhagyott tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.

(2)10 Úszólétesítmény, valamint úszólétesítmény szerkezetének, gépi berendezésének, propulziós művének és villamos-berendezésének, továbbá azok elemeinek terveit hajózási műszaki szakterületen működő szakirányú gépészmérnök közlekedési szakértő készítheti el. A szakértői jogosultságot a hajózási hatóság a szakértői tevékenység folytatásáról nyilvántartást vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből közvetlenül vagy belföldi jogsegély keretében ellenőrzi. A jogosulatlan személy által készített terv jóváhagyására irányuló kérelmet a hajózási hatóság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) Nem kell benyújtani a

a) hajózási hatóság által jóváhagyott típusterv alapján épülő úszólétesítmény részletes terveit;

b) a kishajó építési (átépítési) tervét, kivéve, ha

ba) a kishajó árufuvarozást vagy közforgalmú személyszállítást végez,

bb) szolgálati célú kishajó épül,

bc)11 a nagyhajók vagy úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló hajókra terjed ki

(4) A jóváhagyásra benyújtott tervnek – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – tartalmaznia kell:

a) a műleírást,

b) az általános elrendezési rajzot,

c) az általános szerkezeti rajzot,

d) a vizek szennyezését kizáró berendezések és felszerelések rajzát,

e) géphajóknál és úszómunkagépeknél az általános géptéri elrendezési rajzot,

f) a vonaltervet és a jellemző görbéket,

g) a szilárdsági számítást,

h) a stabilitási számításokat és diagramokat,

i) személyhajóknál a vízmentes terek lékesedése esetére készített számítást,

j) a főborda- és bordarajzokat, valamint a válaszfalak rajzait,

k) a főgépek alapozási rajzait,

l) a tengelyvezeték és a hajtóberendezés rajzait,

m) a csavartengelyek torziós-lengés számítását,

n) a fedélzeti gépek rajzait és elrendezését,

o) a csőrendszerek rajzait,

p) a kormányberendezés rajzait,

q) a navigációs berendezések rajzait,

r) a jelzőberendezések rajzait,

s) a villamos hálózatok rajzait,

t) a villamos energia táblázatot,

u) a mentőeszközök elhelyezési rajzát,

v) személyhajóknál az utaselhelyezési rajzot.

(5) Azoknál a gépeknél, berendezéseknél és felszereléseknél, amelyek megfelelőséget vizsgáló és tanúsító szervezet megfelelőséget tanúsító bizonylatával rendelkeznek, elegendő az általános elrendezési rajz benyújtása.

(6)12 A főösszefüggési- és rendszertervek áttekintésének elősegítése céljából az összetett szerkezetű tervrajzokat a megismerést elősegítő részlettervekkel kell alátámasztani. A részlettervek elektronikus adathordozón is benyújthatóak.

(7) Átépítés esetében a hajótestnek, a felépítménynek, illetőleg a gépi vagy egyéb berendezéseknek azokról a részeiről kell a (4) bekezdés szerinti rajzokat és számításokat benyújtani, amelyeket átépítenek. Amennyiben az átépítés a stabilitásra vagy a hajótest szilárdságára kihat, az erre vonatkozó számításokat is be kell nyújtani.

(8) Az úszólétesítmény építését, átépítését műszaki vezetőnek kell irányítania és ellenőriznie.

(9) Műszaki vezető az lehet, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 év hajóépítő, hajójavító üzemben szakirányú vagy a hajózásban fedélzeti tiszti, illetve gépüzemi beosztásban szerzett, gyakorlattal rendelkezik.

(10) A műszaki vezető az ellenőrzés tényét építési naplóban tanúsítja. Az építési naplónak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítmény meghatározása,

b) az építés kezdete és tervezett befejezése,

c) az építtető, illetve tulajdonos megnevezése, telephelye, illetve lakcíme, telefonszáma,

d) az építés, illetve átépítés munkafázisának megnevezése (rövid leírása) és utalás a tervre (ha tervjóváhagyásra kötelezett), valamint a munkafázis megkezdésének ideje, a munkafázis műszaki vezetőjének neve és személyi azonosítására alkalmas okmányának azonosító száma,

e) hatósági ellenőrzés bejegyzésére alkalmas naplórész,

f) az építtető és a műszaki vezető aláírása az építés, illetve átépítés megkezdésének oldalán, valamint minden oldalon az ott bejegyzett munkafázis vezetője.

(11)13 Az építési napló bejegyzései alapján megállapított hiányosság vagy a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek való meg nem felelés esetén a hajózási hatóság a munkát a hiányosság megszüntetéséig leállíttathatja, illetve visszabontathat.

5. §14 (1) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt, továbbá átépítése után ellenőrzi az úszólétesítmény jóváhagyott terv szerinti építését, az úszólétesítmény berendezésének és felszerelésének üzembiztos működését, továbbá azt, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi és egyéb előírásoknak (üzembe helyezés előtti szemle).

(2)15 Átépítés esetén – az üzembe helyezés előtti ellenőrzést követően – a hajózási hatóság a hajó műszaki jellemzőit tartalmazó új közösségi belvízi hajóbizonyítványt állít ki, vagy a meglévő bizonyítványt módosítja. A hajózási hatóság az új bizonyítvány kiadását a korábbi bizonyítványt kiállító tagállam hatóságával is közli.

(3) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt megállapítja az úszólétesítmény működési területét, üzemeltetési feltételeit, megengedett legkisebb szabad oldalmagasságát, megengedett legnagyobb vízkiszorítását (hordképességét), a belvízi hajó és menetben lévő önjáró úszómunkagép üzemmódját. Megállapítja továbbá az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt – vagy már a tervjóváhagyásnál vagy az üzemképesség vizsgálatával egyidejűleg – az úszólétesítmény hajózásra alkalmasságához szükséges legkisebb személyzeti létszámot és e létszám szakképzettség szerinti összetételét.

(4)16 Külföldről beszerzett úszólétesítmény bizonyítványát a hajózási hatóság a tulajdonos kérelmére adja ki. A bizonyítvány kiállításához szükséges szemle iránti kérelmet az ellenőrzés kért időpontja előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben foglaltakat igazoló rajzokat és számításokat. Ha hajózásbiztonsági okok nem indokolják, a hajózási hatóság a rajzok és számítások benyújtásától részben vagy egészben eltekinthet. Az úszólétesítmény bizonyítványának kiadásával összefüggő ellenőrzésre vonatkozóan egyebekben a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A hajózási hatóság típusengedélyben igazolja, hogy az adott motortípus, motorcsalád vagy motorcsoport a motorokból származó gáz-halmazállapotú káros anyagok és légszennyező részecskék kibocsátása (emisszió) tekintetében a 3. mellékletben foglalt műszaki követelményeknek megfelel.

(6) Az úszólétesítményekbe vagy az azokon működő gépekbe beépített motoroknak a típusengedély kiadását követő változásait a hajózási hatóság a beépítési vizsgálat keretein belül ellenőrzi.

(7) A hajózási hatóság a közbenső vizsgálatban ellenőrzi, hogy a hajóban üzemelő motor az esetlegesen a beépítési vizsgálatot követően végrehajtott módosítások vagy beállítások után is megfelel-e a 3. mellékletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz-halmazállapotú káros anyagok és légszennyező részecskék kibocsátása (emisszió) tekintetében.

(8) A hajózási hatóság az egyedi vizsgálatban ellenőrzi, hogy az úszólétesítményben üzemelő motor módosítás után is megfelel a 3. mellékletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz-halmazállapotú káros anyagok és légszennyező részecskék kibocsátása (emisszió) tekintetében.

6. § (1)17 Az úszólétesítmény üzemeltetése során a hajózási hatóság az üzemképességet

a) kompnál és díj ellenében történő személyszállításra szolgáló – de személyhajónak nem minősülő – belvízi kishajónál háromévenként,

b) személyhajónál, veszélyes árut szállító hajónál, valamint kereskedelmi szolgáltató úszóműnél ötévenként,

c) minden egyéb úszólétesítménynél tízévenként

vizsgálja meg (időszakos vizsgálat).

(2)18 Az időszakos vizsgálatot az úszólétesítmény vízből kiemelt, vagy partra húzott állapotában tízévenként kell elvégezni. A kiemelésről, valamint a partra húzásról az úszólétesítmény üzemben tartója köteles gondoskodni.

(3)19 A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét az (1) és a (2) bekezdéstől eltérően – az úszólétesítmény műszaki állapotától, korától és üzemeltetési körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésnek megfelelően – gyakrabban is ellenőrizheti.

(4)20 A hajózási hatóság kizárólag Magyarország belvizein üzemelő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti úszólétesítmények parti szemléje közötti időszakot – az úszólétesítmények építési anyagától, szerkezeti kialakításától és az üzemeltetés körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésének megfelelően – legfeljebb 20%-kal növelheti meg.

(5)21 Kizárólag Magyarország víziútjain vagy víziútnak nem minősülő vízterületein üzemelő úszólétesítmények esetében a parti szemlét a parti ellenőrzéssel egyenértékű, tervjóváhagyásban elfogadott vizsgálati módszer helyettesítheti.

(6)22 Az időszakos vizsgálat során az üzembentartó köteles a hajózási hatóságnak az úszólétesítmény összes okmányát bemutatni.

(7)23 Az időszakos vizsgálat kiterjed:

a) az úszólétesítmény testszerkezetére,

b) a fő- és segédgépekre, valamint a hajtó berendezésekre,

c) a kazánokra, a lég- és üzemanyagtartályokra, a csővezetékekre és szerelvényekre,

d) a villamos berendezésekre és vezetékekre,

e) a horgony- és kormányberendezésre,

f) a vontató-, a toló- és a kikötésre szolgáló berendezésekre,

g) a mentőeszközökre, a mentő- és a szolgálati csónakokra, a csónakdarukra, valamint a rakodó darukra,

h) a hajózási jelző eszközökre és navigációs berendezésekre (jelzőlámpa, hangjelző eszköz, radar stb.), valamint

i) arra, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi, valamint egyéb előírásoknak.

(8)24 A hajózási hatóság az időszakos vizsgálat alkalmával – az üzembe helyezés előtti vizsgálat során meghatározott legkisebb létszám figyelembevételével – ellenőrzi az úszólétesítmény személyzetének létszámát.

7. § (1)25 Az üzembe helyezéshez szükséges, valamint az időszakos megfelelőséget tanúsító bizonyítvány kiadását, ideértve a típusbizonyítvány kiadását, az úszólétesítmény tulajdonosának a hajózási hatóságtól írásban, a 8. melléklet függeléke szerinti adattartalmú, a hajózási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell kérnie. A kérelmet legalább 10 nappal a szemle kért időpontja előtt kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell vizsgálati díj befizetéséről szóló igazolást.

(2) Az úszólétesítményt az üzembe helyezés előtti, illetőleg az időszakos vizsgálatra üzemkész, üres és tiszta állapotban úgy kell kiállítani, hogy a vizsgálat akadálytalanul elvégezhető legyen.

8. § (1)26 A hajózási hatóság, a 7. melléklet szerint elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy az osztályozási szemle jegyzőkönyvét is figyelembe véve, – az üzemképesség vizsgálatának eredményeként – az 5. mellékletben foglalt következő hajóokmányokat állítja ki:

a) Közösségi Belvízi Hajóbizonyítvány,

b) Kiegészítő Közösségi Belvízi Hajóbizonyítvány,

c) Ideiglenes Közösségi Hajóbizonyítvány,

d) Úszómunkagép Bizonyítvány,

e) Ideiglenes Úszómunkagép Bizonyítvány,

f) Bizonyítvány Tengeri Hajó Részére,

g) Komp Bizonyítvány,

h) Úszómű Bizonyítvány,

i) Nemzetközi kedvtelési célú kishajóbizonyítvány.

(2)27 A bizonyítványok – az ideiglenes bizonyítványok kivételével – a 6. § (1) bekezdésében előírt soron következő üzemképességi szemle időpontjáig hatályosak, és azok az üzemképességi szemle eredményétől függően a legközelebbi üzemképességi szemle időpontjáig meghosszabbíthatók.

(3)28 A hajózási hatóság az (1) bekezdésben felsorolt hajóokmányban tanúsítja az úszólétesítmény üzemképességét, és egyben bejegyzi az úszólétesítmény legközelebbi üzemképességi szemléjének az időpontját. Az (1) bekezdésben foglalt, típusának megfelelő hajóokmány nélkül az úszólétesítmény nem tartható üzemben. A rajnai szemlebizonyítvánnyal ellátott úszólétesítménynek kiegészítő közösségi hajóbizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. A személyszállításra vagy belvízi áruszállításra, valamint nagyhajók továbbítására (tolására, vontatására) szolgáló kishajók üzemképességének tanúsítása az (1) bekezdés a) pontja szerinti okmányban történik.

(4) Ha az úszólétesítmény üzemképességi vizsgálatát külföldi hajóvizsgáló szervezet végezte, az üzembentartó köteles ezt a hajózási hatóságnak bejelenteni, és egyben bemutatni a hajóvizsgáló szervezet által az (1) bekezdésben említett okiratba tett bejegyzés szövegét.

(5)29 A hajózási hatóság az (1) bekezdés szerinti hajóokmányokat a 6. melléklet szerinti jegyzékben tartja nyilván.

(5a)30 A nemzeti víziúton közlekedő, 20 méternél rövidebb személyhajók üzemképességét tanúsító bizonyítványba be kell jegyezni az engedélyezett vonalszakaszt vagy vízterületet.

(6)31 Az elveszett vagy sérült bizonyítványokat – a sérült bizonyítvány visszaszolgáltatása után – a kiállító hajózási hatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján külön jogszabályban megállapított díj ellenében pótolja.

9. § Ha a hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét érintő víziközlekedési baleset esetén, valamint, ha az úszólétesítmény ellenőrzése32 során arra utaló körülményeket állapít meg, hogy az úszólétesítmény hajózásra alkalmatlan, rendkívüli szemlét rendelhet el.

10. § A szabad oldalmagasság, illetőleg a legnagyobb vízkiszorítás (hordképesség) újabb megállapítását kell kérni, ha az annak alapjául szolgáló adatokban változás történt.

11. §33 (1) Az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének részletes feltételeit, továbbá az üzemképesség szemléjének és tanúsításával, valamint az úszólétesítmények felügyeletével kapcsolatos eljárás részletes szabályait a nagyhajókra, minden személyhajóra, az úszómunkagépekre, a munkaterületi úszóművekre, valamint a nagyhajók, illetőleg az úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló vontató- és tolóhajókra a 2. melléklet állapítja meg.

(2)34 Az olyan belvízi nagyhajóknál, személyhajóknál, úszómunkagépeknél és úszóműveknél, valamint a nagyhajók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló kisgéphajóknál, amelyeket az 1. és 2. zónában üzemeltetnek, a hajótest hossz- és helyi szilárdságát elismert hajóosztályozó társaság előírásai vagy a Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai (a továbbiakban: BHMFE) szerint ellenőrizni kell.

(3)35

(4) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában nagyhajónak minősül az olyan hajó is, amely hosszúságának, szélességének és merülésének szorzata (LxBxT) eléri a 100 köbmétert.

(5)36 Elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint vagy a BHMFE alapján kell vizsgálni, ellenőrizni és tanúsítani

a) a kizárólag Magyarország belvízi útjain üzemelő

aa) kompok,

ab) úszóművek,

ac) a 20 méter hajótesthosszt és a 20 tonna hordképességet el nem érő személyhajónak nem minősülő hajók,

ad) személyhajónak nem minősülő, de személyszállításra szolgáló kishajók,

ae) szolgálati, valamint gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére szolgáló kishajók,

b) a 2. és 4. zónában, valamint a Fertő tó és Velencei-tó területén üzemeltetett úszómunkagépek

megfelelőségét.

12. §37 Nem kell üzembe helyezés előtti szemlét végezni annál a típusbizonyítvánnyal rendelkező, a hajózási hatóságnak bemutatott kedvtelési célú kishajónál és motoros vízi sporteszköznél, amelynek megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság vagy egyéb, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban akkreditált megfelelőségellenőrző szervezet tanúsította.

13. § (1)38 Ez a rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)39

(3) A rendelet 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4)40 Az úszólétesítmények építésére és átépítésére vonatkozó felmentések és átmeneti rendelkezések alkalmazásának kezdő időpontjaként az úszólétesítmény magyar lajstromba vételének dátumát kell tekinteni.

(5)41 A rendelet hatálybalépésekor már üzemben levő úszólétesítményekre az üzemképességi követelményeket a 2. melléklet 24. és a 24a. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6)42

13/A. §43 A 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdést, 2. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdést és 3. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdést a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14. §44 A hajózási hatósági szemlék végrehajtásának egységes közösségi gyakorlata érdekében elfogadott utasításokat a 2. melléklet 2. függeléke tartalmazza.

15. §45 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/137/EK irányelve (2006. december 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelv módosításáról,

c) a Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról,

d) a Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,

e) a Bizottság 2008/126/EK irányelve (2008. december 19.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,

f) a Bizottság 2009/46/EK irányelve (2009. április 24.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

g) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről,

h)46 a Bizottság 2012/48/EU irányelve (2012. december 10.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról,

i)47 a Bizottság 2012/49/EU irányelve (2012. december 10.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról,

j)48 a Tanács 2013/22/EU irányelve (2013. május 13.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról,

k)49 a Bizottság 2013/49/EU irányelve (2013. október 11.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról.

1. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez50

A FÖLDRAJZILAG AZ 1., 2., 3. ÉS 4. HAJÓZÁSI ZÓNÁBA TARTOZÓ KÖZÖSSÉGI BELVÍZI UTAK JEGYZÉKE

I. FEJEZET

1. zóna

NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Ems

A régi Greetsiel világítótornyot az eemshaveni kikötői bejárat nyugati kikötőgátjával összekötő vonaltól kifelé az északi szélesség 53° 30' és a keleti hosszúság 6° 45'-ig, azaz kissé kifelé a szárazáru-szállító hajók átrakási helyétől az Alte Emsen [1]

LENGYEL KÖZTÁRSASÁG

A Pomorska-öböl Rugen-szigeti Nord Perdet és a Niechorze világítótornyot összekötő vonaltól délre eső része

A Gdanski-öböl Hel világítótornyot és Baltijsk kikötőjének bejárati bójáját összekötő vonaltól délre eső része

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

SKÓCIA

Blue Mull Sound | Gutcher és Belmont között |

Yell Sound | Tofts Voe és Ulsta között |

Sullom Voe | A Gluss-sziget északkeleti pontjától Calback Ness északi pontjáig egy vonalon belül |

Dales Voe | Télen: Kebister Ness északi fokától Breiwick partjáig egy vonalon belül a nyugati 1° 10,8' hosszúsági foknál |

Dales Voe | Nyáron: mint Lerwicknél |

Lerwick | Télen: északról Scottle Holmtól Scarfi Taing on Bressayig egy vonallal, és délről a Twageos-fok világítótoronytól Whalpa Taing on Bressayig egy vonallal határolt területen belül

Lerwick | Nyáron: északról Brim Nesstől Inner Score északkeleti csücskéig egy vonallal, és délről Ness of Sound déli végétől Kirkabisternessig egy vonallal határolt területen belül |

Kirkwall | Kirkwall és Rousay között, a Point of Graand (Egilsay) és Galt Ness (Shapinsay) vagy Head of Work (szárazföld) közötti vonaltól nem keletre Helliar Holm jelzőfényein keresztül Shapinsay partjáig; az Eynhallow-sziget délkeleti csücskétől nem északnyugatra, nem a tenger felé és egy vonal felé Rousay partján az északi szélesség 59° 10,5' és a nyugati hosszúság 002° 57,1', valamint Egilsay partján az északi szélesség 59° 10,0' és a nyugati hosszúság 002° 56,4'-nél |

Stromness | Scapáig, de nem Scapa Flow-n kívül |

Scapa Flow | A Point of Clettstől Hoy szigetén át a Fara szigetén levő Thomson's Hill háromszögelési pontig, majd innen a Flotta szigetén levő Gibraltar kikötőgátig húzott vonallal határolt területen belül; a St Vincent kikötőgáttól Flotta szigetén át Calf of Flotta legnyugatibb pontjáig; Calf of Flotta legkeletibb pontjától a South Ronaldsay-szigeten levő Needle Pointig, valamint Ness on Mainland Nesstől a Graemsay-szigeten levő Point of Oxan világítótoronyig és innen a Hoy-szigeten levő Bu-fokig; és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Balnakiel-öböl | Eilean Dubh és A'Chleit között |

Cromarty Firth | Észak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Inverness | Észak-Sutortól Nairn Breakwaterig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Tay folyó – Dundee | A Broughty kastélytól Tayportig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Firth of Forth és a Forth folyó | Kirkcaldytől a Portobello folyóig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Solway Firth | A legdélebbi foktól Sillothig egy vonalon belül |

Loch Ryan | Finnart's-foktól Milleur-fokig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Clyde folyó | Külső határ: egy vonal Skipnesstől Garroch Headtől egy mérföldre délre egy pontig, majd innen Farland Headig Belső határ télen: egy vonal a Cloch világítótoronytól Dunoon kikötőig Belső határ nyáron: egy vonal Bogany-foktól, Bute-sziget, a Skelmorlie kastélyig és egy vonal Ardlamont-foktól az Ettrick-öböl legdélibb széléig a Kyles of Bute öbölön belül

Megjegyzés: A fenti belső nyári határ június 5. és szeptember 5. között (mindkét napot beleértve) kiterjesztésre kerül egy vonallal, a Skelmorlie kastélynál levő Ayrshire parttól két mérföldre egy pont és a Tomond End, Cumbrae között, valamint egy vonallal Portachur-fok, Cumbrae és Inner Brigurd-fok, Ayrshire között |

Oban | Északról Dunollie-fok fényétől Ard na Chruidhig egy vonallal, és délről Rudha Seanachtől Ard na Cuile-ig egy vonallal határolt területen belül |

Kyle of Lochalsh | A Loch Alshen keresztül a Loch Duich csúcsáig |

Loch Gairloch | Télen: nincs | | Nyáron: A Rubha na Moine-tól Eilan Horrisdale-ig, majd Rubha nan Eanntag-ig vezető vonaltól délre |

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Belfast Lough | Télen: nincs | | Nyáron: Carrickfergustól Bangorig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Loch Neagh | A parttól 2 mérföldnél nagyobb távolságra |

ANGLIA KELETI PARTJA

Humber folyó | Télen: New Hollandtól Paullig egy vonalon belül | | Nyáron: A Cleethorpes mólótól Patrington Church-ig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI PARTJA

Severn folyó | Télen: Blacknore-foktól Caldicot Pillig, Porstkewett, egy vonalon belül | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Wye folyó | Télen: Blackmore-foktól Caldicot Pillig, Porstkewett, egy vonalon belül | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Downig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Newport | Télen: nincs | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Downig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Cardiff | Télen: nincs | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholm-ig, majd innen Brean Down-ig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Barry | Télen: nincs | | Nyáron: Barry dokk kikötőgáttól Steepholmig, majd innen Brean Downig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Swansea | A kikötőgátak tenger felőli végét összekötő vonalon belül |

Menai-szoros | A Menai-szoroson belül a Llanddwyn-szigeti jelzőfényt Dinas Dinlleu-vel összekötő vonaltól és a Puffin-sziget déli végét Trwyn Du-fokkal és a llanfairfechani vasútállomással összekötő vonalaktól, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Dee folyó | Télen: a Hilbre-foktól az Air-fokig egy vonalon belül | | Nyáron: a Formby-foktól az Air-fokig egy vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Mersey folyó | Télen: nincs | | Nyáron: a Formby-fok és az Air-fok közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Preston és Southport | a Southport és Blackpool közötti vonalon belül a partokon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Fleetwood | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Lune folyó | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Heysham | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belül |

Morecambe | Télen: nincs | | Nyáron: a Rossal-fok és Humphrey Head közötti vonalon belültől |

Workington | a legdélebbi fok és Silloth közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Colne–Colchester folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül |

Blackwater folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Crouch folyó és Roach folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Temze és mellékfolyói | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Medway folyó és Swale folyó | Télen: a Colne-fok és Whitstable közötti vonalon belül | | Nyáron: a Clacton kikötőgát és Reculvers közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Chichester | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Langstone kikötő | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Portsmouth | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Bembridge, Wight-sziget | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Cowes, Wight-sziget | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Southampton | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Beaulieu folyó | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Keyhaven tó | A Wight-szigeten belül keletre a west-witteringi templomtorony és a bembridge-i Trinity templom között húzódó vonal, nyugatra pedig a Needles és Hurst-fok között húzódó vonallal határolt területen belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Weymouth | A Portland kikötőn belül, és a Wey folyó és a Portland kikötő között |

Plymouth | a Cawsand és Breakwater és Staddon közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Falmouth | Télen: a St. Anthony Head és Rosemullion közötti vonalon belül | | Nyáron: a St.Anthony Head és Nare-fok közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Camel folyó | A Stepper-fok és Trebetherick-fok közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Bridgewater | A zátonyon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

Avon folyó (Avon) | Télen: a Blacknore-fok és Caldicot Pill, Porstkewett közötti vonalon belül | | Nyáron: a Barry kikötőgát és Steepholm, majd innen Brean Down közötti vonalon belül, és a 2. zónájú vizektől a tenger felé |

2. zóna

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Lipno tavi gát

NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Ems | Az Emsen keresztül a Papenburg kikötő bejáratához közel a diemeni szivattyútelep és a Halténél levő töltés eleje között húzódó vonaltól egészen a régi Greetsiel világítótornyot és az eemshaveni kikötő bejáratát összekötő vonalig |

Jade | A Schillig jelzőfényt a lanwardeni templomtoronnyal összekötő vonalon belül |

Weser | A brémai vasúti híd északnyugati szélétől egészen a langwardeni és a cappeli templomtornyot összekötő vonalig, beleértve a Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm és Schweiburg oldalágakat |

Elba | A hamburgi kikötő alsó határától egészen a döse-i irányfényt és a Friedrichskoog töltés (Dieksand) nyugati szélét összekötő vonalig, beleértve a Nebenelbe és az Este, a Lühe, a Schwinge, az Oste, a Pinnau, a Krückau és a Stör mellékfolyóit (minden esetben a torkolattól a duzzasztógátig) |

Meldorfer Bucht | A Friedrichskoog töltés (Dieksand) nyugati szélét és a büsumi kikötő nyugati végét összekötő vonalon belül |

Eider | A Gieselau-csatornától az Eider duzzasztógátig |

Flensburger Förde | A Kegnäs világítótornyot és Birknackot összekötő vonalon belül |

Schlei | A schleimündei kikötő végei közötti vonalon belül |

Eckernförder Bucht | A Boknis-Ecket és a szárazföld Dänisch Nienhofnál levő északkeleti pontját összekötő vonalon belül |

Kieler Förde | A Bülk világítótornyot a Laboe tengerészeti emlékművel összekötő vonalon belül |

Nord-Ostsee-Kanal (Kiel csatorna) | A brunsbütteli kikötőgát végpontjait összekötő vonaltól a Kiel-Holtenaunál levő bejárati fényeket, a Schirnauer See-t, a Bergstedter See-t, az Andorfer See-t, az Obereidersee-t az Enge-vel, a Flemhuder See-vel és az Achterwehrer csatornával összekötő vonalig |

Trave | A lübecki nyitható vasúti híd északnyugati szélétől és a Holstenbrücke (Stadttrave) északi szélétől egészen a travemündei kikötőgát belső déli és külső északi végpontját összekötő vonalig, beleértve a Pötenitzer Wieket, a Dassower See-t és az Altarment a Teerhof-szigetnél |

Leda | A Leernél levő tengeri zsilip külső kikötője bejáratától a torkolatig |

Oste | A bremervördei malom gátjának északkeleti szélétől az Oste duzzasztógátjáig

Pinnau | A pinnebergi vasúti híd délnyugati szélétől a Pinnau duzzasztógátjáig |

Krückau | Az elmshorni Wedenkamptól és az ide vezető híd délnyugati szélétől a Krückau duzzasztógátjáig |

Stör | A Rensing árapályszintmérőtől a Stör duzzasztógátjáig |

Freiburger Hafenpriel | A Freiburg an der Elbe zsilip keleti szélétől egészen a torkolatig |

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff és Wismar kikötői terület | A tenger felé egészen a Hoher Wieschendorf Huk és a Timmendorf jelzőfény közötti vonalig, és a Poel-szigeti Gollwitz jelzőfényt a Wustow-félsziget déli pontját összekötő vonalig |

Warnow, valamint a Breitling és mellékágai | Lefelé a Mühlendammon a rostocki Geinitzbrücke északi szélétől a tenger felé egészen a warnemündei nyugati és keleti kikötőgát északi pontjait összekötő vonalig |

A szárazföld és a Darß és Zingst félsziget által körbezárt vizek, valamint a Hiddensee- és Rügen-sziget (beleértve a Stralsund kikötői területet) | A tenger felé kiterjedve az alábbiak között a Zingst-félsziget és Bock szigete: egészen az északi szélesség 54° 26' 42”-ig Bock és Hiddensee szigete: egészen a Bock-sziget északi pontját a Hiddensee-sziget déli pontjával összekötő vonalig Hiddensee szigete és Rügen szigete (Bug): egészen a Neubessin délkeleti pontját és Buger Hakent összekötő vonalig |

Greifswalder Bodden és Greifswald kikötői terület, beleértve a Rycket | A tenger felé egészen a Thiessower Haken (Südperd) keleti pontjától a Ruden-sziget keleti pontjáig húzódó vonalig, és innen az Usedom-sziget északi pontjáig (északi szélesség 54° 10' 37?, keleti hosszúság 13° 47' 51?) |

A szárazföld és a Usedom-sziget által közrezárt vizek (a Peenestrom, beleértve a Wolgast kikötői területet és az Achterwassert és a Stettiner Haffot) | Kelet felé egészen a Lengyel Köztársaság határáig a Stettiner Haffban |

Megjegyzés: Azon hajók esetében, amelyek honi kikötője másik tagállamban van, az 1960. április 8-i Ems–Dollart-szerződés 32. cikkét kell figyelembe venni (BGBl. 1963 II, 602. o.).

FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

Dordogne | A Libourne-ban levő kőhídtól a torkolatig |

Garonne és Gironde | A Bordeaux-ban levő kőhídtól a torkolatig |

Loire | A Haudaudine-hídtól a Madeleine-mellékágon át a torkolatig, és a Pirmil-hídtól a Pirmil-mellékágon át |

Rhône | Az Arles-ban levő Trinquetaille-hídtól, és azon túl Marseille irányában |

Szajna | A Rouenban levő Jeanne-d'Arc-hídtól a torkolatig |

MAGYARORSZÁG

Balaton

HOLLAND KIRÁLYSÁG

Dollard

Eems

Waddenzee: beleértve az összekötőket az Északi-tengerrel

Ijsselmeer: beleértve a Markermeert és az Ijmeert, de a Gouwzee nem

Nieuwe Waterweg és a Scheur

Calandkanaal nyugatra a Benelux kikötőtől

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal és kapcsolódó kikötői

Haringvliet és Vuile Gat: beleértve egyrészről a Goeree-Overflakkee, másrészről a Voorne-Putten és Hoeksche Waard közötti vízi utakat

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer és Brouwerschavensche Gat: beleértve a Schouwen-Duiveland és Goeree-Overflakkee közötti vízi utakat

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt és Roompot: beleértve egyrészről a Walcheren, Noord-Beveland és Zuid-Beveland, másrészről pedig a Schouwen-Duiveland és Tholen közötti vízi utakat; nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna

Scheldt és Nyugat-Scheldt, valamint tengeri torkolata: beleértve egyrészről a Zeeland Flanders, másrészről pedig a Walcheren és Zuid-Beveland közötti vízi utakat; de nem tartozik ide a Scheldt-Rajna csatorna

LENGYEL KÖZTÁRSASÁG

Szczecini lagúna

Kamień-lagúna

Wisła-lagúna

Puck-öböl

Włocławski víztározó

Śniardwy tó

Niegocin tó

Mamry tó

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

SKÓCIA

Scapa Flow | A Flotta szigetén levő Wharth-tól a dél-Wallson levő Martello toronyig húzott és a Hoy szigetén levő Point Clettstől a Fara szigetén levő Thomson's háromszögelési pontig, majd innen a Flotta-szigeti Gibraltar kikötőgátig húzott vonallal határolt területen belül |

Kyle of Durness | Eilean Dubhtól délre |

Cromarty Firth | Az észak-Sutor és dél-Sutor közötti vonalon belül |

Inverness | A Fort George és Chanonry-fok közötti vonalon belül |

Findhorn-öböl | A földnyelven belül |

Aberdeen | A déli kikötőgát és az Abercromby kikötőgát közötti vonalon belül |

Montrose-medence | Nyugatra attól a vonaltól, amely a Scurdie Ness világítótoronynál levő kikötői bejáraton át észak–dél irányban fut |

Tay folyó–Dundee | A dundee-i árapálymedence (halasdokk) és Craig Head, Kelet-Newport közötti vonalon belül |

Firth of Forth és a Forth folyó | A Firth of Forthon belül, de nem keletre a Forth vasúti hídtól |

Dumfries | Az Airds-fok és Scar-fok közötti vonalon belül |

Loch Ryan | A Cairn-fok és Kircolm-fok közötti vonalon belül |

Ayr kikötő | A homokpadon belül |

Clyde | Az 1. zónájú vizek felett |

Kyles of Bute | Colintraive és Rhubodach között |

Campbeltown kikötő | A Macringan's-fok és Ottercharach-fok közötti vonalon belül |

Loch Etive | A Loch Etive-n belül a Lora vízesés felett |

Loch Leven | A Ballachulishnál levő híd felett |

Loch Linnhe | A Corran-fok jelzőfénytől északra |

Loch Eil | Az egész tó |

Kaledóniai-csatorna | Lochs Lochy, Oich és Ness |

Kyle of Lochalsh | Kyle Akinon belül, nem nyugatra az Eilean Ban jelzőfénytől vagy keletre Eileanan Dubhától |

Loch Carron | Stromemore és a Strome komp között |

Loch Broom, Ullapool | Az Ullapool-fok jelzőfény és Aultnaharrie közötti vonalon belül |

Kylesku | A Loch Cairnbawnon keresztül Garbh legkeletibb pontja közötti területen Eilean és Eilean na Rainich legnyugatibb pontja |

Stornoway kikötő | Az Arnish-fok és Sandwick-öböl világítótorony közötti vonalon belül, északnyugati oldal |

The Sound of Scalpay | Berry Cove-tól (Scalpay) nem keletre és Croc a Lointól (Harris) nem nyugatra |

Északi kikötő, Scalpay és Tarbert kikötő | A Harris-sziget partjától egy mérföldön belül |

Loch Awe | Az egész tó |

Loch Katrine | Az egész tó |

Loch Lomond | Az egész tó |

Loch Tay | Az egész tó |

Loch Loyal | Az egész tó |

Loch Hope | Az egész tó |

Loch Shin | Az egész tó |

Loch Assynt | Az egész tó |

Loch Glascarnoch | Az egész tó |

Loch Fannich | Az egész tó |

Loch Maree | Az egész tó |

Loch Gairloch | Az egész tó |

Loch Monar | Az egész tó |

Loch Mullardach | Az egész tó |

Loch Cluanie | Az egész tó |

Loch Loyne | Az egész tó |

Loch Garry | Az egész tó |

Loch Quoich | Az egész tó |

Loch Arkaig | Az egész tó |

Loch Morar | Az egész tó |

Loch Shiel | Az egész tó |

Loch Earn | Az egész tó |

Loch Rannoch | Az egész tó |

Loch Tummel | Az egész tó |

Loch Ericht | Az egész tó |

Loch Fionn | Az egész tó |

Loch Glass | Az egész tó |

Loch Rimsdale/nan Clar | Az egész tó |

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Strangford Lough | A Cloghy-fok és Dogtail-fok közötti vonalon belül |

Belfast Lough | A Holywood és Macedon-fok közötti vonalon belül |

Larne | A Larne kikötőgát és a Magee-szigeten levő kompkikötő közötti vonalon belül |

Bann folyó | A Seaward végétől a Toome híd kikötőgátig |

Lough Erne | Felső- és Alsó-Lough Erne |

Lough Neagh | A parttól 2 mérföldön belül |

ANGLIA KELETI PARTJA

Berwick | A kikötőgátakon belül |

Warkworth | A kikötőgátakon belül |

Blyth | A kikötőgát külső végpontjain belül |

Tyne folyó | Dunston Staithes a Tyne kikötőgát végéig |

Wear folyó | Fatfield a Sunderland kikötőgát végéig |

Seaham | A kikötőgátakon belül |

Hartlepool | A Middleton kikötőgát és Old Pier Head közötti vonalon belül a kikötőgát északi végét a déli végével összekötő vonalon belül |

Tees folyó | A Government hullámtörőgáttól nyugatra a Tees duzzasztógátjáig nyúló vonalon belül |

Whitby | A Whitby kikötőgát végpontjain belül |

Humber folyó | Az észak-Ferriby és dél-Ferriby közötti vonalon belül |

Grimsby dokk | Az árapálymedence nyugati kikötőgátja és az észak-quayi halasdokk keleti kikötőgátja közötti vonalon belül |

Boston | A New Cuton belül |

Dutch folyó | Az egész csatorna |

Hull folyó | Beverley Beck a Humber folyóig |

Kielder Water | Az egész tó |

Ouse folyó | A Naburn zsilip alatt |

Trent folyó | A Cromwell zsilip alatt |

Wharfe folyó | Az Ouse folyóval való összefolyástól Tadcaster Bridge-ig |

Scarborough | A Scarborough kikötőgát végpontjain belül |

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI PARTJA

Severn folyó | A Sharpness-foktól (északi szélesség 51° 43,4') nyugatra Llanthonyig és Maisemore Weirsig futó vonaltól északra, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé |

Wye folyó | Chepstow-nál, az északi szélesség 51° 38,0'-től északra Monmouth-ig |

Newport | A Fifoot-fokon áthaladó távvezetékektől északra |

Cardiff | A déli hullámtörőgát és Penarth Head közötti vonalon belül. A közrezárt vizek a Cardiff-öböl duzzasztógátjától nyugatra |

Barry | A kikötőgátak tenger felőli végpontjai közötti vonalon belül |

Talbot kikötő | Az Afran folyó kikötőgátjainak tenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül, a közrezárt dokkokon kívül |

Neath | A Baglan-öböl tartályhajó hullámtörőgát tenger felőli végpontjától északra futó vonalon belül (északi szélesség 51° 37,2', nyugati hosszúság 3° 50,5') |

Llanelli és Burry kikötő | A Burry kikötő nyugati kikötőgátját a Whiteford-fokkal összekötő vonallal határolt területen belül |

Milford Haven | A Dél-Hook-fok és a Thorn-fok közötti vonalon belül |

Fishguard | Az északi és keleti kikötőgátak tenger felőli végpontjait összekötő vonalon belül |

Cardigan | A Pen-Yr-Ergydnél levő tengerszoroson belül |

Aberystwyth | A kikötőgátak tenger felőli végpontjain belül |

Aberdyfi | Az Aberdyfi vasútállomás és a Twyni Bach jelzőfény közötti vonalon belül |

Barmouth | A Barmouth vasútállomás és Penrhyn-fok közötti vonalon belül |

Portmadoc | A Harlech-fok és Graig Ddu közötti vonalon belül |

Holyhead | A fő kikötőgáttal határolt területen belül, és a Brynglas-fok kikötőgát végétől a Towyn-öbölig húzott vonalon belül |

Menai-szoros | A Menai-szoroson belül, az Aber Menai-fokot a Belan-fokkal összekötő vonal és a Beaumaris kikötőgátat a Pen-y-Coed-fokkal összekötő vonal között |

Conway | A Mussel Hill és a Tremlyd-fok közötti vonalon belül |

Llandudno | A kikötőgáton belül |

Rhyl | A kikötőgáton belül |

Dee folyó | Connah's Quay felett a Barrelwell Hill vízkiemelő pontig |

Mersey folyó | A Rock világítótorony és a Seaforth-dokk északnyugati része közötti vonalon belül, de a többi dokk kizárásával |

Preston és Southport | A Lytham és Southport közötti vonalon belül, és a Preston dokkokon belül |

Fleetwood | Az alsó fénysor és Knott közötti vonalon belül |

Lune folyó | A Sunderland-fok és Chapel Hill közötti vonalon belül a Glasson dokkig, és még a dokk is |

Barrow | A Haws-fokot, a Walney-szigetet a Roa-sziget sólyával összekötő vonalon belül |

Whitehaven | A kikötőgáton belül |

Workington | A kikötőgáton belül |

Maryport | A kikötőgáton belül |

Carlisle | A Point Carlisle és Torduff közötti vonalon belül |

Coniston Water | Az egész tó |

Derwentwater | Az egész tó |

Ullswater | Az egész tó |

Windermere | Az egész tó |

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Blakeney és Morston kikötő és megközelítő útvonalai | A Blakeney-foktól délre a Stiffkey folyó bejáratáig húzódó vonaltól keletre |

Orwell folyó és Stour folyó | Az Orwell folyó a Blackmanshead kikötőgát és Landguard-fok közötti vonalon belül, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé |

Blackwater folyó | Valamennyi vízi út a Mersea-sziget legdélnyugatibb végétől a Sales-fokig húzódó vonalon belül |

Crouch folyó és Roach folyó | A Crouch folyó a Holliwell-fok és a Foulness-fok közötti vonalon belül, beleértve a Roach folyót is |

Temze és mellékfolyói | A Temze a Denton Wharf kikötőgát legkeletibb pontján keresztül észak–dél irányban húzott vonal felett, Gravesend a Teddington zsilipig |

Medway folyó és a Swale | A Medway folyó a Garrison-foktól a Grain toronyig, az Allington zsilipig húzott vonaltól; és a Swale Whitstable-től a Medwayig |

Stour folyó (Kent) | A Stour folyó a Flagstaff Reachnél levő kiszállóhely torkolata felett |

Doveri kikötő | A kikötő keleti és nyugati bejárata között húzódó vonalon belül |

Rother folyó | A Rother folyó a camberi árapály-jelző állomás felett a Scots Float zsilipig és a Brede folyón levő bejárati zsilipig |

Adur folyó és Southwick-csatorna | A Shoreham kikötő bejáratán keresztül a Soutwick-csatorna zsilipig, és Tarmac Wharf nyugati végéig húzott vonalon belül |

Arun folyó | Az Arun folyó a Littlehampton kikötőgát felett Littlehampton Marináig |

Ouse folyó (Sussex) Newhaven | Az Ouse folyó a Newhaven kikötő bejáratának kikötőgátjain keresztül az északi rakpart északi végéig húzott vonaltól |

Brighton | Brighton Marina külső kikötő a nyugati rakpart déli végétől a déli rakpart északi végéig húzott vonalon belül |

Chichester | Az Eastoke-pont és a nyugat-witteringi templomtorony közötti vonalon belül, és a 3. zónájú vizektől a tenger felé |

Langstone kikötő | Az Eastney-fok és a Gunner-fok közötti vonalon belül |

Portsmouth | A kikötő port blockhouse-i bejáratán keresztül a kerek toronyig húzott vonalon belül |

Bembridge, Wight-sziget | A Brading kikötőn belül |

Cowes, Wight-sziget | A Medina folyó a keleti parti kikötőgát jelzőfényétől a nyugati parti House jelzőfényig húzott vonalon belül |

Southampton | A Calshot vár és a Hook jelzőfény közötti vonalon belül |

Beaulieu folyó | A Beaulieu folyón belül nem keletre az Inchmery House-on keresztül húzott észak–déli vonaltól |

Keyhaven tó | A Hurst-fok alsó jelzőfényeitől a keyhaveni mocsarakig északra húzott vonalon belül |

Christchurch | A Run |

Poole | A Chain komp útvonala a Sandbanks és Dél-Haven-fok közötti vonalon belül |

Exeter | A Warren-fok és a Checkstone szirttel szemben levő parti mentőcsónak-állomás közötti kelet–nyugati irányban húzódó vonalon belül |

Teignmouth | A kikötőn belül |

Dart folyó | A Kettle-fok és a Battery-fok közötti vonalon belül |

Salcombe folyó | A Splat-fok és a Limebury-fok közötti vonalon belül |

Plymouth | A Mount Batten kikötőgáttól a Drake-szigeten keresztül a Raveness-fokig húzott vonalon belül. A Yealm folyó a Warren-fok és a Misery-fok közötti vonalon belül |

Fowey | A kikötőn belül |

Falmouth | A St. Anthony Head és a Pendennis-fok közötti vonalon belül |

Camel folyó | A Gun-fok és Brea Hill közötti vonalon belül |

Taw és Torridge folyó | A Crow-fokon levő világítótoronytól a Skern-foknál levő partig húzódó 200° vonalon belül |

Bridgewater | A Stert-foktól keletre futó vonaltól délre (északi szélesség 51° 13,0') |

Avon folyó (Avon) | A Wharf-fok Avonmouth kikötőgátja és a Netham gát közötti vonalon belül |

II. FEJEZET

3. zóna

Belga Királyság

Maritime Scheldt (az antwerpeni nyílt horgonyzóhelytől lefele)

Bolgár Köztársaság

Duna: 845,650 fkm - 374,100 fkm

Cseh Köztársaság

Labe: az Ústí nad Labem-Stfekov zsiliptől a Lovosice zsilipig

Duzzasztógáttavak: Baška, Brnénská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy Térlicko, Žermanice

Máchovo tó

Veiké Žernoseky vízterület

Mesterséges tavak: Oleksovice, Svét, Veiké Dáfko

Kavicsbányatavak: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Németországi Szövetségi Köztársaság

Duna Kelheimtől (km2 414,72)a német-osztrák határig

Rajna A német-svájci határtól a német-holland határig

Elba Az Elba-Seiten csatorna torkolatától a hamburgi kikötő alsó határáig

Müritz

Francia Köztársaság

Rajna

Horvát Köztársaság

Duna: 1 295 + 500 fkm-től 1 433 fkm-ig

Dráva: 0 fkm-től 198 + 600 fkm-ig

Száva: 211 fkm-től 594 fkm-ig

Kupa: 0 fkm-től 5 + 900 fkm-ig

Una: 0 fkm-től 15 fkm-ig

Magyarország

Duna: 1 812 fkm - 1 433 fkm

Mosoni-Duna: 14 fkm - 0 fkm

Szentendrei-Duna: 32 fkm - 0 fkm

Ráckevei-Duna: 58 fkm - 0 fkm

Tisza: 685 fkm - 160 fkm

Dráva: 198 fkm - 70 fkm

Bodrog: 51 fkm - 0 fkm

Kettős-Körös: 23 fkm - 0 fkm

Hármas-Körös: 91 fkm - 0 fkm

Sió-csatorna: 23 fkm - 0 fkm

Velencei-tó

Fertő tó

Holland Királyság

Rajna

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketel-meer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, afgesloten Ij, Noordzeekanaal, Ijmuiden kikötő, Rotterdam kikötői terület, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Canal, Boven Rijn, Pannersdensch-csatorna, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rajna-csatorna, Veerse Meer, Schelde-Rajna-csatorna egészen a Volkeraknál levő torkolatig, Amer, Bergsche Maas, a Meuse Venlo alatt, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a Benelux kikötőtől keletre), Hartelkanaal

Osztrák Köztársaság

Duna: a német határtól a szlovák határig

Inn: a torkolattól a Passau-Ingling erőműig

Traun: a torkolattól az 1,80 km-ig

Enns: a torkolattól a 2,70 km-ig

March: a 6,00 km-ig

Lengyel Köztársaság

- A Biebrza folyó az Augustowski-csatorna torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

- A Brda folyó a bydgoszczi Bydgoski-csatorna összefolyásától a Wisła folyó torkolatig

- A Bug folyó a Muchawiec folyó torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

- A Dąbie tó a belső tengervizekkel való határig

- Az Augustowski-csatorna a Biebrza folyóval való összefolyásától az államhatárig, a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal együtt

- A Bartnicki-csatorna a Ruda Woda tótól a Bartężek tóig, a Bartężek tóval együtt

- A Bydgoski-csatorna

- Az Elbląski-csatorna a Druzno tótól a Jeziorak tóig és a Szeląg Wielki tó, ezekkel a tavakkal és a csatorna mentén levő tavakkal együtt, valamint egy mellékút Zalewo irányába a Jeziorak tótól az Ewingi tóig, mindkét tavat beleértve

- A Gliwicki-csatorna a Kędzierzyński-csatornával

- A Jagielloński-csatorna az Elbląg folyóval való összefolyástól a Nogat folyóig

- A Łączański-csatorna

- A Ślesiński-csatorna a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal és a Gopło tóval

- A Żerański-csatorna

- A Martwa Wisła folyó a przegalinai Wisła folyótól a belső tengervizekkel való határig

- A Narew folyó a Biebrza folyó torkolatától a Wisła folyó torkolatáig, a Zegrzyński tóval együtt

- A Nogat folyó a Wisła folyótól a Wisła-lagúnabeli torkolatig

- A (felső) Noteć folyó a Gopło tótól a Górnonotecki-csatornával, a Górnonotecki-csatornával és az (alsó) Noteć folyóval való összefolyásig, a Bydgoski-csatornától a Warta folyó torkolatig

- A Nysa Łużycka folyó Gubintól az Odera folyó torkolatáig

- Az Odera folyó Racibórz városától a keleti-Odera folyóval való összefolyásig, amely a Regalica folyóba fordul a klucz-ustowói áttöréstől, azzal a folyóval és mellékágaival együtt a Dąbie tóig, valamint az Odera folyó egy mellékútja az Opatowice zsiliptől Wrocław városában

- A nyugati Odera folyó egy widuchowai duzzasztógáttól (az Odera folyó 704,1 km-je) a belső tengervizekkel való határig, mellékágakkal együtt, valamint a klucz-ustowói áttörés, ami a keleti Odera folyót köti össze a nyugati Odera folyóval

- A Parnica folyó és a Parnicki áttörés a nyugati Odera folyótól a belső tengervizekkel való határig

- A Pisa folyó a Roś tótól a Narew folyó torkolatáig

- A Szkarpawa folyó a Wisła folyótól a Wisła-lagúnabeli torkolatig

- A Warta folyó a Ślesiński-lagúnától az Odera folyó torkolatáig

- A Wielkie Jeziora Mazurskie rendszere, amely körbeöleli a piszi Roś tótól (azt is beleértve) a węgorzewói Węgor-zewski-csatornáig (azt is beleértve) vezető fő útvonalat alkotó folyókkal és csatornákkal összekötött tavakat, a következő tavakkal együtt: Seksty Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty és Święcajty a Giżycki-csatornával és a Niegociński-csatornával, valamint a Piękna Góra-csatornával együtt, továbbá a ryni Ryńskie tó egy mellékútja (beleértendő) Nidzkie tóig (3 km-ig, amely egy határt alkot a „Nidzkie rezervátummal”), a következő tavakkal együtt: Bełdany Guzianka Mała és Guzianka Wielka

- A Wisła folyó a Przemsza folyó torkolatától a Łączański-csatornával való összefolyásig, valamint e csatorna skawinai torkolatától a Wisła folyó Gdański-öbölbeli torkolatáig, nem tartozik bele a Włocławski víztározó

Románia

Duna: a szerb-román határtól (1 075 km) a Sulinai-ágon át a Fekete-tengerig

Duna-Fekete-tenger-csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-énél Cernavodă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 64,410 km-e) a Constanta Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna »0« km-e)

Poarta Albă-Midia Năvodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tenger-csatorna 29,410 km-énél Poarta Albă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 27,500 km-e) a midiai kikötőig (a csatorna »0« km-e)

Szlovák Köztársaság

Duna: Devíntől (1 880,26 fkm) a szlovák-magyar határig

Egyesült Királyság

SKÓCIA

Leith (Edinburgh) A kikötőgátakon belül

Glasgow Strathclyde Loch

Crinan-csatorna Crinan Ardrishaigig

Kaledóniai-csatorna A csatorna szakaszai

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Lagan folyó A Lagan Weir duzzasztógát Stranmillisig

ANGLIA KELETI PARTJA

Wear folyó (nem árapályos) Régi vasúti híd, Durham a Prebends hídig, Durham

Tees folyó A Tees duzzasztógáttól felfelé a folyón

Grimsby dokk A zsilipeken belül

Immingham dokk A zsilipeken belül

Hull dokkok A zsilipeken belül

Boston dokk A zsilipkapukon belül

Aire és Calder Navigation A Goole dokkok Leedsig, összefolyás a leedsi és liverpooli csatornával; a Bank Dole összefolyása a Selbyvel (az Ouse folyó zsilipje); a Castleford összefolyása a Wake-fielddel (Falling zsilip)

Ancholme folyó A Ferriby zsilip Briggig

Calder és Hebble-csatorna Wakefield (Falling zsilip) a Broadcut felső zsilipig

Foss folyó Az Ouse folyóval való (kék híd) összefolyástól a Monk hídig

Fossdyke-csatorna A Trent folyóval való összefolyás a Brayford tóba

Goole dokk A zsilipkapukon belül

Hornsea Mere Az egész csatorna

Hull folyó A Struncheon Hill zsiliptől a Beverley patakig

Market Weighton-csatorna A Humber folyó zsilipjétől a Sod Houses zsilipig

New Junction-csatorna Az egész csatorna

Ouse folyó ANaburn zsiliptől Nun Monktonig

Sheffield és a Dél-Yorkshire-csatorna A Keadby zsilip a Tinsley zsilipig

Trent folyó A Cromwell zsilip Shardlow-ig

Witham folyó A Boston zsilip a Brayford tóig (Lincoln)

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI RÉSZE

Severn folyó A Llanthony és Maisemore duzzasztógát felett

Wye folyó Monmouth felett

Cardiff Roath Park tó

Port Talbot A körbezárt dokkokon belül

Swansea A körbezárt dokkokon belül

Dee folyó A Barrelwell Hill vízkiemelő pont felett

Mersey folyó A dokkok (a Seaforth dokk nem tartozik bele)

Lune folyó A Glasson dokk felett

Avon folyó (Midland) A Tewkesbury zsilip Eveshamig

Gloucester A Gloucester városi dokkok Gloucester/Sharpness-csatorna

Hollingworth tó Az egész tó

Manchester hajócsatorna Az egész csatorna és a Salford dokkok beleértve az Irwell folyót is

Pickmere tó Az egész tó

Tawe folyó A tengeri duzzasztógát/jachtkikötő és a Morfa atlétikai stadion között

Rudyardtó Az egész tó

Weaver folyó Northwich alatt

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Nene folyó Wisbech Cut és a Nene folyó Dog-ig-páros zsilipben

Great Ouse folyó Kings Lynn Cut és a Great Ouse folyó a nyugat-Lynn Road híd alatt

Yarmouth A Yare folyó torkolata az északi és déli bejárati kikötőgátak végpontjain keresztül húzott vonaltól beleértve Breydon Watert

Lowestoft A Lowestoft kikötő a Mutford zsilip alatt a külső kikötő bejárati kikötőgátjain keresztül húzott vonalig

Alde és Ore folyó Az Ore folyó Westrow-foki bejárata felett

Deben folyó A Deben folyó Felixstowe komphoz való bejárata felett

Orwell folyó és Stour folyó A Fagbury-foktól a Shotley-fokig húzott vonaltól az Orwell folyón az Ipswich dokkig; valamint az Erwarton Nessen keresztülhúzott észak-dél irányú vonaltól a Stour folyón Manningtree-ig

Chelmer és Blackwater-csatorna A Beeleigh zsiliptől keletre

Temze és mellékfolyói A Temze az oxfordi Teddington zsilip felett

Adur folyó és Southwick-csatorna Az Adur folyó a Tarmac Wharf nyugati vége felett és a Southwick csatornán belül

Arun folyó Az Arun folyó a Littlehampton jachtkikötő felett

Ouse folyó (Sussex) Newhaven Az Ouse folyó az északi rakpart északi vége felett

Bewl Water Az egész tó

Grafham Water Az egész tó

Rutland Water Az egész tó

Thorpe Parktó Az egész tó

Chichester A Cobnor-fokot és a Chalkdock-fokot összekötő vonaltól keletre

Christchurch A Christchurch kikötőn belül, a Run nem tartozik bele

Exeter-csatorna Azegész csatorna

Avon folyó (Avon) Bristol városi dokkok A Netham gát a Pulteney duzzasztógátig

III. FEJEZET

4. zóna

Belga Királyság

Az egész belga hálózat, kivéve a 3. zónában levő víziutakat

Cseh Köztársaság

Minden, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Németországi Szövetségi Köztársaság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónán kívüli belvízi víziút

Francia Köztársaság

Az összes francia belvízi víziút, az 1., 2. és a 3. zónában levőkön kívül

Horvát Köztársaság

Valamennyi, a 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút;

Olasz Köztársaság

Az összes hajózható nemzeti víziút.

Litván Köztársaság

Az egész litván hálózat

Luxemburgi Nagyhercegség

Moselle

Magyarország

Valamennyi, a 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Holland Királyság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb folyó, csatorna és beltenger

Osztrák Köztársaság

Thaya: Bernhardsthalig

March: a 6,00 km felett

Lengyel Köztársaság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Románia

A 3. zónára vonatkozó szakaszban fel nem sorolt valamennyi egyéb víziút

Szlovák Köztársaság

Valamennyi, a 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Egyesült Királyság

SKÓCIA

Ratho és Linlithgow Union csatorna Az egész csatorna

Glasgow ForthésClyde csatorna Monkland-csatorna - Faskine és Drumpellier szakaszok Hogganfield Loch

ANGLIA KELETI RÉSZE

Ancholme folyó Brigg a Harram Hill zsilipig

Calder és Hebble csatorna A Broadcut Top zsilip a Sowerby hídig

Chesterfield csatorna Nyugat-Stockwith Worksopig

Cromford csatorna Az egész csatorna

Derwent folyó Az Ouse folyóval való összefolyástól a Stamford hídig

Driffield Navigation A Struncheon Hill zsiliptől Great Driffieldig

Erewash csatorna A Trent zsilip a Langley Mill zsilipig

Huddersfield csatorna A Calderrel és a Hebble-lel való összefolyás a Coopers hídnál a huddersfieldi Hudders-field Narrow csatornáig Ashton-Under-Lyne és Huddersfield között

Leeds és Liverpool csatorna A Leeds folyó zsilipjétől Skipton Wharf-ig

Light Water Valley tó Az egész tó

A Mere, Scarborough Az egész tó

Ouse folyó A Nun Monkton tó felett

Pocklington csatorna A Derwent folyóval való összefolyástól a Melbourne medencéig

Sheffield és a dél-yorkshire-i csatorna A Tinsley zsilip Sheffieldig

Soar folyó A Trent összefolyása Loughborough-ig

Trent és Mersey csatorna Shardlow a Dellow Lane zsilipig

Ure folyó és Ripon-csatorna Az Ouse folyóval való összefolyástól a Ripon-csatornáig (Ripon medence)

Ashton csatorna Az egész csatorna

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI RÉSZE

Avon folyó (Midland) Evesham felett

Birmingham-csatorna Az egész csatorna

Birmingham és Fazeley csatorna Az egész csatorna

Coventry-csatorna Az egész csatorna

Grand Union-csatorna (a Napton összefolyástól Birmingham és Fazeleyig A csatorna egész szakasza

Kennet és Avon-csatorna (Bath Newburyig) A csatorna egész szakasza

Lancaster-csatorna Az egész csatorna

Leeds és Liverpool-csatorna Az egész csatorna

Llangollen-csatorna Az egész csatorna

Caldon-csatorna Az egész csatorna

Peak Forest-csatorna Az egész csatorna

Macclesfield-csatorna Az egész csatorna

Monmouthshire és Brecon-csatorna Az egész csatorna

Montgomery-csatorna Az egész csatorna

Rochdale-csatorna Az egész csatorna

Swansea-csatorna Az egész csatorna

Neath és Tennant-csatorna Az egész csatorna

Shropshire Union-csatorna Az egész csatorna

Staffordshire és Worcester-csatorna Az egész csatorna

Stratford-upon-Avon-csatorna Az egész csatorna

Trent folyó Az egész folyó

Trent és Mersey-csatorna Az egész csatorna

Weaver folyó Northwich felett

Worcester és Birmingham-csatorna Az egész csatorna

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Nene folyó Dog felett-kettős zsilipben

Great Ouse folyó Kings Lynn a nyugat-lynni közúti híd felett. A Great Ouse folyó és minden kapcsolódó fenlandi vízi út, beleértve a Cam folyót és a közepes szintű utat

Norfolki és suffolki tavak Minden hajózható árapály és nem árapály folyó, tó, csatorna és vízi út a norfolki és suffolki tavakon belül, beleértve az Oulton tavat, a Waveney folyókat, Yare-t, Bure-t, Ant-et és Thurne-t, kivéve a Yarmouth és Lowestoft esetében meghatározottakat

Blyth folyó A Blyth folyó bejárata Blythburgh-ig

Alde és Ore folyó Az Alde folyó a Westrow-fok felett

Deben folyó A Deben folyó a Felixstowe komp felett

Orwell folyó Stour folyó Minden vízi út a Stour folyón Manningtree felett

Chelmer és Blackwater-csatorna A Beeleigh zsiliptől nyugatra

Temze és mellékfolyói A Stort és a Lee folyó a Bow patak felett. A Grand Union-csatorna a Brentford zsilip felett és a Regents-csatorna a Limehouse medence felett, továbbá valamennyi kapcsolódó csatorna. A Wey folyó a Temze zsilip felett. A Kennet és Avon-csatorna. A Temze Oxford felett. Az Oxford-csatorna

Medway folyó és a Swale A Medway folyó az Allington zsilip felett

Stour folyó (Kent) A Stour folyó a Flagstaff Reach-nél levő kikötőhely felett

Doveri kikötő Az egész kikötő

Rother folyó A Rother folyó és a Royal Military-csatorna a Scots Float zsilip felett és a Brede folyó a bejárati zsilip felett

Brighton A Brighton belső jachtkikötő a zsilip felett

Wickstead Parktó Az egész tó

Kennet és Avon-csatorna Az egész csatorna

Grand Union-csatorna Az egész csatorna

Avon folyó (Avon) A Pulteney duzzasztógát felett

Bridgewater-csatorna Az egész csatorna

2. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez51

Az 1., 2., 3. és 4. zónába sorolt belvízi utakon
üzemeltetett hajók és úszómunkagépek szemleszabályzata

I. RÉSZ

1. Fejezet

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.01 cikk

Fogalommeghatározások

A Szemleszabályzat alkalmazásában:

Az úszólétesítmények típusai

1.    Úszólétesítmény – hajó, továbbá úszómű vagy úszómunkagép;

2.    Hajó – belvízi vagy tengeri hajó;

3.    Belvízi hajó – kizárólag vagy főleg belvízi közlekedésre tervezett hajó;

4.    Tengeri hajó – tengeri hajóként nyilvántartott hajó;

5.    Önjáró teherhajó – önjáró tartály- vagy szárazáruszállító hajó;

6.    Önjáró tartályhajó – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó;

7.    Önjáró szárazáruszállító hajó – olyan áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó, amely nem tartályhajó;

8.    Csatornadereglye – olyan legfeljebb 38,5 m hosszú és 5,05 m széles belvízi hajó, amely általában csatornákon vagy kizárólag a hajózási hatóság által meghatározott vízterületen közlekedik;

9.    Vontatóhajó – kifejezetten vontatási műveletekre épített hajó;

10.    Tolóhajó – kifejezetten tolt kötelék továbbítására épített hajó;

11.    Uszály – szárazáruszállító vagy tartályuszály;

12.    Tartályuszály – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé;

13.    Szárazáruszállító uszály – áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé és nem tartályuszály;

14.    Bárka – tartálybárka, szárazáruszállító bárka vagy hajón szállítható bárka;

15.    Tartálybárka – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek;

16.    Szárazáruszállító bárka – áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek és nem tartálybárka;

17.    Hajón szállítható bárka – tengeri hajón való szállításra és belvízi úton való közlekedésre épített bárka;

18.    Személyhajó – 12 főnél több utas szállítására épített és felszerelt termes vagy kabinos hajó;

19.    Vitorlás személyhajó – elsősorban vitorlával való hajtásra épített és felszerelt személyhajó;

20.    Termes személyhajó – hálóhelyes utaskabinokkal nem rendelkező személyhajó;

21.    Kabinos hajó – hálóhelyes utaskabinokkal rendelkező személyhajó;

22.    Gyorsjáratú hajó – 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel közlekedni képes géphajó a kishajók kivételével;

23.    Úszómunkagép – munkagépekkel felszerelt, műveletezésre képes úszólétesítmény, mint például úszódaru, úszókotró berendezés, cölöpverő, elevátor;

24.    Munkaterületi úszólétesítmény – munkaterületeken történő felhasználásra épített és felszerelt úszólétesítmény, mint például fenékürítős, billenő vagy fedélzetes dereglye, úszómű vagy kőszóró hajó;

25.    Kedvtelési célú hajó – olyan sport- és kedvtelési célra szolgáló kishajó, amely nem személyhajó;

26.    Szolgálati csónak – a hajó közlekedésre, felkutatásra, mentésre és munkavégzésre használt csónakja;

27.    Úszómű – helyváltoztatásra általában nem szolgáló úszólétesítmény, mint például úszó fürdőmedence, dokk, kikötőponton vagy csónakház, amennyiben az nem úszómunkagép;

28.    Úszóanyagok köteléke – tutaj, továbbá vízen helyváltoztatásra alkalmassá tett és hajónak, illetve úszóműnek nem tekinthető egyéb létesítmény, tárgy vagy kötelék;

Kötelékek

29.    Kötelék – úszólétesítmények mereven csatolt vagy vontatott köteléke;

30.    Alakzat – a kötelék összeállítási formája;

31.    Merev kötelék – tolt kötelék vagy mellévett alakzatok;

32.    Tolt kötelék – az úszólétesítmények merev összecsatolása, amelyek közül legalább egy a köteléket továbbító [tolóhajó(k)] előtt található; merevnek kell tekinteni azt a köteléket is, amely egy toló és egy tolt úszólétesítményből áll, amelyek összecsatolása vezérelt együttmozgást tesz lehetővé;

33.    Mellévett alakzat – hosszirányban oldalával egymáshoz mereven csatolt úszólétesítmények olyan köteléke, amelyben egy sem helyezkedik el a köteléket továbbító géphajó előtt;

34.    Vontatott kötelék – egy vagy több hajóból, úszómunkagépből, úszóműből vagy úszóanyagok kötelékéből álló kötelék, amelyet a kötelékhez tartozó egy vagy több géphajó vontat;

Az úszólétesítmények különleges terei

35.    Főgéptér – a hajót hajtó gépek elhelyezésére szolgáló helyiség;

36.    Géptér – olyan helyiség, amelyben belső égésű motorok vannak elhelyezve;

37.    Kazántér – olyan helyiség, amelyben a gőz előállítására vagy a termikus folyadék melegítésére tervezett, tüzelőanyaggal működő berendezés található;

38.    Zárt felépítmény – a fedélzethez szilárd és vízmentes falakkal csatlakozó folytonos és vízmentes építmény;

39.    Kormányállás – az a helyiség, amelyben az úszólétesítmény vezetéséhez szükséges kezelő- és ellenőrző készülékek helyezkednek el;

40.    Lakótér – az úszólétesítményen folyamatosan tartózkodó személyek részére szolgáló terek, beleértve a konyhákat, élelmiszerraktárakat, mosdókat, mosogatókat, mosodákat, előtereket és folyosókat, kivéve a kormányállást;

