nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
a hajózási képesítésekről
2014-05-06
2015-05-15
18
Jogszabály

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Vkt. 26. §-ának (1) bekezdésére is – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a)1 Magyarország területén közlekedő úszólétesítményre és személyzetére, a hajózási képesítő vizsgákra felkészítő tanfolyamokra és képzőszervekre, valamint

b) az ország határain kívül, a magyar hatóság által kiadott hajózási képesítéssel rendelkező személyre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a csónakok, a nem gépi hajtású vízi sporteszközök, valamint a kizárólag tengeri halászati tevékenységet végző tengeri hajók vezetőire, illetve személyzetére,

b) a honvédelmi célú hajózási tevékenységet végző úszólétesítmények vezetőire és személyzetére.

(3) Az ország területén nem magyar lobogó alatt, illetve az ország határain kívül magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmények vezetőire és személyzetére a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában

a)2

b)3 képesítő okmány: olyan okirat, amelyet az arra illetékes hajózási hatóság oklevél, bizonyítvány, igazolvány, vizsga alapján adott ki, illetve ismert el, és amely a tulajdonosát feljogosítja arra, hogy az abban megnevezett képesítésének megfelelő tevékenységet lásson el;

c) partmenti út: a parttól a parti állam által megállapított távolságon belüli vízterületen megtehető út;

d) teljesítmény: kilowattban (a továbbiakban: kW) kifejezett főgépteljesítmény, amely a lajstromozási bizonyítványban vagy egyéb hajóokmányban szerepel;

e) bruttó űrtartalom (a továbbiakban: BT): a hajó teljes nagyságának megfelelő, a hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezmény4 alapján megállapított űrtartalom, amely a hajó lajstromozási bizonyítványában szerepel;

f) rádiószabályzat: a Nemzetközi Távközlési Egyezmény5 mellékletét képező Nemzetközi Rádiószabályzat és annak kiegészítései, illetve módosításai;

g) jóváhagyott gyakorlat és képzés: a hajózási hatóság által elismert vagy engedélyezett gyakorlat, képzés;

h) fedélzeti tiszt: a fedélzeti szolgálati ágazat képesített tisztje; a legmagasabb fedélzeti tiszti képesítéssel rendelkező személy jogosult a hajóparancsnokot – annak alkalmatlanná válása esetén – helyettesíteni;

i) gépüzemvezető: a hajó gépi berendezéseiért és azok üzemeltetéséért felelős vezető;

j) géptiszt: a gépüzemi szolgálati ágazat képesített tisztje;

k) tengeri őrszolgálat tagja: a navigációs, illetve a géptéri őrszolgálatban részt vevő képesített személy;

l)6 vonalvizsga: a víziút vonalvizsga bizonyítványban megjelölt szakaszának ismeretéből tett, a 2. számú mellékletében előírt szintű vizsga;

m) úszólétesítmény vezetése: az úszólétesítmény irányítása, berendezéseinek vezérlése és kormányzása; nem tekinthető az úszólétesítmény vezetésének a rendeletben előírt képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt végzett gyakorlatszerzés;

n)7 szolgálati hajó: az a hajó, amely vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik. A szolgálati hajó nagyhajó és kishajó lehet;

o) STCW Egyezmény: a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló – 1995-ben módosított – 1978. évi nemzetközi egyezmény;8

p)9 STCW Szabályzat: az STCW Egyezmény végrehajtására vonatkozó szabályzat,

r)10 harmadik állam: olyan állam, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak;

s)11 utas: a vízijárművön a személyzeten kívül szállított bármely személy;

t)12 Ügynökség: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendeletében meghatározott szervezet;

u)13 EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

v)14 harmadik állam: az u) pontban meghatározott államtól eltérő állam;

w)15 a Duna és vízrendszere: a Duna főága, a Duna Magyarország területén lévő mellékágai és mellékfolyói, valamint a nemzetközi forgalom számára megnyitott külföldi mellékágai, továbbá Magyarország területén lévő, külön jogszabályban víziúttá nyilvánított egyéb felszíni vizek;

x)16 tengeri szakasz: 1. hajózási zónába sorolt, nemzetközi szerződéssel vagy a parti állam jogszabályával tengerinek nyilvánított folyamszakasz és a torkolathoz csatlakozó tengeri hajózási körzet;

y)17 elsősegélynyújtó: belvízi személyhajó személyzetének az Országos Képzési Jegyzékben nem szereplő képzés keretében laikus elsősegélynyújtásra kiképzett tagja.

z)18 GMDSS körzet: a globális tengeri biztonsági és vészhelyzetjelző rendszer területei:

za) A1 körzet: a tengerparttól 30 tengeri mérföld távolságig,

zb) A1–A4 körzet: az A1 körzeten túli területek a pólusokig.

Hajózási képesítés, a képesítés megszerzésének feltételei

3. § (1) Úszólétesítmény vezetéséhez, valamint azon fedélzeti, gépüzemi szolgálati vagy segédszolgálati feladat ellátásához az e rendeletben meghatározott hajózási képesítés (a továbbiakban: képesítés) szükséges.

(2)19 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, úszólétesítmény önálló vezetésére, valamint gépüzemének vezetésére jogosító képesítés megszerzésének előfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, továbbá a betöltött 18. életév.

(3) A képesítési előírásokat, valamint a képzésnek és a képesítések megszerzésének feltételeit, továbbá a képesítővizsgák tantárgyait az 1–4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képesítések helyettesíthetőségének szabályait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5)20 A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni. A vizsgák részletes szabályait és feltételeit, valamint a vizsgabizottság működési rendjét a 7. számú mellékletben foglalt vizsgaszabályzat állapítja meg. A hajózási hatóság e rendelet keretein belül meghatározza a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó előírások alapján a számonkérhető ismeretanyagot, a vizsgafeladatokat és a vizsgatárgyak számonkérésének módját.

(6)21 A belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések megszerzéséhez érvényes hajós szolgálati könyvvel, a tengeri hivatásos képesítések megszerzéséhez érvényes tengerész szolgálati könyvvel kell rendelkezni.

Képzés és felkészülés hajózási képesítő vizsgára

4. §22 (1)23 A vizsgára történő felkészülés szervezett képzés keretében vagy – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyénileg történhet. Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzésére irányuló vizsgára való felkészülés 2009. január 1-jétől csak jóváhagyott képzés keretében történhet. Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.

(2) A vizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság az 1. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(3) A jóváhagyott hivatásos tengerész képzések dokumentumait a hajózási hatóság a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére megküldi, amely az STCW Egyezmény vonatkozó előírásai alapján ellenőrzi és minőségbiztosítási akkreditálásra bocsátja.

(4) A minisztérium a (3) bekezdésben foglalt ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést követő hat hónapon belül jelentésben tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(5) A szervezett képzést a hajózási hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzésről a képzési naplóba bejegyzést kell tenni. Ha az ellenőrzés során a hajózási hatóság az előírt feltételek hiányát állapítja meg, a képzés jóváhagyását visszavonja.

(6)24 A jóváhagyott képzéseket a hajózási hatóság tartja nyilván, és a nyilvántartásról a honlapján tájékoztatót tesz közzé.

(7) Hivatásos tengerész és tengeri kedvtelési célú képesítés megszerzésére irányuló felkészülés csak jóváhagyott képzés keretében történhet.

A vizsgára bocsátás feltételei

5. § (1)25 A hatósági vizsgára bocsátást a 6. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottságot megbízó hajózási hatóságtól írásban kell kérni. A kérelemhez csatolni kell:

a)26 a képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolást,

b)27 a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot,

c) a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott, a 2–4. számú mellékletben előírt egyéb okmányokat,

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy úszni tud,

e) belvízi és tengeri hivatásos tiszti, valamint belvízi hajóvezetői, úszómunkagép-vezetői és hivatásos kishajóvezetői képesítés megszerzéséhez a büntetlen előéletet igazoló okiratot,

f)28 2 darab színes igazolványképet papír alapú bizonyítvány kiállítása esetén.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt alkalmasságot a jelölt a hajós szolgálati könyv, illetve a tengerész szolgálati könyv érvényes bejegyzésével is igazolhatja, a d) pontjában előírt nyilatkozatot pedig az érvényes hajós, illetve tengerész szolgálati könyv pótolja.

(3) A vizsga díjköteles. A díjakat külön jogszabály állapítja meg.

(4)29 Belvízi hajózási képesítések esetén a vizsgák feltételeként meghatározott gyakorlati időként az indulási és érkezési kikötő között úton lévő hajón szolgálatban töltött – hajós szolgálati könyvben igazolt – időtartamot kell figyelembe venni oly módon, hogy

a) 12 hónap gyakorlat 180 nap gyakorlati idővel teljesíthető,

b) belvízi hajózásban 365 egymást követő napon belül legfeljebb 180 nap gyakorlati idő vehető figyelembe,

c) a tengeri, partmenti vagy halászhajózásban 250 nap gyakorlati idő számítható 12 hónap gyakorlati időnek,

d) a hajó karbantartási, telelési és várakozási ideje 60 nap időtartamig szolgálatban töltött időnek számít,

e) úszómunkagép-vezető vizsgánál a gyakorlati időbe be kell számítani az úszómunkagép munkavégzési és a munkaterületre beállási és kiállási, valamint az úszómunkagép különböző módjai közti átállási és javítási időszakának tartamát.

(5)30 Az 1994. június 1-jét követően szerzett belvízi vagy tengeri hajózási gyakorlatot a hajós szolgálati könyvvel, tengerész szolgálati könyvvel vagy azok kivonataival kell igazolni. A hajós szolgálati könyvben és a tengerész szolgálati könyvben a hivatásos és a szolgálati célú gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hajózási hatóság hitelesítette.

(6)31 A belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői elméleti vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév.

(7)32 A vizsgát a vizsgára való jelentkezés benyújtásától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni.

(8)33 Az iskolarendszerű hajózási szakképzés tanulója a hajózási hatóságtól előrehozott hatósági részvizsgára bocsátását kérheti.

Vizsgabizottság

6. § (1)34 A hatósági vizsgát a hajózási hatóság által kijelölt tagokból álló vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2)35 A vizsgabizottság tagja (a továbbiakban: vizsgabiztos) az lehet, akit a hajózási hatóság a Vizsgabiztosok Névjegyzékébe felvett. A Vizsgabiztosok Névjegyzékében meg kell jelölni azokat a vizsgatárgyakat és képesítéseket, amelyek vizsgáira a Vizsgabiztosok Névjegyzékében szereplő vizsgabiztos kijelölhető. Képző szervnél történő (nem hatósági) vizsga esetén a képzés jóváhagyásáról szóló határozatban foglalt oktatók lehetnek a vizsgabizottság tagjai.

(3) A Vizsgabiztosok Névjegyzékébe az vehető fel,

a)36 akinek a vizsgatárgyra vonatkozóan a megszerezhető legmagasabb képesítése, illetve végzettsége van,

b)37 akinek a vizsgatárgy ismeretkörét magában foglaló legalább kétéves jóváhagyott képzésben szerzett oktatói vagy hajózási – illetve rádiótávközlési tárgyaknál hírközlési – hatósági gyakorlata van és

c) aki büntetlen előéletű,

d)38 akinek gyakorlati vizsga esetén az adott úszólétesítmény vezetésére – illetve rádiótávközlési tárgyaknál rádióberendezés kezelésére – érvényes képesítése és megfelelő gyakorlati tapasztalata van, illetve

e) aki szimulátor berendezés igénybevétele mellett lefolytatott vizsgáztatáshoz a szükséges szimulátortípusra gyakorlati tapasztalattal és oktatói képesítéssel rendelkezik.

(4)39 A Vizsgabiztosok Névjegyzékét – és a Névjegyzékben történő változtatásokat – a hajózási hatóság a honlapján közzéteszi.

Vizsga

7. § (1) Ha a vizsga elméleti és gyakorlati ismeretek tanúsításához kötött, a gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti vizsgán megfelelt.

(2) A vízijármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

(3)40 Az a jelölt, akinek a vizsgáját a vizsgabizottság valamely tantárgyból eredménytelennek minősíti, e tantárgyból javítóvizsgát tehet.

(4)41

(5) Javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető.

(6)42

(7)43 A hatósági képesítő gyakorlati vizsgára, a vizsgaszabályzatban meghatározott típusú úszólétesítményt a vizsgázó vagy jóváhagyott képzés esetén a képző szerv biztosítja. A hajózási hatóság olyan úszólétesítményt fogad el, amely az adott vízterületen hajózásra alkalmas. A vizsga céljára igénybe vett úszólétesítmény a hajózási hatóság képviselőjének jelenlétében hatósági jelzést visel és az úszólétesítményre a hajózási hatósági hajókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Képesítő okmány

8. § (1)44 Az eredményes vizsga alapján a hajózási hatóság a megszerzett képesítést nyilvántartásba veszi és kérelemre, a nyilvántartásában szereplő képesítés igazolására képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmányok felsorolását az 1. számú melléklet, tartalmi elemeit a 6. számú melléklet határozza meg. A tengerész képesítéseket a hajózási hatóság az STCW Egyezményben meghatározott követelmények szerint adja ki.

(2)45 Az úszólétesítményen szolgálatot teljesítő személynek, továbbá a kedvtelési célú hajó vezetőjének a képesítő okmányát magánál kell tartania. A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány igénylésekor a hajózási hatóság által a kérelmező számára kiadott és hitelesített adatlap Magyarország területén a kiállításától számított 60 napig helyettesíti a kérelmezett képesítő okmányt.

(3) A hajózási hatóság a kiadott, valamint az elismert képesítő okmányokat nyilvántartja, és abba a felügyeleti és ellenőrzési joggal bíró hajózási hatóságon kívül csak az érintett személy tekinthet bele.

(4)46 A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány a kiállításától számított tíz évig érvényes az egészségi alkalmasság hajózási hatóságnál történő igazolása esetén.

A képesítő okmányok elismerése47

9. §48 (1)49 EGT államban szerzett hajózási képesítés a magyar víziúton és magyar lobogó alatt közlekedő hajón külön eljárás nélkül a képesítésben foglalt szolgálat ellátására jogosít, ha – vonalvizsgához kötött képesítés esetén – annak tulajdonosa az adott víziútszakaszra érvényes vonalvizsgával rendelkezik.

(2)50 Harmadik államban szerzett képesítés elismerése nemzetközi szerződés, külön jogszabály vagy viszonosság, illetve az e rendeletben foglalt rendelkezések alapján történik.

(2a)51 Kedvtelési céllal a magyar víziúton vagy magyar lobogó alatt közlekedő kishajó vezetéséhez az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatában foglaltaknak megfelelően kibocsátott nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az abban foglalt korlátozások figyelembevételével fogadható el.

(3)52 Az elismerési eljárás során a külföldi képesítés jogi hatályát Magyarországon megszerzett képesítés jogi hatályával azonosnak a hazai képesítő okmány kiállítására illetékes hajózási hatóság nyilvánítja (ismeri el).

(4)53 A honosítási eljárás során a külföldi képesítés hatályát az általa kiállított képesítő okmány jogi hatályával azonosnak a hazai képesítő okmány kiállítására illetékes hajózási hatóság nyilvánítja, és a kérelmező részére magyar képesítő okmányt állít ki (honosítja).

(5)54 Harmadik államban szerzett tengerész képesítés akkor honosítható, ha azt olyan államban állították ki, amelynek az STCW Egyezmény szerinti képzési és képesítési rendszerét a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) akkreditálta, és harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmány érvényesítésére irányuló hatósági szándék esetén a hajózási hatóság kezdeményezésére a minisztérium megfelelő indoklással ellátott kérelmet nyújt be az Európai Bizottsághoz.

(6)55 Az elismerés visszavonását kezdeményező hajózási hatóság a képesítő okmányok érvényesítését mindaddig szünetelteti, amíg az Európai Bizottság döntéséről hivatalos tájékoztatás útján nem értesül. Abban az esetben, ha harmadik állam által kiállított képesítő okmányok elismerését illetően beadott kérelemre, a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül az Európai Bizottság nem hoz határozatot, akkor a hajózási hatóság a harmadik állam által kiállított képesítő okmányok érvényesítését mindaddig szüneteltetheti, amíg az Európai Bizottság határozatot nem hoz.

(7)56 A hajózási hatóság az 1. számú melléklet II. fejezetének 4. és 5. pontjában foglaltak megtartása mellett érvényesítheti az Európai Bizottság által elismert harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmányokat.

(8)57 A hajózási hatóság érvényesítheti azon harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmányt, amelyre vonatkozóan a közösségi elismerés közzétételére az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 2005. június 13-át megelőzően sor került, kivéve, ha az Európai Bizottság az elismerést időközben visszavonta.

(9)58 A hajózási hatóság az érvényesítési tevékenységét az Európai Bizottság által készített és naprakészen tartott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett jegyzékre figyelemmel végzi.

(10)59 Harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmány érvényesítését az STCW Egyezmény VI. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint kell végezni.

(11)60 Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban kiállított ADN, illetve ADNR Szabályzat szerint kiállított veszélyes áru szállítási szakértő képesítéseket a bizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejártáig az abban megjelölt hajótípusokra, szállítási módra és áruosztályokra a hajózási hatóság külön eljárás nélkül ismeri el.

(11)61 A parancsnoki hídon, a hajón belül, a hajók között folytatott, valamint a hajó és part viszonylatú kommunikáció angol nyelven történő végrehajtása feltételeinek megteremtése érdekében, a harmadik országban szerzett tengerész képesítő okmány érvényesítéséhez a képesítő okmány tulajdonosának az e rendeletben a tengeri hajó parancsnoka, fedélzeti tisztje, gépüzemvezetője és géptisztje számára meghatározott feltételek szerint igazolnia, illetve tanúsítania kell angolnyelv-tudását.

(12)62 A honosítás iránti kérelemhez csatolni kell a képesítést igazoló okmányt, továbbá a tanulmányok tartalmáról tájékoztató okirat (pl. leckekönyv, tantárgyjegyzék, vizsgakivonat) hiteles fordítását.

(13)63 A hajózási hatóság a képesítés elismerését, illetve honosítását különbözeti vizsga letételéhez kötheti.

(14)64 Szakmai vizsga annak ellenőrzése érdekében írható elő, hogy a kérelmező rendelkezik-e a képesítés megszerzéséhez szükséges ismeretekkel és hajózási gyakorlati idővel. Vonalvizsgához kötött képesítés esetén az adott víziútszakaszra vonatkozó vonalvizsga kötelező.

(15)65 A hajózási hatóság a honosított képesítő okmányokról nyilvántartást vezet.

(16)66 Harmadik államban szerzett tengerész képesítések elismeréséről és honosításáról a harmadik állam hatóságát, az IMO-t, illetve az Európai Bizottságot a hajózási hatóság közreműködésével a minisztérium tájékoztatja.

(17)67 Az Ügynökség által, a képzési és képesítési rendelkezések megfelelő érvényesítésének ellenőrzése céljából legalább ötévi rendszerességgel végrehajtott ellenőrzés elősegítése érdekében a minisztérium és a hajózási hatóság működnek közre.

A képesítő okmány visszavonása, érvénytelenítése, érvényességének korlátozása, illetve a hajózási képesítéshez kötött szolgálattól, illetve járművezetéstől való eltiltás

10. § (1) A hajózási hatóság az általa kiadott képesítő okmányt visszavonja vagy érvényességét korlátozza, ha

a)68 az okmány kiadásának alapjául szolgáló adatok, tények, nyilatkozatok valótlansága bizonyosodik be, az okmány hamis vagy azt meghamisították, vagy

b) a tengeri hajó parancsnoka olyan személyt alkalmaz, aki nem az STCW Egyezmény által előírt képesítéssel, illetve érvényesítéssel rendelkezik, vagy

c) az illetékes hajózási hatóság vizsgálata megállapítja, hogy a víziközlekedési baleset (havaria) az élet- és vagyonbiztonság, valamint a környezet veszélyeztetése az érvényes képesítő okmánnyal rendelkező személy hozzá nem értése, mulasztása miatt történt.

(2) A képesítő okmány nem jogosít az abban megnevezett képesítésnek megfelelő tevékenység végzésére, ha

a) bíróság vagy szabálysértési hatóság a hajózás biztonságát súlyosan veszélyeztető személyt a hajózási képesítéshez kötött foglalkozásától vagy a járművezetéstől eltiltja, vagy

b) a képesített személyt a képesítő okmányban megnevezett képesítésnek megfelelő tevékenység végzésére az orvos egészségügyileg alkalmatlannak minősíti.

(3)69 Az 1. számú melléklet II. fejezetében foglaltakat nem érintve, abban az esetben, ha a hajózási hatóság által elismerést nyert harmadik állam hatósága nem felel meg az STCW Egyezményben meghatározott követelményeknek, erről értesíti a minisztériumot, egyúttal megjelöli az álláspontját alátámasztó bizonyítékokat. A minisztérium erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, megadva a bizonyítékokat is.

(4)70 Abban az esetben, ha a hajózási hatóság harmadik állam hatósága által kiállított valamennyi képesítő okmány érvényesítését visszavonni javasolja, kellő bizonyítékokkal és indokolással alátámasztottan a minisztérium útján a javaslatról haladéktalanul értesítenie kell az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok hatóságait.

(5)71 Az elismerés visszavonását kezdeményező hajózási hatóságnak meg kell várnia az Európai Bizottság döntéséről szóló hivatalos tájékoztatást. Harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmányokra vonatkozó elismerés visszavonása tárgyában hozott európai bizottsági határozat közzétételéről szóló hivatalos tájékoztatás esetén a hajózási hatóság intézkedik a határozat végrehajtásáról.

