nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
a hulladékok jegyzékéről
2005-01-01
2013-09-04
3

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

a hulladékok jegyzékéről1

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A hulladékok jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Veszélyes hulladékok az 1. számú melléklet A) pontjában külön megjelölt és B) pontjában szereplő hulladékok.

(3) A listák alapján nem azonosítható, illetve az 1. számú melléklet A) pontjában nem jelölt hulladékok esetében a hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha a Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzők valamelyikével és a H3–H8, H10 és H11 tulajdonságok tekintetében az alábbi egy vagy több jellemezővel rendelkezik:

a) zárttéri lobbanáspont Ł55 °C

b)2 egy vagy több, nagyon mérgezőnek besorolt3 anyag összkoncentrációja4 (R 26-tal, R 27-tel, R 28-cal jellemezve) ł0,1%,

c)5 egy vagy több, mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 23-mal, R 24-gyel, R 25-tel jellemezve) ł3%,

d)6 egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja (R 20-szal, R 21-gyel, R 22-vel jellemezve) ł25%,

e) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 35-tel jellemezve) összkoncentrációja ł1%,

f) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 34-gyel jellemezve) összkoncentrációja ł5%,

g) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 41-gyel jellemezve) összkoncentrációja ł10%,

h) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 36-tal, R 37-tel és R 38-cal jellemezve) összkoncentrációja ł20%,

i) legalább egy 1. vagy 2. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja ł0,1%,

j) legalább egy 3. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja ł1%,

k) legalább egy 1. vagy 2. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 60-nal és R 61-gyel jellemezve) koncentrációja ł0,5%,

l) legalább egy 3. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 62-vel és R 63-mal jellemezve) koncentrációja ł5%.

m) legalább egy 1. vagy 2. osztályú mutagén anyag (R 46-tal jellemezve) koncentrációja ł0,1%.

n) legalább egy 3. osztályú mutagén anyag (R 40-nel jellemezve) koncentrációja ł1%.

(4) A (3) bekezdés szerinti R mondatok értelmezését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló külön jogszabály tartalmazza.7

(5) A (3) bekezdés nem alkalmazható fémötvözet hulladékokra, ha azok nincsenek szennyezve felületükhöz tapadt veszélyes anyagokkal.

(6) Hulladék csak a keletkezési tevékenység szerinti főcsoportba és ezen belül a megfelelő alcsoportba sorolható be a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

2. § A hulladékok külön jogszabályban előírt nyilvántartását és bejelentését – a 2001. évre vonatkozó bejelentések kivételével – 2002. január 1-jétől kezdődően az e rendelet mellékletében megadott kódszámokkal kell készíteni.

3. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a hulladékok jegyzékéről szóló 1/2001. (I. 24.) KöM rendelet hatályát veszti.

(2)8 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikke a) pontja szerinti hulladékjegyzékről szóló 94/3/EK határozat és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerinti veszélyes hulladék listáról szóló 94/904/EK határozat felváltására, valamint az azt a hulladékjegyzék tekintetében módosító 2001/118/EK és 2001/119/EK bizottsági és 2001/573/EK tanácsi határozatok.

1. számú melléklet a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelethez

A)

Alaplista9

Az Alaplista az Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódszámait tartalmazza. A főcsoportok két számjegyű, az alcsoportok négy számjegyű, a hulladékok hat számjegyű kóddal rendelkeznek. A (*)-gal megjelölt kódszámok veszélyes hulladékot jelölnek.