41.    Utastér – az utasok által a hajón való használatra szolgáló területek, valamint zárt terek, mint például a társalgók, irodák, üzletek, fodrászszalonok, szárítóhelyiségek, mosodák, szaunák, mosdók, mosóhelyiségek, folyosók, átjárók és fallal nem elkerített lépcsők;

42.    Vezérlőközpont – a kormányállás, továbbá az a hely, ahol a vészüzemi energiaszolgáltató berendezés vagy annak részei találhatók, illetve az a hely, ahol olyan központ van, ahol állandóan tartózkodnak a személyzet tagjai, mint például a tűzjelző berendezésnél, az ajtók távvezérlésénél vagy a tűzcsappantyúknál;

43.    Lépcsőakna – a belső lépcső vagy lift aknája;

44.    Szalon – a lakó- vagy utastérben elhelyezkedő helyiség. A személyhajókon a konyhák nem tekinthetők szalonnak;

45.    Konyha – olyan helyiség, ahol tűzhely vagy más, hasonló főzőberendezés található;

46.    Raktárhelyiség – gyúlékony folyadékok tárolására használt vagy olyan tárolóhelyiség, amelynek alapterülete a 4 m2-t meghaladja;

47.    Raktér – a hajónak elől és hátul válaszfallal határolt, nyitott vagy raktártetővel zárható, a csomagolt vagy ömlesztett rakomány, illetve a hajótest részét nem képező (különálló) tartályok befogadására alkalmas része;

48.    Beépített tartály – a hajótestben kialakított vagy a hajón rögzített különálló tartály;

49.    Munkavégzési terület – a személyzet tevékenységére szolgáló terület, beleértve a járódeszkát, a lendítő rudat és a szolgálati csónakot is;

50.    Közlekedési út – személyek mozgására, áruk mozgatására szolgáló tér;

51.    Biztonsági terület – a hajótest középsíkjától párhuzamosan 1/5 BWL távolságra, a legnagyobb merülés síkjában futó, kívülről függőleges felülettel határolt tér;

52.    Gyülekezőhelyek: a hajó különlegesen védett területei, ahol az utasok veszély esetén gyülekeznek;

53.    Evakuálási területek – a munkavégzési terület azon része, ahonnan a személyek evakuálását el lehet végezni;

Hajóműszaki fogalmak

54.    Legnagyobb merülés síkja – a legnagyobb megengedett merüléshez tartozó vízvonal síkja;

55.    Biztonsági távolság – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni;

56.    Maradó biztonsági távolság – a hajó megdőlésekor a rendelkezésre álló függőleges távolság a víz szintje és a bemerült oldal azon legalsó pontja között, amelyen túl a hajó nem tekinthető vízmentesnek;

57.    Szabadoldal (f) – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík közötti függőlegesen mért távolság, amely a fedélzet felső élének legalacsonyabb pontján vagy – fedélzet hiányában – a folytonos oldallemezelés felső élének legalacsonyabb pontján halad át;

58.    Maradó szabadoldal – a hajó megdőlésekor rendelkezésre álló függőleges távolság a víz szintje és a fedélzetnek a vízbemerült oldalon lévő legalsó pontjánál levő felső éle között, illetve ha nincs fedélzet, a hajó állandó oldala felső élének legalsó pontja között;

59.    Biztonsági peremvonal – olyan elméleti vonal a hajóoldalon, amely legalább 100 mm-rel a válaszfalfedélzet alatt vagy legalább 100 mm-re a hajóoldal legmélyebb, nem vízmentes pontján halad át. Válaszfalfedélzet hiányában olyan vonalat kell felvenni, amely legalább 100 mm-rel azalatt a legmélyebb vonal alatt halad, ameddig a hajó oldala vízmentesnek tekinthető;

60.    Vízkiszorítási térfogat () – a hajó vízbe merülő térfogata, m3;

61.    Vízkiszorítási tömeg (Ä) – a hajo teljes tömege, beleértve a rakományt, t;

62.    Hasábos teltség (CB) – a vízkiszorítási térfogat és az LWL hossz, a BWL szélesség és a T merülés szorzatának viszonyszáma;

63.    Szélnek kitett felület (Av) – a hajó merülésvonal feletti részének vetülete, m2;

64.    Válaszfalfedélzet – az a fedélzet, amelyhez a megkövetelt vízmentes válaszfalak nyúlnak és amelytől a szabadoldalt mérik;

65.    Válaszfal – adott magasságú, általában függőleges, a hajót terekre osztó, a fenék, a külhéj vagy másik válaszfal által határolt fal;

66.    Keresztválaszfal – a hajó egyik oldalától a másik oldalig nyúló válaszfal;

67.    Fal – általában függőleges irányú elválasztó felület;

68.    Térhatároló fal – nem vízmentes fal;

69.    Hossz (L) – a hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül;

70.    Legnagyobb hossz (LOA) – az úszólétesítmény legnagyobb hossza m-ben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket;

71.    Vízvonalhossz (LWL) – a hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza, m;

72.    Szélesség (B) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve (beleértve a lapátkereket, a dörzssínt és hasonló szerkezeteket), m;

73.    Legnagyobb szélesség (BOA) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve, beleértve az összes állandó szerkezeteket, mint pl. a lapátkereket, a dörzssínt, a gépészeti és hasonló szerkezeteket, m;

74.    Szélesség a vízvonalon (BWL) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig a legnagyobb merülés síkján mérve, m;

75.    Oldalmagasság – a hajótest legalsó pontja vagy a gerinc és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság, m;

76.    Merülés (T): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevétele nélkül) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;

76a.    Teljes merülés (TOA): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevételével) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;

77.    Mellső függély – a hajótest és a legnagyobb merülés síkjának mellső metszéspontján keresztül húzott függőleges vonal;

78.    Fedélzeti oldaljáró tiszta szélessége – fedélzet oldalsó részén a nyíláskeret legkiugróbb részén keresztül húzott függőleges vonal és a fedélzet szélén levő szegély (védőkorlát, lábvédő léc) belső éle közötti távolság;

Kormányberendezés

79.    Kormányberendezés – a hajó kormányzásához mint az 5. fejezetben megállapított műveletképesség biztosításához szükséges valamennyi berendezés;

80.    Kormány – a kormány vagy a kormányok a kormányszárral, beleértve a kormánynegyedet és a kormánygéppel való összekötés elemeit;

81.    Kormánygép – a kormányberendezésnek a kormány kihajtását közvetlenül végző része;

82.    Kormányhajtás – a kormánygépnek az energiaforrás és a kormánygép közötti hajtóműve;

83.    Energiaforrás – a kormányhajtás és vezérlés energiaellátása fedélzeti hálózatról, akkumulátorról vagy belsőégésű motorról;

84.    Kormányvezérlés – a kormányhajtás vezérlését szolgáló részegységek és áramkörök;

85.    Kormányhajtó egység – a kormánygép hajtó egysége, ennek vezérlése és energiaforrása;

86.    Kézi hajtás – kézi kormánykihajtás mechanikus áttételen keresztül, rásegítő energiaforrás nélkül;

87.    Kézi-hidraulikus hajtás – kézi kormánykihajtás hidraulikus erőátvitellel;

88.    Fordulási szögsebesség szabályozó – a meghatározott érték alapján a hajó fordulási szögsebességét beállító és fenntartó berendezés;

89.    Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás – olyan módon berendezett és felszerelt kormányállás, hogy a hajót egy személy tudja a radarhajózás során vezetni;

A szerkezeti elemek és anyagok jellemzői

90.    Vízmentes – az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva, hogy a víz áthatolását megakadályozza;

91.    Fröccsenő víz- és időjárásálló – az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva, hogy szokásosan előforduló viszonyok közt csak jelentéktelen vízmennyiséget enged át;

92.    Gáztömör – az a részegység vagy berendezés, amely úgy van kialakítva, hogy gázok vagy gőzök áthatolását megakadályozza;

93.    Nem éghető – az az anyag, amely nem gyújtható meg és nem fejleszt gázokat olyan mennyiségben, hogy azok a kb. 750 °C-ra való hevítés során maguktól meggyulladjanak;

94.    Nehezen éghető – az az anyag, amely saját maga vagy legalább felülete nehezen gyújtható meg és amely a tűz terjedését a 15.11 cikk 1. pont (c) alpontban meghatározott eljárás szerint megfelelő módon korlátozza;

95.    Tűzállóság – a szerkezeti elemek vagy szerkezetek jellemzője a 15.11 cikk 1. pont (d) alpont szerinti vizsgálati eljárással hitelesítve;

96. Tűzállósági Vizsgálati Módszerek Szabályzata – a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Tengerészeti Biztonsági Bizottságának MSC.61(67) határozatával elfogadott tűzállósági vizsgálati módszerek alkalmazására vonatkozó nemzetközi szabályzat;

Egyéb fogalmak

97.    Hajóosztályozó társaság – olyan hajóosztályozó társaság, amelyet a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagytak;

97a.    Navigációs fények – a jelzőlámpák által kibocsátott, hajók jelzésére szolgáló fények;

97b.    Fényjelzések – a vizuális vagy hangjelzéseket kiegészítő fények;

98.    Radarberendezés – a környezetet és a forgalmat érzékelő és megjelenítő elektronikus navigációs segédeszköz;

99.    Belvízi ECDIS – szabványos belvízi elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer, amely megjeleníti a belvízi elektronikus hajózási térképekből kiválasztott információkat és a úszólétesítmény egyéb érzékelőiből származó tetszés szerinti információkat;

100.    Belvízi ECDIS berendezés – belvízi elektronikus hajózási térképeket megjelenítő berendezés, amelyet kétféle módban lehet működtetni: információs módban és navigációs módban;

101.    Információs mód – a belvízi ECDIS csak információra történő használata a radar rátöltése nélkül;

102.    Navigációs mód – a belföldi ECDIS vízijármű navigálására történő használata a radar rátöltésével;

103.    Kiszolgáló személyzet – személyhajón valamennyi olyan alkalmazott, aki nem tagja a hajó személyzetének;

104.    Mozgáskorlátozott személyek – a közforgalmú közlekedés használatában különleges problémákkal szembesülő személyek, úgymint az idősek és a mozgássérültek, valamint az érzékszervi hiányosságokkal rendelkezők, a tolószékben ülők, a terhes nők és a kisgyermekeket kísérők;

105.    Közösségi bizonyítvány – belvízi nagyhajóra az illetékes hatóság által kiadott bizonyítvány, amely igazolja a Szemleszabályzatban foglalt műszaki követelményeinek való megfelelést.

106.    szakértő – illetékes hatóság, valamint jogszabályban vagy hatóság által felhatalmazott szervezet képviseletében eljáró személy, aki a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat ismeri és jogosult rendszereket, berendezéseket megvizsgálni és azokról szakvéleményt, szakértői jelentést készíteni;

107.    hozzáértő személy – olyan személy, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján ismeri a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat, és fel tudja mérni a rendszerek és berendezések üzembiztonságát.

1.02 cikk

Alkalmazási kör

1. A Szemleszabályzat alkalmazási köre

(a) a 20 m vagy annál hosszabb hajókra,

(b) a 100 m3 vagy annál nagyobb L.B.T szorzatú hajókra

c) a belvízi árufuvarozásra szolgáló legalább 20 tonna hordképességű és

(ca) 100 m3 -nél kisebb L, B, T szorzatú, vagy

(cb) 20 méternél rövidebb hajókra

terjed ki.

2. Főméreteiktől függetlenül a Szemleszabályzatot kell alkalmazni

(a) a nagyhajók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló hajókra,

(b) a személyzeten kívül több mint 12 személy szállítására szolgáló személyhajókra,

(c) az úszómunkagépekre.

3. Nem tartoznak Szemleszabályzat alkalmazási körébe:

(a)    a hadihajók, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik,

(b)    a tengeri hajók – beleértve a tengeri vontatókat és tolóhajókat –, amelyek ideiglenesen belvízi utakon közlekednek, ha a Szemleszabályzat eltérően nem rendelkezik és amennyiben ezek a hajók rendelkeznek az alábbiakkal:

(ba)    megfelelőségi – vagy azzal egyenértékű – bizonyítvány az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény* (SOLAS) tekintetében, megfelelőségi – vagy azzal egyenértékű – bizonyítvány a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény** (LL) tekintetében és a nemzetközi olajszennyezésmegelőzési bizonyítvány a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezménynek*** (MARPOL) való megfelelés tekintetében meghatározott, vagy

(bb)    olyan személyhajók tekintetében, amelyek nem tartoznak a (ba) alpontban meghatározott egyezmények hatálya alá, a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendeletnek megfelelően kiállított személyhajó biztonsági bizonyítvány.

1.03 cikk

Hajóbizonyítvány

Nem magyar lobogó alatt Magyarország területén közlekedő úszólétesítménynek rendelkeznie kell közösségi, dunai vagy rajnai hajóbizonyítvánnyal, illetve a lobogó szerinti hajózási hatóság által kiállított, Magyarország által elismert hatályos hajóokmánnyal (az elismerésre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni az olyan lobogó alatt közlekedő úszólétesítményekre, amelyek nemzetközi szerződés alapján a nemzeti elbánás szabályai alá tartoznak).

1.04 cikk

Különleges vizeken közlekedő úszólétesítmények

Azoknak az úszólétesítményeknek a hajózási alkalmasságát, amelyek csak víziútnak nem nyilvánított vízterületen vagy az 1-3. zónába nem tartozó víziúton közlekednek, az illetékes hajózási hatóság szemlebizottsága meghatározott vízterületre korlátozva állapítja meg. Ebben az esetben az úszólétesítménynek meg kell felelnie a 19. fejezet előírásainak.

1.05 cikk

Tengeri hajók

Tengeri hajóknak rendelkezniük kell az 1.02 cikk 3. pontja (b) alpont (ba) és (bb) alpontjában foglalt bizonyítványokkal, amennyiben azok ilyenekkel nem rendelkeznek, azokat az 5. melléklet szerinti bizonyítvány helyettesíti, amely az abban meghatározott vízterületre hajózásra alkalmasságukat igazolja. Ebben az esetben meg kell felelniük a 20. fejezetnek.

1.06 cikk

Átmeneti rendelkezések

A Szemleszabályzat előírásait a rendelet átmeneti rendelkezései és a 24. fejezetben foglaltak szerint kell alkalmazni.

1.07 cikk

Utasítások a szemlebizottság részére

A hajózási hatósági szemlék végrehajtásának egységes közösségi gyakorlata érdekében elfogadott utasításokat a 2. melléklet 2. függeléke tartalmazza.”

2. Fejezet

ELJÁRÁS

2.01 cikk

Szemlebizottság

1. A hajózási hatóság szemlebizottságo(ka)t működtet. A szemlebizottság a hajózási hatóság nevében jár el.

2. A szemlebizottság elnöke egy a hajózási hatóság kormánytisztviselői közül kijelölt szakember, tagjai a hajózási hatóság által felkért

(a)    a belvízi hajók és gépészeti berendezéseik tervezésében jártas szakértő és

(b)    az ellenőrizendő hajó vezetésére feljogosító képesítő okmánnyal rendelkező személy.

3. A szemlebizottság elnökét és tagjait a hajózási hatóság jelöli ki. Az elnöknek és a tagoknak – a hajózási hatóság köztisztviselőit kivéve – feladataik átvételekor írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy azokat teljesen függetlenül fogják végrehajtani.

4. A szemlebizottság(ok) tevékenységük támogatására szakértőket vonhatnak be.

2.02 cikk

Szemlekérelem

1. Az úszólétesítmény tulajdonosának, aki az üzembe helyezéshez szükséges, valamint az időszakos megfelelőséget tanúsító bizonyítvány kiadását kívánja kérelmezni, a választása szerinti – hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező – szemlebizottságot kijelölő hatósághoz a 8. melléklet függeléke szerinti adattartalmú kérelmet kell benyújtani. A kijelölt szemlebizottság határozza meg azokat a dokumentumokat, amelyeket részére be kell terjeszteni.

2. Olyan úszólétesítményre, amelyre a Szemleszabályzat hatálya nem terjed ki, a tulajdonos vagy megbízottja kérelmezheti hajóokmány kiadását. A kérelemnek helyt kell adni, amennyiben az úszólétesítmény az e szabályzatban foglaltaknak eleget tesz.

2.03 cikk

Az úszólétesítmény kiállítása szemlére

1. A tulajdonosnak az úszólétesítményt üresen, tisztán és felszerelve kell szemlére – beleértve a köbözést is – kiállítania. A szemle során meg kell adnia a szükséges segítséget, például egy megfelelő csónakot és személyzetet kell rendelkezésre bocsátania, továbbá szabaddá kell tennie a hajótest vagy a berendezések olyan részeit, amelyek közvetlenül nem hozzáférhetők vagy nem láthatók.

2. A szemlebizottságnak az úszólétesítmény első szemléje során azt a parton kell megszemlélnie. A parti szemle elhagyható, amennyiben osztályozási bizonyítvány vagy egy elismert hajóosztályozó társaság bizonylata, amely szerint az építés ennek a társaságnak az előírásai szerint történt, bemutatásra kerül, illetve ha egy olyan bizonyítványt mutatnak be, amely igazolja, hogy a parton végzett szemlét egy másik hatóság már elvégezte más célból. Időszakos vagy rendkívüli vizsgálatnál a szemlebizottság parti szemlét rendelhet el. A szemlebizottságnak a géphajók és a kötelékben való továbbításra szolgáló úszólétesítmények első vizsgálatánál, továbbá a hajtó berendezés vagy a kormányberendezés jelentős változtatásánál próbauta(ka)t kell végeztetnie.

3. A szemlebizottság pótlólagos szemlé(ke)t és próbauta(ka)t vagy további vizsgálatokat rendelhet el. Ugyanez érvényes az építés során.

2.04 cikk

A közösségi hajóbizonyítvány, illetőleg az úszómunkagép-bizonyítvány megadása

1. Ha az úszólétesítmény szemléje során a szemlebizottság megállapítja, hogy az úszólétesítmény a rendeletben foglalt követelményeknek megfelel, a kérelmező számára kiállítja az 5. mellékletben foglalt minta szerinti üzemképességet igazoló közösségi hajóbizonyítványt, illetőleg úszómunkagép-bizonyítványt (a továbbiakban együtt: közösségi hajóbizonyítvány), illetve amennyiben az úszómunkagépet Magyarország határain kívül kívánják üzemeltetni, a hajózási hatóság az 5. mellékletben szereplő minta szerinti közösségi hajóbizonyítványt állítja ki.

2. Ha a szemlebizottság megtagadja a közösségi hajóbizonyítvány megadását, úgy ezt annak okaival együtt határozatban (szemlejegyzőkönyv) közölnie kell a kérelmezővel.

3. A szemlebizottság azonosító jelét, ami a közösségi hajóbizonyítványba is bejegyzésre kerül, a közösségi hajóbizonyítvány sorszámával együtt, latin betűkkel és arab számokkal, amelyek magassága legalább 2 cm, jól látható helyen, az úszólétesítménynek ütközésektől védett és kopásnak kevéssé kitett szilárd helyén, letörölhetetlenül fel kell tüntetni.

2.05 cikk

Ideiglenes közösségi hajóbizonyítvány

1. A szemlebizottság ideiglenes közösségi hajóbizonyítványt adhat ki

(a) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyek közösségi hajóbizonyítvány kiállítása céljából az általuk választott illetékes szemlebizottság által kijelölt helyre kívánnak eljutni,

(b) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyek a 2.07 cikkben, 2.13 cikk 1. pontban vagy 2.14 cikkben felsorolt okok miatt átmenetileg nem rendelkeznek hajóbizonyítvánnyal,

(c) az úszólétesítményeknek, ha a vizsgálat után a közösségi hajóbizonyítvány még elkészítés alatt áll,

(d) az úszólétesítményeknek, amennyiben az 5. melléklet szerinti bizonyítvány kiadásának nem minden feltétele teljesült,

(e) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyeknek állapota baleset vagy káresemény következtében már nem egyezik meg a közösségi hajóbizonyítvány szerinti állapottal,

(f) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyekre vonatkozóan a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) I. Rész 1.21 cikk 1. pontja alapján a hajózási hatóság a különleges szállítási engedélyt az ideiglenes közösségi hajóbizonyítvány meglététől teszi függővé,

(g) úszólétesítményeknek, amelyek részére a szemlebizottság a 2.19 cikk 2. pontja szerinti egyenértékűséget azokra az esetekre hagyja jóvá, amelyekre az NKH Központi Hivatala még nem adott ki ajánlást.

2. Az ideiglenes közösségi hajóbizonyítvány az 5. mellékletben foglalt minta szerint kerül kiállításra, amennyiben az úszólétesítmény menetképessége megfelelően biztosítottnak fogadható el. Ez a bizonyítvány tartalmazza a szemlebizottság által szükségesnek tartott feltételeket és hatályos

(a) az 1. pont (a), (d)-(f) alpontig felsorolt esetekben egy egyszeri, meghatározott útra, egy méltányos időn belül, de legfeljebb egy hónapig,

(b) az 1. pont (b) és (c) alpont alatt felsorolt esetekben egy méltányos időre,

(c) az 1. pont (g) alpont szerinti esetekben hat hónapig. Ez csak az NKH Központi Hivatala hozzájárulásával hosszabbítható meg.

2.06 cikk

A közösségi hajóbizonyítvány időbeli hatálya

1. Új úszólétesítményre kiállított bizonyítvány

(a)    személyhajónál öt évig,

(b)    minden egyéb úszólétesítménynél tíz évig

hatályos.

2. Meglévő úszólétesítmény bizonyítványának időbeli hatályát a szemle eredményétől függően a hajózási hatóság állapítja meg, azonban az nem haladhatja meg az 1. pontban megállapított időtartamot.

2.07 cikk

Bejegyzések és módosítások a közösségi hajóbizonyítványban

1. Az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője a hatóság tudomására hoz minden, a hajó nevében vagy tulajdonjogában bekövetkezett változást, újabb köbözési eredményt, a bejegyzésben vagy honi kikötőben történt változást, és a közösségi bizonyítványt az említett hatósághoz elküldi módosításra.

2. A közösségi hajóbizonyítványba minden bejegyzést vagy annak módosításait, amelyeket ez a rendelet, a Hajózási Szabályzat vagy egyéb rendelkezések írnak elő, bármelyik illetékes szemlebizottság elvégezheti.

3. Amennyiben a szemlebizottság a közösségi hajóbizonyítványban módosítást végez, abba megjegyzést vezet be, úgy ezt közölnie kell azzal a szemlebizottsággal, amelyik a bizonyítványt kiállította.

2.08 cikk

Rendkívüli szemle

1. Minden olyan jelentős változtatás vagy felújítás után, amely a szerkezeti szilárdságot, a menet- vagy műveletezési tulajdonságokat vagy az úszólétesítmény különleges jellemzőit befolyásolja, az újbóli forgalomba állítás előtt az úszólétesítményt rendkívüli szemlére kell kiállítani valamely illetékes szemlebizottság elé.

2. A szemlebizottság, amelyik a rendkívüli szemlét végezte, ennek a szemlének az eredménye szerint határozza meg a közösségi hajóbizonyítvány időbeli hatályát. Ez azonban nem lépheti túl a meglevő közösségi hajóbizonyítvány időbeli hatályát. Az időbeli hatályát a szemlebizottság bejegyzi a közösségi hajóbizonyítványba, és tudomására kell hoznia annak a szemlebizottságnak, amelyik a bizonyítványt kiállította.

2.09 cikk

Időszakos szemle

1. A közösségi hajóbizonyítvány hatályának lejárta előtt az úszólétesítményt szemlének kell alávetni.

2. Kivételesen a tulajdonos megalapozott kérelme alapján a szemlebizottság szemle nélkül meghosszabbíthatja a közösségi hajóbizonyítvány időbeli hatályát legfeljebb hat hónappal. A meghosszabbításról kiállított dokumentumot az úszólétesítményen kell tartani.

3. A szemlebizottság, amelyik az időszakos szemlét végrehajtotta, e szemle eredményétől függően határozza meg a közösségi hajóbizonyítvány új időbeli hatályát a 2.06. cikk rendelkezéseit nem érintve.

4. Az időbeli hatályát a szemlebizottság bejegyzi a közösségi hajóbizonyítványba, és ezt tudomására kell hoznia annak a szemlebizottságnak, amelyik a bizonyítványt kiállította.

5. Amennyiben a közösségi hajóbizonyítvány időbeli hatályának meghosszabbítása helyett a közösségi hajóbizonyítványt egy újjal pótolják, akkor a régi bizonyítványt vissza kell adni annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította. A közösségi hajóbizonyítványt a szemlebizottságot megbízó hajózási hatóság – jogszabályban előírt ideig – megőrzi.

2.10 cikk

Önkéntes szemle

A hajótulajdonos vagy meghatalmazottja bármikor kérelmezhet szemlét. Ennek a szemlekérelemnek helyt kell adni.

2.11 cikk

Hivatalból indított szemle

1. Amennyiben a hajózási hatóság azt vélelmezi, hogy egy úszólétesítmény a fedélzetén tartózkodó személyekre vagy a hajózásra nézve veszélyt jelent, elrendelheti az úszólétesítménynek valamely szemlebizottság általi megszemlélését.

2. Az 1. pontban meghatározott esetben az úszólétesítmény tulajdonosa csak akkor viseli a szemle költségeit, ha a szemlebizottság az 1. pontban megnevezett hatóság álláspontját a szemle alapján megerősíti.

2.12 cikk

Hajóosztályozó társaság bizonylata

A szemlebizottság teljesen vagy részben eltekinthet annak vizsgálatától, hogy az úszólétesítmény eleget tesz-e a Szabályzat II. részében és a 23.09 cikkben foglalt előírásoknak, ha elismert hajóosztályozó társaság érvényes bizonylata azt igazolja, hogy az úszólétesítmény ezeknek az előírásoknak teljesen vagy részben megfelel.

2.13 cikk

Közösségi hajóbizonyítvány visszatartása és bevonása

1. Ha a szemlebizottság valamely szemle során megállapítja, hogy az úszólétesítmény vagy felszerelése súlyos hiányosságokat mutat és ezek az úszólétesítményen tartózkodó személyek vagy a hajózás biztonságát veszélyeztetik, akkor vissza kell tartania a közösségi hajóbizonyítványt és erről haladéktalanul értesítenie kell azt a szemlebizottságot, amelyik azt kiállította. Tolt bárkáknál és munkaterületi úszólétesítményeknél ilyen esetben a Hajózási Szabályzat szerinti fémtáblát is vissza kell tartani. Ha a szemlebizottság megállapítja, hogy a hiányosságokat megszüntették, visszaadja a közösségi hajóbizonyítványt a hajótulajdonosnak vagy megbízottjának. A hiányosságok megszüntetésének megállapítását, a közösségi hajóbizonyítvány visszaadását a hajótulajdonos vagy megbízottja egy másik szemlebizottságnál is kérelmezheti. Ha a közösségi hajóbizonyítványt visszatartó szemlebizottság azt vélelmezi, hogy a hiányosságok belátható időn belül nem háríthatók el, akkor a közösségi hajóbizonyítványt visszaküldi annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiadta vagy utolsóként meghosszabbította.

2. Ha az úszólétesítményt végleg leállították vagy kiselejtezték, a tulajdonos köteles a közösségi hajóbizonyítványt visszaküldeni annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította. A közösségi hajóbizonyítványt a közösségi hajóbizonyítványt kibocsátó hajózási hatóság – jogszabályban előírt ideig – megőrzi.

2.14 cikk

Másolat, másodlat kiadása

1. A közösségi hajóbizonyítvány elvesztését be kell jelenteni annál a szemlebizottságnál, amelyik azt kiállította. A szemlebizottság a közösségi hajóbizonyítványról egy másolatot állít ki, amelyet ilyenként kell megjelölni.

2. Amennyiben egy közösségi hajóbizonyítvány olvashatatlanná vagy egyébként használhatatlanná válik, akkor az úszólétesítmény tulajdonosának vagy megbízottjának vissza kell szolgáltatnia a közösségi hajóbizonyítványt annak a szemlebizottságnak, amelyik azt kiállította; ez az 1. pontnak megfelelően második példányt (másodlat) állít ki.

2.15 cikk

Költségek

1. A 2.11. cikk 2. pontjának sérelme nélkül az úszólétesítmény tulajdonosa viseli a szemlével és a közösségi hajóbizonyítvány kiadásával kapcsolatos költségeket a hajózási hatósági eljárási díjakról rendelkező külön jogszabály szerint. Nem tehető megkülönböztetés a lajstromozó országra, a tulajdonos állampolgárságára vagy a lakóhelyére való tekintettel.

2. A szemlebizottság a szemle lefolytatása előtt – hajózási hatósági eljárási díjakról rendelkező külön jogszabály szerint – megkövetelheti az előre látható díj és költségek mértékéig terjedő előleg befizetését.

2.16 cikk

Tájékoztatás

Olyan személyek, akik megalapozott érdekeltséget tudnak igazolni, a szemlebizottságnál betekinthetnek az úszólétesítmény közösségi hajóbizonyítványába és saját költségükre abból kivonatokat vagy hitelesített másolatokat kaphatnak, amelyeket ilyenként kell megjelölni.

2.17 cikk

Közösségi hajóbizonyítványok nyilvántartása

1. A szemlebizottságok az általuk kiállított közösségi hajóbizonyítványokat sorszámmal látják el. Az általuk kibocsátott valamennyi közösségi hajóbizonyítványról a szemlebizottságot megbízó hajózási hatóság nyilvántartást vezet a 6. melléklet szerint.

2. A szemlebizottságot megbízó hajózási hatóságnak a szemlebizottság által kibocsátott közösségi hajóbizonyítványokról meg kell őrizni egy eredeti példányt vagy egy másolatot. Ebbe kell bevezetnie minden észrevételt és változást, továbbá érvényesítést és visszavonást.

Az 1. bekezdésben említett nyilvántartást ennek megfelelően frissítik.

3. A hajózás biztonságának fenntartására és megkönnyítésére, valamint e melléklet 2.02–2.15 cikkének, továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. fejezetének végrehatására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében a tagállamok, a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményben részes államok, valamint – közigazgatási megállapodás alapján a magánélet azonos szintű védelmét garantáló harmadik országok – illetékes hatóságai részére a hajózási hatóság a nyilvántartáshoz a 6. mellékletben foglalt mintának megfelelő, csak olvasható hozzáférést biztosít.

2.18 cikk

Egységes európai hajóazonosító szám

1. Az egységes európai hajóazonosító szám (a továbbiakban: európai hajóazonosító szám) a 2. függeléknek megfelelően nyolc arab számból áll.

2. Az egységes európai hajóazonosító számot a közösségi hajóbizonyítványba a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság jegyzi be. Ha az úszólétesítmény a közösségi hajóbizonyítvány kiállításának időpontjában még nem rendelkezik európai hajóazonosító számmal, annak a tagállamnak illetékes hatósága adja ki, ahol az úszólétesítményt lajstromozták vagy ahol anyakikötője van.

Az olyan országból származó úszólétesítménynél, amelyekben nem lehet európai hajóazonosító számot kiadni, a közösségi hajóbizonyítványba bejegyzendő európai hajóazonosító számot a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság adja ki.

3. Egy úszólétesítményre csak egy európai hajóazonosító szám adható ki. Az európai hajóazonosító szám csak egyszer adható ki és az az úszólétesítmény teljes üzemben tartási ideje alatt változatlan marad.

4. Az európai hajóazonosító szám kiadását az illetékes hatóságtól az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője kérelmezi. Az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője felel azért is, hogy az úszólétesítményen az európai hajóazonosító szám fel legyen tüntetve.

5. Az Európai Bizottságot az európai hajóazonosító szám kiadásáért felelős hatóság kijelöléséről a közlekedésért felelős miniszter értesíti.

6. A hajózási hatóság az európai hajóazonosító számot a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerint kezeli és jegyzi be a Bizottság hajóadatbázisába.

2.19 cikk

Egyenértékűség és mentesség

1. A hajózási hatóság egyenértékűnek ismerheti el és engedélyezheti, hogy egy úszólétesítményen olyan anyagokat és berendezéseket vagy felszereléseket építsenek be, helyezzenek el – anélkül, hogy más szerkezeti intézkedéseket vagy más rendelkezéseket kellene kielégíteni –, ha azokat a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 1991. december 16-ai 91/672/EGK tanácsi irányelv 7. cikkével létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) egyenértékűnek ismeri el.

2. Amennyiben a bizottság nem jut döntésre az 1. pont szerinti egyenértékűséget illetően, a hajózási hatóság ideiglenes közösségi hajóbizonyítványt adhat ki.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala az Európai Bizottságnak az ideiglenes közösségi bizonyítvány kiadásától számított egy hónapon belül jelentést tesz a 2.05 cikk 1. pontja (g) alpontjával összhangban, megjelölve az úszólétesítmény nevét és európai hajóazonosító számát, az eltérés típusát, valamint azt a tagállamot, amelyben az úszólétesítményt lajstromozták vagy ahol anyakikötője található.

3. Kísérleti célból, korlátozott időtartamra a szemlebizottság is megadhatja a közösségi hajóbizonyítványt a bizottság ajánlása alapján olyan úszólétesítmény részére, amely a II. rész előírásaitól eltérő műszaki újdonságokkal rendelkezik, ha ezek kielégítő biztonságot nyújtanak.

4. Az 1–3. pontban meghatározott egyenértékűségeket és mentességeket a közösségi hajóbizonyítványban fel kell tüntetni. Ezekről tájékoztatni kell az Európai Bizottságot.

II. RÉSZ

ÉPÍTÉS, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS

3. Fejezet

HAJÓÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

3.01 cikk

Alapkövetelmény

A hajókat a hajóépítés általánosan elfogadott szabályainak és gyakorlatának megfelelően kell építeni.

3.02 cikk

Szilárdság és stabilitás

1. A hajótest szilárdsága feleljen meg azoknak az igénybevételeknek, amelyek rendeltetésének megfelelő, üzemszerű használata során érik.

(a) Új hajó építésekor, illetve minden olyan átépítésnél, amely a hajó szilárdságát befolyásolhatja, a hajótest megfelelő szilárdságát számítással kell igazolni. Elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványának vagy nyilatkozatának bemutatása esetén a számításokkal történő igazolás nem szükséges.

(b) Ha a 2.09 cikkben említett szemlét végeznek, az acélból készült hajók fenéklemezelésének, medersori lemezelésének („fenékvíz-elvezető rendszer lemezei”) és oldallemezelésének minimális vastagsága a következő képletek eredményeként létrejövő magasabb értékeknél nem lehet kevesebb:

1. 40 m-nél hosszabb hajóknál: tmin = f·b·c (2,3 + 0,04 L) [mm];

40 m vagy kisebb hajóhossz esetén: tmin = f·b·c (1,5 + 0,06 L) [mm], de legalább 3 mm;

2. tmin = 0,005.a [mm]

A fenti összefüggésekben:

a – bordaköz mm-ben;

f – a bordaköz együtthatója, amely

f = 1, ha a Ł 500 mm,

f = 1 + 0,0013 (a – 500), ha a > 500 mm

b – a fenék-, oldal- és medersori lemezelés együtthatója, amely

b = 1,0 a fenék- és oldallemezeknél

b = 1,25 a medersori lemezelésnél.

A medersori lemezelés minimális vastagsága számításánál f=1. A medersori lemezelés minimális vastagsága nem lehet kevesebb a fenék- és oldallemezelés vastagságánál,

c – a szerkezeti típustól függő együttható, amely

c = 0,95 olyan hajóknál, amelyek kettős fenékkel és olyan oldaltérrel rendelkeznek, amelynek oldalsó raktárfala függőlegesen helyezkedik el a raktárkeret alatt,

c = 1,0 más szerkezeti típus esetén.

(c) Hosszmerevítős rendszerű kettősfenekű és fedélzeti oldaljárós hajóknál a (b) alpontban foglalt összefüggésből számított lemezvastagság minimális értékét a hajótest szilárdságszámítása (hossz-, oldalirányú és helyi igénybevételre) során kiszámított és elismert hajóosztályozó társaság által jóváhagyott értékre csökkenteni lehet.

A lemezeket ki kell cserélni, ha a fenék-, medersori és oldallemezek az ilyen módon meghatározott érték alatt vannak.

A külhéjlemezelés fenti módon meghatározott minimális vastagsági értékei egyenletes elhasználódás mellett a további üzemeltethetőség szempontjából határértékeknek tekinthetők azzal a feltétellel, hogy a hajótestet hajóépítési acélból építették, a belső szerkezeti elemek mint a bordák, bordatalpak, szerkezeti hossz- és keresztmerevítők jó állapotban vannak, továbbá a hajótesten túlzott mértékű hosszirányú szilárdsági igénybevételre utaló károsodások nem találhatók.

Amennyiben a fenti módon meghatározott értékeknél kevesebbet mérnek, a megfelelő lemezeket cserélni vagy javítani kell. Kisebb, helyi elvékonyodás esetén a minimális vastagság 10%-os csökkenése megengedhető.

2. Ha a hajótest építéséhez nem acélt használnak, számításokkal kell igazolni, hogy a hajótest szilárdsága (hossz-, oldalirányú és helyi szilárdsága) egyenértékű legalább azzal a szilárdsággal, amely az 1. pont szerinti minimális vastagságú acél használatából következne. Amennyiben elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy nyilatkozatát bemutatják, a számítással való igazolástól el lehet tekinteni.

3. A hajók stabilitása feleljen meg az e szabályzat – rendeltetésszerű használathoz szükséges – előírásainak.

3.03 cikk

Hajótest

1. A fedélzetes vagy fedélzet nélküli hajóknál a fedélzetig vízmentes válaszfalakat kell beépíteni az alábbiak szerint:

(a) ütköző (kollíziós) válaszfal az orrtól kellő távolságra úgy, hogy az előtte levő vízmentes tér elárasztása esetén a 100%-os készletekkel rendelkező, a megengedett legnagyobb hordképességgel terhelt hajó úszóképes maradjon és biztonsági távolsága legalább 100 mm legyen.

A felvezető szöveg szerinti követelmény általában teljesítettnek minősül, ha a kollíziós válaszfal távolsága a mellső függélytől 0,04 L és 0,04 L + 2 m között helyezkedik el.

Amennyiben ez a távolság nagyobb 0,04 L + 2 m-nél, a felvezető szöveg szerinti követelmény betartását számítással kell igazolni. A távolság 0,03 L értékig csökkenthető. Ebben az esetben a felvezető szöveg szerinti követelmény betartását a kollóziós válaszfal előtti és az azzal közvetlenül szomszédos terek együttes elárasztása esetére elvégzett számításokkal kell igazolni,

(b) a 25 m-nél nagyobb teljes hosszúságú hajóknál járulékosan egy kollóziós válaszfalat kell beépíteni a fartól megfelelő távolságra.

2. Lakóterek, továbbá a hajó és a hajóüzem biztonsága szempontjából fontos berendezések nem helyezhetők el a kollíziós válaszfal előtt. Ez nem vonatkozik a horgonyberendezésre.

3. A lakótereket, gép- és kazántereket, valamint a hozzájuk tartozó munkahelyeket a rakományterektől fedélzetig érő vízmentes harántfalakkal kell elválasztani.

4. A lakótereket a gép-, kazán- és rakományterektől gáztömören kell elválasztani, a megközelítésüket közvetlenül a fedélzetről kell biztosítani. Amennyiben ilyen be- és kijárat kialakítása nem lehetséges, egy pótlólagos vészkijáratot kell kialakítani, melynek közvetlenül a fedélzetre kell nyílnia.

5. Az 1. és 3. pontban előírt válaszfalakon és a 4. pont szerinti térhatárolókon nem lehetnek nyílások.

Engedélyezhetők a fartéri válaszfalajtók és átvezetések, különösen tengelyvezetékek és csővezetékek részére, ha ezek kivitelezése olyan, hogy a válaszfalak és térhatárolók megtartják eredeti rendeltetésüket. Fartéri válaszfalajtók csak abban az esetben engedélyezhetők, ha a kormányállásban távellenőrzéssel megállapítható, hogy ezek zárt vagy nyitott állapotban vannak és ha mindkét oldalukon a következő feliratot festették fel jól olvashatóan:

„Az ajtót minden nyitás után azonnal zárni kell!”

6. A vízbevezető és vízkifolyó csővezetékeket, továbbá a csatlakozó csővezetékeket úgy kell kialakítani, hogy a víz véletlen behatolása a hajótestbe ne legyen lehetséges.

7. A hajó orrát olyan módon kell megépíteni, hogy a horgonyok se teljesen, se részben ne nyúljanak túl az oldallemezen.

3.04 cikk

Gép-, kazán- és tartályterek

1. Azokat a tereket, amelyekben gépi berendezések vagy kazán, ezek tartozékai vannak beépítve, úgy kell kialakítani és berendezni, hogy a berendezések kezelése, karbantartása és állagmegőrzése könnyen és veszély nélkül történhessen.

2. Azoknak a folyékony üzemanyag- vagy kenőolajtankoknak, amelyek üzemszerű használatuk során folyadékok statikus nyomása alatt állnak, nem lehetnek lakótérrel közös falai.

3. A gép-, kazán- és tartályterek falait, fedeleit és ajtóit acélból vagy egyéb egyenértékű, nem éghető anyagból kell készíteni.

A gépterekben használt szigetelőanyagokat védeni kell az üzemanyag és üzemanyaggőzök behatolásától.

A géptér, kazántér és üzemanyagtároló tér falán, fedelén és ajtaján levő minden nyílásnak olyannak kell lennie, hogy az a téren kívülről zárható legyen. A zárszerkezetek acélból vagy más, azzal egyenértékű, nem éghető anyagból készüljenek.

4. Gép- és kazántereknek – továbbá azoknak a tereknek, melyekben éghető vagy mérgező gázok fejlődhetnek – a megfelelő szellőzését biztosítani kell.

5. A gép-, kazán- és tartályterekbe vezető hágcsókat és lépcsőket megfelelő szilárdsággal kell beépíteni. Anyaguk acél vagy más, ütésálló, éghetetlen anyag legyen.

6. A gép- és kazántereket két kijárattal kell kialakítani, amelyek közül az egyik vészkijáratként szolgál. A második kijárat elhagyható, ha

(a) a gép- vagy kazántér alapterülete (átlagos hossz x átlagos szélesség a padlószinten) összesen nem több 35 m2-nél,

(b) a menekülési út bármely tartózkodási helytől – ahol kezelési műveleteket vagy karbantartási munkákat kell végezni – a kijáratig vagy a szabadba vezető lépcső talppontjáig nem több 5 m-nél,

(c) a kijárattól legtávolabb levő karbantartási helynél egy kézi tűzoltókészülék található. Ez az előírás érvényes a 10.03 cikk 1. pontja (e) alponttal ellentétben akkor is, ha a beépített gép teljesítménye 100 kW vagy kevesebb.

7. A géptérben megengedett maximális hangnyomásszint 110 dB (A). A mérőhelyeket a berendezések üzeme közben szükséges karbantartási munkák figyelembevételével kell megválasztani.

4. Fejezet

BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG, SZABADOLDAL ÉS MERÜLÉSI MÉRCE

4.01 cikk

Biztonsági távolság

1. A biztonsági távolság legalább 300 mm legyen.

2. A biztonsági távolságot azoknál a hajóknál, amelyek nyílásait nem lehet fröccsenő víz- és időjárásállóan lezárni, valamint azoknál a hajóknál, amelyek nem rendelkeznek raktártetőkkel, a biztonsági távolságot annyira meg kell növelni, hogy az ilyen nyílások mindegyike legalább 500 mm-rel magasabban legyen a legnagyobb bemerülés síkja felett.

4.02 cikk

Szabadoldal

1. A szabadoldal folyamatos fedélzetű, fedélzethajlat nélküli és felépítmény nélküli hajóknál legalább 150 mm legyen.

2. A fedélzethajlattal és felépítményekkel rendelkező hajóknál a szabadoldalt a következő összefüggés alapján kell számítani:

F = 150 (1 – a) –[mm]

Ebben az összefüggésben:

a – korrekciós együttható, ami figyelembe veszi az összes meglevő felépítményt;

âv – a mellső fedélzethajlat korekciós együtthatója, amennyiben az L mellső negyedében felépítmények helyezkednek el;

âa – a hátsó fedélzethajlat helyesbítési együtthatója, amennyiben az L hátsó negyedében felépítmények helyezkednek el;

Sev számított mellső fedélzethajlat mm-ben;

Sea – számított hátsó fedélzethajlat mm-ben.

3. Az a együtthatót a következő összefüggésből kell számítani:

a =,

ahol:

lem – a felépítmények számított hossza az L középső részén,

lev – a felépítmények számított hossza az L mellső negyedében,

leaa felépítmények számított hossza az L hátsó negyedében.

A vizsgált felépítmény számított hosszát a következő összefüggés szerint kell meghatározni:

ahol:

l – a vizsgált felépítmény tényleges hossza m-ben,

b – a vizsgált felépítmény szélessége m-ben,

B1 – a hajó szélessége m-ben a lemezelés külső élén a fedélzet szintjén mérve, a vizsgált felépítmény hosszfelezőjében,

h – a vizsgált felépítmény magassága m-ben. Raktárakra a h értékének meghatározásához a raktárkeret magasságát a 4.01 cikk szerinti biztonsági távolság felével csökkenteni kell. A h értéke nem lehet több mint 0,36 m.

Amennyiben a vagy a kisebb 0,6-nál, a számított felépítmény tényleges hosszát 0 értékekben kell felvenni.

4. A âv és âa együtthatókat a következő összefüggések szerint kell meghatározni:

5. A mindenkori számított mellső és hátsó fedélzethajlat Sev és Sea értékeit a következő összefüggések szerint kell meghatározni:

Sev = Sp;

Sea = Sp,

ahol:

Sv – a tényleges fedélzethajlat a hajó orr részén mm-ben; mindamellett Sv-ként 1000 mm-nél nagyobb érték nem vehető fel;

Sa – a tényleges fedélzethajlat a hajó far részén mm-ben. Sa-ként 500 mm-nél nagyobb érték nem vehető fel;

p – együttható, amely a következő összefüggés szerint határozható meg:

x – addig a pontig mért abszcissza, ahol a fedélzethajlat 0,25 Sv vagy Sa (lásd az ábrát).

A p együtthatóra azonban 1-nél nagyobb értéket nem szabad felvenni.

6. Ha a âa · Sea értéke nagyobb, mint âv· Sev értéke, akkor âa · Sea· értéke helyett a

âv .· Sev értékét kell behelyettesíteni.

4.03 cikk

Minimális szabadoldal

A 4.02 cikk szerinti csökkentés figyelembevételével a minimális szabadoldal nem lehet kisebb 0 mm-nél.

4.04 cikk

Merülési jelek

1. A legnagyobb bemerülés síkját úgy kell meghatározni, hogy a minimális szabadoldalra és a minimális biztonsági távolságra vonatkozó előírások teljesüljenek. A szemlebizottság biztonsági okokból nagyobb szabadoldalt vagy biztonsági távolságot is meghatározhat.

2. A legnagyobb bemerülés síkját jól látható és kitörölhetetlen, külön jogszabályban* megállapított merülési jelekkel kell megjelölni.

3. A 2. és 3. vagy csak a 3. hajózási zónában közlekedő hajóra a körgyűrűs merülési jel helyettesíthető egy 300 mm hosszú és 40 mm magas téglalapból álló merülési jellel, amelynek alsó éle vízszintes és egybeesik a megengedett legnagyobb bemerülés síkjával.

4. Minden hajón legalább három merülési jelpárt – összevont merülési és köbözési jel – kell alkalmazni, amelyek közül az egyik jelpár 1/2 L-nél, a másik két jelpárt pedig a hajó hosszúságának körülbelül egyhatodával a hajó orra mögött, illetve a hajó fara előtt kell elhelyezni. Ettől eltérően:

(a) azoknál a hajóknál, amelyek hosszúsága 40 m-nél kevesebb, elegendő két jelpárt alkalmazni, melyeket 1/4 L távolságban a hajó orra mögött, illetve a hajó fara előtt kell elhelyezni

(b) azoknál a hajóknál, amelyek nem áruszállításra szolgálnak, elegendő egy jelpárt alkalmazni, amit körülbelül 1/2 L-nél kell elhelyezni.

5. A szemle következtében érvénytelenné vált jeleket vagy adatokat a szemlebizottság felügyelete alatt el kell távolítani vagy érvénytelenítésüket megfelelő módon meg kell jelölni. Felismerhetetlenné vált merülési jeleket csak a szemlebizottság felügyelete alatt lehet pótolni.

6. Amennyiben a hajót a belvízi hajók köbözéséről szóló 1966. évi genfi egyezmény szerint köböztek és a köbözési jelek ugyanabban a magasságban vannak, mint a rendeletben előírt merülési jelek, úgy ezek a köbözési jelek merülési jeleknek is tekinthetők. Ezt a tényt közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni.

7. A nem 3. zónába (1., 2. vagy 4. zónába) sorolt belvízi utakon közlekedő hajók esetében a 4. pontban előírt mellső és hátsó jelpárt ki kell egészíteni egy függőleges vonallal, amelyre egy, illetve több zóna esetében több 150 mm hosszú kiegészítő merülésvonalat kell felvinni az orr irányába a 3. zónára megjelölt merülési vonalhoz igazítva.

Ez a függőleges vonal és vízszintes vonal 30 mm vastag. A hajó orra felé mutató merülésvonalon kívül a megfelelő zóna számát meg kell jelölni 60 mm magas × 40 mm széles betűkkel (lásd az 1. ábrát).

1. ábra

4.05 cikk

Azoknak a hajóknak a legnagyobb megengedett merülése, amelyek raktárai nem minden esetben vannak fröccsenő víz- és időjárásálló módon lezárva

Amennyiben a legnagyobb bemerülés síkját azzal a feltétellel határozták meg, hogy a raktárak fröccsenő víz- és időjárásálló módon zárhatók és a raktárkeret felső éle, valamint a legnagyobb bemerülés síkja között mért távolság kevesebb mint 500 mm, meg kell határozni a legnagyobb megengedett merülést nyitott raktárakkal történő üzemelés esetére is.

A közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni:

„Amennyiben a raktárak teljesen vagy részben nyitottak, a hajót a 3. zóna merülési jele alatt legfeljebb ... mm-ig szabad terhelni!”

4.06 cikk

Merülési mércék

1. Azokon a hajókon, amelyek merülése meghaladhatja az 1 m-t, a hajó far-részén mindkét oldalon egy-egy merülési mércét kell elhelyezni. Járulékos merülési mércék elhelyezése is megengedett.

2. Minden egyes merülési mérce nullpontjának függőlegesen azon a legnagyobb merüléssel párhuzamos síkon kell elhelyezkednie, amely a hajótest legmélyebb pontján vagy – amennyiben van – a gerinc legmélyebb pontján megy keresztül. A nullpont feletti függőleges távolságot deciméterenként osztással kell ellátni. Ezt az osztást az üres merülés síkjától a legnagyobb merülés síkja feletti 100 mm-es távolságig minden egyes merülési mércénél bepontozott jelekkel meg kell jelölni és jól láthatóan, sávonként váltakozva két különböző színnel fel kell felfesteni. Az osztást a merülési mérce mellett legalább 5 dm-enként, valamint annak felső végén számokkal kell feltüntetni.

3. A két hátsó köbözési mérce – amennyiben kialakításuk megfelel a 4.04 cikk 6. pontjában megnevezett egyezmény előírásainak – merülési mérceként is szolgálhatnak. Ebben az esetben a merülés számjegyeit is fel kell tüntetni.

5. Fejezet

MŰVELETEZÉSI TULAJDONSÁGOK

5.01 cikk

Általános rész

A hajóknak és kötelékeknek kielégítő menet- és műveletezési tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

– gépnélküli hajók, amelyeket vontatási üzemre szántak, feleljenek meg a szemlebizottság külön követelményeinek;

– géphajók és kötelékek feleljenek meg az 5.02-5.10 cikkek előírásainak.

5.02 cikk

Próbautak

1. A menet- és műveletezési tulajdonságokat próbautakkal (futópróbákkal) kell meghatározni. Ezek során meg kell határozni:

– a legkisebb sebességet (előremenetben) (5.06 cikk),

– megállási tulajdonságokat (5.07 cikk),

– hátrameneti tulajdonságokat (5.08 cikk),

– kitérési tulajdonságokat (5.09 cikk),

– fordulási tulajdonságokat (5.10 cikk).

2. A szemlebizottság részben vagy teljesen eltekinthet a próbautaktól, amennyiben a menet- és műveletezési tulajdonságokra vonatkozó követelmények teljesítése más módon bizonyítást nyer.

5.03 cikk

Próbaúti víziútszakasz

1. Az 5.02 cikk szerinti próbautakat a hajózási hatóság által kijelölt víziútszakaszon kell végrehajtani.

2. A próbaút-szakasz legalább 2 km hosszú és elegendő szélességű egyenes folyamszakaszon vagy állóvízen helyezkedhet el.

3. A szemlebizottságnak rendelkeznie kell a víziút hidrológiai adatainak (például vízmélység, hajóút-szélesség, átlagos vízsebesség különböző vízállásoknál) rögzítési lehetőségével.

5.04 cikk

A hajók és kötelékek terhelésének mértéke a próbaút során

Az önjáró teherhajókat és kötelékeket a próbaútra egyenletesen és a hordképesség legalább 70%-nak mértékéig megrakottan kell kiállítani. Ha a próbautat kevesebb rakománnyal hajtják végre, akkor völgymenetre az engedélyezést erre a rakományra kell korlátozni.

5.05 cikk

Fedélzeti segédeszközök a próbaúthoz

1. A próbautak során – a horgonyok kivételével – minden, a közösségi hajóbizonyítvány 34. és 52. pontjában felsorolt berendezés igénybe vehető, amelyet a kormányállásból lehet kezelni.

2. Az 1. pontban foglaltakat nem érintve, az 5.10 cikk szerinti fordulási műveletnél az orrhorgonyok használhatók.

5.06 cikk

Legkisebb menetsebesség (előremenetben)

1. A hajóknak és kötelékeknek a vízhez viszonyítva legalább 13 km/h sebességet kell elérniük. Ez nem érvényes a tolóhajókra, amikor azok egyedül közlekednek.

2. A kizárólag horgonyzóhelyen, illetve kikötőben közlekedő hajók és kötelékek részére a szemlebizottság eltérést engedélyezhet az 1. pontban foglalt követelmények alól.

3. A szemlebizottság vizsgálja, hogy az üres hajó képes-e meghaladni a 40 km/h holtvízi sebességet. Amennyiben ez igazolódik, a közösségi közösségi hajóbizonyítvány 52. rovatába a következőt kell bejegyezni:

"A hajó képes meghaladni a 40 km/h holtvízi sebességet."

5.07 cikk

Megállási tulajdonságok

1. A hajóknak és kötelékeknek völgymenetben kellő időben meg kell tudni állniuk és emellett kielégítően műveletképesnek kell maradniuk.

2. Olyan hajók és kötelékek esetében, amelyeknél L nem több 86 m-nél és B nem több 22,9 m-nél, ezeket a megállási tulajdonságokat a fordulási tulajdonságok pótolhatják.

3. A megállási tulajdonságokat az 5.03 cikk szerinti próbaúton „Állj” művelettel, a fordulási tulajdonságokat az 5.10 cikk szerinti fordulási művelettel kell igazolni.

5.08 cikk

Hátrameneti tulajdonságok

Ha az 5.07 cikk szerinti szükséges „Állj” műveletet állóvízen hajtják végre, kiegészítő hátrameneti próbát is végre kell hajtani.

5.09 cikk

Kitérési tulajdonságok

A hajóknak és kötelékeknek kellő időben ki kell tudni térni. A kitérési tulajdonságokat az 5.03 cikk szerinti próbaúton kitérési művelettel kell igazolni.

5.10 cikk

Fordulási tulajdonságok

Az olyan hajóknak és kötelékeknek, amelyeknél L nem több 86 m-nél és B nem több 22,9 m-nél, képesnek kell lenni kellő időben megfordulni.

Ezeket a fordulási tulajdonságokat az 5.07 cikk szerinti megállási tulajdonságok pótolhatják.

A fordulási tulajdonságokat fordulási művelettel kell igazolni.

6. Fejezet

KORMÁNYBERENDEZÉSEK

6.01 cikk

Általános követelmények

1. A hajókat olyan megbízható kormányberendezéssel kell ellátni, amellyel legalább az 5. fejezet szerinti műveletezési tulajdonságok biztosíthatók.

2. A gépi hajtású kormányberendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a kormány akaratlan elállítódása kizárt legyen.

3. A teljes kormányberendezést a hajó 15°-ig terjedő tartós oldalirányú dőlésére és –20-tól +50 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékletre kell tervezni.

4. A kormányberendezés egyes részeit szilárdságilag úgy kell kialakítani, hogy a normál üzemben rájuk ható valamennyi erőt biztonságosan el tudják viselni. Egy külső behatás során a kormányra ható erők nem csökkenthetik a kormánygép és hajtása működőképességét.

5. A kormányberendezéseket gépi kormányhajtással kell ellátni, amennyiben a kormány működtetéséhez kifejtendő erők nagysága ezt megköveteli.

6. A gépi kormányhajtásokat olyan túlterhelés elleni védelemmel kell felszerelni, amely a hajtásoldalról kifejtett nyomatékot behatárolja.

7. A kormányszárak átvezetéseit úgy kell kialakítani, hogy a vizet szennyező kenőanyag ne juthasson ki.

6.02 cikk

A kormánygép hajtóberendezése

1. A gépi hajtású kormányberendezésnek második független hajtóberendezéssel vagy kiegészítő kézi hajtással kell rendelkeznie. A kormánygép leállása vagy meghibásodása esetén a második független hajtóberendezésnek vagy a kézi hajtásnak 5 másodpercen belül üzembe kell lépnie.

2. Amennyiben a második hajtóberendezés vagy a kézi hajtás üzembe helyezése nem automatikusan történik, akkor a kormányosnak egyetlen művelettel, egy közvetlen, gyors és egyszerű üzembe helyezést kell tudni megvalósítania.

3. A második hajtóberendezés vagy a kézi hajtás üzemeltetése mellett is el kell érni az 5. fejezet szerinti műveletezési tulajdonságokat.

6.03 cikk

A kormánygép hidraulikus hajtóberendezése

1. A kormánygép hidraulikus hajtóberendezésére más fogyasztó nem csatlakoztatható.

2. A hidraulika-tartályokat a biztonságos működéshez szükséges olajszint alá csökkenést jelző riasztó rendszerrel kell ellátni.

3. A csővezetékek méretei, kialakítása és vezetése a lehető legnagyobb mértékben zárja ki a mechanikus behatások vagy a tűz okozta sérüléseket.

4. Hidraulika-tömlők akkor alkalmazhatók, ha

(a) a rezgések csillapítása vagy az alkatrészek mozgási szabadsága ilyenek alkalmazását elkerülhetetlenné teszi;

(b) legalább az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomásra méretezik;

(c) legalább nyolc évenként felújítják.

A hidraulikus hengereket, a hídraulika-szivattyúkat és hidraulikus motorokat, valamint a villamos motorokat legalább nyolc évenként szakosított cégnek meg kell vizsgálnia és szükség esetén meg kell javítania.

6.04 cikk

Energiaforrás

1. Két gépi hajtással rendelkező kormányberendezés részére két energiaforrásnak kell rendelkezésre állni.

2. Amennyiben a gépi hajtású kormányberendezés második energiaforrása menet közben nincs állandóan üzemkész állapotban, akkor az indításhoz szükséges időtartamot megfelelő teljesítményű puffer rendszerrel kell áthidalni.

3. Villamos energiaforrásnál a kormányberendezések betáplálási pontjairól semmilyen más fogyasztót nem szabad ellátni.

6.05 cikk

Kézi hajtás

1. A kézi kormánykereket a gépi hajtás nem hozhatja mozgásba.

2. A kézi hajtás önműködő bekapcsolásánál a kormánykerék visszaütését minden kormányhelyzetben meg kell akadályozni.

6.06 cikk

Kormánypropellerek, vízsugárhajtások, cikloidal propellerek és orrsugárkormányok

1. Ha a kormánypropellereknél, vízsugárhajtásoknál, cikloidal propellereknél és orrsugárkormányoknál a tolóerő irányváltoztatására szolgáló távvezérlés villamos, hidraulikus vagy pneumatikus, akkor a kormányállástól a propellerig vagy a vízsugárhajtásig két egymástól független vezérlőrendszernek kell lenni, amelyek a 6.01-6.05 cikkeket értelemszerűen kielégítik.

Ez nem érvényes akkor, ha egy ilyen berendezés alkalmazására az 5. fejezet szerinti műveletezési tulajdonságok kielégítéséhez nincs vagy csak az „Állj” műveletnél van szükség.

2. Amennyiben két vagy több egymástól független kormánypropeller, vízsugárhajtás vagy cikloidal propeller áll rendelkezésre, a második vezérlőrendszer nem szükséges, ha a hajó az ilyen berendezések egyikének meghibásodásakor az 5. fejezet értelmében műveletképes marad.

6.07 cikk

Visszajelzés és ellenőrzés

1. A kormányállásban a kormány helyzetének egyértelműen felismerhetőnek kell lenni. A villamos kormányhelyzet jelzők saját táplálási ponttal rendelkezzenek.

2. A kormányállásban legalább az alábbiakat kell fény- és hangjelzéssel jelezni:

(a) a hidraulikus tartályok minimális alá csökkent olajszintje a 6.03 cikk 2. pontja szerint, valamint a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának csökkenése,

(b) a villamos vezérlés energiaellátásának kiesése,

(c) a villamos erőátviteli energiaellátás kiesése,

(d) a fordulási szögsebesség szabályzó kiesése,

(e) az előírt puffer rendszer kiesése.

6.08 cikk

Fordulási szögsebesség szabályzó

1. A fordulási szögsebesség szabályzó és alkatrészei feleljenek meg a 9.20 cikk előírásainak.

2. A fordulási szögsebesség szabályzó üzemkész állapotát a kormányállásban zöld jelzőlámpával kell jelezni. A tápfeszültség meg nem engedett eltérését, kimaradását és a pörgettyű fordulatszámának meg nem engedett csökkenését ellenőrizni kell.

3. Amennyiben a fordulási szögsebesség szabályzó mellett még további vezérlőrendszerek is találhatók, a kormányállásban egyértelműen felismerhetőnek kell lenni, hogy melyik rendszer van bekapcsolva. Az egyik rendszerről a másikra való átkapcsolás késedelem nélkül következzék be. A fordulási szögsebesség szabályzóknak nem lehet visszahatásuk a kormányberendezésekre.

4. A fordulási szögsebesség szabályzók villamosenergia-ellátása legyen független az egyéb fogyasztókétól.

5. A fordulási szögsebesség szabályzókban alkalmazott pörgettyűk, érzékelők, fordulásjelzők stb., feleljenek meg a 9. mellékletben meghatározott, a belvízi utakon alkalmazott fordulási szögsebesség szabályzókra vonatkozó minimális műszaki követelményeknek és vizsgálati feltételeknek.

6.09 cikk

Szemle

1. A kormányberendezés megfelelő beépítését a szemlebizottság vizsgálja. Ehhez a szemlebizottság következő dokumentációt követelheti meg:

(a) a kormányberendezés leírását,

(b) a kormánygép hajtóberendezéseire és a vezérlésére vonatkozó rajzokat és adatokat,

(c) a kormánygépre vonatkozó adatokat,

(d) a villamos berendezések kapcsolási rajzát,

(e) a fordulási szögsebesség szabályzó műbizonylatát,

(f) a kormányberendezés kezelési és karbantartási utasítását.

2. A teljes kormányberendezés működését futópróbán kell ellenőrizni. Ha fordulási szögsebesség szabályzót építenek be, az egyenes pálya megbízható tartását és az íven való biztos haladást kell vizsgálni.

3. A gépi hajtású kormányberendezést szakértőnek kell megvizsgálnia:

(a) használatba vétel előtt;

(b) meghibásodást követően;

(c) minden átalakítás vagy javítás után;

(d) rendszeresen legalább három évenként.

4. A vizsgálatnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

(a) a jóváhagyott rajzoknak való megfelelés ellenőrzése, továbbá az időszakos szemlék során annak ellenőrzése, hogy átalakították-e a kormányberendezést;

(b) a kormányberendezés működésének vizsgálata valamennyi lehetséges üzemmódban;

(c) a hidraulika alkatrészek – különösen a szelepek, csővezetékek, hidraulika-tömlők, hidraulikus hengerek, hidraulika-szivattyúk és hidraulika-szűrők szemrevételezése és tömítéseinek ellenőrzése;

(d) a villamos berendezések – különösen a relék, villamos motorok és biztonsági készülékek szemrevételezése;

(e) az optikai és akusztikai ellenőrző készülékek ellenőrzése.

5. A felügyelő által aláírt és a szemle időpontját feltüntető szemlebizonylatot kell kiállítani.

7. Fejezet

KORMÁNYÁLLÁS

7.01 cikk

Általános rész

1. A kormányállást úgy kell berendezni, hogy menetben a kormányos a feladatait akadálytalanul el tudja látni.

2. Normális üzemi körülmények között a hajó saját zajának hangnyomásszintje a kormányállásban, a kormányos fejmagasságban a 70 dB(A) értéket nem lépheti túl.

3. Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállásoknál a kormányosnak feladatait ülő helyzetben kell tudni ellátni és valamennyi, a hajó irányításához szükséges kijelző, ellenőrző és kezelő berendezést úgy kell elrendezni, hogy ezeket a kormányos menetben kifáradás nélkül tudja megfigyelni és kezelni anélkül, hogy helyét elhagyná és a radarképernyőt szem elől vesztené.

7.02 cikk

Szabad kilátás

1. A kormányállásból minden irányban kellő szabad kilátást kell biztosítani.

2. Az üres, fél készlettel, de ballaszt nélkül haladó hajó előtt a kormányos részére a holttér a vízfelszínhez viszonyítva nem lehet nagyobb a hajóhossz kétszeresénél, illetve 250 m-nél.

A holttér csökkentésére szolgáló optikai és elektronikus segédeszközök a szemle során nem vehetők figyelembe.

A holttér további csökkentéséhez csak megfelelő elektronikus eszközök használhatók.

3. A kormányos szokásos tartózkodási helyén a látómező legalább a horizont 240°-ára terjedjen ki. Ebből legalább 140°-os látómező a mellső félkörben legyen.

A kormányos szokásos látótengelyében nem lehetnek ablakkeretek, árbocok vagy felépítmények.

Amennyiben hátrafelé megfelelő kilátás a 240o vagy annál nagyobb látómező ellenére nincs biztosítva, a szemlebizottság egyéb intézkedéseket követelhet meg, elsősorban optikai és elektronikus segédeszközök beépítését.

Az oldalablakok alsó élét a lehető legalacsonyabban kell tartani, az oldal- és hátsó ablakok felső élét pedig a lehető legmagasabban.

Az e cikk alkalmazásában a kormányállásból való kilátásra vonatkozó követelmények azt vélelmezve kerültek megállapításra, hogy a kormányos szemmagassága a kormányállásban a fedélzet feletti 1650 mm magasságban van.

4. A kormányállás mellső ablakának felső éle elég magasan legyen, hogy a kormánynál tartózkodó személy 1800 mm szemmagasságban tisztán kilásson előre, szemmagasságban 10 fokkal a horizont felett.

5. A mellső ablakokon keresztül a szabad kilátást egy megfelelő felszereléssel minden időjárásnál biztosítani kell.

6. A kormányállásokban alkalmazott ablaktáblák biztonsági üvegből készüljenek és legalább 75%-os fényátbocsátási tényezővel rendelkezzenek.