(6)72 Harmadik állam elismerését visszavonó európai bizottsági határozat meghozatalának napja előtt az ezen állam hatósága által kiállított bizonyítványra vonatkozóan megadott hajózási hatósági érvényesítés továbbra is érvényben marad. Az ilyen érvényesítéssel rendelkező személy nem tarthat igényt magasabb szintű képesítést elismerő érvényesítésre, kivéve, ha a magasabb szintű képesítést elismerő minősítés az eredeti elismerést követően teljesített tengeri szolgálat során szerzett tapasztalaton alapul.

Hatálybalépés

11. §73 Ez a rendelet 2001. május 1-jén lép hatályba:

a)–d)74

A belvízi hajózási képesítést érintő átmeneti
rendelkezések

12. § (1)75 E rendelet hatálybalépése előtt kiállított belvízi fedélzeti hivatásos hajózási képesítő okmányok helyett a hajózási hatóság kérelemre, különbözeti vizsga nélkül az e rendeletben foglaltaknak megfelelő képesítő okmányt állít ki.

(2)76 Az 1995. március 1. után kiadott belvízi gépüzemi hivatásos hajózási képesítő okmányok helyett a hajózási hatóság kérelemre különbözeti vizsga nélkül

a) a belvízi II. osztályú (950 kW) géptiszti képesítést szerzett személy részére belvízi géptiszti képesítő okmányt,

b) a belvízi gépmester képesítést szerzett személy részére belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

c) a belvízi gépkezelő képesítést szerzett személy részére – úszólétesítményen gépkezelő szolgálatban szerzett legalább 12 havi gyakorlat igazolása után – belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

d) a belvízi gőz- vagy villamos géptiszt, gépmester, illetve gépkezelő vagy hajókazán kezelő képesítést szerzett személy részére – megfelelő hivatalos bejegyzéssel – belvízi géptiszti, illetve gépkezelő okmányt

ad ki.

(3)77 Az 1995. március 1. napja előtt kiadott hivatásos hajózási képesítő okmányok helyett a hajózási hatóság kérelemre különbözeti vizsga nélkül

a) belvízi III. osztályú (750 kW) géptiszti képesítést szerzett személy részére belvízi géptiszti képesítő okmányt,

b) belvízi II. osztályú (3000 kW) géptiszti képesítést szerzett személy részére belvízi géptiszti képesítő okmányt,

c) a belvízi motorgépmester képesítést szerzett személy részére belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

d) a belvízi motorgépkezelő képesítést szerzett személy részére – úszólétesítményen gépkezelő szolgálatban szerzett legalább 12 havi gyakorlat igazolása után – belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

e) belvízi motorgépészi képesítést szerzett személy részére – a képesítésben meghatározott korlátozásnak megfelelően – belvízi gépkezelői, illetve géptiszti képesítő okmányt,

f) belvízi gőz-, illetve villamos üzemű gépek kezelésére képesítést szerzett személy részére, „kizárólag gőzüzemű gépekre”, illetve „kizárólag villamos üzemű gépekre” hivatalos bejegyzéssel – a képesítésben meghatározott korlátozásnak megfelelően – belvízi gépkezelő, illetve géptiszti képesítő okmányt,

g) belvízi hivatásos vitorláshajó-vezetői képesítést szerzett személy részére – „kizárólag vitorlás hajóra érvényes” bejegyzéssel – hajóvezető B képesítő okmányt

ad ki.

(4) Az e rendelet hatálybelépése előtt

a) a folyókra szóló vízterületi korlátozással kiadott belvízi hivatásos kishajó-vezetői képesítés kizárólag a hazai folyókra és csatornákra érvényes, illetve

b) a tavakra szóló vízterületi korlátozással kiadott belvízi hivatásos kishajó-vezetői képesítés kizárólag a hazai tavakra érvényes.

(5)78 A rendelet hatálybalépése előtt kiadott ,,szolgálati célú kisgéphajó-vezetői'' képesítés szolgálati kisgéphajó, valamint belvízi kedvtelési célú kisgéphajó vezetésére jogosít. A hajózási hatóság a képesített személy kérelmére – a hivatásos képesítéshez a 2. számú mellékletben előírt gyakorlat igazolása, valamint vonalismeret, jogi ismeretek, egészségügyi, környezet- és tűzvédelmi ismeretek tantárgyakból tett sikeres különbözeti vizsga esetén – ,,hivatásos kisgéphajó-vezető'' képesítő okmányt ad ki.

(6)79 A 2008. július 1. előtt kiadott „szolgálati célú hajóvezető” A, B, illetve C képesítést szolgálati kisgéphajóvezetői képesítő okmányra kell vizsgakötelezettség nélkül kicserélni.

(7)80 A vízirendészet Vízijárművezetői Vizsgabizottsága által 1979. augusztus 31. előtt kisgéphajó és vitorlás kishajó vezetésére kiadott vízijártassági igazolvány alapján a hajózási hatóság – Hajózási Szabályzatból tett elméleti vizsga, továbbá

a) kisgéphajó esetében annak vezetéséből tett gyakorlati, illetve

b)81 vitorlás kishajó esetében vitorlás kishajó vezetéséből tett gyakorlati,

vizsga alapján – belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői, illetve belvízi kedvtelési célú vitorláskishajó-vezetői képesítő okmányt állít ki.

(8)82 A hajózási hatóság kérelemre révész ,,A'' képesítést állít ki arra a vízterületre, amelyre vonalvizsgával rendelkezik:

a) vizsga nélkül a hivatásos, illetve szolgálati kisgéphajó-vezetői és révész képesítéssel, valamint legalább 6 havi átkelésnél szerzett hajózási gyakorlattal együttesen rendelkezőknek,

b) az e rendelet 2. számú melléklete IV. Fejezetének 2/IV/1. sz. táblázata alapján tett különbözeti vizsga alapján a hivatásos vagy szolgálati célú kisgéphajó-vezető vagy révész képesítéssel rendelkezőknek.

(9)83 Az e rendelet hatálybalépése előtt 12 főnél nagyobb utas-befogadóképességű kisgéphajón vagy vitorlás kishajón kishajóvezetőként szerzett legalább 6 havi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlat alapján a hajózási hatóság kérelemre vizsga nélkül a kishajóvezető képesítés fajtájának és a megszerzett gyakorlatnak megfelelően kisgéphajó-vezető „A” vagy vitorlás kishajóvezető „A” képesítést állít ki.

A tengeri hajózási képesítést érintő átmeneti
rendelkezések

13. § (1)84 A 2008. július 1. előtt kiadott tengerész, illetve tengeri kedvtelési célú hajózási képesítésre kiadott képesítő okmányok érvényességi idejük lejártáig érvényesek.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt megszerzett tengerész képesítések közül a rendelet hatálybalépését követően

a) az I. osztályú tengerészkapitányi képesítés 3000 BT feletti hajó vezetésére jogosító tengerészkapitányi képesítésnek,

b) a II. osztályú tengerészkapitányi képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajó vezetésére jogosító tengerészkapitányi képesítésnek,

c) a navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítés, 3000 BT feletti hajón 24 havi fedélzeti tiszti szolgálat igazolása és a ,,Gyakorlatok vizsgakönyve a 3000 BT feletti hajóra szóló elsőtiszti vizsgához'' bemutatása után, a 3000 BT feletti hajóra érvényes elsőtiszti képzés elvégzését követően, a vizsga letételével 3000 BT feletti hajón előírt elsőtiszti képesítésnek,

d) a navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajón 24 havi fedélzeti tiszti szolgálat igazolása és a ,,Gyakorlatok vizsgakönyve elsőtiszti vizsgához'' bemutatása után, elsőtiszti képzés elvégzését követően, vizsga letételével 500 BT és 3000 BT közötti hajón előírt elsőtiszti képesítésnek,

e) a fedélzeti tiszti képesítés navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti képesítésnek,

f) az I. osztályú géptiszti képesítés korlátlan főgépteljesítményre szóló gépüzemvezetői képesítésnek,

g)85 a II. osztályú géptiszti képesítés korlátozott (750 és 3000 kW között) főgépteljesítményre szóló gépüzemvezetői képesítésnek,

h) a géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítés, 3000 kW feletti teljesítményű gépüzemben teljesített 24 havi géptiszti szolgálat igazolása és teljesítménykorlátozás nélküli gépüzem kezelésére jogosító másodgéptiszti képzés elvégzése után, vizsga letételével korlátlan másodgéptiszti képesítésnek,

i) a géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítés, 3000 kW alatti teljesítményű gépüzemben teljesített 24 havi géptiszti szolgálat igazolása és gépüzem kezelésére teljesítménykorlátozással jogosító képzés elvégzése után, vizsga letételével korlátozott másodgéptiszti képesítésnek,

j) navigációs és géptéri őrszolgálat tagja képesítés a navigációs és géptéri őrszolgálat tagja képesítésnek

felel meg.

(3)86 A megszűnő tengerész fedélzeti képesítéseket igazoló okmányok kicserélése során azoknak a tiszteknek a képesítő okmányát, akik nem rendelkeznek ,,automatikus radar-céltárgy értékelő rendszer'' kezelői képesítéssel, a hajózási hatóság erre vonatkozó bejegyzéssel látja el.

(4)87 A hajózási hatóság 2008. július 1. előtt kiadott tengeri kedvtelési célú,

a) a parttól 5 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést IV. osztályú okmányra,

b) a 30 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátozott tengeri rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után III. osztályú okmányra,

c) a 150 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátlan rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után II. osztályú okmányra,

d) a korlátlan tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátlan rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után I. osztályú okmányra

cseréli ki.

(5)88 A (4) bekezdés szerinti okmánycserék további feltétele a cserére kerülő okmányban érvényes egészségi alkalmassági bejegyzés megléte vagy a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ orvosa által kiállított érvényes egészségi alkalmassági igazolás bemutatása.

Az Európai Unió jogának való megfelelés89

14. §90 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról [a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelettel együtt],

b) a Tanács 91/672/EGK irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2001/25/EK irányelve (2001. április 4.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről [a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel együtt],

d) az Európai Parlament és a Tanács 2003/103/EK irányelve (2003. november 17.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról,

e)91 a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv, 2. cikk i) pont; 3. cikk (1) bekezdés; 4. cikk 2. pont és az 5. cikk (1) bekezdés.

1. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

A hajózási képesítések megszerzésének általános feltételei

I. Fejezet

Képzések és oktatók jóváhagyása

1. A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha a képzést biztosító szervezet:

a)92 elkészíti és a hajózási hatóságnak jóváhagyásra megküldi azon oktatási tervet, amely az e rendeletben foglalt szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelő rendszert, – tengerész képzés esetében az IMO által ajánlott képzési modellek előírásai szerinti – képzési módszereket tartalmazza, bemutatja az alkalmazott képzési anyagokat (tankönyv stb.), segédeszközöket, és tanúsítja, hogy ezekkel a képzésben részesülő személyek létszámának megfelelően rendelkezik,

b) nyilvántartott oktatói az oktatott tantárgynak megfelelően szakirányúan képzettek és tapasztaltak, ismerik a képzési programot és az adott terület sajátos célkitűzéseit, és szimulátor alkalmazásával folytatott képzés esetén ismerik a szimulátor megfelelő alkalmazásához szükséges speciális oktatás követelményeit, valamint gyakorlottak az adott típusú szimulátor használatában,

c)93 tanfolyamnaplót vezet az ott szervezett hajózási képzésekről, amely tartalmazza az oktatásra, a képzésre és a képzés befejezésére vonatkozó adatokat, azok dátumát, valamint a hallgatók teljes nevét, születési helyét és idejét,

d) folyamatosan ellenőrzi a jóváhagyott oktatási tervben meghatározott követelményrendszeren keresztül a képzést,

e)94 rendszeresen – de legalább 5 évenként – aláveti magát a hajózási hatóság, illetve hivatásos tengerész képzés esetén a minisztérium által megbízott független minőségbiztosítási bizottság kiértékelési eljárásának, amely a képzés és vizsgáztatás szervezeti és végrehajtási ellenőrzésére irányul.

2. Amennyiben a hivatásos tengerészek képzése során szimulátort alkalmaznak, annak meg kell felelnie az SCTW Egyezmény A–I/12. Szabályában foglaltaknak.

3.95 A hajózási hatóság egy vagy több vizsgatárgy elméleti vagy gyakorlati oktatására részképzést is engedélyezhet. Ilyen esetben a vizsgatárgy szintjét a kérelemben és az engedélyben meg kell jelölni.

Képzési igazolás

1.96 A képzés elvégzéséről, illetve a képzés részeinek teljesítéséről a képző szerv igazolást állít ki, amelynek tartalmaznia kell:

a) a hallgató nevét, születési helyét és idejét,

b) a képesítés megnevezését, amelyre a hallgató felkészítésben részesült,

c) a hallgatott tantárgyak, illetve az elért teljesítések (óraszám, gyakorlat) megjelölését,

d) az igazolás kiállításának keltét,

e) a képző szerv cégszerű aláírását.

2.97 A hivatásos tengerész képzés elvégzéséről a képző szerv kétnyelvű (magyar–angol) igazolást állít ki, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, születési helyét és idejét,

b)98 a képzés megnevezését, az STCW Egyezmény vonatkozó szabályának számát, amelyre a képzés irányult,

c)99 a hallgatott tantárgyak megnevezését, az elméleti, illetve a gyakorlati órák számát,

d) az igazolás kiállításának keltét, az igazolás sorszámát,

e) a képző szerv nevét, valamint annak cégszerű aláírását,

f)100 a képzési igazolás sorszámát.

Képzések és oktatók nyilvántartása101

A nem iskolarendszerű képzésben történő képzést és az oktatók személyét a hajózási hatóság tartja nyilván.

II. Fejezet102

Harmadik állam hatósága által, illetve hatóságának felügyelete alatt kiállított bizonyítvány elismerésének feltételei

1. A harmadik állam az STCW Egyezmény részese.

2. Az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága által végrehajtott értékelés szerint a harmadik állam az STCW Egyezmény rendelkezéseit teljességgel és hiánytalanul végrehajtja.

3. A harmadik állam illetékes hatósága kötelezettséget vállal azonnali tájékoztatás megadására az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó képzést vagy képesítést érintően végrehajtott bármely jelentősebb változásról.

4. A vezető beosztásban történő szolgálatteljesítésre jogosító képesítő okmánnyal rendelkező és ilyen beosztásban szolgálatot teljesíteni szándékozó külföldi állampolgárságú tengerésznek, a számára engedélyezett feladattal összefüggő tengerészeti és közigazgatási tárgyú magyar jogszabályok ismeretéből a hajózási hatóság előtt vizsgát kell tenniük.

5. Amennyiben a hajózási hatóság harmadik államnak az STCW Egyezmény végrehajtásával és a tengerészeti oktatással összefüggő tevékenységét vizsgálja és értékeli, az STCW Szabályzat A–I/6 szakaszában foglaltak szerint kell eljárnia.

III. Fejezet

Képesítő okmányok

1.103 A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság

a) a belvízi hivatásos vizsga alapján „Bizonyítvány hajós képesítésről” vagy „Belvízi hajóvezetői bizonyítvány”,

b) a belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga alapján „Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány”,

c) a vonalismereti vizsga alapján „Vonalvizsga bizonyítvány”,

d) a veszélyes áru szállítási szakértő vizsga alapján „Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről”,

e) a tengeri hivatásos vizsga alapján „Tengerész képesítő bizonyítvány” vagy „Tengerésztiszti képesítő bizonyítvány”,

f) a tengeri rádiókezelői vizsga alapján „Tengeri általános rádiókezelő bizonyítvány” vagy „Tengeri korlátozott rádiókezelő bizonyítvány”,

g) a kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga alapján „Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány”,

h)104 a kedvtelési célú radarkezelői vizsga alapján „Kedvtelési célú radarkezelői bizonyítvány”,

i)105 a kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC) vizsga alapján „Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány,

j)106 a kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vizsga alapján „Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány

megnevezésű okmányt állít ki.

2.107 A képesítő okmányba a megszerzett képesítés megnevezését, valamint annak korlátozásait be kell jegyezni. A vízterületi korlátozást folyó esetében a folyamkilométer (fkm) megjelölésével kell meghatározni, tó esetében csak a teljes vízterület jelölhető meg.

3.108

4. A hivatásos tengerész képesítő okmány tartalmazza továbbá

a) a nemzetközi egyezmény képesítésre vonatkozó szabályának megjelölését,

b)109 a beosztást, a tevékenységi kört, a szintet, valamint a korlátozásokat (ha vannak ilyenek).

IV. Fejezet

Mentesítések, felmentések

1. A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható.

2. Hajózási szakképesítéssel már rendelkező jelölt a megszerzendő képesítés vizsgatárgyai közül kérelemre azok alól kaphat felmentést, amelyekből az előző szakképesítés megszerzése alkalmával, illetve iskolarendszerű képzés keretében azonos vagy magasabb szinten sikeres vizsgát tett. A kérelemhez mellékelni kell a képesítő bizonyítványt.

3.110 Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó- vagy vitorlás kishajó-vezetői képesítéssel már rendelkező jelöltnek a további belvízi kedvtelési célú képesítés megszerzésekor hajózási szabályzat tantárgyból nem kell vizsgáznia.

4–5.111

6.112 Fedélzeti tiszti képesítő vizsgán nem kell elméleti vizsgát tennie annak, aki olyan egyetem vagy főiskola hajózási szakán államvizsgázott, amelynek tananyagát a hajózási hatóság jóváhagyta. Az ilyen jóváhagyott oktatási programmal rendelkező intézményeket a hajózási hatóság a honlapján közzéteszi.

7. Hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány alapján a jelölt kérelmére azokból a tantárgyakból kaphat felmentést, amelyekből tanulmányai során a megszerzendő képesítéssel azonos vagy magasabb szinten vizsgát tett. A kérelemhez csatolni kell a képesítő okmányt. Amennyiben a kérelem elbírálásához az okmány nem tartalmaz elegendő információt, a beadványhoz vizsgajegyzőkönyvet, leckekönyvet vagy tantervet is mellékelni kell.

8.113

9.114 Fedélzeti tiszti képesítéssel rendelkező jelölteknek a „B” és „C” kategóriájú hajóvezetői vizsgán csak a vonalismeret tárgyból kell vizsgázniuk.

10.115 A tengeri rádiókezelő ROC vagy GOC képesítéssel rendelkező jelöltek a kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) képesítést vizsga nélkül megkapják, amennyiben sikeresen elvégzik a ROC vagy GOC ismeretfelújító vagy SRC tanfolyamot.

11.116 A tengeri rádiókezelő GOC képesítéssel rendelkező jelöltek a kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) képesítést vizsga nélkül megkapják, amennyiben sikeresen elvégzik a GOC ismeretfelújító vagy LRC tanfolyamot.

Vizsga alóli további mentességek, egyenértékű vizsgatárgyak, képesítések hivatásos tengerész vizsgák esetén

1. Fedélzeti őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti vizsgán nem kell elméleti vizsgát tennie a jelöltnek azokból a tantárgyakból, amelyekből jóváhagyott képzés keretén belül tanulmányai során sikeres vizsgát tett, kivéve, ha az adott vizsgatárgyban szerzett ismeretek öt évnél régebbiek. A kérelemhez csatolni kell az egyetemi/főiskolai oklevelet, illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolást. Amennyiben a kérelem elbírálásához az okmány nem tartalmaz elegendő információt, a beadványhoz leckekönyvet, vizsgajegyzőkönyvet vagy tantervet is mellékelni kell.

2. Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti vizsgán nem kell elméleti vizsgát tennie a jelöltnek azokból a tantárgyakból, amelyekből jóváhagyott képzés keretén belül tanulmányai során már sikeres vizsgát tett, kivéve, ha az adott vizsgatárgyban szerzett ismeretek öt évnél régebbiek. A kérelemhez csatolni kell az egyetemi vagy főiskolai oklevelet, illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolást. Amennyiben a kérelem elbírálásához az okmány nem tartalmaz elegendő információt, a beadványhoz leckekönyvet, vizsgajegyzőkönyvet vagy tantervet is mellékelni kell.

3. Nem kell elméleti vizsgát tennie a jelöltnek azokból a tantárgyakból, amelyekből jóváhagyott képzés keretén belül, speciális képzésen, a vizsgatárgyból azonos vagy magasabb szinten vizsgát tett. A vizsgára való jelentkezéskor az igazolást mellékelni kell.

V. Fejezet

Távoktatásos képzés

1. E fejezet alkalmazásában a távoktatás a jóváhagyott tananyag, konzultációs rend és ellenőrző munkafüzet alkalmazásával végzett szakaszos és helyhez nem kötött képzési forma.

2. Távoktatást az illetékes hajózási hatóság engedélyével az a képző szervezet végezhet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) elkészíti és a hatóságnak jóváhagyásra megküldi azon oktatási tervet, amely az előírt szakmai alkalmasságnak megfelelő oktatási követelményrendszert és képzési módszereket tartalmazza,

b)117 az oktatni kívánt tantárgyból olyan a hajózási hatóság által jóváhagyott oktatási segédlettel (tankönyv, jegyzet, CD-ROM, egyéb) rendelkezik, amelyet a hallgatónak a vizsgára történő felkészüléshez legalább a képesítés megszerzéséig tartó időszakra rendelkezésre tud bocsátani,

c) a hallgató részére a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett konzulenst biztosít, legalább heti egy napon történő elérhetőséggel, valamennyi oktatni kívánt tantárgyból,

d) a hallgató számára biztosítani tudja a tananyag és valamennyi hivatalos vizsgakérdés megismerését, és

e) a gyakorlati vizsgával záruló képesítővizsgára való felkészítés esetén a hallgató számára biztosítani tudja a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges gyakorlást.