A JEGYZÉK FŐCSOPORTJAI

----------------

EWC kód Megnevezés

----------------

01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK

05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEM-VAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI

12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve 07 és 08)

15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)

19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS

----------------

EWC kód Megnevezés

----------------

01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK10

01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok

01 01 01 fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék

01 01 02 nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék

01 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok

01 03 04* szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

01 03 06 meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től

01 03 07* fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

01 03 08 hulladék porok, amelyek különböznek a 01 03 07-től

01 03 09 timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től

01 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok

01 04 07* nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től

01 04 09 hulladék homok és hulladék agyag

01 04 10 hulladék porok, amely különböznek a 01 04 07-től

01 04 11 kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 12 ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től

01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok

01 05 04 édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok

01 05 05* olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok

01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok

01 05 07 baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

02 01 mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai

02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap

02 01 02 hulladékká vált állati szövetek

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)

02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)

02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok

02 01 09 mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól

02 01 10 fémhulladék

02 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 02 hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok

02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszapok

02 02 02 hulladékká vált állati szövetek

02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 02 04 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 03 gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok

02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból, és más szétválasztásokból származó iszapok

02 03 02 tartósítószer hulladékok

02 03 03 oldószeres extrakcióból származó hulladékok

02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 03 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 04 cukorgyártási hulladékok

02 04 01 cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld

02 04 02 nem szabványos kalcium-karbonát

02 04 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 05 tejipari hulladékok

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 05 02 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 06 a sütő- és cukrászipari hulladékok

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 06 02 tartósítószer hulladék

02 06 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó)

02 07 01 a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok

02 07 02 szeszfőzés hulladéka

02 07 03 kémiai kezelésből származó hulladék

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok

03 01 01 fakéreg és parafahulladék

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok

03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től

03 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 02 faanyagvédő szer hulladékok

03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 03* fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

03 02 99 közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek

03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok

03 03 01 fakéreg és fahulladék

03 03 02 zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert)

03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok

03 03 09 hulladék mésziszap

03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál- töltőanyag- és fedőanyag-iszapok

03 03 11 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től

03 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK

04 01 bőr- és szőrmeipari hulladékok

04 01 01 húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 02 meszezési hulladék

04 01 03* oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék

04 01 04 krómtartalmú cserzőlé

04 01 05 krómot nem tartalmazó cserzőlé

04 01 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok

04 01 07 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok

04 01 08 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

04 01 09 kötözési és kikészítési hulladékok

04 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 02 textilipari hulladékok

04 02 09 társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)

04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz)

04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok

04 02 15 kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek

04 02 17 színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

04 02 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok

04 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

05 01 kőolaj finomításból származó hulladékok

05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszapok

05 01 03* tartályfenék iszapok

05 01 04* alkil-savas iszapok

05 01 05* kiömlött olaj

05 01 06* üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok

05 01 07* savas kátrányok

05 01 08* egyéb kátrányok

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok

05 01 10 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től

05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

05 01 12* savas olajok

05 01 13 kazántápvíz iszapja

05 01 14 hűtőtornyok hulladékai

05 01 15* elhasznált derítőföld

05 01 16 kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok

05 01 17 bitumen

05 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladékok

05 06 01* savas kátrányok

05 06 03* egyéb kátrányfélék

05 06 04 hűtőtornyok hulladékai

05 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladékok

05 07 01* higanyt tartalmazó hulladékok

05 07 02 ként tartalmazó hulladékok

05 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK11

06 01 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 01 01* kénsav és kénessav

06 01 02* sósav

06 01 03* folysav (hidrogén-fluorid)

06 01 04* foszforsav és foszforossav

06 01 05* salétromsav és salétromossav

06 01 06* egyéb savak

06 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 02 lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 02 01* kalcium-hidroxid

06 02 03* ammónium-hidroxid

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 05* egyéb lúgok

06 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 03 sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 03 11* cianid tartalmú szilárd sók és oldatok

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik

06 03 14 szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok

06 03 16 fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től

06 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 04 fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól

06 04 03* arzéntartalmú hulladékok

06 04 04* higanytartalmú hulladékok

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok

06 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 05 szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

06 05 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től

06 06 kén-vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladékok

06 06 02* veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok

06 02 03 szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től

06 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 07 halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok

06 07 01* elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok

06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén

06 07 03* higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap

06 07 04* oldatok és savak, pl. kontakt-sav

06 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 08 szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 08 02* veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok

06 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 09 foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és fel-használásából, valamint foszfor vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok

06 09 02 foszfor vegyületeket tartalmazó salak

06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladékai

06 09 04 kalcium alapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól

06 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 10 nitrogén vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

06 10 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 11 szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladékok

06 11 01 titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladékai

06 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 13 közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)

06 13 03 műkorom

06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka

06 13 05* korom

06 13 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK12

07 01 szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 01 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től

07 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 02 műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 02 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től

07 02 13 hulladék műanyagok

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok

07 02 15 adalékanyag hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től

07 02 16* veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok

07 02 17 szerves szilícium vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól

07 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 03 szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11)

07 03 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 03 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től

07 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 04 szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 04 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 04 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

07 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 05 gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 05 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 05 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

07 05 14 szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól

07 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 06 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 06 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től

07 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07 finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 11* a folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 07 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től

07 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

08 01 festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től

08 01 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok

08 01 14 festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól

08 01 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok

08 01 16 festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től

08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

08 01 18 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től

08 01 19* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók

08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

08 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 02 egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

08 02 01 por alapú bevonatok hulladékai

08 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok

08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók

08 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 03 nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok

08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok

08 03 13 nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok

08 03 15 nyomdafesték iszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től

08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldatok

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 03 18 hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től

08 03 19* diszpergált olaj

08 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 04 ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

08 04 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai

08 04 12 ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től

08 04 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai

08 04 14 ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól

08 04 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 04 16 ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től

08 04 17* fenyőgyanta olaj

08 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 05 A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 05 01* hulladék izocianátok

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI

09 01 fényképészeti ipar hulladékai

09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok

09 01 02* vizes alapú offszetlemez előhívó oldatok

09 01 03* oldószer alapú előhívó oldatok

09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok

09 01 05* halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok

09 01 06* fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 08 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül

09 01 11* egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak

09 01 12 áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től

09 01 13* keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól

09 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK13

10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)

10 01 01 hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)

10 01 02 széntüzelés pernyéje

10 01 03 tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora

10 01 05 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladékok

10 01 07 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladék

10 01 09* kénsav

10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

10 01 14* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por

10 01 15 együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től

10 01 16* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 01 17 együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól

10 01 18* gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 01 19 gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18-tól

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 21 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól

10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től

10 01 24 fluid-ágyból származó homok

10 01 25 széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladékok

10 01 26 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

10 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 02 vas- és acéliparból származó hulladékok

10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék

10 02 02 kezeletlen salak

10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 02 08 gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től

10 02 10 hengerlési reve

10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 02 12 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től

10 02 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 02 14 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól

10 02 15 egyéb iszapok és szűrőpogácsák

10 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 03 alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok

10 03 02 hulladékká vált anód darabok

10 03 04* elsődleges termelésből származó salak

10 03 05 hulladék timföld

10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09* másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

10 03 15* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok

10 03 16 fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től

10 03 17* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

10 03 18 anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től

10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 03 20 füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től

10 03 21* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)

10 03 22 egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től

10 03 23* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03 24 gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 23-tól

10 03 25* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 03 26 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től

10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 03 28 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től

10 03 29* sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 03 30 sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től

10 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladékok

10 04 01* elsőleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02* elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek

10 04 03* kalcium-arzenát

10 04 04* füstgáz por

10 04 05* egyéb részecskék és por

10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 04 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 04 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 04 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től

10 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 05 cink termikus kohászatából származó hulladékok

10 05 01 elsőleges és másodlagos termelésből származó salak

10 05 03* füstgáz por

10 05 04 egyéb részecskék és por

10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 05 06* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 05 08* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 05 09 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól

10 05 10* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok

10 05 11 fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től

10 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 06 a réz termikus kohászatából származó hulladékok

10 06 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 06 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 06 03* füstgáz por

10 06 04 egyéb részecskék és por

10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 06 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 06 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től

10 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 07 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok

10 07 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 07 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 07 03 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