A visszatükröződés elkerülése végett a parancsnoki híd mellső ablakai tükrözésmentesek legyenek vagy oly módon kell felszerelni, hogy hatásosan zárják ki a visszatükrözést. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesítettnek, ha az ablakok a a függőleges síkhoz képest kifelé megdöntöttek, felül legalább 10°, de legfeljebb 25° szögben.

7.03 cikk

A kezelő, kijelző és ellenőrző berendezésekre vonatkozó általános követelmények

1. A hajó vezetéséhez szükséges kezelő berendezések legyenek könnyen üzemi helyzetükbe állíthatók. Ez a helyzet legyen egyértelműen felismerhető.

2. Az ellenőrző készülékek legyenek könnyen leolvashatók; ezeket fokozatmentesen szabályozható megvilágítással kell ellátni. A megvilágító fényforrások nem zavarhatnak és az ellenőrző készülékek felismerhetőségét nem csökkenthetik.

3. A jelzőlámpák ellenőrizhetőségét biztosítani kell.

4. Egyértelműen felismerhetőnek kell lenni, hogy egy berendezés üzemben van-e. Ha ezt jelzőlámpa mutatja, akkor ez zöld színű legyen.

5. Azoknak a berendezéseknek a zavaránál vagy meghibásodásánál, amelyek ellenőrzése elő van írva, vörös jelzőfényt kell alkalmazni.

6. A vörös jelzőlámpa kigyulladásával egyidejűleg egy hangjelzés adása is szükséges. Az akusztikus vészjelzések gyűjtőjelzésként is alkalmazhatók. Ezeknek a jelzéseknek a hangnyomásszintje legalább 3 dB(A)-val legyen magasabb, mint a kormányállásban helyileg tapasztalható legmagasabb zajszint.

7. A hangjelzés a zavar vagy a meghibásodás nyugtázását követően törölhető lehet. A hangjelzés működését további zavarok esetén ez a törlés nem befolyásolhatja. Ezzel szemben a vörös jelzőlámpák kialvására csak a zavar elhárítása után kerülhet sor.

8. Az ellenőrző műszerek és kijelzések betáplálásuk megszűnése vagy zavara esetén automatikusan egy másik energiaforrásra kapcsoljanak át.

7.04 cikk

A főgépeket és kormányberendezéseket kezelő, kijelző és ellenőrző berendezésekre
vonatkozó különleges követelmények

1. A főgépek és a kormányberendezések kezelését és ellenőrzését a kormányállásból kell megvalósítani. Azoknál a főgépeknél, amelyek a kormányállásból működtethető tengelykapcsolóval vannak ellátva vagy amelyek a kormányállásból vezérelhető állítható szárnyú hajócsavart hajtanak meg, megengedhető csak a géptérben történő indítás és leállítás is.

2. Minden főgéphez csak egyetlen vezérlőkart lehet alkalmazni a gép vezérlésére. A vezérlőkar a hajó hossztengelyével közel párhuzamos függőleges síkban köríven legyen mozgatható. A vezérlőkar hajóorr irányában történő mozgatása az előremenetet, a hajófar felé történő mozgatása a hátramenetet idézze elő. A vezérlőkar nulla helyzetéhez közeli állásában történjen a főgép tengelykapcsolójának működtetése vagy átkormányzása. A vezérlőkar a nulla helyzetben érezhetően akadjon meg.

3. A kijelzőn tájékoztatást kell adni a hajóra gyakorolt tolóerő irányáról, valamint a hajócsavar vagy a főmotor fordulatszámáról.

4. A 6.07 cikk 2. pont, a 8.03 cikk 2. pont és a 8.05 cikk 11. pont szerinti kijelzéseket és ellenőrző műszereket a kormányállás vezérlőpultban kell elhelyezni.

5. Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállásoknál a hajó kormányzását egyetlen vezérlőkarral kell végezni. Ez a vezérlőkar kézzel könnyen kezelhető legyen. A kar kitérése feleljen meg a kormánylapátok hajó hossztengelyéhez viszonyított helyzetének. A vezérlőkar bármely helyzetben elengedhető legyen anélkül, hogy ez által a kormánylapátok helyzete megváltozna. A vezérlőkar „nulla” állása egyértelműen érezhető legyen.

6. Amennyiben a hajó orrkormánnyal vagy más különleges kormánnyal van felszerelve (különösen a hátramenet végzéséhez), ezeket az egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállásoknál külön vezérlőkarokkal kell tudni kezelni, amelyek értelemszerűen az 5. pont követelményeinek felelnek meg. Ez akkor is érvényes, ha a kötelék összeállításánál egyéb, nem a kötelék vezetésére szolgáló jármű kormányberendezéseit veszik igénybe.

7. Fordulási szögsebesség szabályzók alkalmazásánál a fordulási szögsebesség beállítására szolgáló kezelőszerv bármely helyzetben elengedhető legyen anélkül, hogy a beállított fordulási szögsebesség megváltozna. A kezelőszerv elfordítási tartománya olyan legyen, hogy a beállítás megfelelő pontossággal történhessen. A „nulla” helyzet érezhetően különbözzön más állásoktól. A skálát fokozatmentesen szabályozható megvilágítással kell kialakítani.

8. A teljes kormányberendezés távvezérlő berendezéseit szilárdan be kell építeni és úgy kell elrendezni, hogy a választott haladási irány egyértelműen érzékelhető legyen. Ha a távvezérlő berendezések kikapcsolhatók, akkor ezeket olyan jelzőberendezéssel kell ellátni, amely az éppen érvényes „Be” vagy „Ki” helyzetet mutatja. A kezelőszervek elrendezését és működtetését a funkciónak megfelelően kell megvalósítani. A kiegészítő berendezések, mint például az orrsugárkormányok részére nem szilárdan beépített távvezérlő berendezések akkor engedhetők meg, ha a kormányállásban egy elsőbbségi kapcsolóval a kiegészítő berendezés működtetése bármikor átvehető.

9. Kormánypropeller, vízsugár-hajtás, cikloidál propeller és orrsugár kormány üzemeltetéséhez egyenértékű kezelő, kijelző és ellenőrző berendezések engedhetők meg. Az 1–8. pontban előírt követelmények értelemszerűen vonatkoznak a fent említett aktív kormányberendezésekkel és hajtó rendszerekkel kapcsolatban kiválasztott külön jellemzőkre és intézkedésekre. A 2. pont mintájára minden berendezésnek szabályozhatónak kell lennie egy karral, amely ív alakban mozgatható egy függőleges sík mentén, amely sík hozzávetőlegesen párhuzamos a berendezés tolóerejének irányával. A kar helyzete alapján a hajóra ható tolóerő irányának egyértelműnek kell lennie.

Ha a kormánypropeller vagy a cikloid propeller rendszert nem fogantyúkkal működtetik, a szemlebizottság engedélyezheti a 2. ponttól való eltérést. Ezeket a kivételeket a közösségi bizonyítvány 52. rovatába be kell jegyezni.

7.05 cikk

A jelzőfények, fényjelzések és hangjelek kezelése és ellenőrzése

1. A jelzőfényeket, azok burkolatát és tartozékait a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelőség feltételeiről és tanúsításáról szóló rendeletben előírt jóváhagyási jelöléssel kell ellátni.

2. A jelzőfények és fényjelzések ellenőrzését a kormányállásban megfelelő berendezés elhelyezésével biztosítani kell, amennyiben a közvetlen ellenőrzés a kormányállásból nem lehetséges.

3. Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállásoknál a jelzőfények és fényjelzések ellenőrzésére ellenőrző lámpákat kell a kormányállás vezérlőpultba beépíteni. A jelzőfények kapcsolója legyen az ellenőrző lámpával egybeépítve vagy közvetlenül ezek mellett elhelyezve és ezekhez egyértelműen hozzárendelve. A jelzőfények és fényjelzések ellenőrző lámpáinak elrendezése és színe feleljen meg a jelzőfények és fényjelzések valóságos helyzetének és színének. Egy jelzőfény vagy fényjelzés meghibásodása a megfelelő ellenőrző lámpa kialvását kell eredményezze vagy más módon kell a megfelelő ellenőrző lámpának jelzést adnia.

4. Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállásoknál lehetővé kell tenni a hangjelzések lábkapcsolóval való leadását. Ez a követelmény, a tagállamok hajózási hatóságai vonatkozó szabályozásának megfelelően, a „tartsa magát tőlem távol” jelzésre nem vonatkozik.

5. A pozíciófényeknek meg kell felelnie a 9. melléklet I. részében foglalt követelményeknek.

7.06 cikk

Radarkészülék és fordulásjelző

1. A hajózási radarberendezéseknek és a fordulási szögsebességjelző készülékeknek meg kell felelniük a rendelet 9. mellékletében meghatározott követelményeknek. E követelmények teljesítését az illetékes hatóság által kiadott típusjóváhagyás állapítja meg. A navigációs üzemmódban működtethető belvízi elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszer (a továbbiakban: ECDIS) hajózási radarberendezésnek tekintendő.

2. Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállásoknál:

(a) a radarképernyő nem lehet lényegesen a kormányos figyelési irányától eltolva,

(b) a radarképnek a kormányálláson kívül fellépő minden fényviszony mellett teljesen kivehetőnek kell maradni ráhelyezett fényárnyékoló ernyő nélkül,

(c) a fordulásjelzőt közvetlenül a radarkép alatt vagy felett kell elhelyezni vagy abba kell integrálni.

7.07 cikk

Távbeszélő berendezés egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállással rendelkező hajók részére

1. Az egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállással felszerelt hajóknál a „hajó-hajó” és a „hajózási információk” összeköttetés részére a vétel hangszórón, az adás rögzített mikrofonon keresztül történjék. Az átkapcsolást vételről adásra nyomógombbal kell megoldani.

Ezeknek az összeköttetéseknek a mikrofonjai nem vehetők igénybe nyilvános hírközlő kapcsolatok létrehozásához.

2. Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállással felszerelt hajóknál, amelyek a nyilvános hírközlési hálózatra csatlakozó távbeszélő berendezéssel (rádiótelefon) vannak felszerelve, a vétel a kormányos üléséből legyen megvalósítható.

7.08 cikk

Fedélzeti hírközlő rendszer

Az egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállással felszerelt hajókon belső hírközlő berendezésnek kell lenni.

A kormányállásból a kormányosnak a következő beszédkapcsolatokat kell tudnia létrehozni:

(a) a hajó vagy kötelék orrához,

(b) a hajó vagy kötelék farához, amennyiben a kormányállásból közvetlen kapcsolat nem lehetséges,

(c) a személyzet tartózkodási helyéhez vagy helyeihez,

(d) a hajó vezetőjének kabinjához.

Valamennyi beszédkapcsolat helyén a vételt hangszórón, az adást rögzített mikrofonon keresztül kell megvalósítani. A hajó vagy tolatmány orrával és farával a rádiókapcsolat is engedélyezett.

7.09 cikk

Riasztóberendezés

1. Egy független riasztóberendezésnek kell rendelkezésre állni, amellyel a lakóterek, gépterek és esetleg a különálló szivattyúterek elérhetők.

2. A kormányos részére a riasztási jel adásához elérhető közelségben egy „Be-Ki” kapcsolót kell elhelyezni. Ehhez a jelzéshez nem használható olyan kapcsoló, amelynek elengedéskor az a „Ki” állásba tér vissza.

3. A riasztójelzés hangnyomásszintje a lakóterekben legalább 75 dB(A) legyen. A gép- és szivattyúterekben egy mindenhonnan jól észlelhető, körkörösen látható, szaggatott fényt kell riasztójelzésként alkalmazni.

7.10 cikk

Fűtés és szellőztetés

A kormányállásokat hatásos, szabályozható fűtéssel és szellőztetéssel kell ellátni.

7.11 cikk

Fahorgony kezelő berendezés

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállással felszerelt, 86 m-nél hosszabb vagy 22,9 m-nél szélesebb hajókon és kötelékeken a kormányosnak a kormányállás vezérlőpulttól a farhorgonyokat le kell tudnia dobni.

7.12 cikk

Emelhető kormányállások

Az emelhető kormányállásokat vészleeresztővel kell ellátni. Minden leengedési folyamat alatt egy jól észlelhető figyelmeztető hangjelzés lépjen automatikusan működésbe.

Ez nem kötelező akkor, ha megfelelő konstrukciós kialakítással a magasságváltoztatás által okozott sérülés veszélye ki van zárva.

A kormányállás minden magassági helyzetben veszély nélkül elhagyható legyen.

7.13 cikk

Bejegyzés a közösségi hajóbizonyítványban egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállással rendelkező hajóknál

Amennyiben egy hajó megfelel az egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállásokra vonatkozó különleges előírásoknak a 7.01., 7.04–7.08. és 7.11 cikkek értelmében, akkor a közösségi hajóbizonyítványba be kell vezetni:

„A hajó egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállással rendelkezik.”

8. Fejezet

GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

8.01 cikk

Általános meghatározások

1. Minden gépet, az azokhoz tartozó berendezéseket az idevonatkozó előírások és szabványok szerint kell megtervezni, kivitelezni és beépíteni.

2. A hajó üzemeltetését szolgáló nyomástartó edényeket szakértőnek kell megvizsgálnia annak igazolására, hogy azok üzemeltetése biztonságos:

(a) az első használatbavétel előtt;

(b) a módosítást vagy javítást követően, újbóli üzembe helyezés előtt; valamint

(c) rendszeresen legalább ötévente.

A vizsgálat belső és külső ellenőrzést foglal magában. Azokat a sűrített levegőt használó edényeket, amelyek belsejét nem lehet megfelelően megvizsgálni, vagy amelyek állapotát nem lehet egyértelműen megállapítani a belső ellenőrzés során, további roncsolásmentes vizsgálatnak vagy hidraulikus nyomáspróbának kell alávetni.

Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és az ellenőrzés dátumát.

A rendszeres felülvizsgálatot igénylő egyéb berendezéseknek, különösen a gőzkazánoknak, egyéb nyomástartó edényeknek és tartozékaiknak, valamint az emelőknek meg kell felelniük a rájuk vonatkozó követelményeknek.

3. Csak olyan belső égésű motorokat szabad beépíteni, amelyek 55 °C feletti lobbanáspontú tüzelőanyaggal üzemelnek.

8.02 cikk

Biztonsági berendezések

1. A gépi berendezéseket úgy kell kialakítani és beépíteni, hogy azok kezelés és karbantartás céljából kellően hozzáférhetők legyenek, az azokat kiszolgáló személyeket ne veszélyeztessék. Ezek az akaratlan üzembevétel ellen is biztosíthatók legyenek.

2. A fő- és segédgépeket, valamint a gőzkazánokat, ezek tartozékait biztonsági berendezésekkel kell ellátni.

3. A szívó- és nyomóventillátorok, a tüzelőanyag-szivattyúk hajtó motorjait szükség esetén a felállítási helyükön kívüli térből is le kell tudni kapcsolni.

4. Az olajat, kenőolajat, az erőátviteli rendszerekben, a vezérlő- és indítórendszerekben, valamint a fűtőrendszerekben használt olajat szállító csővezetékek csatlakozásait szükség esetén védőburkolattal kell ellátni vagy más, megfelelő módon kell védeni annak elkerülése érdekében, hogy forró felületekre, gépek levegőbemenetébe vagy egyéb gyulladási forrást képező területekre olaj fröccsenjen vagy szivárogjon. Az ilyen csatlakozások számát minimális szinten kell tartani.

5. A dízelmotorok külső, nagynyomású üzemanyag-szállító csöveit a nagynyomású üzemanyag-szivattyú és az üzemanyag-befecskendezők között borítással ellátott csővel kell védeni, amely képes az üzemanyag megtartására a nagynyomású csővezeték meghibásodása esetén. A burkolással ellátott csőrendszernek egy gyűjtőtálcát kell tartalmaznia a szivárgások számára és intézkedni kell az üzemanyag-szállító cső meghibásodásához tartozó vészjelzésről, kivéve a legfeljebb kéthengeres motorok esetét, amikor a vészjelzés nem kötelező. Burkolással ellátott csőrendszereket kell alkalmazni a csörlőket és járgányokat hajtó, nyitott fedélzeten elhelyezkedő motorokhoz is.

6. A motor alkatrészei szigetelésének meg kell felelnie a 3.04 cikk 3. pont második mondatban foglalt követelményeknek.

8.03 cikk

Propulziós berendezések

1. A propulziós berendezések legyenek megbízhatóak, gyorsan indíthatók, megállíthatók és átkormányozhatók.

2. A következő jellemzőket, azaz

(a) a hajtógépek hűtővízének hőfokát,

(b) a hajtógépek és hajtóművek kenőolajnyomását,

(c) a hajtógépek átkormányzó berendezései, az irányváltók vagy propellerek olaj- és levegőnyomását

megfelelő berendezésekkel kell felügyelni, amelyek a kritikus értékek elérésekor riasztó jelzést adnak.

3. Egyetlen főgéppel rendelkező hajóknál a motort a 2. pontban részletezett figyelő rendszerek nem állíthatják le automatikusan, kivéve a megengedett legnagyobb fordulatszám elleni védelmet.

4. Ha a hajónak csak egy főmotorja van, ezt a motort fel kell szerelni egy olyan automatikus berendezéssel, amely csak akkor csökkenti a motor sebességét, ha a motorsebesség csökkenését a kormányállásban fény- és hangjelzés is automatikusan jelzi és a motor sebességét csökkentő berendezés a kormányos helyéről kikapcsolható.

5. A tengelykilépéseket úgy kell tervezni, hogy a vízszennyező kenőanyagok azokon keresztül ne juthassanak ki.

8.04 cikk

Motorok kipufogóvezetékei

1. A kipufogógázokat maradéktalanul ki kell vezetni a hajón kívülre.

2. A veszélyes gázok behatolását a hajó különböző tereibe megfelelő intézkedésekkel meg kell gátolni. Amennyiben kipufogóvezetékek lakótereken vagy a kormányálláson keresztül vannak átvezetve, úgy azokat ezeken az meghatározott tereken történő átvezetéskor gázzáró köpenycsőben kell elhelyezni. A kipufogóvezeték és a köpenycső közötti tér a szabad légtérrel legyen összeköttetésben.

3. A kipufogóvezetékeket úgy kell vezetni és védeni, hogy tüzet ne okozzanak.

4. Gépterekben a kipufogóvezetékek kellően szigeteltek vagy hűtöttek legyenek. Géptereken kívül az érintés elleni védelem is elegendő.

8.05 cikk

Tüzelőanyag-tartályok, csővezetékek és tartozékok

1. Folyékony tüzelőanyagokat a hajótest részét képező vagy szilárdan a hajóba beépített tartályokban kell elhelyezni. A tartályok acélból vagy – amennyiben a hajó építési módja megköveteli – tűzállóság szempontjából egyenértékű anyagból készüljenek. Ez nem érvényes a segédaggregátokra rögzített, 12 l-nél nem nagyobb befogadóképességű tartályokra. A tüzelőanyag tartályoknak nem lehet az ivóvíztartályokkal közös határoló fala.

2. A tüzelőanyag-tartályokat, vezetékeket és ezek tartozékait úgy kell elrendezni és kialakítani, hogy a hajó tereibe se tüzelőanyag, se ezek gázai ne juthassanak be véletlenül. Azok a tüzelőanyag-tartályokon levő szelepek, amelyek tüzelőanyag vételezésére vagy víztelenítésre szolgálnak, önzáróak legyenek.

3. Kollíziós válaszfal előtt tüzelőanyag-tartályok nem helyezhetők el.

4. A napi tartályokat és ezek szerelvényeit nem lehet gépi berendezések vagy kipufogóvezetékek fölött elhelyezni.

5. A tüzelőanyag-tartályok töltőnyílásait feltűnően meg kell jelölni.

6. A tüzelőanyag tartályok töltőcsövei – a napi-tartályok kivételével – a fedélzetről induljanak. A töltőcsöveket az EN 12827:1999 sz. európai szabvány szerinti csatlakozóval kell felszerelni.

Ezeket a tartályokat a fedélzet fölé kivezetett és a víz behatolása ellen védett légzőcsővel kell ellátni. A légzőcső keresztmetszete legalább a töltőcső keresztmetszetének 1,25-szöröse legyen.

Amennyiben a folyékony tüzelőanyag-tartályok egymással össze vannak kötve, az összekötő csővezeték keresztmetszete legalább a töltőcső keresztmetszetének 1,25-szöröse legyen.

7. A tartályok kilépő vezetékeit közvetlenül a tartálynál egy, a fedélzetről – az érintett terek lezárása esetén is – működtethető gyorselzáró szeleppel kell ellátni.

Ha a működtető szerkezet burkolt, annak fedele nem lehet zárható.

A működtető szerkezetet piros színnel kell megjelölni.

A napi tartályokon gyorselzáró típusú szelepeket kell beépíteni. Ha a működtető szerkezet burkolt, azt 10 cm magas, az 1. függelék 9. ábrája szerinti jellel meg kell jelölni.

Az első mondatban foglalt követelmény a motorra közvetlenül felszerelt tüzelőanyag-tartályokra nem vonatkozik.

8. A tüzelőanyag-vezetékeket, azok kötéseit, tömítéseit és szerelvényeit olyan anyagokból kell készíteni, amelyek a várható mechanikai, kémiai és hőigénybevételeknek ellenállnak. A tüzelőanyag-vezetékeket nem szabad káros hőhatásnak kitenni, ezeket teljes hosszukon ellenőrizhetően kell vezetni.

9. A tüzelőanyag-tartályokat szondázó berendezéssel kell ellátni, amelyek a legmagasabb töltési állapotig tegyék lehetővé a tüzelőanyagszint leolvasását. Az üvegből készült szintmutatókat sérülés ellen védeni kell, alsó végüket önműködő elzáró berendezéssel zárhatóvá kell tenni, a felső végüket a legmagasabb töltési szint felett a tartályokra kell csatlakoztatni. A folyadékszint mutatók anyagának normál környezeti hőmérséklet mellett alaktartónak kell maradnia. A szondacsövek végei nem lehetnek lakóterekben. A gép- vagy kazánházban végződő szondacsövek végeit megfelelő önzáró szerkezettel kell felszerelni.

10. a) A tüzelőanyag-tartályokat a töltés folyamán a tüzelőanyag kiömlése ellen megfelelő fedélzeti műszaki eszközökkel kell védeni, amelyeket a közösségi bizonyítvány 52. szakaszába be kell jegyezni.

b) Ha a tüzelőanyagot a töltőállomásokról saját, a töltés során a fedélre történő kiömlést gátló műszaki eszközeikkel együtt szállítják, az a) alpontban és a 11. pontban meghatározott berendezésre vonatkozó követelményeket nem kell alkalmazni.

11. Ha a tüzelőanyag-tartályok fel vannak szerelve automatikus kikapcsoló berendezéssel, az érzékelőknek le kell állítani a töltést, amikor a tartály 97%-ig tele van. Ennek a berendezésnek meg kell felelnie az „üzembiztonsági” követelményeknek.

Ha az érzékelő egy olyan villamos érintkezést kapcsol be, amely a töltőállomás által leadott bináris jellel áramkört szakíthat meg, a jelet át kell tudni küldeni a töltőállomásra egy olyan vízmentes csatlakozón, amely megfelel az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) által kiadott 60309-1:1999, 40-50 V feszültségű egyenáramra vonatkozó előírás követelményeinek, továbbá amelynek borítása fehér, a földelés pedig tíz óránál van.

12. A tüzelőanyagok tartályait és tankjait olyan tömören zárható nyílásokkal kell ellátni, amelyek lehetővé teszik a tisztítást és az ellenőrzést.

13. A főgépeket és a hajó biztonságos üzeméhez szükséges segédgépeket közvetlenül ellátó tüzelőanyag-tartályokat el kell látni egy olyan szerkezettel, amely a kormányállásban fény- és hangjelzésekkel jelzi, hogy a tüzelőanyagszint már nem elég a további biztonságos üzemhez.

8.06 cikk

Kenőolajak, csövek és tartozékaik tárolása

1. A kenőolajat olyan acéltartályokban kell tárolni, amelyek a hajótest beépített részei vagy ahhoz szilárdan rögzítve vannak. Ha a hajó szerkezete úgy kívánja meg, tűzállósági szempontból egyenértékű anyag használható. A követelmény nem érinti a legfeljebb 25 literes tartályokat. A kenőolajtartályoknak nem lehetnek az ivóvíztartályokkal közös válaszfalaik.

2. A kenőolajtartályokat, csővezetékeiket és egyéb tartozékaikat úgy kell elrendezni és felszerelni, hogy se kenőolaj, se kenőolajgőz ne kerülhessen a hajó belsejébe.

3. Kenőolajtartály nem helyezhető az ütközési válaszfal elé.

4. Kenőolajtartály és szerelvényei nem helyezkedhetnek el közvetlenül a motorok vagy kipufogócsövek felett.

5. A kenőolajtartályok töltőnyílásait egyértelműen kell megjelölni.

6. A kenőolajcsöveket, csatlakozásaikat, tömítéseiket és szerelvényeiket olyan anyagból kell készíteni, amelyek a várható mechanikai, kémiai és hőigénybevételeknek ellenállnak. A tüzelőanyag-vezetékeket nem szabad káros hőhatásnak kitenni, ezeket teljes hosszukon ellenőrizhetően kell vezetni.

7. A kenőolajtartályokat szondázó berendezéssel kell ellátni, amelyek a legmagasabb töltési állapotig tegyék lehetővé a tüzelőanyagszint leolvasását. Az üvegből készült szintmutatókat sérülés ellen védeni kell, alsó végüket önműködő elzáró berendezéssel zárhatóvá kell tenni, a felső végüket a legmagasabb töltési szint felett a tartályokra kell csatlakoztatni. A folyadékszint-mutatók anyagának normál környezeti hőmérséklet mellett alaktartónak kell maradnia. A szondacsövek végei nem lehetnek lakóterekben. A gép- vagy kazánházban végződő szondacsövek végeit megfelelő önzáró szerkezettel kell felszerelni.

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszerekben, vezérlő- és indítórendszerekben, valamint fűtőrendszerekben, csővezetékekben és tartozékaikban használt olaj tárolása

1. Az erőátviteli rendszerekben, vezérlő- és indítórendszerekben, valamint fűtőrendszerekben, csővezetékekben és tartozékaikban használt olajat olyan acéltartályokban kell tárolni, amelyek a hajótest beépített részei vagy ahhoz szilárdan rögzítve vannak. Ha a hajó szerkezete úgy kívánja meg, tűzállósági szempontból egyenértékű anyag használható. Ez a követelmény a legfeljebb 25 literes tartályokra nem vonatkozik. A kenőolajtartályoknak nem lehetnek az ivóvíztartályokkal közös válaszfalaik.

2. Az ilyen olajtartályokat, csővezetékeiket és egyéb tartozékaikat úgy kell elrendezni és felszerelni, hogy se kenőolaj, se kenőolajgőz ne kerülhessen a hajó belsejébe.

3. Ilyen olajtartály nem helyezhető az ütközési válaszfal elé.

4. Ilyen olajtartály és rögzítése nem helyezkedhet el közvetlenül motorok vagy kipufogócsövek felett.

5. Az ilyen olajtartályok töltőnyílásait egyértelműen kell megjelölni.

6. Az ilyen olajcsöveket, csatlakozásaikat, tömítéseiket és szerelvényeiket olyan anyagból kell készíteni, amely az ezeket várhatóan érő mechanikai, kémiai és hőhatásoknak ellenáll. A vezetékek nem lehetnek káros hőhatásoknak kitéve és azoknak a teljes hosszukon ellenőrizhetőnek kell lenniük.

7. Az ilyen olajtartályokat szondázó berendezéssel kell ellátni, amelyek a legmagasabb töltési állapotig tegyék lehetővé a tüzelőanyagszint leolvasását. Az üvegből készült szintmutatókat sérülés ellen védeni kell, alsó végüket önműködő elzáró berendezéssel zárhatóvá kell tenni, a felső végüket a legmagasabb töltési szint felett a tartályokra kell csatlakoztatni. A folyadékszint mutatók anyagának normál környezeti hőmérséklet mellett alaktartónak kell maradnia. A szondacsövek végei nem lehetnek lakóterekben. A gép- vagy kazánházban végződő szondacsövek végeit megfelelő önzáró szerkezettel kell felszerelni.

8.08 cikk

Fenékvízszivattyúk és fenékvízrendszer

1. Mindegyik vízmentes tér önállóan vízteleníthető legyen. Ez nem érvényes azokra a terekre, amelyek menet közben szokásosan légmentesen le vannak zárva.

2. A személyzettel ellátott hajókat két egymástól független fenékvízszivattyúval kell ellátni, amelyek nem helyezhetők el ugyanabban a térben és amelyek közül legalább az egyik gépi meghajtású legyen. Ha ezek a hajók 225 kW-nál kisebb főgépteljesítménnyel vagy 350 t-nál kisebb hordképességgel rendelkeznek vagy olyan hajóknál, amelyek nem áruszállításra szolgálnak és 250 m3-nél kisebb vízkiszorítással rendelkeznek, elegendő egyetlen kézi vagy gépi fenékvíz-szivattyú alkalmazása.

Mindegyik előírt szivattyú legyen alkalmazható valamennyi vízmentes tér víztelenítésére.

3. Az első fenékvízszivattyú Q1 legkisebb szállítóteljesítményét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

Q1 = 0,1.d1 2 [l/min].

A d1 értéke a következő összefüggésből számítható ki:

d1 = 1,5+25 [mm].

A második fenékvízszivattyú legkisebb Q2 szállítóteljesítményét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

Q2 = 0,1.d2 2 [l/min].

A d2 értéke a következő összefüggésből számítható ki:

d2 = 2 +25 [mm].

Mindamellett a d2 értékének nem kell nagyobbnak lenni a d1 értékénél.

A Q2 számításánál az l hossz a leghosszabb vízmentes térre vonatkozik.

Ezekben az összefüggésekben:

l – a vizsgált vízmentes tér hosszúsága [m],

d1 – a fenékvíz-fővezeték számított belső átmérője [mm],

d2 – a leágazó fenékvízvezeték számított belső átmérője [mm].

4. Amennyiben a fenékvízszivattyúk egy fenékvízrendszerre csatlakoznak, akkor a fenékvízcsövek belső átmérője legalább d1 értéket (mm-ben) és a leágazó csővezetékek belső átmérője legalább d2 értéket (mm-ben) érjen el.

A 25 m-nél rövidebb hajóknál a d1 és a d2 értéke 35 mm-ig csökkenthető.

5. Csak önfelszívó fenékvízszivattyúk engedélyezhetők.

6. Mindegyik laposfenekű és 5 m-t meghaladó szélességű térben a jobboldalon és a baloldalon legalább egy-egy szívófejet kell elhelyezni.

7. A fartér legyen vízteleníthető a géptér felé egy könnyen hozzáférhető önzáró szelepen keresztül.

8. Az egyes terek leágazó csővezetékeit egy visszacsapó-elzáró szelepen keresztül kell csatlakoztatni a fenékvízszívó fővezetékhez.

Azokat a tereket vagy egyéb helyiségeket, amelyek ballaszt felvételére vannak kiképezve, elegendő csak egy egyszerű elzáró szerelvényen keresztül csatlakoztatni a fenékvíz-fővezetékhez. Ez nem érvényes azokra a raktárterekre, amelyek ballaszt felvételére vannak kialakítva. Ilyen raktárterek ballasztvízzel való töltése egy, a fenékvízvezetéktől elválasztott, szilárdan kiépített ballasztvezetéken vagy olyan leágazó vezetékeken keresztül történhet, amelyek a fenékvíz fővezetékkel leszerelhető flexibilis csövek vagy közdarabok segítségével összeköthetők. Fenékszelepek erre a célra nem alkalmazhatók.

9. A raktéri fenékárkok vagy fenékvízgyűjtő kutak szondázási lehetőségét biztosítani kell.

10. Ha a fenékvízrendszer szilárdan beépített csővezetékekből van kialakítva, az olajtartalmú vizek gyűjtésére szolgáló fenékrészek fenékvízszívó csöveiben elzáró szerelvényeket kell elhelyezni és ezeket zárt állapotban a szemlebizottság ólomzárral zárja le. Az elzáró szerelvények számát és elhelyezését a közösségi hajóbizonyítványba be kell vezetni.

11. Az elzáró szerelvények adott helyzetben történő zárását a 10. pontban meghatározott plombával egyenértékűnek kell tekinteni. Az elzáró szerelvényeket záró kulcsokat megfelelően meg kell jelölni és a géptérben egy kijelölt, könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni.

8.09 cikk

Olajos fenékvíz vagy fáradtolaj tárolása

1. Lehetővé kell tenni az üzemelés során felgyülemlett olajos fenékvíz hajón történő tárolását. Erre a célra a megfelelő hely a géptér fenékrésze.

2. A fáradtolaj tárolására a géptérben egy vagy több külön tartálynak kell lennie, amelyek tárolókapacitása legalább 1,5-szöröse legyen annak a fáradtolaj-mennyiségnek, amelyet a valamennyi beépített belsőégésű motor és az erőátviteli rendszer elfolyó olajgyűjtőiből származó olaj, valamint a hidraulikus folyadék tartályaiból származó hidraulikus folyadék képez.

A fent meghatározott tartályok kiürítésére szolgáló csatlakozásoknak meg kell felelniük az EN 1305:1996 sz. európai szabványnak.

3. Ha a hajót csak rövid idejű üzemelésre használják, a hajózási hatóság a 2. pontban foglalt követelmények alól felmentést adhat.

8.10 cikk

Hajók által keltett zaj

1. A hajók menetzaját, különösen a motorok szívási és kipufogó zaját megfelelő berendezésekkel tompítani kell.

2. A hajók menetzaja a hajó oldalától mért 25 m-es távolságban nem lépheti túl a 75 dB(A) értéket.

3. Veszteglő hajóknál – az átrakást kivéve – a hajó oldalától mért 25 m-es távolságban a zaj nem lépheti túl a 65 dB(A) értéket.

8a. FEJEZET

DÍZELMOTOROK GÁZ- ÉS SZILÁRD HALMAZÁLLAPOTÚ SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA

8a.01. cikk

Fogalommeghatározások

Ebben a fejezetben:

1.    motor: a kompressziós gyújtás elve alapján működő motor (dízelmotor);

1a.    főmotor: a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. december 16-i európai parlamenti és a tanácsi irányelv (a továbbiakban: 97/68/EK irányelv) 2. cikkének meghatározása szerint belvízi hajó meghajtására szolgáló motor;

1b.    segédmotor: a hajó meghajtásától eltérő célú alkalmazáshoz használt motor;

1c.    cseremotor: használt vagy felújított motor, amely az üzemeltetésben lévő motor helyettesítésére szolgál, és amelynek konstrukciója (soros motor, V-motor) megegyezik a helyettesítendő motor konstrukciójával, hengereinek száma azonos, leadott teljesítménye és fordulatszáma legfeljebb 10%-kal tér el a helyettesítendő motor teljesítményétől és fordulatszámától;

2.    típusjóváhagyás: a módosított 97/68/EK irányelv 2. cikkének második francia bekezdése szerinti olyan eljárás, amelynek során egy tagállam tanúsítja, hogy egy motortípus vagy egy motorcsalád a motor(ok) által kibocsátott gáz-halmazállapotú szennyező anyagok és légszennyező részecskék tekintetében teljesíti az ezen irányelvben meghatározott vonatkozó műszaki követelményeket;

3.    beépítési vizsgálat: az eljárás, amelynek keretében az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy az úszólétesítménybe beépített motor a típusjóváhagyás kiadását követő időszak folyamán végrehajtott gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátást érintő módosítás vagy szabályozás mellett az ebben a fejezetben meghatározott műszaki követelményeiknek megfelel;

4.    közbenső vizsgálat: az eljárás, amelynek keretében az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy az úszólétesítménybe beépített motor az beépítési vizsgálat végrehajtását követő időszak folyamán végrehajtott gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátást érintő módosítás vagy szabályozás mellett az ebben a fejezetben meghatározott műszaki követelményeiknek megfelel;

5.    egyedi vizsgálat: az eljárás, amelynek keretében az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy az úszólétesítménybe beépített motor a vizsgálatok közötti időszakban végrehajtott gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátást érintő módosítás vagy szabályozás mellett az ebben a fejezetben meghatározott műszaki követelményeiknek megfelel;

6.    (Üres);

7.    motorcsalád: a módosított 97/68/EK irányelv 2. cikke negyedik francia bekezdésének meghatározása szerint a gyártó által csoportosított motorok, amelyek kialakításuk következtében várhatóan hasonló gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási tulajdonságokkal bírnak, és amelyek teljesítik a 8a.03. cikkben szereplő szabályok követelményeit;

8.    (Üres);

9.    (Üres);

10.    (Üres);

11.    gyártó: a módosított 97/68/EK irányelv 2. cikkében szereplő meghatározás szerint az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a jóváhagyó hatósággal szemben minden szempontból felelős a típus-jóváhagyási eljárásért és a gyártás-megfelelőség biztosításáért. Nem szükségszerű, hogy a személy vagy szervezet közvetlenül részt vegyen a motor gyártásának minden szakaszában;

12.    (Üres);

13.    (Üres);

14.    (Üres);

15.    (Üres);

16.    motorparaméter-jegyzőkönyv: e melléklet V. függelékében meghatározott dokumentum, amely megfelelő módon tartalmazza az összes olyan paramétert, ezeknek változtatásait, valamint az összes olyan alkatrészt és motorbeállítást, amely befolyásolja a motor gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátását;

17.    a motor gyártójának utasításai a kipufogógázzal kapcsolatos alkatrészek és motorparaméterek megfigyeléséről: az a dokumentum, amelyet a beépítési vizsgálat, a közbenső és az egyedi vizsgálatok végrehajtásának céljából készítettek el.

8a.02. cikk

Általános rendelkezések

1.    A 97/68/EK irányelv követelményeinek sérelme nélkül e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan motorra, amelynek névleges leadott teljesítménye több mint 19 kW, és amely belvízi hajókba vagy a fedélzetükön található gépekbe van beépítve.

2.    A motoroknak ki kell elégíteni a 97/68/EK irányelvben foglalt követelményeket.

3.    A vonatkozó alkalmazási terület kipufogógáz-kibocsátási határértékeinek való megfelelést a 8a.03. cikk alapján kiadott típusjóváhagyásban kell megállapítani.

4.    Beépítési vizsgálatok

a)    A motornak a hajóra történő beszerelése után, de még a használatbavétel előtt beépítési vizsgálatot kell lefolytatni. A vizsgálat alapján – amely az úszólétesítmény kezdeti ellenőrzésének, vagy a beszerelt érintett motoron végzett egyedi ellenőrzés része – a motort bejegyzik az első alkalommal kibocsátandó közösségi bizonyítványba, vagy módosítják a meglévő közösségi bizonyítványt.

b)    A szemlebizottság eltekinthet az a) alpontban meghatározott beépítési vizsgálattól, ha egy 130 kW-nál kisebb névleges teljesítményű motort az azonos típusjóváhagyás hatálya alá tartozó motorra cserélnek ki. Előfeltételként a hajó tulajdonosa vagy felhatalmazott képviselője értesíti a szemlebizottságot a motorcseréről és benyújtja a típus-jóváhagyási dokumentum egy példányát, valamint az újonnan beszerelt motor azonosítószámával kapcsolatos részletes adatokat. A szemlebizottság végrehajtja a közösségi bizonyítvány megfelelő módosításait (vö. 52. rovat).

5.    A motor közbenső vizsgálatait a 2.09. cikkben szereplő időszakos vizsgálatok keretében kell végrehajtani.

6.    A motor jelentős módosításait követően, ha az ilyen jellegű módosítások hatást gyakorolhatnak a motor gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátására, minden esetben egyedi vizsgálatot kell végezni.

6a.    A 8a.02. cikk 4–6. pontjában leírt vizsgálatok eredményeit fel kell jegyezni a motorparaméter-jegyzőkönyvben.

7.    A szemlebizottság a közösségi bizonyítvány 52. rovatában feltünteti a hajóra felszerelt és az e fejezet követelményeinek hatálya alá tartozó összes motor típusjóváhagyásának számát és motorszámát. A 97/68/EK irányelv 9. cikk 4. pontja a) alpontjának hatálya alá tartozó motorok esetében elegendő feltüntetni az azonosítószámot.

8.    Az e fejezetben szereplő feladatok ellátásának céljából az illetékes hatóság műszaki szolgálatot alkalmazhat.

8a.03. cikk

Elismert típusjóváhagyások

1.    A következő típusjóváhagyásokat el kell ismerni, amennyiben a motor alkalmazására kiterjed a megfelelő típusjóváhagyás:

a)    a 97/68/EK irányelv szerinti típusjóváhagyás;

b)    típusjóváhagyás, amelyet a 97/68/EK irányelv szerint egyenértékűnek ismernek el.

2.    A típusjóváhagyással rendelkező motor esetében a következő dokumentumokat vagy azok másolatait a hajón kell tartani:

a)    a típusjóváhagyásról szóló dokumentum;

b)    a motor gyártójának utasításai a kipufogógázzal kapcsolatos alkatrészek és motorparaméterek megfigyeléséről;

c)    a motorparaméter-jegyzőkönyv.

8a.04. cikk

Beépítési vizsgálat, közbenső vizsgálat és egyedi vizsgálat

1.    A 8a.02. cikk 4. pontja értelmében végrehajtott beépítési vizsgálat időpontjában, a 8a.02. cikk 5. pontja értelmében végrehajtott közbenső vizsgálatok esetén, valamint a 8a.02. cikk 6. pontja értelmében végrehajtott egyedi vizsgálatok esetén az illetékes hatóság megvizsgálja a motor aktuális állapotát az alkatrészek, a beállítások, valamint a 8a.01. cikk 17. pontja szerinti utasításokban meghatározott paraméterek szempontjából.

Ha a hatóság megállapítja, hogy a motor nem felel meg a jóváhagyott motortípusnak vagy a jóváhagyott motorcsaládnak, akkor:

a)    előírhatja

aa)    a motor megfelelőségének helyreállítását;

ab)    a típus-jóváhagyási dokumentum megfelelő módosítását, vagy

b)    elrendelheti a tényleges károsanyag-kibocsátás mérés útján történő ellenőrzését.
Amennyiben nem állítják helyre a motor megfelelőségét, nem hajtják végre a típus-jóváhagyási dokumentumon a megfelelő módosításokat, vagy amennyiben a mérések azt mutatják, hogy a motor nem teljesíti a károsanyag-kibocsátási határértékeket, az illetékes hatóság megtagadja a közösségi bizonyítvány kibocsátását, vagy visszavonja a korábban kibocsátott közösségi bizonyítványt.

2.    Kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt motorok esetében az beépítési, közbenső és egyedi vizsgálatok alkalmával ellenőrzéseket kell végrehajtani annak megállapítása érdekében, hogy ezek a rendszerek megfelelően működnek-e.

3.    Az 1. pontban szereplő vizsgálatokat a motor gyártója által a kipufogógáz összetételére hatást gyakorló motor-alkotóelemek és motorjellemzők ellenőrzésének végrehajtásáról készített utasítás alapján kell elvégezni. Az utasításokban, amelyeket a gyártónak kell összeállítania és az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia, meg kell határozni a kipufogógázzal kapcsolatos alkatrészeket, valamint azokat a beállításokat és paramétereket, amelyek alapján a kipufogógáz-kibocsátási határértékeknek való megfelelés feltételezhető. Az utasítások legalább a következő részleteket tartalmazzák:

a)    a motortípus és adott esetben a motorcsalád, a névleges teljesítmény és a névleges fordulatszám feltüntetésével;

b)    a kipufogógázok kibocsátásával kapcsolatos alkatrészek és motorparaméterek felsorolása;

c)    a kipufogógázok kibocsátásával kapcsolatos engedélyezett alkatrészek azonosításához szükséges egyértelmű jellemzők (pl. az alkatrészeken feltüntetett alkatrészszámok);

d)    a kipufogógázok kibocsátásával kapcsolatos motorparaméterek, például a befecskendezési idők beállítási tartományai, a hűtővíz engedélyezett hőmérséklete, a kipufogógáz maximális ellennyomása stb.
Kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt motorok esetében az utasításoknak a kipufogógáz-utókezelő berendezések hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eljárásokat is tartalmazniuk kell.

4.    A motorok úszólétesítménybe történő beépítésének meg kell felelnie a típusjóváhagyás alkalmazási körében meghatározott korlátozásoknak. Ezenkívül a szívóoldali vákuum és a kipufogógáz ellennyomása nem haladhatja meg a jóváhagyott motorhoz feltüntetett értékeket.

5.    Ha a hajóba beépített motorok egy motorcsaládhoz tartoznak, nem hajthatók végre olyan utólagos beállítások vagy módosítások, amelyek hátrányosan érinthetik a motorok kipufogógáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátását, vagy amelyek a javasolt beállítási tartományon kívülre esnek.

6.    Ha a típusjóváhagyás kibocsátása után utólagos beállításokat vagy módosításokat kell végrehajtani a motoron, ezeket pontosan be kell vezetni a motorparaméter-jegyzőkönyvbe.

7.    Ha az beépítési és közbenső vizsgálatok azt mutatják, hogy a hajóba beépített motorok a paramétereik, alkatrészeik és szabályozható jellemzőik szempontjából teljesítik a 8a.01. cikk 17. pontja szerinti utasításokban meghatározott műszaki előírásokat, akkor feltételezhető, hogy a motorok kipufogógáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása is megfelel az alapvető határértékeknek.

8.    Ha a motor megkapta a típusjóváhagyást, az illetékes hatóság saját belátása szerint csökkentheti az ezen rendelkezések alapján végrehajtandó beépítési és közbenső vizsgálatokat. Végre kell azonban hajtani a teljes vizsgálatot legalább egy henger vagy motorcsaládonként egy motor tekintetében, és a vizsgálatok csak akkor csökkenthetők, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az összes többi henger vagy motor a vizsgálat alá vont hengerhez vagy motorhoz hasonlóan viselkedik.

8a.05. cikk

Vizsgáló és tanúsító szervezet

1.    A vizsgáló és tanúsító szervezetnek meg kell felelnie a vizsgáló és kalibrációs laboratóriumok illetékességének általános követelményeire vonatkozó európai szabványnak (EN ISO/IEC 17025:2000), a következő feltételek kellő figyelembevételével:

a)    A motorok gyártói nem ismerhetők el vizsgáló és tanúsító szervezetként;

b)    E fejezet alkalmazásában a műszaki szolgálat az illetékes hatóság engedélyével használhat a saját vizsgáló laboratóriumán kívüli berendezéseket;

c)    Az illetékes hatóság felszólítására a vizsgáló és tanúsító szervezetnek igazolnia kell, hogy az Európai Unión belül végezheti az e bekezdésben meghatározott típusú tevékenységeket;

d)    Harmadik országban bejegyzett tanúsító szervezetet a hajózási hatóság abban az esetben tekintheti elismert vizsgáló és tanúsító szervezetnek, amennyiben az Európai Unió és az érintett harmadik ország között vizsgáló és tanúsító szervezet elismerését érintően két- vagy többoldalú megállapodás került megkötésre.

2.    A közlekedésért felelős miniszter közli a Bizottsággal azon vizsgáló és tanúsító szervezetnek a nevét és címét, amelyek a hazai illetékes hatósággal együtt e fejezet alkalmazásáért felelősek.

9. Fejezet

VILLAMOS BERENDEZÉSEK

9.01 cikk

Általános rendelkezések

1. Amennyiben egy berendezés bizonyos részeire vonatkozóan ez a Szabályzat nem tartalmaz előírásokat, akkor a biztonság mértéke akkor tekinthető kielégítőnek, ha ezeket a részeket hatályos európai szabvány vagy elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint állították elő.

Az erre vonatkozó igazolásokat be kell mutatni a szemlebizottságnak.

2. Az úszólétesítményen kell tartani a szemlebizottság láttamozásával ellátott alábbi dokumentációkat:

(a) elvi kapcsolási rajz a teljes villamos rendszerről,

(b) a fő-, vészüzemi- és elosztótáblák kapcsolási rajzai a legfontosabb műszaki adatokkal, mint például a védelmi és ellenőrző készülékek névleges áramerőssége, a kapcsoló berendezések adatai,

(c) teljesítményadatok a villamos gépekről és berendezésekről,

(d) kábeltípusok a vezeték-keresztmetszetek adataival.

A személyzet nélküli úszólétesítményen ezt a dokumentációt nem kell a fedélzeten tartani, azonban ezeknek a tulajdonosnál bármikor rendelkezésre kell állniuk.

3. A berendezéseket az úszólétesítmény 15°-ig terjedő tartós oldalirányú dőlése esetére és belső térben 0 °C-tól +40 °C-ig a fedélzeten -20 °C-tól +40 °C-ig terjedő hőmérsékletre kell tervezni úgy, hogy azok fenti határértékekig kifogástalanul működjenek.

4. A villamos és elektronikus berendezések és eszközök legyenek jól hozzáférhetők és kis karbantartás igényűek.

9.02 cikk

Villamosenergia-ellátó rendszerek

1. Villamos berendezéssel ellátott úszólétesítményeken ezek energiaellátása alapvetően legalább két energiaforrásról történjék úgy, hogy az egyik energiaforrás üzemzavara esetén a másik energiaforrás képes legyen arra, hogy azokat a fogyasztókat, amelyek a biztonságos menetüzemhez szükségesek, legalább 30 percig ellássa.

2. Az energiaforrás kielégítő teljesítményét, illetve kapacitását energiamérleg útján kell igazolni. Ebben megfelelő egyidejűségi tényezők vehetők figyelembe.

3. Az 1. ponttól függetlenül a kormányberendezésekre a 6.04 cikk érvényes.

4. Személyhajókon az 1. pont szerinti energiaforrásoknak egymástól függetleneknek kell lenniük.

5. A kabinos hajóknál és az olyan termes személyhajóknál, amelyeknél LWL ł 25 m, a vészüzemi áramforrásokra a 9.18 cikk érvényes.

9.03 cikk

Víz behatolása elleni, érintés- és mechanikai védelem

A villamos berendezés rögzítetten elhelyezett részeinek minimális védettségi foka feleljen meg a mindenkori beépítési hely szerint a következő táblázatnak:

Beépítési hely

Minimális védettségi fok (MSZ EN 60529, IEC 529)

Generátorok

Motorok

Transzformá-
torok

Kapcsoló- és elosztótáblák, készülékek

Szerelési anyagok

Lámpák

Üzemi-, gép- és kormánygépterek

IP 22

IP 22

IP 222

IP 22 1 2

IP 44

IP 22

Rakományterek

 

 

 

 

IP 55

IP 55

Akkumulátorterek, festékraktárak

 

 

 

 

 

IP 44 és (Ex; EEx)3

Szabad fedélzet, nyitott kormányállások

 

IP 55

 

IP 55

IP 55

IP 55

Zárt kormányállás

 

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Lakóterek, szaniter és vizes terek kivételével

 

 

 

IP 22

IP 20

IP 20

Szaniter és vizes helyiségek

 

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Megjegyzés:

1

Jelentős mértékben hőt fejlesztő készülékeknél: IP 12.

2

Ha maga a készülék nem biztosítja a védettségi fokot, akkor a beépítés helyének kell kielégítenie a táblázat szerinti védettségi fokot.

3

Bizonylatolt biztonságú villamos berendezés az MSZ EN 50014-50020 vagy IEC 79 szerint

9.04 cikk

Robbanásvédelem

Azokban a terekben, amelyekben robbanásveszélyes gázok vagy gázkeverékek gyűlhetnek össze (például akkumulátor helyiségekben, gyúlékony gázokat kibocsátó anyagok tárolására szolgáló helyiségekben) csak robbanásbiztos kivitelű (bizonylatolt biztonságú) villamos berendezéseket lehet engedélyezni. Ezekben a helyiségekben nem szabad lámpák és egyéb villamos készülékek számára kapcsolókat beépíteni. A robbanásvédelem feleljen meg a fellépő robbanásveszélyes gázok és gázkeverékek (robbanási csoport, hőmérsékleti osztály) tulajdonságainak.

9.05 cikk

Védőföldelés

1. Az 50 V feletti feszültségű berendezéseknél védőföldelés kialakítása szükséges.

2. Azokat a fémrészeket, amelyek üzemszerűen nem állnak feszültség alatt és amelyek érintésre hozzáférhetők, mint például gépek alapkeretei és házai, készülékek és világítótestek, külön kell földelni, amennyiben azok beépítési módjukból következően nincsenek a hajótesttel fémesen vezető módon összekötve.

3. A hordozható fogyasztók és kézi készülékek házait normál esetben a csatlakozókábel védőerével kell földelni.

Nem érvényes ez az előírás védő-elválasztó transzformátor alkalmazása esetén vagy a védőszigetelésű (kettős szigetelésű) készülékekre.

4. A védővezető keresztmetszete legalább a következő táblázat adatainak feleljen meg:

Külső vezető-
keresztmetszet (mm2)

Minimális földelő vezető-keresztmetszet

szigetelt kábelekben (mm2)

külön fektetve (mm2)

0,5-től 4

a külső vezető-keresztmetszettel egyenlő

4

4-től 16

a külső vezető-keresztmetszettel egyenlő

a külső vezető-keresztmetszettel egyenlő

16-tól 35

16

16

35-től 120

a külső vezető-keresztmetszet felével egyenlő

a külső vezető-keresztmetszet felével egyenlő

120 felett

70

70

9.06 cikk

Megengedett legnagyobb feszültségek

1. A feszültségek nem léphetik túl a következő értékeket:

Berendezés jellege

Megengedhető legnagyobb feszültség

Egyen-
áram

Egyfázisú váltakozó áram

Három-fázisú váltakozó áram

a.

Erőátviteli és fűtő berendezések, beleértve az általánosan használt dugaszoló aljzatokat

250 V

250 V

500 V

b.

Világítási-, parancsközvetítő és jelzőberendezések, beleértve az általánosan használt dugaszoló aljzatokkal

250 V

250 V

c.

Kézi készülékeket tápláló dugaszoló aljzatok, amelyeket a nyitott fedélzeten vagy szűk és nedves, fém falú terekben használnak, kazánok és tartályok kivételével

50 V1

50 V1

1.

Általában

 

 

 

2.

Védő-elválasztó transzformátorral, amely csak egy készüléket táplál

250 V2

3.

Védőszigetelésű készülékek alkalmazása esetén (kettős szigetelés)

250 V

250 V

4.

Hibaáram védőkapcsolóval (I?n Ł 30 mA)

250 V

500 V

d.

Változó helyű fogyasztók mint konténerek villamos berendezései, dugaszolóval csatlakoztatható motorok, hordozható ventillátorok vagy szivattyúk, amelyeket üzem közben általában nem mozgatnak és amelyeknél az érintésre hozzáférhető vezető részek védőkábelen keresztül a csatlakozókábelben földelve vannak és amelyek ezen a védővezetőn kívül az elhelyezésük folytán vagy egy további vezetőn keresztül a hajótesttel össze vannak kötve

250 V

250 V

500 V

e.

Dugaszoló aljzatok kézi készülékek táplálására, amelyeket kazánokban és tartályokban használnak

50 V1

50 V1

Megjegyzés:

1

Az ilyen feszültség nagyobb feszültségű hálózatból való előállítása esetén galvanikus leválasztást (biztonsági transzformátort) kell alkalmazni.

2

A szekunder áramkört a testtel szemben szigetelni kell minden pólusán.

2. A szükséges óvintézkedések betartása mellett magasabb feszültségek engedhetők meg:

(a) erőátviteli berendezésekhez, amelyek teljesítménye ezt megköveteli,

(b) az úszólétesítmény különleges berendezéseiben (például elektronikus készülékek, gyújtókészülékek).

9.07 cikk

Elosztó rendszerek

1. Egyenáramhoz és egyfázisú váltakozó áramhoz a következő elosztó rendszerek alkalmazása engedélyezett:

(a) kétvezetékes rendszerek, amelyek közül az egyik vezeték földelt (L1/N/PE),

(b) egyvezetékes rendszerek hajótest-visszavezetéssel csak helyileg korlátozott berendezésekhez, mint például egy belsőégésű motor indító berendezése, katódos korrózióvédelem (L1/PEN),

(c) kétvezetékes, hajótesttől szigetelt rendszer (L1/L2/PE).

2. Háromfázisú váltakozó áram a következő elosztó rendszerek alkalmazása engedélyezett:

(a) négyvezetékes földelt rendszer csillagponttal, hajótest visszavezetés nélkül (L1/L2/L3/N/PE) = (TN-S-hálózat) vagy (TT-hálózat),

(b) háromvezetékes, hajótesttől szigetelt rendszer (L1/L2/L3/PE) = (IT-hálózat),

(c) háromvezetékes rendszerek földelt csillagponttal és hajótest-visszavezetéssel (L1/L2/L3/PEN). Végáramkörökhöz ezek alkalmazása azonban nem megengedett.

3. A szemlebizottság jóváhagyhatja más rendszerek alkalmazását.

9.08 cikk

Csatlakozás partra vagy más külső hálózatra

1. A parti vagy egyéb külső hálózatoknak a hajóhálózathoz vezető vezetékeit az úszólétesítményen szilárdan beépített kapcsokon vagy szilárdan beépített dugaszolószerkezeteken keresztül lehet csatlakoztatni. A kábelcsatlakozások nem tehetők ki húzó igénybevételnek.

2. Az 50 V feletti csatlakozófeszültség esetén a testet hatásosan kell tudni földelni. Külön meg kell jelölni a földelő csatlakozásokat.

3. A csatlakozók kapcsoló berendezéseinek segítségével biztosítani kell, hogy a hajógenerátorok párhuzamos üzeme a parti hálózattal vagy egyéb külső hálózattal elkerülhető legyen. Egy rövid idejű párhuzamos üzem megengedhető a feszültség-kimaradás nélküli átkapcsoláshoz.

4. A csatlakozót védeni kell rövidzár és túlterhelés ellen.

5. A parti csatlakozó feszültség alatti állapotát a főkapcsolótáblán látható jelzésnek kell mutatnia.

6. Olyan jelzőkészülékeket kell beépíteni, amellyel egyenáram esetén a csatlakozás polaritását és háromfázisú váltakozó áram esetén a csatlakozás fázissorrendjét össze lehet hasonlítani az úszólétesítmény hálózatáéval.

7. A csatlakozás helyénél egy tájékoztató táblán meg kell adni a következőket:

(a) a parti csatlakozás létrehozásához szükséges intézkedéseket,

(b) áramnemet és névleges feszültséget, váltakozó áram esetén ezen túlmenően a frekvenciát is.

9.09 cikk

Áramátadás más úszólétesítményre

1. Más úszólétesítményre történő áramátadáshoz egy különálló csatlakozó szerkezetet kell kialakítani. Dugaszolható csatlakozásoknál –16 A-t meghaladó névleges áramerősség esetén – olyan szerkezeteket (például kapcsolók vagy reteszelők) kell alkalmazni, amelyek az összeköttetés megvalósítását vagy megszakítását csak árammentes állapotban teszik lehetővé.

2. A kábelcsatlakozások nem tehetők ki húzó igénybevételnek.

3. A 9.08 cikk 3–7. pontjait értelemszerűen kell alkalmazni.

9.10 cikk

Generátorok és motorok

1. A generátorok, motorok és azok kapocsszekrényei legyenek hozzáférhetők szemlék, mérések és javítások céljára. A védettség módja feleljen meg a beépítési helynek (9.03 cikk).

2. Azokat a generátorokat, amelyek hajtásukat a főgépről, a csavartengelyről vagy más célra szolgáló segéd-aggregátról kapják, az üzemszerűen fellépő fordulatszám tartománynak megfelelően kell méretezni.

9.11 cikk

Akkumulátorok

1. Az akkumulátorokat hozzáférhetően és úgy kell elhelyezni, hogy azok a úszólétesítmény mozgásai következtében ne mozdulhassanak el. Nem szabad azokat olyan helyeken elhelyezni, ahol túlzott mérvű melegnek, erős hidegnek, fröccsenő víznek vagy gőzöknek vannak kitéve.

Akkumulátorokat nem szabad kormányállásokban, lakóterekben és rakományterekben elhelyezni. Ez nem vonatkozik a hordozható készülékek akkumulátoraira, továbbá azokra az akkumulátorokra, amelyek töltési teljesítménye kisebb 0,2 kW-nál.

2. A 2,0 kW-ot meghaladó töltőteljesítményű akkumulátortelepeket – az akkumulátor maximális töltőáramából és a névleges feszültségéből számítva, a töltőberendezések töltési jelleggörbéjének figyelembevételével – egy külön helyiségben kell elhelyezni. Fedélzeten elegendő egy szekrényben vagy ládában való elhelyezés.

A 2,0 kW-ig terjedő töltőteljesítményű akkumulátorokat el lehet helyezni a fedélzet alatt is egy szekrényben vagy ládában. Ezek állhatnak nyitottan a géptérben is vagy más jól szellőztetett helyen; ezekben az esetekben az akkumulátorokat védeni kell a leeső tárgyak és a csepegő víz ellen.

3. Az akkumulátorok elhelyezésére szolgáló helyiségek, szekrények vagy ládák belső felületeit, valamint a polcokat és egyéb szerkezeti elemeket védeni kell az elektrolit káros hatásai ellen.

4. Azok a zárt terek, szekrények vagy ládák, amelyekben akkumulátorok vannak elhelyezve, legyenek hatásosan szellőztethetők. Mesterséges szellőztetést kell alkalmazni 2,0 kW feletti töltési teljesítményű nikkel-kadmium- és 3,0 kW feletti töltési teljesítményű ólom-akkumulátor-telepeknél.

A bemenő levegőt alul, a kimenő levegőt felül kell vezetni úgy, hogy biztosítva legyen a gázok kifogástalan elvezetése.

A szellőző csatornákban nem lehetnek olyan készülékek (például elzáró csappantyúk), amelyek akadályozzák a levegő szabad átjárását.

5. A szükséges levegőmennyiséget a következő összefüggésbőlkell számítani:

Q = 0,11·I·n [m3/h].

Ebben az összefüggésben:

I – a töltőberendezés maximális áramának 1/4-e (A),

n – a cellák száma.

A hajóhálózattal puffer kapcsolásban levő akkumulátoroknál, a töltőberendezések megfelelő töltési jelleggörbéje esetén, a szemlebizottság más számítási módszert is jóváhagyhat a szükséges levegőmennyiség meghatározására, amennyiben ez a számítási módszer egy elismert hajóosztályozó társaság előírásaira vagy harmonizált európai szabványokra támaszkodik.

6. Természetes szellőzés esetén a levegőcsatorna keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy 0,5 m/mp levegősebesség mellett biztosítsa a szükséges levegőmennyiséget. Mindazonáltal a keresztmetszet ólomakkumulátoroknál legalább 80 cm2, nikkel-kadmium akkumulátoroknál legalább 120 cm2 legyen.

7. Mesterséges szellőzés esetén egy ventillátort – lehetőleg elszívó ventillátort – kell beépíteni, amelynek motorja nem lehet a gáz- vagy a levegőáramban.

Ezt a ventillátort úgy kell kivitelezni, hogy kizárt legyen a szikraképződés a szárnyaknak a házzal való érintkezése esetén, valamint az elektrosztatikus feltöltődés.

8. Az akkumulátorhelyiségek, szekrények vagy ládák ajtóin vagy fedelein a dohányzást és nyílt láng használatát tiltó, a Hajózási Szabályzat 3.44 cikke szerinti ábrát tartalmazó jelzést kell elhelyezni, melynek átmérője 10 cm-nél kevesebb nem lehet.

9.12 cikk

Kapcsolóberendezések

1. Villamos kapcsolótáblák

(a) A készülékeket, kapcsolókat, biztosítékokat, a kapcsolótábla műszereit áttekinthetően, a karbantartás és javítás számára jól hozzáférhető módon kell elhelyezni.

Az 50 V alatti és az annál nagyobb feszültségű csatlakozópontokat külön kell elhelyezni és megfelelően jelölni kell.

(b) A kapcsolótáblán az áramkör azonosítására minden kapcsolót és készüléket táblával kell megjelölni.

Minden biztosítéknál jelölni kell a névleges áramerősséget és az áramkört.

(c) Ha 50 V-nál nagyobb üzemi feszültségű készüléket ajtó mögé szerelnek fel, a készülék áram alatt levő részeit védeni kell a véletlen érintés ellen, míg az ajtó nyitva van.

(d) A kapcsolótáblák anyagának megfelelő mechanikai szilárdságúnak, tartósnak, lángkésleltetőnek, továbbá önoltónak kell lennie, valamint az nem lehet nedvszívó.

(e) Ha a villamos kapcsolótáblába nagy megszakító képességű (HCR) biztosítékokat építenek be, az ilyen biztosítékok beszereléséhez és eltávolításához az eszközöket és a személyi védőfelszerelést biztosítani kell.

2. Kapcsolók, védőberendezések

(a) A generátor- és fogyasztói áramköröket mindegyik földeletlen vezetőben védeni kell rövidzár és túláram ellen. Erre a célra rövidzár- és túláramkioldással rendelkező kapcsolókészülékek vagy olvadó biztosítékok alkalmazhatók.

A kormányberendezések villamos hajtásainak áramkörei, valamint ezek vezérlő áramkörei csak rövidzár ellen lehetnek védve. Amennyiben a teljesítménykapcsolókban termikus kioldók vannak, azokat hatástalanná kell tenni vagy legalább a névleges áram kétszeresére kell beállítani.

(b) A kapcsolótáblától elmenő 16 A feletti fogyasztói leágazásokat terheléskapcsolókkal vagy teljesítménykapcsolókkal kell ellátni.

(c) Azokat a fogyasztókat, amelyek a hajó hajtásához, a kormányberendezéshez, a navigáláshoz és a biztonsági rendszerekhez szükségesek, valamint a 16 A feletti névleges áramerősségű fogyasztókat külön áramkörről kell táplálni.

(d) A hajó hajtásához és a manőverezéshez szükséges fogyasztókat ellátó áramköröket közvetlenül a főkapcsolótábláról kell táplálni.

(e) A kapcsolókészülékeket névleges áramuknak, termikus és dinamikus szilárdságuknak, valamint szükséges élettartamuknak megfelelően kell megválasztani. A kapcsolóknak valamennyi feszültség alatt álló vezetőt egyidejűleg kell kapcsolni. A kapcsoló állása legyen felismerhető.

(f) A biztosítóbetétek csak zárt olvadóterűek lehetnek és azokat keramikus vagy ezzel egyenértékű anyagból kell készíteni. A biztosítékok úgy legyenek cserélhetők, hogy a kezelőre nézve érintésveszély ne álljon elő.

3. Mérő- és ellenőrző berendezések

(a) A generátorok, akkumulátorok és elosztó áramkörök részére a berendezés biztonságos üzeméhez szükséges mérő- és ellenőrző készülékeket kell felszerelni.

(b) Az 50 V feletti feszültségű földeletlen hálózatoknál egy megfelelő fény- és hangjelet adó, földzárlat-ellenőrző készüléket kell beépíteni. A másodlagos berendezéseknél, mint például a vezérlési áramköröknél a földzárlat-ellenőrző készülék elhagyható.

4. Kapcsolótáblák felállítása

(a) A kapcsolótáblákat jól hozzáférhető és kellően szellőztetett terekben kell felállítani úgy, hogy azok védve legyenek a víz károsító hatása és a mechanikus károsodások ellen.

(b) A csővezetékeket és légcsatornákat úgy kell elrendezni, hogy szivárgások esetén ne legyenek veszélyeztetve a kapcsolóberendezések. Lehetőség szerint a csöveknek a kapcsolótáblák közelében való vezetését el kell kerülni, ellenkező esetben ezekben a csőszakaszokban nem lehetnek oldható kötések.

(c) A kapcsolótáblák és szekrények, amelyekben nyitott kapcsolókészülékek vannak elhelyezve, nehezen gyulladó anyagból legyenek vagy azokat fémből vagy más éghetetlen anyagból készült belső burkolással kell ellátni.