3.118 A távoktatás a jóváhagyott képzéssel azonos értékűnek tekintendő.

4. Távoktatásban konzulensként az alkalmazható, aki megfelel az e rendeletben a hatósági vizsgabiztosra vonatkozóan megállapított követelményeknek.

2. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez119

Belvízi úszólétesítmények hivatásos fedélzeti
és gépüzemi szolgálati képesítési előírásai, a képesítés megszerzésének feltételei, valamint a képesítővizsgák tantárgyai

A. Rész

FEDÉLZETI SZOLGÁLAT

I. Fejezet

Belvízi úszólétesítményen képesítéshez kötött fedélzeti szolgálatok

1. Hajóparancsnok,

2. I. fedélzeti tiszt,

3. kishajó-vezető (a kisgéphajó, a szolgálati kisgéphajó, a vitorlás kishajó vezetője),

4. úszómunkagép-vezető (pl. úszókotró, úszódaru, úszócölöpverő vezetője),

5. géphajókormányos,

6. gépnélküli hajó-vezető (uszálykormányos, tutajvezető),

7.120 révész (komp vagy révcsónak vezetője)

8. II. fedélzeti tiszt,

9. kormányos,

10. veszélyes áru szállítási szakértő,

11.121 belvízi hajózási rádiótelefon kezelő,

12.122 kishajóvezető (12 főnél több utas szállítására jóváhagyott kishajón),

13.123 személyhajózási szakértő,

14.124 elsősegélynyújtó,

15.125 légzőkészülék-kezelő.

II. Fejezet

Képesítési előírások

1.126 A hajóskapitány, a hajóvezető „A” és a hajóvezető „B” képesítés a Dunán és vízrendszerén 2010. december 31. napjáig a képesítés birtokában ellátható szolgálatra jogosít. Azon a vízterületen, amelyen az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.

2.127 Az „A” kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen és annak tengeri szakaszán hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. Az „A” kategóriájú hajóvezetői képesítés 15 évig érvényes, az érvényességi idő lejártával – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hajózási hatóság a lejárt képesítő okmány helyett külön vizsga nélkül újat állít ki. Az új képesítő okmány kiállítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább három hónappal kell igényelni.

3.128 A „B” kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. A „B” kategóriájú hajóvezetői képesítés 15 évig érvényes, az érvényességi idő lejártával – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hajózási hatóság a lejárt képesítő okmány helyett külön vizsga nélkül újat állít ki. Az új képesítő okmány kiállítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább három hónappal kell igényelni.

4.129 A „C” kategóriájú hajóvezetői képesítés jogosít:

a)130 hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan közlekedő hajón [kivéve a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékleteként kiadott Szemleszabályzat (a továbbiakban: Szemleszabályzat) 23.12 cikk 1. pontjában meghatározott 4. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett termes személyhajón és a Szemleszabályzat 23.12 cikk 2. pontjában meghatározott 2. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett kabinos személyhajón], valamint a Szemleszabályzat 23.11 cikkében a 3. vagy annál kisebb sorszámmal jelzettként meghatározott köteléken, amelyet a hajózási hatóság a képesítő okmányba jegyez. A kötelék gépnélküli hajói közé kell számítani azt a kötelékben továbbított géphajót is, amelyen a gépi hajtás nem üzemel és a kormányzásban sem vesz részt; vontatott kötelék esetében a vontatható hajók száma megegyezik a tolt kötelék gépnélküli hajóinak számával;

b) géphajókormányosi szolgálat ellátására;

c) vitorlás hajó vezetésére (vitorlás hajó vezetésére jogosító hatósági bejegyzés esetén);

d) a Dunán és vízrendszerén. Azokon a szakaszokon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.

A „C” kategóriájú hajóvezető bizonyítvány a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre hajóvezetői képesítés kiadásához igazolásként nem alkalmazható.

5.131 Szolgálati célú hajóvezetői képesítés hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles szolgálati hajón és köteléken jogosít. Azon a vízterületen, amelyen az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.

6/A.132 Vitorlás kishajóvezetői képesítés – a vonalvizsgának megfelelő vízterületen – a legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

6/B.133 Vitorlás kishajóvezetői „A” képesítés – a vonalvizsgának megfelelő vízterületen magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

6/C.134 Kisgéphajó-vezetői képesítés – a vonalvizsgának megfelelő vízterületen – a legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

6/D.135 Kisgéphajó-vezető „A” képesítés – a vonalvizsgának megfelelő vízterületen magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

6/E.136 Szolgálati célú kisgéphajóvezető képesítés o a vonalvizsgának megfelelő vízterületen o legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányosan vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító szolgálati kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

7. Úszómunkagép-vezető képesítés a képesítő okmányban meghatározott típusú, főgépüzemű és vízkiszorítású úszómunkagép munkavégzés és veszteglés során történő vezetésére, továbbá karavánban továbbított úszómunkagép vezetői feladatainak az ellátására jogosít. Önjáró úszómunkagép munkaterületen kívüli közlekedése során történő vezetésre – a munkagép méretének és jellemzőinek megfelelően – a kisgéphajó-vezetői, hajóvezetői vagy hajóskapitányi képesítés jogosít.

8. Géphajókormányos képesítés – a vonalvizsgának megfelelő vízterületen – a géphajón géphajókormányosi szolgálat ellátására jogosít.

9. Gépnélküli hajó-vezető képesítés a gépnélküli hajó, és úszóanyagok kötelékei vezetői teendőinek ellátására jogosít.

10.137 A képesítésben megjelölt átkelés kikötési pontjai között a

a) révész ,,A'' képesítés bármely komp,

b) révész képesítés a kézi és gépi erővel üzemelő köteles komp, továbbá az evezős révcsónak

vezetésére jogosít.

11. Fedélzeti tiszt képesítés II. fedélzeti tiszti szolgálat ellátására jogosít.

12. Kormányos képesítés belvízi hajón – a hajó vezetését ellátó személy (az I. fejezetben felsorolt fedélzeti szolgálatok közül az 1–3. pontokban megjelölt személyek) felügyelete mellett – a hajó kormányzására jogosít.

13. Radarhajós (kiegészítő) képesítés a képesítésben megjelölt belvízi nagy- vagy kishajó, illetve komp radarral való vezetésére jogosít.

14.138 Veszélyes áru szállítási szakértő képesítés veszélyes áru belvízi hajón történő szállítás esetén a képesítő okmányban megjelölt hajótípusok, szállítási mód és áruosztályok tekintetében veszélyes áru szállítási szakértői szolgálat ellátására jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes.

15.139 A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány a belvízi mozgószolgálat bármely hajófedélzeti rádiótelefon berendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít.

16.140 Személyhajózási szakértő képesítés személyhajón személyhajózási szakértői szolgálat ellátására jogosít.

17.141 Elsősegélynyújtó képesítés utasszállító hajón laikus elsősegélynyújtásra jogosít.

18.142 Légzőkészülék-kezelő képesítés úszólétesítményen légzőkészülék-kezelő szolgálatban a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátására jogosít.

III. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1.143 Az „A” és „B” kategóriájú hajóvezetői vizsgára bocsátás feltételei:

a) betöltött 21. életév;

b) fedélzeti szolgálatban szerzett négy év gyakorlat

ba)144 amelyből legalább két évet matróz vagy magasabb szintű szolgálatban, belvízi nagyhajón kell megszerezni,

bb) amely a legalább kormányosként szerzett gyakorlat időtartamával csökken, amely csökkenés azonban összességében nem haladhatja meg az egy évet,

bc) amely a képzés időtartamával csökken, ha a teljes gyakorlatot jóváhagyott képzés részeként szerezték, amely csökkenés azonban nem haladhatja meg a két évet,

bd) amely a megszerzett gyakorlati idő felével, de legfeljebb egy évvel csökken, ha a gyakorlatot részben tengeri hajón fedélzeti szolgálatban vagy belvízi hajón gépész munkakörben szerezték,

be) amelynek 30%-át 12 főnél több utas szállítására engedélyezett vitorlás hajón kell megszerezni, ha a vizsga vitorlás hajó vezetésére is kiterjed.

Az időalap kiszámításánál a ba)–bd) alpontokban meghatározott kedvezményeket figyelembe kell venni.

A bb)–bd) alpontokban meghatározott gyakorlati idő kedvezmények nem vonhatók össze.

c) jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt eredményes részvétel igazolása;

d) „B” kategóriájú hajóvezetői vizsga esetében II. szintű vonalvizsga-bizonyítvány, amely a belvizek bármely vízterületére vonatkozóan került kiállításra; „A” kategóriájú hajóvezetői vizsga esetében III. szintű vonalvizsga-bizonyítvány. A vonalvizsga a hajóvezetői vizsga részeként is letehető, de annak eredményes befejezése feltétele a hajóvezetői vizsga egyes tárgyaiból teendő vizsgák megkezdésének;

e) belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés.

2.145 A „C” kategóriájú hajóvezetői vizsgára bocsátás feltételei:

a) betöltött 21. életév;

ba)146 jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt igazolt részvétel, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött két év fedélzeti gyakorlat, vagy

bb)147 hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 18 havi fedélzeti gyakorlat, vagy

bc)148 érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 21 havi fedélzeti gyakorlat;

c) belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés;

d) II. szintű vonalvizsga-bizonyítvány, amely a Duna és vízrendszere valamely vízterületére vonatkozóan került kiállításra. A vonalvizsga a hajóvezetői vizsga részeként is letehető, de annak eredményes befejezése feltétele a hajóvezetői vizsga egyes tárgyaiból teendő vizsgák megkezdésének;

e) vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés megszerzéséhez vitorlás kishajó-vezetői (hivatásos) képesítés és 12 havi fedélzeti szolgálatban szerzett gyakorlat szükséges olyan vitorlás nagyhajón vagy vitorlás kishajón, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték;

f) szolgálati célú hajóvezetői vizsga további feltétele: szolgálati célú kisgéphajó-vezetői bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi meghajtású kereskedelmi vagy szolgálati nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat.

3. A kishajó-vezetői vizsga feltételei:

a) hivatásos kishajó-vezetői vizsga feltételei:

aa) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi – átkelőjáratban közlekedő hajó és vitorlás kishajó vezetéséhez 8 havi – hajózási gyakorlat, vagy

ab) jóváhagyott kishajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 14 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 10 havi – hajózási gyakorlat, vagy

ac)149 kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy

ad) fedélzeti szolgálatban eltöltött 16 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 12 havi – hajózási gyakorlat, vagy

ae) szolgálati kisgéphajón szerzett 12 havi hajóvezetői gyakorlat, amelyet a hajózási hatóság igazol,

af)150 I. szintű vonalvizsga;

b)151 szolgálati kisgéphajó-vezetői vizsga feltételei:

ba) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott szolgálati kisgéphajó-vezetői, illetve hivatásos kisgéphajó-vezető képzésben vagy a szolgálati kisgéphajó-vezető vizsga tantárgyait magába foglaló egyéb képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 4 havi szolgálati célú vagy hivatásos hajózási gyakorlat, vagy

bb) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 3 havi hivatásos vagy szolgálati célú hajózási gyakorlat, vagy

bc) fedélzeti szolgálatban 12 havi hajózási gyakorlat,

bd)152 I. szintű vonalvizsga;

amelynek igazolása a hajózási hatóság által, illetve szolgálati célú gyakorlat esetén annak a szervezetnek a vezetője által történik, ahol a gyakorlat megszerzésére sor került;

c)153 a kisgéphajó- és vitorlás kishajó-vezetői „A” vizsga feltételei:

I. szintű vonalvizsga, továbbá 6 havi igazolt hivatásos kishajó-vezetői gyakorlat és 3 havi, legalább kormányos képesítéssel betölthető szolgálat

ca) nagyhajón vagy

cb) 12 főnél nagyobb utas-befogadóképességű kishajón.

4.154 Az úszómunkagép-vezetői vizsga feltételei:

a) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott úszómunkagép-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 9 havi gyakorlat, amelynek legalább a felét úszómunkagépen kell eltölteni, vagy

b) fedélzeti szolgálatban eltöltött 24 havi gyakorlat, amelynek legalább a felét úszómunkagépen kell eltölteni.

5. A géphajó-kormányosi vizsga feltételei:

a) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 18 havi gyakorlat, amelynek legalább felét kormányos szolgálatban géphajón kell eltölteni, vagy

b) jóváhagyott géphajó-kormányosi képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 24 havi gyakorlat, amelynek legalább felét kormányos szolgálatban géphajón kell eltölteni, vagy

c) fedélzeti szolgálatban eltöltött 36 havi gyakorlat, amelynek legalább felét kormányos szolgálatban géphajón kell eltölteni,

d)155 II. szintű vonalvizsga.

6. A gépnélküli hajó-vezetői vizsga feltételei:

a) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi gyakorlat, amelynek legalább felét gépnélküli hajón kell eltölteni, vagy

b) jóváhagyott gépnélküli hajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 18 havi gyakorlat, amelynek legalább felét gépnélküli hajón kell eltölteni, vagy

c) fedélzeti szolgálatban eltöltött 24 havi gyakorlat, amelynek legalább felét gépnélküli hajón kell eltölteni.

7.156 a) A révész ,,A'' képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga feltétele:

aa) kormányos képesítés és 12 havi fedélzeti szolgálatban szerzett hajózási gyakorlat, vagy

ab) szabadon közlekedő gépi hajtású kompon (a csónak kivételével) szerzett 6 havi hajózási gyakorlat, vagy

ac) révész képesítés és révészként szerzett 6 havi, továbbá szabadon közlekedő gépi hajtású kompon (a csónak kivételével) szerzett 3 havi hajózási gyakorlat,

ad)157 német vagy orosz nyelvből a hajózási hatóság által megbízott szakmai bizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, amennyiben a jelölt nemzetközi forgalom számára megnyitott vízi útra kíván képesítést szerezni.

b) a révész képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga feltétele: fedélzeti szolgálatban szerzett 6 havi gyakorlat.

8. A fedélzeti tiszti vizsga feltételei:

a) betöltött 20. életév;

b) ba) hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél és fedélzeti szolgálatban eltöltött 15 havi gyakorlat, amelynek legalább 50%-át géphajón, kormányosi szolgálatban kell eltölteni, vagy

bb) érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 18 havi gyakorlat, amelynek legalább 50%-át géphajón, kormányosi szolgálatban kell eltölteni, vagy

bc) érettségi bizonyítvány és jóváhagyott fedélzeti tiszti képzésben történt igazolt részvétel és fedélzeti szolgálatban eltöltött 24 havi gyakorlat, amelynek legalább 50%-át géphajón, kormányosi szolgálatban kell eltölteni;

c) URH rádió-távbeszélői képesítés;

d) német vagy orosz nyelvből államilag elismert alapfokú ,,A'' típusú nyelvvizsga és a hajózási hatóság által megbízott szakmai vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga.

9.158 A kormányos képesítés hajós szolgálati könyvbe történő bejegyzéséhez és a képesítés kérésre történő kiadásához 2 év matrózi szolgálatban eltöltött hajózási gyakorlatot kell igazolni.

10.159 A radarhajós vizsga feltételei:

a) a megjelölt hajófajta (nagy-, illetve kishajó vagy komp) vezetésére jogosító képesítés,

b) az a) pontban megjelölt képesítés birtokában legalább kormányosi szolgálatban töltött 8 havi hajózási gyakorlat.

11.160 A veszélyes áru szállítási szakértő vizsga feltételei:

– az ADN Szabályzat 8.2 fejezetében foglalt feltételek.

12. A vizsgára jelentkező személynek, ha az adott vizsgához előírt fedélzeti gyakorlatnak megfelelő időtartamú gépüzemi szolgálatot tud igazolni, a fedélzeti szolgálati időnek csak felét kell teljesítenie.

13.161 Vonalvizsga

a) víziútnak nyilvánított vízterületre162

aa) a Dunára és vízrendszerére,

ab) kishajóra I., nagyhajóra II. szinten, tengeri partmenti hajózási körzetre vonatkozó szabályokra is kiterjedően III. szinten

tehető;

b) a víziútnak nem minősített valamennyi magyarországi vízterületre érvényes;

c) vizsgára bocsátást arra a vízterületre lehet kérni, amelyen – a Balaton, a Velencei-tó és a Fertő-tó kivételével – 8 hegy- és 8 völgymeneti út megtételét a jelölt igazolta. A Balatonon 60 nap, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon 30 nap kormányosi vagy annál magasabb szintű fedélzeti szolgálatot kell igazolni;

d) feltétele német vagy orosz nyelvből a hajózási hatóság által megbízott szakmai vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, ha a jelölt nemzetközi forgalom számára megnyitott víziútra kíván vonalismereti vizsgát tenni;

e) II. és III. szinten a vonalismeretet a vonalvizsga bizonyítvány igazolja. Az I. szintű vonalvizsga eredményét a hajózási hatóság a képesítő okmányba jegyzi be;

f) a hajózási hatóság illetékességi területén kívüli vízterületre, más EGT állam vagy Duna bizottsági tagállam hatóságánál tett vonalvizsga alapján szerzett bizonyítványt a hajózási hatóság – a területileg illetékes hajózási hatóság által kibocsátott bizonyítvány vagy igazolás alapján – kérelemre honosítja (a vonalvizsga bizonyítványba bejegyzi).

14. Az úszómunkagép-vezetői képesítés kiterjesztése a megszerezni kívánt képesítéssel vezethető munkagépen teljesített 3 havi gyakorlat igazolása esetén kérelmezhető.

15. Hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítványként – az A. rész alkalmazásában – azt a képesítő okmányt lehet elfogadni, amelyet olyan oktatási intézmény adott ki, amelynek tanterve a hajózási hatóság által jóváhagyott szakmai oktatási programot tartalmazza.

16.163

17.164 A személyhajózási szakértői képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei:

a) betöltött 21. életév,

b) személyhajón töltött fedélzeti szolgálatban megszerzett kellő gyakorlat,

c) igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv személyhajózási szakértő képzésén,

d) a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és

e) öt évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.

18.165 Az elsősegélynyújtó képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei:

a) betöltött 17. életév,

b) igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv elsősegélynyújtó képzésén,

c) a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és

d) három évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.

19.166 A légzőkészülék-kezelői képesítés megszerzésének és megtartásnak feltételei:

a) betöltött 18. életév,

b) igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv légzőkészülék-kezelői képzésén,

c) a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és

d) két évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.

20.167 A személyhajózási szakértői, az elsősegélynyújtó és a légzőkészülék-kezelői képesítő vizsgát az e képesítésekhez szükséges ismeretek oktatására jóváhagyott képző szerv vizsgabizottsága előtt kell tenni. A képző szerv köteles vizsgálni és dokumentálni a 17–19. pontban foglaltaknak való megfelelést.

21.168 A 17–19. pontban meghatározott képesítések kiállításának feltétele a fedélzeti szolgálatra való egészségi alkalmasság igazolása. A képesítéseket a képző szerv által kiállított igazolás alapján a hajózási hatóság illetékes szerve állítja ki.

IV. Fejezet

A képesítővizsgák témakörei169

1.170 A hajóvezető, a kishajóvezető, az úszómunkagép-vezető, a géphajókormányos, a gépnélküli hajó-vezető, a révész, a fedélzeti tiszt képesítő vizsga témaköreit a 2/IV/1. táblázat tartalmazza.

2.171 A 2/IV/1. táblázatban foglalt olyan azonos megnevezésű vizsgatárgyaknál, amelyeknél az egyes képesítésekhez eltérő szintű követelményeknek kell megfelelni, a szinteket római számok jelzik. Az egyes szintek tartalmi követelményeit a hajózási hatóság állapítja meg és honlapján közzéteszi.

3.172 A radarhajós vizsga témakörei:

a) radarelmélet, radarberendezés működése;

b) radarkészülék kezelése;

c) radarkép kiértékelése;

d) fordulásjelző működése és használata;

e) hajóvezetésre vonatkozó szabályok korlátozott látási viszonyok között; és

f)173 gyakorlati vizsga, amelynek részei:

fa) felkészülés radarhajózásra,

fb) hajózás radarral (hegy- és völgymenetben, fordulás, találkozás, előzés, várakozás),

fc) ki- és behajózás kikötőbejáratban,

fd) zavarjelenségek (pl. többszörös vagy hamis visszhang) kezelése, és

fe) magatartás különleges helyzetben.

4.174 A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga vizsgatárgyai:

a)175 az elméleti vizsgatárgy témakörei:

aa) a belvízi mozgószolgálat alapelveinek ismerete,

ab) a fedélzeti rádióállomások alapvető berendezéseinek gyakorlati ismerete és használatának képessége,

ac) általános kommunikációs ismeretek,

ad) a szabványos rádióforgalmazási szótár használata,

ae) ,,A hajózható belvízi utak rádiótelefon-szolgálati útmutatójának'' ismerete,

b)176

5.177 Vonalvizsga:

a) vaktérkép kitöltése (csak II. és III. szinten);

b) helyi víziközlekedési szabályok ismerete;

c) gázlók és vízmércék, hajózási akadályok, hajó méreteinek meghatározása;

d) a szakasz meghajózásának ismertetése;

e) csak III. szinten:

ea) a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok ismerete – beleértve a navigációs jeleket (a kitűzést és bójázást) –, valamint a tengeri szakasz közlekedési szabályzata,

eb) parti navigáció (útvonal meghatározása, a pozícióvonalak és a hajó helyzetének meghatározása, hajózási nyomtatványok és kiadványok, tengerészeti térképek használata, navigációs jelek és bójázási rendszerek, tájoló használata, az ár-apály ingadozás alapjai);

f) egyszerűsített teszt-vizsga: egy több helyes válasz kiválasztására alkalmas, kettő vagy több (legfeljebb öt) válaszlehetőséget tartalmazó teszt kérdéssor, amely szöveges, képi, térképi elemeket tartalmazhat.