10 07 04 egyéb részecskék és por

10 07 05 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 07 07* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 07 08 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től

10 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 08 egyéb nem-vas fémek termikus kohászatából származó hulladékok

10 08 04 szilárd részecskék és por

10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja

10 08 09 egyéb salakok

10 08 10* kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek

10 08 11 kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től

10 08 12* anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

10 08 13 anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től

10 08 14 anód darabok

10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por

10 08 16 füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től

10 08 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 08 18 füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től

10 08 19* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 08 20 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től

10 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladékok

10 09 03 kemence salak

10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 09 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től

10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 09 08 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től

10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por

10 09 10 füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től

10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 09 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok

10 09 14 kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól

10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 09 16 hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től

10 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 10 nem-vas fém öntvények készítéséből származó hulladékok

10 10 03 kemence salak

10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től

10 10 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 10 08 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től

10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por

10 10 10 füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től

10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 10 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től

10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok

10 10 14 kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól

10 10 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 10 16 hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től

10 10 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 11 üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok

10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai

10 11 05 egyéb részecskék és por

10 11 09* feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai

10 11 10 feldolgozásra előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től

10 11 11* nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üveg-por hulladék

10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től

10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszapok

10 11 14 üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól

10 11 15* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 11 16 füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től

10 11 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 11 18 füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től

10 11 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 11 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től

10 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 12 kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok

10 12 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek

10 12 03 szilárd részecskék és por

10 12 05 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 12 06 kiselejtezett öntőformák

10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai

10 12 09* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 12 10 gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től

10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok

10 12 12 zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től

10 12 13 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapja

10 12 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladékok

10 13 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek

10 13 04 a mész égetéséből és oltásából származó hulladékok

10 13 06 szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)

10 13 07 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 13 09* azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó szilárd hulladékok

10 13 10 azbesztcement gyártásakor keletkező szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től

10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09 és a 10 13 10-től

10 13 12* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 13 13 gáz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től

10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap

10 13 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 14 krematóriumokból származó hulladékok

10 14 01* füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok

11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEM-VAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI

11 01 fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)

11 01 05* reve eltávolítására használt savak

11 01 06* közelebbről nem meghatározott savak

11 01 07* pácolásra használt lúgok

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

11 01 10 iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek

11 01 12 öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok

11 01 14 zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól

11 01 15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanták

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

11 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 02 nem-vas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok

11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve)

11 02 03 vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladékok

11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok

11 02 06 réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től

11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

11 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 03 fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok

11 03 01* cianid tartalmú hulladékok

11 03 02* egyéb hulladékok

11 05 tűzi horganyzási eljárások hulladékai

11 05 01 kemény cink

11 05 02 cinkhamu

11 05 03* gázkezeléséből származó szilárd hulladékok

11 05 04* elhasznált folyósítószer

11 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 02 vasfém részecskék és por

12 01 03 nem-vas fém reszelék és esztergaforgács

12 01 04 nem-vas fém részecskék és por

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

12 01 06* ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

12 01 07* halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

12 01 08* halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 10* szintetikus hűtő-kenő olajok

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok

12 01 13 hegesztési hulladékok

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok

12 01 15 gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok

12 01 17 homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól

12 01 18* olajat tartalmazó fém-iszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

12 01 19* biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 03 vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 11)

12 03 01* vizes mosófolyadékok

12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai

13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

13 01 hidraulika olaj hulladékok

13 01 01* PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok14

13 01 04* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók

13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók

13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok

13 01 11* szintetikus hidraulika olajok

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok

13 01 13* egyéb hidraulika olajok

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok

13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 03 szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től

13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 08* szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 10* egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 04 hajózásban keletkező olajos hulladékok

13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezet fenékvíz

13 04 02* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok

13 04 03* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok

13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok

13 05 03* bűzelzáróból származó iszapok

13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek

13 07 folyékony üzemanyagok hulladékai

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj

13 07 02* benzin

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)

13 08 közelebbről nem meghatározott olajhulladékok

13 08 01* sótalanítási iszapok, illetve emulziók

13 08 02* egyéb emulziók

13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok

14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve 07 és 08)

14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok

14 06 01* klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

14 06 02* egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek

14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01 csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok

15 01 03 fa csomagolási hulladékok

15 01 04 fém csomagolási hulladékok

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok

15 01 07 üveg csomagolási hulladékok

15 01 09 textil csomagolási hulladékok

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től.