(d) Az 50 V feletti üzemi feszültségű berendezéseket tartalmazó kapcsolótáblák kezelési és szerelési oldalán szigetelőrácsokat, szigetelőszőnyegeket kell elhelyezni.

9.13 cikk

Vészkikapcsoló szerkezetek

Az olajtüzelő berendezésekhez, tüzelőanyag-szivattyúkhoz, tüzelőanyag-szeparátorokhoz és géptéri szellőzőkhöz a felállítási helyiségen kívül, központi helyen, vészkikapcsoló készülékeket kell felszerelni.

9.14 cikk

Szerelési anyagok

1. A készülékek házainak kábelátvezető hüvelyei a csatlakozó kábeleknek megfelelően legyenek méretezve és igazodjanak az alkalmazott kábeltípusokhoz.

2. Az eltérő feszültségű vagy frekvenciájú különböző elosztó rendszerek dugaszolói és aljzatai ne legyenek egymásba csatlakoztathatók.

3. A kapcsolóknak egy áramkör összes földeletlen vezetőjét egyidejűleg kell kapcsolni. Földeletlen hálózatokban a lakóterek világítási áramköreiben – a mosó- és fürdőhelyiségek, továbbá egyéb nedves helyiségek kivételével – megengedhető az egysarkú kapcsoló alkalmazása.

4. 16 A feletti áramerősségeknél a dugaszoló aljzatokat úgy kell reteszelni egy kapcsolóval, hogy sem a dugaszoló bedugása, sem annak kihúzása ne legyen lehetséges áram alatt.

9.15 cikk

Kábelek

1. A kábelek vízzel és olajjal szemben ellenállóak, nehezen gyulladóak és önkioltó tulajdonságú szigeteléssel ellátottak legyenek.

A lakóterekben engedélyezhető más kábeltípusok alkalmazása is azzal a feltétellel, hogy azok hatásosan védettek, nehezen gyulladóak és az önkioltó tulajdonságúak.

A villamos kábelek nehezen gyulladó tulajdonságainak az alábbiakkal kell összhangban lennie:

(a) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 60332-1:1993, 60332-3:2000 sz. kiadványaival vagy

(b) az Európai Unió tagállamainak egyike által elismert, a fentiekkel egyenértékű szabályzatával.

2. Az erőátviteli és világítási berendezésekhez legalább 1,5 mm2 érkeresztmetszetű kábeleket kell alkalmazni.

3. Kábelek fémpáncélzatát, árnyékolását és köpenyét nem szabad üzemszerűen vezetőként vagy védővezetőként használni.

4. Az erőátviteli és világítási berendezésekben a kábelek fémpáncélzatát és köpenyét legalább egyik végén földelni kell.

5. A vezeték-keresztmetszetek méretezése feleljen meg a maximális megengedhető vezetékhőmérsékletnek (áramterhelhetőség), valamint a megengedhető feszültségesésnek. Ez utóbbi nem lehet több – a főkapcsolótábla és a berendezés mindenkori legkedvezőtlenebb pontja közt – 5%-nál a világítási hálózatban és 7%-nál az erőátviteli, fűtési hálózatban, a névleges feszültséghez viszonyítva.

6. A kábeleket mechanikus sérülés ellen védeni kell, ahol ennek veszélye fennáll.

7. A kábelek rögzítésével kell biztosítani, hogy az esetlegesen fellépő húzóterhelések a megengedhető határokon belül maradjanak.

8. Amennyiben a kábeleket válaszfalakon vagy fedélzeteken kell keresztülvezetni, úgy a kábelátvezetések nem befolyásolhatják hátrányosan ezeknek a válaszfalaknak és a fedélzeteknek a mechanikai szilárdságát, tömörségét és tűzállóságát.

9. Minden vezeték végét és csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy azok megőrizzék az eredeti villamos, mechanikai, lángkésleltetési és – szükség esetén – a tűzállósági jellemzőiket.

A kábelcsatlakozások számát minimálisra kell korlátozni.

10. A leereszthető kormányállásokhoz vezető kábelek -20 °C-ig kielégítő hajlékonyságúak legyenek és a szigetelésük – különösen gőzökkel, UV-sugárzással, ózonnal szemben – ellenálló legyen.

9.16 cikk

Világítási berendezések

1. A világítótesteket úgy kell elhelyezni, hogy az éghető tárgyak vagy szerkezeti részek ne gyulladhassanak meg a világítótestek által fejlesztett hőtől.

2. A nyitott fedélzeten úgy kell elhelyezni a világítótesteket, hogy azok ne befolyásolják hátrányosan az úszólétesítmény jelzőfényeinek felismerhetőségét.

3. Amennyiben egy géptérben vagy kazántérben két vagy több világítótest van, úgy azokat legalább két áramkörre kell elosztani. Ez érvényes azokra a terekre is, amelyekben hűtőgépek, hidraulikus gépek vagy villanymotorok vannak.

9.17 cikk

Jelzőfények

1. A jelzőfények kapcsolótábláját a kormányállásban kell elhelyezni és külön kábelen kell táplálni a főkapcsolótábláról vagy két egymástól független alelosztóról.

2. Mindegyik jelzőfényt a jelzőfények kapcsolótáblájáról külön kell táplálni, védeni és kapcsolni, a 4. pontban foglalt kivételek figyelembevételével.

3. A jelzőfények ellenőrzéséhez áramjelző lámpákat vagy egyenértékű készülékeket kell elhelyezni a kapcsolótáblában, amennyiben azok ellenőrzése nem lehetséges közvetlenül a kormányállásból. Az ellenőrző berendezés üzemzavara nem befolyásolhatja az általa ellenőrzött jelzőfény működését.

4. Több, helyileg és funkcionálisan összetartozó jelzőfényt közösen lehet táplálni, kapcsolni és ellenőrizni. Az ellenőrző készüléknek jeleznie kell már az egyik jelzőfény kialvását is. A kettős jelzőfényeknél (egy házban egymás felett elhelyezett jelzőfények) nem lehet mindkét fény egyidejűleg bekapcsolva.

9.18 cikk

Vészüzemi áramellátó berendezések

1. A kabinos hajókon és az olyan termes személyhajókon, amelyeknél LLW = 25 m vagy ennél több, vészüzemi áramellátó berendezésnek kell lenni, amely a táplálás kiesésekor a 3. pont szerinti villamos berendezések ellátását át tudja venni.

2. A vészüzemi áramellátó berendezést (szükségáramforrást és szükség-kapcsolótáblát) a főgéptéren és a főkapcsolótábla felállítási helyén kívül kell felállítani és ezektől a helyektől tűzgátló, vízmentes falakkal kell elválasztani.

3. A vészüzemi áramforrást legalább a következő villamos berendezések egyidejű táplálására kell méretezni, ha ezeket előírás szükségessé teszi és nem rendelkeznek saját áramforrással:

(a) jelzőfények,

(b) hangjelző készülékek,

(c) vészvilágítás a 15.10 cikk 3. pontja szerinti terekben és helyeken,

(d) rádiótelefon berendezés,

(e) riasztó- és hangosbeszélő berendezések,

(f) vészfényszóró,

(g) tűzjelző berendezés,

(h) további biztonsági berendezések, mint például esőztető rendszer vagy második tűzoltó szivattyú.

4. Vészüzemi áramforrásként jóváhagyhatók:

(a) aggregátok, a főgéptől független saját tüzelőanyag ellátással és független hűtőrendszerrel, amelyek a hálózat kimaradása esetén képesek önműködően megindulni és 30 másodpercen belül átvenni az áramellátást. Ha a vészüzemi áramforrásként szolgáló aggregát közvetlenül a kormányállás közelében vagy egy másik, szakszemélyzet által folytonosan elfoglalt helyen található, akkor lehet kézzel indítható is.

(b) akkumulátorok, amelyek a hálózat kimaradása esetén automatikusan veszik át a táplálást vagy ha ezek a kormányállás közvetlen közelében vagy egy másik, szakszemélyzet által folytonosan elfoglalt helyen találhatók, kézzel kapcsolhatók be. Ezeknek alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy a felsorolt fogyasztókat az előírt idő alatt utántöltés nélkül és megengedhetetlen feszültségcsökkenés nélkül ellássák.

A vészüzemi áramellátásra előirányozandó üzemi időtartamot a jármű rendeltetésének megfelelően kell meghatározni, de ez 30 percnél nem lehet kevesebb.

5. A fő- és vészüzemi áramellátó berendezésekben fellépő zavarok nem eredményezhetik a berendezések üzembiztonságának kölcsönös befolyásolását.

9.19 cikk

Gépi berendezések riasztó- és biztonsági rendszerei

A gépészeti berendezések felügyeletére és védelmére szolgáló riasztó- és biztonsági rendszerek elégítsék ki az alábbi követelményeket:

(a) Riasztórendszerek:

A riasztórendszereket úgy kell kialakítani, hogy a riasztórendszerben fellépő hiba ne okozhassa a felügyelt eszköz vagy berendezés kiesését.

A bináris jeladókat nyugalmi áram-elv vagy ellenőrzött munkaáram-elv szerint kell kialakítani.

A látható jelzést adó riasztásnak a zavar elhárításáig láthatónak kell maradnia; a nyugtázott riasztás megkülönböztethető kell legyen a nem nyugtázottól. Minden riasztást hanggal is jelezni kell. A hangjelzések legyenek törölhetők, azonban a hangjelzés törlése nem akadályozhatja meg egy más okból kiváltott riasztás kijelzését.

5-nél kevesebb jeladóval szerelt riasztó berendezésekre eltérések engedélyezhetők az előbbiektől.

(b) Biztonsági rendszerek:

A biztonsági rendszereket úgy kell kialakítani, hogy azok a kritikus üzemi állapotok elérése előtt a veszélyeztetett berendezést kikapcsolják, korlátozzák vagy egy állandóan személyzettel rendelkező helyen erre a figyelmet felhívják.

A bináris jeladókat munkaáram-elv szerint kell kialakítani.

Amennyiben a biztonsági rendszereket nem önellenőrző módon alakították ki, akkor ezek működése ellenőrizhető kell legyen.

A biztonsági rendszereket más rendszerektől függetlenül kell kialakítani.

9.20 cikk

Elektronikus berendezések

1. A 2. pont szerinti vizsgálati követelmények csak azokra az elektronikus eszközökre vonatkoznak, amelyek a kormányberendezéshez (kormányokhoz) és az úszólétesítményt hajtó gépberendezésekhez szükségesek, beleértve ezek kiszolgáló eszközeit is.

2. Vizsgálati követelmények

(a) A vizsgálatok során fellépő igénybevételek nem vezethetnek az elektronikus eszközök sérüléséhez vagy meghibásodásához. A vonatkozó nemzetközi szabványok, mint például IEC 92-504 sz. kiadványa szerinti vizsgálatokat – a fagyvizsgálat kivételével – bekapcsolt eszközzel kell végezni. Ezek a vizsgálatok a megfelelő működés ellenőrzését is magukban foglalják.

(b) Feszültség- és frekvenciaeltérések

 

Üzemi jellemző

Eltérés

Tartós

Rövididejű

Általában

Frekvencia
Feszültség

±5%

±10% 5s

±10%

±20% 1,5s

Akkuüzem

Feszültség

+30% / -25%

 

(c) Hővizsgálat

A vizsgált eszközt 1/2 órán belül 55 °C-ra felmelegítik és az állandósult hőfok elérése után 16 órán keresztül ezen a hőfokon tartják. Ezt követően funkcióvizsgálatot végeznek.

(d) Fagyvizsgálat

A vizsgált eszközt kikapcsolt állapotban -25 °C-ra lehűtik és 2 órán át ezen a hőfokon tartják. Ezt követően a hőmérsékletet 0 °C-ra növelik és funkcióvizsgálatot végeznek.

(e) Rezgésvizsgálat

A rezgésvizsgálatot az eszköz vagy építési részei rezonanciafrekvenciájával, mindhárom tengely körül 90-90 percig kell végezni. Amennyiben nem lehet kifejezett rezonancia-frekvenciát megállapítani, a rezgésvizsgálatot 30 Hz-el kell végezni.

A rezgésvizsgálatot a következő határok közötti szinusz alakú lengéssel kell vizsgálni, ahol alapesetben:

f = 2,0 – 13,2 Hz; a = ±1 mm (az amplitúdó a = 1/2 lengésszélesség),

f = 13,2 – 100 Hz; gyorsulás ±0,7 g.

Dízelmotorokra, illetve kormánygépekre ráépített üzemi eszközök esetében:

f = 2,0 – 25 Hz; a = ±1,6 mm (amplitudó a = 1/2 lengésszélesség),

f = 25 – 100 Hz; gyorsulás ±4 g.

Az olyan érzékelők, jeladók, amelyeket a dízelmotorok kipufogó vezetékeibe való beépítésre szántak, jelentősen nagyobb igénybevételeknek lehetnek kitéve. Ezt a vizsgálatoknál figyelembe kell venni.

(f) Az elektromágneses tűrőképesség vizsgálatait az IEC- 801-2, 801-3, 801-4, 801-5 követelmények alapján a 3-as vizsgálati fokozaton kell végrehajtani.

(g) A gyártónak kell igazolni, hogy az elektronikus eszközök ezeket a vizsgálati követelményeket kielégítik. Igazolásként megfelelő egy elismert hajóosztályozó társaság bizonylata is.

9.21 cikk

Elektromágneses tűrőképesség

A villamos és elektronikus berendezéseket elektromágneses zavarok működésükben nem befolyásolhatják. Az általános intézkedéseknek egyformán ki kell terjedniük

(a) a zavarforrás és zavarnyelő közti átviteli utak megszüntetésére,

(b) az elektromágneses zavar csökkentésére a zavarforrásoknál,

(c) a zavarérzékenység csökkentésére a zavarnyelőknél.

10. Fejezet

FELSZERELÉS

10.01 cikk

Horgonyberendezés

1. Az áruszállításra szolgáló hajókat – kivéve a hajón szállítható 40 méternél rövidebb bárkákat – fel kell szerelni olyan orrhorgonyokkal, amelyek P össztömegét a következő összefüggésből kell kiszámítani:

P = k.B.T [kg],

ahol:

k – együttható, amely az L hossz és a B szélesség viszonyát, továbbá a hajó típusát veszi figyelembe,

A tolt bárkáknál k = c értéket kell venni.

c – empirikus tényező az alábbi táblázatból:

Hordképesség, t

c tényező

Legfeljebb 400 t

45

400 t felett 650 t-ig

55

650 t felett 1000 t-ig

65

1000 t felett

70

A szemlebizottság engedélyezheti az orrhorgonyok P össztömegének 2/3-ára csökkentését azokon a legfeljebb 400 t hordképességű hajókon, amelyek üzemeltetését meghatározott korlátozott vízterületre állapította meg.

2. A személyszállító hajókat, valamint a nem áruszállító hajókat (a tolóhajók kivételével) olyan orrhorgonnyal kell felszerelni, amelyek P össztömegét a következő összefüggésből kell kiszámítani:

P = k.B.T [kg].

Az 1214. folyamkilométer alatti Duna-szakaszon közlekedő személyhajók horgonyainak össztömegét a következő összefüggésből kell kiszámítani:

P = kBT + 4Af [kg]

ahol:

k – az 1. pont szerinti együttható, azonban a „c” empirikus tényező meghatározásakor hordképesség helyett a közösségi hajóbizonyítványba bejegyzett vízkiszorítást kell alapul venni m3-ben,

Af szélnek kitett harántirányú felület, m2.

3. Azokat az 1. pontban meghatározott hajókat, amelyek hossza nem haladja meg a 86 m-t, farhorgonyokkal kell felszerelni, amelyek össztömege a P tömeg 25%-a.

A 86 m-t meghaladó hosszúságú hajókat, olyan farhorgonyokkal kell felszerelni, amelyek össztömege az 1. vagy 2. pont szerinti P össztömeg 50%-a.

Nem kell farhorgonnyal felszerelni:

(a) azokat a hajókat, amelyekre a farhorgony tömege 150 kg-nál kisebbre adódna; az 1. pont utolsó mondata szerinti hajókra a csökkentett orrhorgonytömeget kell alapul venni;

(b) a tolt bárkákat.

4. Azokat a hajókat, amelyek 86 m-nél hosszabb merev kötelékek völgymeneti továbbítására engedélyezettek, olyan farhorgonyokkal kell felszerelni, amelyek össztömege 50%-a annak a legnagyobb P tömegnek, amely a közösségi hajóbizonyítványban engedélyezett kötelékekre (ezeket nautikai egységnek tekintve) az 1. pont szerint számítható.

Azokat a hajókat, amelyek 86 m-nél rövidebb merev kötelékek völgymeneti továbbítására engedélyezettek, olyan farhorgonyokkal kell felszerelni, amelyek össztömege 50%-a annak a legnagyobb P tömegnek, amely a közösségi hajóbizonyítványban engedélyezett kötelékekre (ezeket nautikai egységnek tekintve) az 1. pont szerint számítható.

5. Egyes különleges horgonyoknál az 1–4. pont szerint meghatározott horgonytömegek csökkentését a szemlebizottság engedélyezheti.

6. Az orrhorgonyra előírt P össztömeget meg lehet osztani két horgonyra. A P össztömeg 15%-kal csökkenthető, ha a hajó egyetlen orrhorgonnyal van felszerelve és a horgonylánccső a hajóközép (HK) síkjában van elhelyezve.

A farhorgonyra előírt P össztömeget tolóhajóknál vagy a 86 m-nél hosszabb hajóknál meg lehet osztani két horgonyra.

A könnyebbik horgony tömege nem lehet kisebb a P össztömeg 45%-ánál.

7. Öntöttvasból készült horgonyok nem engedhetők meg.

8. A horgonyokon a tömegüket tartós módon fel kell tüntetni, kidomborodó karakterekkel.

9. Az 50 kg-nál nagyobb tömegű horgonyok ledobására és emelésére, valamint a hajó horgonyon tartására a hajó fedélzetére horgonygépet kell szerelni.

10. Az orrhorgony-láncok hossza legalább az alábbi legyen:

(a) 40 m a 30 m-nél nem hosszabb hajóknál,

(b) 10 m-rel több, mint a hajó hossza, ha a hajó hossza 30 és 50 m között van,

(c) 60 m az 50 m-nél hosszabb hajóknál.

A farhorgonyok láncai egyenként legalább 40 m hosszúak legyenek. Mindamellett azokat a hajókat, amelyeknek völgymenetben meg kell tudni állni, legalább 60 m egyedi hosszúságú farhorgony-láncokkal kell felszerelni.

11. A horgonyláncok legkisebb R szakítószilárdságát a következő összefüggések szerint kell kiszámítani:

(a) legfeljebb 500 kg horgonytömegnél:

R = 0,35.P [kN],

(b) 500 kg feletti, de legfeljebb 2000 kg horgonytömegnél:

(c) 2000 kg feletti horgonytömegnél:

R = 0,25.P [kN],

ahol:

P – az egyes horgonyok számított tömege az 1–4. és a 6. pont szerint.

A horgonyláncok szakítószilárdságának meg kell felelnie a külön jogszabályban vagy vonatkozó harmonizált európai szabványban foglaltaknak.

Amennyiben az 16. pont szerint számítottnál nehezebb horgonyok kerülnek alkalmazásra, a horgonylánc szakítószilárdságát a választott nagyobb tömeg szerint kell meghatározni.

12. Amennyiben ilyen nehezebb horgonyokat és a hozzájuk tartozó erősebb horgonyláncokat alkalmaznak a hajón, az 16. és a 11. pont szerinti előírt tömeget és legkisebb szakítószilárdságot kell a közösségi hajóbizonyítványba bejegyezni.

13. A horgony és lánc összekötő elemeinek (forgószem) szakítószilárdsága 20%-kal haladja meg a lánc szakítószilárdságát.

14. A horgonyláncok helyett acélkötelek is alkalmazhatók. Az acélkötelek szakítószilárdsága nem lehet kevesebb, mint az előírt horgonyláncoké, hosszuk azonban 20%-kal nagyobb legyen.

10.02 cikk

Egyéb felszerelés

1. A fedélzeten legalább a következő felszereléseket és tartályokat kell tartani:

(a) rádiótelefon-berendezés;

(b) a vizuális és hangjelzések kibocsátására és a hajó helyzetjelölésére szolgáló berendezések és készülékek;

(c) különálló vészvilágítás az előírt veszteglési fények pótlására;

(d) háztartási hulladék tárolására szolgáló, megjelölt tartály;

(e) acélból vagy egyéb ellenálló, nem gyúlékony anyagból készült, megfelelő méretű, de legalább 10 liter űrtartalmú, zárófedéllel ellátott, különálló, megjelölt tartályok

ea) olajos tisztítórongyok;

eb) veszélyes vagy szennyező szilárd hulladékok;

ec) veszélyes vagy szennyező folyékony hulladékok;

ed) szennyvíz;

ee) egyéb olajos vagy zsíros hulladék

gyűjtésére.

2. Ezen felül a hajókon legalább az alábbi felszerelési tárgyakat kell tartani:

(a) Acélkötelek kikötéshez:

A hajókat három kikötőkötéllel kell felszerelni. Ezek legkisebb hossza:

– 1. kötél: L + 20 m, de nem több 100 m-nél,

– 2. kötél: az 1. kötél hosszának 2/3-a,

– 3. kötél: az 1. kötél hosszának 1/3-a.

A 20 m-nél rövidebb hajóknál a legrövidebb kötél elhagyható. Ezeknek a köteleknek a legkisebb szakítóerejét (Rs) az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani:

L.B.T. Ł 1000 m3 esetén:

L.B.T. > 1000 m3 esetén:

Ezeket a köteleket ugyanilyen hosszú és ugyanilyen szakítóerejű egyéb kötelekkel is helyettesíteni lehet.

(b) Vontatókötelek:

A vontatóhajókat fel kell szerelni a feladatuk ellátásához szükséges, megfelelő számú acélkötéllel.

A fő vontatókötél mindamellett legalább 100 m hosszú legyen és szakítóereje kN-ban legalább a főgépek kW-ban mért összteljesítménye 1/3-ának feleljen meg.

A vontatásra alkalmas géphajókat és tolóhajókat fel kell szerelni legalább egy vontatókötéllel, amelynek kN-ban mért szakítóereje legalább a főgépek kW-ban mért összteljesítménye 1/4-ének feleljen meg.

(c) Egy dobókötél.

(d) Egy legalább 0,4 m széles és legalább 4 m hosszú járódeszka, amelynek oldalai világos szélű csíkkal vannak megjelölve; ezt a járódeszkát egy korláttal kell ellátni. A hajóhossz függvényében a szemlebizottság rövidebb járódeszkát is engedélyezhet.

(e) Egy csáklya.

(f) Külön jogszabályban52 megállapított elsősegélynyújtó felszerelés. Az elsősegélynyújtó felszerelést a lakótérben vagy a kormányállásban kell tartani úgy, hogy szükség esetén könnyen és biztonságosan elérhető legyen. Ha az elsősegélynyújtó felszerelést lefedve tárolják, a fedelet a 10. melléklet 8. ábráján látható, legalább 10 cm oldalhosszúságú jellel meg kell jelölni.

(g) Egy távcső, amely legalább 7x50 lencseátmérőjű.

(h) Egy tábla a vízből mentésre és az újraélesztésre vonatkozó utasításokkal.

(i) A kormányállásból működtethető keresőfény.

3. Azokat a hajókat, amelyek fedélzetmagassága több mint 1,5 m az üres merülés síkja felett, egy csónaklépcsővel vagy egy csónaklétrával kell felszerelni.

10.03 cikk

Hordozható tűzoltókészülékek

1. A következő helyeken legalább egy, az MSZ EN 3-7:2004-A1:2008 és az MSZ EN 3-8:2007 nemzeti szabványoknak megfelelő hordozható tűzoltó készüléknek kell lennie:

(a)    a kormányállásban,

(b)    a fedélzetről a lakótérbe vezető mindegyik bejárat közelében,

(c)    a lakóterekből el nem érhető üzemi helyiségek bejáratainak közelében, amelyekben szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal, cseppfolyós gázzal üzemelő fűtő-, főző- vagy hűtő-berendezések vannak:

(d)    minden gép- és kazántér bejáratánál,

(e)    a gép- és a kazántérben a fedélzet alatti megfelelő pontokon úgy, hogy két tűzoltókészülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.

2. Az 1. pontban előírt hordozható tűzoltó készülékekhez csak legalább 6 kg töltőtömegű poroltót, vagy ugyanilyen tűzoltó kapacitású hordozható tűzoltó készüléket lehet használni. Ezeknek alkalmasnak kell lennie A, B és C osztályú tüzek oltására. Ettől eltérően a cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezésekkel nem rendelkező hajókon a mínusz (–) 20 °C hőmérsékletig fagyálló, vízbázisú filmképző habot használó, habbal oltó tűzoltó készülékek abban az esetben is elfogadhatók, ha nem alkalmasak C osztályú tüzek oltására. E tűzoltó készülékek űrtartalmának legalább 9 liternek kell lennie. Minden tűzoltó készüléknek alkalmasnak kell lennie 1000 V-ig terjedő elektromos rendszerek tüzeinek oltására.

3. Használható továbbá porral, vízzel vagy habbal oltó készülék, amely legalább annak a tűznek az oltására alkalmas, amely a legvalószínűbben előfordulhat az elhelyezés helyén.

4. A CO2-vel oltó hordozható tűzoltókészülékek a hajókonyhában és a villamos berendezéseknél keletkező tüzek oltására használhatók. Ezeknek a tűzoltókészülékeknek a töltőtömege nem lehet több mint 1 kg annak a helyiségnek minden 15 m3-ére számítva, ahol a készülékek hozzáférhetők.

5. A hordozható készülékek karbantartását legalább az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletben meghatározott módon és időközönként a tűzvédelmi hatósághoz bejelentett tűzoltókészülék-karbantartónak kell elvégeznie. A vizsgálatot végző személy által aláírt és a vizsgálat időpontját feltüntető bizonylatot a hajón kell tartani.

6. Amennyiben a tűzoltókészülékek burkolat alatt vannak elhelyezve, a burkolatot egy legalább 10 cm magas F betűvel meg kell jelölni.

10.03a cikk

A személyzeti lakóterek, kormányállások és utasterek védelmét szolgáló tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek

1. A lakóterekben, a kormányállásban és az utasterekben a tüzet oltani csak megfelelő, automatikusan nyomás alá kerülő vízpermettel oltó beépített tűzoltórendszerekkel lehet.

2. A rendszerek beszerelését vagy átalakítását csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

3. A rendszert acélból vagy annak megfelelő nem éghető anyagból kell készíteni.

4. A rendszernek percenként legalább 5 l/m2 mennyiségű vizet kell tudnia permetezni a védelemre szoruló legnagyobb helyiség területén.

5. A kisebb mennyiségű vizet használó berendezéseknek típusjóváhagyással kell rendelkezniük a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) A 800(19). határozata vagy más elismert szabvány szerint. Az ilyen elismerések, amennyiben e Szabályzat nem lényegi elemeinek módosítására szolgálnak, a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv 7. cikkével létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) eljárásával összhangban történnek. A típusjóváhagyást csak elismert hajóosztályozó társaság vagy akkreditált vizsgáló szerv végezheti el. Az akkreditált vizsgálati intézménynek meg kell felelnie a vizsgálati és kalibráló laboratóriumok alkalmasságának általános követelményeire vonatkozó európai szabványnak (EN ISO/CEI 17025: 2000).

6. A tűzoltórendszereket szakértőnek kell megvizsgálni:

(a)    üzembe helyezés előtt,

(b)    kioldást követően újbóli üzembe helyezés előtt,

(c)    minden átalakítás vagy javítás után,

(d)    rendszeresen legalább kétévente.

7. A 6. pont szerinti ellenőrzés során a szakértő igazolja, hogy a rendszerek megfelelnek-e ezen cikk követelményeinek.

Az ellenőrzés legalább a következőket tartalmazza:

(a)    az egész rendszer külső ellenőrzése,

(b)    a biztonsági rendszerek és a fúvókák funkcionális próbája,

(c)    a nyomástartályok és a szivattyúrendszer funkcionális próbája.

8. A vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti a vizsgálat időpontját.

9. A felszerelt berendezések számát a közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni.

10.

10.03b cikk

A motorterek, kazánterek és szivattyúterek védelmét szolgáló
tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek

1. Oltóanyagok

A gépterek, kazánterek és szivattyúterek védelmére kizárólag a következő oltóanyagokat használó beépített tűzoltórendszereket lehet alkalmazni:

(a)    CO2 (szén-dioxid);

(b)    HFC 227 ea (heptafluorproprán);

(c)    IG-541 (52% nitrogén, 40% argon, 8% szén-dioxid);

(d)    FK-5-1-12 (dodekafluor-2-metilpentán-3-on).

Egyéb oltóanyagok használatára csak a bizottság eljárásával összhangban adható engedély, amennyiben az az e Szabályzat nem lényegi elemeinek módosítására szolgál.

2. Szellőzés, légbeszívás

(a)    A főgépek égési levegőjét nem szabad az ellenőrzött helyiségekből a beépített tűzoltó-berendezésekkel kivonni. Ez nem vonatkozik arra, amikor két, egymástól független és hermetikusan elkülönített főgéptér van vagy ha a főgéptér mellett van egy külön géptér az orrsugárkormány részére, amely biztosítja, hogy a hajó mozgásban maradjon saját géperővel akkor is, ha a főgéptérben tűz ütne ki.

(b)    Az ellenőrzött helyiség minden kényszerszellőzésének automatikusan ki kell kapcsolnia, ha a tűzoltó berendezés bekapcsol.

(c)    Kéznél kell lenniük olyan eszközöknek, amelyekkel a levegőt beengedő és a gázokat kieresztő nyílásokat az ellenőrzött helyiségben gyorsan be lehet zárni. Egyértelműen érzékelhetőnek kell lenni annak, hogy ezek nyitva vagy zárva vannak.

(d)    A motorterekben felszerelt sűrítettlevegő-tartályokon levő nyomásszabályozó szelepeken távozó levegőt a szabadba kell vezetni.

(e)    Az oltóanyag behatolása miatt fellépő túlnyomás vagy túl alacsony nyomás nem károsíthatja az ellenőrzött helyiséget körülvevő válaszfalak szerkezeti elemeit. A nyomásnak veszély nélkül ki kell egyenlítődnie.

(f)    Az ellenőrzött helyiségekben lenni kell olyan berendezésnek, amellyel az oltóanyag és az égési gázok kivonhatók. Ezek a berendezések az ellenőrzött helyiségen kívülről működtethetők és az ilyen helyiségben a tűz nem férhet hozzájuk. Ha az elszívóberendezés tartósan rögzített, azt ne lehessen mindaddig bekapcsolni, amíg a tűz oltása folyamatban van.

3. Tűzjelző berendezés

Az ellenőrzött helyiséget megfelelő tűzjelző berendezéssel kell figyelni. A riasztásnak meg kell jelennie a kormányállásban, a lakóterekben és az ellenőrzött helyiségben.

4. Csőrendszer

(a)    Az oltóanyagnak az ellenőrzött helyiségbe történő bejutását, az ott történő szórását rögzített csőrendszerrel kell biztosítani. Az ellenőrzött helyiségben a csövek és a szerelvényeik acélból készülnek. A tartályokat összekötő csövek és a kompenzátorok ez alól kivételt jelentenek, feltéve, hogy a felhasznált anyagok tűz esetén egyenértékű jellemzőkkel bírnak. A csöveket kívül és belül egyaránt védeni kell a korrózió ellen.

(b)    A kieresztő fúvókákat úgy kell méretezni és rögzíteni, hogy az oltóanyag eloszlása egyenletes legyen. Különösen fontos, hogy az oltóanyag a padlólemezek alatt is hatékony legyen.

5. Kioldóberendezés

(a)    Önkioldó tűzoltóberendezések nem engedhetők meg.

(b)    A tűzoltóberendezés kioldásának az ellenőrzött helyiségen kívül levő megfelelő helyről kell történnie.

(c)    A kioldóberendezést úgy kell felszerelni, hogy tűz esetén működtethető legyen és ha az ellenőrzött helyiségben a tűz vagy robbanás miatt károsodás keletkezik, a szükséges oltóanyag-mennyiség bejuttatható legyen.

A nem mechanikus kioldóberendezések áramellátása két, egymástól független energiaforrásból történjék. Ezeket az energiaforrásokat az ellenőrzött helyiségen kívül kell elhelyezni. Az ellenőrzött helyiségben levő vezérlővonalakat úgy kell megtervezni, hogy tűz esetén még 30 percig üzemképesek maradjanak. Ezt a követelményt teljesíteni kell villamosvezetékek esetén, ha megfelelnek az IEC 60331-21:1999 sz. szabványnak.

Ha a kioldóberendezések elhelyezése olyan, hogy nem láthatók, az őket fedő panelt meg kell jelölni a „tűzvédelmi berendezés” szimbólummal, az 1. függelék 6. ábrája szerint, amelynek magassága legalább 10 cm és az alábbi szöveget tartalmazza fehér alapon piros betűkkel:

„Tűzoltóberendezés

Feuerlöscheinrichtung”

(d)    Ha a tűzoltóberendezés több helyiség védelmére szolgál, minden helyiségre külön kioldóberendezésre van szükség és azokat egyértelműen meg kell jelölni.

(e)    Minden kioldóberendezés mellett jól láthatóan és kitörölhetetlen módon ki kell függeszteni a kezelési utasításokat. Ezek különösen az alábbiakra vonatkozó utasításokat tartalmazzák:

(ea) a tűzoltóberendezés kioldása,

(eb) annak ellenőrzése, hogy az ellenőrzött helyiségből mindenki távozott,

(ec) a személyzet feladatai a tűzoltóberendezés kioldásakor és a védett tereknek a kioldást vagy az elárasztást követő megközelítésekor, különös tekintettel a veszélyes anyagok esetleges jelenlétére,

(ed) a személyzet feladatai a tűzoltóberendezés meghibásodása esetén.

(f) A kezelési utasítás figyelmeztet arra, hogy a tűzoltóberendezés kioldása előtt az ellenőrzött helyiségből a levegőt kiszívó égésmotorokat ki kell kapcsolni.

6. Figyelmeztető rendszer

(a)    A tartósan rögzített tűzoltóberendezéseket fel kell szerelni hang- és fényjelző figyelmeztető rendszerekkel.

(b)    A figyelmeztető rendszernek azonnal be kell kapcsolnia, amint a tűzoltó berendezés kiold. A figyelmeztető hangjelzésnek elegendő ideig kell szólnia, míg az oltóanyag el nem indul és azt ne lehessen kikapcsolni.

(c)    A figyelmeztető jelzésnek az ellenőrzött helyiségekben és a hozzájuk vezető folyosókon kívül egyértelműen észlelhetőnek és jól hallhatónak kell lennie, még akkor is, ha az üzemi körülmények a lehető leghangosabb zajt keltik. Az ellenőrzött helyiség más hang- és fényjelzéseitől egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lenniük.

(d)    A hangjelzésnek jól hallhatónak kell lennie a szomszédos helyiségekben is még akkor is, ha az összekötő ajtók zárva vannak és ha az üzemi körülmények a lehető leghangosabb zajt keltik.

(e)    Amennyiben a figyelmeztető rendszer nem önellenőrző a rövidzárlatok, a vezetékmegtörések és a feszültségesés tekintetében, megfelelő működésének ellenőrzését lehetővé kell tenni.

(f)    Minden olyan helyiségnél, amelyet oltóanyaggal lehet elárasztani, egy jól látható figyelmeztetést kell kitenni, amelyen a következő olvasható, fehér alapon piros betűkkel:

,,Vigyázat tűzoltóberendezés.

A figyelmeztető jelzés (a jelzés leírása) elhangzása után a helyiséget azonnal el kell hagyni.

Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!”

7. Nyomástartályok, szerelvények és nyomástartó csövek

(a)    A nyomástartályoknak, a szerelvényeknek és a nyomástartó csöveknek meg kell felelniük valamelyik tagállamban hatályos előírásoknak.

(b)    A nyomástartályokat a gyártó utasításai szerint kell felszerelni.

(c)    Nyomástartályokat, szerelékeket és nyomástartó csöveket nem szabad a lakóterekben felszerelni.

(d)    A nyomástartályok szekrényeiben és felszerelési helyein a hőmérséklet nem lépheti túl az 50 °C-ot.

(e)    A fedélzeten levő szekrényeket és felszerelési helyeket szilárdan rögzíteni kell, el kell látni ventilátorokkal, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy a nyomástartály szivárgása esetén ne kerülhessen gáz a hajó belsejébe. Másik helyiségekkel való közvetlen összeköttetés nem megengedhető.

8. Az oltóanyag mennyisége

Amennyiben az oltóanyag mennyisége egynél több helyiségre szolgál, a rendelkezésre álló oltóanyag teljes mennyiségének nem kell többnek lennie, mint amennyi a legnagyobb ellenőrzött helyiséghez szükséges.

9. Felszerelés, felügyelet és dokumentálás

(a) A rendszert csak tűzoltóberendezésekre szakosodott cég szerelheti fel és módosíthatja. Az oltóanyag gyártójának és a rendszer gyártójának követelményeit (termékadatlap, biztonsági adatlap) be kell tartani.

(b) A rendszert egy szakértő vizsgálja meg:

(ba) üzembe helyezés előtt,

(bb) kioldást követően újbóli üzembe helyezés előtt,

(bc) minden módosítás vagy javítás után,

(bd) rendszeresen legalább kétévente.

(c) A felülvizsgálat során a szakértő ellenőrzi, hogy a rendszer megfelel-e az e fejezetben foglalt követelményeknek.

(d) Az ellenőrzésnek legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

(da) az egész rendszer külső ellenőrzése,

(db) a csövek tömítettségének ellenőrzése,

(dc) a vezérlő- és kioldórendszerek üzemi próbája,

(dd) a nyomástartályok és tartalmuk ellenőrzése,

(de) az ellenőrzött helyiség tömítettségének és zárszerkezeteinek ellenőrzése,

(df) a tűzjelző berendezés ellenőrzése,

(dg) a figyelmeztető rendszer ellenőrzése.

(e) A vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti a vizsgálat időpontját.

(f) A tartósan rögzített tűzoltóberendezések számát be kell jegyezni a közösségi bizonyítványba.

10. CO2-vel oltó tűzoltórendszerek

Az oltóanyagként CO2-t használó tűzoltóberendezéseknek meg kell felelniük az alábbi előírásoknak is, az 1–9. pontokban foglalt követelményeken túl:

(a)    A CO2-tartályokat az ellenőrzött helyiségen kívül, a többi helyiségtől hermetikusan elzárt helyen vagy szekrényben kell tárolni. Ezen helyek vagy szekrények ajtajai kifelé nyílnak, zárhatók és rajtuk az „Általános veszély figyelmeztetés” jel látható, az 1. függelék 4. ábrája szerint, amely legalább 5 cm magas, továbbá a „CO2” jelzés, ugyanolyan színnel és ugyanolyan magas betűkkel.

(b)    A CO2-tartályok fedélzet alatti felszerelési helyeinek a szabadból könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ezek a helyiségek megfelelő, szívónyílással ellátott önálló szellőzéssel rendelkeznek, a fedélzeten levő többi szellőztetőrendszertől teljesen függetlenek.

(c)    A CO2-tartályokat 0,75 kg/l-nél jobban nem szabad feltölteni. A nyomás alatt nem levő CO2 gáz adott tömegét 0,56 m3/kg-nak kell venni.

(d)    Az ellenőrzött helyiségre szolgáló CO2 tömegének a bruttó tömeg legalább 40%-ának kell lennie. Ezt a mennyiséget 120 másodperc alatt kell tudni biztosítani és ellenőrizni kell azt, hogy a kibocsátás teljes volt-e.

(e)    A tartályszelepek kinyitása és az áramlásszabályozó szelep működtetése külön vezérlési műveletek.

(f)    A 6. pont (b) alpontban meghatározott elegendő idő legalább 20 másodperc. Rendelkezni kell megbízható eszközzel a CO2 gáz kibocsátását megelőző késleltetés biztosításához.

11. HFC-227ea – tűzoltóberendezések

A HFC 227ea-t oltóanyagként használó tűzoltó berendezéseknek meg kell felelniük az alábbi előírásoknak is, az 1–9. pontban foglalt követelményeken túl:

(a)    Ha több helyiséget szándékoznak védeni, minden helyiséget fel kell szerelni saját tűzoltóberendezéssel.

(b)    Minden, az ellenőrzött helyiségben felszerelt HFC 227ea tartályt fel kell szerelni túlnyomás-szabályozó szeleppel. Ennek veszélytelenül ki kell engednie a tartály tartalmát az ellenőrzött helyiségbe, ha a tartályt tűz hatása éri és a tűzvédelmi rendszere nem oldott ki.

(c)    Mindent tartályt fel kell szerelni gáznyomás-ellenőrző készülékkel.

(d)    A tartályokat nem szabad 1,15 kg/l-nél jobban megtölteni. A nyomás alatt nem levő HFC 227ea adott tömegét 0,1374 m3/kg-nak kell venni.

(e)    A HFC 227ea tömegének az ellenőrzött helyiség bruttó térfogata legalább 8%-ának kell lennie. Ezt a mennyiséget 10 másodperc alatt kell biztosítani.

(f)    A HFC 227ea tartályokat fel kell szerelni nyomásfigyelővel, amely hang- és fényjelzést ad a kormányállásban, amennyiben a hajtóerő indokolatlanul esik. Kormányállás hiányában a vészjelzést az ellenőrzött helyiségben kell adni.

(g)    Elárasztást követően az ellenőrzött helyiségben a koncentráció nem lépheti túl a 10,5%-ot.

(h)    A tűzvédelmi rendszer nem tartalmazhat alumíniumból készült alkatrészeket.

12. IG-541 – tűzoltóberendezések

Az IG-541-et oltóanyagként használó tűzoltó berendezéseknek meg kell felelniük az alábbi előírásoknak is, az 1–9. pontban foglalt követelményeken túl:

(a)    Ha több helyiséget szándékoznak védeni, amelyek bruttó térfogata különböző, mindegyik helyiséget saját tűzoltóberendezéssel kell felszerelni.

(b)    Minden, az ellenőrzött helyiségben felszerelt IG-541 tartályt fel kell szerelni túlnyomás-szabályozó szeleppel. Ennek veszélytelenül ki kell engednie a tartály tartalmát az ellenőrzött helyiségbe, ha a tartályt tűz hatása éri és a tűzoltóberendezése nem oldott ki.

(c)    Minden tartályt fel kell szerelni tartalom-ellenőrző készülékkel.

(d)    A tartály töltési nyomása nem lépheti túl a 200 bart +15 °C-on.

(e)    Az IG-541 tömege az ellenőrzött helyiség bruttó térfogatának legalább 44%-a és legfeljebb 50%-a. Ezt a mennyiséget 120 másodpercen belül kell biztosítani.

13. FK-5-1-12 tűzoltó rendszerek

Az FK-5-1-12-t oltóanyagként használó tűzoltó rendszereknek az 1–9. pontban foglalt követelményeken kívül az alábbi előírásoknak kell megfelelniük:

(a)    ha több eltérő térfogatú teret szándékoznak védeni, mindegyik teret saját tűzoltó rendszerrel kell felszerelni;

(b)    a védett térben felszerelt összes FK-5-1-12 tartályt túlnyomás-szabályozó szeleppel kell felszerelni. A túlnyomás-szabályozó szelepnek veszélytelenül kell a tartályt a védett térbe kiürítenie, ha a tartályt tűz hatása éri és a tűzoltó rendszere nem oldott ki;

(c)    mindent tartályt fel kell szerelni gáznyomás-ellenőrző készülékkel;

(d)    a tartályokat nem szabad 1,00 kg/l-nél jobban megtölteni. A nyomás alatt nem levő FK-5-1-12 fajlagos tömegét 0,0719 m3/kg-nak kell venni;

(e)    az FK-5-1-12 tömegének a védett helyiség bruttó térfogata legalább 5,5%-ának kell lennie. Ezt a mennyiséget 10 másodpercen belül kell biztosítani;

(f)    az FK-5-1-12 tartályokat olyan nyomásfigyelővel kell felszerelni, amely hang- és fényjelzést ad a kormányállásban, amennyiben a hajtóerő indokolatlanul esik. Kormányállás hiányában a vészjelzést az védett helyiségen kívül kell adni;

(g)    elárasztást követően a védett helyiségben a koncentráció nem lépheti túl a 10,0%-ot.

10.03c. cikk

Beépített tűzvédelmi rendszerek

A beépített tűzoltórendszerek csak a szakbizottság ajánlásának figyelembevételével hagyhatók jóvá.

10.04 cikk

Szolgálati csónakok

1. A következő úszólétesítményeket a leltárt képező, az EN 1914:1997 sz. európai szabvány szerinti szolgálati csónakkal kell felszerelni:

(a) a 150 t feletti hordképességű géphajókat és uszályokat,

(b) a 150 m3 feletti vízkiszorítású vontató- és tolóhajókat,

(c) az úszómunkagépeket,

(d) a személyhajókat.

2. A szolgálati csónakoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy ezeket egy személy az első kézi beavatkozástól számított öt percen belül biztonságosan vízre tudja tenni. Ha ezek vízre tételéhez gépi hajtású berendezések állnak rendelkezésre, akkor azokat úgy kell kialakítani, hogy az energiakimaradás ne akadályozza a csónak gyors és biztonságos vízre tételét.

3. A felfújható csónakokat a gyártó előírásai szerint kell ellenőrizni.

10.05 cikk

Mentőgyűrűk és mentőmellények

1. A hajókon legalább három, az EN 14144:2002 sz. európai szabvány szerinti mentőgyűrűnek kell lenni. Ezeket a fedélzeten megfelelő helyen, alkalmazásra készen kell elhelyezni és nem szabad tartóikban rögzíteni. Legalább egy mentőgyűrű a kormányállás közvetlen közelében legyen és azt fel kell szerelni olyan elemmel működő öngyulladó fénnyel, amelyet a víz nem olt el.

2. Minden, a vízijármű fedélzetén szokásosan tartózkodó személy számára legyen hozzáférhető személyhez igazított, önműködően felfújódó, az EN 395:1998 sz., EN 396:1998 sz., EN ISO 12402-3:2006 sz. vagy EN ISO 12402-4:2006 sz. európai szabványnak megfelelő mentőmellény.

Gyermekek számára az e szabványoknak megfelelő, nem felfújható mentőmellények is megengedhetők.

3. Ellenőrzésük a gyártó előírásai szerint történik.

11. Fejezet

A MUNKAVÉGZÉSI TERÜLETEK BIZTONSÁGA

11.01 cikk

Általános követelmények

1. A hajókat úgy kell megépíteni, berendezni és felszerelni, hogy a személyzet munkavégzése biztonságos legyen, a közlekedési utakat biztonsággal tudják használni.

2. A fedélzeti munkavégzéshez szükséges valamennyi beépített berendezés kialakítása, elhelyezése és védelme tegye lehetővé a balesetmentes üzemeltetést, használatot és karbantartást. A mozgó és magas hőmérsékletű részeket szükség esetén védőszerkezettel (burkolattal) kell ellátni.

11.02 cikk

Esés és zuhanás elleni védelem

1. A fedélzetek és fedélzeti oldaljárók felülete sima, botlásveszélyes helyektől mentes legyen, a fedélzeten nem állhat meg a víz.

2. A fedélzetek és fedélzeti oldaljárók, géptéri padlók, pódiumok, lépcsők és a fedélzeti oldaljárón elhelyezett bakok fedele csúszásmentes legyen.

3. A fedélzeti oldaljárón elhelyezett bakok fedeleit és a közlekedési utakban lévő akadályokat, mint például a lépcsők éleit, a környező fedélzettől elütő színűre kell festeni.

4. A fedélzetek és oldalfedélzetek külső szélét legalább 0,90 m magas mellvédekkel vagy az EN 711:1995 európai szabványnak megfelelő folyamatos védőkorláttal kell felszerelni. Az olyan munkaállomásokat, ahol fennáll az 1 m-t meghaladó magasságból való leesés veszélye, legalább 0,90 m magas mellvédekkel vagy nyíláskeretekkel vagy az EN 711:1995 európai szabványnak megfelelő folyamatos védőkorláttal kell felszerelni. Ha az oldalfedélzetek védőkorlátai leengedhetők:

(a) a nyíláskerethez 0,7–1,1 m magasságban további, 0,02–0,04 m átmérőjű, folyamatos fogódzót kell rögzíteni; valamint

(b) ott, ahol az oldalfedélzet kezdődik, jól látható helyre az 1. függelék 10. ábrájának megfelelő, legalább 15 cm átmérőjű jelzéseket kell felhelyezni.

Nyíláskeret hiányában rögzített védőkorlátot kell elhelyezni.

4a. A 4. ponttól eltérően a lakótérrel nem rendelkező bárkákat és uszályokat nem kötelező mellvéddel vagy védőkorláttal ellátni, amennyiben:

(a) a fedélzetek és az oldalfedélzetek külső széleit lábvédő korláttal látták el;

(b) a nyíláskereteket a 4. pont (a) alpontjának megfelelően fogódzókkal látták el; valamint

(c) a fedélzeten jól látható helyre az 1. függelék 10. ábrájának megfelelő, legalább 15 cm átmérőjű jelzéseket helyeztek el.

4b. A 4. ponttól eltérően a süllyesztett vagy emelt rakományfedélzettel rendelkező hajók esetében nem kötelező védőkorláttal ellátni a fedélzetek külső széleit vagy az oldalfedélzeteket, amennyiben:

(a) a folyosó a süllyesztett fedélzetek felett halad át és az EN 711:1995 szabványnak megfelelően rögzített védőkorlátok szegélyezik; valamint

(b) a védőkorlát nélküli helyekre vezető utaknál jól látható helyre az 1. függelék 10. ábrájának megfelelő, legalább 15 cm átmérőjű jelzéseket helyeztek el.

5. Az olyan munkaterületen, ahol több mint 1 méter magasról le lehet esni, a hajózási hatóság előírhatja a megfelelő felszerelés és berendezés használatát a biztonságos munkavégzés biztosítása érdekében.

11.03 cikk

A munkahelyek méretei

A munkahelyek olyan tágasak legyenek, hogy a személyzet ott dolgozó tagjai megfelelő mozgásszabadsággal rendelkezzenek.

11.04 cikk

Fedélzeti oldaljáró

1. A fedélzeti oldaljáró legalább 0,60 m szabad szélességgel rendelkezzen. Ez a méret bizonyos, a hajó üzemeltetésével kapcsolatos szerelvényeknél, például a fedélzetmosó csővezeték szelepeinél 0,50 m-ig, a bakoknál és kötélbikáknál 0,40 m-ig csökkenthető.

2. Az oldalfedélzet felett mért 0,9 m magasságig az oldalfedélzet tiszta szélessége 0,50 m-re csökkenthető, ha a fenti tiszta szélesség a hajótest külső széle és a raktér belső széle között nem kisebb 0,65 m-nél.

3. Az 1. és a 2. pont követelményei a fedélzet felett 2 m magasságig érvényesek.

11.05 cikk

A munkahelyek megközelítése

1. A hajószemélyzet részére szolgáló vagy a rakomány szállítása során használt közlekedők, megközelítő- és átjáró utak elégítsék ki az alábbi követelményeket:

(a) a bejárati nyílások előtt az akadálytalan mozgáshoz elegendő szabad tér álljon rendelkezésre,

(b) az átjárók szabad szélessége összhangban legyen az adott munkahelyen végzett tevékenységgel, ez a méret legalább 0,6 m legyen. Ha a hajó szélessége (B) 8 m-nél nem nagyobb, akkor az átjárók szabad szélességének mérete 0,5 m is lehet,

(c) az átjárók szabad magassága a küszöb felett, legalább 1,9 m legyen.

2. Az ajtók mindkét oldalról veszély nélkül nyithatók és zárhatók legyenek. A véletlenszerű nyitódással vagy záródással szemben az ajtókat védelemmel kell ellátni.

3. Az olyan ki- és bejáratoknál, közlekedőknél, ahol a 0,5 m-t meghaladja a magasságkülönbség, megfelelő lépcsőt, létrát vagy hágcsót kell elhelyezni.

4. Lépcsőt kell beépíteni, ha 1 m-nél nagyobb a magasságkülönbség a huzamosabb tartózkodást igénylő munkahelyen. Ez az előírás a vészkijáratokra nem érvényes.

5. A raktérrel rendelkező hajóknál minden raktér mindkét végén tartósan rögzített bejárati lehetőséget kell biztosítani.

Az első mondatban foglalt tartósan rögzített bejárati lehetőségtől el lehet tekinteni, ha legalább két olyan hordozható létra áll rendelkezésre, amelyek legalább 3 lépcsőfokkal túlnyúlnak a nyíláskereten és dőlésszögük 60o.

11.06 cikk

Kijáratok és vészkijáratok

1. A kijáratok és a vészkijáratok száma, kialakítása és mérete feleljen meg a célnak és az adott helyiség nagyságának. Ha az egyik kijárat egyben vészkijárat is, akkor azt külön meg kell jelölni.

2. A vészkijáratok, illetve a vészkijáratként is szolgáló ablakok és felülvilágítók szabad keresztmetszete legalább 0,36 m2 legyen, ahol a nyíláskeret rövidebb oldalának hossza legalább 0,5 m.

11.07 cikk

Lépcsők, létrák, hágcsók

1. A lépcsőket és a létrákat biztonságosan kell rögzíteni. A lépcsők szélessége legalább 0,60 m, a kapaszkodók közötti szabad szélesség legalább 0,60 m legyen. Egy lépcsőfok mélysége nem lehet 0,15 m-nél kisebb, felülete csúszásmentes legyen. Háromnál több lépcsőfok esetén korlátot kell felszerelni.

2. A létrák és a hágcsók szabad szélessége legalább 0,30 m legyen. A fokok egymástól mért távolsága nem lehet 0,30 m-nél nagyobb, a fokok a hajó szerkezeti részeitől legalább 0,15 m távolságra legyenek.

3. A létrák és a hágcsók láthatók legyenek felülről és kapaszkodót kell felszerelni a kijárati nyílások felett.

4. Az egyágú létrák átlagos szélessége legalább 0,40 m, az alsó végén legalább 0,50 m legyen. A létrák elborulás és megcsúszás ellen biztosítva legyenek, a létrafokokat a létraoldal síkjába beeresztve kell rögzíteni.

11.08 cikk

Munkahelyek a hajó belső tereiben

1. A hajó belső tereiben lévő munkahelyek méreteit, felszerelését és elrendezését az elvégzendő feladatnak, munkafolyamatnak, valamint a higiénia és a biztonsági követelményeknek megfelelően kell megválasztani. Kielégítő és vakítástól mentes világítással és megfelelő szellőzéssel rendelkezzenek. Szükség esetén fel kell szerelni a megfelelő hőmérsékletet biztosító fűtőkészüléket.

2. A hajó belsejében lévő munkahely padlója tartós, rögzített kivitelű legyen, ne okozzon elbotlást, megcsúszást. A fedélzeti vagy a padló nyílásokat nyitott állapotban beesés elleni védelemmel kell ellátni. Az ablakokat és a felülvilágítókat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy kezelésük és tisztításuk ne járjon veszéllyel.

11.09 cikk

A zaj és a rezgések elleni védelem

1. A munkahelyek elhelyezésénél, kialakításánál és felszerelésénél figyelembe kell venni, hogy az ott dolgozók ne legyenek kitéve a rezgések okozta veszélynek.

2. Az állandó jelleggel használt és a huzamosabb tartózkodást igénylő munkaterületeket ezen túlmenően úgy kell megépíteni és hangszigeteléssel ellátni, hogy a zaj ne veszélyeztesse az ott dolgozók biztonságát és egészségét.

3. Egyéni hallásvédő eszközöket kell biztosítani az olyan dolgozók részére, akik előreláthatóan 85 dB(A) nagyságú napi zajnak vannak kitéve. Azokon a munkahelyeken, ahol ez az érték meghaladja a 91 dB(A)-t, legalább 10 cm átmérőjű tábla elhelyezésével fel kell hívni a figyelmet a hallásvédő eszközök használatára vonatkozó kötelezettségre.

11.10 cikk

Raktérfedelek

1. A raktérfedelek könnyen elérhetők és biztonságosan mozgathatók legyenek. Ha egy fedélelem tömege a 40 kg-ot meghaladja, akkor eltolható, billenthető vagy géppel történő kiemelésre alkalmas legyen. Azokat a raktérfedeleket, amelyeket emelőgép segítségével mozgatnak, el kell látni megfelelő, a kötöző eszköz bekötésére szolgáló, könnyen hozzáférhető szerelvényekkel. A fel nem cserélhető raktérfedeleken és gerendákon, egyértelműen fel kell tüntetni azt a raktérnyílást, amelyhez tartoznak, továbbá a helyes berakási helyzetet.

2. A raktérfedeleket védeni kell a szél megemelő hatásával, illetve a rakodóberendezés okozta igénybevétellel szemben. A tolható fedeleket rögzítőkkel kell ellátni, amelyek megakadályozzák a véletlenszerű, 0,40 m-nél nagyobb hosszirányú elmozdulást. A fedelek a végállásban rögzíthetőek legyenek. A felhalmozott nyílásfedelek rögzítéséhez megfelelő berendezés álljon rendelkezésre.

3. A raktérfedelek gépi mozgatásánál a működtető kapcsoló elengedésekor az energiaellátás automatikusan szakadjon meg.

4. A raktérfedelek viseljék el a várható terheléseket, járható raktárfedelek esetében ez legalább 75 kg pontszerű terhelést jelent. Felirattal jelezni kell, hogy a raktérfedelekre nem szabad rálépni. A teherviselő raktérfedeleken fel kell tüntetni a megengedett terhelés nagyságát, t/m2-ben. Ha a megengedett terhelés elviselése érdekében alátámasztásra van szükség, akkor ezt a tényt megfelelő helyen jelezni kell. Ez esetben a hajón álljon rendelkezésre a megfelelő terv.

11.11 cikk

Csörlők

1. A csörlők szerkezete és kialakítása tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést. Megfelelő berendezéssel rendelkezzenek a teher véletlenszerű visszaejtésének (visszafutásának) megakadályozására. A nem önzáró csörlőket a húzóerőre méretezett fékkel kell ellátni.

2. A kézi működtetésű csörlőknek a hajtókar visszavágását megakadályozó berendezésük legyen. Azokat a csörlőket, amelyek gépi és kézi hajtással is el vannak látva, úgy kell megtervezni, hogy a gépi hajtás ne tudja mozgásba hozni a kézi hajtótengelyt.

11.12 cikk

Daruk

1. A darukat az érvényben lévő műszaki előírások szerint kell gyártani. Az üzem közben fellépő erőket biztonsággal be kell vezetni a hajó szerkezetébe. Ezek az erők a hajó stabilitását nem veszélyeztethetik.

2. A darun az alábbi adatokat tartalmazó gyártmánytáblát kell elhelyezni:

(a) a gyártó neve és címe,

(b) a CE-jelölés és a gyártás éve,

(c) sorozat- vagy típusjelzés,

(d) és adott esetben a sorozatszám.

3. A darukon tartósan és jól felismerhetően kell feltüntetni a legnagyobb megengedett teherbírás(oka)t. Azoknál a daruknál, amelyek hasznos teherbírása a 2000 kg-ot nem haladja meg, csak a legnagyobb gémkinyúláshoz tartozó legnagyobb hasznos teherbírást kell tartósan és jól láthatóan feltüntetni.

4. Törés és elnyíródás veszélyének elkerülésére érdekében védőszerkezeteket kell alkalmazni. A daru külső részei és a daru környezetében lévő szerkezeti részek között felül, alul és minden oldalon legalább 0,50 m biztonsági távolságot kell hagyni. Az oldalirányú biztonsági távolság betartása a munkaterületen és a közlekedő utakon kívül nem kötelező.

5. A gépi üzemű darukat az illetéktelen használattal szemben biztosítani kell. A bekapcsolás csak az erre tervezett irányító berendezéssel legyen lehetséges. A működtető elemek maguktól álljanak vissza alaphelyzetbe (arretálás nélküli kapcsolók), a működési irányok világosan láthatóak legyenek.

Az energia kimaradása esetén a teher magától nem eshet le. Meg kell gátolni a daru véletlenszerű mozgását.

Az emelőmű felfelé irányuló mozgását és a hasznos (megengedett) terhelés túllépését megfelelő készülékkel kell lehatárolni. Ha előre látható, hogy a daru üzemeltetése során a teher kötelének hossza a kötéldobon két kötélsor alá csökken, akkor le kell határolni az emelőmű lefelé tartó mozgását. Az önműködően működésbe lépő berendezés az ellentétes irányú mozgást nem gátolhatja meg.

A szokásos terhek emelésére alkalmas sodronykötelek szakítóereje legalább ötszöröse legyen a legnagyobb megengedhető kötélerőnek. A drótkötél szerkezete kifogástalan, a daruüzemre alkalmas legyen.

6. Az első üzembe helyezés előtt, a jelentős átalakítást követő újbóli üzembe állítást megelőzően a kielégítő szilárdságot és a megfelelő stabilitást számítással, valamint terhelési próbával kell igazolni.

Az olyan daruknál, amelyek hasznos teherbírása nem haladja meg a 2000 kg-ot, a szakértő dönthet, hogy a számítással végzett igazolás helyett, részben vagy egészben, a hasznos teher 1,25-szeresével végzett, a teljes mozgási tartományra kiterjedő próbát végezzék el.

Az átvételt a szemlebizottság által elismert szakértőnek kell elvégeznie.

7. A darukat rendszeresen, de legalább 12 havonta szakértőnek ellenőriznie kell. A szemle során a daru biztonságos üzemi feltételeit szemrevételezéssel és üzemi próbával kell ellenőrizni.

8.

9. Azoknak a daruknak, amelyek biztonságos üzemi teherbírása meghaladja a 2000 kg-ot vagy amelyeket rakomány átrakására használnak vagy amelyeket orsos emelőbakon, pontonok vagy egyéb úszóművek fedélzetén, illetve munkaterületen levő vízijárművön használnak, a tagállamok egyike követelményeinek is meg kell felelniük.

10. A daru gyártójának kezelési utasításait a fedélzeten kell tartani. E kezelési utasításoknak legalább a következő adatokat kell tartalmazniuk:

(a) működési tartomány és a vezérlés funkciói;

(b) a legnagyobb megengedhető biztonságos üzemi terhelés a kinyúlás függvényében;

(c) a daru legnagyobb megengedhető dőlése;

(d) szerelési és karbantartási utasítások;

(e) általános műszaki adatok.

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Az 55 °C-nál alacsonyabb lobbanáspontú gyúlékony folyadékok tárolására a fedélzeten egy nem éghető anyagból készült szellőzőszekrényt kell biztosítani. Ennek külsején a „Nyílt láng használata és dohányzás tilos” jelet fel kell tüntetni, amelynek átmérője legalább 10 cm.

12. Fejezet

LAKÓTEREK

12.01 cikk

Általános rendelkezések

1. Azokon a hajókon, amelyeken állandó személyzet van előírva és annak jelenlétére a munkaidő után is szükség van, legalább a minimális személyzet részére lakóteret kell kialakítani.

2. A lakótereket úgy kell méretezni, berendezni és felszerelni, hogy megfeleljenek a hajón tartózkodó személyek biztonságára, egészségvédelmére és kényelmére vonatkozó követelményeknek. Megközelítésük könnyű és biztonságos kell legyen, a hideg és a meleg ellen megfelelő szigeteléssel rendelkezzenek, beleértve azokat a folyosókat is, melyek a hajónak lakóteret kiszolgáló részén vannak. A padlót, a falakat és a mennyezetet olyan kivitelben kell elkészíteni, hogy tisztításuk könnyű, a padló csúszásmentes legyen, a felületek burkolatai nem lehetnek károsak az egészségre.

3. A fejezet előírásai alól a szemlebizottság felmentést adhat, amennyiben a hajón tartózkodó személyek elhelyezését, biztonságát, egészségvédelmét és kényelmét más egyenértékű módon biztosítják, illetve ha a lakótereket a személyzet azon tagjai használják, akiket nem a hajó üzemének ellátására alkalmaznak.

4. A szemlebizottság a hajó üzemeltetési módjára vagy a hajóüzem fajtájára vonatkozó korlátozásokat, ha azokat a 3. pont szerinti eltérések szükségessé teszik, a közösségi hajóbizonyítványba bejegyzi.

12.02 cikk

Különleges követelmények a lakótér kialakítására

1. A lakóterek zárt ajtók mellett is megfelelő szellőzéssel rendelkezzenek, továbbá a társalgók, a hálóhelyiségek és a konyha természetes megvilágítást kapjon, ablaka lehetőség szerint a hajón kívülre nézzen.

2. A lakótér a fedélzetre nyíló folyosón keresztül legyen elérhető. Ha a lakótéri bejáratok nem a fedélzet szintjén vannak és a magasságkülönbség 0,3 m vagy ennél több, akkor lépcsőt kell beépíteni.

3. Az orr-részben a padló szintje nem lehet 1,2 m-nél mélyebben a legnagyobb bemerülés síkja alatt.

4. A társalgók és a hálóhelyiségek legalább két, egymástól távol lévő kijárattal rendelkezzenek, amelyek menekülőútként is szolgálnak. Az egyik kijárat vészkijáratként is kialakítható. Ez nem vonatkozik azokra a helyiségekre, amelyek kijárata közvetlenül a fedélzetre vagy egy menekülési útvonalként is szolgáló folyosóra nyílik, amennyiben ez a folyosó két egymástól távol lévő, a hajó bal-, illetve jobboldalára nyíló kijárattal rendelkezik. Azok a vészkijáratok, amelyeknek felülvilágítók és ablakok is részei lehetnek, legalább 0,36 m2 szabad nyílással rendelkezzenek, rövidebb oldalhosszuk legalább 0,5 m legyen és vészhelyzet esetén gyors kiürítést tegyenek lehetővé. A menekülőutak szigetelése és burkolatai nehezen gyulladó anyagokból készüljenek és a menekülőutak használatát megfelelő eszközökkel, mint létrák és fali hágcsók, kell mindenkor biztosítani.

5. A lakótereket a túlzott zajjal és rezgésekkel szemben védeni kell. A megengedhető legnagyobb hangnyomás szintek az alábbiak:

(a) társalgókban: 70 dB(A),

(b) hálóhelyiségekben: 60 dB(A). Ez nem vonatkozik azokra a hajókra, amelyek kizárólag „A” üzemmódban közlekednek. Az üzemmódra vonatkozó korlátozást a közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni.

6. A lakóterekben az állómagasság nem lehet kevesebb 2,00 m-nél.

7. A hajóknak általában legalább egy, a hálótértől elkülönített társalgóval kell rendelkezniük.

8. A társalgókban a szabad padlófelület nem lehet kevesebb, mint 2 m2 személyenként, de összesen legalább 8 m2 legyen a bútorok levonása után, a mozgatható bútorok (asztalok és székek stb.) kivételével.

9. A lakó- és a hálóhelyiségek térfogata nem lehet kisebb, mint 7 m3.

10. A társalgókban a minimális légtérfogat személyenként 3,5 m3 legyen. Hálóterekben az első személy számára legalább 5 m3 légtérfogatot, minden további személy számára legalább 3 m3 légtérfogatot kell biztosítani (a bútorzat térfogatát le kell vonni). Hálókabinok legfeljebb két személy részére tervezhetők. Az ágyakat a padlószint felett legalább 0,3 m magasságban kell elhelyezni. Ha az egyik ágy a másik felett van elhelyezve, minden ágy között legalább 0,60 m szabad térnek kell lenni.