6.178 Hajózási szakmai nyelvismeret:

a) szakmai szókincs,

b) fordítás magyarról idegen nyelvre,

c) fordítás idegen nyelvről magyarra,

d) szövegértés.

7.179 Veszélyes áru szállítási szakértői vizsga:

– az ADN Szabályzat 8.2 fejezetében foglalt ismeretanyag.

8.180 Személyhajózási szakértői vizsga témái:

a) Elméleti elemek:

aa) a személyhajó rendeltetésnek megfelelő berendezése és felszerelése,

ab) a megfelelő segítségnyújtásra vonatkozó előírások és bevezetésük,

ac) a személyzet és a hajón dolgozó személyek feladatai a biztonsági szerepeknek megfelelően,

ad) a személyhajó stabilitásának alapfogalmai havaria esetén,

ae) tűzmegelőzés és elhárítás, a tűzoltó berendezések használata (nagynyomású vízporlasztásos tűzoltó rendszer és beépített tűzoltó berendezések használata),

af) a biztonsági berendezések és felszerelések vizsgálati okmányai,

ag) a konfliktusmegoldás alapjai,

ah) a pánikmegelőzés alapelvei,

b) Gyakorlati elemek:

ba) a személyhajók biztonsági felszerelése használatának és kezelésének ismeretei (például mentőmellény felvétele, felúszó testek kezelése, mentőcsónak és egyéb mentőeszközök kezelése, hordozható tűzoltó eszközök kezelése),

bb) a biztonsági előírások és a megfelelő segítségnyújtás gyakorlati átültetésének ismeretei (például utasok evakuálása a füsttel teli térből biztonságos területre, tűz eloltása, vízzáró és tűzgátló kapuk kezelése).

9.181 Elsősegélynyújtó vizsga témái:

a) az elsősegély-nyújtás általános szabályai,

b) az eszméletlenség fogalma, tünetei, ellátása,

c) a vérzések fajtái, ellátása,

d) a shock fogalma ellátása,

e) termikus traumák,

f) az ízületi sérülések,

g) csontsérülések,

h) hasi sérülés,

i) kimentés,

j) mérgezések,

k) belgyógyászati balesetek és kórképek,

l) teendők tömeges baleset helyszínén,

m) drogok, gyógyszerek hatása a vezetésre,

n) az újraélesztés (BLS, ALS),

o) a légzés,

p) a keringés,

q) az újraélesztés ABC-je, a tevékenység algoritmusa,

r) az újraélesztés kimenetelének megítélése,

s) az újraélesztés rendkívüli körülmények között,

t) félautomata defibrillátor használata.

10.182 Légzőkészülék-kezelő vizsga témái:

a) a tűzháromszög,

b) az égés és szakaszai,

c) az oltás (ajtók, ablakok és nyitásuk), oltás veszélyei,

d) az oltóanyagok és berendezések (tűzoltótömlő, oltótakaró, hordozható oltóeszközök),

e) a legfontosabb oltóanyagok alkalmazása,

f) a mérőeszközök,

g) a veszélyes anyagok,

h) a légzőkészülék alkalmazása és kezelése.

11.183 Ha a jelölt olyan hajózási oktatási intézményben szerezte oklevelét, illetve képesítő bizonyítványát, amelynek tanterve a hajózási hatóság által jóváhagyott szakmai oktatási programot tartalmazza, akkor a jelöltet a 2/IV/1. táblázat 2–9. pontjaiban megnevezett képesítések elméleti vizsgái alól – kérelmére – a hajózási hatóság részlegesen vagy teljesen mentesíti.

12.184 A tengerészkapitány képesítéssel és legalább 12 havi tengeri hajó vezetői gyakorlattal rendelkező személy a hajózási szabályzat, hajóvezetéstan, vonalismeret, ADN szabályzat, jogi ismeretek és vízrajz tantárgyakból tett különbözeti vizsgával, és legalább 12 havi, belvízi nagyhajón, kormányosi szolgálatban eltöltött gyakorlat igazolásával, belvízi hajó-vezető ,,A'' képesítést szerezhet.

13.185 A tengerész fedélzeti tiszti képesítésű, legalább 12 havi tengerész fedélzeti tiszti szolgálatban szerzett gyakorlattal és legalább 12 havi, belvízi nagyhajón kormányosi szolgálatban eltöltött gyakorlat igazolásával, belvízi hajózási rádiókezelői képesítéssel, szakmai nyelvismerettel (német vagy orosz), és II szintű vonalvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy

– a hajózási szabályzat V,

– hajóvezetéstan VI,

– ADN szabályzat,

– jogi ismeretek,

– hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia II,

– hajózási képesítésekről szóló rendelet ismerete,

– gyakorlati vizsga

tárgyakból tett különbözeti vizsgák után „A” kategóriájú hajóvezetői képesítést szerezhet.

13a.186 Tengeri hajón „navigációs őrszolgálat képesített tagja” beosztásban töltött legalább 12 hónap szolgálat igazolása, vagy tengerész fedélzeti tiszti képesítés és a hajózási szabályzat IV tantárgyból tett sikeres különbözeti vizsga alapján a (belvízi) kormányos képesítés kérelemre kiállítható.

2/IV/1. táblázat187

Az „A” rész IV. fejezet 1. pontjában megjelölt képesítővizsgák témakörei188

Képesítés / témakör

Hajózási szabályzat

Hajó-vezetéstan

Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia

Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan

Kereskedelmi és rakodástechnikai ismeretek

Jogi ismeretek

Elsősegély-nyújtási, környezet és tűzvédelmi ismeretek

ADN szabályzat

Hajóradar ismeretek

Vitorlázás elmélet

Átkelőhely-ismerete

Fedélzeti gépek ismerete

A hajózási képesítésekről szóló rendelet ismerete (d)

Gyakorlati vizsga (e)

„A” és „B” kategóriájú hajóvezető

V

VI

II

I

I

I

I

I

I

 

 

 

I

+

„C” kategóriájú hajóvezető

V

V

II

I

I

I

I

I

I

 

 

 

I

+

Szolgálati hajóvezető

V

V

II

I

 

I

I

 

I

 

 

 

I

+

Kishajóvezető (hivatásos)

IV

IV

I

I

 

I

I

 

 

I (b)

 

 

I

+ (c)

Kishajóvezető „A” (hivatásos)

IV

IV

I

I

I

I

I

 

I

I (b)

 

 

I

+ (c)

Kisgéphajóvezető (szolgálati)

IV

IV

I

I

 

I

I

 

 

 

 

 

I

+

Úszómunkagép-vezető

III

III

I

I

 

 

I

 

 

 

 

 

I

 

Géphajó kormányos

IV

IV

 

 

 

I

 

 

I

 

 

 

 

 

Gépnélkülihajó-vezető

IV

IV

I

 

I

 

I

I

 

 

 

I

I

 

Révész

II

II

 

 

 

 

I

 

 

 

I

I

 

+

Fedélzeti tiszt

V

V

II

I

I

II

I

I

I

 

 

 

I

+

Révész „A”

IV

IV

 

I

 

I

I

I

 

 

I

 

I

+

Megjegyzések:

a) magányosan és kötelékben haladó hajó gyakorlati vezetése (csak géphajóra szóló képesítés esetében), vitorlás hajó gyakorlati vezetése (csak vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés esetén),

b) csak vitorlás kishajóvezető vizsga esetén,

c) vitorlás kishajóvezető képesítés esetén vitorlás kishajó gyakorlati vezetése,

d) csak a hajózási képesítésekről szóló rendelet általános részéből, a 2. számú melléklet A. Részéből és az 5. számú mellékletből,

e) a gyakorlati vizsga során teljesítendő feltételeket és feladatokat a vizsgaszabályzat (7. számú melléklet) állapítja meg,

f) az egyes tantárgyaknál bejegyzett római számok a vizsga szintjét jelölik meg (I–VI.).

B. Rész

GÉPÜZEMI SZOLGÁLAT

I. Fejezet

Belvízi úszólétesítményen képesítéshez kötött
gépüzemi szolgálatok

1. Gépüzemvezető,

2. géptiszt,

3. gépkezelő.

II.189 fejezet

Képesítési előírások

1. A géptiszt képesítés korlátozás nélkül jogosít a gépüzem-vezetői szolgálat ellátására.

2. A gépkezelő képesítés jogosít

a) 500 kW-nál nem nagyobb főgépteljesítményű úszólétesítmény gépüzemének vezetésére,

b) géptiszt vezetése alatt álló gépüzemben önálló szolgálat ellátására.

III.190 fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1. Géptiszti vizsga:

a) gépkezelői képesítés,

b) legalább egy nagyjavítás irányítása felügyelet mellett, valamint

c) gépkezelői képesítés birtokában géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett

ca) 12 havi gépüzemi gyakorlat, vagy

cb) 6 havi gépüzemi gyakorlat és hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott géptiszti képzés elvégzésének igazolása.

2. Gépkezelői vizsga:

a) hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, vagy szervezett gépkezelői képzés elvégzésének igazolása és 6 havi géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett gépüzemi gyakorlat, vagy

b) géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett legalább 12 havi gépüzemi vagy matróz – gépkezelő gyakorlat.

3. A hajózási, gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvány vagy oklevél elfogadásához a tanulmányi értesítőt vagy leckekönyvet is be kell mutatni.

4. Ha a jelölt hajózási gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik, akkor kérelmére a képesítés megszerzésénél a hajózási hatóság az elméleti vizsga letétele alól részben vagy egészben mentesítést adhat.

5. Tengeri hajóra szóló érvényes géptiszti képesítés alapján kérelemre a hatóság különbözeti vizsga és gyakorlat igazolása nélkül belvízi hajóra szóló géptiszti képesítést állít ki.

IV. Fejezet191

A képesítővizsga témakörei

1. A géptiszti, valamint a gépkezelői képesítő vizsga témaköreit a 2/B-IV/2. táblázat tartalmazza.

2. A 2/B-IV/2. táblázatban foglalt olyan azonos megnevezésű témaköröknél, amelyeknél az egyes képesítésekhez eltérő szintű követelményeknek kell megfelelni, a szinteket római számok jelzik. Az egyes szintek tartalmi követelményeit a hajózási hatóság állapítja meg.

2/B-IV/2. táblázat

A „B” rész IV. Fejezete 1. és 2. számú képesítővizsgáinak témakörei

Képesítés/
vizsgatárgy

Hajó fő-
és segéd-
motorok
üzem-
tana és vezérlése

Hajó
gépüzemi
segéd-
beren-
dezések üzem-
tana,
csőrend-
szerek

Fedélzeti
és rako-
dógépek, kormány-
rend-
szerek üzemtana

Hajók
szer-
kezete
és építése

Villamos
gépek, elektromos
berende-
zések üzemtana

Szakrajzi
ismeretek

Gépalkat-
részek
német vagy angol elnevezése

Elsősegélynyújtási, kör-
nyezet-,
tűzvédelmi
és biztonság-
technikai
ismeretek

Hajózási
képesíté-
sekről szóló rendelet

Gőzgépek, turbinák
és kazánok
üzemtana

Hajó-
villamos-
ságtan, elektro-
nika
és auto-
matika

Hajóka-
zánok
elméleti, gyakorlati és üzembiz-
tonsági ismeretei

Géptiszt

II

 

 

II

 

 

+

 

 

+

+

 

Gépkezelő

I

+

+

I

+

+

 

+

+

 

 

+

3. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

I. A HIVATÁSOS TENGERÉSZ SZOLGÁLAT ALAPKÖVETELMÉNYEI

A vészhelyzettel, a munkavédelemmel,
az elsősegélynyújtással és a túléléssel kapcsolatos feladatokra vonatkozó követelmények és képesítési előírások

1. A tengerésznek első behajózása, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállítása előtt

a) személyi túlélés-technikai,

b) alapfokú tűzvédelmi,

c) személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi, valamint

d)192 alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretekből a hajózási hatóság által erre felhatalmazott szerv előtt vizsgát kell tennie. A sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítványok érvényessége 5 év.

e) Vizsga nélkül ki kell adni a személyi túlélés-technikai ismeretek, alapfokú tűzvédelmi ismeretek, személyi biztonságtechnikai, tengeri környezetvédelmi és a hajó személyzetéért viselt felelősségi ismeretek elsajátításáról a bizonyítványt annak, aki 1997. február 1. napja előtt szerzett képesítést, illetve ezt megelőzően tengeri hajón legalább 3 évig teljesített szolgálatot.

2. A hajószemélyzet tagjának, az első ízben teljesített 12 havi tengeri szolgálat után túlélési járműkezelői vizsgát kell tenni. Az eredményes vizsgát a hajózási hatóság bizonyítványban igazolja.

3. Vizsga nélkül ki kell adni a túlélési járműkezelői bizonyítványt annak, aki 1997. február 1. napja előtt szerzett tengerész képesítést, illetve ezt megelőzően tengeri hajón legalább 3 évig teljesített szolgálatot.

4. A tengerésznek az adott hajóra történő behajózását követő 48 órán belül (még akkor is, ha korábban hajózott ezen a hajón) egy, az alábbi ismereteket magában foglaló hajóismereti oktatásban kell részesülnie:

a) a biztonsági információk jelöléseit, jeleit és riasztó jelzéseit;

b) ,,ember a vízben'',

tűz vagy füst észlelése, vagy

tűzriadó és hajóelhagyás esetén szükséges teendőket;

c) a gyülekezési és beszállási helyeket és a vészhelyzeti menekülési utakat;

d) mentőmellények tárolási helyét és azok helyes viselését;

e) a hordozható tűzoltó készülékek kezelését;

f) a teendőket elsősegély nyújtása esetén;

g) a tűz- és vízmentes ajtók helyét és azok kezelését.

Az elvégzett oktatás körülményeit és eredményét külön oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt a kikötő és a lobogó szerinti állam hatóságainak felszólítására be kell mutatni.

5.193 A tengerész fedélzeti- és géptiszti képesítéssel rendelkező személynek 5 évente a képesítő okmányát érvényesíttetnie kell. A hajózási hatóság az okmány érvényességét további 5 évre meghosszabbítja, ha a jelölt az okmány lejártát megelőző 5 éven belül tengerész szolgálati könyvvel igazolja, hogy a képesítésnek megfelelő beosztásban legalább 12 hónapot hajózott és érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik.

6.194

7. A képesítés megszerzéséhez a melléklet A., illetve B. részének III. fejezetében előírt gyakorlati idő a hajózási hatóság által elismert szakirányú egyetemi és főiskolai képzésben szerzett oklevél esetén 12 hónappal, hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány esetén 6 hónappal csökken, és a jelöltek az olyan elméleti tantárgyak vizsgái alól mentesülnek, amelyekből tanulmányaik során vizsgát tettek.

8.195 A melléklet A. és B. részében előírt „Gyakorlatok vizsgakönyve 3000 BT feletti hajóra előírt kapitányi vizsgához”, „Gyakorlatok vizsgakönyve a 3000 BT feletti hajóra előírt első tiszti vizsgához” és a „Gyakorlatok vizsgakönyve”-t a hajózási hatóság adja ki és hitelesíti.

9.196 A melléklet A. és B. részében felsorolt fedélzeti és géptiszti képesítéseknél előírt rádiókezelői, emelt szintű tűzvédelmi, egészségügyi elsősegély-nyújtási és egészségügyi ellátási képzés alapján kiállított bizonyítvány érvényessége 5 év. Az érvényesítéshez ismeretfelújító képzésen kell részt venni és annak eredményes elvégzését a képzés szervezője által kiállított okirattal igazolni. Az igazolás alapján a rádiókezelői és az emeltszintű tűzvédelmi ismeretek bizonyítvány érvényességét a hajózási hatóság újabb 5 évre meghosszabbítja. Az elsősegélynyújtási és egészségügyi ellátási bizonyítvány érvényességét a kijelölt egészségügyi szerv vezetője hosszabbítja meg.

II. AZ EGYES TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A. Rész

I. Fejezet

Tengeri hajón képesítéshez kötött fedélzeti
szolgálatok

1. Hajóparancsnok,

2. első tiszt,

3. navigációs őrszolgálatért felelős tiszt,

4.197 Rádiókezelő

a) általános rádiókezelő,

b) korlátozott rádiókezelő,

5. navigációs őrszolgálat tagja,

6. túlélési járműkezelő.

II. Fejezet

Képesítési előírások

1. A 3000 BT vagy nagyobb hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 3000 BT vagy annál nagyobb hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

2. Az 500 BT és 3000 BT közötti hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

3. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra előírt navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítés navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti beosztás ellátására jogosít.

4. A navigációs őrszolgálat tagja képesítés a parancsnok, első tiszt vagy fedélzeti tiszt felügyelete alatt a navigációs őrségben beosztottként teljesített szolgálat ellátására jogosít.

5. A túlélési járműkezelői bizonyítvány túlélési jármű vezetésére és kezelésére jogosít.

6.198 Rádiókezelő bizonyítvány

a) Az általános rádiókezelő bizonyítvány (GOC199) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes.

b) A korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (ROC200) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít, feltéve, hogy a berendezés kezeléséhez egyszerű külső kapcsolók használatára van szükség, és a berendezés maga biztosítja a frekvenciastabilitást a Nemzetközi Rádiószabályzat 2. függelékében rögzített tűréshatárok között, továbbá amely a GMDSS szerinti A1 körzetben szükséges. A bizonyítvány 5 évig érvényes.

7. A radarkezelői bizonyítvány a hajó radarberendezésének kezelésére jogosít.

8. Az ARPA-kezelői bizonyítvány a hajó ARPA berendezésének kezelésére jogosít.

III. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1. A 3000 BT vagy annál nagyobb hajón a tengerészkapitányi képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 36 havi szolgálat, amely 24 hónapra csökkenthető, ha ebből legalább 12 hónapig ilyen tengeri szolgálatot első tisztként teljesített, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében a 3000 BT vagy annál nagyobb hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi képesítés,

d) ,,Gyakorlatok vizsgakönyve – 3000 BT vagy annál nagyobb hajón – kapitányi vizsgához''.

e)–f)201

2. A 3000 BT vagy annál nagyobb hajón az első tiszti képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített legalább 12 havi szolgálat, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A–II/2. részében a 3000 BT vagy annál nagyobb hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt megállapított szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi képesítés,

d) ,,Gyakorlatok vizsgakönyve – 3000 BT vagy annál nagyobb hajón – első tiszti vizsgához''.

e)–f)202

3. Az 500 BT és 3000 BT közötti hajón a tengerészkapitányi képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 36 havi szolgálat, amely 24 hónapra csökkenthető, ha ebből legalább 12 hónapig ilyen tengeri szolgálatot első tisztként teljesített, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében az 500 BT és 3000 BT közötti hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása.

c)203

4. Az 500 BT és 3000 BT közötti hajón az első tiszti képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 12 havi szolgálat, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében az 500 BT és 3000 BT közötti hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi vizsga.

d)–e)204

5. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajón a navigációs őrszolgálatért felelős tiszt képesítéshez előírt feltételek:

a) betöltött 21. életév,

b) rendelkezzen legalább egyéves jóváhagyott olyan tengeri szolgálattal, valamely olyan jóváhagyott képzési program részeként, amely magában foglalja az STCW szabályzat A-II/1. előírásainak megfelelő fedélzeti gyakorlati képzést, és amelyet jóváhagyott gyakorlati vizsgakönyv igazol, vagy legalább háromévi tengeri szolgálattal,

c) az előírt tengeri gyakorlat ideje alatt legalább hat hónapig navigációs őrszolgálatot teljesített a hajóparancsnok vagy képesített tiszt felügyelete mellett,

d) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

e) GMDSS-kezelői bizonyítvány (GOC),

f) radarkezelői bizonyítvány,

g) egészségügyi elsősegély-nyújtási és emelt szintű tűzvédelmi vizsga.

h)205

6. A navigációs őrszolgálat tagja képesítéshez előírt feltételek:

a) 500 BT vagy annál nagyobb tengeri hajón navigációs őrségben képesítés nélkül teljesített 6 hónapi igazolt tengeri szolgálat és jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés,

b) alapfokú tűzvédelmi, túlélés-technikai, személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi, valamint elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsga, továbbá

c)206

7. Túlélési járműkezelő:

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés igazolása vizsgajegyzőkönyvvel,

b) 12 havi igazolt tengeri gyakorlat.

c)207

8.208 Rádiókezelő:

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés,

b) a hajózási hatóság előtt tett elméleti és gyakorlati vizsga.

c)–d)209

e)210

9. Radarkezelő:

a) jóváhagyott képzés elvégzése,

b) igazolt tengeri radarkezelői gyakorlat és szimulátoron vagy élő radaron letett vizsga.

10.211 Az ARPA-kezelő képesítés megszerzésének feltételei:

a) radarkezelői bizonyítvány,

b) jóváhagyott képzés elvégzése, és szimulátoron vagy hajón üzemelő ARPA-n letett vizsga.