11. Az ajtónyílások teljes magassága a küszöbbel együtt legalább 1,9 m magas és a nyílás szabad szélessége legalább 0,6 m legyen. Az előírt magasság tolótetővel vagy billenő fedéllel is megvalósítható. Az ajtóknak mindkét oldalról és kifelé nyithatónak kell lenniük. Az ajtóküszöb legfeljebb 0,40 m lehet, ha más biztonsági rendelkezés ezt nem szabályozza.

12. A lépcsők beépítettek legyenek. Biztonságos közlekedést kell biztosítaniuk, ez akkor tekinthető teljesítettnek, ha

(a) szélességük legalább 0,60 m,

(b) a lépcsőfokok mélysége legalább 0,15 m,

(c) a lépcsőfokok csúszásmentesek és

(d) a háromnál több fokú lépcsők legalább egy kapaszkodóval vagy korláttal vannak ellátva.

13. A lakóhelyiségekben és az odavezető folyosókon nem fektethetők veszélyes gázokat és veszélyes folyadékokat szállító csővezetékek, különösképpen olyanok nem, amelyek nagy nyomás alatt állnak, így kilyukadásuk személyeket veszélyeztethetne.

Ez nem vonatkozik a gőz- és hidraulikus rendszerek fém védőcsőben elhelyezett csöveire, valamint a folyékony gázzal üzemelő háztartási célú berendezések csővezetékeire.

12.03 cikk

Szaniter berendezések

1. A lakóterekkel rendelkező hajókat legalább az alábbi szaniter berendezésekkel kell ellátni:

(a) Lakótéri egységenként vagy a személyzet minden hat tagjára egy vízöblítéses WC-vel. Ennek friss levegővel való elláthatóságát biztosítani kell.

(b) Az ivóvízrendszerre kötött, hideg- és melegvíz csatlakozással és lefolyóval ellátott mosdókagylóval minden lakótéri egységben vagy a személyzet minden négy tagja részére. A mosdó megfelelő nagyságú legyen és repedezésre nem hajlamos vagy nem korrodáló anyagból készüljön.

(c) Az ivóvízrendszerre kötött hideg és melegvíz csatlakozással ellátott zuhanyozóval vagy fürdőkáddal minden lakótéri egységben vagy a személyzet minden hat tagjára.

2. Az szaniter berendezéseknek a lakóhelyiségek közvetlen közelében kell lenniük. A WC-k nem rendelkezhetnek közvetlen bejárattal a konyhákba, az étkezőkbe vagy a lakókonyhákba. Szabadba szellőzzenek, öblítő rendszerrel rendelkezzenek, az ülőkéknek könnyen tisztíthatóknak kell lenniük.

3. A WC-k alapterülete legalább 1,00 m2 kell legyen, szélessége 0,75 m-nél, hossza 1,1 m-nél kisebb nem lehet. A kabinokban lévő WC-k, maximum két főre, kisebbek is lehetnek. Ha a WC-ben mosakodási, illetve zuhanyozási lehetőség is van, akkor az alapterületet legalább a mosdókagyló, illetve a zuhanyozótálca (vagy esetleg a kád) felületével meg kell növelni.

12.04 cikk

Konyhák

1. A konyhák társalgóval kombinálva is kialakíthatók.

2. A konyháknak az alábbi felszerelésekkel kell rendelkezniük:

(a) tűzhely,

(b) mosogató lefolyóval,

(c) ivóvízcsap,

(d) hűtőszekrény,

(e) elegendő tároló- és munkahely.

3. A társalgóval kombinált konyhák alapterülete elegendő legyen annyi fő számára, ahányan azt a személyzet részéről rendszeresen egy időben igénybe veszik. Az ülőhely szélessége legalább 0,60 m legyen.

12.05 cikk

Ivóvíz

1. A lakótérrel rendelkező hajóknak ivóvízellátásra szolgáló berendezéssel kell rendelkezniük. Az ivóvíz töltőnyílásokat a fedélzet szintje felett kell elhelyezni.

2. Az ivóvízellátásra szolgáló berendezésekre vonatkozó követelmények:

(a) belső felületüknek korrózióálló anyagból kell készülniük, amely nem rejt fiziológiai veszélyt,

(b) nem szabad rajta olyan csőszakasznak lenni, amely nem biztosítja a víz folyamatos átfolyását, továbbá

(c) védeni kell a túlzott hőhatásától.

3. A 2. ponton túlmenően az ivóvíztartályoknak meg kell felelniük a következőknek:

(a) a tartályoknak a hajón általában lakó személyek számának megfelelő, személyenként legalább 150 literes űrtartalommal kell rendelkezniük, de legalább a minimális személyzeti létszámra,

(b) rendelkezniük kell megfelelő, zárható nyílással, amely lehetővé teszi a belső rész tisztítását,

(c) vízszintjelzővel kell felszerelni,

(d) a szabad levegőre vezető szellőztetőcsővel és megfelelő szűrőkkel kell felszerelni.

4. Az ivóvíztartályoknak más célra szolgáló tartályokkal közös falai nem lehetnek. Ivóvízvezetékek más folyadékok tárolására szolgáló tartályokon vagy tartányokon nem vezethetők keresztül. Az ivóvízellátásra szolgáló rendszert más csőrendszerekkel összekötni tilos. Más folyadékok vagy gázok szállítására szolgáló csövek ivóvíztartályokon nem vezethetők keresztül.

5. Nyomás alatti ivóvíztartályok csak természetes összetételű sűrített levegővel üzemeltethetők. Ha a sűrített levegőt kompresszorral állítják elő, akkor közvetlenül a nyomás alatti víztartály elé levegőszűrőt vagy olajleválasztót kell beépíteni, kivéve azt az esetet, ha a vizet és a sűrített levegőt membrán választja el egymástól.

12.06 cikk

Fűtés és szellőzés

1. A lakóhelyiségeket rendeltetésének megfelelően fűthetőnek kell lenniük. A fűtést olyan időjárási viszonyokra kell méretezni, amelynek a hajó ki van téve.

2. A lakóteret megfelelően szellőztetni kell, akkor is ha a bejárati nyílás be van zárva. A szellőzésnek valamennyi időjárási körülmény mellett kielégítő légcserét kell biztosítani.

3. A lakótereket úgy kell elhelyezni és berendezni, hogy a szennyezett levegő beszivárgása ellen olyan hajóterekből mint a gép- vagy raktárterek lehetőleg védve legyenek. Mesterséges szellőzés esetén a szívó nyílásokat úgy kell elrendezni, hogy a fenti követelmény teljesüljön.

12.07 cikk

Egyéb lakótéri berendezések

1. A személyzet hajón tartózkodó minden tagja számára biztosítani kell saját ágyat és saját zárható ruhásszekrényt. Az ágy belméreteinek legalább 2,00 × 0,90 m-nek kell lenni.

2. A munkaruhák tárolására és szárítására a hálótereken kívül, jól szellőztetett helyen kell lehetőséget biztosítani.

3. Valamennyi helyiséget megfelelő villamos világítással kell ellátni. Cseppfolyósított gázzal vagy folyékony halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett egyéb lámpák használata csak a nappali helyiségekben megengedett. A folyékony tüzelőanyaggal működő világítási eszközöket fémből kell készíteni és csak 55 °C feletti lobbanásponttal rendelkező tüzelőanyaggal vagy a kereskedelmi forgalomban kapható petróleummal szabad üzemeltetni. Rögzített kivitelű legyen, hogy ne képezzen tűzveszélyt.

13. Fejezet

ÉGHETŐ ANYAGGAL ÜZEMELTETETT FŰTŐ-, FŐZŐ-
ÉS HŰTŐBERENDEZÉSEK

13.01 cikk

Általános követelmények

1. A cseppfolyósított gázzal működő fűtő-, főző- és hűtőberendezések vonatkozásában be kell tartani a 14. fejezet előírásait.

2. A fűtő-, főző- és hűtőberendezések és azok tartozékai olyan kialakításúak és elhelyezésűek legyenek, hogy túlmelegedés esetén tűz- és balesetveszélyt ne okozzanak, továbbá kizárt legyen véletlenszerű felborulásuk vagy megcsúszásuk.

3. A 2. pontban meghatározott készülékek használata tilos azokban a helyiségekben, ahol 55 °C alatti lobbanásponttal rendelkező anyagokat tárolnak vagy használnak. Az ilyen tereken a készülékekhez tartozó füstcsövek sem vezethetők át.

4. Biztosítani kell az égéshez szükséges elegendő levegő hozzávezetését.

5. A fűtőkészülékeket tartósan össze kell kötni a füstcsövekkel. A szél elleni védelem érdekében a füstcsöveket megfelelő fedéllel vagy védőberendezéssel kell ellátni. A csövek elhelyezése tegye lehetővé a tisztítást.

13.02 cikk

Folyékony tüzelőanyag alkalmazása, petróleummal üzemelő készülékek

1. A folyékony tüzelőanyaggal működő fűtő-, főző és hűtőberendezésekben csak 55 °C feletti lobbanásponttal rendelkező fűtőanyag alkalmazható.

2. Az 1. ponttól eltérően, a kereskedelmi petróleummal üzemeltetett főzőkészülékek, valamint a kanócos égővel ellátott hűtő- és fűtőberendezések használata a lakóterekben és a kormányállásban csak abban az esetben engedhető meg, ha fűtőanyag napi tartálytérfogata 12 liternél kevesebb.

3. A kanócos égővel felszerelt készülék az alábbi feltételeket elégítse ki:

(a) a fém tüzelőanyag-tartállyal és zárható töltőnyílással rendelkezzen, a legmagasabb feltöltési szint alatt ne legyen lágyforrasszal készült kötése, továbbá kivitelezése és felszerelése akadályozza meg a véletlenszerűen kinyílást vagy kiürülést,

(b) a begyújtáshoz ne legyen szükség más éghető folyadék használatára,

(c) elhelyezése biztosítsa az égéstermékek biztonságos elvezetését.

13.03 cikk

Olajkályhák és a porlasztós olajtüzelő berendezések

1. Az olajkályhák és a porlasztós olajégővel rendelkező tüzelőberendezések gyártása során az érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kell eljárni.

2. Ha az olajkályha vagy a porlasztós égővel működő olajtüzelő berendezés a géptérben van elhelyezve, akkor a fűtőkészülék és a motorok levegő ellátását úgy kell kialakítani, hogy azok egymástól függetlenül, kifogástalanul és biztonságosan tudjanak működni. Szükség esetén külön levegő hozzávezetést kell beépíteni. A fűtőkészülék elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a tűztérből esetleg kicsapó láng a géptéri berendezések egyéb részeit ne érhesse el.

13.04 cikk

Olajkályhák

1. Az olajkályhák begyújtásakor más éghető folyadék használatára nem kerülhet sor. A kályhák alatt legalább 2 liter térfogatú, rögzített fémtálcát kell elhelyezni, amely túlnyúlik az olajellátással összeköttetésben lévő részegységeken és legalább 20 mm magas peremmel rendelkezik.

2. A géptérben elhelyezett olajkályha esetén az 1. pont alapján megkövetelt fémtálca peremmagassága legalább 200 mm legyen. Az égő alsó síkja a tálca pereme felett legyen, a perem magassága legalább 100 mm-rel legyen a padlólemezek felett.

3. Az olajkályha megfelelő olajszabályozóval (olajadagolóval) legyen ellátva, amely a választott mindenkori beállításnál az égőhöz gyakorlatilag egyenletes olajhozzáfolyást biztosít, továbbá a láng esetleges megszűnése esetén megakadályozza a tüzelőanyag kifolyását. A megfelelő olajszabályzók (olajadagolók) rázkódások és 12°-ig terjedő dőlések esetén is kifogástalanul működnek és az olajszintet szabályozó úszón kívül a további feltételeket is teljesítik:

(a) el vannak látva egy második úszóval, amely a tüzelőolaj megengedett szintjének túllépése esetén az olajhozzávezetést biztonsággal és megbízhatóan lezárja vagy

(b) túlfolyócsővel vannak ellátva, ha az olajtálca térfogata legalább akkora, mint a használati tartály térfogata.

4. Ha az olajkályha és a tüzelőanyag-tartály egymástól elkülönítetten van elhelyezve, akkor

(a) a tartály nem helyezhető el a készülék gyártója által a kezelési utasításban megadottnál magasabban,

(b) a tartályt védeni kell a túlzott felmelegedéstől,

(c) a tüzelőolaj hozzáfolyás a fedélzetről elzárható legyen.

5. Az olajkályhák természetes huzatú füstcsöveit a huzat megfordulását megakadályozó készülékkel kell felszerelni.

13.05 cikk

Porlasztós olajtüzelő berendezések

A beporlasztásos elven működő olajégővel felszerelt tüzelőberendezések elégítsék ki az alábbi követelményeket:

(a) a tűzelőtér megfelelő szellőztetését az olaj betáplálását megelőzően kell biztosítani,

(b) a porlasztós olajégő vezérlését termosztát végezze,

(c) a begyújtás elektromos legyen vagy őrlánggal történjen,

(d) égésbiztosítót kell felszerelni, amely a láng megszűnése esetén leállítja a tüzelőanyag hozzáfolyását,

(e) a főkapcsoló az olajtüzelésű berendezés elhelyezési terén kívül, könnyen hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.

13.06 cikk

Légfűtő berendezések

Azok a légfűtő berendezések, amelyek a meleg levegőt nyomás alatt az égéstérből egy elosztórendszerhez vagy egy helyiségbe vezetik be, az alábbi követelményeknek feleljenek meg:

(a) A tüzelőanyag nyomás alatti porlasztása esetén az égéshez szükséges levegőt fúvókészülékkel kell betáplálni.

(b) Az égő begyújtása csak az égéstér átszellőztetése után történjen meg. Ez a feltétel teljesíthető az égéshez szükséges levegőt szolgáltató fúvóberendezés utánjáratásával is.

(c) Automatikusan álljon le a tüzelőanyag betáplálás, ha

– a tűz kialszik,

– nem elegendő az égéshez szükséges levegő mennyisége,

– a felmelegített levegő hőmérséklete meghaladja az előzetesen beállított értéket,

– megszűnik a biztonsági berendezések áramellátása.

Ezekben az esetekben, a tüzelőanyag hozzáfolyás lezárása után, a betáplálás önműködően újra nem indulhat meg.

(d) Az égéshez szükséges levegő- és a fűtőlevegő táplálását biztosító fúvóberendezések leállíthatóak legyenek a fűtőkészülék elhelyezési terén kívüli másik helyiségből.

(e) Ha a fűtőlevegő beszívása kívülről történik, a szívónyílások a fedélzet felett megfelelő magasságban legyenek. A nyílások védve legyenek a fröccsenő víz és az időjárás hatásával szemben.

(f) A fűtőlevegő csatornái fémből készüljenek.

(g) A fűtőlevegő kilépő nyílásai nem lehetnek teljesen zárhatóak.

(h) Szivárgás esetén tüzelőanyag nem juthat a fűtőlevegő csatornáiba.

(i) A légfűtő berendezés a géptérből nem szívhat levegőt.

13.07 cikk

Fűtés szilárd tüzelőanyagokkal

1. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőkészüléket peremezett szegélyű fémlemezre kell állítani, hogy izzó tüzelőanyag vagy forró hamu a lemezenkívülre ne kerülhessen. Ez az előírás nem vonatkozik arra az esetre, amikor kizárólag egy fűtőkazánt helyeznek el a nem éghető anyagból készült helyiségekben.

2. A szilárd tüzelőanyagokkal fűtött kazánt termosztatikus szabályzóval kell ellátni, amely az égéshez szükséges levegő hozzávezetését szabályozza.

3. Az ilyen fűtőkészülék közelében a hamu lehűtéséhez megfelelő eszköz álljon rendelkezésre.

14. Fejezet

CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZZAL MŰKÖDŐ HÁZTARTÁSI BERENDEZÉSEK

14.01 cikk

Általános rendelkezések

1. A cseppfolyósított gázzal működő berendezések egy vagy több nyomástartó edényből, egy vagy több nyomásszabályzóból, elosztóhálózatból és fogyasztókészülékekből álló palackos berendezések.

Nem kell a berendezés részének tekinteni a külön tárolt tartalék és üres palackokat, amelyekre a 14.05 cikk vonatkozik.

2. A berendezéseket kizárólag kereskedelmi forgalomban lévő propánnal szabad üzemeltetni.

14.02 cikk

Berendezések

1. A cseppfolyósított gázzal működő berendezések minden része legyen alkalmas a propánnal történő üzemeltetésre és azt a legjobb gyakorlattal összhangban kell beszerelni.

2. A cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések csak háztartási célokra szolgálhatnak a lakóterekben, a kormányállásban, valamint ugyanerre a célra a személyhajókon.

3. A hajón több egymástól elkülönített gázberendezés is üzemeltethető. Rakománytérrel vagy beépített tartállyal elválasztott lakótereket nem szabad ugyanarról a berendezésről táplálni.

4. A cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés egyetlen része sem helyezhető el a géptérben.

14.03 cikk

Gázpalackok

1. Csak 5-től 35 kg-ig terjedő töltési tömegű gázpalackok használhatók. Személyhajók esetében a hajózási hatóság nagyobb töltési tömegű palackokat is engedélyezhet.

2. A palackok a hatályos előírásoknak megfelelőek legyenek.

A palackok olyan hivatalos pecséttel (bélyeggel) rendelkezzenek, amely tanúsítja, hogy átvételük az előírt próbák alapján történt meg.

14.04 cikk

A gázellátó berendezések elhelyezése és felszerelése

1. A palackos gázberendezéseket a lakótéren kívül, szabadon álló vagy beépített szekrényben kell elhelyezni oly módon, hogy azok a fedélzeten ne akadályozzák a közlekedést. Nem helyezhetők el a mellső vagy hátsó habvéd mellett. A szekrényt kizárólag akkor szabad a fedélzeti felépítményekbe beépíteni, ha az a belső terek felé gáztömör és csak a felépítmények külső oldaláról nyitható. Az elrendezés során ügyelni kell arra, hogy a fogyasztókészülékekhez menő csővezetékek hossza a lehető legrövidebb legyen.

Egyidejű gázellátás céljából csak annyi palackot szabad csatlakoztatni, amennyit a fogyasztó berendezés igényel. Egynél több palackot csak átváltó vagy rákapcsoló szelep alkalmazásával szabad csatlakoztatni. Berendezésenként legfeljebb négy palackot lehet bekötni. A hajón egy berendezés, a pótpalackokkal együtt, legfeljebb hat palackból állhat.

Azokon a személyhajókon van lehetőség hat palack bekötésére, ahol az utasok részére büfék, konyhák vagy éttermek vannak kialakítva. Egy berendezés, a tartalék palackokkal együtt, legfeljebb kilenc palackból állhat.

A nyomásszabályozó vagy kétfokozatú szabályozás esetén a szabályzó elsőfokozata tartósan, a bekötött palackokkal azonos szekrénybe legyen beépítve.

2. A palackos berendezések elrendezésekor figyelembe kell venni, hogy tömítetlenség esetén kiszabaduló gáz a szekrényből a szabadba kerüljön, ne hatolhasson be a hajó belső részeibe, ne kerüljön érintkezésbe gyulladást okozó hőforrással.

3. A szekrények nehezen gyulladó anyagból és a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében alul és felül szellőző nyílásokkal készüljenek. A palackok a szekrényekben álló helyzetben, elmozdulás, kiborulás ellen biztosítva legyenek elhelyezve.

4. A szekrények kialakítása és elhelyezése során figyelembe kell venni, hogy a palackok hőmérséklete az 50 °C-t ne haladja meg.

5. A szekrények külső oldalán fel kell tüntetni a „Cseppfolyósított gázberendezés” feliratot, valamint a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó, legalább 10 cm átmérőjű jelzést.

14.05 cikk

Tartalék és üres palackok

A tartalék és üres palackokat, amelyek nincsenek a gázberendezés szekrényében, a lakótéren és a kormányálláson kívül, e fejezet 14.04 cikkének megfelelően kialakított szekrényben kell tárolni.

14.06 cikk

Nyomásszabályozók

1. A fogyasztókészülékeket a palackokkal csak egy vagy több nyomásszabályozóval felszerelt elosztóhálózaton keresztül szabad összekötni, amelyek a palackban lévő gáz nyomását a fogyasztási nyomásra csökkentik. A nyomáscsökkentés egy vagy két fokozatban lehetséges. Minden nyomásszabályozót tartósan be kell állítani a 14.07 cikk szerint meghatározott nyomásra.

2. Az utolsó nyomásszabályozóba vagy az után, olyan védőkészüléket kell beépíteni vagy felszerelni, amely a nyomásszabályzó meghibásodása esetén a túlnyomástól automatikusan megvédi a fogyasztói vezetéket. Ha tömítetlenség miatt e védőkészülék gázt bocsát ki, akkor azt a szabadba kell kivezetni és meg kell akadályozni, hogy a gáz a hajó belső tereibe jusson vagy gyulladást okozó hőforrással kerüljön érintkezésbe. E célra, ha szükséges, külön csővezetéket kell kiépíteni.

3. A biztonsági szelepeket és a lefúvató vezetékeket védeni kell a víz behatolásával szemben.

14.07 cikk

Gáznyomás

1. Kétfokozatú szabályozás esetén a közepes gáznyomás a légköri nyomás felett legfeljebb 2,5 bar lehet.

2. A gáz nyomása az utolsó nyomásszabályozóból történő kilépést követően, a légköri nyomás felett, legfeljebb 0,05 bar lehet 10% tűréssel.

14.08 cikk

Cső- és tömlővezetékek

1. A beépített csővezeték acélból vagy rézből készüljön.

A palackok csatlakozóvezetékei a propánhoz megfelelő nyomásálló tömlőkből vagy spirálcsövekből legyenek kialakítva. A nem állandó jelleggel beépített fogyasztókészülékeket legfeljebb 1 m hosszú, megfelelő tömlőkkel kell bekötni.

2. A vezetékek feleljenek meg a hajón a szokásos üzemi körülmények között előforduló minden, elsősorban korróziós és szilárdsági igénybevételnek, továbbá tulajdonságaik és elrendezésük révén a gáz mennyisége és nyomása szempontjából biztosítsák a fogyasztókészülékek megfelelő ellátását.

3. A csővezetékekben lehetőség szerint kevés csőkötés forduljon elő. A csővezetékek és a kötések gáztömörek legyenek és ne veszítsék el tömörségüket bármilyen előforduló lengés és nyúlás esetén sem.

4. A csővezetékeket szakszerűen rögzítve, jól hozzáférhetően kell vezetni és meg kell védeni minden olyan helyen, ahol ütésnek vagy súrlódásnak lehet kitéve, különösen olyan helyeken, ahol a csöveket a hajótest acél válaszfalain vagy más fémből készült falakon vezetik át. Az acélcsövek egész felületét korrózióvédelemmel kell ellátni.

5. A tömlővezetékek és csőkötéseik minden olyan igénybevételnek álljanak ellen, amely a hajón a szokásos üzemi körülmények között előfordulhat. Nem feszülhetnek, túlzottan nem melegedhetnek és teljes hosszuk mentén ellenőrizhetők legyenek.

14.09 cikk

Elosztóhálózat

1. A teljes elosztóhálózat mindig elzárható legyen a könnyen és gyorsan hozzáférhető főelzáró szeleppel.

2. Minden egyes gázfogyasztó készüléket külön leágazó vezetékhez kell csatlakoztatni és valamennyi ágvezetékre saját elzáró szerelvényt kell felszerelni.

3. Az elzáró szelepek felszerelése során figyelembe kell venni, hogy azok védettek legyenek az időjárás és az ütések hatásától.

4. Minden nyomásszabályozó után próbacsatlakozást kell kialakítani. Elzáró szerelvény beépítésével biztosítani kell, hogy a nyomáspróba során a próbanyomásnak a nyomásszabályozó ne legyen kitéve.

14.10 cikk

Gázfogyasztó készülékek és azok szerelése

1. Csak olyan propánnal üzemelő fogyasztókészülékek szerelhetők be, amelyeket egy tagállam jóváhagyott és amelyek olyan szerelvényekkel vannak ellátva, amelyek hatásosan megakadályozzák a gázszivárgást az üzemi vagy a gyújtóláng kialvása esetén.

2. A gázfogyasztó készüléket úgy kell elhelyezni és bekötni, hogy ne tudjon felborulni, véletlenszerűen elmozdulni és kizárt legyen a csatlakozóvezeték véletlen leszakadása.

3. Szabadba vezető füstgázvezetékbe kell bekötni a fűtőkészülékeket, vízmelegítőket és hűtőgépeket.

4. Gázfogyasztó készülék kormányállásban történő elhelyezése csak akkor engedélyezhető, ha a kialakítása olyan, hogy gázszivárgás esetén a gáz nem juthat be a mélyebben fekvő terekbe, elsősorban a távvezérlő berendezés átvezetésein keresztül a géptérbe.

5. A hálóhelyiségekben csak akkor helyezhető el gázkészülék, ha az égés során a helyiség levegőjét nem használhatja fel.

6. Az olyan a gázkészüléket, amelynél az égés a helyiség levegőjének felhasználásával megy végbe, megfelelően nagy térben kell elhelyezni.

14.11 cikk

Szellőztetés és az égéstermékek elvezetése

1. Az olyan terek szellőzését, amelyekben a helyiség levegőjét használó gázfogyasztó készülék van elhelyezve, a levegő bevezetésére és elvezetésére szolgáló megfelelő méretű, legalább 150 cm2 szabad keresztmetszetű nyílásokkal kell biztosítani.

2. Szellőzőnyíláson nem lehet zárószerkezet és nem nyílhat hálóhelyiségbe.

3. Az égéstermékek elvezetésére szolgáló készülékek kialakítása tegye lehetővé az égéstermékek maradéktalan elvezetését. Üzembiztosak legyenek és nem éghető anyagokból készüljenek. A füstgáz elvezetését hátrányosan nem befolyásolhatják a helyiség szellőztetésére szolgáló ventilátorok.

14.12 cikk

Kezelési és biztonsági előírások

A hajó megfelelő helyén kezelési utasítást kell elhelyezni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

„Az elosztóhálózatra nem csatlakoztatott palackok elzáró szelepét még akkor is zárva kell tartani, ha a palackok üresek.”

„A tömlőket ki kell cserélni, ha azt állapotuk indokolja.”

„Minden palackot be kell kötni vagy az érintett leágazó vezetéket el kell tömíteni.”

14.13 cikk

Szemle

A cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések vizsgálata során szakértőnek kell ellenőriznie, hogy a berendezés megfelel-e e fejezet követelményeinek:

(a) az első használatbavétel előtt;

(b) jelentős módosítást vagy javítást követően az újbóli üzembe helyezés előtt;

(c) a 14.15 cikk szerinti igazolás megújításakor minden alkalommal.

A szakértőknek ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és az ellenőrzés dátumát. Az ellenőrzési igazolás másolatát be kell nyújtani a felügyeleti szervhez.

14.14 cikk

Tesztelési feltételek

A gázberendezést a következő feltételek szerint kell tesztelni:

1. Közepes nyomású vezetékek esetén az első nyomáscsökkentő 14.09 cikk 4. pont szerinti elzáró szerelvény és az utolsó nyomáscsökkentő előtti elzáró szerelvény között lévő szakaszon:

(a) Nyomáspróba levegővel, inert gázzal vagy folyadékkal, amelynek nyomása a légköri nyomás feletti 20 bar;

(b) Tömörségi próba levegővel vagy inert gázzal 3,5 bar nyomással a légköri nyomás felett.

2. Az üzemi nyomás alatt álló csővezetékek esetén az egyetlen vagy az utolsó nyomáscsökkentő 14.09 cikk 4. pont szerinti elzáró szerelvény és a fogyasztókészülékek előtti elzáró szelepek között lévő szakaszon:

Tömörségi próba levegővel vagy inert gázzal a légköri nyomás feletti 1 bar túlnyomással.

3. Vezetékek az egyetlen vagy az utolsó nyomáscsökkentő 14.09 cikk 4. pont szerinti elzáró szerelvény és a fogyasztókészülékek kezelőszervei között:

Tömörségi próba 0,15 bar nyomással a légköri nyomás felett.

4. Az 1. pont (b) alpont, 2–3. pontok szerinti próbáknál a vezetékek akkor tekinthetők gáztömörnek, ha a hőmérséklet kiegyenlítődéséhez elegendő várakozási idő elteltével az ezt követő 10 perc során a próbanyomás nem csökken.

5. A palackok csatlakozói, a csőkötések és a szerelvények csatlakozói, amelyek a palackban uralkodó nyomásnak vannak kitéve, valamint a nyomáscsökkentő és a fogyasztói vezeték közötti csatlakozó:

Tömörségi próba üzemi nyomással, egy habképző anyag alkalmazása.

6. A fogyasztókészülékeket névleges teljesítménnyel üzembe kell helyezni és ellenőrizni kell, hogy az égés különböző állásoknál szabályos és zavartalan.

A kifogástalan működés szempontjából ellenőrizni kell a gyújtásbiztosítást.

7. A 6. pont szerinti próbákat követően minden egyes, a füstgázcsőbe bekötött fogyasztókészüléknél meg kell győződni arról, hogy zárt ablakok és ajtók, valamint a szellőző berendezések működtetése mellett, 5 percig névleges teljesítményen történő üzemeltetés után, nem távozik-e el füstgáz az áramlásbiztosítónál.

Ha nem csak pillanatnyi gázkilépésről van szó, akkor annak okát azonnal fel kell deríteni. A gázkészüléket mindaddig tilos üzemeltetni, ameddig minden hibát el nem hárítottak.

14.15 cikk

Tanúsítás

1. A közösségi hajóbizonyítványban tanúsítani kell, hogy a cseppfolyósított gázzal üzemelő mindegyik berendezés megfelel e fejezet rendelkezéseinek.

2. A megfelelőséget a 14.13 cikk szerinti átvétel eredménye alapján a szemlebizottság tanúsítja.

3. A tanúsítás érvényességének időtartama gyúlékony, mérgező gázok esetében 1 év, egyéb gázok esetében legfeljebb 3 év. Megújítására a 14.13 cikk szerint van mód. Kivételesen, a tulajdonosnak vagy meghatalmazottjának megalapozott kérelmére, a felügyeleti szerv a tanúsítás érvényességét a 14.13 cikk szerinti szemle nélkül legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthatja. Ezt a meghosszabbítást be kell jegyezni a közösségi hajóbizonyítványba.

14a. Fejezet

SZEMÉLYHAJÓK FEDÉLZETI SZENNYVÍZKEZELŐ MŰVEI

14a.01 cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1. adatközlő lap: a 6. függelék II. részében meghatározott, a típusjóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőtől megkövetelt adatokat tartalmazó dokumentum;

2. adatközlő mappa: azon adatok, rajzok és fényképek vagy egyéb dokumentumok összessége, amelyeket a kérelmező az adatközlő lapnak megfelelően a típusjóváhagyás iránti kérelme mellékleteként benyújt;

3. fedélzeti szennyvízkezelő mű: olyan egységes kialakítású szennyvízkezelő mű, amely alkalmas a hajókon keletkező mennyiségben lakossági szennyvíz kezelésére;

4. fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke: a 6. függelék VIII. részének megfelelően kiállított okmány és annak módosításai, amely tartalmazza mindazokat a paramétereket, beleértve a fedélzeti szennyvízkezelő mű komponenseire és a rajta elvégzett átalakításokra vonatkozókat is, amelyek befolyásolják a szennyvízkezelés szintjét;

5. gyártó: az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a hajózási hatósággal szemben felel a típusjóváhagyási eljárás valamennyi szempontjának teljesüléséért és a gyártás megfelelő voltának biztosításáért; ennek a személynek vagy szervezetnek nem kell szükségképpen részt vennie a fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásának valamennyi szakaszában; ha a fedélzeti szennyvízkezelő művet az eredeti gyártást követően módosítás vagy felújítás útján átalakítják annak érdekében, hogy e fejezet alkalmazásában egy hajón kerüljön felhasználásra, akkor a módosítást vagy felújítást végző személyt vagy szervezetet kell gyártónak tekinteni;

6. gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez: a 14a.11 cikk 4. pontjával összhangban a rendkívüli szemléhez összeállított dokumentum;

7. információs mappa: az adatközlő mappa és minden olyan vizsgálati jegyzőkönyv vagy más dokumentum együttese, amelyet a típusjóváhagyási eljárás során az engedélyező feladatellátása keretében az adatközlő mappához csatolt;

8. lakossági szennyvíz: a hajókonyhán, az étkezőkben, a mosdó- és a mosóhelyiségekben keletkező, valamint a fekáliát tartalmazó szennyvíz;

9. rendkívüli szemle: a hajózási hatóság 14a.11 cikknek megfelelően lefolytatott vizsgálata, arra vonatkozóan, hogy az adott hajón üzemeltetett fedélzeti szennyvízkezelő mű kielégíti-e e fejezet követelményeit;

10. szennyvíziszap: a szennyvízkezelő mű hajófedélzeti üzeme során visszamaradó anyag;

11. típusjóváhagyás: a hajózási hatóság tanúsítványa, amely igazolja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű kielégíti az e fejezetben foglalt műszaki követelményeket;

12. típusjóváhagyási tanúsítvány: a 6. függelék III. részének megfelelően kiállított okmány, amelyben a hajózási hatóság a típusjóváhagyást tanúsítja.

14a.02 cikk

Általános rendelkezések

1. Ezt a fejezetet a személyhajókon rendszerbe állított valamennyi fedélzeti szennyvízkezelő műre alkalmazni kell.

2. (a) A fedélzeti szennyvízkezelő műnek a típusvizsgálat során teljesítenie kell az ezen alpont szerinti táblázatban található határértékeket.

A típusvizsgálat során az üzemelő fedélzeti szennyvízkezelő mű kifolyási oldalán teljesítendő határértékek

Paraméter

Koncentráció

Minta

Biokémiai oxigénigény (BOI5)
ISO 5815-1 és 5815-2 (2003) (1)

20 mg/l

24 órás egyesített minta, homogenizált

25 mg/l

Szúrópróbaszerű mintavétel, homogenizált

Kémiai oxigénigény
(KOI) (2) ISO 6060 (1989) (1)

100 mg/l

24 órás egyesített minta, homogenizált

125 mg/l

Szúrópróbaszerű mintavétel, homogenizált

Összes szerves széntartalom
(TOC) EN 1484 (1997) (1)

35 mg/l

24 órás egyesített minta, homogenizált

45 mg/l

Szúrópróbaszerű mintavétel, homogenizált

(1)    Más, ezzel egyenértékű eljárás is megállapítható.

(2)    Az ellenőrzés keretében a kémiai oxigénigény (KOI) helyett vizsgálható az összes szerves széntartalom (TOC).

(b) Üzem közben teljesülniük kell az ezen alpont szerinti táblázatban meghatározott ellenőrzési értékeknek.

A fedélzeti szennyvízkezelő mű által a kifolyási oldalon a személyhajón való üzem közben teljesítendő ellenőrzési értékek

Paraméter

Koncentráció

Minta

Biokémiai oxigénigény (BOI5)

ISO 5815-1 és 5815-2 (2003) (1)

25 mg/l

Szúrópróbaszerű mintavétel, homogenizált

Kémiai oxigénigény (KOI) (2)
ISO 6060 (1989) (1)

125 mg/l

Szúrópróbaszerű mintavétel, homogenizált

150 mg/l

Szúrópróbaszerű mintavétel

Összes szerves széntartalom
(TOC) EN 1484 (1997) (1)

45 mg/l

Szúrópróbaszerű mintavétel, homogenizált

(1)    Az ellenőrzés keretében a kémiai oxigénigény (KOI) helyett vizsgálható az összes szerves széntartalom (TOC).

(c) A szúrópróbaszerű mintavétel során az egyedi minta nem mutathat az (a) és a (b) alpont táblázatában megadott értékeknél nagyobb értékeket.

3. Tilos klórtartalmú termékeket igénybe vevő eljárásokat alkalmazni.

Hasonlóképpen tilos a lakossági szennyvizet oly módon hígítani, hogy csökkenjen a fajlagos terhelés, és ezáltal a szennyvíz alkalmassá váljék az elvezetésre.

4. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a szennyvíziszap tárolásával, állagának megóvásával (ha szükséges), valamint a környezetbe való kibocsátásával összefüggésben. Ennek keretében szennyvíziszap-kezelési tervet kell készíteni.

5. A 2. pont (a) alpontjának táblázatában előírt határértékek teljesüléséről típusvizsgálat keretében kell meggyőződni, és a megállapításokat típusjóváhagyásba kell foglalni. A típusjóváhagyásról típusjóváhagyási tanúsítványt kell kiállítani. A tulajdonos vagy meghatalmazottja köteles a típusjóváhagyási tanúsítvány egy példányát csatolni akkor, amikor a 2.02 cikk alkalmazásában kérelmezi szemle lefolytatását. A típusjóváhagyási tanúsítvány és a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke egy-egy példányát mindenkor a fedélzeten kell tartani.

6. A fedélzeti szennyvízkezelő mű fedélzeti rendszerbe állítását követően, még a rendeltetésszerű üzem megkezdése előtt a gyártó köteles üzemképességi vizsgálatot végrehajtani. A fedélzeti szennyvízkezelő művet a hajóbizonyítvány 52. pontjában a következő adatok megadásával kell feltüntetni:

(a) név;

(b) a típusjóváhagyás száma;

(c) gyártási szám;

(d) a gyártás éve.

7. A fedélzeti szennyvízkezelő mű minden olyan jelentős módosítását követően, amely befolyásolja a szennyvízkezelést, el kell végezni a 14a.11 cikk 3. pontja szerinti rendkívüli szemlét.

8. A hajózási hatóság az e fejezetben előírt feladatait vizsgáló és tanúsító szervezet bevonásával is elláthatja.

9. A fedélzeti szennyvízkezelő művet a tökéletes üzemi állapot fenntartásának biztosítása érdekében a gyártó utasításainak megfelelően rendszeresen karban kell tartani. A karbantartás elvégzését igazoló karbantartási naplót mindenkor a fedélzeten kell tartani.

14a.03 cikk

A típusjóváhagyás kérelmezése

1. A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy meghatározott típusának típusjóváhagyását a gyártó kérelmezi a hajózási hatóságtól. A kérelemnek tartalmaznia kell a 14a.01 cikk 2. pontja szerinti adatközlő mappát, a 14a.01 cikk 4. pontja szerinti »fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke« elnevezésű okmány tervezetét, valamint a 14a.01 cikk 6. pontja szerinti, a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusára vonatkozó »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez« elnevezésű dokumentumot. A típusvizsgálat elvégzéséhez a gyártó köteles bemutatni a fedélzeti szennyvízkezelő mű prototípusát.

2. Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott típusának típusjóváhagyására vonatkozó kérelem kapcsán bemutatott prototípus a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a 6. függelék II. része kiegészítésének megfelelően leírt adott típusának jellemzői szempontjából nem reprezentatív, akkor az 1. pontnak megfelelően másik, szükség esetén további, a hajózási hatóság által kijelölt prototípust kell jóváhagyásra átadni.

3. A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott típusának típusjóváhagyása csak egy EGT- tagállambeli illetékes hatóságnál kérelmezhető. A típusjóváhagyást a fedélzeti szennyvízkezelő művek minden egyes típusa esetében külön kell kérelmezni.

14a.04 cikk

A típusjóváhagyás eljárása

1. A hajózási hatóság a fedélzeti szennyvízkezelő művek egy meghatározott típusára vonatkozóan akkor bocsát ki típusjóváhagyást, ha a típus megfelel az adatközlő mappában található leírásoknak, és teljesíti e fejezet követelményeit. A követelmények teljesülését a 7. függeléknek megfelelően kell megvizsgálni.

2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek minden olyan típusára vonatkozóan, amelyre típusjóváhagyást bocsát ki, a hajózási hatóság a 6. függelék III. részében található mintának megfelelően kitölti a típusjóváhagyási tanúsítvány valamennyi vonatkozó részét, és összeállítja az információs mappa tartalomjegyzékét vagy megvizsgálja annak tartalmát. A típusjóváhagyási tanúsítvány azonosító számát a 6. függelék IV. részében előírt módszerrel kell meghatározni. Az elkészült típusjóváhagyási tanúsítványt és függelékeit át kell adni a kérelmezőnek.

3. Ha a jóváhagyandó fedélzeti szennyvízkezelő mű csak azon hajó más komponenseivel együtt képes betölteni rendeltetését, vagy rendelkezik meghatározott jellemzőkkel, amely rendszerbe fogják állítani, és ezért egy vagy több követelmény teljesülése csak akkor ellenőrizhető, ha a jóváhagyandó fedélzeti szennyvízkezelő mű a hajó más valóságos vagy modellezett komponenseivel együtt üzemel, akkor az adott fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásának hatályát megfelelő módon korlátozni kell. Ilyenkor a használatra vonatkozó korlátozásokat és a rendszerbe állításra vonatkozó követelményeket teljes körűen és részletesen fel kell tüntetni az adott típus típusjóváhagyási tanúsítványán.

4. A hajózási hatóság megküldi:

(a) a tagállamok illetékes hatóságának – a 6. függelék V. részében meghatározott adatok megadásával, minden alkalommal, amikor ez a jegyzék változik – a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusainak jegyzékét, amelyekre az adott időszakban típusjóváhagyást bocsátott ki, tagadott meg vagy vont vissza;

(b) ha azt a tagállamok illetékes hatósága kéri:

(ba) a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusára vonatkozó típusjóváhagyási tanúsítvány másolatát az információs csomaggal együtt vagy anélkül, a fedélzeti szennyvízkezelő művek minden olyan típusára vonatkozóan, amelyre típusjóváhagyást bocsátott ki, tagadott meg vagy vont vissza;

(bb) a kibocsátott típusjóváhagyásoknak megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek jegyzékét a 14a.06 cikk 3. pontja szerint a 6. függelék VI. részében meghatározott adatok megadásával.

5. A hajózási hatóság – évente egyszer, továbbá minden olyan alkalommal, amikor erre felkérést kap – megküldi a Bizottságnak a 6. függelék VII. része szerinti adatlap egy példányát a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusairól, amelyekre a legutóbbi adatszolgáltatás óta típusjóváhagyást bocsátott ki.

14a.05 cikk

A típusjóváhagyás módosítása

1. A típusjóváhagyást kibocsátó hajózási hatóságot az információs mappa adatainak változásáról tájékoztatni kell.

2. A típusjóváhagyás módosítására vagy meghosszabbítására vonatkozó kérelem kizárólag ahhoz a hatósághoz nyújtható be, amely az eredeti típusjóváhagyást kibocsátotta.

3. Ha a fedélzeti szennyvízkezelő műnek az információs mappában megadott jellemzői módosultak, a hajózási hatóság:

(a) szükség szerint módosított formában ismételten kibocsátja az információs mappa érintett részeit, a módosított lapokon egyértelműen megjelölve a módosítás jellegét és az ismételt kibocsátás időpontját. A lapok módosított formában történő ismételt kibocsátásával egyidejűleg a típusjóváhagyási tanúsítványhoz csatolt információs mappa tartalomjegyzékét is megfelelő módon módosítani kell;

(b) kiegészítő számmal azonosított módosított típusjóváhagyási tanúsítványt bocsát ki, ha az eredeti tanúsítványon szereplő információk bármelyike (a mellékleteket nem ideértve) megváltozott, vagy ha az e fejezetben előírt minimumkövetelmények a jóváhagyás időpontja óta megváltoztak. A módosított típusjóváhagyási tanúsítványban egyértelműen meg kell jelölni a módosítás okát és az ismételt kibocsátás időpontját.

Ha a hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, megállapítja, hogy az információs mappa módosulása nyomán új próbákat vagy vizsgálatokat indokolt elvégezni, akkor erről értesíti a gyártót, és a fentiekben meghatározott okmányokat csak akkor bocsátja ki, ha az új próbák vagy vizsgálatok kielégítő eredménnyel lezárultak.

14a.06 cikk

Megfelelés

1. A gyártó minden, a típusjóváhagyásnak megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művön köteles elhelyezni a 6. függelék I. részében meghatározott jelöléseket, köztük a típusjóváhagyás számát.

2. Ha a típusjóváhagyás a 14a.04 cikk 3. pontja értelmében korlátozásokat tartalmaz, akkor a gyártó minden egyes legyártott szennyvízkezelő műhöz köteles részletes tájékoztatást mellékelni ezekről a korlátozásokról és a rendszerbe állításra vonatkozó követelményekről.

3. Ha a típusjóváhagyást kibocsátó hatóság kéri, a gyártó – minden naptári év vége után 45 napon belül, továbbá a hatóság által meghatározott további időpontokban – köteles átadni egy jegyzéket azon fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számáról, amelyeket a legutóbbi adatszolgáltatása vagy e rendelkezések első hatálybalépése óta e fejezet követelményeinek megfelelően legyártott. A jegyzéken meg kell jelölni, hogy az egyes gyártási számokhoz a fedélzeti szennyvízkezelő művek melyik típusa és melyik típusjóváhagyási szám tartozik. A jegyzékben tájékoztatást kell adni arról is, ha a gyártó felhagyott egy típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásával. Ha a hatóság ilyen jegyzék rendszeres átadását nem kéri, a gyártó köteles a feljegyzett adatokat legalább 40 évig megőrizni.

14a.07 cikk

Egyenértékű jóváhagyások elfogadása

A hajózási hatóság a fedélzeti szennyvízkezelő művek körében kizárólag a nemzeti víziutakon közlekedő úszólétesítmények vonatkozásában más előírások alapján kibocsátott típusjóváhagyásokat is elismerhet. Ezekről a típusjóváhagyásokról a hajózási hatóság értesíti a Bizottságot.

14a.08 cikk

A gyártási szám ellenőrzése

1. A típusjóváhagyást kibocsátó hajózási hatóság, – szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve – az e fejezet követelményeinek megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számait nyilvántartja és ellenőrzi.

2. A gyártási számok a gyártás megfelelőségének a 14a.09 cikk szerinti ellenőrzése kapcsán is ellenőrizhetők.

3. A gyártási számok ellenőrzése céljából a gyártó vagy a tagállamokban működő meghatalmazottja köteles kérésre haladéktalanul átadni a hajózási hatóságnak a 14a.06 cikk 3. pontja alapján legyártottként bejelentett fedélzeti szennyvízkezelő művek közvetlen vásárlóira és gyártási számaira vonatkozó valamennyi szükséges információt.

4. Ha a gyártó nem képes eleget tenni a 14a.06 cikkben foglalt követelményeknek, akkor a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusának jóváhagyása visszavonható. Ilyen esetekben a 14a.10 cikk 4. pontjában előírt értesítési eljárást is alkalmazni kell.

14a.09 cikk

A gyártás megfelelősége

1. A hajózási hatóság ellenőrzi – szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve –, hogy megtörténtek azok az intézkedések, amelyek a 6. függelék I. részében foglalt követelmények teljesülésével összefüggésben biztosítják a gyártás megfelelő voltának ellenőrizhetőségét.

2. A hajózási hatóság ellenőrzi – szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve –, hogy az 1. pont szerinti intézkedések a 6. függelék I. részének rendelkezései vonatkozásában folyamatosan elegendőek, és az e fejezet követelményeinek megfelelően típusjóváhagyási számmal ellátott fedélzeti szennyvízkezelő művek mindegyike folyamatosan megfelel a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusához tartozó típus-jóváhagyási tanúsítványban és mellékleteiben található leírásnak.

A hajózási hatóság más illetékes hatóság ellenőrzéseit az 1. és a 2. pontban foglalt ellenőrzésekkel egyenértékűnek ismerheti el.

14a.10 cikk

A típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő mű eltérései

1. A típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő művet nem megfelelőnek kell tekinteni akkor, ha eltéréseket mutat a típusjóváhagyási tanúsítványban meghatározott jellemzőktől vagy attól az információs mappától, amely a 14a.05 cikk 3. pontja szerint a típusjóváhagyás módosítása alatt áll.

2. Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű nem felel meg a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusának, amelyre a jóváhagyást kibocsátotta, akkor megteszi az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a gyártás alatt álló fedélzeti szennyvízkezelő művek újból megfeleljenek a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának. Az eltérést megállapító hajózási hatóság értesíti a tagállamok illetékes hatóságait és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, amelyek akár a típusjóváhagyás visszavonását is magukban foglalhatják.

3. Ha egy EGT-tagállam illetékes hatósága megállapítja, hogy a típusjóváhagyási számmal ellátott fedélzeti szennyvízkezelő mű nem felel meg a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának, és felkéri a hajózási hatóságot, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának való megfelelés szempontjából ellenőriztesse a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártás alatt álló típusát, akkor a hajózási hatóságnak az ellenőrzést a felkérés időpontja után hat hónapon belül le kell folytatnia.

4. A hajózási hatóság a típusjóváhagyások visszavonásáról és a visszavonás indokairól egy hónapon belül értesíti az EGT-tagállamok illetékes hatóságait és a Bizottságot.

14a.11 cikk

Szúrópróbaszerű vizsgálatok, rendkívüli szemle

1. A személyhajó üzembe helyezése után legkésőbb 3 hónappal, felújított fedélzeti szennyvízkezelő mű esetében a rendszerbe állítás és a megfelelő üzemképességi vizsgálat elvégzése után legkésőbb 3 hónappal a hajózási hatóság a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázatban meghatározott értékek ellenőrzése céljából a személyhajó üzeme közben szúrópróbaszerűen mintát vesz.

A hajózási hatóság a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázatban meghatározott értékek ellenőrzése céljából szúrópróbaszerűen vett mintákon végrehajtott mérések útján rendszeres időközönként üzemképességi ellenőrzésnek veti alá a fedélzeti szennyvízkezelő művet.

Ha a hajózási hatóság a szúrópróbaszerű mintavétel keretében végrehajtott mérések során azt állapítja meg, hogy a mért értékek nem teljesítik a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázat követelményeit, akkor elrendelheti:

(a) a fedélzeti szennyvízkezelő mű hibáinak kijavítását, és a fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő üzemének ezáltal történő biztosítását;

(b) a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásnak való megfelelésének újbóli biztosítását; vagy

(c) a 3. pontban előírt rendkívüli szemle lefolytatását.

A típusjóváhagyásnak való megfeleltetését követően a fedélzeti szennyvízkezelő művet a hajózási hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.

Ha a hibák javítása vagy a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásnak való megfeleltetése nem történt meg, a hajózási hatóság lezárja és lepecsételi a fedélzeti szennyvízkezelő művet, és a 14a.02 cikk 6. pontjában szereplő adattartalommal tett vonatkozó bejegyzést törli a közösségi hajóbizonyítványban.

2. A szúrópróbaszerű mintavétel során végrehajtott méréseket a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázatnak megfelelően kell elvégezni.

3. Ha a hajózási hatóság a fedélzeti szennyvízkezelő művön olyan rendellenességet észlel, amely a típusjóváhagyástól való eltérésre utal, akkor rendkívüli szemlét rendel el, amelynek során – a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzékében foglalt komponensekre, valamint a fedélzeti szennyvízkezelő mű paramétereinek kalibrálására és beállítására való tekintettel – felméri a fedélzeti szennyvízkezelő mű állapotát.

Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű nem felel meg a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának, akkor a következők szerint járhat el:

(a) felszólíthat:

aa) a fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő voltának helyreállítására; vagy

ab) a típusjóváhagyás megfelelő, a 14a.05 cikk szerint történő módosítására; vagy

(b) elrendelheti a 7. függelék szerinti vizsgálat elvégzését.

Ha nem történik meg a megfelelőség helyreállítása vagy a típusjóváhagyás megfelelő módosítása, valamint, ha a b) pont szerinti vizsgálat alapján egyértelművé válik, hogy a 14a.02 cikk 2. pont (a) alpontjában található táblázatban foglalt határértékek nem teljesülnek, akkor a hajózási hatóság lezárja és lepecsételi a fedélzeti szennyvízkezelő művet, és a 14a.02 cikk 6. pontjában szereplő adattartalommal tett vonatkozó bejegyzést törli a közösségi hajóbizonyítványban.

4. A 3. pontban előírt vizsgálatokat az adott fedélzeti szennyvízkezelő műre vonatkozó »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez« elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kell végrehajtani. Ebben az útmutatóban, melyet a gyártó készít el és a hajózási hatóság hagy jóvá, meg kell határozni a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponenseket, valamint azokat a beállításokat, méretezési kritériumokat és paramétereket, amelyeket alkalmazni kell annak biztosításához, hogy a 14a.02 cikk 2. pont (a) és (b) alpontjában található táblázatban foglalt értékek folyamatosan teljesüljenek. Az útmutatónak tartalmaznia kell legalább:

(a) a fedélzeti szennyvízkezelő mű műszaki leírását, amelynek ki kell terjednie a műszaki folyamat leírására, valamint annak jelzésére, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű befolyó oldalán kell-e felszerelni szennyvízgyűjtő tartályokat;

(b) a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek jegyzékét;

(c) az alkalmazott tervezési és méretezési kritériumokat, méretezési eljárásokat és szabályzatokat;

(d) egy, a fedélzeti szennyvízkezelő műről készült, a szennyvízkezelés szempontjából lényeges jóváhagyott komponensek azonosítását szolgáló jelzéseket (például a komponensek alkatrészszámait) is tartalmazó, vázlatos rajzot.

5. A korábban üzemen kívül helyezett fedélzeti szennyvízkezelő mű ismételten csak a 3. pont első mondatában előírt rendkívüli szemle elvégzése után helyezhető üzembe.

14a.12 cikk

A közlekedésért felelős miniszter feladata

A közlekedésért felelős miniszter a Bizottságnak megküldi az e fejezetben előírt feladatok ellátásáért felelős hatóság nevét és címét. A hajózási hatóság által igénybe vett vizsgáló és tanúsító szervezeteknek teljesíteniük kell a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményeire vonatkozó európai szabvány (EN ISO/IEC 17025:2005-8) követelményeit, továbbá:

(a) a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártói vizsgáló és tanúsító szervezeteknek nem ismerhetőek el,

(b) e fejezet alkalmazásában a vizsgáló és tanúsító szervezet a hajózási hatóság beleegyezésével saját laboratóriumán kívüli berendezéseket is igénybe vehet.

15. Fejezet

SZEMÉLYHAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

15.01 cikk

Általános rendelkezések

1. A következő rendelkezéseket nem kell alkalmazni:

(a) 3.02 cikk 1. pont (b) alpontja,

(b) 4.01–4.03 cikk,

(c) 8.08 cikk 2. pont második mondata és 7. pontja,

(d) 9.14 cikk 3. pont második mondat az 50 V feletti névleges feszültségre vonatkozóan.

2. Az alábbi berendezések használata személyhajókon tilos:

(a) a 12.07 cikk 3. pont szerinti cseppfolyósított gázzal vagy folyékony tüzelőanyaggal működő lámpák,

(b) a 13.04 cikk szerinti olajkályhák,

(c) a 13.07 cikk szerinti szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések,

(d) a 13.02 cikk 2. és 3. pont szerinti kanócos égőfejjel felszerelt berendezések és

(e) a 14. fejezet szerinti cseppfolyósított gázzal működő berendezések.

3. Saját gépi hajtás nélküli hajókon utasok szállítása nem engedhető meg.

4. A személyhajókon az e fejezet előírásai szerint helyet kell biztosítani a mozgásukban korlátozott személyek számára. Amennyiben a fejezet mozgásukban korlátozott személyek különleges biztonsági igényeit figyelembe vevő előírásai a gyakorlatban nehézségbe ütköznek vagy aránytalan költségekkel járnak, a hajózási hatóság – a 2.19 cikkben meghatározott bizottság eljárásával összhangban – ajánlások alapján engedélyezhet kivételeket. Ezeket a kivételeket a közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni.

15.02 cikk

Hajótest

1. A 2.09 cikkben meghatározott szemle során az acélból készült személyhajók külhéjlemezelésének vastagságát az alábbiak szerint kell megállapítani:

(a) A személyhajók külhéjlemezelésének tmin legkisebb fenék-, medersori és oldallemezei vastagságát a következő összefüggésekből kell meghatározni aszerint, hogy melyik érték a nagyobb:

Ezekben az összefüggésekben:

f = 1 + 0,0013 ? (a – 500);

a – hossz- vagy harántbordák osztása [mm], 400 mm-nél kisebb bordaköz esetén a = 400 mm.

(b) A külhéjlemezelés vastagságánál az (a) alpont szerint meghatározott legkisebb értékektől el lehet térni, ha a megengedhető értéket a hajótest megfelelő (hossz-, keresztirányú és helyi) szilárdsági számításai alapján határozták meg, illetve igazolták.

(c) Az (a) vagy (b) alpont szerint kiszámított lemezvastagság a külhéjlemezelés egyetlen pontján sem lehet 3 mm-nél kevesebb.

2. A vízmentes válaszfalak számát és helyét úgy kell megválasztani, hogy elárasztás esetén a hajó a 15.03 cikk 7–13. pontjának megfelelően úszóképes maradjon. A belső szerkezet minden olyan részének, amely hatással van az ilyen hajók térbeosztásának hatékonyságára, vízmentesnek kell lennie, kialakítása pedig olyan, hogy megtartsa a térbeosztás integritását.

3. A kollíziós válaszfalnak a mellső függélytől való távolsága nem lehet kevesebb, mint 0,04 LWL, de nem lehet több, mint 0,04 LWL+2 m.

4. A keresztválaszfalakat beugró résszel lehet kialakítani, amennyiben valamennyi beugró rész a biztonságos területen belül van.

5. Azoknak a válaszfalaknak, amelyeket a 15.03 cikk 7–13. pontja szerinti számítás a sérült stabilitásnál figyelembe vesz, vízmentesnek kell lenniük és ezeket a vízmentes fedélzetig kell felvezetni. Ha nincs vízmentes fedélzet, ezeket a vízmentes válaszfalakat legalább 20 cm-rel a biztonsági peremvonal fölé kell vezetni.

6. A vízmentes válaszfalakon levő nyílások számát olyan alacsony szinten kell tartani, amelyet a hajó építési módja és rendeltetésszerű üzeme megenged. A nyílások és az átvezetések (áttörések) a válaszfalak vízmentességét hátrányosan nem befolyásolhatják.

7. A kollíziós válaszfalakon nyílások és ajtók nem lehetnek.

8. A géptereket az utastértől vagy legénységi, valamint személyzeti hálóhelyiségektől elválasztó vízhatlan válaszfalakon nem lehet ajtó.

9. Az 5. pont szerinti vízmentes válaszfalakon levő kézzel működtetett, távvezérlés nélküli vízmentes válaszfali ajtók alkalmazása csak olyan területeken engedhető meg, amelyek az utasok számára nem hozzáférhetőek. Azoknak

(a) mindenkor zárva kell lenniük és csak az áthaladáshoz szükséges ideig lehetnek nyitva,

(b) megfelelő eszközzel kell rendelkezniük a gyors és biztonságos zárhatóságukhoz,

(c) mindkét oldalán az „Az áthaladás után azonnal be kell zárni!” feliratot kell elhelyezni.

10. Azoknak az 5. pont szerinti válaszfal-ajtóknak, amelyek tartósan nyitva vannak, az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

(a) Az ajtó mindkét oldaláról, valamint a válaszfalfedélzet felett lévő könnyen elérhető helyről be kell tudni zárni.

(b) Távvezérléssel történő zárás után az ajtónak a helyszínen ismételten nyithatónak és biztonságosan zárhatónak kell lennie. Az ajtók zárását szőnyegek vagy szegélylécek nem akadályozhatják.

(c) A távműködtetésű zárás időtartama legalább 30 másodperc legyen, de nem lehet több, mint 60 másodperc.

(d) A zárás időtartama alatt az ajtónál automatikus figyelmeztető hangjelzésnek kell működnie.

(e) Az ajtómozgatásnak és a jelzőberendezésnek a hajó hálózatától függetlenül kell működnie. A távműködtetés helyén fel kell szerelni egy olyan berendezést, ami jelzi az ajtó nyitott vagy zárt állapotát.

11. A vízmentes válaszfalakon levő, az 5. pont szerinti ajtóknak, működtető berendezéseinek biztonságos körzetben kell lenniük.

12. A kormányállást figyelmeztető jelzőberendezéssel kell felszerelni, amely jelzi, hogy az 5. pont szerinti vízmentes válaszfalakon melyik ajtók vannak nyitva.

13. A nyitott végű csővezetékeket és szellőzőcsatornákat úgy kell beépíteni, hogy azokon keresztül bármely tér lékesedése esetén további terek vagy tartályok elárasztása ne legyen lehetséges.

(a) Ha a csővezetékek vagy szellőzőcsatornák beépítésük során több teret kötnek össze, akkor a csővezetékek vagy szellőző csatornák nyílásait olyan megfelelő helyre kell vezetni, amely a legkedvezőtlenebb lékesedési vízvonal fölött helyezkedik el.

(b) A csővezetékeknek nem kell megfelelniük az (a) alpontban foglalt követelménynek, ha a válaszfalak áttörésénél a válaszfalfedélzet feletti helyről működtethető záró szerelvényeket építenek be.

(c) Ha egy csőrendszernek egy térben nincs nyitott vége, akkor e tér sérülése esetén a csővezeték akkor tekinthető sértetlennek, ha az biztonsági körzeten belül fut és a hajófenéktől való távolsága több, mint 0,50 m.

14. A vízmentes válaszfalak ajtóinak a 10. pont szerinti távvezérléseit, valamint a 13. pont (b) alpontja szerinti elzáróberendezéseit a válaszfalfedélzet felett egyértelműen ilyenként jelölni kell.

15. Ha a hajó kettősfenekű, a kettősfenék magassága legalább 0,60 m legyen és ahol fedélzeti oldaljárók vannak, azok szélessége legalább 0,60 m legyen.

16. Ablakok a biztonsági peremvonal alatt is elhelyezhetők, ha azok vízmentes kivitelűek, nem nyithatók, megfelelő szilárdsággal rendelkeznek és megfelelnek a 15.07 cikk 7. pontjában foglalt követelményeknek.

15.03 cikk

Stabilitás

1. A kérelmezőnek az ép hajó stabilitására vonatkozó norma alkalmazásának eredményein alapuló számítással kell igazolnia, hogy az ép hajó stabilitása kielégítő. Minden számítást a megengedhető trimmre és elárasztásra kell végezni.

Az üres hajó stabilitásszámításoknál figyelembe vett vízkiszorítási adatait a döntéspróba alapján kell meghatározni.

2. Az ép hajó stabilitását a következő standard terhelési esetekre kell igazolni:

(a) az út kezdetén:

100% utas, 98% üzemanyag és édesvíz, 10% szennyvíz,

(b) az út folyamán:

100% utas, 50% üzemanyag és édesvíz, 50% szennyvíz,

(c) az út végén:

100% utas, 10% üzemanyag és édesvíz, 98% szennyvíz,

(d) üres hajó:

utas nélkül, 10% üzemanyag és édesvíz, szennyvíz nélkül.

A ballaszttartályokat minden standard terhelési esetben üresnek vagy telinek kell tekinteni a rendeltetésszerű üzemi körülményeknek megfelelően.

Ezen felül a 3. pont (d) alpontjában foglalt követelményt igazolni kell a következő terhelési esetre:

100% utas, 50% üzemanyag és édesvíz, 50% szennyvíz, minden egyéb folyadéktartály (beleértve a ballaszttartályt is) 50%-ig feltöltöttnek tekintendő.

3. Az ép hajó kielégítő stabilitásának számítással történő igazolását a 2. pont (a)–(d) alpontban meghatározott következő, sérülés nélküli stabilitásra és standard terhelési esetekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell elkészíteni:

(a) a hmax maximális stabilizáló kar akkor jön létre, ha a jmax ł (jmom + 3°) dőlésszög legalább 0,20 m. Ha azonban jf < jmax, a stabilizáló kar a jf elárasztási szögnél legalább 0,20 m;

(b) a jf elárasztási szög legalább (jmom + 3°);

(c) az A területnek és a stabilizáló karok görbéjének, a jf és jmax helyétől függően, a következő értékeket kell elérnie:

Eset

 

 

A

1

jmax Ł 15° vagy jf Ł 15°

 

0,05 m·rad az jmax és jf szögek közül a kisebbiknek az értékéig

2

15° < jmax < 30°

jmax Ł jf

0,035+0,001 (30– jmax) m·ra·d jmax szögig

3

15° < jf < 30°

jmax > jf

0,035+0,001 (30– jf) m·rad jf szögig

4

jmax ł 30° és jf ł 30°

 

0,035 m·rad a j = 30° szögig

Ahol:

hmax    – legnagyobb kar;

j    – dőlésszög;

jf    – elárasztási szög, azaz az a dőlésszög, amelynél a hajótest, a felépítmények vagy fedélzeti házak vízzáró módon nem zárható nyílásai vízbe merülnek;

jmom    – az (e) alpont szerinti legnagyobb dőlésszög;

jmax    – az a dőlésszög, amelynél a legnagyobb stabilizáló kar létrejön;

A    – a stabilizáló karok görbéje alatti terület.

(d)

(e) a jmom dőlésszög az alábbi esetek egyikében sem haladhatja meg a 12°-ot:

(ea) a 4. és 5. pont szerinti, az utastömörülés és a szélnyomás okozta billentő nyomaték hatására,

(eb) a 4. és 6. pont szerinti, az utastömörülés és a forduló okozta billentő nyomaték hatására.

(f) A 4., 5. és 6. pont szerinti, az egyoldali utastömörülés, a szélnyomás és a forduló okozta nyomatékból adódó billenőnyomaték esetén a maradó szabadoldal 200 mm kell, hogy legyen.

(g) Azoknál a hajóknál, amelyeken a válaszfalfedélzetek alatt nem víztömören zárható ablakok vagy egyéb nyílások vannak a hajótestben, a maradó biztonsági távolságnak legalább 100 mm-nek kell lennie az (f) alpontból következő három billenőnyomaték hatására.

4. Az egyoldalú utastömörülés okozta billenőnyomatékot a következő összefüggésből kell kiszámítani:

Mp = g.P.y = g.SPi×yi [kNm]

ahol:

P – a hajón tartózkodó utasok teljes tömege [t], amely úgy jön ki, hogy összeadjuk az engedélyezett legnagyobb utaslétszámot, a rendeltetésszerű üzemelési feltételek melletti maximális hajószemélyzet és a legénység létszámát, személyenként átlagosan 0,075 tonnát feltételezve,

y – a személyek P teljes tömegének súlypontja és a hajóközép (HK) közötti oldalirányú távolság [m],

g – nehézségi gyorsulás (g = 9,81 m/s2),

Pi az A területen tömörülő személyek tömege [t]

Pi = ni.0,075.Ai [t],

ahol:

Ai – a személyek által elfoglalt terület [m2],

ni – a személyek száma négyzetméterenként;

ni = 3,75 a szabad fedélzeti területekre és a mozdítható bútorokkal berendezett területekre;

a rögzített ülőhelyekkel, mint például padokkal felszerelt fedélzetekre az ni kiszámítása úgy történik, hogy személyenként 0,45 m szélességet és 0,75 m ülésmélységet kell felvenni.

yi – az A terület mértani központja és a hajóközép közötti oldalirányú távolság [m].

A számítást az utasok jobb és bal oldalon történő tömörülésére egyaránt el kell végezni.

A személyek eloszlását a stabilitás szempontjából legkedvezőtlenebb módon kell venni. A személyek nyomatékának kiszámításakor a kabinokat üresnek kell venni.

A terhelési esetek számításánál a személyek súlypontját a fedélzet legalacsonyabb pontja felett 1 m-rel 0,5 LWL-nél kell venni, figyelmen kívül hagyva a fedélzet bármilyen íveltségét, személyenként 0,075 tonnát feltételezve.