11. Az ILO 176. számú egyezménye szerint kiadható nem STCW képesítések megszerzésének feltételei:

a) Fedélzetmester:

aa) 30 havi igazolt fedélzeti szolgálat, vagy

ab) 24 hónap igazolt fedélzeti szolgálat és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány,

ac) navigációs őrszolgálat képesített tagja bizonyítvány.

ad)212

b) Kormányosmatróz:

ba) 12 havi igazolt fedélzeti szolgálat,

bb) navigációs őrszolgálat képesített tagja képesítés.

bc)213

c) Matróz:

ca) 7 havi igazolt fedélzeti szolgálat,

cb) navigációs őrszolgálat képesített tagja képesítés.

cc)214

IV. Fejezet

A képesítővizsgák tantárgyai

1.215 Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a tengerészkapitányi és első tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció vezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó vezetése,

ab) műveletezés és a hajó irányítása bármilyen körülmények között,

ac) mágnességtan, parti, csillagászati, elektronikus helyzet meghatározás,

ad) felkutatási és mentési műveletek koordinálása,

ae) őrszolgálat szervezésének és ellátásának szabályai,

af) az időjárás és a tengerállapot előrejelzése,

ag) a hajózás ideje alatt bekövetkezett havaria esetén teendő intézkedések,

af) a főgépek, a géptéri rendszer és távvezérlő rendszereinek ismerete;

b) rakománykezelés és elrendezés vezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés tervezése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) hajók stabilitása,

bc) a hajótest szilárdsága,

bd) rakodási terv készítése, a stabilitás, a trimm és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

be) veszélyes áruk szállítása;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

ca) a személyzet szervezése, irányítása,

cb) az egészségügyi gondozás biztosítása,

cd) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

ce) vészhelyzeti riadótervek készítése és vészhelyzetben teendő intézkedések;

d) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A 3000 BT feletti és alatti hajóra a parancsnoki és első tiszti vizsga az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat II. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

2.216

3.217 Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció szolgálatvezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó helyzetének meghatározása,

ab) manőverezés és a hajó kezelése,

ac) reagálás vészhelyzetekre,

ad) reagálás vészjelzésre a tengeren,

ae) a biztonságos navigációs őrszolgálat ellátása,

af) biztonságos hajózás radar és ARPA segítségével,

ag) információk közlése és vétele vizuális jelzésekkel;

b) rakománykezelés és elrendezés szolgálatvezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés ellenőrzése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) az áruterek, raktárfedelek és ballaszttartályok hibáinak felderítése;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten:

ca) a hajó hajózásra alkalmasságának fenntartása,

cb) tűzmegelőzési és tűzoltási készülékek ismerete,

cc) az életmentő készülékek üzemeltetése,

cd) egészségügyi segítség nyújtása a hajón,

ce) a tengeri környezetszennyezés megelőzésének biztosítása,

cf) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

4. Navigációs őrszolgálat tagja – őrszolgálati beosztott – képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) elméleti vizsga

aa) mágneses és pörgettyűs tájolók használata, kormányberendezések ismerete,

ab) vészhelyzetben követendő eljárások, őrszolgálat ellátására vonatkozó szabályok,

ac) belső hírközlő rendszerek, riasztóberendezések, a parancsnoki híd berendezéseinek ismerete,

ad) a hang- és fényjelzések, beleértve a pirotechnikai eszközöket, ismerete,

ae) GMDSS berendezés kezelésének általános ismerete,

af) hajófelszerelés és hajókarbantartás,

ag) fedélzeti leltár és anyagismeret;

b) gyakorlati vizsga

ba) a ,,Tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok'' ismerete,

bb) a hajó kormányzásával kapcsolatos vezényszavak ismerete magyarul és angolul,

bc) átváltás robotkormányról kézire és viszont, a robotkormány működtetése, ismerete,

bd) a horgonyzás gyakorlati ismeretei,

be) érkezési-indulási manőverek gyakorlati ismerete,

bf) a rakomány kezelésében való jártasság,

bg) a veszélyes áru rakodásával kapcsolatos alapvető ismeretek,

bh) fedélzeti gyakorlati munkák gépekkel.

5. Túlélési járműkezelői vizsga:

a) elméleti vizsga

aa) hajón lévő mentőeszközök,

ab) a túlélési jármű felépítése, felszerelése, a vízre bocsátás eszközei, teendők a különféle riadók esetében,

ac) a hajó elhagyása esetén, majd a hajó elhagyása után végrehajtandó intézkedések,

ad) túlélési jármű vízre bocsátása és vezetése viharos tengeren, a jármű biztonsági berendezéseinek, eszközeinek használata,

ae) a túlélési járművön tartózkodás szabályai, a túlélőket fenyegető veszélyek, és ezeket megelőző intézkedések,

af) a helikopteres mentés módszerei,

ag) a vészjelzések ismerete, vészjelzőeszközök használata,

ah) a part megközelítése, partraszállás túlélési járművel;

b) gyakorlati vizsga

ba) a túlélési jármű vízre bocsátásakor, a be- és kiszállás alkalmával, továbbá a hajótól eltávolodáskor kiadandó parancsok ismerete és végrehajtása,

bb) a mentőmellény felöltése, vízbeugrás, beszállás a járműbe, vízből sérült személyek beemelése, azok ellátása és szállítása,

bc) evezés, kormányzás, árboc felállítása, vitorla felszerelése, a hajó vezetése vitorlával, csónak kormányzása tájolóval, jelzőeszközök használata,

bd) a hordozható rádiókészülék, rádióbóják kezelése, használata,

be) a túlélési jármű motorjának indítása, üzemeltetése, a hozzá tartozó tűzoltó készülék használata.

6.218 Rádiókezelő vizsga:

a)219 az elméleti vizsgatárgy témakörei:

aa) a tengeri mozgószolgálat alapelveinek ismerete,

ab) a fedélzeti rádióállomások alapvető berendezéseinek gyakorlati ismerete és használatának képessége,

ac) a GMDSS rendszer és alrendszerek üzemeltetési eljárásai és gyakorlati üzemeltetése,

ad) szolgálat szükséghelyzetben,

ae) a mentési, felkutatási rendszerek és eljárások ismerete,

af) helyzetjelző rendszerek és eljárások,

ag) a nemzetközi kódjelzések, a mentési és felkutatási kézikönyv, a szabványos tengerészeti szakszótár alkalmazása,

ah) a rádión keresztül orvosi ellátást biztosító rendszerek és eljárások,

ai) általános kommunikációs ismeretek,

c) gyakorlati vizsga szimulátoron.

7. Radarkezelői vizsga:

a) elméleti vizsga

aa) a radar működési elve, jellemzői,

ab) az IMO előírásai a radarra,

ac) radarnavigáció, plottolási gyakorlat,

ad) a tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok ismerete;

b) gyakorlati vizsga

ba) helymeghatározás különféle esetei parti céltárgyakkal,

bb) a céltárgy hajó sebesség, útiránya, céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolsága és céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolságának időpontja meghatározása,

bc) elkerülő manőver útirány és/vagy sebességváltoztatással,

bd) radargyakorlat tengeri térkép segítségével.

8. ARPA-kezelői vizsga:

a) elméleti vizsga

aa) a plottolási módszerek áttekintése,

ab) az ARPA működési elve, üzemi jellemzői,

ac) IMO előírások az ARPA-ra,

ad) a tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok ismerete;

b) gyakorlati vizsga

ba) a helymeghatározás különféle módszerei, relatív és valódi plottolás,

bb) a céltárgy hajó sebesség, útiránya, céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolsága és céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolságának időpontja meghatározása, az automatikus célfigyelés műveletei,

bc) elkerülő manőver útirány és/vagy sebesség változtatással,

bd) gyakorlati vizsgafeladat tengeri térkép és az automatikus célfigyelés használatával.

9. A 6–7. pontban foglalt gyakorlati vizsgákat kizárólag üzemben lévő tengeri hajón lehet letenni.

10. Az ILO 176. számú egyezménye szerint kiadható nem STCW képesítéshez előírt vizsgák tantárgyai:

a) Fedélzetmester:

aa) hajóművelettan,

ab) hajószerkezettan,

ac) fedélzeti gépek,

ad) hajókarbantartás,

ae) fedélzeti leltár- és anyagismeret,

af) gyakorlati munkák fedélzeti gépekkel.

b) Kormányosmatróz:

ba) rakodó- és kikötőberendezések ismerete,

bb) hajófelszerelés,

bc) kormányberendezések,- a mágneses és pörgettyűs tájoló alapvető ismeretei,

bd) navigációs alapismeretek,

be) a tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó szabályok ismerete,

bf) hang-fény vagy céltárgy megközelítő iránylatának meghatározása (fokokban),

bg) rakománykezelési alapismeretek.

c) Matróz:

ca) hajókarbantartás és felszerelés,

cb) tengeri környezetvédelmi ismeretek,

cc) túlélés-technikai eszközök és berendezések használatának ismerete,

cd) jelzéstani ismeretek,

ce) havaria eszközök használatának alapismeretei.

B. Rész

GÉPÜZEMI SZOLGÁLAT

I. Fejezet

Tengeri hajón képesítéshez kötött gépüzemi
szolgálatok

1. Gépüzemvezető,

2. második géptiszt,

3. gépüzemi őrszolgálatért felelős géptiszt,

4. géptéri őrszolgálat tagja,

5. elektrikus – nem STCW képesítés.

II. Fejezet

Képesítési előírások

1. Gépüzemvezető és második géptiszt – korlátlan főgépteljesítményre – képesítés 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajón gépüzemvezetői, illetve második géptiszti szolgálat ellátására jogosít.

2. Gépüzemvezető és második géptiszt – korlátozott főgépteljesítményre – képesítés 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű hajón gépüzemvezetői, illetve második géptiszti szolgálat ellátására jogosít.

3. Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre képesítés bármilyen főgépteljesítményű hajón állandó vagy időszakosan felügyelt géptérben géptiszti őrszolgálat ellátására jogosít.

4. Géptéri őrszolgálat tagja képesítés géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt vezetése alatt a géptéri őrszolgálatban beosztottként való részvételre jogosít.

5. I. osztályú elektrikusi – nem STCW – képesítés bármilyen villamos összteljesítménnyel üzemelő hajón elektrikusi szolgálat ellátására jogosít.

6. II. osztályú elektrikusi – nem STCW – képesítés 750 kW-nál kisebb villamos összteljesítménnyel üzemelő hajón elektrikusi szolgálat ellátására jogosít.

III. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1. Gépüzemvezető és második géptiszt 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:

a)220 az STCW A–III/2. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c)221 egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány,

d) 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajón II. géptiszti szolgálat ellátásához, legalább 12 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti szolgálatban,

e) 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajón gépüzemvezetői szolgálat ellátásához, legalább 36 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése, amelyből nem kevesebb, mint 12 hónapot II. géptiszti szolgálatban kell eltölteni.

f)–g)222

2. Gépüzemvezető és második géptiszt 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményre:

a)223 az STCW A–III/3. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,

b) 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű tengeri hajón II. géptiszti szolgálat ellátásához, legalább 12 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti szolgálatban,

c) 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű tengeri hajón gépüzemvezetői szolgálat ellátásához, legalább 24 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése, amelyből nem kevesebb, mint 12 hónapot II. géptiszti szolgálatban kell eltölteni,

d) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

e)224 egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány.

f)225

3. Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:

a) betöltött 21. életév,

b)226 középfokú gépészeti vagy hajózási szakképzésben szerzett érettségi vagy képesítő bizonyítvány és jóváhagyott géptiszti képzés elvégzéséről szóló igazolás,

c) 18 hónap igazolt gépüzemi szolgálat,

d) a ,,Gyakorlatok vizsgakönyvével'' igazolt, a képzés részeként, hajón elvégzett 12 havi képzés,

e) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

f)227

g)228 orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány.

h)229

4. Géptéri őrszolgálat tagja:

a)230 tengeri hajón géptiszt felügyelete alatt a géptéri őrszolgálati feladatokkal kapcsolatos jóváhagyott, 6 havi igazolt szolgálat,

b)231 alapfokú egészségügyi és tűzvédelmi bizonyítvány.

c)232

5. I. osztályú elektrikus – nem STCW képesítés:

a) II. osztályú elektrikusi képesítés,

b) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) legalább 24 havi igazolt villamos géptiszt szolgálat, továbbá

d)233

6. II. osztályú elektrikus – nem STCW képesítés:

a) betöltött 21. életév,

b) középfokú erősáramú vagy híradástechnikai szakképzésben szerzett érettségi vagy képesítő bizonyítvány,

c) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

d) gépüzemi szolgálatban eltöltött 12 havi igazolt gyakorlat, amelyből 6 hónapot géptéri őrszolgálat tagjaként kell teljesíteni,

e)234 középfokú egészségügyi és emelt szintű tűzvédelmi bizonyítvány.

f)235

7.236 Belvízi géptiszti képesítés beszámítása:

A belvízi géptiszti képesítéssel rendelkező személy tengeri hajón teljesített 12 havi gépüzemi szolgálat igazolását követően, az elvégzett gyakorlatoknak a „Gyakorlatok vizsgakönyvében” való igazolásával, e melléklet II. szakasz B. Rész IV. fejezet 7. pontjában foglalt különbözeti vizsgák letételével, továbbá

a) orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi vizsga letételéről szóló bizonyítvány,

b) túlélési járműkezelői bizonyítvány,

c) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga bizonyítványának

bemutatásával szerezhet géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítést.

IV. Fejezet

A képesítővizsgák tantárgyai

1.237 Gépüzem-vezetői és második géptiszti 750 kW-nál nagyobb főgépteljesítményre előírt vizsga tantárgyai:

a) gépüzem-vezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízelmotor, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete,

ad) a gép üzemeltetése, felügyelete, a működés és a terhelés értékelése,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése,

ah) a hajó belső hírközlő rendszere;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek vezetői szinten:

ba) a hajó villamos berendezéseinek és az elektronikus vezérlőberendezések üzemeltetése,

bb) automatizálás és ellenőrző rendszerek,

bc) a villamos berendezések és az elektronikus vezérlőberendezések ellenőrzése, üzemi állapotba hozása és üzemi állapotban tartása, valamint a hiba észlelése;

c) karbantartás és javítás vezetői szinten:

ca) a karbantartás és javítás biztonságos végzésének megszervezése,

cb) a gépek hibáinak észlelése, okainak felderítése és a hibák kiküszöbölése,

cc) hibakeresés és kárelhárítás;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

da) az úszáshelyzet, a stabilitás és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

db) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

dc) a vészhelyzeti cselekvési terv és a hajó fennmaradásáért vívott küzdelem sémáinak kidolgozása, valamint vészhelyzeti cselekmények,

dd) a tűz- és tűzoltóközegek kémiája és fizikája,

de) környezetszennyezés megelőzésének módszerei, megtartandó szabályok, a megelőzés eszközei,

df) a gépszemélyzet munkájának irányítása és szervezése,

dg) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

A gépüzemvezetői és második géptiszti vizsga 3000 kW feletti, illetve alatti hajóra az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat III. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

2.238

3.239 A 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítéshez előírt vizsga tantárgyai:

a) gépüzem szolgálatvezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízel, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete, a rendszerek üzemeltetése,

ad) a tüzelő- és kenőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak ismerete,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek szolgálatvezetői szinten:

ba) áramátalakító, áramfejlesztő és ellenőrző rendszerek, működtetésük,

bb) az automatizálás alapjai,

bc) a villamos, elektronikai és ellenőrző berendezések működési elve,

bd) vészüzemi villamos berendezések;

c) javítás és karbantartás szolgálatvezetői szinten:

ca) a hajó géprendszereinek kezelése, javítása, beleértve a vezérlőrendszereket is,

cb) a biztonságos üzemeltetés és az akciók sorrendje havaria esetén;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten:

da) stabilitás és trimm,

db) hajók felépítése és szerkezete,

dc) tűzmegelőzés és tűz elleni küzdelem a hajókon,

dd) mentőeszközök használata,

de) az elsősegélynyújtási eszközök használata a hajókon,

df) a jogszabályok és a tengeri környezet szennyezésének megelőzésére vonatkozó rendelkezések megtartása.

4. Géptéri őrszolgálat tagja vizsga:

a) géptéri őrszolgálati eljárások és a feladatok ellátásában való jártasság,

b) a géptéri műveletekkel kapcsolatos biztonságos munkavégzés,

c) géptérben használt fogalmak, és a feladatokkal összefüggő gépek és berendezések elnevezései,

d) alapvető környezetvédelmi eljárások,

e) belső hírközlő rendszerek ismerete és használata,

f) géptérből kivezető menekülési utak ismerete,

g) géptéri riasztóberendezések ismerete, különös tekintettel a gázzal oltó berendezések működésbe lépésének jelzésére,

h) géptéri tűzoltó eszközök és berendezések használata,

i) a géptéri őrszolgálat ellátásának és szervezésének szabályai,

j) belső égésű motorok elméleti és gyakorlati üzemtana,

k) hajók felépítése és szerkezete, továbbá

l) a hajók segédüzemi berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása.

5. I. és II. osztályú elektrikusi vizsga tantárgyai – nem STCW képesítés:

a) hajóvillamosságtan, elektronika,

b) hajók felépítése és szerkezete,

c) automatizálás alapjai, ellenőrző, mérő-, vezérlőrendszerek,

d) belső hírközlő és riasztórendszerek ismerete,

e) géptéri tűzoltó berendezések és tűzoltó készülékek ismerete és használata,

f) jogi ismeretek,

g) környezetvédelmi ismeretek.

Az I. és II. osztályú villamos géptiszti vizsga az azonos tantárgyak mellett a vizsgaszabályzatban megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

6. Különbözeti vizsga a 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre szóló géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítés megszerzéséhez belvízi géptiszti képesítéssel rendelkező személy részére:

a) tengeri hajó trimmje és stabilitása,

b) kárelhárítás,

c) tengeri környezetvédelem,

d) mentőeszközök működése és használata,

e) a hajó belső hírközlő rendszere,

f) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

C. Rész

A képesítések érvényesítése

1.240 A képesítési bizonyítványokat a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény VI. Cikkének megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi, és tanúsítja.

2.241 Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

3.242

4. Az ebben a mellékletben foglalt képesítések az Egyezmény szerint és az alábbi táblázatban szereplő szolgálatok ellátására jogosítanak:

Tengerészkapitány

3000 BT vagy annál nagyobb hajó parancsnoka

Master on ships of 3,000 gross tonnage or more

Első tiszt

3000 BT vagy annál nagyobb hajó első tisztje

Chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more

Tengerészkapitány

500 BT és 3000 BT közötti hajó parancsnoka

Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage

Első tiszt

500 BT és 3000 BT közötti hajó első tisztje

Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage

Navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszt

500 BT vagy annál nagyobb hajó navigációs őrszolgálatot ellátó tisztje

Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more

Navigációs őrszolgálat tagja

Navigációs őrszolgálat tagja

Rating forming part of a navigational watch

Gépüzemvezető

3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajó gépüzemvezetője

Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more

Második géptiszt

3000 kW vagy annál nagyobb főgép-teljesítményű hajó második géptisztje

Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more

Gépüzemvezető

750 kW és 3000 kW közötti főgép-teljesítményű hajó gépüzemvezetője

Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power

Második géptiszt

3000 kW-nál kisebb főgépteljesítményű hajó második géptisztje

Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power

Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt

A 750 kW vagy annál nagyobb főgép-teljesítményű hajó géptéri őrszolgálatért felelős géptisztje

Officer in charge of an engineering watch on ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more

Géptéri őrszolgálat tagja (a szolgálati könyvben bejegyzésként szereplő megjegyzés, nem képesítés!)

Géptéri őrszolgálat tagja

Rating of an engineering watch

I. osztályú elektrikus – nem STCW képesítés

Korlátozás nélküli összteljesítménnyel üzemelő hajón elektrikusi szolgálat ellátásáért felelős személy

Electrician on ships with unlimited electrical power – non STCW approved certificate

II. osztályú elektrikus – nem STCW képesítés

750 kW-nál kisebb villamos összteljesítménnyel üzemelő hajón az elektrikusi szolgálat ellátásáért felelős személy

Electrician on ships of less than 750 kW electrical power – non STCW approved certificate

5. A korábban megszerzett tengerész képesítések az e rendelet 13. §-ban foglaltak szerint jogosítanak a 3. számú melléklet C. részének 4. pontjában foglalt szolgálatok ellátására.

4. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

Képesítési előírások a kedvtelési célú kishajó vezetője számára, a képesítés megszerzésének feltételei,
a képesítővizsgák tananyaga

I. Fejezet

Képesítési előírások

1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés belvízen – beltenger kivételével – kedvtelési céllal közlekedő kisgéphajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít.

2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés belvízen – beltenger kivételével – kedvtelési céllal közlekedő vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít.

3. A tengeri kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés a tengeren vagy belvízen közlekedő kedvtelési célú kisgéphajó vezetésére jogosít.

4. A tengeri kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés a tengeren vagy belvízen közlekedő kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít.

5. A 3–4. pontokban meghatározottak szerint az alábbi képesítések adhatók ki:

a) I. osztályú képesítés – korlátozás nélkül,

b) II. osztályú képesítés – 200 tmf távolságig,

c) III. osztályú képesítés – 12 tmf távolságig, valamint

d) IV. osztályú képesítés – 3 tmf távolságig.

A távolságot a parttól kell számítani.

6.243 A kedvtelési célú radarkezelői képesítés (Radar Observer for Pleasure Craft), a kedvtelési céllal közlekedő, a képesítésben megjelölt belvízi vagy tengeri hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.

7.244 A kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői képesítés (SRC), a GMDSS-rendszer A1-es – partmenti – körzetében a kedvtelési célú tengeri kishajókon felszerelt GMDSS-rendszer szerinti rádió berendezések kezelésére jogosít.

8.245 A kedvtelési célú GMDSS kezelői képesítés, (LRC) a GMDSS-rendszer A1–A4 körzetében, a kedvtelési célú tengeri kishajókon felszerelt GMDSS-rendszer szerinti rádió és Inmarsat berendezések kezelésére jogosít.

II. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1. Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés:

a) a III. fejezet 1. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

b) gyakorlati vizsga kisgéphajóval.

2. Belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a) a III. fejezet 2. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

b) gyakorlati vizsga vitorlás kishajóval.

3. Kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés megléte,

b) az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításáról szóló igazolás,

c) a III. fejezet 3. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

d)246 a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, a c) alpontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely a vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 150 tengeri mérföldnyi – ebből legalább 30 tengeri mérföldnyi éjszakai – út megtételét, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 30 órányi – ebből legalább 5 óra éjszakai – út megtételét igazolja.

4. Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés esetén:

aa) az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításáról szóló igazolás,

ab) a III. fejezet 4. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

ac)247 a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, az a) pont ab) alpontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely a vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 500 tengeri mérföldnyi – ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai – út megtételét, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 50 órányi – ebből legalább 10 óra éjszakai – út megtételét igazolja,

ad)248 kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC), kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány;

b) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kisgéphajó, illetve vitorlás kishajó vezetésére jogosító IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés esetén:

ba)249 a III. fejezet 4. bekezdésében – az a), c) és d) pontok kivételével – meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

bb)250 a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, a b) pont ba) alpontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely a vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 450 tengeri mérföldnyi – ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai – út megtételét, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 20 órányi – ebből legalább 5 óra éjszakai – út megtételét igazolja.

bc)251

c)252 korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány.

5.253 Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajóra, illetve vitorlás kishajóra szóló kishajó-vezetői képesítés,

b) a III. fejezet 5. bekezdésében meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

c) a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, az a) és b) pontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely igazolja, hogy kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően a jelölt a II. osztályú vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 1000 tengeri mérföldnyi – ebből legalább 200 tengeri mérföldnyi éjszakai – utat, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 100 órányi – ebből legalább 20 órányi – éjszakai utat tett meg, vagy

d) legalább 800 tengeri mérföld megtétele hajóvezetőként, illetve

e) legalább 35 óra menetben hajóvezetőként,

f) a c) pontban meghatározott gyakorlati idő alatt elvégzett 10 csillagászati helymeghatározás szerkesztéssel,

g)254 kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátlan tengeri rádiókezelői (GOC) bizonyítvány.

6. Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:

a) betöltött 21. életév,

b) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajóvezető (kisgéphajó vagy vitorlás kishajó) képesítés megléte,

c)255 a területileg illetékes hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely igazolja, hogy kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően a jelölt az I. osztályú vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 1500 tengeri mérföldnyi – ebből legalább 300 tengeri mérföldnyi éjszakai – utat, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 200 órányi – ebből legalább 60 óra éjszakai – utat tett meg, vagy

d)256 legalább 1000 tengeri mérföld megtétele hajóvezetőként óceánon, illetve

e)257 legalább 80 óra menetben hajóvezetőként óceánon.

7. A 3. pont d) pontjában, a 4. pont d) pontjában, az 5. pont c) pontjában és a 6. pont c) pontjában előírt gyakorlatot a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kishajón kell teljesíteni.

8. A külföldi lobogójú hajón gyakorlatot szerzett személy kérelmére a hajózási hatóság a 4., 5. és 6. pontban előírt hajózási gyakorlat igazolása céljából az igazolásra alkalmas hajónaplót és személyzeti jegyzéket, illetve ezek közjegyző által hitelesített másolatát fogadja el igazolásként.

9.258 Az I. fejezet 3. vagy 4. bekezdésében megnevezett képesítéssel rendelkező személy – ha a másik hajókategóriára érvényes belvízi képesítése van – a II. fejezet 4. bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bb) alpontjában, az 5. bekezdés c) pontjában és a 6. bekezdés c) pontjában meghatározott mérföld/menetidő teljesítése nélkül, kérelemre, a másik hajókategóriára szóló képesítést kaphat.

10.259 A II. fejezet 3. bekezdés d) pontjában, 4. bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bb) alpontjában, az 5. bekezdés c) pontjában és a 6. bekezdés c) pontjában előírt gyakorlatot az elméleti képzést lezáró képzési igazolás megszerzése után lehet teljesíteni, és a teljesítését csak a hajózási hatóság által hitelesített jachtnapló és személyzeti jegyzék vagy azok másolatával, illetve a képző szerv által rendszeresített és a hajózási hatóság által jóváhagyott fedélzeti oktatási naplóval lehet igazolni.

11.260 A fedélzeti oktatási napló a következő feladatok elvégzését igazolja:

a) a tengeri kishajó szerkezetének, felszereléseinek megismerése,

b) vészhelyzeti kommunikáció,

c) vészhelyzeti eljárások és a mentőeszközök használatának megismerése,

d) időjárási előrejelzések, figyelmeztetések megismerése,

e) kikötési és horgonyműveletek,

f) vitorlakezelés/motorkezelés,

g) hajókezelés,

h) kötélkezelés,

i) partmenti navigáció,

j) elektronikus navigáció,

k) deviációs görbe felvétele,

l) éjszakai navigáció,

m) útvonaltervezés nappal, éjszaka, nagy forgalmú területeken,

n) csillagászati navigációs helymeghatározás nappal,

o) csillagászati navigációs helymeghatározás szürkületben,

p) deviáció meghatározása csillagászati módszerekkel.

Az a)–j) pontban foglalt feladatokat a IV. osztályú, az a)–m) pontban foglalt feladatokat a III. osztályú, az a)–p) pontban foglalt feladatokat a II. osztályú vizsgához kell teljesíteni.

12.261 A kedvtelési célú radarkezelői (kiegészítő) képesítés (Radar Observer for Pleasure Craft):

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzést is magában foglaló tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. Fejezet 6. pontja szerinti sikeres elméleti és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

13.262 Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői képesítés (SRC):

a) jóváhagyott tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. fejezet 7. pontja szerinti ismeretekből tett írásbeli és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

14.263 Kedvtelési célú GMDSS kezelői képesítés (LRC):

a) jóváhagyott tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. fejezet 8. pontja szerinti ismeretekből tett írásbeli és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

III. Fejezet264

A képesítővizsgák tantárgyai

1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga:

a) Hajózási Szabályzat

b) hajózási ismeretek – kisgéphajó,

c) gyakorlati vizsga – kisgéphajó.

2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga:

a) Hajózási Szabályzat,

b) hajózási ismeretek – vitorlás kishajó,

c) gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó.

3. A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) közlekedési ismeretek tengeri kishajóval,

b) tengeri kishajó üzemeltetési ismeretek,

c) navigációs és térképészeti alapismeretek.

4. A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) tengeri navigációs ismeretek,

b) életbiztonság a tengeren,

c) a tengeri környezet ismerete,

d) tengeri jogi ismeretek.

5. A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) csillagászati navigáció,

b) árapály hajózási ismeretek,

c) óceánhajózási navigációs ismeretek.

6. A kedvtelési célú radarhajós (kiegészítő) vizsga

a) radarhajózási ismeretek,

b) gyakorlati vizsga – radarhajózás (a gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető).

7. A kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC) vizsga:

a) a korlátozott GMDSS rendszer alapelvei,

b) VHF rádiótelefon kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek.

8. A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vizsga:

a) a GMDSS rendszer alapelvei,

b) GMDSS berendezés kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek.

IV. Fejezet

Víziközlekedési alapismeretek kedvtelési célú hajóvezetői képesítésekhez

1. Evezős csónakkal való közlekedés:

a) evezés két evezővel

– evezés előre,

– kormányzás,

– fordulás,

– csónak lefékezése hátra evezéssel;

b) evezés egy evezővel

– evezés előre, iránytartás,

– kormányzás,

– fordulás,

– a csónak lefékezése;

c) kormányzás kormánylapáttal ellátott csónakban

– iránytartás,

– fordulás;

d) kikötés

– kikötés part mellé vagy másik hajó mellé,

– horgonyzás vagy horgonybójára állás;

2. Vitorlás kishajóval történő közlekedés:

a) kötélzet, vitorlázat felszerelése,

b) elindulás parttól és horgonyról,

c) vitorlázás fél-, negyed-, háromnegyed széllel, hátszéllel,

d) fordulás széllel szemben és hátszéllel,

e) kikötés a part mellé, horgonyzással vagy horgonybójára állással,

f) leszerelés.

5. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

A hajózási képesítések helyettesíthetősége
fedélzeti szolgálatban

A.265

Belvízi hajózás

1. Belvízi géphajó-vezetői képesítések:

1.1 hajóskapitány 2010. december 31. napjáig,

1.2 „A” kategóriájú hajóvezető és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „A”,

1.3 „B” kategóriájú hajóvezető és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „B”,

1.4 „C” kategóriájú hajóvezető,

1.5 szolgálati hajóvezető,

1.6 hivatásos kisgéphajó-vezető „A”,

1.7 hivatásos kisgéphajó-vezető,

1.8 szolgálati kisgéphajó-vezető,

1.9 kedvtelési célú kisgéphajó-vezető.

Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők, kivéve a szolgálati hajóvezetőt, amellyel a hivatásos szolgálatok nem helyettesíthetők.

2. Az 1. pont 1.1–1.4 alpontban felsorolt képesítésekkel:

2.1 a második fedélzeti tiszt,

2.2 az úszómunkagép-vezető,

2.3 a gépnélküli hajóvezető,

2.4 a révész,

2.5 az „A” kategóriájú révész és

2.6 a vonalvizsgának megfelelő vízterületen a géphajó-kormányos képesítéshez kötött szolgálatok elláthatók.

3. Az 1. pont 1.1–1.8 alpontban, továbbá a 2. pont 2.1–2.6 alpontban meghatározott képesítésekkel:

3.1 a kormányos,

3.2 a fedélzetmester,

3.3 a matróz-gépkezelő,

továbbá ezekkel és az 1. pont 1.5 alpontban meghatározott képesítéssel

3.4 a matróz

3.5 a tanulómatróz

3.5.1 a gyakornok II.

3.5.2 a gyakornok I.

szolgálatok elláthatók, valamint a 3. pont 3.1–3.5 alpontban meghatározott sorszámú képesítésekkel ellátható szolgálatok közül az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel a magasabb sorszámú szolgálatok elláthatók.

4.266 A gépkezelő és géptiszt képesítésekkel a 3. pont 3.3-3.5 alpontjában meghatározott sorszámú szolgálatok (egészségi alkalmasság igazolása esetén) elláthatók.

5. Belvízi vitorlás képesítések:

5.1 a hajóskapitányi 2010. december 31. napjáig,

5.2 az „A” kategóriájú hajóvezetői és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „A” (vitorlás hajóra),

5.3 a „B” kategóriájú hajóvezetői és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „B” (vitorlás hajóra),

5.4 a „C” kategóriájú hajóvezetői (vitorlás hajóra),

5.5 a hivatásos kishajó-vezetői „A” (vitorlás hajóra),

5.6 a hivatásos vitorlás kishajó-vezetői,

5.7 a kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés.

Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők.

B.

Tengeri hajózás

Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések szükséghelyzetben az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők:

1. 3000 BT vagy annál nagyobb hajóra képesített tengerészkapitány,

2. 3000 BT vagy annál nagyobb hajóra képesített elsőtiszt,

3. 500 BT és 3000 BT közötti hajóra képesített tengerészkapitány,

4. 500 BT és 3000 BT közötti hajóra képesített elsőtiszt,

5. 500 BT vagy annál nagyobb hajóra képesített navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszt

6. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez267

A képesítő okmányok mintái

1. Hivatásos belvízi hajózási képesítések

1.1 Bizonyítvány hajós képesítésről

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIK UNGARN
REPUBLIC OF HUNGARY

BIZONYÍTVÁNY
HAJÓS KÉPESÍTÉSRŐL
BEFÄHIGUNGSZEUGNISS ÜBER SCHIFFERPATENT
CERTIFICATE OF BOATMAN QUALIFICATION

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
NATIONALE BEHÖRDE FÜR VERKEHRSWESEN
NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY

 

Bizonyítvány hajós képesítésről (1. oldal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Név:
___________________________________
Name/Name

Születési idő: ___________________________
Geboren am/Date of birth

Születési hely: ___________________________
Geburtsort/Place of birth

Anyja neve: ____________________________
Name der Mutter/Mother’s name:

aki
wer hat eine/who has got

_________________________________
képesítést szerzett
qualifikation/qualification

 

 

 

 

Kelt:
Datum/Date

P. H.
Stempel/Seal

 

 

 

 

_________________________________
hajózási hatóság
Schiffahrtsbehörde/shipping authority

 

 

Bizonyítvány hajós képesítésről (2. oldal)

 

 

HIVATALOS BEJEGYZÉSEK
Offizielle Eintragungen/Official remarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fénykép / photo / Lichtbild

________________________

tulajdonos aláírása
signature of the holder
Unterschrift des Inhabers

 

 

 

 

 

 

Bizonyítvány hajós képesítésről (3. oldal)

 

KORLÁTOZÁSOK

die Beschränkugen/Limitations

 

Bizonyítvány hajós képesítésről (4. oldal)

1.2 Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

REPUBLIK UNGARN

REPUBLIC OF HUNGARY

BELVÍZI HAJÓZÁSI

RÁDIÓTELEFON KEZELŐ

BIZONYÍTVÁNY

SPRECHFUNKZERTIFIKAT

FÜR DEN BINNENSCHIFFARTSFUNKDIENST

RADIOTELEPHONE OPERATOR’S CERTIFICATE

FOR THE RADIO SERVICE IN INLAND NAVIGATION

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

NATIONALE BEHÖRDE FÜR VERKEHRSWESEN

NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY

 

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (előoldal)

 

 

 

 

Szám/Nummer:
…………………………………………
Név/Name:
…………………………………………………
Születési hely és idő/Geburtsort und Geburtsdatum: …………………
Állampolgárság/Nationalität:
……………………………………

fénykép

Lichtbild

 

 

 

...............................................
a tulajdonos aláírása/
Unterschrift des Inhabers

 

 

Korlátozás/Beschränkung:
A kiállítás helye, kelte/Ort und Datum:
Budapest, …………………………………………………………

P. H./Stempel

...............................................
aláírás/Unterschrift
..............................................
név/Name

Hivatalos bejegyzések/Offizielle Eintragungen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Az NKH tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádiószabályzat 47. Cikkével összhangban rendelkezik a rádiótelefon berendezések kezeléséhez szükséges ismeretekkel.

Die Nationale Behörde für Verkehrswesen bezeugt hiermit, dass die benannte Person im Besitze der Kentnisse für das Bedienen der Sprechfunkanlagen laut des Artikels 47 der Internationalen Vollzugordnung Funk ist.

 

 

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (hátoldal)

1.3 Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről

(A6 formátum, narancssárga alapon)

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Nemzeti Közlekedési Hatóság

REPUBLIK UNGARN

Nationale Behörde für Verkehrswesen

BIZONYÍTVÁNY

az ADN 8.2.1.2, 8.2.1.4 vagy 8.2.1.5 szakasza szerinti

különleges ismeretekről

BESCHEINUNG

über besondere Kentnisse des ADN gemäß 8.2.1.2,

8.2.1.4 oder 8.2.1.5

 

Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről (előoldal)

 

A bizonyítvány száma:     

Nr. Der Bescheinigung

Vezetéknév:     

Name

Utónév/nevek:     

Vorname(n)

Született:     

Geboren am

Állampolgárság:     

Staatsangehörigkeit

A tulajdonos aláírása:     

Unterschift des Inhabers

E bizonyítvány tulajdonosa rendelkezik az ADN szerinti különleges ismeretekkel.

Der Inhaber dieser Bescheinigung verfügt über besondere Kentnisse des ADN.

Ez a bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretek tekintetében a következő bekezdésekre érvényes

8.2.1.2. (szárazáruszállító hajók)*

8.2.1.2. (tartályhajók)*

8.2.1.4.*

8.2.1.5.*

Diese Bescheinigung ist gültig für die besondere Kentnisse des ADN gemäß

8.2.1.2. (Trockengüterschiffe)

8.2.1.2. (Tankschiffe)

8.2.1.4.

8.2.1.5.

bis     -ig

Kiállította:     

Ausgestellt durch

Kiállítás kelte:     

(bélyegző)

(Siegel)

Aláírás: .........................................................................................................................

Unterschrift

–––––––––––––––––––

* A felesleges törlendő
Nichtzutreffendes streichen

 

Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről (hátoldal)

1.4 Vonalvizsga bizonyítvány

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

REPUBLIK UNGARN

VONALVIZSGA BIZONYÍTVÁNY

STRECKENZEUGNIS

Nr……………….. szám

Ez a vonalvizsga bizonyítvány kizárólag a
………………………… napján kiállított
………………………… számú névre szóló
hajós képesítő bizonyítvánnyal együtt érvényes

Dieses Streckzeugnis gilt nur in Verbindung mit dem
auf den gleichen Namen lautenden Schifferpatent
Vom ……………………… Nr …………………….

 

Vonalvizsga bizonyítvány (előoldal)

 

 

 

 

……………………………………
Családi és utónév/Familien- und Vorname

……………………………………
Születési idő/geboren am

……………………………………
Születési hely/geboren in

 

A tulajdonos
fényképe

Lichtbild des
Inhabers

 

 

 

jogosult hajót vezetni az alábbi

folyamszakaszokon

erhält die Erlaubnis zur Fahrt auf der

Strecke

a ……... fkm és ..……. fkm között a

von km bis km

…………… folyón

am Fluß

a ……... fkm és ..……. fkm között a

von km bis km

…………… folyón

am Fluß

a ……... fkm és ..……. fkm között a

von km bis km

…………… folyón

am Fluß

……………………………………..
a kiállítás helye/Ort der Ausstellung

……………………………………..
a kiállítás kelte/Datum der Ausstellung

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

NATIONALE BEHÖRDE FÜR WERKEHRSWESEN

………………………..
Aláírás/Unterschrift

………………………..
A tulajdonos aláírása
Unterschrift des Inhabers

 

Vonalvizsga bizonyítvány (hátoldal)

1.5

„A” kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány

Mérete: 85 mm × 54 mm

A háttér színe: világoskék

(az ISO 78.10. szabvány szerint)

 

BELVÍZÍ HAJÓVEZETŐI
BIZONYÍTVÁNY
SCHIFFERPATENT
FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT
CERTIFICAT DE CONDUITE DE
BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE
A

1. xxx

2. xxx

3. xxx - xxx

4. xxx

7. # # #

8. AB

9. R. tonna, kW, xx

10. xxx

11.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

REPUBLIK UNGARN
NATIONALE BEHÖRDE FÜR
VERKEHRSWESEN
REPUBIQUE DE HONGRIE
AUTORITE NATIONALE DE
TRANSPORTS

6.

 

 

5. xxx

első oldal

 

HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY BELVÍZI ÁRÚ- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SCHIFFERPATENT FÜR DEN BINNENSCHIFFSGÜTER- UND –
PERSONENVERKEHR
CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE POUR LE
TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES

1. A tulajdonos családi neve -
Name des Inhabers – Nom du titulaire

2. Utóneve – Vorname(n) – Prénom

3. Születési idő és hely – Geburtsdatum
und –ort – Date et lieu de naissance

4. A bizonyítvány kiállításának kelte -
Ausstellungsdatum des Patents – Date
de l’issue de certificate

5. A kiállítás sorszáma –
Ausstellungnumber – Numéro de
délivrence

6. A tulajdonos fényképe – Lichtbild des
Inhabers – Photographie du titulaire

7. A tulajdonos aláírása – Unterschrift des
Inhabers – Signature du titulaire

8. A Minden víziút a Rajna kivételével –
Alle Wasserstraßen außer dem Rhein –
Toutes les voies d’eau sauf le Rhin

9. R (Radar) – a hajó kategóriája,
hordképessége (tonna, kW, utasszám) –
Klasse und Tragfähigkeit des Shiffes
für die das Patent gilt – Catégorie et
capacité de bateau exclusive

10. Érvényességi ideje – Verfalldatum –
Date d’expiration

11. Megjegyzések – Vermerk(e) –
Mention(s)

Einschränkungen – Restriction(s)

hátoldal

1.6

„B” kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány

Mérete: 85 mm × 54 mm

A háttér színe: világoskék

(az ISO 78.10. szabvány szerint)

 

BELVÍZÍ HAJÓVEZETŐI
BIZONYÍTVÁNY
SCHIFFERPATENT
FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT
CERTIFICAT DE CONDUITE DE
BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE
B

1. xxx

2. xxx

3. xxx - xxx

4. xxx

7. # # #

8. AB

9. R. tonna, kW, xx

10. xxx

11.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

REPUBLIK UNGARN
NATIONALE BEHÖRDE FÜR
VERKEHRSWESEN
REPUBIQUE DE HONGRIE
AUTORITE NATIONALE DE
TRANSPORTS

6.

 

 

5. xxx

első oldal

 

HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY BELVÍZI ÁRÚ- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SCHIFFERPATENT FÜR DEN BINNENSCHIFFSGÜTER- UND –
PERSONENVERKEHR
CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION INTÉRIEURE POUR LE
TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES

1. A tulajdonos családi neve -
Name des Inhabers – Nom du titulaire

2. Utóneve – Vorname(n) – Prénom

3. Születési idő és hely – Geburtsdatum
und –ort – Date et lieu de naissance

4. A bizonyítvány kiállításának kelte -
Ausstellungsdatum des Patents – Date
de l’issue de certificate

5. A kiállítás sorszáma –
Ausstellungnumber – Numéro de
délivrence

6. A tulajdonos fényképe – Lichtbild des
Inhabers – Photographie du titulaire

7. A tulajdonos aláírása – Unterschrift des
Inhabers – Signature du titulaire

8. B Minden víziút a tengeri szakaszok és
a Rajna kivételével – Alle
Wasserstraßen außer
Seeschifffartsstraßen und dem Rhein –
Toutes les voies d’eau sauf maritime et Rhin

9. R (Radar) – a hajó kategóriája,
hordképessége (tonna, kW, utasszám) –
Klasse und Tragfähigkeit des Shiffes
für die das Patent gilt – Catégorie et
capacité de bateau exclusive

10. Érvényességi ideje – Verfalldatum –
Date d’expiration

11. Megjegyzések – Vermerk(e) –
Mention(s) Einschränkungen – Restriction(s)

hátoldal

1.7

Személyhajózási szakértői bizonyítvány

Oldalmérete: 102 mm × 72 mm

A háttér színe:

Anyagának jellemzői: 120 grammos NKH biztonsági papír

 

Érvényes …………………………….……….. ig

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

REPUBLIC UNGARN

RÉPUBLIQUE HONGROISE

SZEMÉLYHAJÓZÁSI
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTVÁNY

BESCHEINIGUNG SACHKUNDIGER
FÜR FAHRGASTSCHIFFFAHRT

CERTIFICAT
EXPERT EN NAVIGATION A PASSAGERS

No………………….. sz.