A személyek által elfoglalt fedélzeti terület kiszámításától el lehet tekinteni, ha a következő értékeket alkalmazzák:

P = 1,1.Fmax.0,075 – termes kirándulóhajóknál;

1,5.Fmax.0,075 – kabinos hajóknál,

ahol:

Fmax - a legnagyobb engedélyezett utaslétszám.

5. A szélnyomás okozta billenőnyomatékot (Mw) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Mw = pw.Aw.(lw+T/2) [kNm],

ahol:

pw = a fajlagos szélnyomás, amelynek értéke 0,25 kN/m˛;

Aw = a szélnek kitett oldalfelület a vizsgált terhelési esetnek megfelelő merülési sík felett [m2]-ben;

lw = az Aw szélnek kitett oldalfelület súlypontjának távolsága a vizsgált terhelési esetnek megfelelő merülési síktól [m]-ben.

A szélnek kitett oldalfelület kiszámításakor figyelembe kell venni a fedélzet ponyvával és hasonló mobil felszerelésekkel történő tervezett zárását.

6. A fordulóban fellépő centrifugális erő okozta billenőnyomatékot (Mdr) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Mdr = cdr.CB.v2.D/Lwl.(KG-T/2) [kNm],

ahol:

cd - tényező, amelynek értéke 0,45,

CB - hasábos teltség (ha nem ismert 1,0 értékben kell felvenni),

v - legnagyobb menetsebesség [m/s],

KG - a rendszersúlypont távolsága a gerincvonaltól [m].

A 6.06 cikk szerinti gépi hajtású személyhajók esetében az Mdr-t a hajó próbáiból vagy a kismintakísérletekből, egyébként pedig a megfelelő számításokból kell levezetni.

7. A kérelmezőnek az úszóképesség csökkenésének módszerén alapuló számítással kell igazolnia, hogy a hajó lékesedési stabilitása kielégítő. Minden számítást a megengedhető trimmre és elárasztásra kell végezni.

8. A hajó elárasztás során fennálló úszóképességét a 2. pontban meghatározott standard terhelési esetekre kell igazolni. Ennek megfelelően a kielégítő stabilitást az elárasztás három közbenső fázisára (az elárasztás kialakulásának 25%, 50% és 75%-a) és az elárasztás végső fázisára kell számítással igazolni.

9. A személyhajóknak meg kell felelniük az egy- és kétteres elárasztási állapotnak.

Lékesedés esetére a következő normákat kell figyelembe venni:

 

Egyteres elárasztás

Kétteres elárasztás

Az oldalsérülés mérete

hosszirányban, l (m)

0,10 LWL, de legalább 4,00 m

0,05 LWL, de legalább 2,25 m

keresztirányban, b (m)

B/5

0,59

függőlegesen, h (m)

A fenéktől felfelé korlátozás nélkül

A fenéksérülés mértéke

hosszirányban, l (m)

0,10 LWL, de legalább 4,00 m

0,05 LWL, de legalább 2,25 m

keresztirányban, b (m)

B/5

függőlegesen, h (m)

0,59; a 15.02. cikk 13. pontjának (c) alpontja szerint felszerelt csővezetékeket épnek kell tekinteni

(a) Az 1-rekeszállapot (egyteres elárasztás) esetén a vízhatlan válaszfalakat épnek lehet tekinteni, ha két egymás melletti válaszfal közötti távolság nagyobb, mint a sérülés hossza. Azokat a hosszanti vízhatlan válaszfalakat, amelyek a legnagyobb merülés vonalában a hajó középvonalára merőlegesen mérve B/3-nál kisebb távolságra vannak a külhéj lemezelésétől, számítási célokra nem lehet figyelembe venni. A keresztirányú válaszfalban elhelyezett, 2,50 m-nél hosszabb válaszfalrekesz hosszanti vízhatlan válaszfalnak tekintendő.

(b) Kétteres elárasztás esetén a sérülésen belüli valamennyi válaszfalat sérültnek kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a válaszfalak helyét úgy kell megválasztani, hogy a személyhajó úszóképes maradjon a hosszirányban egymáshoz kapcsolódó két vagy több tér elárasztása esetén.

(c) Minden nem vízzáró nyílás (például ajtók, ablakok, fedélzeti nyílások) legalacsonyabb pontjának a sérülési vízvonal felett legalább 0,10 m-rel kell lennie. A válaszfalfedélzet az elárasztás végső fázisában nem merülhet víz alá.

(d) Az elárasztási tényezőt 95% értékben kell felvenni. Amennyiben számítással igazolható, hogy bármely tér elárasztási tényezője 95%-nál kisebb, a fenti érték helyett a kiszámított érték használható.

Legalább az alábbi értékeket kell felvenni:

Társalgók     95%

Gép- és kazánterek     85%

Poggyász- és tárolóhelyek    75%

Kettősfenekek, tüzelőanyag-tartályok és egyéb tartályok attól függően, hogy tervezett használatuk szerint telinek vagy üresnek kell ezeket tartani, a hajó legnagyobb merülési síkjáig merülve     0 vagy 95%

(e) Ha a fentiekben meghatározottnál kisebb mértékű sérülés az oldalirányú dőlésre károsan hat vagy a metacentrikus magasság csökkenéséhez vezet, az ilyen sérülést a számításnál figyelembe kell venni.

10. A 8. pontban meghatározott elárasztás minden közbenső fázisára vonatkozóan az alábbi követelményeknek kell teljesülniük:

(a) a szóban forgó közbenső fázis egyensúlyi helyzetének ? dőlésszöge nem haladhatja meg a 15°-ot,

(b) a szóban forgó közbenső fázis egyensúlyi helyzetében a dőlésen túl a stabilizáló kar görbéjének pozitív szakasza GZ ł 0,02 m értékű legyen, mielőtt az első nem védett nyílás víz alá kerül vagy a ? dőlésszög eléri a 25°-ot,

(c) a nem vízzáró nyílások nem kerülhetnek víz alá azt megelőzően, hogy a szóban forgó közbenső fázis egyensúlyi helyzeti dőlésszögét elérik.

(d) az elárasztás összes közbenső fázisában a szabad vízfelszín hatásának kiszámításánál a sérült terek teljes felületét kell alapul venni.

11. Az elárasztás végső fázisában a következő követelményeknek kell teljesülniük, figyelembe véve a 4. pont szerinti billentő nyomatékot:

(a) A öE dőlésszög nem lépheti túl a 10°-ot,

(b) Az egyensúlyi helyzeten túl a stabilizáló kar görbéjének pozitív szakasza GZRł0,02 m értékű legyen A ł 0,0065 m.rad területtel. Ezeket a stabilitási minimumértékeket kell teljesíteni az első nem védett nyílás vízbemerüléséig, de minden esetben a jm Ł 25° dőlésszög eléréséig.

ahol:

jE    –    dőlésszög az elárasztás végső fázisában, figyelembe véve a 4. pont szerinti nyomatékot;

jm    –    a stabilitás terjedelmének szöge vagy az a szög, ahol az első nem védett nyílás vízbe merül vagy pedig 25°, aszerint, hogy melyik érték a kisebb;

GZR    –    maradó stabilizáló kar az elárasztás végső fázisában, figyelembe véve a 4. pont szerinti nyomatékot;

GZk    –    a 4. pont szerinti nyomaték karja.

(c) A nem vízzáró nyílások nem kerülhetnek víz alá az egyensúlyi helyzet elérése előtt; ha ezek a nyílások e pont előtt víz alá kerülnek, az átjárást biztosító helyiségeket elárasztottnak kell tekinteni a sérült stabilitás kiszámításának céljából.

12. A víztömören záródó elzárószerkezeteket ilyenként meg kell jelölni.

13. Amennyiben vannak aszimmetrikus elárasztást csökkentő átfolyó nyílások, azoknak a következő követelményeket kell kielégíteniük:

(a) az átmenő nyílások méretezésénél az A.266 (VIII). sz. IMO-határozatot kell alkalmazni,

(b) önműködőnek kell lenniük,

(c) nem lehet rajtuk elzáró szerkezet,

(d) a nyomáskiegyenlítés megengedett ideje nem lépheti túl a 15 percet.

15.04 cikk

Biztonsági távolság és szabadoldal

1. A biztonsági távolságnak legalább a következők összegével kell egyenlőnek lennie:

(a) külhéjon mért oldalirányú többlet merülés, amely a 15.03 cikk 3. pont (e) alpontja szerint megengedett dőlés következtéből adódik és

(b) a 15.03 cikk 3. pont (g) alpontja szerinti maradó biztonsági távolság.

A válaszfalfedélzet nélküli hajóknál a biztonsági távolság nem lehet kevesebb mint 500 mm.

2. A szabadoldalnak legalább a következők összegével kell egyenlőnek lennie:

(a) a külhéjon mért oldalirányú többletmerülés, amely a 15.03 cikk 3. pont (e) alpontja szerinti dőlésből adódik és

(b) a 15.03 cikk 3. pont (f) alpontja szerinti maradó szabadoldal.

A szabadoldal nem lehet kevesebb, mint 300 mm.

3. A legnagyobb merülés síkját úgy kell meghatározni, hogy biztosítva legyen az 1. pont szerinti biztonsági távolságnak és a 2. pont szerinti szabadoldalnak, továbbá a 15.02. és 15.03 cikknek való megfelelés.

4. Biztonsági okokból a hajózási hatóság előírhat nagyobb biztonsági távolságot és nagyobb szabadoldalt.

5. A legnagyobb bemerülés síkját úgy kell meghatározni, hogy az megfeleljen az 1. pont szerinti biztonsági távolságnak, a 2. pont szerinti szabadoldalnak, továbbá a 15.02 és a 15.04 cikkben foglaltaknak.

6. Biztonsági okokból a hajózási hatóság nagyobb biztonsági távolságot és szabadoldalt is előírhat.

15.05 cikk

Legnagyobb megengedett utaslétszám

1. A legnagyobb megengedett utaslétszámot a hajózási hatóság állapítja meg és azt a közösségi hajóbizonyítványba bejegyzi.

2. A legnagyobb megengedett utaslétszám nem haladhatja meg az alábbi értékek egyikét sem:

(a) az az utaslétszám, amelyre a 15.06 cikk 8. pont szerinti evakuációs terület megléte bizonyított,

(b) az az utaslétszám, amelyet a 15.03 cikk szerinti stabilitási számításnál figyelembe vettek,

(c) az éjszakai utakat tevő kabinos hajókon az utasok számára rendelkezésre álló hálóhelyek száma.

3. Azoknál a kabinos hajóknál, amelyeket egynapos utakra is használnak, az utaslétszámot mind az egynapos utazásra, mind a kabinos utazásra vonatkozóan ki kell számítani és azt a közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni.

4. A legnagyobb megengedett utaslétszámot a hajó fedélzetén jól olvashatóan és jól látható helyen fel kell tüntetni.

15.06 cikk

Utasterek és utasok által használt területek

1. Az utastereknek:

(a) minden fedélzeten az ütközési válaszfal mögött kell elhelyezkedniük, és amennyiben a válaszfalfedélzet alatt vannak, a leghátsó vízhatlan válaszfal (farválaszfal) előtt kell lenniük;

(b) a gép- és a kazántértől gázzáró módon kell elválasztva lenniük;

(c) olyan elrendezésűnek kell lenniük, hogy a 7.02 cikk szerinti látómezők ne haladjanak rajtuk keresztül.

A ponyvákkal vagy hasonló mobil felszerelésekkel nemcsak felülről, hanem teljesen vagy részben oldalról is zárt fedélzeti területeknek ugyanazon követelményeknek kell megfelelniük, mint a zárt utastereknek.

2. A 11.13 cikk szerinti gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló szekrények és helyiségek az utasok által használt területen nem lehetnek.

3. Az utasterek kijáratai számának és szélességének az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

(a) 30 vagy több utas számára berendezett, illetve 12 vagy több utas számára hálóhellyel rendelkező helyiségekben vagy helyiségcsoportokban legalább két kijáratnak kell lenni. Egynapos utakra használt hajókon e két kijárat egyikét két vészkijárattal helyettesíteni lehet.

A kabinok kivételével a csak egy kijárattal rendelkező helyiségeknek és helyiségcsoportoknak legalább egy vészkijárattal kell rendelkezniük.

(b) Ha a helyiségek a válaszfalfedélzet alatt helyezkednek el, az egyik kijárat lehet egy, a 15.02 cikk 10. pont szerinti vízmentes válaszfalajtó, amely egy szomszédos térbe vezet, ahonnan a felső fedélzet közvetlenül elérhető. A másik kijárat közvetlenül vagy ha az (a) alpont engedi, vészkijáratként a szabadba vagy a válaszfalfedélzetre vezet. Ez a követelmény nem vonatkozik az egyágyas kabinokra.

(c) Az (a) és (b) alpont szerinti kijáratokat megfelelően kell elrendezni, teljes szélességük legalább 0,80 m, teljes magasságuk pedig legalább 2,00 m legyen. Az utaskabinok és más kisebb helyiségek ajtói esetében a teljes szélesség 0,70 m-re csökkenthető.

(d) A 80 vagy annál több utas számára szolgáló helyiségekben vagy helyiségcsoportokban az utasok számára tervezett és vészhelyzetben általuk használt kijáratok összesített szélessége utasonként legalább 0,01 m legyen.

(e) Ha a kijáratok összesített szélességét az utasok száma határozza meg, minden egyes kijárat szélességének utasonként legalább 0,005 m-nek kell lennie.

(f) A vészkijáratok rövidebb oldala legalább 0,60 m hosszú, illetve minimális átmérője 0,70 m legyen. Ezeknek a menekülés irányába kell nyílniuk és mindkét oldalukon meg kell jelölni őket.

(g) A helyiségek mozgásukban korlátozott személyek részére szolgáló kijáratai teljes szélességének legalább 0,90 m-nek kell lennie. A mozgásukban korlátozott személyek be- és kiszállására általában szolgáló kijáratok szélességének legalább 1,50 m-nek kell lennie.

4. Az utasterek ajtóinak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

(a) Az összekötő folyosókra vezető ajtók kivételével kifelé kell nyílniuk vagy tolóajtóként kell kialakítani.

(b) A kabinajtókat úgy kell elkészíteni, hogy azok kívülről is bármikor nyithatók legyenek.

(c) A gépi működtetésű ajtóknak könnyen kell nyílniuk, ha szerkezetük energiaforrása leáll.

(d) A mozgásukban korlátozott személyek használatára szolgáló ajtóknál az ajtó nyílásának irányából a zár oldalán legalább 0,60 m távolság legyen az ajtó belső kerete és a mellette levő függőleges fal között.

5. Az összekötő folyosóknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

(a) Előírt teljes szélességük legalább 0,80 méter legyen. Ha 80-nál több utas által használt helyiségekbe vezetnek, meg kell felelniük a 3. pont d) és e) alpontjában említett, az összekötő folyosókhoz vezető kijáratok szélességére vonatkozó rendelkezéseknek.

(b) Teljes magasságuk legalább 2,00 m legyen.

(c) A mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló folyosók teljes szélessége legalább 1,30 m legyen. Az 1,50 m-nél szélesebb összekötő ajtóknál valamelyik oldalon kapaszkodót kell felszerelni.

(d) Ha a hajó utasok számára szolgáló részén vagy helyiségében csak egy összekötő ajtó van, annak teljes szélessége legalább 1,00 m legyen.

(e) Az összekötő ajtókban nem lehetnek lépcsőfokok.

(f) Az ajtók csak fedélzetre, helyiségbe vagy lépcsőházba nyílhatnak.

(g) Az összekötő folyosók lezárt végei nem lehetnek hosszabbak két méternél.

6. Az 5. pont előírásain kívül a menekülési útvonalaknak a következő követelményeknek is meg kell felelniük:

(a) A lépcsőket, kijáratokat és vészkijáratokat úgy kell elhelyezni, hogy bármelyik helyiségben kiütő tűz esetén a többi terület biztonságosan elhagyható legyen.

(b) A menekülési útvonalaknak a legrövidebb úton kell a 8. pont szerinti gyülekezőhelyekre vezetniük.

(c) A menekülési útvonalak nem vezethetnek keresztül géptereken vagy konyhákon.

(d) A menekülési útvonalak egyetlen pontján sem lehetnek hágcsók, létrák vagy ezekhez hasonlók.

(e) A menekülési útvonalakra nyíló ajtókat úgy kell kialakítani, hogy az 5. pont (a) vagy (d) alpontban meghatározott menekülési útvonal teljes szélességét ne csökkentsék.

(f) A menekülési útvonalakat és a vészkijáratokat jól láthatóan meg kell jelölni. Ezeket a jelöléseket vészvilágítással meg kell világítani.

7. A menekülési útvonalak és a vészkijáratok megfelelő biztonsági útmutatórendszerrel rendelkezzenek.

8. A hajón tartózkodó összes személy számára legyenek gyülekezőhelyek, amelyek eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

(a) A gyülekezőhelyek teljes területének (AS) meg kell felelnie legalább az alábbi értékeknek:

egynapos utakat tevő hajók:    AS = 0,35.Fmax [m2],

kabinos hajók:    AS = 0,45.Fmax [m2].

Ezekben az összefüggésekben:

Fmax a hajóra engedélyezett legnagyobb utaslétszám.

(b) Minden egyes gyülekezőhelynek és evakuálási területnek 10 m2-nél nagyobbnak kell lennie.

(c) A gyülekezőhelyeken nem lehetnek sem elmozdítható, sem rögzített bútorok.

(d) Ha a gyülekezőhelyként kijelölt helyiségben elmozdítható bútorok vannak, azokat megcsúszás ellen megfelelően rögzíteni kell.

(e) Ha a gyülekezőhelyként kijelölt helyiségekben rögzített ülések vagy padok találhatók, a megfelelő utaslétszámot nem kell figyelembe venni az a) alpont szerinti teljes gyülekezési terület kiszámításához. Az a létszám azonban, amelyre egy adott helyiségben ülőhelyeket vagy padokat helyeznek el, nem haladhatja meg a személyeknek azon számát, amelyre az említett helyiségben gyülekezőhely áll rendelkezésre.

(f) Az életmentő felszereléseknek az evakuálási területekről könnyen elérhetőnek kell lenniük.

(g) Az utasoknak ezen evakuálási területekről történő biztonságos evakuálását a hajó mindkét oldalán lehetővé kell tenni.

(h) A gyülekezési helyeknek a biztonsági vonal felett kell elhelyezkedniük.

(i) A gyülekezési helyeket és az evakuálási területeket a biztonságtechnikai tervrajzon meg kell jelölni, a hajó fedélzetén pedig jelzőtáblával kell jelezni.

(j) A d) és e) alpont rendelkezései vonatkoznak azokra a szabad fedélzetekre is, amelyeken gyülekezőhelyeket jelöltek ki.

(k) Amennyiben a 15.09 cikk 5. pontnak megfelelő kollektív mentőeszközök a hajón rendelkezésre állnak, azt a létszámot, amelynek számára ezek az eszközök szolgálnak, figyelmen kívül lehet hagyni az (a) alpont szerinti gyülekezőhelyek teljes felületének kiszámításánál.

(l) Minden olyan esetben azonban, amikor az e), j) és k) alpont szerinti csökkentést alkalmaznak, az a) alpont szerinti teljes területnek legalább a legnagyobb megengedett utaslétszám 50%-ára elegendőnek kell lennie.

9. Az utasterekben levő lépcsőknek és pihenőiknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

(a) Szerkezetüket az EN 13056:2000 sz. európai szabvány szerint kell kialakítani.

(b) Teljes szélességük legalább 0,80 m legyen vagy ha összekötő folyosóra, 80-nál több utas által használt területekre vezetnek, legalább 0,01 m legyen utasonként.

(c) Teljes szélességük legalább 1,00 m legyen, ha az utasok számára egy helyiségbe egyetlen bejáratként szolgálnak.

(d) Ha ugyanazon helyiségben nincs a hajó mindegyik oldalán legalább egy lépcsőház, azoknak a biztonságos területen kell lenniük.

(e) A mozgásukban korlátozott személyek számára szolgáló lépcsőknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

(ea) A lépcsők lejtése nem haladhatja meg a 38°-ot.

(eb) A lépcsők teljes szélessége legalább 0,90 m legyen.

(ec) Csigalépcső nem engedhető meg.

(ed) A lépcsők nem helyezkedhetnek el a hajó keresztirányában.

(ee) A lépcsőkorlátoknak a lépcső tetején és alján legalább 0,30 m-rel kijjebb kell nyúlniuk anélkül, hogy a közlekedési útvonalakat akadályoznák.

(ef) A kapaszkodókat, az első és utolsó lépcsőfok legalább elülső felét, valamint a padlóburkolatot a lépcsők végeinél eltérő színnel kell megjelölni.

A mozgásukban korlátozott személyek számára szolgáló lifteket és emelőszerkezeteket, mint például lépcsőjáró liftek vagy emelőpadok, valamelyik tagállam vonatkozó szabványa vagy szabályzata szerint kell kialakitani.

10. Az utasok számára szolgáló, nem zárt fedélzetrészeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

(a) Ezeket egy legalább 1,00 m magas rögzített habvéddel vagy védőkorláttal kell körülvenni vagy egy, az EN 711:1995 sz. európai szabvány szerint készült, PF, PG vagy PZ szerkezeti típusú korláttal. A mozgásukban korlátozott személyek által használt fedélzetek habvédjeinek és korlátjainak legalább 1,10 m-nek kell lenniük.

(b) A nyílások és a be- és kiszállásra szolgáló eszközök, valamint a be- és kirakodást szolgáló nyílások olyanok legyenek, hogy azokat rögzíteni lehessen, teljes szélességük pedig legalább 1,00 m legyen. A csökkent mozgásképességű személyek be- és kiszállására általában szolgáló nyílások teljes szélességének legalább 1,50 m-nek kell lennie.

(c) Ha a be- és kiszállásra szolgáló eszközöket a kormányállásból nem lehet látni, akkor optikai vagy elektronikus segédeszközöket kell alkalmazni.

(d) Az ülő utasok nem zavarhatják a 7.02 cikk szerinti kilátást.

11. A hajó azon részeinek, amelyeket az utasok nem használnak, különösen a kormányálláshoz, a csörlőkhöz és a gépterekhez vezető bejáratoknak olyannak kell lenniük, hogy biztosítva legyenek az engedély nélküli belépés ellen. Minden ilyen bejáratnál jól látható helyen ki kell tenni az „Engedély nélkül belépni tilos” táblát.

12. A folyosókat az EN 14206:2003 sz. európai szabvány szerint kell kialakítani. A 10.02 cikk 2. pont (d) alponttól eltérően ezek hossza 4 m-nél rövidebb lehet.

13. A mozgásukban korlátozott személyek használatára szolgáló közlekedési területek teljes szélessége 1,30 m legyen, azokon nem lehet 0,025 m-nél magasabb küszöb vagy perem. A mozgásukban korlátozott személyek használatára szolgáló közlekedési területeken levő falakat a padló feletti 0,90 m magasságban kapaszkodóval kell felszerelni.

14. A közlekedési területeken levő üvegajtókat és ablaktáblákat előfeszített üvegből vagy rétegezett üvegből kell gyártani. Ezek készülhetnek szintetikus anyagból is, feltéve, hogy az tűzvédelmi szempontból engedélyezett.

A közlekedési területeken a padlószintig nyúló átlátszó ajtókat és átlátszó falakat jól láthatóan meg kell jelölni.

15. A teljes egészében panorámaüvegből álló felépítményeket vagy felépítménytetőket és a ponyvákkal vagy hasonló mobil felszerelésekkel létrehozott zárt tereket, valamint azok alapozását olyan módon kell megtervezni, és csak olyan anyagból lehet készíteni, amely baleset esetén a fedélzeten tartózkodók sérülésének veszélyét a lehető legkisebbre csökkenti.

16. Az ivóvízrendszereknek legalább a 12.05 cikkben foglalt követelményeknek kell eleget tenniük.

17. Az utasok számára WC-ket kell biztosítani. A mozgásukban korlátozott személyek számára legalább egy WC-t kell felszerelni valamelyik tagállam vonatkozó szabványa vagy szabályzata szerint és ennek a mozgásukban korlátozott személyek használatára szolgáló területekről hozzáférhetőnek kell lennie.

18. A nyitható ablakkal nem rendelkező kabinokat a szellőzőrendszerbe be kell kötni.

19. A hajó személyzete és segédszemélyzete szállásául szolgáló helyiségeknek hasonlóképpen meg kell felelniük e cikk előírásainak.

15.07 cikk

Propulziós rendszer

A főüzemi rendszeren felül a hajókat fel kell szerelni egy második független propulziós rendszerrel, hogy a főüzemi rendszer meghibásodása esetén biztosítható legyen, hogy a hajó saját erejével továbbra is kormányozható maradjon.

A második független propulziós rendszert külön géptérben kell elhelyezni. Ha a két géptérnek közös válaszfala van, azt a 15.11 cikk 2. pont szerint kell kialakítani.

15.08 cikk

Biztonsági berendezések és felszerelések

1. Minden személyhajónak rendelkeznie kell a 7.08 cikk szerinti belső kommunikációs rendszerrel. Ilyen eszközöknek rendelkezésre kell állniuk a műveleti helyiségben is, továbbá – ahol nincs közvetlen kommunikáció a kormányállással – a 15.06 cikk 8. pont szerinti utasok által használt bejáratoknál és evakuálási területeken.

2. Minden utastérnek elérhetőnek kell lennie egy hangszórórendszeren keresztül. A rendszert úgy kell kiépíteni, hogy a közvetített információ egyértelműen megkülönböztethető legyen a háttérzajoktól. A hangszórók használata nem kötelező, ha a közvetlen kommunikációra lehetőség van a kormányállás és az utastér között.

3. A hajókat fel kell szerelni riasztórendszerrel. Ez a rendszer a következőket tartalmazza:

(a) Egy riasztórendszer, amely az utasok, a személyzet tagjai és a segédszemélyzet számára lehetővé teszi, hogy a hajó vezetőjét és személyzetét riasszák.

Ezt a riasztást csak a hajó vezetője és személyzete számára kijelölt területekre szabad leadni; a riasztást csak a hajó vezetője állíthatja le. A riasztás leadását legalább az alábbi helyekről biztosítani kell:

(aa) minden kabinban,

(ab) a folyosókon, liftekben, lépcsőházakban, a legközelebbi kioldótól legfeljebb 10 m távolságra (legalább egy kioldónak kell lennie minden vízmentes térben),

(ac) a társalgókban, az étkezőkben és hasonló szabadidős helyiségekben,

(ad) a mozgásukban korlátozott személyek használatára szolgáló WC-kben,

(ae) a gépterekben, konyhákban és hasonló helyeken, ahol tűzveszély van,

(af) a hűtőraktárakban és egyéb tárolóhelyeken.

A riasztók kioldóit a padlótól 0,85–1,10 m magasságban kell felszerelni.

(b) Egy riasztórendszer, amely lehetővé teszi, hogy a hajó vezetője riassza az utasokat.

Ennek a riasztásnak minden, az utasok által hozzáférhető helyiségben jól és összetéveszthetetlenül hallhatónak kell lennie. Kioldását a kormányállásból és azokról a helyekről kell lehetővé tenni, ahol állandóan tartózkodik személyzet.

(c) Egy riasztórendszer, amely lehetővé teszi a hajó vezetője részére a személyzet és a segédszemélyzet riasztását.

A 7.09 cikk 1. pontban meghatározott riasztórendszernek a személyzet pihenőhelyiségeiben, a hűtőraktárakban és egyéb tárolóhelyekben is működnie kell.

A riasztók kioldóit a véletlen használat ellen védeni kell.

4. Minden vízmentes teret fel kell szerelni a fenékvíz szintjét jelző riasztóval.

5. Két gépi hajtású fenékvízszivattyút kell biztosítani.

6. Egy tartósan rögzített csőhálózattal rendelkező fenékvízszívó-rendszernek rendelkezésre kell állnia.

7. A hűtőraktáraknak még zárt állapotban is nyithatónak kell lenniük belülről.

8. Ha a fedélzet alatti helyiségekben CO2 rendszerek vannak, ezeket a helyiségeket fel kell szerelni önműködő szellőztetőrendszerrel, amely önműködően bekapcsol, ha a helyiség ajtaját vagy nyílását kinyitják. A szellőzőcsöveket a helyiség padlójától 0,50 m-re kell fektetni.

9. A 10.02 cikk 2. pont (f) alpont szerinti elsősegélynyújtó felszerelésen kívül kellő számú további elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani. A elsősegélynyújtó felszerelésnek és tárolásának meg kell felelnie a 10.02 cikk 2. pont (f) alpontban meghatározott követelményeknek.

15.09 cikk

Mentőeszközök

1. A 10.05. cikk 1. pontjában meghatározott mentőgyűrűkön kívül, a fedélzet minden olyan részét, amely utasok számára szolgál és nem zárt, fel kell szerelni megfelelő mentőgyűrűkkel, amelyeket a hajó mindkét oldalán, egymástól legfeljebb 20 m távolságra kell elhelyezni. A mentőgyűrűk, akkor tekinthetők megfelelőnek, ha megfelelnek

– az EN 14144:2003 európai szabványnak, vagy

– a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.”) mellékletének kihirdetéséről szóló 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet III. fejezete 7.1. szabályának és a Nemzetközi Mentőeszköz Szabályzat (LSA) 2.1. szakaszának.

Az előírt mentőgyűrűk felét legalább 30 m hosszú, 8–11 mm átmérőjű felúszó kötéllel kell felszerelni. Az előírt mentőgyűrűk másik felét pedig olyan magától meggyulladó, elemmel működő lámpával kell felszerelni, amelyet a víz nem olt el.

2. Az 1. pontban említett mentőgyűrűkön kívül, a hajó teljes személyzete számára hozzáférhetőnek kell lennie a 10.05. cikk 2. pontja szerinti egyéni mentőeszközöknek. Azon személyzet számára, akik a biztonsági szolgálati beosztás jegyzéke szerint szolgálatot nem teljesítenek, a 10.05. cikk 2. pontjában foglalt normák szerint nem felfújható vagy fél-automatikusan felfújódó mentőmellények is megengedhetők.

3. A személyhajóknak rendelkezniük kell olyan megfelelő eszközzel, amely lehetővé teszi az utasok sekély vízre, partra vagy egy másik hajóra való biztonságos átszállítását.

4. Az 1. és 2. pontban említett mentőeszközökön kívül, a 10.05. cikk 2. pontja szerinti egyéni mentőeszközt kell biztosítani a legnagyobb megengedett utaslétszám 100%-ára. A 10.05. cikk 2. pontjában említett normák szerint nem felfújható vagy félautomatikusan felfújódó mentőmellények is megengedhetők.

5. A „kollektív mentőeszköz” kifejezés magában foglalja a 10.04 cikk szerinti csónakokat és a mentőtutajokat.

A mentőtutajokra vonatkozó követelmények:

(a) fel kell tüntetni rajtuk céljukat és azt, hogy hány személyre lettek jóváhagyva,

(b) a megengedett számú utasok részére megfelelő ülőhellyel kell rendelkezniük,

(c) édesvízben legalább személyenként 750 N úszóképességet kell elérniük,

(d) fel kell szerelni őket egy kötéllel, ami a személyhajóhoz köti őket, nehogy elsodródjanak,

(e) megfelelő, olajnak, olajszármazékoknak, valamint 50 °C-ig terjedő hőmérsékletnek ellenálló anyagból kell készülniük,

(f) stabil egyensúlyi helyzetet kell elérniük és fenntartaniuk, valamint ebben a tekintetben megfelelő felszereléssel kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi, hogy a rajtuk feltüntetett számú személy megkapaszkodhasson,

(g) színük fluoreszkáló narancssárga vagy minden oldalról látható legalább 100 cm2 területű felületük legyen,

(h) olyannak kell lenniük, hogy a helyükről egy ember gyorsan és biztonságosan a vízre bocsáthassa vagy a helyüktől függetlenül a víz felszínén maradjanak,

(i) a mentőtutajokra a 15.06 cikk 8. pontban meghatározott gyülekezőhelyekről a megfelelő evakuálási felszerelést át kell tudni rakni, ha a gyülekezőhely fedélzete és a legnagyobb merülés síkja közötti távolság 1 m-nél nagyobb.

6. A további kollektív mentőeszközök az olyan mentőeszköz részét képezik, amelyek több ember számára biztosítanak úszóképességet a vízben. Az ezekre vonatkozó követelmények az alábbiak:

(a) fel kell tüntetni rajtuk céljukat és azt, hogy hány személyre lettek jóváhagyva,

(b) édesvízben legalább személyenként 100 N úszóképességet kell elérniük,

(c) megfelelő, olajnak, olajszármazékoknak, valamint 50 °C-ig terjedő hőmérsékletnek ellenálló anyagból kell készülniük,

(d) stabil egyensúlyi helyzetet kell elérniük és fenntartaniuk, valamint ebben a tekintetben megfelelő felszereléssel kell rendelkezniük, ami lehetővé teszi, hogy a feltüntetett számú személyek megkapaszkodhassanak,

(e) színük fluoreszkáló narancssárga vagy minden oldalról látható legalább 100 cm2 területű felületük legyen,

(f) olyannak kell lenniük, hogy a helyükről egy ember gyorsan és biztonságosan a vízre bocsáthassa ezeket vagy a helyüktől függetlenül a víz felszínén maradjanak.

7. A felfújható kollektív mentőeszközöknek továbbá meg kell felelniük a következőknek:

(a) legalább két külön légrekesszel kell rendelkezniük,

(b) automatikusan vagy kézi indítással fel kell fújódniuk vízre bocsátáskor,

(c) stabil egyensúlyi helyzetet kell elérniük és fenntartaniuk függetlenül a rajtuk levő terheléstől, még akkor is, ha csak a légrekeszek fele van felfújva.

8. A mentőeszközöket a hajón olyan helyen kell tartani, hogy szükség esetén könnyen és biztonságosan elérhetők legyenek. A fedett tárolóhelyeket jól láthatóan meg kell jelölni.

9. A mentőeszközöket a gyártó utasításai szerint kell ellenőrizni.

10. A csónakokat motorral és keresőfénnyel kell felszerelni.

11. Megfelelő hordágynak rendelkezésre kell állnia.

15.10 cikk

Villamos berendezések

1. Világításra csak villamos berendezések engedélyezettek.

2. A 9.16 cikk 3. pont a folyosókra és az utasok szabadidős helyiségeire is vonatkozik.

3. Az alábbi helyiségekre és helyekre megfelelő világítást és vészvilágítást kell biztosítani:

(a) azok a helyek, ahol a mentőeszközöket tárolják és ahol ezeket általában használatra előkészítik,

(b) menekülési útvonalak, utasbejáratok, beleértve a folyosókat, bejáratokat, kijáratokat, összekötő folyosókat, lifteket, utastérlépcsőket, kabinokat és szálláshelyeket,

(c) a menekülési útvonalak és vészkijáratok megjelölésénél,

(d) egyéb, a mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló területeken,

(e) műveleti helyiségek, gépterek, kormányműterek és kijárataik,

(f) kormányállás,

(g) vészüzemi áramforrás helyisége,

(h) azok a pontok, ahol a tűzoltókészülékek és a tűzoltóberendezések elhelyezkednek,

(i) azok a helyek, ahol veszély esetén az utasok, a hajó személyzete és segédszemélyzete gyülekezik.

4. Rendelkezni kell egy vészüzemi erőátviteli berendezéssel, amely egy vészüzemi áramforrásból és vészüzemi kapcsolótáblából áll és amely az alábbi villamos berendezések áramforrásának leállása esetén azonnal át tudja venni ezek helyét, ha a berendezésnek nincs saját áramforrása:

(a) jelzőfények,

(b) figyelmeztető hangjelzések,

(c) a 3. pont szerinti vészvilágítás,

(d) rádiótelefon-berendezések,

(e) riasztó, hangszóró és fedélzeti üzenettovábbító rendszerek,

(f) a 10.02 cikk 2. pont (i) alpont szerinti keresőfények,

(g) tűzjelző berendezés,

(h) egyéb biztonsági berendezések, úgymint automatikus, túlnyomásos sprinklerberendezések vagy tűzoltószivattyúk,

(i) a 15.06 cikk 9. pont második mondat értelmében vett liftek és emelőszerkezetek.

5. A vészvilágítás lámpaarmatúráit ilyenként meg kell jelölni.

6. A vészüzemi erőátviteli berendezést a fő géptéren, a 9.02 cikk 1. pontban meghatározott energiaforrásokat tartalmazó helyiségeken kívül kell elhelyezni, továbbá azon a helyiségen kívül, ahol a fő kapcsolótábla található. Ezektől a helyiségektől a 15.11 cikk 2. pont szerinti válaszfalakkal kell elkülöníteni.

A villamos berendezéseket vészhelyzet esetén ellátó kábeleket úgy kell felszerelni és elvezetni, hogy tűz vagy elárasztás esetén ezen berendezések ellátásának folyamatossága biztosítva legyen. Az ilyen kábeleket soha nem lehet a főgéptéren, a konyhákon vagy a fő energiaforrás és kapcsolódó berendezései felszerelési helyén keresztülvezetni, kivéve, ha ezeken a területeken vészüzemi berendezésekre van szükség.

A vészüzemi erőátviteli berendezést vagy a biztonsági peremvonal felett vagy pedig a 9.02. cikk 1. pontjában említett energiaforrásokat tartalmazó helyiségtől a lehető legtávolabb kell elhelyezni annak biztosítása érdekében, hogy a 15.03. cikk 9. pontja szerinti elárasztás esetén ne ezen energiaforrásokkal egyidejűleg kerüljön elárasztásra.

7. A következők fogadhatók el vészüzemi áramforrásként történő használatra:

(a) segédgenerátorok saját független üzemanyag-ellátással és független hűtőrendszerrel, amely áramkimaradás esetén bekapcsol és 30 másodpercen belül automatikusan átveszi az áramellátást vagy, ha a kormányállás vagy bármilyen egyéb olyan hely közvetlen közelében vannak, ahol állandóan tartózkodik személyzet, kézzel bekapcsolható vagy

(b) akkumulátortelepek, amelyek áramkimaradás esetén automatikusan bekapcsolnak vagy, ha a kormányállás vagy bármilyen egyéb olyan hely közvetlen közelében vannak, ahol állandóan tartózkodik személyzet, kézzel bekapcsolhatók. Ezeknek alkalmasnak kell lenniük a fent meghatározott energiafogyasztók előírt időtartamú hajtására anélkül, hogy újra kellene tölteni őket vagy a feszültség elfogadhatatlan mértékben csökkenne.

8. A vészüzemi áramforrás tervezett működésének időtartamát a személyhajó rendeltetése szerint kell megállapítani. Ez legalább 30 perc legyen.

9. A villamos rendszerek szigetelési ellenállásait és földelését a 2.09 cikk szerinti szemle alkalmával ellenőrizni kell.

10. A 9.02 cikk 1. pont szerinti áramforrásoknak egymástól függetlennek kell lenniük.

11. A fő vagy a vészüzemi erőátviteli berendezés leállása a berendezések üzembiztonságára nem lehet kihatással.

15.11 cikk

Tűz elleni védelem

1. Az anyagok és a szerkezeti elemek tűzvédelmi megfelelőségét akkreditált vizsgáló intézmény határozza meg a megfelelő tesztelési módszerek alapján.

(a) A vizsgáló intézménynek eleget kell tennie az alábbiak egyikének:

(aa) a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata vagy

(ab) az EN ISO/IEC 17025:2000 sz., vizsgáló és kalibrációs laboratóriumok illetékességének általános követelményeire vonatkozó európai szabvány.

(b) Az anyagok éghetőségének meghatározására szolgáló elismert vizsgálati módszerek a következők:

(ba) a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata 1. melléklet 1. része és

(bb) a tagállamok egyikének egyenértékű szabályzatai.

(c) Az anyagok lángkésleltetési tulajdonságainak meghatározására szolgáló elismert vizsgálati módszerek a következők:

(ca) a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata 1. melléklet 5. részében (felületi gyúlékonysági vizsgálat), 6. részében (fedélzetborítások vizsgálata), 7. részében (függesztett textilek és műanyagok vizsgálata), 8. részében (kárpitozott bútorok vizsgálata) és 9. részében (ágyneműk összetevőinek vizsgálata) meghatározott, vonatkozó követelmények és

(cb) a tagállamok egyikének egyenértékű szabályzatai.

(d) A tűzállóság meghatározásának elismert vizsgálati módszerei a következők:

(da) a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata I. mellékletének 3. része, valamint

(db) a tagállamok egyikének egyenértékű szabályzatai.

(e) A vizsgáló szerv a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata értelmében előírhat próbát egy válaszfalmintán, annak érdekében, hogy igazolják a 2. pont ellenálló képességre és a hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó előírásainak való megfelelést.

2. Válaszfalak

a) A helyiségek közötti válaszfalakat az alábbi táblázatok szerint kell megtervezni:

aa) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben nincsenek felszerelve a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinkler berendezések

Helyiségek

Vezérlő központok

Lépcsőházak

Gyülekező-
helyek

Társalgók

Gépterek

Hajókonyha

Tároló-
helyiségek

Vezérlőközpontok

-

A0

A0/B15(ą)

A30

A60

A60

A30/A60 (5)

Lépcsőházak

 

-

A0

A30

A60

A60

A30

Gyülekezőhelyek

 

 

-

A30/B15
(˛)

A60

A60

A30/A60 (5)

Társalgók

 

 

 

–/A0/B15 (ł)

A60

A60

A30

Gépterek

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Hajókonyha

 

 

 

 

 

A0

A30/B15 (6)

Tárolóhelyiségek

 

 

 

 

 

 

-

(ą) A vezérloközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(˛) A társalgók és a belso gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(ł) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. pont szerinti függoleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak. A kabinok és a szaunák közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B15 típusnak.

(4) A 15.07 cikk és a 15.10 cikk 6. pontja szerinti gépterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(5) A gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló tárolóhelyiségek, a vezérlőközpontok és a gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig az A30 típusnak.

(6) A B15 típus megfelelő egyrészről a hajókonyhák, másrészről pedig a hűtőraktárak és élelmiszer-tároló helyiségek közötti válaszfalakhoz.

ab) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben fel vannak szerelve a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinkler berendezések

Helyiségek

Vezérlő központok

Lépcsőházak

Gyülekező-
helyek

Társalgók

Gépterek

Hajókonyha

Tároló-
helyiségek

Vezérlőközpontok

-

A0

A0/B15 (1)

A0

A60

A30

A0/A30 (5)

Lépcsőházak

 

-

A0

A0

A60

A30

A0

Gyülekezőhelyek

 

 

-

A30/B15 (2)

A60

A30

A0/A30 (5)

Társalgók

 

 

 

–/B15/B0 (3)

A60

A30

A0

Gépterek

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Hajókonyha

 

 

 

 

 

-

A0/B15 (6)

Tárolóhelyiségek

 

 

 

 

 

 

-

(1) A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(2) A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(3) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. pont szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak. A kabinok és a szaunák közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B15 típusnak.

(4) A 15.07 cikk és a 15.10 cikk 6. pontja szerinti gépterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(5) A gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló tárolóhelyiségek, a vezérlőközpontok és a gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig az A30 típusnak.

(6) A B15 típus megfelelő egyrészről a hajókonyhák, másrészről pedig a hűtőraktárak és élelmiszer-tároló helyiségek közötti válaszfalakhoz.

3. A festékeknek, lakkoknak és egyéb felületkezelő termékeknek, valamint a helyiségekben a fedélzetek borításának, kivéve a géptereket és a raktárhelyiségeket, lángkésleltetőnek kell lenniük. A szőnyegeknek, textileknek, függönyöknek és egyéb függesztett anyagoknak, valamint a kárpitozott bútoroknak és az ágyneműk összetevőinek lángkésleltetőnek kell lenniük, ha azok a helyiségek, ahol ezek találhatók, nincsenek felszerelve a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezéssel.

4. A társalgók mennyezeteinek és falburkolatuknak, beleértve alapozásukat is, éghetetlen anyagokból kell készülniük, kivéve a felületüket, amelynek legalább lángkésleltetőnek kell lennie, azokban a helyiségekben, amelyek nincsenek felszerelve a 10.03a cikk szerinti, túlnyomásos sprinkler berendezéssel. Az első mondatot nem kell alkalmazni a szaunákra.

5. A gyülekezőhelyként szolgáló társalgókban a bútoroknak és szerelékeknek nem éghető anyagból kell készülniük azokban a helyiségekben, amelyek nincsenek felszerelve a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezéssel.

6. Az exponált belső területeken használt festékek, lakkok és egyéb anyagok nem bocsáthatnak ki túlzott mennyiségű füstöt vagy mérgező anyagot. Ezt a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata szerint igazolni kell.

7. A társalgókban használt szigetelőanyagoknak nem éghetőknek kell lenniük. Ez nem vonatkozik a hűtőanyagot szállító csövek szigeteléseire. Az ilyen csöveken használt szigetelőanyagok felületének legalább lángkésleltetőnek kell lennie.

7a. A fedélzeti területek teljes vagy részleges zárására szolgáló ponyváknak és hasonló mobil felszereléseknek, valamint azok alapozásának legalább lángkésleltetőnek kell lennie.

8. A 2. pont szerinti válaszfal-ajtóknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

(a) Meg kell felelniük ugyanazoknak a 2. pont szerinti követelményeknek, mint a válaszfalaknak maguknak.

(b) A 10. pont szerinti válaszfal-ajtók, illetve a géptereket, hajókonyhákat és lépcsőházakat körülvevő falak esetében önműködően kell záródniuk.

(c) A rendeltetésszerű működés során általában nyitott, önműködően záródó ajtóknak az olyan helyekről, ahol állandóan tartózkodik személyzet vagy legénység, zárhatónak kell lenniük. Ha egy ajtót távirányítással bezártak, annak a helyszínről biztonságosan újranyithatónak és zárhatónak kell lennie.

(d) A 15.02 cikk szerinti vízzáró ajtókat nem kell szigetelni.

9. A 2. pont szerinti falaknak folytonosnak kell lenniük fedélzettől fedélzetig vagy folytonos mennyezetnél érjenek véget, amely megfelel a 2. pontban meghatározott követelményeknek.

10. A következő utastereket, a 2. pontban meghatározott függőleges válaszfalakkal kell elválasztani:

(a) 800 m2-nél nagyobb teljes felületű utasterek,

(b) olyan utasterek, amelyeken legfeljebb 40 m-ként kabinok vannak.

A függőleges válaszfalaknak rendeltetésszerű működésük során füstzárónak és fedélzettől fedélzetig folytonosnak kell lenniük.

11. A mennyezetek feletti, padlók alatti és falburkolatok mögötti üregeket legfeljebb 14 m-ként le kell választani huzatgátlókkal, amelyek tűz esetén is hatékony tűzálló tömítésként szolgálnak.

12. A lépcsőket acélból vagy azzal egyenértékű, éghetetlen anyagból kell készíteni.

13. A belső lépcsőket és lifteket minden szinten a 2. pont szerinti falakkal kell körülvenni. Az alábbi kivételek megengedettek:

(a) csak két fedélzetet összekötő lépcsőházat nem kell körülzárni, ha a lépcsőház az egyik fedélzeten a 2. pont szerint körbe van zárva,

(b) társalgóban a lépcsőket nem kell körbezárni, ha azok teljes egészében a helyiségen belül vannak, és

(ba) ha ez a helyiség csak két fedélzeten terjed ki vagy

(bb) ebben a helyiségben minden fedélzeten fel van szerelve a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezés, a helyiségnek van a 16. pont szerinti füstelvezető rendszere és a helyiségből minden fedélzeten megközelíthető egy lépcsőház.

14. A szellőztető berendezéseknek és a levegőt biztosító rendszereknek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

(a) Tervezésük szerint biztosítaniuk kell, hogy saját maguk nem okozzák a tűz és a füst terjedését.

(b) A légbeszívók és -elszívók, valamint a levegőt biztosító rendszerek nyílásainak lezárhatónak kell lenniük.

(c) A szellőztetőcsöveknek acélból vagy azzal egyenértékű éghetetlen anyagból kell készülniük, egymáshoz és a hajó felépítményéhez szilárdan kell kapcsolódniuk.

(d) Ha 0,02 m2-nél nagyobb keresztmetszetű szellőztetőcsöveket a 2. pont szerinti A típusú vagy a 10. pont szerinti válaszfalakon vezetnek keresztül, akkor ezeket önműködő tűzvédelmi csappantyúkkal kell felszerelni, amelyeket a személyzet vagy a legénység által állandóan elfoglalt területekről lehet vezérelni.

(e) A konyhák és a gépterek szellőztető berendezéseit el kell választani a többi terület szellőztetését biztosító rendszerektől.

(f) A légelszívó csövekre zárható nyílásokat kell szerelni az ellenőrzés és a tisztántartás céljára. Ezeket a nyílásokat a tűzvédelmi csappantyúk közelében kell elhelyezni.

(g) A beépített ventilátoroknak a géptéren kívüli, központi helyről kikapcsolhatónak kell lenniük.

15. A konyhákat szellőzőberendezésekkel és elszívóval rendelkező tűzhelyekkel kell felszerelni. Az elszívók légelszívó csöveinek meg kell felelniük a 14. pontban foglalt követelményeknek, továbbá a bementi nyílásnál azokat fel kell szerelni kézi működtetésű tűzvédelmi csappantyúkkal.

16. A vezérlőközpontokat, a lépcsőházakat és a belső evakuálási területeket fel kell szerelni természetes és mechanikus füstelvezető berendezésekkel. A füstelvezető berendezéseknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

(a) Elégséges kapacitást és megbízhatóságot kell nyújtaniuk.

(b) Meg kell felelniük a személyhajók üzemelési körülményeinek.

(c) Ha a füstelvezető berendezések a helyiségek általános ventilátoraiként is szolgálnak, ez nem gátolhatja füstelvezető működésüket tűz esetén.

(d) A füstelvezető berendezéseknek rendelkezniük kell kézzel működtethető indítószerkezettel.

(e) A mechanikus füstelvezető berendezéseknek a személyzet vagy legénység által állandóan elfoglalt területekről vezérelhetőnek kell lenniük.

(f) A természetes füstelvezető berendezésekre kézzel vagy a ventilátoron belüli áramforrással működtethető nyitómechanizmust kell szerelni.

(g) A kézi működtetésű indítószerkezeteknek és nyitómechanizmusoknak az ellenőrzött helyiségen belülről vagy kívülről hozzáférhetőnek kell lenniük.

17. A hajó személyzete vagy legénysége által nem folyamatosan ellenőrzött társalgókat, a konyhákat, a géptereket és egyéb, tűzveszélyt jelentő helyiségeket egy megfelelő tűzjelző rendszerbe be kell kötni. A tűz megjelenését és pontos helyét automatikusan ki kell jelezni egy olyan helyen, ahol állandóan tartózkodik személyzet vagy segédszemélyzet.

15.12 cikk

Tűzoltás

1. A 10.03 cikk szerinti hordozható tűzoltókészülékeken kívül legalább a következő hordozható tűzoltókészülékeknek kell rendelkezésre állniuk a fedélzeten:

(a) egy hordozható tűzoltókészülék az utasterek bruttó padlófelületének minden 120 m2-ére,

(b) 10 kabinonként egy hordozható tűzoltókészülék, felfele kerekítve,

(c) minden hajókonyhában és minden olyan helyiség közelében, ahol gyúlékony folyadékokat tárolnak vagy használnak, egy hordozható tűzoltókészülék. A hajókonyhákban a hűtőanyagok is alkalmasak az olajtüzek kioltására.

Ezeknek a kiegészítő tűzoltókészülékeknek meg kell felelniük a 10.03 cikk 2. pontban előírt követelményeknek. A hajón ezeket úgy kell felszerelni és elosztani, hogy bármely ponton és bármikor kezdődő tűz esetén azonnal el lehessen érni egy tűzoltókészüléket. Minden konyhában, valamint a fodrászatokban és parfümériákban kéznél kell legyen egy tűzoltásra szolgáló takaró.

2. A személyhajókat fel kell szerelni tűzcsaprendszerrel, amely az alábbiakból áll:

(a) két gépi meghajtású, megfelelő teljesítményű tűzoltószivattyú, amelyek közül legalább az egyik tartósan rögzített,

(b) egy tűzoltóvezeték elegendő számú tűzcsappal, amelyekre állandóan rá vannak kötve legalább 20 m hosszú tűzoltótömlők, fel vannak szerelve egy fúvókával, ami vízpermetet és vízsugarat is képes kibocsátani, valamint bele van építve egy elzárószerkezet.

3. A tűzcsaprendszert az alábbiak szerint kell megtervezni és méretezni:

(a) a hajó bármely pontja elérhető legalább két, különböző helyen levő tűzcsapról, amelyek mindegyikén egyetlen, legfeljebb 20 m hosszú tömlő van,

(b) a tűzcsapok nyomása legalább 300 kPa és

(c) valamennyi fedélzeten létre lehet hozni egy legalább 6 m hosszú vízsugarat.

Ha a tűzcsap szekrényben van elhelyezve, a legalább 10 cm oldalmagasságú, az 1. függelék 5. ábrája szerinti „tűzoltótömlő” jelet kell a szekrény külsején elhelyezni.

4. A csavarmenetes vagy kapcsos tűzcsapokat úgy kell beállítani, hogy a tűzoltószivattyúk működése alatt minden egyes tűzoltótömlőt le lehessen választani és el lehessen távolítani.

5. A belső területeken a tűzoltótömlőket fel kell tekerni egy axiálisan csatlakozó dobra.

6. A tűzoltóberendezések anyagának hőállónak kell lennie vagy megfelelően kell védeni a magas hőmérsékleten történő meghibásodása ellen.

7. A csöveket és a tűzcsapokat úgy kell elrendezni, hogy a fagyásveszély elkerülhető legyen.

8. A tűzoltószivattyúkra vonatkozó követelmények:

(a) azokat külön helyiségekben kell felszerelni vagy tárolni,

(b) egymástól függetlenül működtethetőnek kell lenniük,

(c) valamennyi fedélzeten minden egyes szivattyúnak képesnek kell lennie a nyomás fenntartására a tűzcsapoknál és a megkívánt hosszúságú vízsugár előállítására,

(d) azokat a hátsó vízmentes válaszfal előtt kell felszerelni.

A tűzoltószivattyúk általános célokra is használhatók.

9. A gépterekben fel kell szerelni egy, a 10.03b cikk szerint beépített tűzoltóberendezést.

10. A kabinos hajókon legyen:

(a) két, az EN 137:1993 sz. európai szabványnak megfelelő, zárt rendszerű légzőkészülék az EN 136:1998 sz. európai szabványnak megfelelő, teljes arcot takaró maszkkal,

(b) két felszereléskészlet, amelyek legalább egy védőruhából, sisakból, bakancsból, kesztyűből, fejszéből, feszítővasból, elemlámpából és biztosítókötélből állnak, továbbá

(c) négy füstvédő maszk.

15.13 cikk

Biztonságtechnikai szervezés

1. A személyhajók fedélzetén biztosítani kell egy biztonsági szolgálati beosztást. A biztonsági szolgálati beosztásnak tartalmaznia kell a személyzet és a segédszemélyzet feladatait a következő lehetőségekre:

(a) leállás,

(b) fedélzeti tűz,

(c) utasok evakuálása,

(d) „ember a vízben”.

A mozgásukban korlátozott személyekre vonatkozó különleges biztonsági intézkedéseket figyelembe kell venni.

A biztonsági szolgálati beosztásban kijelölt személyzetnek és segédszemélyzetnek ki kell osztani a különböző feladatokat az általuk elfoglalt beosztás szerint. A személyzetnek szóló különleges utasítások biztosítják, hogy veszély esetén a 15.02 cikkben meghatározott vízzáró fedélzetek minden ajtaja és nyílása azonnal hermetikusan bezárásra kerüljön.

2. A biztonsági szolgálati beosztásnak tartalmaznia kell egy biztonsági tervet, amelyben legalább a következőket kell egyértelműen és pontosan kijelölni:

(a) a mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló területek,

(b) a 15.06 cikk 8. pontban meghatározott menekülési útvonalak, vészkijáratok, gyülekező-helyek, valamint evakuálási területek,

(c) mentőeszközök és szolgálati csónakok,

(d) tűzoltókészülékek, valamint tűzoltó és túlnyomásos sprinklerberendezések,

(e) egyéb biztonsági berendezések,

(f) a 15.08 cikk 3. pont (a) alpontban meghatározott riasztórendszer,

(g) a 15.08 cikk 3. pont (b) és (c) alpontban meghatározott riasztórendszer,

(h) a 15.02 cikk 5. pontban meghatározott vízmentes válaszfal-ajtók és azok vezérlésének helye, valamint a 15.02 cikk 9., 10. és 13., továbbá a 15.03 cikk 12. pontban meghatározott egyéb nyílások,

(i) a 15.11 cikk 8. pontban meghatározott ajtók,

(j) tűzvédelmi csappantyúk,

(k) tűzvédelmi riasztórendszer,

(l) vészüzemi erőátviteli berendezés,

(m) a szellőzőrendszer vezérlőegységei,

(n) parti csatlakozók,

(o) üzemanyagvezeték-elzárók,

(p) cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések,

(q) hangosítórendszer,

(r) rádiótelefon-berendezés,

(s) elsősegélynyújtó csomagok.

3. Az 1. pontban meghatározott biztonsági szolgálati beosztás jegyzékét és a 2. pontban meghatározott biztonsági tervet

(a) megfelelően le kell bélyegeznie a hajózási hatóságnak, továbbá

(b) minden fedélzeten, egy jól látható helyen ki kell függeszteni.

4. Az utasok számára egy magatartási kódexet és egy, csak a 2. pont (a)–(f) alpontban meghatározott információkat tartalmazó egyszerűsített biztonsági tervet ki kell függeszteni minden kabinban.

Ez a kódex legalább a következőket foglalja magában:

(a) a vészhelyzet meghatározása

– tűz,

– elárasztás,

– általános veszély,

(b) a különböző vészjelzők leírása,

(c) az alábbiakra vonatkozó utasítások:

– menekülési útvonalak,

– teendők,

– a nyugalom megtartásának szükségessége,

(d) az alábbiakra vonatkozó utasítások:

– dohányzás,

– tűz és nyílt láng használata,

– ablakok nyitása,

– egyes felszerelési tárgyak használata.

Ezeket a részleteket angol és német nyelven is ki kell függeszteni.

15.14 cikk

Szennyvízgyűjtő és ártalmatlanító berendezések

1. A személyhajókat fel kell szerelni a 2. pontnak megfelelően szennyvízgyűjtő tartályokkal vagy a 14a. Fejezetnek megfelelően fedélzeti szennyvízkezelő művekkel.

2. A szennyvízgyűjtő tartályoknak elegendő befogadóképességgel kell rendelkezniük. A tartályokat fel kell szerelni egy olyan eszközzel, amely jelzi a telítettségi szintet. A hajón szivattyúknak és csöveknek kell lenniük a tartályok kiürítéséhez, amelyekkel a szennyvizet a hajó mindkét oldaláról el lehet vezetni. Lehetővé kell tenni a szennyvíz más hajókról való átvezetését is.

A csöveket fel kell szerelni egy, az EN 1306:1996 sz. európai szabvány szerinti leürítő csatlakozással.

15.15 cikk

Mentességek bizonyos személyhajók esetében

1. A maximum 50 utas szállítására engedélyezett és legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajóknak sérülés után kielégítő stabilitással kell rendelkezniük a 15.03. cikk 7–13. bekezdésének megfelelően vagy ennek alternatívájaként szimmetrikus elárasztást követően az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

(a) a hajó merülése nem lépheti túl a biztonsági peremvonalat; valamint

(b) a GMR metacentrikus magasság legalább 0,10 m.

A szükséges maradó úszóképességet a hajótest építéséhez használt anyag megfelelő kiválasztásával vagy a hajótesthez szilárdan rögzített erősen porózus habúszókkal kell biztosítani. 15 m-nél hosszabb hajók esetében a maradó úszóképességet az úszók és a 15.03 cikk szerinti egyteres elárasztásnak megfelelő alosztályokba sorolás kombinációjával kell biztosítani.

2. Az 1. pont szerinti személyhajók számára a hajózási hatóság engedélyezhet kisebb eltéréseket a 15.06 cikk 3. pont (c) és (d) alpontban előírt teljes magasságtól. Az eltérés legfeljebb 5% lehet. Eltérés esetén a megfelelő részeket egy színnel meg kell jelölni.

3. A 15.03 cikk 9. pontjától való eltérésként, a legfeljebb 45 m hosszúságú hajóknak nem kell kétteres elárasztási állapottal rendelkezniük.

4.

5. A hajózási hatóság mentességet adhat a 10.04. cikk alkalmazása alól olyan hajó esetén, amely legfeljebb 250 utas szállítására szolgál és LWL hosszúsága nem haladja meg a 25 m-t, feltéve, hogy a hajó, a vízvonala felett, a vízvonalhoz közeli helyzetben rögzített, mindkét oldaláról megközelíthető platformmal van felszerelve, amely vízbe esett személy mentésének megkönnyítésére szolgál. A személyhajókat fel lehet szerelni egy hasonló szerkezettel is, amelynek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

(a) egy személy egyedül tudja működtetni a berendezést,

(b) mobil berendezések megengedettek,

(c) a berendezéseknek a propulziós mű veszélyeztetett területén kívül kell elhelyezkedniük és

(d) a hajó vezetője és a berendezésért felelős személy között megfelelő kommunikációt kell biztosítani.

6. A hajózási hatóság mentességet adhat a 10.04 cikk alkalmazása alól olyan hajók esetén, amelyek legfeljebb 600 utas szállítására szolgálnak és hosszuk nem haladja meg a 45 m-t, feltéve, hogy a hajó fel van szerelve az 5. pont első mondatban meghatározott emelvénnyel vagy az 5. pont második mondata szerinti, azzal egyenértékű berendezéssel. Ezenkívül a személyhajónak rendelkeznie kell az alábbiakkal:

(a) fő propulziós műként kormánypropeller, cikloidál propeller vagy vízsugárhajtás,

(b) 2 propulziós műből álló fő propulziós rendszer vagy

(c) egy fő propulziós mű és egy orrsugárkormány.

7. A 15.02 cikk 9. pontjától való eltérésként a legfeljebb 45 m hosszúságú hajók, amelyek legfeljebb a méterben mért hosszúságuknak megfelelő számú utas szállítására kaptak engedélyt, fedélzetükön, az utasterekben rendelkezhetnek a 15.02 cikk 5. pontja szerinti távirányító nélküli, kézzel működtetett vízmentes válaszfalajtóval, amennyiben:

(a) a hajónak csak egy fedélzete van,

(b) ez az ajtó a fedélzetről megközelíthető és a fedélzettől legfeljebb 10 m-re van,

(c) az ajtónyílás alsó széle az utastér padlószintje felett legalább 30 cm-rel van és

(d) az ajtó által elválasztott mindegyik tér fel van szerelve fenékvízszintjelzővel.

8. A 7. pont szerinti személyhajókon a 15.06 cikk 6. pont (c) alponttól való eltérésként, egy menekülési útvonal keresztülvezethet a konyhán, amennyiben van egy második menekülési útvonal is.

9. A legfeljebb 45 m hosszúságú személyhajókra nem vonatkozik a 15.01 cikk 2. pont (e) alpont, ahol a cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések fel vannak szerelve az egészségre veszélyt jelentő CO-koncentráció és a potenciálisan robbanásveszélyes gáz-levegő elegyek jelzésére.

10. A legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajókra nem vonatkoznak az alábbi előírások:

(a) 15.04 cikk 1. pont utolsó mondat,

(b) 15.06 cikk 6. pont (c) alpont a konyhákra vonatkozóan, amennyiben van egy második menekülési útvonal,

(c) 15.07 cikk.

11. A legfeljebb 45 m hosszúságú kabinos hajókra a 15.12 cikk 10. pontját nem kell alkalmazni, feltéve, hogy minden kabinban könnyen hozzáférhető az ágyak számával egyező számú füstvédő maszk.

15a. FEJEZET

A VITORLÁS SZEMÉLYHAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KÖVETELMÉNYEK

15a.01 cikk

A II. rész alkalmazása

A II. rész előírásain túlmenően az e fejezetben szereplő követelmények vonatkoznak a vitorlás személyhajókra.

15a.02 cikk

Eltérések bizonyos vitorlás személyhajók esetében

1. A legfeljebb 45 m LWL hosszú és legfeljebb a méterben mért teljes LWL hossznak megfelelő számú utas szállítására engedélyezett vitorlás személyhajókra nem vonatkoznak az alábbi előírások:

(a) a 3.03 cikk 7. pont, feltéve hogy a horgonyokat nem horgonyláncvezető csőben szállítják,

(b) a 10.02 cikk 2. pont (d) alpont a hosszra vonatkozóan,

(c) a 15.08 cikk 3. pont (a) alpont,

(d) a 15.15 cikk 7. pont (a) alpont.

2. Az 1. ponttól való eltérésként, ha a vitorlázat, a futókötélzet és a fedélzeti szerelvények ezt megengedik, az utasok számát a méterben mért teljes LWL hossznak megfelelő létszám 1,5-szeresére lehet növelni.

15a.03 cikk

Vitorláshajókra vonatkozó stabilitási követelmények

1. A 15.03 cikk 3. pont szerinti billentő nyomaték kiszámításánál a hajó rendszersúlypontjának meghatározásához a behúzott vitorlákat figyelembe kell venni.

2. A 15.03 cikk 2. pontja szerinti valamennyi terhelési eset figyelembevételével, továbbá a vitorlák standard elrendezésének alkalmazásával, a szélnyomás által okozott billentő nyomaték nem lehet olyan magas, hogy túllépje a 20°-os dőlésszöget. Ugyanakkor

(a) a számításnál 0,07 kN/m2 értékű állandó szélnyomást kell alkalmazni,

(b) a maradó biztonsági távolságnak legalább 100 mm-nek kell lennie, és

(c) a maradó szabadoldal nem lehet negatív.

3. A statikus stabilitás stabilizáló karjának

(a) maximális értéke 25°-nál vagy azt meghaladó dőlésszögnél legyen,

(b) értéke 30°-nál vagy azt meghaladó dőlésszögnél legalább 200 mm legyen,

(c) 60° dőlésszögig pozitív legyen.

4. A stabilizáló kar görbéje alatti terület legalább

(a) 0,055 mrad legyen 30°-ig,

(b) 0,09 mrad legyen 40°-ig vagy addig a dőlésszögig, amelynél egy nem védett nyílás vízbe ér és amely legalább 40°.

30° és 40° között vagy 30° és az a dőlésszög között, amelynél egy nem védett nyílás vízbe ér és amely legalább 40° ez a terület nem lehet 0,03 mrad-nál kisebb.

15a.04 cikk

Hajóépítési és gépészeti követelmények

1. A 6.01 cikk 3. ponttól és a 9.01 cikk 3. ponttól való eltérésként a berendezéseket 20°-ig terjedő tartós oldalirányú dőlésre kell tervezni.

2. A 15.06 cikk 5. pont (a) alponttól és a 15.06 cikk 9. pont (b) alponttól való eltérésként a legfeljebb 25 m hosszú vitorlás személyhajók esetében a hajózási hatóság engedélyezhet 800 mm-nél kisebb teljes szélességű összekötő folyosókat és lépcsőket. A teljes szélesség azonban 600 mm-nél kisebb nem lehet.

3. A 15.06 cikk 10. ponttól való eltérésként, különleges esetekben a hajózási hatóság engedélyezheti a leszerelhető védőkorlátok használatát olyan helyeken, ahol erre szükség van a vitorlázat kezeléséhez.