 

Gültig bis/valable jusqu’au

……………………………………

A meghosszabbítás helye és ideje

 

 

Ort und Datum der Verlangerung/Lieu et date de prolongation

 

 

Érvényes ……………………….…………….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ………………………….………….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ……………………………….…….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ……………………………….…….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

(4. oldal és 1. oldal)

 

Herr/Frau………………………………….……..úr/úrnő,

 

 

 

 

 

Monsieur/Madame (családi és utónév)

született ..…………….-án ………………………..-ban

Geboren amin né (e)le

rendelkezik az utasokkal összefüggő biztonsági

intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel.

verfügt über besondere Factkunde über Sicherheitsmß-

nehmen für Fahrgäste.

Posséde les connaissances spéciales relatives aux

measures

 

 

a tulajdonos
fényképe

35x45 mm

……………………….

A tulajdonos aláírása

Eigenhändige Untershrift

Signature du titulaire

 

Ez a bizonyítvány érvényes

Diese Bescheininung ist gültig bis

Certificat valable jusqu’au

………………………………………-ig

 

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Nationale Behörde für Verkehrswesen

Autorité Nationale des Transports

 

 

 

 

…………………………………

aláírás

Unterschrift Signature

 

………………………………………………….

(a kiállítás helye és kelte)

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Lieu et date de la délirance)

 

 

 

 

(3. oldal és 2. oldal)

1.8

Elsősegélynyújtó bizonyítvány

Oldalmérete: 102 mm × 72 mm

A háttér színe:

Anyagának jellemzői: 120 grammos NKH biztonsági papír

 

Érvényes …………………………….……….. ig

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

REPUBLIC UNGARN

RÉPUBLIQUE HONGROISE

SZEMÉLYHAJÓZÁSI
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ
BIZONYÍTVÁNY

BESCHEINIGUNG ERSTHELFER
IN DER FAHRGASTSCHIFFFAHRT

CERTIFICAT
DE SECOURISTE EN NAVIGATION A
PASSAGERS

No………………….. sz.

 

Gültig bis/valable jusqu’au

……………………………………

A meghosszabbítás helye és ideje

 

 

Ort und Datum der Verlangerung/Lieu et date de prolongation

 

 

Érvényes ……………………….…………….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ………………………….………….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ……………………………….…….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ……………………………….…….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

(4. oldal és 1. oldal)

 

Herr/Frau………………………………….……..úr/úrnő,

 

 

 

 

 

Monsieur/Madame (családi és utónév)

született ..…………….-án ………………………..-ban

Geboren amin né (e)le

rendelkezik a személyhajózásban bekövetkezett baleseteknél alkalmazott elsősegélynyújtási

intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel.

verfügt über besondere Fachkunde über Mainahmen zur

Etsthilfe bei Unfallen in der Fahrgastschifffahrt.

Posséde les connaissances spéciales relatives aux

 

 

a tulajdonos
fényképe

35x45 mm

……………………….

A tulajdonos aláírása

Eigenhändige Untershrift

Signature du titulaire

 

measures á prendre en cas d’accident en navigation á passagers.

Ez a bizonyítvány érvényes

Diese Bescheininung ist gültig bis

Certificat valable jusqu’au

………………………………………-ig

 

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Nationale Behörde für Verkehrswesen

Autorité Nationale des Transports

 

 

 

 

…………………………………

aláírás

Unterschrift Signature

 

………………………………………………….

(a kiállítás helye és kelte)

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Lieu et date de la délirance)

 

 

 

 

(3. és 2. oldal)

1.9

Légzőkészülék-kezelő bizonyítvány

Oldalmérete: 102 mm × 72 mm

A háttér színe:

Anyagának jellemzői: 120 grammos NKH biztonsági papír

 

Érvényes …………………………….……….. ig

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

REPUBLIC UNGARN

RÉPUBLIQUE HONGROISE

SZEMÉLYHAJÓZÁSI
LÉGZŐKÉSZÜLÉK-KEZELŐ
BIZONYÍTVÁNY

BESCHEINIGUNG
ATEMSCHUTZGERÄTERETRÄGER
IN DER FAHRGASTSCHIFFFAHRT

CERTIFICAT DE PORTEUR
D’APPAREIL RESPIRATOIRE EN
NAVIGATION A PASSAGERS

No………………….. sz.

 

Gültig bis/valable jusqu’au

……………………………………

A meghosszabbítás helye és ideje

 

 

Ort und Datum der Verlangerung/Lieu et date de prolongation

 

 

Érvényes ……………………….…………….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ………………………….………….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ……………………………….…….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

 

Érvényes ……………………………….…….. ig

 

 

Gültig bis/valable jusqu’au

 

(4. oldal és 1. oldal)

 

Herr/Frau………………………………….……..úr/úrnő,

 

 

 

 

 

Monsieur/Madame (családi és utónév)

született ..…………….-án ………………………..-ban

Geboren amin né (e)le

rendelkezik a személyhajózásban alkalmazott légzőkészülékek kezelésével összefüggő speciális készségekkel.

verfügt über besondere Bignung als atemschutzgerätereträger in der Fahrgastschifffahrt.

Posséde les connaissances spéciales relatives au port

 

 

a tulajdonos
fényképe

35x45 mm

……………………….

A tulajdonos aláírása

Eigenhändige Untershrift

Signature du titulaire

 

D’appareils respiratores en navigation á passagers.

Ez a bizonyítvány érvényes

Diese Bescheininung ist gültig bis

Certificat valable jusqu’au

………………………………………-ig

 

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Nationale Behörde für Verkehrswesen

Autorité Nationale des Transports

 

 

 

 

…………………………………

aláírás

Unterschrift Signature

 

………………………………………………….

(a kiállítás helye és kelte)

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Lieu et date de la délirance)

 

 

 

 

(3. oldal és 2. oldal)

2.

3. Kedvtelési célú képesítések

3.1. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

MAGYARORSZÁG-HU/

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye)

13. (Felhatalmazás helye)

14. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

(Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata)

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve – Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) – Other name(s) of the holder

3. Születési idő és hely – Date and place of birth

4. Kiállítás kelte – Date of issue

5. A bizonyítvány száma – Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe – Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása – Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága – Nationality of the holder

9. Érvényes: I (belvizekre), C (parti tengerre), M (géphajóra), S (vitorlás hajóra) – Valid for: I (Inland Waterways), C (Coastal Waters), M (Motorized craft), S (Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, vízkiszorítás, teljesítmény) – Pleasure craft not exceeding (lenght, deadweight, power)

11. Érvényességi idő – Date of Expiry

12. Kiállította – Issued

13. Felhatalmazás – Authorized by

14. Feltételek – Conditions

3.2. Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasure craft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító hatóság tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing authority hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radio communication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító hatóság magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

Nincs / None

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) / GMDSS operator for pleasure craft (LRC)

3.3. Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasure craft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

KORLÁTOZOTT

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító hatóság tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing authority hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radio communication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító hatóság magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

A1-es tengeri körzetben / In sea area A1

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) / GMDSS operator for pleasure craft (SRC)

3.4. Kedvtelési célú radar kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

RADAR OBSERVER

for pleasure craft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

RADARKEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

Kiállítva a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet alapján.

Issued according to 15/2001. (IV. 27.) KöViM ministerial decree.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító hatóság magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Érvényes / Valid for:

Tengeri vízterületekre / Sea waters

A tengeri kedvtelési célú hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.

Holder entitled to operate radar on pleasure craft.

7. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez268

VIZSGASZABÁLYZAT

1. Jelentkezés a vizsgára

A jelentkezés formai és tárgyi követelményei

1.1. A vizsgára jelentkezni legalább 10 munkanappal a kijelölt vizsgaidőpont előtt a szükséges dokumentumoknak a hajózási hatóságnál történő leadásával lehet. Ha a hajózási hatóság hiányosságot állapít meg, erről a vizsgázót értesíti. Ha a hiánypótlás a vizsga időpontja előtt 3 munkanappal nem történik meg, a vizsgázó nem vizsgázhat, nem vehető fel a vizsgajegyzőkönyvre, illetve csak a hiánypótlást követően határozható meg az új vizsgaidőpont. Ha a rendelet büntetlen előélet igazolását írja elő, akkor csak 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fogadható el.

1.2.269 Jóváhagyott képzés esetén, a képző szerv kérésére, a vizsga kihelyezve és tárgyanként vagy tárgycsoportonként, a képzés ütemezése szerinti bontásban is megtartható. Ilyen esetben a javító vizsgákra vonatkozó szabályokat tárgyanként vagy tárgycsoportonként kell alkalmazni. Olyan vizsga esetében, amelynél az elméleti vizsgatárgyak vizsgái elektronikus formában történnek, a vizsga kihelyezésére csak a hajózási hatósággal kötött megállapodás alapján van lehetőség.

1.3. A vizsgákhoz az előírt gyakorlati időket a következők szerint kell figyelembe venni:

1.3.1. Belvízi hajózásban:

a) Gyakorlatiidő-igazolás a hajózási hatóság rendszeres (legalább évente tett) ellenjegyzését tartalmazó hajós szolgálati könyv adatai alapján fogadható el.

b) Bármely úszólétesítményen 1994. június 1. előtt megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemeltetője által kiállított szolgálati bizonyítvány és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum (vagy hivatalos másolata) – például munkanapló, kapitányi jelentés, kirendelő utasítás, szolgálati nyilvántartó, társadalombiztosítási bejelentő – alapján igazolja a hajózási hatóság.

c) A hajónapló vezetésére 2001. január 1-je előtt nem kötelezett úszólétesítményen a 2001. január 1. előtt megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemeltetője által kiállított szolgálati bizonyítvány és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum (vagy hiteles másolata) – például munkanapló, kapitányi jelentés, kirendelő utasítás, szolgálati nyilvántartó, társadalombiztosítási bejelentő – alapján igazolja a hajózási hatóság.

d) A nem magyar lobogójú úszólétesítményen megszerzett, az illetékes külföldi hajózási hatóság által a külföldi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlatot a hajózási hatóság elfogadja.

e)270 Szolgálat csak munkaviszony, megbízási szerződés alapján vagy vállalkozóként, üzemelő úszólétesítményen ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható. Minden szolgálati bejegyzésnek tartalmaznia kell azt, hogy az úszólétesítményre előírt mely szolgálatot látta el a jelentkező.

1.3.2.271 Tengeri hajózásban:

A tengerész szolgálati könyvben a hajózási hatóság hitelesítéssel igazolja a gyakorlati időt. A gyakorlati idő naptári hónapban (az összegezett töredékidő 30 napos hónapban) számolható. Nem magyar nyelven kiállított szolgálati igazolás csak hivatalos magyar nyelvű fordítással fogadható el, kivéve ha erre nyilvánvalóan nincs szükség.

Szolgálat csak munkaviszony, megbízási szerződés alapján vagy vállalkozóként, üzemelő úszólétesítményen ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható.

1.4. A „gyakorlatok vizsgakönyve”-ként csak a hajózási hatóság által hitelesített vizsgakönyv fogadható el.

1.5.272 Belvízi kedvtelési célú vizsga esetén a vizsgázó a vizsgakövetelményeket elméleti és gyakorlati részre bontva teljesítheti. Erre a lehetőségre a hajózási hatóság adatlapján a vizsgázó figyelmét fel kell hívni valamennyi hatáskörrel rendelkező hajózási hatóság megjelölésével. Ezek közül egynek a megjelölése nélkül a jelentkezési lapot elfogadni nem szabad, továbbá fel kell szólítani a vizsgázót ennek pótlására.

2. A vizsga megtartásának feltételei, körülményei

2.1. A vizsgák időpontja, ütemezése, szervezése

2.1.1. A hajózási hatóságnál szervezett vizsgák

Az elméleti vizsgákat – az igénytől függően – hetente, illetve havonta lehetőleg azonos napon bonyolítja le. A vizsgaidőpontokat a hajózási hatóság a nála történő kifüggesztéssel, a honlapján, illetve tájékoztatójában történő kihirdetéssel teszi közzé.

2.1.2. A hajózási hatóság székhelyén kívül szervezett vizsgák

– A hajózási hatóság a székhelyén kívüli vizsgahelyszínen kérelemre szervez vizsgát, ha annak e Szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak; ilyen esetben a vizsgabizottság igazolt költségeit a szervező köteles megtéríteni; olyan vizsga esetében, amelynél az elméleti vizsgatárgyak vizsgái elektronikus formában történnek, vizsga kihelyezésére csak a hajózási hatósággal kötött megállapodás alapján van lehetőség.

– A hajózási hatóság a gyakorlati vizsgákat egyedi beosztás szerint szervezi.

2.1.3 A vizsga alapfeltételei

– Vizsgán a vizsga jellegéhez (elméleti, illetve gyakorlati) illő ruházatban lehet részt venni.

– Személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolványát, valamint hivatásos és szolgálati célú vizsga esetén hajós, illetve tengerész könyvét a jelentkező a vizsgán köteles felszólításra bemutatni.

– Ezen okmányok hiányában, illetve vizsgára alkalmatlan (például alkoholos, láthatólag bódult) állapotban megjelent, meg nem engedett segédeszközöket vizsgára behozó, az alkalomhoz elfogadhatatlanul öltözött vizsgázót a vizsgáról ki kell zárni.

– A vizsgára bekapcsolt mobiltelefont, magnetofont, CD-lejátszót, szövegtárolásra is alkalmas eszközt, egyéb elektronikus vagy nyomtatott segédeszközt (kivéve a vizsgabizottság által ellenőrzött számológépet, valamint a vizsgához szükséges szerkesztési eszközöket) bevinni, és azt használni nem szabad. A vizsgán ilyen eszközt használó személy kizárható a vizsgáról és eredményét „nem felelt meg”-ként kell bejegyezni a vizsgajegyzőkönyvbe. E korlátozásokat a vizsgáztató a vizsga megkezdésekor a jelentkezőkkel szóban ismerteti.

– A felfüggesztés vagy kizárás tényéről és körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

– Az eset súlyától függően a vizsgázót az illetékes hajózási hatóság a további vizsgáktól 1–6 hónapig terjedő időtartamra eltilthatja, amelyről a képesítések nyilvántartására szolgáló informatikai eszközön tájékoztatja a többi hajózási hatóságot. Az eltiltás ideje alatt a jelölt más hajózási hatóságnál sem tehet hajózási képesítő vizsgát.

– A vizsga megkezdéséről elkésett vizsgázó (aki beszólításakor nem jelenik meg) nem követelheti ismételt beszólítását. Ha a vizsgabizottság a vizsganapon belül konkrét időpontot határoz meg vagy engedélyez a vizsgázó vizsgakezdésére, akkor ez a szabály erre az időpontra vonatkozik.

– A vizsga ideje alatt (a kérdések átvételét követően) a vizsgahelyszínt elhagyni nem szabad. Ha a vizsgázó elhagyja a vizsga helyszínét, akkor a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja és az addigi teljesítmény alapján értékeli a vizsgáját. Indokolt esetben (például egészségügyi ok) a vizsgabizottság dönt a vizsga folytathatóságáról.

– Aki a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetve akadályoztatását legalább egy munkanappal a vizsga megkezdése előtt nem jelzi a hajózási hatóságnak, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

2.2. Az elméleti vizsga

a) Vizsga csak olyan teremben tartható meg, amely megfelel az oktatási intézményekre vonatkozó előírásoknak:

– közegészségügyi,

– megvilágítási,

– méret,

– egy főre eső légköbméter,

– zavartalansági (zaj, egymás zavarása, egymás munkájába való átlátás),

– biztonságtechnikai,

– szellőzési

szempontból.

b) A vizsgateremben a vizsgázókon, a vizsgabizottság tagjain és az e Szabályzatban meghatározottakon kívül más személyek nem tartózkodhatnak. A vizsgázók számára írásra alkalmas asztalt és széket (padot), illetve számítógépes elemeket olyan módon kell elhelyezni, hogy a jelöltek egymást ne zavarják a munkában, a vizsgateremben tartózkodók ne befolyásolhassák a vizsgát és a vizsga menete a vizsgabizottság számára figyelemmel kísérhető legyen.

c) Számítógépen történő vizsga (kivéve szimulátor alkalmazásával végzett vizsga) esetében a jelentkező kérelmet nyújthat be – részletes indokolással – papír alapú vizsga letételére. Bármelyik vizsgaforma választása esetén a vizsgázó semmilyen szempontból hátrányba nem kerülhet.

d) A megkezdett elméleti vizsgát annál a hajózási hatóságnál kell befejezni, ahol azt megkezdték. Ha a vizsgázó más hajózási hatóságnál kívánja letenni az elméleti vizsgát, ott új vizsgázóként kell kezelni, azonban a vizsgán történt jogkövetkezménnyel járó eseményekről a hajózási hatóságok egymást a képesítések nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben haladéktalanul értesítik, és annak jogkövetkezményeit egyöntetűen érvényesítik.

2.3. A gyakorlati vizsga és vizsgahely

2.3.1. Gyakorlati vizsga

A befejezett (sikeres) elméleti vizsgát követően gyakorlati vizsga legfeljebb 18 hónapon belül tehető. A határidő jogvesztő.

a) A gyakorlati vizsgán egy vizsgabizottság előtt, egy nap legfeljebb 20 fő vizsgázhat. Ha a jelöltek száma meghaladja a 20 főt, több vizsgabizottság vezénylése szükséges.

b) Ha a kedvtelési célú gyakorlati vizsgát a jelölt nem annál a hajózási hatóságnál kívánja folytatni, ahol az elméleti vizsgát tette, akkor a gyakorlati vizsgára a kiadott sikeres elméleti vizsgáról szóló igazolás (gyakorlati vizsgalap) alapján jelentkezhet.

c) Sikertelen kedvtelési célú gyakorlati vizsgát követően a javítóvizsga díjának befizetését igazoló bizonylat benyújtásakor a gyakorlati vizsgalapot a jelölt visszakapja, azonban a gyakorlati vizsgalap másolatát a gyakorlati vizsga időpontjáig a hajózási hatóság megőrzi.

d) Gyakorlati vizsgát érvényes hajóokmányokkal rendelkező, hajózásra alkalmas, tiszta, a vizsga tárgyát képező képesítéshez előírt kategóriának megfelelő, e Szabályzat függelékében foglalt előírásainak megfelelő hajóval kell megtartani. A kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgát csak jóváhagyott vizsgahelyen szabad megtartani.

e) A vizsgához szükséges hajót egyéni vizsga esetén a vizsgázó (vagy a munkáltató), jóváhagyott képzést követő vizsga esetén a képző szerv biztosítja.

f) A csak tengeri hajón tehető gyakorlati vizsgákat abban az esetben lehet végrehajtani, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

– a hajó nemzetközi okmányai érvényesek,

– a parancsnok érvényes bizonyítvánnyal rendelkezik,

– a hajó rendes működését a vizsga nem zavarja,

– a vizsgázó a vizsgához előírt gyakorlati, szolgálati idővel rendelkezik.

g) A vizsgán használt hajók és személyzetük, a vizsgán részt vevők biztonságáért, valamint a hajók szabályos közlekedéséért a hajó felelős vezetője felel. Ilyen személy hiányában a vizsga nem tartható meg.

h) A gyakorlati vizsga alatt az úszólétesítményen csak a vizsgázók, a vizsgabiztos (legalább egy), a hajó személyzete, valamint a vizsgáztatást szakfelügyelő személyek tartózkodhatnak.

i) A gyakorlati vizsga időtartamát a vizsgabizottság úgy határozza meg, hogy a vizsgázó felkészültsége egyértelműen értékelhető legyen.

2.3.2. Gyakorlati vizsgahely követelményei

a) A vizsgahely feleljen meg az e Szabályzat függelékében foglalt követelményeknek.

b) A vizsgahelyet a hajózási hatóság hagyja jóvá, illetve jelöli ki.

3.273 A vizsgabiztosok

A Vizsgabiztosok Névjegyzékében szereplő vizsgabiztos – külön erre vonatkozó megállapodás nélkül – bármely hajózási hatóság vizsgájára kijelölhető a kinevezésben szereplő jogosultságnak megfelelően. A vizsgabiztosok felkérését a hajózási hatóság erre – a munkaköri leírásában – kijelölt vizsgaszervező köztisztviselője végzi.

4. A vizsgabizottság

4.1. A vizsgabizottság minden esetben legalább két (felsőfokú vizsga esetén három) tagból áll. A vizsgáztatásban a vizsgabizottság tagjai (vizsgabiztosok) együttesen vesznek részt.

4.2. A vizsgabizottság elnöke minden

– elméleti vizsgán,

– hivatásos és szolgálati célú képesítő vizsgán (a 5.3–5.4 bekezdésekben meghatározott esetek kivételével)

köztisztviselő.

4.3. Tengeri hajó fedélzetén tartott vizsga esetén a vizsgabizottság összetétele fedélzeti vizsgánál a hajó parancsnoka és I. tisztje, gépüzemi vizsgánál a hajó parancsnoka és gépüzemvezetője (vizsgabiztosok), illetve külföldi lobogójú hajó esetében a hajó parancsnoka és egy magyar állampolgárságú tengerész (vizsgabiztos). Ha ezek a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor a vizsgabiztos egyedül vizsgáztathat.