4. A 15.07 cikk értelmében a fő propulziós rendszernek a vitorlázat minősül.

5. A 15.15 cikk 7 pont (c) alponttól való eltérésként az ajtónyílás alsó szélének magassága lecsökkenthető az utastér padlószintjétől számított 200 mm magasságig. Nyitás után az ajtónak önműködően csukódnia és záródnia kell.

6. Ha a vitorlával haladó hajó propulziós műve üresjáratban lehet, a propulziós rendszer veszélyeztetett részeit a lehetséges sérülések ellen védeni kell.

15a.05 cikk

Árboczat általában

1. Az árboczat alkatrészeit úgy kell elrendezni, hogy az elfogadhatatlan mértékű kopás megakadályozható legyen.

2. Amennyiben nem faanyagot, illetve különleges típusú árbocrendszert használnak, az ilyen szerkezetnek az e fejezetben megállapított méretezési és szilárdsági értékekkel egyenértékű biztonsági szintet kell biztosítania. A szilárdság igazolása lehet:

(a) egy elvégzett szilárdságszámítás

(b) a megfelelő szilárdság igazolását egy elismert hajóosztályozó társaságtól kell beszerezni vagy

(c) a méretezésnek egy elismert rácsszerkezet-számítási eljáráson (például Middendorf, Kusk-Jensen) kell alapulnia.

Az igazolást be kell nyújtani a hajózási hatóságnak.

15a.06 cikk

Árbocok és vitorlarudak általában

1. Minden vitorlarudat jó minőségű anyagból kell készíteni.

2. Az árbocfára vonatkozó követelmények:

(a) csomómentesnek kell lennie,

(b) az előírt méreteken belül szijácsmentesnek kell lennie,

(c) amennyire lehet, egyenes rostúnak kell lennie,

(d) a lehető legkevésbé csavarodott növésű legyen.

3. Ha a kiválasztott fa „tiszta és jobb” minőségű szurokfenyő vagy oregoni fenyő, a 15a.07–15a.12 cikkben foglalt táblázatokban foglalt méretek 5%-kal csökkenthetők.

4. Ha az árbocokhoz, az árbocsudárokhoz, a keresztárbocokhoz, a keresztrudakhoz és orrárbocokhoz használt szálfa keresztmetszete nem kerek, az ilyen faanyagoknak egyenértékű szilárdságúaknak kell lenniük.

5. Az árbocok talapzatait, aknáit és a fedélzethez, a bordatalpakhoz, az orrtőkéhez és a farrészhez való rögzítésüket úgy kell kialakítani, hogy a rájuk ható erőket elnyeljék vagy átadják a szerkezet egyéb kapcsolódó részeinek.

6. A hajó stabilitásától, a rá ható külső erőktől, valamint a rendelkezésre álló vitorlafelület elosztásától függően a hajózási hatóság az e fejezetben megállapított méretek alapján engedélyezheti a vitorlarudak keresztmetszetének csökkentését, indokolt esetben a vitorlázatra vonatkozóan is. Az igazolást a 15a.05 cikk 2. ponttal összhangban kell benyújtani.

7. Ha a hajó oldalirányú lengési periódusa másodpercben mérve kevesebb, mint méterben mért szélességének negyede, a következő cikkekben megállapított méreteket növelni kell. Az igazolást a 15a.05 cikk 2. ponttal összhangban kell benyújtani.

8. A 15a.07–15a.12. és a 15a.14 cikkben foglalt táblázatokban a közbenső értékeket interpolálással kell meghatározni.

15a.07 cikk

Az árbocokra vonatkozó külön rendelkezések

1. A fából készült árbocoknak az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Hossz (*)

[m]

Átmérő a fedélzetnél

[cm]

Átmérő a keresztrúdnál

[cm]

Átmérő az árboccsapkánál [cm]

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

20

22

24

26

28

30

32

34

36

39

41

43

44

46

49

51

17

17

19

21

23

25

26

28

29

31

33

34

35

37

39

41

15

15

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

32

33

(*)Távolság a vitorlarúdtól a fedélzetig

Ha az árbocnak két vitorlarúdja van, az átmérőket legalább 10%-kal növelni kell.

Ha az árbocnak kettőnél több vitorlarúdja van, az átmérőket legalább 15%-kal növelni kell.

A fedélzeten keresztül beépített árbocok esetén az árboc keresztmetszetének a talpazatnál az árboc fedélzeti szintnél levő keresztmetszetének legalább 75%-ának kell lennie.

2. Az árbocok szerelvényeit, abroncsait, keresztfáit és árbocsapkáit megfelelően kell méretezni és összekapcsolni.

15a.08 cikk

Az árbocsudárra vonatkozó külön rendelkezések

1. A fából készült árbocsudároknak az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Hossz (*)

[m]

Átmérő a lábazatnál

[cm]

Átmérő a hossz felénél

[cm]

Átmérő a szerelvénynél (**) [cm]

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

10

13

14

16

18

20

23

25

26

28

31

7

9

11

13

15

16

18

20

22

24

25

27

6

7

8

10

11

13

15

16

17

18

20

21

(*) Az árbocsudár teljes hossza az árbocfej nélkül

(**)Az árbocsudár átmérője az árbocfej szerelvénye szintjén

Ha az árbocsudárhoz négyzet alakú vitorlákat szerelnek fel, a táblázatban megadott méreteket 10%-kal növelni kell.

2. Az árbocsudár és az árboc közötti átfedésnek az árbocsudár előírt lábazati átmérőjének legalább tízszeresének kell lennie.

15a.09 cikk

Az orrárbocokra vonatkozó külön rendelkezések

1. A fából készült orrárbocoknak az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Hossz (*)
[m]

Átmérő az orrtőkénél
[cm]

Átmérő a hossz felénél
[cm]

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14,5

18

22

25

29

32

36

39

43

12,5

16

19

23

25

29

32

35

39

(*) Az orrárboc teljes hossza

2. Az orrárboc hajótestben levő része hosszának az orrárboc orrtőkénél mért átmérője legalább négyszeresének kell lennie.

3. Az orrárboc átmérőjének a csúcsánál az orrárboc orrtőkénél mért átmérője legalább 60%-ának kell lennie.

15a.10 cikk

Az orrsudarakra vonatkozó külön rendelkezések

1. A fából készült orrsudaraknak az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Hossz (*)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Átmérő az orrtőkénél [cm]

7

10

14

17

21

24

28

31

35

(*) Az orrsudár teljes hossza

2. Az orrsudár fejnél mért átmérőjének az orrtőkénél mért átmérő legalább 60%-ának kell lennie.

15a.11 cikk

A fővitorla keresztrúdjaira vonatkozó külön rendelkezések

1. A fővitorla fából készült keresztrúdjainak az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Hossz (*) [m]

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Átmérő [cm]

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

(*) A fővitorla keresztrúdjának teljes hossza

2. A forgócsap átmérőjének a táblázatban meghatározott átmérő legalább 72%-ának kell lennie.

3. Az átmérőnek a kötélvezetéknél a táblázatban meghatározott átmérő legalább 85%-ának kell lennie.

4. Az árboctól mérve a legnagyobb átmérőnek a hossz kétharmadánál kell lennie.

5. Ahol

(a) a fővitorla-keresztrúd és a vitorla hátsó szegélye közötti szög 65°-nál kisebb és a fővitorla a keresztrúd végéhez van erősítve vagy

(b) a vitorla rögzítési pontja nem a kötélvezeték előtt van,

a hajózási hatóság a 15a.05 cikk 2. pont szerint nagyobb méreteket követelhet meg.

6. Az 50 m2-nél kisebb vitorlafelületek esetében a hajózási hatóság engedélyezheti a táblázatban meghatározott méretek csökkentését.

15a.12 cikk

A gaffokra vonatkozó külön rendelkezések

1. A fából készült gaffoknak az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Hossz (*) [m]

4

5

6

7

8

9

10

Átmérő [cm]

10

12

14

16

17

18

20

(*) A gaff teljes hossza

2. A gaff alátámasztás nélküli hossza nem lehet több 75%-nál.

3. A gaffcsukló törőszilárdságának a csúcskötél szakítószilárdságának legalább 1,2-szeresével kell egyenlőnek lennie.

4. A gaffcsukló felső szöge legfeljebb 60° lehet.

5. Ha a 4. pontttól eltérve a gaffcsukló felső szöge 60°-nál nagyobb, a szakítószilárdságot úgy kell beállítani, hogy felvegye az ilyenkor keletkező erőket.

6. Az 50 m2-nél kisebb vitorlafelületek esetében a hajózási hatóság engedélyezheti a táblázatban meghatározott méretek csökkentését.

15a.13 cikk

Az álló- és futókötélzetre vonatkozó általános rendelkezések

1. Az álló- és futókötélzetnek meg kell felelnie a 15a.14 és 15a.15 cikkben meghatározott szilárdsági követelményeknek.

2. A kötél-kapcsolások a következő formákat ölthetik:

(a) összefonás,

(b) sajtolt hüvelyek vagy

(c) záróhüvelyek.

Az összefonásokat pólyázózsineggel körbe kell hurkolni, a végeket pedig körül kell fonni.

3. A csatfonásokat el kell látni kötélszívekkel.

4. A köteleket úgy kell vezetni, hogy ne képezzenek akadályt a bejáratoknál és lépcsőknél.

15a.14 cikk

Az állókötélzetre vonatkozó külön rendelkezések

1. A mellső pakrácköteleknek és a csarnakköteleknek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Árbochossz (*) [m]

11

12

13

14

15

16

17

18

A mellső pakráckötél szakítószilárdsága [kN]

160

172

185

200

220

244

269

294

A csarnakkötelek

szakítószilárdsága [kN]

355

415

450

485

525

540

630

720

A csarnakkötelek és kötelek száma oldalanként

3

3

3

3

3

3

4

4

(*) Az árboccsúcs vagy a keresztrúd távolsága a fedélzettől

2. A hátsó pakrácköteleknek, az árbocsudaraknak, a külső orrsudárvitorla merevítőköteleinek és az orrárbocoknak és az orrárbocok csarnakköteleinek az alábbi minimum követelményeknek kell megfelelniük:

Árbochossz (*) [m]

< 13

13-18

> 18

A hátsó pakráckötél szakítószilárdsága [kN]

89

119

159

Az árbocsudár szakítószilárdsága [kN]

89

119

159

Az árbocsudár hossza [m]

< 6

6-8

> 8

A külső orrsudárvitorla merevítő-köteleinek szakítószilárdsága [kN]

58

89

119

Az orrárboc hossza [m]

< 5

5-7

> 7

Az orrárbocok csarnakköteleinek szakítószilárdsága [kN]

58

89

119

(*) Az árboccsúcs vagy a keresztrúd távolsága a fedélzettől

3. Az előnyben részesített kötélfajtának az 1550 N/mm2 szilárdsági osztályú 6 × 7 FE kötélszerkezeti eljáráson kell alapulnia. E helyett alkalmazható az ugyanolyan osztályú 6 × 36 SE vagy 6 × 19 FE szerkezeti eljárás. A 6 × 19 szerkezeti eljárás nagyobb elasztikussága miatt a táblázatban megadott szakítószilárdságokat 10%-kal növelni kell. Más fajtájú kötél használata megengedett, feltéve, hogy tulajdonságai hasonlóak.

4. Ha merev kötélzetet használnak, a táblázatban megadott nyúlási szilárdságot 30%-kal növelni kell.

5. A kötélzethez csak jóváhagyott villákat, szemescsavarokat és csavarokat lehet használni.

6. A csavaroknak, villáknak, szemescsavaroknak és kötélcsatoknak megfelelően rögzíthetőnek kell lenniük.

7. Az orrárboc alsó merevítőkötelének szakítószilárdsága a külső orrsudárvitorla merevítőkötele és az orrárbockötél szakítószilárdságának legalább 1,2-szerese legyen.

8. 30 m3-nél kisebb vízkiszorítású hajók esetében a hajózási hatóság engedélyezheti a szakítószilárdságnak az alábbi táblázatban meghatározott csökkentését:

Vízkiszorítás osztva az árbocok számával [m3]

Csökkentés [%]

> 20-tól 30-ig

20

10-től 20-ig

35

< 10

60

15a.15 cikk

A futókötélzetre vonatkozó külön rendelkezések

1. A futókötélzethez rostköteleket vagy acélsodrony köteleket kell használni. A futókötélzet minimális szakítószilárdságának és átmérőjének a vitorlafelülethez viszonyítva az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelnie:

A futókötélzet típusa

Kötél anyaga

Vitorlafelület [m2]

Legkisebb szakítószilárdság [kN]

Kötélátmérő [mm]

Mellső vitorlafelhúzó kötél

acélsodrony

legfeljebb 35

20

6

> 35

38

8

rost (polipropilén-PP)

Legalább 14 mm átmérőjű kötél és egy kötélkorong minden 25 m2-re

Gaffvitorla felhúzókötél

Felső derékvitorla felhúzó-kötél

acélsodrony

legfeljebb 50

20

6

> 50-től 80-ig

30

8

> 80-től 120-ig

60

10

> 120-től 160-ig

80

12

rost (PP)

Legalább 18 mm átmérőjű kötél és egy kötélkorong minden 30 m2-re

Derékvitorla szárak

rost (PP)

legfeljebb 40

14

 

> 40

18

 

A 40 m2 -nél nagyobb vitorláknál a szárakat kötélzet formájában kell kialakítani vagy azoknak csörlővel kezelhetőknek kell lenniük

Gaff-/derékvitorla szárak

acélsodrony

< 100

60

10

100-tól 150-ig

85

12

> 150

116

14

A derékvitorlánál rugalmas csatlakozások (előmegvezetők) kellenek.

rost (PP)

Legalább 18 mm átmérőjű kötél és legalább három kötélkorong. Ha a vitorlafelület 60 m2-nél nagyobb, minden 20 m2-re egy kötélkorong.

2. A merevítés részét képező futókötélzet szakítószilárdságának meg kell felelnie a hozzá tartozó merevítő vagy csarnakkötél szakítószilárdságának.

3. Ha az 1. pontban meghatározott anyagoktól eltérőket használnak, az 1. pontban szereplő táblázatban megadott szilárdsági értékeket be kell tartani.

Polietilén kötelek nem használhatók.

15a.16 cikk

A kötélzet szerelvényei és alkatrészei

1. Acélsodrony kötelek vagy rostkötelek használata esetén a kötélkorongok átmérőinek (kötélközéptől kötélközépig mérve) az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

Acélsodrony kötél [mm]

6

7

8

9

10

11

12

Rostkötél [mm]

16

18

20

22

24

26

28

Kötélkorong [mm]

100

110

120

130

145

155

165

2. Az 1. ponttól való eltérésként, a kötélkorongok átmérője az acélsodrony átmérőjének hatszorosa lehet, feltéve hogy az acélsodrony nem fut állandóan a tárcsákon.

3. A szerelékek (például villák, szemescsavarok, feszítőcsavarok, gyűrűslemezek, csavarok, gyűrűk és bilincsek) szakítószilárdságának meg kell felelni a hozzájuk kapcsolt álló- vagy futókötélzet szakítószilárdságának.

4. A merevítő- és a csarnakkötelet a hajótest párkányához úgy kell rögzíteni, hogy az a rá ható erőket felvegye.

5. Minden szemhez csak egy bilincs erősíthető a hozzá tartozó merevítő- vagy csarnakkötél mentén.

6. A felhúzókötelek és vitorlarúdtartó kötelek csigasorait szilárdan rögzíteni kell az árbochoz és az erre a célra szolgáló forgószemeknek jó állapotban kell lenniük.

7. A szemescsavarok, kötélbikák, kötélszorítók és kötélzetrögzítő sínveretek rögzítését úgy kell megtervezni, hogy azok ellenálljanak a rájuk ható erőknek.

15a.17 cikk

Vitorlák

1. A vitorlák egyszerű, gyors és biztonságos bevonását biztosítani kell.

2. A vitorlafelületnek meg kell felelnie a hajó típusának és vízkiszorításának.

15a.18 cikk

Felszerelés

1. Az orrvitorlarúddal vagy orrárboccal felszerelt hajóknak rendelkezniük kell orrvitorlahálóval és kellő számú, megfelelő tartó és merevítő eszközzel.

2. Az 1. pont szerinti felszereléstől el lehet tekinteni, ha az orrsudár vagy az orrárboc fel van szerelve megfelelő méretű kézi hámmal és talpallókötéllel, amelyek lehetővé teszik a fedélzeten tartandó biztonsági heveder rögzítését.

3. A kötélzeten való munkavégzéshez vitorlamesteri ülést kell biztosítani.

15a. 19 cikk

Próbák

1. A hajózási hatóság 2,5 évente felülvizsgálja a kötélzetet. A próbák legalább az alábbiakból állnak:

(a) a vitorlák, beleértve a vitorlák hátsó szegélyét, a kötélvezetékeket és a reffelő szemeket,

(b) az árbocok és rudak állapota,

(c) az álló- és futókötélzet állapota, valamint a sodronyok csatlakozásai,

(d) a vitorlák gyors és biztonságos bevonására szolgáló szerkezetek,

(e) a felhúzókötelek és csigák horogszerkezeteinek szilárd rögzítése,

(f) az árboctörzsek rögzítése, az álló- és futókötélzet egyéb rögzítési pontjai, amelyek a hajóhoz kapcsolódnak,

(g) a vitorlák működtetéséhez szolgáló csörlők,

(h) egyéb, a vitorlázás célját szolgáló szerkezetek, úgymint svertek, az azokat működtető szerelékek,

(i) a rudak, a futó- és állókötélzet, valamint a vitorlák kopásának megelőzésére tett intézkedések,

(j) a 15a.18 cikk szerinti felszerelés.

2. A faárboc fedélzeten keresztülmenő és fedélzet alatti részét a hajózási hatóság által meghatározott időközökben, de legalább a 2.09 cikk szerinti minden egyes időszakos vizsgálat alkalmával újra kell vizsgálni. E célból az árbocot ki kell venni.

3. Az 1. pont szerint elvégzett utolsó vizsgálat tanúsítványát, amelyet a hajózási hatóság dátummal és aláírással látott el, a fedélzeten kell tartani.

16. Fejezet

A TOLT, VONTATOTT KÖTELÉK VAGY MELLÉVETT ALAKZAT RÉSZÉT KÉPEZŐ ÚSZÓLÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

16.01 cikk

Tolóhajók

1. A tolt kötelék továbbítására alkalmas hajót megfelelő tolóberendezéssel kell ellátni. Az ilyen célra szolgáló hajót úgy kell megépíteni és felszerelni, hogy

(a) a tolt úszólétesítményre történő átjárás, a csatolóeszközök használata mellett is, könnyű és veszélytelen legyen,

(b) szilárd, kellően merev kapcsolat létrehozására legyen képes a csatolt úszólétesítménnyel vagy úszólétesítményekkel és

(c) akadályozza meg az úszólétesítmények egymáshoz viszonyított elmozdulását.

2. Ha a csatolásnál sodronyköteleket használnak, akkor a tolóhajó a kötelek megfeszítésére legalább 2 db külön csörlővel vagy ezzel azonos értékű berendezéssel rendelkezzen.

3. A csatoló berendezések alkalmazásával merev kapcsolatot kell létrehozni a tolt úszólétesítménnyel vagy úszólétesítményekkel.

A kapcsolat a tolóhajó és csak egyetlen tolt úszólétesítményből álló kötelék esetében bizonyos mértékű vezérelt együttmozgást is lehetővé tehet. Az ilyen összeállítás létrehozásához szükséges csuklós berendezések maradéktalanul vegyék fel az átadandó erőket, kezelésük könnyű és veszélytelen legyen. Az ilyen csatoló berendezésekre értelemszerűen vonatkoznak a 6.02–6.04 cikkek rendelkezései.

4. Tolóhajóknál a 3.03 cikk 1. pont szerinti első vízmentes (kollíziós) válaszfal elhagyható.

16.02 cikk

Tolt hajók

1. A kormányberendezés, lakótér, gép- vagy kazántér nélküli tolt bárkára nem vonatkoznak az alábbiak:

(a) az 5–7. és 12. fejezetek,

(b) a 8.06 cikk 2–7. pont, a 10.02 cikk és a 10.05 cikk 1. pont.

Ha ezek a bárkák kormányberendezéssel, lakótérrel, gép- vagy kazántérrel rendelkeznek, akkor a megjelölt előírásokat alkalmazni kell.

2. Ezen túlmenően a 40 m-nél kisebb L hosszúságú hajón szállítható bárkáknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

(a) A 3.03 cikk 1. pont szerinti ütköző válaszfalak elhagyhatók, ha a hajóorr legalább el tudja viselni az elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint épített, azonos merülésű belvízi hajó ütköző válaszfalára megállapított terhelés 2,5-szeresét.

(b) A 8.06 cikk 1. pontjától eltérően a kettősfenék nehezen hozzáférhető terei kötelezően csak akkor legyenek vízteleníthetők, ha e kettősfenék-terek térfogata a legnagyobb megengedett merülésnél a hajón szállítható bárka vízkiszorításának 5%-át meghaladja.

3. A tolt hajókat olyan csatolóberendezésekkel kell felszerelni, amely az alakzat többi járművével biztonságos összekötést létesít.

16.03 cikk

Mellévett alakzat továbbítására alkalmas hajók

A mellévett alakzat továbbítására alkalmas hajó bakokkal vagy azokkal azonos értékű berendezésekkel legyen ellátva olyan számban és elrendezéssel, hogy a csatolt úszólétesítmények között biztosított legyen a megbízható összeköttetés.

16.04 cikk

Kötelékben történő továbbításra alkalmas hajók

A kötelékben történő továbbításra szolgáló hajók e célra alkalmas csatoló berendezésekkel, bakokkal vagy azokkal azonos értékű felszerelésekkel rendelkezzenek olyan számban és elrendezéssel, hogy biztosított legyen a megbízható összeköttetés a kötelék más úszólétesítményével vagy úszólétesítményeivel.

16.05 cikk

Vontatásra alkalmas hajók

1. A vontatott kötelék továbbítására szolgáló hajók elégítsék ki az alábbi követelményeket:

(a) A vontatóberendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy használatuk a hajó, a személyzet és a rakomány biztonságára veszélyt ne jelentsen.

(b) A vontatóhajók a kormányállásból oldható vonóhoroggal szerelhetők fel. A kioldás szükségtelen, ha a hajó felborulása építési módjának vagy egyéb biztonsági berendezések révén nem következhet be.

(c) Vontatóberendezésként vontatócsörlőket vagy vonóhorgokat kell alkalmazni. A vontató-berendezést a hajócsavar síkja előtt kell felszerelni. Ez nem vonatkozik azokra a vontatóhajókra, amelyek kormányzása aktív kormánnyal (kormánypropellerrel) vagy cikloidál-propellerrel történik.

(d) A (c) ponttól eltérően az olyan járművek esetében, amelyeket kizárólag – a Hajózási Szabályzatnak megfelelően – géphajók vontatására használnak, a vontatás céljára bakok vagy ezekkel azonos értékű berendezések is megfelelnek. A (b) pont ennek figyelembevételével érvényes.

(e) Ha fennáll annak veszélye, hogy a vontatókötél a hajó farán elakad, akkor leugrásgátló szerkezettel (például kötélakasztóval) kell felszerelni a kötélíveket.

2. A völgymenetben történő vontatás nem engedélyezhető azoknál a hajóknál, amelyek hossza (L) a 86 m-t meghaladja.

16.06 cikk

Kötelékekkel végzett futópróbák

1. A tolóhajó vagy hajók merev kötelékben történő továbbítására alkalmas önjáró teherhajó esetén az engedélyezés – és a közösségi hajóbizonyítványba a megfelelőség bejegyzése – céljából a hajózási hatóság döntési jogköre, hogy előírja az alakzatok bemutatását – és ha igen, akkor melyeket –, illetve kezdeményezi az 5.02 cikk szerinti futópróbákat a kötelékkel abban az alakzatban vagy alakzatokban, amelyeket a legkedvezőtlenebbnek tart.

A szemlebizottság az 5. fejezet szerinti műveletek során megbizonyosodik, hogy megmarad-e a kötelék minden járművének merev kapcsolata.

2. Ha az 1. pont szerinti futópróbák során, az 5.02–5.10 cikkek szerinti követelmények teljesítése érdekében, a kötelékben továbbított járműveken különlegesnek tekinthető berendezéseket alkalmaznak (kormányberendezést, hajtó vagy műveletezésre szolgáló berendezéseket, csuklós csatolóberendezést), akkor a köteléket továbbító hajó bizonyítványába be kell jegyezni a különleges felszerelésekkel rendelkező hajók alakzaton belüli elhelyezkedését, nevét és az európai hajóazonosító számát.

16.07 cikk

Bejegyzések a közösségi hajóbizonyítványba

1. Ha a hajó kötelék továbbítását végzi vagy kötelékbe sorolva továbbítható, a közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni, hogy a hajó a 16.01-16.06 cikkek követelményeinek megfelelően arra alkalmasnak bizonyult.

2. A tolt, vontatott vagy mellévett alakzatot továbbító hajó közösségi hajóbizonyítványába be kell jegyezni:

(a) engedélyezett kötelékeket és alakzatokat,

(b) a csatolás módját,

(c) az átadott legnagyobb csatolóerőt és

(d) adott esetben a hosszirányú csatolókötelek legkisebb szakítóerejét, valamint a kötélágak számát.

17. Fejezet

ÚSZÓMUNKAGÉPEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

17.01 cikk

Általános meghatározások

Az úszómunkagépek építésére és felszerelésére a 3., a 7–14-ig és a 16. fejezetek előírásai vonatkoznak. Ezen kívül az önjáró úszómunkagépekre érvényes az 5. és a 6. fejezet is. A csak kis helyváltoztatásokat lehetővé tevő gépi hajtással rendelkező úszómunkagépek ebben a tekintetben nem minősülnek önjárónak.

17.02 cikk

Eltérések

1. A hajózási hatóság az alábbi előírásoktól eltérést engedélyezhet:

(a) a 3.03 cikk 1. és 2. pontok értelemszerűen érvényesek,

(b) a 7.02 cikk értelemszerűen érvényes,

(c) a 12.02 cikk 5. pont 2. mondata szerinti legnagyobb megengedett hangnyomásszintek az üzemi berendezések működése során túlléphetők, ha az üzemeltetés alatt biztosított a szolgálaton kívüli személyzet alvása, pihenése az úszómunkagépen kívül;

(d) az építésre, felszerelésre és berendezésre vonatkozó egyéb rendelkezésektől, amennyiben az egyenértékű biztonságot az adott esetben igazolják.

2. A hajózási hatóság az alábbi előírások alkalmazásától eltekinthet:

(a) a 10.01 cikk 1. ponttól, ha az úszómunkagép az üzemi berendezések működése alatt munkahorgonyokkal vagy cölöpökkel biztonságosan lehorgonyozható. Az önjáró úszómunkagépnek azonban legalább egy, a 10.01 cikk 1. pont szerinti olyan horgonnyal kell rendelkeznie, amelynél a k tényező nagysága 45 és T értékénél a legkisebb oldalmagasságot vették figyelembe;

(b) a 12.02 cikk 1. pontban szereplő mondat második felében rögzített szabályoktól, ha a terek elektromos megvilágítása megfelelő.

3. Kiegészítésképpen az alábbiakat kell figyelembe venni:

(a) a 8.08 cikk 2. pont második mondatához: A fenékvíz-szivattyú gépi meghajtású legyen,

(b) a 8.10 cikk 3. pontjához: Kikötött úszómunkagépek esetében, az üzemi berendezések működése közben a zajszint, oldalirányban 25 m távolságban mérve, túllépheti a 65 dB(A) értéket,

(c) a 10.03 cikk 1. pontjához: A fedélzeten elhelyezett üzemi berendezésekhez legalább egy darab kézi tűzoltókészüléket kell rendszeresíteni,

(d) a 14.02 cikk 2. pontjához: A cseppfolyósított gázzal működő háztartási célú berendezések mellett egyéb, más célra használható, cseppfolyósított gázzal működő berendezés is alkalmazható. Ezek a berendezések és tartozékaik feleljenek meg az ide vonatkozó előírásoknak és szabványoknak.

17.03 cikk

További követelmények

1. Azoknak az úszómunkagépeknek, amelyeken üzemeltetés közben személyek tartózkodnak, általános riasztóberendezéssel kell rendelkezniük. A vészjelzésnek egyéb jelzésektől világosan megkülönböztethetőnek kell lennie és az összes lakóhelyiségben, valamint minden munkahelyen akkora hangnyomás szintet kell elérnie, amely legalább 5 dB(A) értékkel haladja meg a helyileg uralkodó legnagyobb zajszintet. A riasztóberendezést a központi vezérlőállásban és a legfontosabb kezelőhelyeken kell tudni működésbe hozni.

2. Az üzemi berendezéseknek megfelelő szilárdsággal kell rendelkezniük, hogy ellenálljanak azoknak a terheléseknek, amelyeknek ki vannak téve, továbbá meg kell felelniük a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. június 22-i 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek.

3. A stabilitásnak (a felborulásnak való ellenállásnak), az üzemi berendezések szilárdságának és indokolt esetben a hozzá kapcsolt eszközöknek ellen kell állniuk az úszómunkagép várható dőlése, trimmje és mozgása következtében kialakuló erőknek.

4. Ha az úszómunkagépen elhelyezett berendezések teher emelésére szolgálnak, akkor a stabilitási és szilárdsági kritériumok alapján meghatározott legnagyobb megengedett terhelést a fedélzeten és a kezelőhelyeken jól láthatóan fel kell tüntetni. Ha a terhelés további úszótestek felcsatolásával megnövelhető, akkor a legnagyobb megengedett terhelés értékét a pótúszók figyelembevételével, továbbá azok nélkül is meg kell adni.

17.04 cikk

Maradó biztonsági távolság

1. E fejezet alkalmazásában és e Szabályzat 1.01 cikkében meghatározottaktól eltérően a maradó biztonsági távolság a vízfelszín és az úszómunkagép azon legalacsonyabb pontja közötti legkisebb függőleges távolság, amelyen túl az úszómunkagép már nem tekinthető vízmentesnek, figyelembe véve a 17.07 cikk 5.1.–5.6. pont szerinti nyomatékok hatására fellépő trimmet és dőlést.

2. A 17.07 cikk 1. pont szerinti maradó biztonsági távolság minden fröccsenővízmentes és víztömör nyílás tekintetében akkor kielégítő, ha legalább 300 mm.

3. Ha a nyílások nem fröccsenővízmentesek és víztömörek, a maradó biztonsági távolság legalább 400 mm legyen.

17.05 cikk

Maradó szabadoldal

1. E fejezet alkalmazásában és e Szabályzat 1.01 cikkében meghatározottaktól eltérően a maradó szabadoldal a legkisebb függőleges távolság a vízfelszin és a fedélzet felső éle között, figyelembe véve a 17.07 cikk 5.1–5.6. pont szerinti nyomatékok hatására fellépő trimmet és megdőlést.

2. A 17.07 cikk 1. pont szerinti szabadoldal kielégítő, ha nagysága legalább 300 mm.

3. A maradó szabadoldal csökkenthető, ha igazolják, hogy a 17.08 cikk előírásai teljesülnek az úszóból álló úszómunkagépekre is.

4. Ha az úszótest lényegesen eltér a függőleges oldalú pontonformától – mint például amilyen a hengeres úszótest vagy egy olyan úszótest, amelynek keresztmetszete négy oldalnál többől áll – a szemlebizottság a 2. ponttól eltérő szabadoldalt is megkövetelhet vagy engedélyezhet. Ez a több úszótestből álló úszómunkagépekre is vonatkozik.

17.06 cikk

Döntéspróba

1. A stabilitás 17.07 cikk és 17.08 cikk szerinti igazolását egy szabályosan végrehajtott döntéspróba alapján kell elvégezni.

2. Ha a döntéspróbánál csak elégtelen dőlésszög érhető el vagy a döntéspróba végrehajtása nem várt műszaki nehézségekbe ütközik, a döntéspróba helyettesíthető súly- és súlypontszámítás elvégzésével. A súlyszámítás eredménye és a merülés alapján elvégzett számítás értéke közötti eltérés nem lehet nagyobb ±5%-nál.

17.07 cikk

A stabilitás igazolása

1. Meg kell erősíteni, hogy a fennmaradó szabadoldal és a fennmaradó biztonsági távolság kielégítő, figyelembe véve a munkagép működése során és útközben alkalmazott terhelést. E célból a billenés és a dőlés szögének összege nem haladhatja meg a 10°-ot és az úszó alja nem merülhet víz alá.

2. Igazolni kell, hogy munkavégzés közben és menetben fellépő terheléseknél a maradó biztonsági távolság és a maradó szabadoldal nagysága megfelelő. Eközben a dőlésből és a trimmből adódó szögek összege nem haladhatja meg a 10°-ot és az úszótest feneke nem emelkedhet ki a vízből.

3. A stabilitás igazolásának az alábbi adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

(a) az úszótestek és az üzemi berendezések méretarányos rajzait, valamint azoknak a stabilitás igazolásához szükséges részadatait, mint például a tartálytérfogatok, a hajó belsejébe vezető búvónyílások,

(b) a hidrosztatikai adatok vagy jellemző görbék,

(c) a statikus stabilitásnál fellépő stabilizáló karok görbéit, amennyiben ezek a 6. pont vagy a 17.08 cikk szerint szükségesek,

(d) az üzemi helyzetek leírását a megfelelő súly- és súlypont adatokkal, beleértve a terheletlen és az utazóhelyzeti állapotot is,

(e) a billentő, trimmelő és stabilizáló nyomatékok számításait, a keletkező dőlésszögek, trimmszögek, továbbá az ezeknek megfelelő maradó biztonsági távolság és maradó szabadoldal adataival,

(f) a számítások eredményeinek összeállítása és működési és legnagyobb terhelési határértékek meghatározása,

(g) a számítási eredmények összesítését, összevetve az üzemi és a terhelési határértékkel.

4. A stabilitás igazolásánál legalább az alábbi terheléseket kell alapul venni:

(a) a kitermelt anyag sűrűsége vedersoros kotróhajóknál:

– homok és kavics: 1,5 t/m3,

– nagyon nedves homok: 2,0 t/m3,

– átlagos talaj: 1,8 t/m3,

– homok és víz keveréke csővezetékben: 1,3 t/m3,

(b) markolós kotróhajóknál az (a) alpont szerinti értékeket 15%-kal meg kell növelni,

(c) hidraulikus kotrók esetében a legnagyobb emelőerőt kell alapul venni.

5.1. A stabilitás igazolásánál az alábbiak hatására létrejövő nyomatékokat kell figyelembe venni:

(a) teher,

(b) szerkezeti aszimmetria,

(c) szélnyomás,

(d) önjáró úszómunkagépek fordulója,

(e) keresztáramlás, ha szükséges,

(f) ballaszt és készletek,

(g) fedélzeti terhelés és ha van, rakomány,

(h) a szabad folyadékfelszínek,

(i) dinamikus tömegerők,

(j) egyéb mechanikus berendezések.

Azokat a nyomatékokat, amelyek egyidejűleg léphetnek fel, összegezni kell.

5.2. A szélnyomás következtében fellépő nyomatékot a következő összefüggés szerint kell számítani:

ahol:

c alaktól függő ellenállási tényező

rácsszerkezetekre c = 1,2 és tömör taróra c = 1,6 értéket kell felvenni. Mindkét érték magában foglalja a széllökéseket.

Szélnek kitett felületnek a rácsos szerkezet körvonalai által bezárt területet kell felvenni.

pw fajlagos szélnyomás, amely egységesen 0,25 kN/m2,

A – a legnagyobb bemerülés síkja feletti oldalfelület, m2,

Lw – az A oldalfelület súlypontjának távolsága a legnagyobb bemerülés síkjától, m.

5.3. Az 5.1 pont (d) alpont szerinti fordulóban fellépő nyomaték meghatározását önjáró úszómunkagépek esetében a 15.03 cikk 6. pont szerinti összefüggés alapján kell végezni.

5.4. Az 5.1 pont (e) alpont szerinti keresztirányú áramlás hatására fellépő nyomatékot csak azoknál az úszómunkagépeknél kell számításba venni, amelyek áramló vízben üzemelés közben keresztirányban vannak lehorgonyozva vagy kikötve.

5.5. Az 5.1 pont (f) alpont szerinti, a folyékony ballaszt és folyékony készletek által a nyomatékokra gyakorolt hatás számításánál a tartályoknak a stabilitás szempontjából legkedvezőtlenebb töltési szintjét kell meghatározni és az ennek megfelelő nyomatékot kell a számításban felhasználni.

5.6. A dinamikus tömegerők által okozott, az 5.1. pont (i) alpont szerinti nyomatékot figyelembe kell venni, ha a teher mozgása és az üzemi berendezések hatása következtében várható, hogy az befolyásolja a stabilitást.

6. A függőleges oldalfalakkal rendelkező úszótesteknél a stabilizáló nyomaték az alábbi összefüggéssel számítható:

ahol:

– metacentrikus magasság, m,

ö – oldalirányú dőlésszög, fok.

Ez az összefüggés 10° dőlésszögig vagy addig a dőlésszögig érvényes, amelynél a fedélzet széle vízbe merül vagy amelynél a fenék széle a vízből kiemelkedik; mértékadó a kisebb szög. Nem függőleges oldalfalak esetében az összefüggés 5° hajlásszögig érvényes, egyébként a 4. és az 5.1–5.6. pontok peremfeltételei érvényesek.

Ha az úszótest/ek adott alakja nem tesz lehetővé ilyen egyszerűsítést, stabilizáló karoknak a 3. pont (c) alpontban foglaltaknak kell megfelelniük.

17.08 cikk

A stabilitás igazolása csökkentett maradó szabadoldal esetén

Ha a 17.05 cikk 3. pont szerinti csökkentett maradó szabadoldalt alkalmazzák, akkor valamennyi üzemi állapotra igazolni kell, hogy:

(a) a szabad folyadékfelszínek hatására végzett korrekció után a metacentrikus magasság nem kevesebb 0,15 m-nél,

(b) 0° -30° dőlési tartományban a stabilizáló nyomaték karja legalább a következő értékű:

H = 0,30 – 0,28. ön [m].

Itt ön az a dőlésszög, amelytől kezdődően a stabilizáló nyomaték karjának görbéje negatív értéket vesz fel (a stabilitás terjedelme). Ez nem lehet kisebb, mint 20°, illetve 0,35 rad és legfeljebb 30°-ot, illetve 0,52 radiánt lehet figyelembe venni. Az összefüggésbe az ön értékét radiánban kell behelyettesíteni (1° = 0,01745 rad),

(c) a dőlésből és trimmből adódó szögek összege nem haladhatja meg a 10°-ot,

(d) a 17.04 cikk szerinti maradó biztonsági távolság rendelkezésre áll,

(e) a maradó szabadoldal legalább 50 mm,

(f) 0° -30° dőlési tartományban a maradó stabilizáló kar legalább a következő értékű:

h = 0,20 – 0,23 ön [m]..

Itt ön az a dőlésszög, amelytől kezdődően a stabilizáló karok görbéje negatív értéket vesz fel; az összefüggésbe legfeljebb 0,52 radiánt, illetve 30°-ot lehet behelyettesíteni.

A maradó stabilizáló kar a stabilizáló karok görbéjének és a billentő nyomaték karjának görbéje között adódó legnagyobb különbséget jelenti 0° és 30° dőlés között. Ha egy, a hajó belsejébe vezető nyílás olyan dőlésszögnél ér vízbe, amely kisebb, mint a görbék közötti legnagyobb különbséghez tartozó dőlésszög, akkor az ennek a dőlésszögnek megfelelő kart kell számításba venni.

17.09 cikk

Merülési jelek és merülési mércék

A merülési jeleket és a merülési mércéket a 4.04 és 4.06 cikk szerint kell felhelyezni.

17.10 cikk

Stabilitás igazolása nélküli úszómunkagépek

1. A 17.04–17.08 cikkben foglalt követelmények alól mentesek azok az úszómunkagépek,

(a) amelyeknél az üzemi berendezések a dőlés vagy a trimm semmiféle megváltozását nem okozhatják és

(b) amelyeknél a súlypont eltolódása teljességgel kizárt.

2. Azonban:

(a) a legnagyobb terhelésnél a biztonsági távolság legalább 300 mm, a szabadoldal legalább 150 mm legyen,

(b) a biztonsági távolság a nem fröccsenővíz- és időjárásálló módon zárható nyílásoknál legalább 500 mm legyen.

18. Fejezet

MUNKATERÜLETI ÚSZÓLÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

18.01 cikk

Alkalmazási feltételek

Az 5. melléklet szerinti közösségi hajóbizonyítványban munkaterületi úszólétesítménynek minősített úszólétesítmény a munkaterületen kívül csak terheletlenül közlekedhet. Ezt a korlátozást a közösségi hajóbizonyítványba be kell jegyezni.

A munkaterületi úszólétesítménynek rendelkeznie kell az illetékes hatóság által kiadott olyan bizonylattal, amely a munkavégzés időtartamát és helyét, ahol a úszólétesítmény alkalmazható, engedélyezi.

18.02 cikk

A II. rész alkalmazása

Ha ez a fejezet másképpen nem rendelkezik, a munkaterületi úszólétesítmény építésére és felszerelésére a II. rész 3–14. fejezetei érvényesek.

18.03 cikk

Eltérések

1. (a) A 3.03 cikk 1. pont értelem szerint érvényes.

(b) Az 5. és 6. fejezet értelem szerint érvényes, ha a úszólétesítmény saját hajtással rendelkezik.

(c) A 10.02 cikk 2. pont (a) és (b) alpont értelem szerint érvényes.

(d) Az építésre, berendezésre és felszerelésre vonatkozó rendelkezések alól a szemlebizottság egyedi esetben felmentéseket adhat, ha az egyenértékű biztonság igazolást nyer.

2. A hajózási hatóság a következő előírások alkalmazása alól felmentést adhat:

(a) a 8.08 cikk 2–8. ponttól, ha nincs személyzet előírva,

(b) a 10.01 cikk 1. és 3. ponttól, ha a munkaterületi úszólétesítmény munkahorgonyokkal vagy cölöpökkel biztonságosan kihorgonyozható. Saját hajtású munkaterületi úszólétesítménynek mindamellett rendelkeznie kell legalább egy horgonnyal a 10.01 cikk 1. pont szerint, amelynek tömegszámításánál k együtthatóra 45-öt és T-re a legkisebb oldalmagasságot kell felvenni,

(c) a 10.02 cikk 1. pont (c) alponttól, ha a munkaterületi úszólétesítmény nem rendelkezik saját hajtással.

18.04 cikk

Biztonsági távolság és szabadoldal

1. Azoknak a munkaterületi úszólétesítményeknek, amelyeknek rakományürítése a raktér aljának kinyitásával vagy a hajótest szétnyitásával történik, biztonsági távolsága a raktéri szakaszon kívül legalább 300 mm, a szabadoldala pedig legalább 150 mm legyen. A szemlebizottság kisebb szabadoldalt is engedélyezhet, ha számítással igazolják, hogy a úszólétesítmény stabilitása 1,5 t/m3 fajsúlyú rakomány rakodása esetén kielégítő és fedélzetének egyik oldala sem ér a vízbe. A folyékonnyá tett rakomány (például zagy) stabilitásra gyakorolt hatását a a szabadoldal meghatározása során figyelembe kell venni.

2. Azokra a munkaterületi úszólétesítményekre, amelyeknek rakományürítése nem az 1. pontban megjelölt módon történik, a 4.01. és 4.02 cikk előírásai az érvényesek. A hajózási hatóság a biztonsági távolságra és a szabadoldalra az előírtaktól eltérő értéket is meghatározhat.

18.05 cikk

Szolgálati csónakok

Nem kell felszerelni a munkaterületi úszólétesítményeket szolgálati csónakkal, ha

(a) saját hajtása nincs vagy

(b) a munkaterületen más szolgálati csónak áll rendelkezésre.

Ezt a könnyítést be kell vezetni a közösségi hajóbizonyítványba.

19. Fejezet

A TÖRTÉNELMI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KÖVETELMÉNYEK

19a. Fejezet

DEREGLYÉKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

19a.01 cikk

Általános rész

A dereglyékre, amelyek üzemeltetését a szemlebizottság meghatározott korlátozott vízterületre állapította meg, az építés és felszerelés vonatkozásában csak a 19.02. és 19.03 cikk érvényes.

19a.02 cikk

A II. rész alkalmazása

A dereglyékre érvényesek az alábbiak:

1. A 3.01 cikk, 3.02 cikk 2. pont, 3.03 cikk 2-4. és 6. pont;

2. Az 5. és 6. fejezet. A 6.01 cikk 1. ponttól eltérően a dereglyéket olyan kormányberendezéssel kell ellátni, amely kielégítő menet- és műveletezési tulajdonságokat tesz lehetővé;

3. A 8.01 cikk;

4. A 9.01 cikk 1. pont értelem szerint;

5. A dereglyéket legalább 250 kg tömegű orrhorgonnyal kell felszerelni legalább 50 m hosszú lánccal, ennek legkisebb szakítóereje kN-ban a tényleges horgonytömeg 1/3-a legyen. A horgonylánc helyettesíthető olyan acélkötéllel, amelynek szakítóereje nem kevesebb a láncénál.

A dereglyéken a következő felszerelési tárgyakat kell tartani:

(a) két megfelelő fenékszivattyú,

(b) kikötőkötelek:

– egy, legalább 100 m hosszú és 18 mm átmérőjű acélkötél,

– két, legalább 60 m hosszú és 16-18 mm átmérőjű acélkötél,

(c) egy dobókötél,

(d) egy ivóvíztartály,

(e) eszközök és berendezések a Hajózási Szabályzatban előírt fény- és hangjelek adására, továbbá a hajók megjelölésére,

(f) egy legalább 0,40 m széles és legalább 4 m hosszú járódeszka korláttal, amelynek oldalai világos csíkkal vannak megjelölve,

(g) egy csáklya,

(h) egy mentődoboz,

(i) egy legalább 7x50 távcső,

(j) egy tábla a vízből történő mentésére és újraélesztésére vonatkozó utasításokkal,

(k) egy megjelölt tűzálló tartály fedéllel az olajos tisztítórongyok gyűjtésére,

(l) egy megjelölt tűzálló tartály a szilárd veszélyes hulladékok gyűjtésére és 1 db megjelölt tűzálló tartály fedéllel a folyékony veszélyes hulladékok gyűjtésére,

(m) egy megjelölt tűzálló tartály fedéllel az olajtartalmú szilárd hulladékok részére,

(n) azokon a hajókon, amelyek fedélzetmagassága több, mint 1,5 m az üres merülésvonal felett, egy csónaklépcső vagy csónaklétra,

(o) két kézi tűzoltókészülék,

(p) egy szolgálati csónak, ebben:

– egy készlet evező,

– egy kikötőkötél,

– egy szapoly;

(q) két mentőgyűrű és két mentőmellény.

6. A 13.01 cikk;

7. A 14. fejezet.

19a.03 cikk

A III. rész alkalmazása

A 23. fejezet nem érvényes. A minimális személyzet az alábbi legyen:

(a) egy fő hajóvezető, gépnélküli hajóra jogosító képesítéssel,

(b) egy fő legalább 16 éves személy, aki képesített a hajóműveletekben való közreműködésre.

19b. Fejezet

A 4. ZÓNÁBA TARTOZÓ VÍZIUTAKON KÖZLEKEDŐ VÍZIJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK

19b.01 cikk

A 4. fejezet alkalmazása

1. A 4.01 cikk 1. és 2. ponttól való eltérésként, a 4. zónába tartozó víziutakon közlekedő vízijárművek raktérnyíláson kívüli ajtóinak és nyílásainak biztonsági távolsága a következők szerint csökkenthető:

(a) a fröccsenővízmentesen és időjárásnak ellenálló módon zárható nyílások esetében 150 mm-re,

(b) a fröccsenővízmentesen és időjárásnak ellenálló módon nem zárható nyílások esetében 200 mm-re.

2. A 4.02 cikktől való eltérésként, a 4. zónába tartozó víziutakon közlekedő vízijárművek minimális szabadoldala 0 mm, ha az 1. pont szerinti biztonsági távolságot betartják.

20. Fejezet

TENGERI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

20.01 cikk

A II. rész alkalmazása

Az életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyv (SOLAS 1974/1978) szerinti, továbbá a hajók általi okozott szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyv (MARPOL 1973/1978) szerinti érvényes nemzetközi hajóokmányokkal rendelkező és belvízi utakon közlekedő tengeri hajókra a következők érvényesek:

1. az 5. fejezet,

2. a 6. fejezetből: 6.01 cikk 1. pont,

3. a 7. fejezetből: 7.01 cikk 2. pont, 7.02 cikk 1. pont, 3. pont első és harmadik bekezdés, 7.05 cikk 2. pont, 7.13 cikk azokra a tengeri hajókra, amelyek egyszemélyes radarvezetésre engedélyezettek,

4. a 8. fejezetből: 8.05 cikk 11. pont, 8.07 cikk 1. pont, 8.08 cikk,

5. a 9. fejezetből: 9.17 cikk,

6. a 10. fejezetből: 10.01 cikk és 10.02 cikk 1. pont (a)–(c) alpontjáig.

20.02 cikk

Egyéb rendelkezések alkalmazása

1. A kötelék tagjaként engedélyezett tengeri hajóra a 16. fejezet is érvényes.

2. A MARPOL 1973/1978 16. szabálya szerinti ellenőrző és felügyelő rendszerrel egyenértékűnek kell tekinteni az elzáró szerelvény 8.08 cikk 10. pont szerinti plombálását. A felügyelő és ellenőrző rendszer meglétét az olajszennyezés elleni védelemről szóló, a MARPOL 1973/1978 szerinti nemzetközi bizonyítvánnyal kell igazolni.

3. A tengeri hajókra a 22. fejezet kielégítettnek minősül, ha a stabilitás a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) érvényes határozatainak megfelel, a megfelelő stabilitási dokumentációkat az illetékes hatóság megvizsgálta és a konténerek a tengerhajózásban szokásos módon vannak rögzítve.

20.03 cikk

Minimális személyzet

1. A tengeri hajók minimális személyzetének meghatározására a 23. fejezetet kell alkalmazni.

2. Az 1. ponttól eltérően a tengeri hajók alkalmazhatnak olyan személyzeti szabályozást, amely az A. 481 (XII) IMO-határozat alapelveinek és a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezménynek (STCW 1978/1995) megfelel, azzal a kikötéssel, hogy a személyzet létszáma legalább a B üzemmódra előírt minimális személyzetnek feleljen meg, különös tekintettel a 23.10 cikk és 23.13 cikkben foglaltakra.

Ebben az esetben a személyzet tagjainak alkalmasságára és létszámára vonatkozó dokumentumokat a hajón kell tartani. Ezenkívül egy, a behajózott szakaszra érvényes hajóvezetői képesítéssel rendelkező személynek kell a hajón tartózkodnia. Legfeljebb 14 óra menetidő után, 24 óra időtartamon belül, ezt a személyt fel kell váltani egy másik, hasonló képesítéssel rendelkező személlyel.

A hajónaplóba az alábbiakat kell bejegyezni:

(a) a fenti képesítéssel rendelkező személy nevét, szolgálatának kezdetét és végét,

(b) a menet megkezdését, megszakítását, folytatását és befejezését az alábbi adatokkal: dátum, óraidő, hely és fkm.

21. Fejezet

KEDVTELÉSI CÉLÚ KISHAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

21.01 cikk

Általános rész

Kedvtelési célú kishajóra építés, felszerelés és személyzet vonatkozásában csak a 21.02. és 21.03 cikket kell alkalmazni.

21.02 cikk

A II. rész alkalmazása

1. A kedvtelési célú kishajónak az alábbi követelményeket kell kielégíteniük:

(a) a 3. fejezetből:

a 3.01 cikk, a 3.02 cikk 1. pont (a) alpont és 2. pont, a 3.03 cikk 1. pont (a) alpont és 6. pont, valamint a 3.04 cikk 1. pont,

(b) az 5. fejezet,

(c) a 6. fejezetből:

a 6.01 cikk 1. pont és a 6.08 cikk,

(d) a 7. fejezetből:

a 7.01 cikk 1. és 2. pont, a 7.02 cikk, a 7.03 cikk 1. és 2. pont, a 7.04 cikk 1. pont, a 7.05 cikk 2. pont és a 7.13 cikk, ha van egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás,

(e) a 8. fejezetből:

a 8.01 cikk 1. és 2. pont, a 8.02 cikk 1. és 2. pont, a 8.03 cikk 1. és 3. pont, a 8.04 cikk, a 8.05 cikk 1–10. pont és 13. pont, a 8.08 cikk 1., 2., 5., 7. és 10. pont, a 8.09 cikk 1. pont és a 8.10 cikk,

(f) a 9. fejezetből:

a 9.01 cikk 1. pont, megfelelően,

(g) a 10. fejezetből:

a 10.01 cikk 2., 3. és 5–14. pontja, a 10.02 cikk 1. pontjának (a)–(c) alpontja és 2. pontjának a) és e)–h) alpontja, a 10.03 cikk 1. pontjának a), b) és d) alpontja: de legalább két tűzoltókészüléknek kell lennie a fedélzeten; a 10.03 cikk 2–6. pontja, a 10.03a cikk, a 10.03b cikk, a 10.03c cikk és a 10.05 cikk;

(h) a 13. fejezet,

(i) a 14. fejezet.

2. A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet hatálya alá tartozó kedvtelési célú kishajók első szemléje és időszakos szemléi csak az alábbiakra terjednek ki:

(a) a 6.08 cikk, ha van fordulásjelző,

(b) a 7.01 cikk 2. pont, a 7.02 cikk, a 7.03 cikk 1. pont és a 7.13 cikk, ha van egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás,

(c) a 8.01 cikk 2. pont, a 8.02 cikk 1. pont, a 8.03 cikk 3. pont, a 8.05 cikk 5. pont, a 8.08 cikk 2. pont, a 8.10 cikk,

(d) a 10.01 cikk 2., 3., 6. és 14. pont, a 10.02 cikk 1. pont (b) és (c) alpont, 2. pont (a) és (e)–(h) alpont, a 10.03 cikk 1. pont (b) és (d) alpont, 2–6. pontja, a 10.05 cikk,

(e) a 13. fejezet,

(f) a 14. fejezetből:

(fa) a 14.12 cikk,

(fb) a 14.13 cikk, az átvételi próbát a cseppfolyósított gázzal működő berendezések üzembe helyezését követően a kedvtelési célú vízijárművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet követelményeinek megfelelően kell elvégezni, az átvételi jelentést a hajózási hatóságnek be kell nyújtani,

(fc) a 14.14. és 14.15 cikk; a cseppfolyósított gázzal működő berendezéseknek a kedvtelési célú vízijárművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet követelményeivel összhangban kell lenniük,

(fd) a teljes 14. fejezet, ha a cseppfolyósított gázzal működő berendezéseket a kedvtelési célú kishajó forgalomba hozatala után szerelik fel.

22. Fejezet

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ HAJÓK STABILITÁSA

22.01 cikk

Általános rendelkezések

1. A konténereket szállító hajók stabilitására vonatkozóan ennek a fejezetnek a rendelkezéseit kell alkalmazni.

A hajózási hatóság a stabilitási dokumentációt ellenőrzi vagy ellenőrizteti és a kiértékelésnek megfelelő láttamozással látja el.

2. A stabilitási dokumentációnak a hajó vezetője részére könnyen érthető tájékoztatást kell nyújtania a hajó stabilitásáról a hajó mindenkori terhelési esetére vonatkozóan.

A stabilitási dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

(a) adatokat a megengedhető stabilitási jellemzőkről, a megengedhető KG értékekről vagy a rakomány megengedhető súlypont magasságairól,

(b) adatokat azokról a terekről, amelyek vízballaszttal feltölthetők,

(c) űrlapokat a stabilitás ellenőrzéséhez,

(d) számítási példát vagy használati utasítást a hajó vezetője részére.

3. Ha egy hajón a konténerek rögzítetten vagy rögzítés nélkül is szállíthatók, akkor a stabilitás megfelelőségét mind a két esetre külön-külön meg kell vizsgálni.

4. Egy konténerrakomány csak akkor tekinthető rögzítettnek, ha az egyes konténereket vezetősínekkel vagy rögzítő elemekkel (fittingek) úgy rögzítették a hajótesthez, hogy azok szállítás közben nem mozdulhatnak el.

22.02 cikk

A stabilitás igazolásának peremfeltételei és számítási eljárás rögzítetlen konténerek szállítása esetén

1. Rögzítetlen konténerek esetében a hajó stabilitásának meghatározásához minden számítási eljárásnál az alábbi peremfeltételekből kell kiindulni:

(a) Az MG metacentrikus magasság nem lehet kisebb, mint 1 m.

(b) A fordulóban fellépő centrifugális erő, valamint a szélnyomás és a szabad folyadékfelszínek együttes hatására fellépő dőlésszög az 5°-ot nem haladhatja meg, a fedélzet széle nem merülhet víz alá.

(c) A fordulóban fellépő centrifugális erő okozta billentő nyomaték karját az alábbi összefüggésből kell kiszámítani:

ahol:

cKZ – tényező (cKZ = 0,04) [s2/m],

v – a hajó legnagyobb holtvízi sebessége [m/s],

– a terhelt hajó rendszersúlypontjának magassága az alapvonaltól [m],

T’ – a terhelt hajó merülése [m].

(d) A szélnyomásból eredő billentő nyomaték karját az alábbi összefüggésből kell kiszámítani:

ahol:

cKW – tényező (cKW = 0,025) [t/m2],

A’ – a terhelt hajó szélnek kitett felülete [m2],

D’ – a terhelt hajó vízkiszorítása [t],

lw – a szélnek kitett A’ felület középpontjának magassága az adott merülés síkjától [m],

T’ – a terhelt hajó merülése [m].

(e) A raktártérben vagy a kettősfenékben lévő eső- és maradékvíz szabad folyadékfelszínének hatásából eredő billentő nyomaték karját az alábbi összefüggésből kell kiszámítani:

 

[m],

ahol:

cKfOtényező (cKfO = 0,015) [t/m2],

b – a vizsgált tér vagy térszakasz szélessége [m],

l – a vizsgált tér vagy térszakasz hossza [m],

D’ – a terhelt hajó vízkiszorítása [t].

(f) Minden terhelési esetben az üzemanyag- és az édesvíz-készletek felét kell számításba venni.

2. A rögzítetlen konténereket szállító belvízi hajó stabilitása akkor kielégítő, ha a tényleges egyenlő vagy kisebb, mint az alábbi összefüggésből kiszámítható zul .

Ekkor zul értékét a teljes merülési tartomány különböző vízkiszorításaira ki kell számítani:

(a)

[m]

A esetében 11,5-nél kisebb értéket nem szabad behelyettesíteni (11,5 = 1/tg 5o).    

(b) zul = 1,00 [m]

Az (a) vagy a (b) összefüggésekből kapott zul kisebbik értéke a mértékadó.

Ebben az összefüggésben:

zul – a terhelt hajó legnagyobb megengedett rendszersúlypont-magassága az alapvonal felett [m],

– a metacentrum magassága az alapvonal felett [m] a 3. pont szerinti közelítő összefüggésből számítva,

F – a mindenkori szabadoldal 1/2 L-nél [m],

Z – a fordulóban fellépő centrifugális erő tényezője:

v – a hajó legnagyobb holtvízi sebessége [m/s],

Tm – a mindenkori közepes merülés [m],

hKW – az 1(d) szerinti oldalirányú szélnyomásból eredő billentőnyomaték karja [m],

hKfO – az 1(e) szerinti szabad folyadékfelszínek hatásából eredő billentőnyomatékok karjainak az összege.

3. Közelítő képlet a számításához.

Ha a hajó jellemző görbéi nem állnak rendelkezésre, akkor a 2. pont és a 22.03 cikk 2. pont szerinti számításhoz értéke az alábbi közelítő összefüggésbőlis meghatározható:

(a) ponton formájú hajóknál:

(b) egyéb hajóknál:

22.03 cikk

A stabilitás igazolásának peremfeltételei és számítási eljárás rögzített konténerek szállítása esetén

1. Rögzített konténerek esetében a hajó stabilitásának meghatározásához minden számítási eljárásnál az alábbi peremfeltételekből kell kiindulni:

(a) Az metacentrikus magasság nem lehet kisebb, mint 0,50 m.

(b) A fordulóban fellépő centrifugális erő okozta, valamint a szélnyomás és a szabad folyadékfelszínek hatásából eredő billentő nyomatékok együttes hatására a hajótest egyetlen nyílása sem merülhet víz alá.

(c) A fordulásnál fellépő centrifugális erő, valamint a szélnyomás és a szabad folyadékfelszínek hatásából eredő billentő nyomatékok karjait a 22.02 cikk 1(c)-1(e) pont szerint kell számítani.

(d) Minden terhelési esetben az üzemanyag- és az ivóvízkészletek felét kell számításba venni.

2. A rögzített konténereket szállító belvízi hajó stabilitása akkor kielégítő, ha a tényleges egyenlő vagy kisebb, mint az alábbi összefüggésből kiszámíthatózul. Ekkor zul értékét a teljes merülési tartomány különböző vízkiszorításaira ki kell számítani:

(a)

A esetében 11,5-nél kisebb értéket nem szabad behelyettesíteni (11,5 = 1/tg 5o).    

Az (a) vagy a (b) összefüggésekből kapott zul kisebbik értéke a mértékadó.

Ebben az összefüggésben az előzőkben meghatározottakon kívül:

I – a vízvonalterület 3. pont szerinti közelítő képlettel kiszámított keresztirányú másodrendű nyomatéka Tm [m]-nél [m4],

i – az alapsíkkal párhuzamos vízvonalterület keresztirányú másodrendű nyomatéka Tm + F’ magasságban [m4],

– a hajó vízkiszorítása Tm merülésnél [m3],

F’ – ideális szabadoldal F’ = H’ – Tm vagy F’ = [m], amelyek közül a kisebbik érték a mértékadó,

a – a megdőléskor először vízbe érő nyílás alsó éle és a kiegyenesedett hajó vízvonala közötti függőleges távolság [m],

b – ugyanennek a nyílásnak a távolsága a hajóközéptől [m],

H’ – ideális oldalmagasság H’ = H + [m],

q – a fedélzeti házak, a raktárnyílások, fedélzeti aknák és egyéb felépítmények térfogatának az összege, maximum a H feletti 1,0 m magasságig vagy a figyelembe vett térfogat legalsó nyílásáig. A kisebbik érték a mértékadó. Azokat a térfogatrészeket, amelyek a hajó végeinek 0,05 · L tartományába esnek, nem kell figyelembe venni [m3].

3. Közelítő képlet az I számításához:

Ha jellemző görbék nem állnak rendelkezésre, akkor a 2. pont szerinti számításhoz a vízvonalterület I keresztirányú másodrendű nyomatéka az alábbi közelítő összefüggésből számítható:

(a) ponton-alakú hajóknál:

(b) egyéb hajóknál:

22.04 cikk

Stabilitás ellenőrzési eljárás

A hajó stabilitásának elbírálásához szükséges számításokat a 22.01 cikk 2. pont szerinti stabilitási dokumentáció alapján kell elvégezni.

22a. Fejezet

KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK A 110 MÉTERNÉL HOSSZABB HAJÓKRA

22a.01 cikk

Az I. rész alkalmazása

A 110 méternél hosszabb hajók – kivéve a tengeri hajókat – építésének (új építés vagy üzemben levő jármű meghosszabbítása 110 méternél hosszabbra) megkezdése előtt, kiegészítve a 2.03 cikk 3. pontot, a tulajdonosnak vagy megbízottjának értesítenie kell azt a szemlebizottságot, amely a későbbiekben ki fogja állítani a közösségi hajóbizonyítványt. A szemlebizottság az építés során szemléket tart. A szemléktől el lehet tekinteni, ha az építés megkezdése előtt benyújtásra kerül egy elismert hajóosztályozó társaság igazolása arról, hogy az építés felügyelete alatt történik.

22a.02 cikk

A II. rész alkalmazása

A II. rész előírásain túlmenően a 110 méternél hosszabb hajókra a 22a.03-22a.05 cikk előírásait kell alkalmazni.

22a.03 cikk

Szilárdság

A hajótest szilárdságának (hossz-, keresztirányú, valamint helyi szilárdság) a 3.02 cikk 1. pont (a) alpont szerinti megfelelőségét egy elismert osztályozó társaság tanusítványával kell igazolni.

22a.04 cikk

Úszóképesség és stabilitás

1. A 2–10. pontban foglaltakat a 110 m-nél hosszabb hajókra kell alkalmazni, a személyhajók kivételével.

2. A stabilitási számítás alapvető értékeit, a hajó üres tömegét és a rendszersúlypont helyét a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) MSC.267(85) sz. határozatának I. melléklete szerint elvégzett döntéspróbával kell meghatározni.

3. A kérelmezőnek az úszóképesség-csökkenés módszerén alapuló számítással igazolnia kell, hogy a hajó úszóképessége és stabilitása elárasztás esetén megfelelő. Minden számítást szabad süllyedés és hosszirányú billenés feltételezésével kell elvégezni.

A hajó elárasztás során fennálló megfelelő úszóképességét és stabilitását a hajó legnagyobb merülési síkjának megfelelő és a rakodóterek között egyenletesen elosztott rakomány, teljes felszerelés és teli üzemanyagtartály esetére kell igazolni.

Többféle rakomány esetén a stabilitási számítást a legkedvezőtlenebb teherelrendezésre kell igazolni. A stabilitási számítást a hajón kell tartani.

E célból a kielégítő stabilitás matematikai igazolását az elárasztás három közbenső fázisára (az elárasztás kialakulásának 25, 50 és 75 %-a, valamint adott esetben a keresztirányú egyensúlyi helyzetet közvetlenül megelőző fázisra is) és az elárasztás végső fázisára kell elvégezni, a fent meghatározott terhelési körülményeknek megfelelően.

4. A sérült állapotra vonatkozóan az alábbi feltételezésekkel kell élni.

(a) Oldalsó sérülés mértéke:

hosszirányban: legalább 0,10 L,

keresztirányban: 0,59 m,

függőleges irányban: a hajófenéktől felfelé, korlátozás nélkül.

(b) A hajófenék sérülésének mértéke:

hosszirányban: legalább 0,10 L,

keresztirányban: 3,00 m,

függőleges irányban: az alapvonaltól 0,39 m hosszban felfelé, a fenékárok kivételével.

(c) A sérült területen belül minden vízhatlan válaszfalat sérültnek kell tekinteni, ami azt jelenti, hogy a térbeosztást úgy kell megválasztani, hogy a hajó még azt követően is úszóképes maradjon, hogy hosszanti irányban két vagy több egymás melletti tér elárasztásra került. A fő géptérre vonatkozóan csak az 1-rekeszállapotot (egyterest elárasztást) kell figyelembe venni, azaz a géptér záró válaszfalait sértetlennek kell tekinteni.

A hajó fenéksérülése esetén haránt irányban egymással szomszédos rekeszeket is elárasztottnak kell tekinteni.

(d) Elárasztási tényező

Minden tér esetében 95 %-os elárasztási tényezőt kell feltételezni.

Ha számítás igazolja, hogy bármely tér átlagos elárasztási tényezője 95 %-nál kisebb, akkor a számított érték alkalmazható.

A figyelembe vett értékek nem lehetnek kisebbek a következő értékeknél:

1. géptér és kiszolgáló helyiségek: 85 %,

2. raktér: 70 %,

3. kettősfenék, tüzelőanyag-tartályok, ballaszttartályok stb. attól függően, hogy funkciójuk szerint telinek vagy üresnek tekintendők a hajó legnagyobb megengedett merülésénél: 0 % vagy 95 %.