4.4. Ha a tengeri hajón nincs magyar állampolgárságú vizsgabiztos vagy kinevezett vizsgabiztos, akkor a hajó parancsnoka által kiállított tanúsítvány alapján a hajózási hatóság hitelesíti a vizsgajegyzőkönyvet. Ilyen esetben a hajózási hatóság jogosult pótlólagos szóbeli kérdéseket feltenni. A vizsgajegyzőkönyv alapján, ha a vizsgához előírt egyéb feltételek fennállnak és ezek dokumentálhatók, a hajózási hatóság az okmányt kiállítja.

4.5. A vizsga egyéb résztvevői:

– A vizsgát szakfelügyelő, ellenőrző hatóság köztisztviselői a vizsga teljes folyamatában feladatkörükben eljárhatnak. A vizsgabizottságot indokolt esetben felmenthetik, a vizsgát felfüggeszthetik. A vizsgázókat a vizsgához kapcsolódó dokumentumok átadására kötelezhetik.

– A felkészítő oktató a jóváhagyott képzést végző képző szerv kérésére és a vizsgabizottság elnöke engedélyével jelen lehet a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt helyen úgy, hogy a vizsgát nem zavarhatja vagy befolyásolhatja.

– Tolmács a jelölt kérésére és költségére a hajózási hatóság engedélyével vehet részt a vizsgán.

– A vizsgázót foglalkoztató hajózási engedélyes hajózási üzemeltetési vezetője kérésére és a vizsgabizottság elnöke engedélyével jelen lehet a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt helyen úgy, hogy a vizsgát nem zavarhatja vagy befolyásolhatja.

4.6. A vizsgabizottság feladata

A vizsgabizottság mint testület:

– elő- és záró értekezletet tart,

– átvizsgálja a jelentkezéssel és a vizsgával kapcsolatos iratokat,

– ellenőrzi a tesztanyagot, az írásbeli és szóbeli kérdéssorokat,

– biztosítja a vizsgák szabályos menetét, nyugodt légkörét, tárgyilagosságát, az alapfeltételek meglétét,

– kizárja a vizsgáról azt a vizsgázót, aki az alapfeltételeknek nem felel meg, illetve annak szabályait megsérti,

– végzi a jelöltek vizsgáztatását,

– véleményt alkot a vizsgázók felkészültségéről, megállapítja minősítésüket.

Az elnök

– vezeti az elő- és záró értekezletet, a vizsgát,

– ellenőrzi a vizsga tárgyi feltételeinek meglétét,

– végzi a vizsgára bocsátás feltételeként előírt okmányok és a személyazonosság ellenőrzését,

– értékeli a tesztlapokat, részt vesz a vizsgáztatásban,

– vezeti és aláírja a vizsgajegyzőkönyvet,

– dönt a vizsgabizottságon belüli véleménykülönbség esetén.

A vizsgabizottsági tag:

– részt vesz a vizsgabizottság feladatainak ellátásában,

– végzi a vizsgára bocsátás feltételeként előírt okmányok és a személyazonosság ellenőrzését,

– értékeli a tesztlapokat és az egyéb írásbeli feladatokat, részt vesz a vizsgáztatásban,

– végzi az elnök által rábízott feladatokat.

4.7.274 A vizsgabiztosok díjazása

A vizsgabiztost díjazás illeti meg. A díjazás magában foglalja a vizsgáztatási díjat és a vizsgáztatók utazási és szállásköltségét is. A vizsgáztatási díjnak a képesítés vizsgakövetelményében meghatározott vizsgatárgyak számától vagy az egy vizsgázó teljes vizsgájának összidejétől függő kategóriába sorolása a következő:

a) I. kategória: 12 vagy több vizsgatárgy vagy több mint 12 óra,

b) II. kategória: 6–11 vizsgatárgy vagy 6–12 óra,

c) III. kategória: legfeljebb 5 vizsgatárgy vagy kevesebb mint 6 óra.

Ha a vizsgatárgyak száma és a vizsgák összideje alapján eltérő kategóriába sorolás lehetséges, úgy mindig a magasabb díjazású kategóriát kell választani.

A vizsgáztatási díj vizsgázónként a vizsga évének első munkanapján érvényes kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) összegének a kerekítés szabályai szerint százas értékre kerekített:

a) a vizsgabizottság elnöke részére I. kategória esetén 4,5%-a, II. kategória esetén 4%-a, III. kategória esetén 3,5%-a,

b) a vizsgabizottság tagja részére I. kategória esetén 3,5%-a, II. kategória esetén 3,1%-a, III. kategória esetén 2,7%-a.

Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire a vizsgabiztos állandó lakóhelyétől eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgabiztost a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség illeti meg.

Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre tudjon érkezni. Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb a minimálbér 15%-ának megfelelő összeghatárig szállást vehet igénybe.

A vizsgaszervező – a vizsgáztatóval egyeztetetten – gondoskodhat az utaztatásról, illetve a szállásról. Ez esetben a vizsgáztatót külön utazási, illetve szállásköltség nem illeti meg.

A vizsgadíj kifizetésére, illetve átutalására vonatkozóan a hajózási hatóság havi, illetve kéthavonta történő (göngyölített) kifizetést köthet ki (ezt a kijelölési okiratban rögzíteni kell). A vizsgabiztos kérelmére a vizsgadíj összevontan is kifizethető. Ha a vizsgabiztos lemond a vizsgadíjról, akkor erről nyilatkoznia kell.

4.8.275 A tolmács tevékenysége

A tolmács:

– nem végezhet tolmácsolást, ha rendelkezik azzal a (vagy annál magasabb) hajózási képesítéssel, amely megszerzésére irányul a vizsga,

– írásban (teszt, írásbeli vizsga) és szóban hitelesen fordítja a kérdéseket és a válaszokat, a tesztlapot azonban nem töltheti ki,

– közreműködését a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a vizsga megkezdése előtt fel kell szólítani az objektív közreműködésre és a szó szerinti fordításra,

– díjazása a vizsgázó, illetve a képző szerv kötelezettsége, a hajózási hatóságtól díjazásra nem tarthat igényt, kivéve ha az szerződésben erre kötelezettséget vállalt.

Ha a tolmács tevékenységében a vizsgabizottság jogellenességet tapasztal, a vizsgabizottság a vizsgát felfüggeszti, a vizsgázót a vizsga megismétlésére utasítja, és a tolmácsot kizárja a vizsgán történő részvételből.

5. A vizsgák részei, követelményei és értékelésük

5.1. A vizsgák részei

A vizsgáztatás írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgákon történik.

5.2. Az elméleti vizsgák és értékelésük

5.2.1. Írásbeli vizsgarész

Az írásbeli vizsga állhat tesztlap kitöltéséből, valamint írásban kifejtendő kérdések megoldásából.

a) Tesztvizsga lebonyolítása:

aa) A tesztvizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság tájékoztatja a vizsgázókat a teszt kitöltési szabályairól és ellenőrzi a vizsga feltételeinek meglétét.

ab) A vizsgázókat úgy kell ültetni, hogy egymást ne zavarják, visszaélési lehetőségük ne legyen.

ac) A vizsgázók a szükséges adatok beírása után, a vizsgabiztos által jelzett időpontban, egyszerre kezdhetik meg a kérdések megválaszolását.

ad) A tesztlapot a vizsgázótól akkor kell átvenni, amikor kézfeltartással jelzi, hogy a válaszadást befejezte, de legkésőbb a tesztlapon feltett kérdésenként 1 percet kitevő vizsgaidő leteltével.

ae) Számítógépen történő vizsgán a vizsgázó a megfelelő parancs kiadásával fejezi be a feladat megoldását; a kitöltésre rendelkezésre álló idő leteltével a vizsgabizottság a megfelelő parancs kiadásával valamennyi vizsgázó tesztlapját lezárja (ezt 5 perccel a lezárás előtt jelezni kell a vizsgázónak).

af) Hibás válasznak minősül, ha a vizsgázó nem megfelelő választ jelöl meg, a kérdésre nem ad választ, több választ is ad, illetve utólag javítja azokat; értékelhetetlen a tesztlap, ha nem a megfelelő helyre (válaszadásra megjelölt négyzetek egyikébe) tesz jelölést (pontozás, aláhúzás, rajzolás), vagy filctollat, ceruzát használ – értékelhetetlenség esetén a tesztlap értékelése: B.

ag) A tesztlapot javítónak a tesztsablon alkalmazásával

– hibás válasz esetén a helyes válasz helyét piros színnel kell jelölni,

– kettős jelölés vagy válasz nem adása esetén a válaszadásra kijelölt négyzeteket pirossal be kell karikázni,

– oldalanként meg kell állapítania a hibás válaszok pontszámát, amelyet az első lapon kell összesíteni, továbbá

– meg kell állapítani az eredményt (M vagy B), amelyet a javító aláírásával igazol.

ah) A megfeleléshez a kérdéseknek az egyes képesítésekre a mellékletekben megállapított (de legkevesebb 75%) arányban kell jól megoldani.

ai) A tesztlapokat a titoktartási előírásoknak megfelelően kell kezelni, azokat a vizsgázó a kiértékelést követően a vizsgabiztos felügyelete mellett megtekintheti, de nem viheti el és nem másolhatja le.

b) Egyéb írásbeli vizsga:

ba) Az egyéb írásbeli vizsga az írásban megadott kérdés, illetve feladat írásbeli kifejtésével, megoldásával zajlik. Értékelése kérdésenként megfelelt (M) vagy nem felelt meg (B). A vizsgázó megfelelt a tárgy vizsgáján, ha minden kérdésre megfelelt (M) minősítést ért el.

bb) Hivatásos tengerész vizsga esetében:

Az értékelés kérdésenként 1–10-ig terjedő pontszámokkal történik. A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény [kihirdette: a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelet – a továbbiakban: STCW 78/95] I. fejezet A–I/1. előírása értelmében, az egyes tengerész hivatásos képesítések megszerzéséhez a képesítő vizsgákon a következő szinteken kell a jelöltnek teljesíteni:

– parancsnok, első tiszt, gépüzemvezető, másodgéptiszt – „vezetői szint”,

– őrszolgálatért felelős fedélzeti- és géptiszt – „őrszolgálatért felelős tiszt szint”,

– fedélzetmester, kormányos-matróz, matróz, navigációs őrszolgálat tagja, I. és II. osztályú villamos géptiszt, géptéri őrszolgálat tagja, gépmester – „őrszolgálati beosztott szint”.

Az értékelést (a megfeleléshez) a három szinten az alábbi pontszámok jegyzésével kell elvégezni:

– 5–10 pont között „Őrszolgálati beosztott szint”,

– 8–10 pont között „Őrszolgálat felelős tisztje szint”,

– 9–10 pont között „Vezetői szint”.

5.2.2. Szóbeli vizsgarész

a) A tárgy szóbeli vizsgáján csak olyan jelöltek vehetnek részt, akiknek a tárgy írásbeli vizsgáját a vizsgabizottság megfelelőnek minősítette (kivéve a vonalvizsgát).

b) A vizsgázó az előre elkészített kérdésekből, illetve tárgyi kérdéssorokból tételhúzás alapján tesz vizsgát.

c) A felelet megkezdése előtt a vizsgázó számára megfelelő – legalább 10 és legfeljebb 20 perc – felkészülési időt kell biztosítani. A felkészülési időtől való eltekintést – a vizsga azonnali kezdetét – a vizsgázó kérheti a vizsgabizottságtól.

d) A feleletet belvízi hajózási és tengeri kedvtelési célú vizsgán megfelelt (M) vagy nem felelt meg (B) minősítéssel, hivatásos tengerész vizsgán 1–10-ig terjedő pontszámokkal kell elbírálni.

e) A vizsgázó megfelelt a tárgyi vizsgán, ha a kérdések mindegyikét önállóan, vagy rávezető kérdések segítségével megválaszolta. A vizsgázó nem felelt meg a vizsgán, ha a kérdések valamelyikét rávezető kérdések segítségével sem tudja kielégítően megválaszolni.

5.3. A gyakorlati vizsgák eredményének elbírálása

a) A kedvtelési célú belvízi kishajó-vezetői gyakorlati vizsga

aa) A jelölt a kedvtelési célú belvízi kishajó-vezetői gyakorlati vizsgán a vizsgalapon I. feladat-csoportban („vízijártassági ismeretek”) megfelelt, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) a gyakorlati vizsgalapon nem haladja meg a 20%-ot.

ab) A vizsga eredményét megfelelt (M) vagy nem felelt meg, (B) formában kell értékelni.

ac) Aki az I. feladatcsoportban nem felelt meg az, a II. feladatcsoportot nem kezdheti meg.

ad) A II. feladatcsoport teljesítésekor megfelelt a jelölt akkor, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) nem haladja meg a 30%-ot.

ae) Az a jelölt, aki a gyakorlati vizsgalapon vastagon szedett (kiemelt) feladatcsoportokat nem megfelelően hajtja végre, a gyakorlati vizsgán vizsgáját nem felelt meg (B) minősítéssel kell lezárni.

af) Gyakorlati vizsgát csak különleges körülmények esetén szabad megszakítani, megosztani vagy részletekben végezni. Ilyen esetek: alkalmatlanná váló időjárási viszonyok, baleset, egészségügyi okból bekövetkezett akadály, a vizsgán alkalmazott úszólétesítmény alkalmatlanná válása. Ilyen esetben a gyakorlativizsga-lapon a részeredményeket kell feltüntetni, és ha aznap nem folytatható a vizsga vagy a vizsgabizottság összetétele változik, akkor a gyakorlativizsga- lapon új rovatot (oszlop) kell kitölteni, valamint fel kell tüntetni a megszakított vizsga tényét és eredményét (piros színnel).

b) A hivatásos tengerész gyakorlati vizsga elbírálása

A vizsga értékelése 1–10-ig terjedő pontszámokkal történik. A vizsgázó megfelelt a gyakorlati vizsgán, ha a kapott pontszámok elérik a 5 pontot. A vizsgázó nem felelt meg a vizsgán, ha a kapott pontszámok nem érik el az 5 pontot. Sikeres a vizsgája annak, aki minden tárgyból minimum 5 pontot elért. A vizsga eredményét a vizsgabizottság az értékelést követően a vizsgázók előtt kihirdeti.

c) A hivatásos és szolgálati célú belvízi hajózási képesítő gyakorlati vizsga elbírálása

ca) A vizsgán a képesítéssel ellátható szolgálat ellátására való alkalmasságot kell vizsgálni.

cb) Vezetői képesítés esetén az úszólétesítmény, illetve kötelék jellemző műveleteinek és vártalan helyzeteinek technikai végrehajtását kell bemutatni, továbbá a személyzet irányítására való alkalmasságot. Vizsgálni kell az adott úszólétesítménnyel történő tevékenységhez szükséges feltételek átfogó ismeretét.

cc) Nem vezetői képesítések esetében vizsgálni kell a szolgálat ellátása során felmerülő feladatokban szerzett kellő jártasságot, annak gyakorlati bemutatásával.

6. A vizsga dokumentumai

6.1. A vizsgajegyzőkönyv

a) A vizsgán jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgajegyzőkönyvben a vizsgázók névsorát legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon le kell zárni. A vizsgát a névsor lezárása nélkül megkezdeni nem szabad. A vizsgajegyzőkönyvet 50 évig kell megőrizni.

b) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a vizsgázók adatait és az elért eredményeket. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

ba) a vizsga idejét, helyét, iktatószámát, jellegét, a képesítés megnevezését,

bb) a képző szerv megnevezését, képzési engedélyük számát (szükség szerint),

bc) a vizsgabizottság tagjainak nevét, aláírását,

bd) a vizsgázók nevét, születési adatait,

be) a vizsgatárgyak megnevezését, a szinteket, a vizsgák fajtáját,

bf) a vizsga alapján hozott döntést (a vizsgázó értékelését).

c) A javító- és megismételt vizsgát külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A javítóvizsga jegyzőkönyvében az előző, sikeres tantárgyi vizsgákat és azokat a vizsgákat, amelyek alól a vizsgázó felmentés kapott „(F)” betűvel kell jelölni.

6.2. A vizsgaigazolás és a képesítő okmány

a) A hivatásos képesítő vizsga esetében a sikeres elméleti vizsgáról, ha azt gyakorlati vizsga 30 napon belül nem követi – a vizsgázó kérelmére – igazolást kell kiadni.

b) A belvízi kedvtelési célú vizsga esetében a sikeres elméleti vizsga igazolására hitelesített gyakorlati vizsgalapot állít ki az elméleti vizsgát lebonyolító hajózási hatóság.

c) A képesítő okmány megfelelő helyére a képesítés törzskönyvi számát be kell jegyezni. Az okmányokat a hajózási hatóság körbélyegzőjével és az arra jogosult köztisztviselő aláírásával kell hitelesíteni.

d) A képesítő okmány kiadásakor egy másolati példányt a tulajdonossal alá kell íratni és azt, a törzskönyvi nyilvántartás szabályainak megfelelően, kell megőrizni.

6.3. Nyilvántartás vezetése

A képesítő vizsgára jelentkezőkről és a vizsgát tett személyekről a hajózási hatóság számítógépes nyilvántartást vezet.

7. A vizsga eredménye, kihirdetése

Sikeres a képesítő vizsgája annak, aki minden tárgyból „Megfelelt” minősítéssel tett vizsgát, illetve az e Szabályzatban előírt pontszámot elérte (illetve felmentése volt). A vizsga eredményét a vizsgázóval a vizsga befejezése után közvetlenül, vizsgatárgyanként ismertetni kell.

Függelék a Vizsgaszabályzathoz276

A gyakorlati vizsgához szükséges úszólétesítmények és a vizsgahelyek kijelölése

A gyakorlati vizsgához szükséges úszólétesítmények és a vizsgahelyek kijelölése

Vizsga

A szükséges úszólétesítmény
(minimális követelmény)

Vizsgahely minimális követelményei

a) Kedvtelési célú képesítések

– Kisgéphajó-
vezető vizsga

legalább 20 kW teljesítményű és legalább 3 fő befogadó képességű kisgéphajó

a kisgéphajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, fordulás, vontatmány kötélbe vétele, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely legalább 300 m hosszú és legalább 30 m széles

– Vitorlás kishajóvezető vizsga

a 2. zónára alkalmas, legalább 15 m2 vitorlafelületű és legalább 3 fő befogadóképességű vitorlás kishajó

– a vitorlás kishajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, különböző típusú fordulások, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely

– vegetációtól vagy építményektől le nem árnyékolt;

– a biztosított szabad vízfelület legalább 300 m hosszú és legalább 60 m széles; folyóvízen a szélesség legalább 80 m;

b) Hivatásos és szolgálati képesítések

– Fedélzeti tiszti vizsga

nagyhajó kategóriába tartozó géphajó és legalább még egy nagyhajóból álló kötelék

nyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi

– Vitorlás hajóvezető vizsga

nagyhajó kategóriába tartozó vitorlás hajó

– nyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi;

– rendelkezésre áll a három legfontosabb kikötési lehetőség (rézsűs és függőleges partfal, cölöp);

– „A” és „B” kategóriájú hajóvezető vizsga

nagyhajó kategóriába tartozó géphajó és legalább még egy nagyhajóból álló kötelék

nyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi

– „C” kategóriájú hajóvezető vizsga

nagyhajó kategóriába tartozó géphajó és legalább még egy nagyhajóból álló kötelék

nyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi

– Kisgéphajó-
vezető „A” vizsga

legalább 12 főt meghaladó utas befogadóképességű kisgéphajó

a kisgéphajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, fordulás, vontatmány kötélbe vétele, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely legalább 300 m hosszú és legalább 30 m széles

– Vitorlás kishajó-
vezető „A” vizsga

legalább 12 főt meghaladó utas befogadóképességű vitorlás kishajó

– a vitorlás kishajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, különböző típusú fordulások, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely

– vegetációtól vagy építményektől le nem árnyékolt;

– a biztosított szabad vízfelület legalább 300 m hosszú és legalább 60 m széles; folyóvízen a szélesség legalább 80 m;

– Kisgéphajó-
vezető vizsga

legalább 10 m hosszúságú, vagy
50 kW-ot meghaladó teljesítményű és legalább 3 fő befogadóképességű kisgéphajó

a kisgéphajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, fordulás, vontatmány kötélbe vétele, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely legalább 300 m hosszú és legalább 30 m széles

– Vitorlás kishajóvezető vizsga

legalább 15 m2 vitorlafelületű és legalább 3 fő befogadóképességű, a
2. zónára alkalmas vitorlás kishajó

– a vitorlás kishajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, különböző típusú fordulások, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely

– vegetációtól vagy építményektől le nem árnyékolt,

– a biztosított szabad vízfelület legalább 300 m hosszú és legalább 60 m széles; folyóvízen a szélesség legalább 80 m;

– Révész vizsga

köteles komp (csak révcsónak vezetésére szóló vizsga esetén révcsónak)

valamely köteles komp/révcsónak engedélyezett átkelőhelye

– Radarhajós vizsga

– radarhajózásra alkalmas nagyhajó, kishajó vagy komp a képesítés korlátozásának megfelelően (rendelkeznie kell a radarhajózáshoz előírt üzemképes berendezésekkel (URH rádió-készülékkel, fordulásjelzővel, hangjelző berendezés stb.), valamint a hajó vezetésére jogosult radarhajós képesítésű vezetővel;

– a hajó kormányállását a vizsga tartamára le kell függönyözni;

– a gyakorlati vizsga elemeiként előírt olyan nyílt folyami vagy tavi vízterület, ahol szűkület és legalább 8 db kitűző jel található, valamint veszteglő úszólétesítmények, továbbá közlekedő hajók várhatók;


– legalább egy medencés kikötő, ahová a be- és kihajózás szabad.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!