(e) Az elárasztás közbenső fázisaiban a szabad folyadékfelszín hatásának számításakor a sérült rekeszek teljes felületét kell figyelembe venni.

5. A 3. pont szerinti minden közbenső elárasztási fázisra vonatkozóan teljesülniük kell az alábbi követelményeknek:

(a) a szóban forgó közbenső fázis egyensúlyi helyzetének ? dőlésszöge nem lépheti túl a 15°-ot (5°-ot, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve);

(b) a szóban forgó közbenső fázis dőlt egyensúlyi helyzetéhez tartozó dőlésen túl a stabilizáló kar görbéje GZ pozitív szakaszának legalább 0,02 m-nek (0,03 m-nek, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve) kell lennie, mielőtt az első nem vízmentes nyílás víz alá kerül, vagy a hajó dőlése a 27°-os (15°-os, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve) ? dőlésszöget eléri;

(c) a nem vízmentes nyílások a szóban forgó közbenső fázis egyensúlyi helyzetéhez tartozó dőlésszög eléréséig nem kerülhetnek víz alá.

6. Az elárasztás végső fázisában a következő követelményeknek kell teljesülniük:

(a) a nem vízmentes nyílások (például ajtók, ablakok, bejárati nyílások) alsó szélének a sérült vízvonal felett legalább 0,10 m-rel kell lennie;

(b) az egyensúlyi helyzet ? dőlésszöge nem lépheti túl a 12°-ot (5°-ot, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve);

(c) a szóban forgó közbenső dőlt fázis egyensúlyi helyzetében a dőlésen túl a stabilizáló kar görbéje GZ pozitív szakaszának legalább 0,05 m-nek, a görbe alatti területnek pedig legalább 0,0065 m.rad-nak kell lennie, mielőtt az első nem vízmentes nyílás víz alá kerül, vagy a hajó dőlése a 27°-os (10°-os, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve) ? dőlésszöget eléri;

(d) ha a nem vízmentes nyílások az egyensúlyi helyzet elérése előtt víz alá kerülnek, akkor a sérült hajó stabilitásának számítása céljából az átjárást biztosító helyiségeket elárasztottnak kell tekinteni.

7. Ha vannak aszimmetrikus elárasztást csökkentő átfolyónyílások, akkor a következő követelményeket kell teljesíteni:

(a) az átfolyás számítását az A.266 (VIII). sz. IMO-határozat szerint kell végezni;

(b) az átfolyónyílásoknak önműködőnek kell lenniük;

(c) az átfolyónyílásokon nem lehet elzárószerkezet;

(d) a kiegyenlítődés megengedett időtartama nem lehet nagyobb 15 percnél.

8. Ha az olyan nyílásokat, amelyeken keresztül ép rekeszek további elárasztásra kerülhetnek, vízmentesen be lehet zárni, akkor az elzárószerkezetek mindkét oldalára az alábbi, jól olvasható utasítást kell elhelyezni:

»Használat után azonnal bezárandó.«

9. A 3–7. pont szerinti számításoktól el lehet tekinteni, ha a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodáshoz (a továbbiakban: ADN) mellékelt előírások 9. része szerinti sérült stabilitásra vonatkozó számítások megfelelő eredményt adnak.

10. Ha a 3. pontban foglalt követelmények teljesüléséhez szükséges, akkor a legnagyobb bemerülés síkját újból meg kell határozni.

22a.05 cikk

Járulékos követelmények

1. A 110 méternél hosszabb hajóknak:

(a) legalább két azonos teljesítményű független motorral felszerelt többcsavaros propulziós rendszerrel kell rendelkezniük, továbbá egy kormányállásból kezelhető orrsugárkormánnyal, amely üres hajónál is hatékonyan működik vagy

egycsavaros propuziós művel, továbbá egy kormányállásból kezelhető, saját energiaforrással ellátott orrsugárkormánnyal, amely üres hajónál is hatékonyan működik és működtetésével a hajó a fő hajtóberendezés működésképtelensége esetén is képes helyváltoztatásra,

(b) rendelkezniük kell a 7.06 cikk 1. pont szerinti radarhajózási rendszerrel és fordulásjelzővel,

(c) rendelkezniük kell a 8.08 cikkben előírt beépített fenékszivattyú-rendszerrel,

(d) ki kell elégíteniük a 23.09 cikk 1.1 pontban előírt követelményeket.

2. A 110 m-nél hosszabb hajók esetébenkivéve a személyhajókat – az 1. pontban foglaltakon túlmenően:

(a) baleset esetén legyen lehetséges a leválasztás a hajó középső harmadában nehéz mentőfelszerelés nélkül, miközben a hajó leválasztott részei a leválasztás után továbbra is úszóképesek maradnak,

(b) rendelkezzenek egy bizonyítvánnyal, amelyet a fedélzeten tartanak és amelyet egy elismert hajóosztályozó társaság adott ki a hajó különböző részeinek úszóképességére, trimmjére és stabilitására vonatkozóan, megjelölve azt a terhelési szintet, amely felett a két rész úszóképessége már nem biztosított,

(c) ADN-nel összhangban duplahéjazatú hajóként kerülnek megépítésre, ahol az ADN 9. részének 9.1.0.91–9.1.0.95. pontja vonatkozik a szárazáru-szállító hajókra, 9.3.2.11.7. pontja és 9.3.2.13–9.3.2.15. pontja vagy 9.3.3.11.7. pontja és 9.3.3.13–9.3.3.15. pontja a tartályhajókra;

(d) többcsavaros propulziós rendszerrel felszereltek az 1. pont (a) alpont első mondatának első fordulata értelmében.

A közösségi hajóbizonyítvány 52. pontjába be kell jegyezni, hogy az (a)–(d) alpontban foglalt valamennyi követelményt kielégítették.

3. A 110 m-nél hosszabb személyhajók esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően:

(a) elismert hajóosztályozó társaság felügyelete alatt a legmagasabb osztályban kell építeni, illetve átépíteni, amely esetben a megfelelést a hajóosztályozó társaság által kiadott bizonyítvánnyal kell igazolni, ugyanakkor a jelenlegi osztályra nincs szükség,

(b) vagy az alábbiak egyike

legalább 600 mm magas kettősfenékkel rendelkezzenek és olyan térbeosztással, amely biztosítja, hogy bármelyik két szomszédos vízmentes tér elárasztása esetén a hajó a biztonsági peremvonalnál nem merül mélyebbre, a maradó biztonsági távolság legalább100 mm

vagy

legalább 600 mm magas kettősfenékkel rendelkezzenek és olyan dupla hajótesttel, amelynél a hajó oldala és a vízmentes hosszválaszfal közötti távolság legalább 800 mm;

(c) legalább két azonos teljesítményű független motorral felszerelt többcsavaros propulziós rendszerrel rendelkezzenek, továbbá egy kormányállásból kezelhető orrsugárkormánnyal, amely hossz- és keresztirányban is működik;

(d) farhorgonyuk közvetlenül a kormányállásból ledobható.

A közösségi hajóbizonyítvány 52. pontjába be kell jegyezni, hogy az (a)–(d) alpontban foglalt valamennyi követelményt kielégítették.

22a.06 cikk

A IV. rész alkalmazása átépítés esetén

Azoknál az átépített hajóknál, amelyek hossza az átépítés után több, mint 110 méter, a 24. fejezetet a hajózási hatóság csak az Európai Bizottság ajánlásai szerint alkalmazza.

22b. Fejezet

GYORSJÁRATÚ HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KÖVETELMÉNYEK

22b.01 cikk

Általános rendelkezések

1. Gyorsjáratú hajók nem építhetők kabinos hajókként.

2. Gyorsjáratú hajók fedélzetén tilos tartani az alábbiakat:

(a) a 13.02 cikk szerinti kanócos égőfejekkel felszerelt berendezések,

(b) a 13.03 és 13.04 cikk szerinti olajkályhák,

(c) a 13.07 cikk szerinti szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések,

(d) a 14. fejezet szerinti cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések.

22b.02 cikk

Az I. rész alkalmazása

1. A 2.03 cikkben foglalt rendelkezéseken túl a gyorsjáratú hajókat a gyorsjáratú hajókra vonatkozó különleges előírásokkal rendelkező elismert hajóosztályozó társaság felügyelete alatt és vonatkozó előírásai szerint kell megépíteni. Az osztályt meg kell tartani.

2. A 2.06 cikkben foglaltaktól eltérően, az e fejezet rendelkezései értelmében kiadott közösségi bizonyítványok legfeljebb öt évig érvényesek.

22b.03 cikk

A II. rész alkalmazása

1. Eltérően a 2. ponttól és a 22b.02 cikk 2. ponttól, a 3–15. fejezetben foglaltakat az alábbi rendelkezések kivételével a gyorsjáratú hajókra is alkalmazni kell:

(a) a 3.04 cikk 6. pont (b) alpont,

(b) a 8.08 cikk 2. pont második mondata,

(c) a 11.02 cikk 4. pontjának második és harmadik mondat,

(d) a 12.02 cikk 4. pont második mondat,

(e) a 15.06 cikk 3. pont (a) alpont második mondat.

2. A 15.02 cikk 9. pontban és a 15.15 cikk 7. pontban foglaltaktól eltérően a vízmentes válaszfalak valamennyi ajtajának távműködtetettnek kell lennie.

3. A 6.02 cikk 1. pontban foglaltaktól eltérően a kormányszerkezet erőátviteli berendezésének leállása vagy meghibásodása esetén egy második, független kormánynak vagy egy kézzel működtetett hajtásnak kell késedelem nélkül működésbe lépnie.

4. A II. rész követelményein túlmenően, a gyorsjáratú hajóknak meg kell felelniük a 22b.04–22b.12 cikk követelményeinek.

22b.04 cikk

Ülések és biztonsági övek

A hajón a legnagyobb megengedett utaslétszámnak megfelelő számú ülést kell biztosítani. Az üléseket fel kell szerelni biztonsági övekkel. A biztonsági övtől el lehet tekinteni, ha behatások ellen megfelelő védelmet nyújtanak vagy ha a HSC 2000 (Gyorsjáratú hajók biztonságtechnikai szabályzata) 6. rész 4. fejezete értelmében ezeket nem követelik meg.

22b.05 cikk

Szabadoldal

A 4.02. és 4.03 cikkben foglaltaktól eltérően a szabadoldal legalább 500 mm legyen.

22b.06 cikk

Úszóképesség, stabilitás és térbeosztás

Gyorsjáratú hajók esetében az alábbiakra vonatkozó megfelelő dokumentációkat kell biztosítani:

(a) a biztonságos úszóképességi és stabilitási jellemzők, amikor a hajót a deplacement üzemmódban üzemeltetik, ép és lékesedett állapotra vonatkozóan egyaránt,

(b) a stabilitási jellemzők és a hajó biztonságát biztosító stabilizáló berendezések, amikor a hajót a dinamikus felhajtóerővel és átmeneti fázisban üzemeltetik,

(c) a nem deplacement és az átmeneti üzemmód alatti stabilitási jellemzők, amelyek megfelelőek ahhoz, hogy a hajót biztonságosan deplacement fázisba vigyék bármelyik rendszer meghibásodása esetén.

22b.07 cikk

Kormányállás

1. Elrendezés

(a) A 7.01 cikk 1. pontban foglaltaktól eltérően, a kormányállásokat úgy kell elrendezni, hogy a kormányos és a személyzet másik tagja feladatát a hajó haladása közben mindenkor el tudja látni.

(b) A kormányállást úgy kell elrendezni, hogy az (a) alpontban meghatározott személyek számára a munkahelyek elférjenek. A navigációs, kormányzási, megfigyelő, kommunikációs és egyéb fontos, működést vezérlő készülékek legyenek elég közel egymáshoz, hogy mind a kormányos, mind a személyzet egy másik tagja ülő helyzetben hozzájuthasson a szükséges információkhoz és szükség szerint kezelhesse a kezelőszerveket és a berendezéseket. Az alábbi követelmények minden esetben alkalmazandók:

(ba) a kormányos munkahelyét úgy kell elrendezni, hogy lehetséges legyen az egyszemélyes radarhajózás,

(bb) a személyzet másik tagjának is legyen saját radarképernyője (ismétlő monitor) a munkahelyén és tudnia kell közbeavatkozni munkahelyéről az információ átadása és a hajó propulziós rendszerének vezérlése érdekében.

(c) Az (a) alpontban meghatározott személyeknek képeseknek kell lenniük a (b) pontban meghatározott berendezések működtetésére minden akadályoztatás nélkül, beleértve azt is, amikor a biztonsági öveiket előírás szerint viselik.

2. Akadálymentes kilátás

(a) A 7.02 cikk 2. pontban foglaltaktól eltérően, az orr előtti akadályozott kilátás a kormányos ülő helyzetéből nem lehet nagyobb a hajó hosszánál, függetlenül a terhelési állapottól.

(b) A 7.02 cikk 3. pontban foglaltaktól eltérően, a holtterek teljes íve közvetlenül elölről, a legnagyobb szélességnél a far felé 22,5°-ra, egyik oldalon sem haladhatja meg a 20°-ot. Egyik holttér sem haladhatja meg az 5°-ot. A két holttér közötti tiszta rész nem lehet kevesebb 10°-nál.

3. Műszerek

A 22b.11 cikkben meghatározott berendezések vezérlésének és megfigyelésének műszertáblái a kormányállásban külön és egyértelműen megjelölt helyen legyenek. Ez indokolt esetben vonatkozik a kollektív mentőeszközök vízretételének vezérlésére is.

4. Világítás

Azokat a helyeket vagy készülékeket, amelyek használat közben világítanak, piros fénnyel kell megvilágítani.

5. Ablakok

A visszatükröződést kerülni kell. A napfény általi vakítás elleni eszközről gondoskodni kell.

6. Felületek burkolása

A kormányállásban a visszatükröződő felületű anyagok használatát kerülni kell.

22b.08 cikk

További felszerelések

A gyorsjáratú hajóknak rendelkezniük kell az alábbi felszereléssel:

(a) a 7.06 cikk 1. pont szerinti radarkészülék és fordulásjelző,

(b) az EN 395:1998 sz. európai szabványnak megfelelő, könnyen hozzáférhető egyéni mentőeszköz a hajón tartózkodó legnagyobb megengedett utaslétszámnak megfelelően.

22b.09 cikk

Lezárt területek

1. Általános rendelkezések

A közös használatú területeket, személyzeti lakótereket, valamint ezek felszereléseit úgy kell megtervezni, hogy bárki, aki rendeltetésszerűen használja ezeket a berendezéseket, ne szenvedhessen sérülést normál vagy vészüzemi indításkor, leállításkor, normális útközbeni műveletezés közben vagy üzemzavar esetén.

2. Kommunikáció

(a) Az utasoknak a biztonsági intézkedésekről való tájékoztatása érdekében minden személyhajót fel kell szerelni olyan hang- és fényjelző berendezésekkel, amelyeket minden fedélzeten tartózkodó hall, illetve lát.

(b) Az (a) alpontban leírt berendezéseknek a hajó vezetője számára lehetővé kell tenniük, hogy az utasok számára utasításokat adjon.

(c) Minden utas számára az ülésük közelében hozzáférhetővé kell tenni a vészhelyzeti utasításokat, beleértve a hajó valamennyi kijáratot, menekülési útvonalat, vészhelyzeti felszerelését, mentőfelszerelését feltüntető térképét és a mentőmellények használati utasítását.

22b.10 cikk

Kijáratok és menekülési útvonalak

A menekülési és az evakuálási útvonalaknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

(a) A kormányállásból könnyű, biztonságos és gyors hozzáférést kell biztosítani azokhoz a terekhez és lakóterekhez, amelyhez az utasok hozzáférhetnek.

(b) A vészkijáratokhoz vezető menekülési útvonalakat egyértelműen és letörölhetetlenül kell jelölni.

(c) Minden kijáratot megfelelően meg kell jelölni. A nyitószerkezet működésének egyértelműnek kell lennie kívülről és belülről egyaránt.

(d) A menekülési útvonalaknak és a vészkijáratoknak rendelkezniük kell megfelelő biztonsági útmutatási rendszerrel.

(e) A kijáratok mellett elegendő helyet kell biztosítani a személyzet egy tagja számára.

22b.11 cikk

Tűzoltás és tűzvédelem

1. Az utasok számára hozzáférhető folyosókat, helyiségeket, lakótereket, a konyhákat és a géptereket be kell kötni egy megfelelő tűzriasztási rendszerbe. Minden tűzesetet és annak helyét automatikusan ki kell jelezni egy olyan helyen, ahol állandóan tartózkodik személyzet.

2. A géptereket fel kell szerelni a 10.03b cikk szerinti beépített tűzoltó berendezéssel.

3. Az utasok számára hozzáférhető helyiségeket és lakótereket, valamint ezek menekülési útvonalait fel kell szerelni a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinkler-berendezésekkel. Az elhasznált víz gyors leürítését és a szabadba történő közvetlen kivezetését biztosítani kell.

22b.12 cikk

Átmeneti rendelkezések

Az érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelkező 1.01 cikk 22. pont szerinti gyorsjáratú hajóknak e fejezet alábbi rendelkezéseinek kell megfelelniük:

(a) a 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10 cikk és a 22b.11 cikk 1. pont,

amikor a hajóbizonyítványt megújítják;

(b) 2013. április 1-jéig:

a 22b.07 cikk 1., 3., 4., 5. és 6. pont,

(c) 2023. január 1-jéig:

az összes többi rendelkezés.

III. RÉSZ

SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

23. Fejezet

SZEMÉLYZET

23.01 cikk

Általános követelmények

1. Az úszólétesítményre előírt személyzetnek valamennyi üzemmódban meg kell felelnie az e fejezetben foglalt előírásoknak.

A hajó mindenkori üzemmódjára és üzemidejére előírt személyzetnek menet közben, továbbá úszómunkagépen munkavégzéskor állandóan a hajón kell tartózkodnia. Tilos az út, illetőleg az úszómunkagéppel végzett munka megkezdése az előírt személyzet nélkül.

Azok a hajók, amelyeken előre nem látott körülmények (például betegség, baleset, hatósági rendelkezés) miatt menet közben az előírt személyzet legfeljebb egy tagja nem tudja ellátni a szolgálatot, útjukat folytathatják a legközelebbi elérhető megfelelő veszteglőhelyig – személyhajók a napi végállomásig –, ha a hajón hajóvezetői/hajóskapitányi képesítéssel bíró személyen kívül az érintett szakaszra előírt személyzet még egy további tagja is rendelkezésre áll a hajón.

A hajón élő 6 éves kor alatti gyermekek felügyeletét ellátó személy nem lehet a személyzet tagja még akkor sem, ha a gyermekek biztonságának felügyelet nélküli megoldására megfelelő intézkedés történt.

2. A magyar lajstromban nyilvántartott hajókon a magyar munkavédelmi előírásokat kell alkalmazni. A nem magyar hajólajstromban szereplő hajókra vonatkozóan a lobogó szerinti állam munkavédelmi előírásait kell alkalmazni.

Várandós anyák/gyermekágyasok legalább 14 héten át nem lehetnek a személyzet tagjai. Ezt az előírást – megosztva – a szülés előtti legalább 6 hét, a szülés utáni legalább 7 hét időtartamra kell alkalmazni.

3. A 23.05., 23.06. és 23.08 cikk alkalmazásánál azokat a menet- és pihenőidőket is figyelembe kell venni, amelyeket e szabályzat területi hatályán kívül eső szakaszon teljesítenek.

23.02 cikk

A személyzet tagjai, képesítés

1. A személyzet tagja magyar lobogó alatt közlekedő hajón a hajózási képesítésekről szóló jogszabályban meghatározott képesítésű személy, továbbá a tanulómatróz, a matróz, a matróz-gépkezelő és a fedélzetmester lehet.

2. A személyzet tagjainak képesítési feltételei:

2.1. Tanulómatrózoknál:

(a) legalább 15 éves életkor és hajózási szakképző intézménnyel fennálló tanulói jogviszony vagy tanulószerződés vagy részvétel olyan jóváhagyott hajós képzésben, amely a hajózási szakképző intézmény által kiadottal egyenértékű oklevél/bizonyítvány megszerzésére készít elő (a továbbiakban: gyakornok I.) vagy

(b) legalább 16 éves életkor (gyakornok II.)

2.2. Matrózoknál:

(a) legalább 18 éves életkor és a 2.1. pont szerinti jóváhagyott képzés sikeres elvégzése vagy egy hajózási szakképző intézmény sikerrel letett záróvizsgája vagy jóváhagyott hajós képzésben tett sikeres matrózvizsga vagy

(b) legalább 19 éves életkor és a fedélzeti személyzet tagjaként teljesített legalább 3 éves hajózási idő, amiből legalább egy évet belvízi hajózásban és 2 évet belvízi hajózásban vagy tengeri, part menti vagy halászati célú hajózásban kell eltölteni, amelyből 250 tengeri hajózási nap számít egy év hajózási időnek.

2.3. Matróz-gépkezelőknél:

(a) matróz képesítés és jóváhagyott hajós képzésben tett sikeres matróz-gépkezelői vizsga vagy

(b) alapismeretek géptanból és legalább egyéves hajózási idő matrózként belvízi géphajón.

2.4. Fedélzetmesternél:

legalább egyéves hajózási idő matrózként belvízi víziúton.

2.5. Kormányosnál:

jogszabályban előírt képesítés.

2.7. Hajó vezetőjénél:

jogszabályban előírt hajóvezetői vagy hajóskapitányi képesítés.

2.8. Gépészeknél:

jogszabályban előírt gépszolgálati képesítés.

23.03 cikk

A személyzet tagjai, fizikai alkalmasság

1. A szolgálatra való fizikai alkalmasságot jogszabályban erre kijelölt orvos által a személyzet tagjaként történő első szolgálatot megelőzően kiállított egészségügyi bizonyítvánnyal kell igazolni.

2. A fizikai alkalmasság feltételei különösen:

(a) kielégítő látás és hallás,

(b) képesség 20 kg tömegű teher egyedüli felemelésére.

3. A szolgálat további időszakában jogszabályban foglalt időközönként az 1. pontban meghatározott bizonyítványt meg kell újítani.

4. Ha az illetékes hatóságnak kételyei vannak a személyzet valamely tagjának testi alkalmasságára nézve, elrendelheti az 1. és 2. pontok szerinti orvosi felülvizsgálatot. Ha a kétely megalapozottnak bizonyul, akkor a felmerült költségeket a vizsgált személy viseli.

23.04 cikk

A képesítés igazolása, szolgálati könyv

1. A személyzet minden tagjának jogszabályban előírt hajós szolgálati könyvvel kell rendelkeznie. A szolgálati könyvet az úszólétesítményen való első szolgálat felvételekor át kell adni az úszólétesítmény vezetőjének, akinek rendszeresen el kell végeznie az összes bejegyzéseket és a szolgálati viszony befejezéséig azt biztonságosan meg kell őriznie. Ezt a szolgálati könyvet a tulajdonos kívánságára mindenkor és késedelem nélkül ki kell szolgáltatni.

2. A szolgálati könyv tulajdonosának azt a kiállítás dátumától kezdve minden 12 hónapon belül legalább egyszer be kell mutatnia az illetékes hajózási hatóságnak láttamoztatás céljából.

3. Az úszólétesítményen a szolgálat ellátására jogosító képesítés meglétét bármikor kell tudni igazolni:

3.1. jogszabályban meghatározott képesítő oklevéllel, illetve bizonyítvánnyal,

3.2. fedélzetmester, matróz-gépkezelő, matróz, tanulómatróz, gyakornok I. és gyakornok II. esetében szolgálati könyvvel vagy a 3.1. pont szerinti képesítő okmánnyal.

23.05 cikk

Üzemmódok

1. Az úszólétesítményen a következő üzemmódok alkalmazhatók:

– A1: nappali hajózás 14 óra időtartamig,

– A2: félállandó hajózás 18 óra időtartamig,

– B: állandó hajózás 24 óra időtartamig,

mindenkor 24 órás időtartamon belül.

Az A1, illetve A2 üzemmódban üzemeltetett úszólétesítménynek a hajózást megszakítás nélküli 8, illetve 6 órára be kell szüntetnie, ha a hajón a 4. mellékletnek megfelelő, a hajózási hatóság által jóváhagyott típusú menetíró van és az rendeltetésszerűen működik. Ellenkező esetben az A1 üzemmódban üzemeltetett úszólétesítményen 22:00 és 06:00 óra, illetve A2 üzemmódban a 23:00 és 05:00 óra között megszakítás nélkül szüneteltetni kell a hajózást.

2. Belföldi forgalomban közlekedő személyhajón, valamint kikötőkben helyi szolgálatot teljesítő hajókon, amelynek teljes napi – hajónaplóval igazolt – menetideje nem haladja meg a 14 órát, a 22:00 és 06:00, illetve a 23:00 és 05:00 óra közötti időszakra vonatkozó korlátozást nem kell alkalmazni, azonban ez nem sértheti a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket.

Megjegyzés:

Kivételes esetben naptári hetenként legfeljebb egyszer a nappali hajózást legfeljebb 16 órás tartamra lehet meghosszabbítani, ha a hajón a hajózási hatóság által jóváhagyott típusú menetíró van és ez rendeltetésszerűen működik, továbbá ha az előírt minimális személyzetben két fő rendelkezik a hajó vezetésére jogosító képesítéssel. A 23.10 cikk táblázatának 1. és 3. fokozatában az ilyen képesítéssel rendelkezők egyike helyettesíthető egy olyan személlyel, akinek képesnek kell lennie arra, hogy a kormányzást ideiglenesen végezze és fel tud mutatni legalább kormányos képesítést vagy olyan hajós szolgálati könyvet, amely az illetékes hajózási hatóságnak egy arra vonatkozó bejegyzését tartalmazza, hogy az illető legalább 2 évet hajózott az adott víziúton matrózként vagy matróz-gépkezelőként. A 23.10 cikk táblázatának 2. fokozatában egy képesítéssel rendelkező személy helyettesítése csak akkor történhet meg, ha a személyzetet egy tanulómatrózzal egészítik ki a személyzet harmadik tagjaként.

23.06 cikk

Minimális pihenőidő

1. Az A1 üzemmódban a személyzet minden tagjának biztosítani kell egy megszakítás nélküli nyolc órás pihenőidőt a menetidőn kívül, minden esetben 24 órás időtartamon belül, amit a nyolc órás pihenőidő végétől kell számítani.

Az A2 üzemmódban a személyzet minden tagjának 24 órás időtartamonként nyolc órás pihenőidőt kell biztosítani; ebből hat órát megszakítás nélkül, menetidőn kívüli időszakban. A 24 órás időtartamot az előző hat órás pihenőidő végétől kell számítani. A személyzet fiatalkorú tagjai részére a pihenőidő megszakítás nélkül nyolc óra, amelyből hat órának a menetidőn kívüli időre kell esnie.

A B üzemmódban a személyzet minden tagjának biztosítani kell 24 órás pihenőidőt egy 48 órás időtartamon belül. E pihenőidőn belül legalább két, hat óráig tartó, megszakítás nélküli időszaknak kell lennie.

Pihenőideje alatt a személyzet tagját nem szabad igénybe venni felügyeleti szolgálatra és készenléti szolgálatra sem; a veszteglő jármű jogszabályban vagy átmeneti hatósági rendelkezésben előírt őrszolgálata és felügyelete nem minősül igénybevételnek e bekezdés értelmében.

2. Más jogszabályban vagy kollektív szerződésben a hosszabb pihenőidőre vonatkozó rendelkezések érintetlenül maradnak.

23.07 cikk

Az üzemmód változtatása

1. Az üzemmód változtatása csak a 2. pontban foglalt előírások szerint lehetséges.

2. (a) Az A1 üzemmódról csak akkor lehet az A2-re áttérni, ha

– a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

– az A2 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt olyan nyolcórás pihenőt tartottak, amelyből hat óra menetidőn kívülre esett és az A2 üzemmódra előírt kiegészítő személy(ek) a hajón van(nak).

(b) Az A2 üzemmódról csak akkor lehet az A1-re áttérni, ha

– a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

– az A1 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a megszakítás nélküli, menetidőn kívüli, nyolcórás pihenőidőt betartották.

(c) A B üzemmódról csak akkor lehet az A1 vagy A2 üzemmódra áttérni, ha

– a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

– az A1, illetve A2 üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a nyolc-, illetve hatórás, megszakítás nélküli pihenőidőt betartották.

(d) Az A1 és A2 üzemmódról csak akkor lehet a B-re átállni, ha

– a személyzet teljes cseréje megtörtént vagy

– a B üzemmódra meghatározott személyzet tagjai közvetlenül a váltás előtt a nyolc-, illetve hatórás, megszakítás nélküli, menetidőn kívüli pihenőidőt betartották és a B üzemmódra előírt kiegészítő személy(ek) a hajón van(nak).

(e) A hajó megszakítás nélkül A1 vagy A2 üzemmódban abban az esetben folytathatja az útját, ha a személyzet teljes váltása megtörtént és a személyzet közvetlenül az út előtt nyolc, illetve hat órás megszakítatlan menetidőn kívüli pihenőt tartott és igazolt.

(f) A pihenőidő igazolása az 5. melléklet szerinti okmánnyal történik vagy azon úszólétesítmény hajónaplójának másolatával, amelyen a személyzet utoljára tartózkodott.

23.08 cikk

Hajónapló, menetíró

1. Minden olyan úszólétesítményen, amelyen jogszabály hajónapló vezetését írja elő, rendelkezésre kell állnia egy, az 5. mellékletben közölt minta szerinti hajónaplónak. A hajónaplót az abban foglalt útmutató szerint kell vezetni. A hajónapló meglétéért és vezetéséért az úszólétesítmény vezetője felel. Az első hajónaplót, amelyet el kell látni az 1. sorszámmal, az úszólétesítmény nevével és annak hivatalos hajószámával az illetékes hajózási hatóság állítja ki.

A hajónapló vezetésére vonatkozó útmutató 2. pontja, amely szerint utanként egyetlen kimutatás elegendő a pihenőidők bejegyzéseire, csak a megszakítás nélküli menet (B) személyzetének tagjaira érvényes. A nappali hajózásban (A1), a fél-állandó hajózásban (A2) a személyzet minden tagja részére naponta be kell jegyezni a pihenőidő kezdetét és végét.

Az üzemmód változtatása szerint szükséges beírásokat a hajónapló új oldalára kell bevezetni.

2. Minden további hajónaplót a helyileg illetékes hajózási hatóság sorszámozhatja és adhatja ki, azonban a kiadás csak az előző hajónapló bemutatása ellenében történhet. Az előző hajónaplót kitörölhetetlenül „érvénytelen”-ként kell megjelölni és vissza kell szolgáltatni a hajó vezetőjének.

3. Az érvénytelenített hajónaplót az utolsó bejegyzést követő hat hónapon át az úszólétesítményen meg kell őrizni.

4. Az első (1. sorszámú) hajónapló kiadásakor az a hatóság, amelyik az első hajónaplót kiadja egy nyilvántartó bizonylatot állít ki, ami a kiadást hajónévvel, hivatalos hajószámmal, a hajónapló számával és a kiadás dátumával igazolja. Ezt a nyilvántartó bizonylatot a hajón kell tartani és az illetékes hatóság kérésére be kell mutatni. A hajónaplók további kiadását a 2. sorszámtól kezdve a kiállító hatóságok bevezetik a nyilvántartó bizonylatba.

5. A menetíró feljegyzéseit a feljegyzést követő hat hónapon át meg kell őrizni a hajón.

23.09 cikk

A hajó felszerelése

1. A géphajók, tolóhajók, tolt kötelékek és személyhajók esetében az 1.1. vagy 1.2. pont rendelkezéseinek való megfelelést vagy annak hiányát a hajózási hatóság bejegyzi a közösségi bizonyítvány 47. pontjába.

1.1 S1 standard

(a) A propulziós berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a menetsebesség változtatását és a hajócsavar tolóerő-irányának megfordítását a kormányállásból lehessen végrehajtani.

A menetüzemhez szükséges segédgépeknél biztosítani kell a kormányállásból való be- és kikapcsolás lehetőségét akkor is, ha ez automatikusan történik vagy ha ezek a gépek menetüzem alatt folyamatosan üzemelnek.

(b) A veszélyes tartományokban, úgymint

– a főmotorok hűtővizének hőmérsékletét,

– a főmotorok és hajtóművek kenőolajának nyomását,

– a főmotorok átkormányzó berendezése, az irányváltó vagy a hajócsavar olaj- és levegőnyomását,

– a géptéri fenék telítettségi állapotát

olyan készülékekkel kell felügyelni, amelyek működési hiba esetén a kormányállásban hang- és fényjelzést bocsátanak ki. A riasztó hangjelzések összefoglalhatók egy hangjelzést adó készülékbe. A riasztó hangjelzést vételének nyugtázását követően azonnal ki kell kapcsolni. A riasztó fényjelzést csak akkor lehet kikapcsolni, ha a hozzárendelt működési zavart elhárították.

(c) A főmotor(ok) tüzelőanyag hozzávezetésének és hűtésének automatikusan kell történnie.

(d) A kormányberendezést a legnagyobb megengedhető merülésnél is egy személynek, különösebb erőkifejtés nélkül kell tudni kezelni.

(e) A Hajózási Szabályzat szerint menetben szükséges vizuális és hangjeleket/jelzéseket a kormányállásból kell tudni leadni.

(f) Ha nincs közvetlen érintkezés a kormányállás és a hajó eleje, a hajó fara, a lakóterek, illetve a gépterek között, akkor beszédkapcsolatot kell alkalmazni. A géptérhez a beszédkapcsolat helyettesíthető egy optikai és akusztikai jeladással.

(g) Az előírt szolgálati csónakot a személyzet egy tagjának egyedül és megfelelő idő alatt kell tudni vízre tenni.

(h) Rendelkezésre kell állnia egy kormányállásból kezelhető fényszórónak.

(i) Az emelőszerkezetek hajtókarjai és hasonló forgatható kezelőrészeinek működtetése nem igényelhet 160 N-nál nagyobb erőkifejtést.

(k) A közösségi hajóbizonyítványba bejegyzett vontatócsörlő(k)nek gépi hajtásúnak kell lennie.

(l) A fenékvíz- és fedélzetmosó szivattyúknak gépesítettnek kell lennie.

(m) A fontos kezelőszerkezeteket és ellenőrző műszereket ergonómiailag helyesen kell elrendezni.

(n) A 6.01 cikk 1. pont szerint szükséges berendezéseket a kormányállásból távvezérléssel kell tudni működtetni.

(o) A hajónak rendelkeznie kell URH-rádiótelefon berendezéssel a hajó-hajó és a nautikai információs forgalmazási körökhöz.

1.2 S2 standard

(a) magányosan haladó géphajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy orrsugárkormányt, amelyet a kormányállásból lehet működtetni,

(b) mellévett alakzatban haladó géphajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy orrsugárkormányt, amelyet a kormányállásból lehet működtetni,

(c) magából a géphajóból és egy előtte levő úszólétesítményből álló tolt köteléket továbbító géphajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő csatolócsörlőkkel. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a legelső hajó fel van szerelve olyan orrsugárkormánnyal, amely a továbbító géphajó kormányállásából működtethető,

(d) tolt köteléket továbbító tolóhajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő csatolócsörlőkkel. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a legelső jármű fel van szerelve olyan orrsugárkormánnyal, amely a tolóhajó kormányállásából működtethető,

(e) személyhajók esetén:

az S1 standard, ezenkívül fel kell szerelni egy olyan orrsugárkormánnyal, amely a kormányállásból működtethető. Ez azonban nem kötelező, ha a személyhajó propulziós rendszere és kormányberendezése ugyanolyan kormányképességet biztosít.

23.10 cikk

Önjáró teherhajók minimális személyzete

Az önjáró teherhajók minimális személyzete:

Fokozat L (m)

hajóhossz

szerint

Személyzet tagjai

Személyzet tagjainak száma

A1

A2

B

üzemmódban

 

 

Hajóvezető1 .................................

1

2

2

 

 

Kormányos ...................................

-

-

-

1.

L Ł 70

Fedélzetmester...............................

-

-

-

 

 

Matróz .........................................

1

-

1

 

 

Tanulómatróz ...............................

-

-

15

 

 

Hajóvezető2 .................................

1

2

2

2.

L > 70

Kormányos ...................................

-

-

-

 

L Ł 86

Fedélzetmester..............................

1

-

-

 

 

Matróz ..........................................

-

-

2

 

 

Tanulómatróz ................................

-

14

-

 

 

Hajóvezető2 ..................................

1

2

2 vagy 2

 

 

Kormányos ...................................

1

-

1

17

3.

L > 86

Fedélzetmester...............................

-

-

-

-

 

 

Matróz ..........................................

13

1

26

1

 

 

Tanulómatróz ................................

-

1

-

-

Megjegyzés:

1. Hajóvezető „A” vagy „B” vagy hajóskapitány.

2. Hajóvezető „A” vagy hajóskapitány.

3. A matrózt két gyakornok I. helyettesítheti, akik közül legalább az egyiknek második szakmai évében kell lennie.

4. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen, őt két gyakornok helyettesítheti, akik közül legalább az egyiknek második szakmai évében kell lennie.

5. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen.

6. Az egyik matrózt legalább második évben foglalkoztatott, legalább 18 éves gyakornok helyettesítheti.

7. Legalább hajóvezető „B”.

23.11 cikk

Tolóhajók, tolt kötelékek, mellévett alakzatok és egyéb merev kötelékek minimális személyzete

A tolóhajók, tolt kötelékek, mellévett alakzatok és egyéb merev kötelékek minimális személyzete:

Kötelék

Személyzet tagjai

Személyzet tagjainak száma

A1

A2

B

üzemmódban

Tolóhajó

Hajóvezető2 ............................

1

2

2 vagy 2

+ 1 bárka1

Kormányos .............................

1

-

1

l5

1.

vagy, ha a kötelék mérete

Matróz .....................................

l2

1

24

1

L Ł 116,5 m

Tanulómatróz ..........................

-

1

-

-

B Ł 15 m

Gépész8 ...................................

-

-

-

-

Tolóhajó

Hajóvezető2 ............................

1

2

2 vagy 2

+ 2 bárka1

Kormányos ..............................

1

-

1

l5

2.

Önjáró

Matróz .....................................

1

2

2

2

teherhajó

Tanulómatróz ..........................

1

1

-

-

+ 1 bárka1

Gépész8 ...................................

-

-

1

-

Tolóhajó

Hajóvezető2 ...........................

1

2

2 vagy 2

+3 vagy 4 bárka1

Kormányos ............................

1

-

1

15

3.

Önjáró

Matróz ................................

2

2

2

2

teherhajó

Tanulómatróz .........................

-

1

13

-

+2 vagy 3 bárka1

Gépész8 ...............................

1

1

1

1

 

Hajóvezető2 ...........................

1

2

2 vagy 2

Tolóhajó

Kormányos ............................

1

-

1

15

4.

+4-nél több bárka1

Matróz ................................

3

3

3

3

 

Tanulómatróz .........................

-

1

l3

-

 

Gépész8 ...............................

1

1

1

1

Megjegyzés:

1. E cikk alkalmazásában a bárka fogalma géphajót és uszályt is jelent. A hajón szállítható bárkákra a következő egyenértékek érvényesek:

1 bárka 4 LASH-bárka 2 Likes-bárka; vagy SeaBee- (Lighter) bárka 3 Baco Liner-bárka.

2. A matrózt két gyakornok helyettesítheti, akik közül az egyik legalább második szakmai évében van.

3. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen és az egy élelmezővel vagy szakáccsal helyettesíthető.

4. E matrózok egyikét helyettesítheti egy gépész, matróz-gépkezelő vagy olyan gyakornok, aki legalább 18 éves és második szakmai évében van.

5. Legalább hajóvezető „B” képesítéssel (a vonalvizsga területi hatályától függetlenül).

6. Hajóvezető „A” vagy hajóskapitány.

7. Hajóskapitány.

8. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint

23.12 cikk

Személyhajók minimális személyzete

1. Termes személyhajók minimális személyzete:

Fokozat a

megengedhető

utaslétszám szerint

Személyzet tagjai

Személyzet tagjainak száma az

A1

A2

B

üzemmódban

 

 

Hajóvezető1 ..................................

1

2

2

 

 

Kormányos ...................................

-

-

-

 

 

Fedélzetmester ..............................

-

-

-

1.

75 főig

Matróz ..........................................

1

1

2

 

 

Tanulómatróz ................................

-

-

-

 

 

Gépész4 ........................................

-

-

-

 

 

Matróz-gépkezelő .........................

-

-

-

 

 

Hajóvezető1 ..................................

1

2

2

 

 

Kormányos ...................................

-

-

-

 

 

Fedélzetmester ..............................

-

-

-

2.

75 fő felett

Matróz ..........................................

-

-

1

 

250 főig

Tanulómatróz ................................

-

13

13

 

 

Gépész4 ........................................

-

-

-

 

 

Matróz-gépkezelő .........................

12

1

1

 

 

Hajóvezető1 ..................................

1

2

3

 

 

Kormányos ...................................

-

-

-

 

 

Fedélzetmester ..............................

1

-

-

3.

250 fő felett

Matróz ..........................................

-

1

1

 

600 főig

Kisegítő matróz ............................

-

-

-

 

 

Gépész4 ........................................

-

-

-

 

 

Matróz-gépkezelő .........................

12

1

1

 

 

Hajóvezető1 .................................

1

2

3

 

 

Kormányos ...................................

1

-

-

 

 

Fedélzetmester ..............................

-

-

-

4.

600 fő felett

Matróz .........................................

1

2

2

 

1000 főig

Kis.matróz ....................................

1

-

-

 

 

Gépész4 ........................................

-

1

1

 

 

Matróz-gépkezelő .........................

1

-

-

 

 

Hajóvezető1 ..................................

2

2

3

 

 

Kormányos ..............…………....

-

-

-

 

 

Fedélzetmester ..............................

-

-

-

5.

1000 fő felett

Matróz ..........................................

32

3

3

 

2000 főig

Tanulómatróz ................................

-

13

13

 

 

Gépész4 ........................................

1

1

1

 

 

Matróz-gépkezelő .........................

-

-

-

 

 

Hajóvezető1 .......................................

2

2

3

 

 

Kormányos ........................................

-

-

-

 

 

Fedélzetmester ...................................

-

-

-

6.

2000 fő felett

Matróz ...............................................

32

4

4

 

 

Tanulómatróz .....................................

1

-

13

 

 

Gépész4 ..............................................

1

1

1

 

 

Matróz-gépkezelő ..............................

-

-

-

 

 

Hajóvezető1 .......................................

2

2

3

 

 

Kormányos ........................................

-

-

-

 

Gőzhajók

Fedélzetmester ...................................

-

-

-

7.

1000-től

Matróz ...............................................

32

3

3

 

2000 főig

S.matróz .............................................

-

13

13

 

 

Gépész4 ..............................................

3

3

3

 

 

Matróz-gépkezelő ..............................

-

-

-

Megjegyzés:

1. Kisgéphajó-vezető „A”, vitorlás kishajó-vezető „A” hajóvezető „B”, hajóvezető „A” (vitorlásra csak „vitorlás hajó vezetésére” bejegyzéssel) vagy hajóskapitány képesítéssel.

2. Egy matróz-gépkezelő vagy egy matróz helyettesíthető két gyakornokkal, akik közül az egyik legalább 18 éves és második szakmai évében van.

3. A tanulómatróz legalább 18 éves legyen.

4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint.

2. Kabinos hajók minimális személyzete:

Fokozat

a fekhelyek

száma szerint

Személyzet tagjai

Személyzet tagjainak száma az

A1

A2

B

üzemmódban

Hajóvezető1 .......................................

1

2

3

Kormányos ........................................

-

-

-

Fedélzetmester ...................................

1

-

-

1.

50 fekhelyig

Matróz ...............................................

1

1

1

Tanulómatróz .....................................

-

-

-

Gépész4 ..............................................

-

-

-

Matróz-gépkezelő ..............................

1

1

1

Hajóvezető1 .......................................

1

2

3

Kormányos ........................................

1

-

-

50 fekhely

Fedélzetmester ...................................

-

-

-

2.

felett

Matróz ...............................................

1

1

1

100 fekhelyig

Tanulómatróz .....................................

-

-

-

Gépész4 ..............................................

-

1

1

Matróz-gépkezelő ..............................

1

-

-

Hajóvezető1 .......................................

1

2

3

Kormányos ........................................

1

-

-

Fedélzetmester ...................................

-

-

-

3.

100 fekhely

Matróz ...............................................

25

3

3

felett

Tanulómatróz .....................................

-

-

-

Gépész4 ..............................................

1

1

1

Matróz-gépkezelő ..............................

-

-

-

Megjegyzés:

1. Kisgéphajó-vezető „A”, vitorlás kishajó-vezető „A” hajóvezető „B”, hajóvezető „A” (vitorlásra csak „vitorlás hajó vezetésére” bejegyzéssel) vagy hajóskapitány képesítéssel.

4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint.

5. Egy matróz helyettesíthető két, legalább 18 éves gyakornokkal, akik közül az egyik legalább második szakmai évében legyen.

23.12.1 cikk

Személyhajók képesített biztonsági személyzetére vonatkozó előírások

Személyhajón – az átkelésében vagy révközlekedésben részt vevő személyhajók kivételével – utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként szolgálatot teljesítő következő képesítésű biztonsági személyeknek kell a hajón tartózkodnia:

(a) termes személyhajón menetben utasok szállítása közben

(aa) 250 fő utasbefogadó képességig 1 fő személyhajózási szakértő és 1 fő elsősegélynyújtó;

(ab) 250-nél magasabb utasbefogadó képesség esetén 1 fő személyhajózási szakértő és 2 fő elsősegélynyújtó;

(ac) 75 főt meg nem haladó utasbefogadó képességű hajón a személyhajózási szakértői és az elsősegélynyújtó szolgálatot összevontan egy személy is elláthatja;

(b) kabinos személyhajón menetben utasok szállítása közben

(ba) 100 db fekhelyig 1 fő személyhajózási szakértő, 1 fő elsősegélynyújtó, 2 fő légzőkészülék-kezelő;

(bb) 100-nál több fekhely esetén 1 fő személyhajózási szakértő, 2 fő elsősegélynyújtó, 2 fő légzőkészülék-kezelő;

(c) vesztegléskor – ha a hajón utasok tartózkodnak – a hajó biztonsági személyzetének összetétele az 1. a) (aa), illetve az 1. b) (ba) alpontban foglaltaknak feleljen meg úgy, hogy a személyhajózási szakértői és az elsősegélynyújtó szolgálatot egy és ugyanazon személy is elláthatja. A személyhajózási szakértői, az elsősegélynyújtó, és a légzőkészülék-kezelői szolgálatot nem láthatja el egy és ugyanazon személy.

23.13 cikk

A 23.09 cikk szerinti minimális felszereltség hiánya

Amennyiben az önjáró teherhajó, tolóhajó, tolt kötelék, mellévett alakzat, más merev kötelék vagy személyhajó nem felel meg a 23.09 cikk 1. pont szerinti felszereltségnek, a minimális személyzetet az A1 és A2 üzemmódban egy matrózzal, a B üzemmódban két matrózzal kell növelni. Amennyiben csak a 23.09 cikk 1. pont (i) és (l), illetve az (i) vagy (l) alpontok nem teljesülnek, akkor a B üzemmódban csak egy matrózzal kell növelni a személyzetet.

A 23.09 cikk 1. pont (a)–(c) pontok valamelyikének nem teljesítése esetén az A1 és A2 üzemmódban egy matrózt egy matróz-gépkezelővel, a B üzemmódban két matrózt két matróz-gépkezelővel kell helyettesíteni.

23.14 cikk

Egyéb hajók minimális személyzete

Azokra a hajókra, amelyek nem esnek a 23.10-23.12 cikkben foglalt rendelkezések alá (például vontatóhajók, uszályok, úszómunkagépek, csak belföldön közlekedő, legfeljebb 700 fő befogadóképességű személyhajók) a szemlebizottság azok méretének, építési módjának, berendezéseinek és rendeltetésének figyelembevételével állapítja meg azt a szükséges személyzetet, amelynek menetben, illetve munkavégzés közben állandóan a hajón kell tartózkodnia.

A 35 m-nél kisebb hosszúságú olyan üzemanyag-ellátó (bunkeroló) hajókra, amelyek csak rövid szakaszokon üzemeltethetők, a hajózási hatóság a 23.10 cikktől eltérő minimális személyzetet állapíthat meg.

IV. RÉSZ

24. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.01 cikk

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása a már üzemben lévő úszólétesítményekre

1. A 24.02–24.04 cikkben foglalt rendelkezések csak érvényes bizonyítvánnyal 2008. december 30-án rendelkező vagy az ebben az időpontban építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítményekre érvényesek.

2. Az 1. pontban nem rögzített úszólétesítményekre a 24.06 cikk rendelkezései vonatkoznak.

24.02 cikk

Eltérések a már üzemben levő úszólétesítményekre

1. A 24.03. és a 24.04 cikket nem érintve azokat az úszólétesítményeket, amelyek e rendelet hatálybalépésekor érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelkeznek, építés vagy átépítés alatt állnak és amelyek e szabályzat előírásainak nem felelnek meg teljes mértékben,

(a) a következő táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezésekhez kell hozzáigazítani és

(b) hozzáigazításukig azoknak az e szabályzat hatálybalépése előtt hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek kell megfelelniük.

2. Az alábbi táblázatban alkalmazott fogalmak:

– „Ú., CS. és Á.”: A rendelkezés a már üzemben levő úszólétesítményekre nem vonatkozik, kivéve, ha az érintett részeket lecserélik vagy átépítik [„Á”] vagyis a rendelkezés csak az újonnan épített úszólétesítményekre [„Ú”] és az érintett részek cseréjére vagy átalakítására vonatkozik. Amennyiben a meglevő részeket azonos technikával és gyártási móddal előállított cseredarabbal váltják fel, ez a csere az átmeneti rendelkezések tekintetében nem minősül cserének [„CS”].

– A „Hajóbizonyítvány megújítása”: Az előírást a rendelet hatálybalépését követően, a hajóbizonyítvány érvényességi idejének az e szabályzat hatálybalépését követő első meghosszabbításakor kell kielégíteni.

Cikk és pont

Tartalom

Határidő és megjegyzés

 

3. FEJEZET

 

3.03 cikk 1. pont (a) alpont

Kollíziós válaszfal helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. pont

Lakóterek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Biztonsági felszerelés

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4. pont

Lakóterek gáztömör elválasztása a gépterektől, kazánterektől és rakterektől

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5. pont második mondat

Fartéri válaszfalon lévő ajtók távvezérlése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7. pont

Hajók mellső részén nem túlnyúló horgonyok

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2041.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3.04 cikk 3. pont második mondat

Gépterekben használt szigetelőanyagok

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

3. pont harmadik és negyedik mondat

Nyitó- és zárószerkezetek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

3.04 cikk 6. pont

Gépterek kijáratai

Azokat a géptereket, amelyeket az 1.01 cikk értelmében nem tekintettek géptérnek 1995 előtt, fel kell szerelni egy második kijárattal

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

5. FEJEZET

 

5.06 cikk 1. pont első mondat

Minimális menetsebesség

Az 1996 előtt épített hajók esetén legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor

 

6. FEJEZET

 

6.01 cikk 1. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont

Tartós dőlés és környező hőmérséklet

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7. pont

Kormányszár szerkezete

Az 1996 előtt épített hajók esetében legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.02 cikk 1. pont

Külön hidraulika tartályok megléte

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Két vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.02 cikk 2. pont

Második hajtóegység egyetlen művelettel való bekapcsolása

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség biztosítása egy második hajtóegységgel/kézi kihajtással

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.03 cikk 1. pont

Egyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus hajtóegységére

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.05 cikk 1. pont

Kézi kormánykereket a gépi hajtás nem hozhatja mozgásba

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.06 cikk 1. pont

Két egymástól független vezérlő rendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

Hidraulikus tartályok szintjének és a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. pont (e) alpont

Puffer rendszer visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

6.08 cikk 1. pont

Villamos berendezésekre a 9.20 cikkben foglalt követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

7. FEJEZET

 

7.02 cikk 2. pont

Hajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.02 cikk 3. pont második mondat

Akadálymentes kilátás a kormányos szokásos látószögében

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6. pont

Minimális fényátbocsátás

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.03 cikk 7. pont

Riasztók leállítása

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor, kivéve, ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki

8. pont

Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.04 cikk 1. pont

Főgépek és a kormányberendezés vezérlése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2. pont

Főgépek vezérlése

Ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a gép közvetlenül reverzálható; Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor az egyéb gépeknél

3. pont

Kijelzés

Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9. pont harmadik mondat

Karral történő szabályozás

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9. pont negyedik mondat

Egyértelműen mutatja a tolóerő irányát

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.05 cikk 1. pont

Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai és fényforrásai

Továbbra is használhatók azok a navigációs fények, burkolatuk, tartozékaik és fényforrásaik, amelyek a 2009. 11. 30-i állapot szerint megfelelnek a navigációs fények színére és fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz való megfelelésére vonatkozó követelményeknek.

7.06 cikk 1. pont

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezéseket a közösségi bizonyítvány 2009.12.31. utáni kiadásáig vagy megújításáig, de legkésőbb 2011.12.31-ig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

 

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott fordulási szögsebességjelző készülékek

Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és 2000.01.01. előtt beszerelt fordulási szögsebességjelző készüléket a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig lehet beszerelni és használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

 

1990. 01. 01. előtt jóváhagyott hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek

A rajnai belvízi hajózáshoz használt radarberendezésekre vonatkozó minimumkövetelményeknek és tesztelési feltételeknek, valamint a rajnai belvízi hajózáshoz használt fordulási szögsebességjelző készülékekre vonatkozó minimumkövetelményeknek és tesztelési feltételeknek megfelelően 1990. 01. 01-jén vagy azután jóváhagyott hajózási radarberendezéseket és fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet beszerelni és működtetni, amennyiben rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési igazolással.

7.09 cikk

Riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.12 cikk

Emelhető kormányállások

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3-4. mondat

 

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

 

8. FEJEZET

 

8.01 cikk 3. pont

Csak belsőégésű motorok
55 °C-nál magasabb lobbanáspontú tüzelőanyag égetésére

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.02 cikk 1. pont

Motorok biztosítása véletlen indítás ellen

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4. pont

A csőcsatlakozások takarása

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5. pont

Burkolt magas nyomású üzemanyag csővezetékek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2025.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6. pont

A motor alkatrészeinek szigetelése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

8.03 cikk 2. pont

Megfigyelő rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

3. pont

Túlpörgés elleni védelem

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5. pont

Tengelykilépés szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.05 cikk 1. pont

Acéltartályok folyékony tüzelőanyagokhoz

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. pont

Tartályszelepek automatikus zárása

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

3. pont

Nem lehet tüzelőanyagtartály a kollíziós válaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4. pont

Nem lehet tüzelőanyagtartály vagy annak szerelvénye közvetlenül a motorok vagy kipufogócsövek felett

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

Addig megfelelő berendezéssel biztosítani kell a tüzelőanyagok biztonságos elvezetését

6. pont harmadiktól az ötödik mondatig

Légző- és csatlakozócsövek felszerelése és méretezése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7. pont

Még a védett terek lezárásakor is a fedélzetről működtetető gyorselzáró szelep a tartályon

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9. pont második mondat

Szondázó berendezés olvashatósága a teljes töltési szintig

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

13. pont

Töltési szintjelző nemcsak a főgéphez, hanem a hajó biztonságos működéséhez szükséges segédgépekhez is

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.06 cikk

Kenőolaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.07 cikk

Az erőátviteli rendszerben, a vezérlő- és indítórendszerben, valamint a fűtőrendszerben olaj tárolására szolgáló tartályok, csövek és tartozékok

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.08 cikk 8. pont

Egyszerű elzáró szerkezet nem elegendő a ballasztterek és a ballaszt szállítására alkalmas rakterek ürítő csöveinek összekapcsolására

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9. pont

Raktéri fenékárkok szondázási eszközei

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.09 cikk 2. pont

Olajos víz és a fáradtolaj gyűjtésére szolgáló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8.10 cikk 3. pont

65 dB(A) kibocsátási határérték álló helyzetben lévő hajóknál

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8a.02 cikk 2. és 3. pontja

8a. FEJEZET
A követelményeknek való megfelelés / kipufogógáz-kibocsátási határértékek

Az előírások nem terjednek ki:
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a cseremotorokra, amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan úszólétesítménybe, amelyek 2002.01.01-jén üzemben voltak.
Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között építettek be úszólétesítménybe, a kipufogógáz-kibocsátási határértékekre a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet] 14. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található gépekbe, a kipufogógáz-kibocsátási határértékekre a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 15. számú mellékletében megadott értékek vonatkoznak.
A követelmények:
-az 560 kW-nál nagyobb teljesítményű főgépre és segédgépekre vonatkozó
V kategóriára, továbbá
- a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletben megadott segédmotorokra vonatkozó D, E, F, G, H, I, J, K kategóriára azonos módon vonatkoznak

 

9. FEJEZET

 

9.01 cikk 1. pont második mondat

Vonatkozó dokumentumok benyújtása a hajózási hatósághoz

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. pont (b) alpontja

A fő-, vészüzemi és elosztó kapcsolótábla kapcsolási rajzait a fedélzeten kell tartani

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont

Belső környezeti és fedélzeti hőmérsékletek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.02 cikk 1–3. pont

Áramellátó rendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.05 cikk 4. pont

Földelő kábelek keresztmetszete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.11 cikk 4. pont

Hatékony szellőztetés, ha az akkumulátorok zárt térben, szekrényben vagy dobozban vannak

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

9.12 cikk

Kapcsoló berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont (b) alpont

Fény- és hangjelzés adására képes földelésérzékelő készülék

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.13 cikk

Vészhelyzeti áramkör-megszakítók

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.14 cikk 3. pont második mondat

Egyfázisú kapcsolók tiltása mosodákban, fürdőszobákban, mosóhelyiségekben és egyéb nedves helyiségekben

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.15 cikk 2. pont

Kábelenként 1,5 mm2 minimális keresztmetszet

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10. pont

Emelhető kormányállásba bekötött kábelek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.16 cikk 3. pont második mondat

Második áramkör

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.19 cikk

Gépi berendezések riasztó- és biztonsági rendszerei

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.20 cikk

Villamos berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9.21 cikk

Elektromágneses kompabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

10. FEJEZET

 

10.01 cikk

Horgonyberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10.02 cikk 1. pont (e) alpont

Acélból vagy egyéb ellenálló, nem gyúlékony anyagból készült, legalább 10 liter űrtartalmú tartályok

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány megújításakor

2. pont (a) alpont

Kikötő- és egyéb kötelek bizonylata

Az első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb 2008.01.01. Második és harmadik kötél: 2013.01.01.

10.03 cikk 1. pont

Európai szabvány

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

2. pont

A, B és C tűzveszélyességi osztálynak való megfelelőség

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

4. pont

A CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonya

Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.

10.03a cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a lakóterekben, kormányállásokban és utasterekben

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10.03b cikk

Beépített tűzoltó rendszerek a gépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben

1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1976. április 1-jén hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

2. Az 1992. április 1. és 1994. december 31. között felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság által az 1994. december 31-én hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjára vonatkozóan 1992. április 1. és 1994. december 31. között elfogadott ajánlásai a közösségi bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig érvényben maradnak.

4. A 10.03b cikk 2. pontja csak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig alkalmazandó, ha az említett berendezéseket olyan hajókra szerelték fel, amelyek gerincfektetése 1992. október 1. előtt történt.

10.04 cikk

Európai szabványok alkalmazása a szolgálati csónakokra

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10.05 cikk 2. pont

Felfújható mentőmellények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
A 2003.09.30-án a hajón levő mentőmellények használhatók a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig

 

11. FEJEZET

 

11.02 cikk 4. pont

A fedélzetek külső széleinek és a munkaterületek felszerelései

A nyíláskeretek magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.04 cikk 1. pont

2. pont

Az oldalfedélzet teljes szélessége

Oldalsó védőkorlátok az 55 méternél rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező hajókon

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor a 7,30 méternél szélesebb vízi járműveknél

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

A 11.04 cikk rendelkezése az 1994. 12. 31. után vízre bocsátott és az üzemben levő hajókra vonatkozik az alábbi előírással:
A 11.04 cikk követelményeinek meg kell felelni a teljes raktér felújításakor.
Ha az oldalfedélzet teljes szélességének módosítása érinti az oldalfedélzetek teljes hosszát,
a) a 11.04 cikket be kell tartani, ha az oldalfedélzet teljes szélességét 0,90 m magasságúra módosítják, vagy, ha az e magasság feletti teljes szélességet csökkentik;
b) az átalakítás előtt az oldalfedélzet teljes szélességének 0,90 m-es magassága, vagy az e magasság feletti teljes szélesség nem lehet kisebb, mint a 11.04 cikkben megjelölt értékek.

 

11.05 cikk 1. pont

Munkahelyek megközelítése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. és 3. pont

Ajtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a padlószinttől való különbség 0,50 m-nél nagyobb

A közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

4. pont

Folyamatosan személyzettel ellátott munkaterületek lépcsői

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.06 cikk 2. pont

Kijáratok és vészkijáratok

Ú.CS.A, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.07 cikk 1. pont második mondat

Létrák, lépcsők és hasonló eszközök

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. és 3. pont

 

A közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

11.10 cikk

Nyílásfedelek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.11 cikk

Csörlők

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.12 cikk 2., 4., 5. és 9. pont

Gyártói tábla, védőberendezések, hajón tartandó bizonyítványok

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11.13 cikk

Gyúlékony folyadékok tárolása

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

 

12. FEJEZET

 

12.01 cikk 1. pont

A szokásosan a fedélzeten tartózkodó személyek lakótere

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

12.02 cikk 3. pont

Padlók helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4. pont

Nappali és hálóhelyiségek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6. pont

Lakóterek belmagassága

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8. pont

Közös használatú nappali helyiségek szabad padlófelülete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9. pont

A helyiségek légtere

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10. pont

Az egy személyre jutó légtér mértéke

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

11. pont

Az ajtók mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

12. pont (a) és (b) alpont

Lépcsők helyzete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

13. pont

Veszélyes gázokat vagy folyadékokat szállító csövek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

12.03 cikk

Szanitér berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

12.04 cikk

Konyhák

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

12.05 cikk

Ivóvíz

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31-én

12.06 cikk

Fűtés és szellőzés

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

12.07 cikk 1. pont második mondat

Egyéb lakótéri berendezések

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

14a. fejezet

 

14a.02 cikk 2. pont (a) és (b) alpont táblázatai, valamint 5. pont

Határértékek/ellenőrzési értékek és típusjóváhagyások

Ú.CS.Á.,

a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek kétszeresénél;

b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni feladatát;

c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van érvényben, amely a személyhajó fedélzetén működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit figyelembe véve az adott célra alkalmasnak tekinthető.

 

15. FEJEZET

 

15.01 cikk 1. pont (c) alpontja

A 8.08 cikk 2. pont második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.01 cikk 1. pont (d) alpontja

50 V névleges feszültséget meghaladó feszültség esetén a 9.14 cikk 3. pont második mondata nem alkalmazandó

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. pont (c) alpont

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések tilalma a 13.07 cikk értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor
A rendelkezés nem vonatkozik szilárd tüzelőanyaggal üzemelő gépekkel rendelkező vízijárművekre (gőzgépekre)

(e) alpont

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tilalma a 14. fejezet értelmében

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15 cikk 9. pontjának megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik.

15.02 cikk 2. pont

Vízmentes válaszfalak száma és elhelyezkedése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5. pont második mondat

Biztonsági peremvonal, ha nincs vízmentes fedélzet

1996. 01.01. előtt vízre bocsátott hajók esetében a követelmény Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10. pont (c) alpont

A zárási folyamat időtartama

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

12. pont

Optikai figyelmeztető jelzőberendezés

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

15. pont

A kettősfenék vagy az oldaljáró alatti tér minimális magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.03 cikk 1–6. pont

Ép hajó stabilitása

Ú.CS.Á., és, ha a maximális utaslétszámot emelik, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7. és 8. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

A hajófenék sérülésének függőleges kiterjedése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon és a hajófenéktől számított legfeljebb 0,60 m-en vízmentes fedélzettel rendelkező hajók vonatkozásában, amelyek 2005.12.31. előtt közösségi bizonyítványt vagy egyéb a műszaki követelményeknek való megfelelést tanúsító okmányt szereztek.

 

2-rekeszes állapot

Ú.CS.Á.

10-13. pont

Lékesedési stabilitás

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.05 cikk 2. pont
(a) alpont

Az az utaslétszám, amelyre a 15.06 cikk 8. pontja szerinti evakuálási terület megléte igazolt

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(b) alpont

A 15.03 cikk szerinti stabilitási számításnál figyelembe vett utaslétszám

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.06 cikk 1. pont (a) alpont

Utasterek a válaszfalfedélzet alatt és a farválaszfal előtt

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.06 cikk 1. pont (b) alpont

Zárt terek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

15.06 cikk 3. pont
(c) alpont első mondat

Kijáratok teljes magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

második mondat

Utaskabinok és egyéb kisebb helyiségek ajtajainak teljes szélessége

0,7 m-es méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

15.06 cikk 3. pont
(f) alpont első mondat

Vészkijáratok mérete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.06 cikk 3. pont
(g) alpont

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló helyiségek kijáratai

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4. pont (d) alpont

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló ajtók

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5. pont

Összekötő folyosókra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6. pont (b) alpont

Az evakuálási területekre vezető menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(c) alpont

A géptereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

A hajó konyháin keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(d) alpont

A menekülési útvonalak mentén nem lehetnek lépcsőfokok, létrák vagy hasonlók

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7. pont

Megfelelő biztonsági útmutatórendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8. pont

Gyülekezési helyekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

9. pont

Utasterekben levő lépcsőkre és fordulóikra vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

10. pont (a) alpont első mondat

EN 711:1995 sz. európai szabvány szerinti védőkorlátok

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

második mondat

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló fedélzeteken lévő habvédek és korlátok magassága

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.06 cikk 10. pont (b) alpont második mondat

Általában mozgásukban korlátozott személyek be- és kiszállítására szolgáló nyílások teljes szélessége

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

13. pont

Mozgásukban korlátozott személyek használatra szolgáló közlekedési területek és azok falai

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

14. pont első mondat

Közlekedési területeken lévő üvegajtók és üvegfalak, valamint az ablaktáblák szerkezete

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15. pont

A felépítményen belüli, teljesen vagy részben panorámaablakokból álló zárt terekre vonatkozó követelmények.

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

Zárt terekre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

16. pont

Ivóvízrendszerek a 12.05 cikk szerint

Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31.

17. pont második mondat

Mozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló WC-kre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

18. pont

Nyitható ablak nélküli kabinok szellőztetőrendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

19. pont

A 15.06 cikk követelményei a személyzet vagy a segédszemélyzet lakótereire vonatkozóan

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.07 cikk

Propulziós berendezésre vonatkozó követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

15.08 cikk 2. pont

Utasterekben levő hangszórókra vonatkozó követelmények

40 m LWL-nél rövidebb vagy legfeljebb 75 utas szállítására alkalmas személyhajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

3. pont

A riasztórendszerre vonatkozó követelmények

Egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes

4. pont

A fenékvíz szintjét jelző riasztó minden vízmentes térben

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5. pont

Két gépi hajtású fenékvízszivattyú

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6. pont

Beépített fenékvíz-rendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor

8. pont

A fedélzet alatti terek CO2 védőrendszerének szellőző rendszere

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy megújításakor</