16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

16 01 03 termékként tovább nem használható gumiabroncsok

16 01 04* termékként tovább nem használható járművek

16 01 06 termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket

16 01 07* olajszűrők

16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrészek

16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrészek

16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai övfeszítők)

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betétek

16 01 12 súrlódó-betétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től

16 01 13* fékfolyadékok

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok

16 01 15 fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai

16 01 17 vasfémek

16 01 18 nem-vas fémek

16 01 19 műanyagok

16 01 20 üveg

16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek

16 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai

16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

16 02 10* PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-tól

16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések

16 02 12* azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések

16 02 13* veszélyes anyagokat15 tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől

16 02 14 használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-tól 16 02 13-ig felsoroltaktól

16 02 15* használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok

16 02 16 használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

16 03 06 szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től

16 04 robbanóanyag-hulladékok

16 04 01* hulladék lőszer

16 04 02* tűzijáték hulladék

16 04 03* egyéb robbanóanyag hulladékok

16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek

16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek

16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek

16 05 09 használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08-tól

16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 01* ólomakkumulátorok

16 06 02* nikkel-kadmium elemek

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok

16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit

16 07 szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13)

16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

16 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 08 kimerült katalizátorok

16 08 01 arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)

16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket16 vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok

16 08 03 egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től

16 08 04 fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07)

16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor

16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok

16 09 oxidáló anyagok

16 09 01* permanganátok pl. kálium-permanganát

16 09 02* kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

16 09 03* peroxidok, pl. hidrogén-peroxid

16 09 04* közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok

16 10 keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok

16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

16 10 02 vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok

16 10 04 vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól

16 11 bélés- és tűzálló-anyagok hulladékai

16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok

16 11 02 kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től

16 11 03* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló-anyagok

16 11 04 kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól

16 11 05* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló-anyagok

16 11 06 kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)17

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01 beton

17 01 02 téglák

17 01 03 cserép és kerámiák

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 01 fa

17 02 02 üveg

17 02 03 műanyag

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa

17 03 bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

17 03 03* szénkátrány és kátránytermékek

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz

17 04 02 alumínium

17 04 03 ólom

17 04 04 cink

17 04 05 vas és acél

17 04 06 ón

17 04 07 fémkeverékek

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékokok

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyagok

17 06 03* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák

17 06 04 szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok

17 08 gipsz-alapú építőanyagok

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

17 09 egyéb építkezési és bontási hulladékok

17 09 01* higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok

17 09 02* PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)

18 01 szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok

18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)

18 01 02 testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)

18 01 03* egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 01 04 hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek

18 01 07 vegyszerek, amelyek különböznek 18 01 06-tól

18 01 08* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

18 01 09 gyógyszerek, amelyek különböznek 18 01 08-tól

18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék

18 02 állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok

18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)

18 02 02* egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 03 hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek

18 02 06 vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től

18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

18 02 08 gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től

19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK18

19 01 hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok

19 01 02 kazánhamuból eltávolított vas fémek

19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa

19 01 06* gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladékok, és egyéb vizes folyékony hulladékok

19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén

19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 12 kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től

19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól

19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por

19 01 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től

19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék

19 01 18 pirolízis hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től

19 01 19 fluid-ágy homokja

19 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 02 hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladékok

19 02 03 kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz

19 02 04* kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től

19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátumok

19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok

19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok

19 02 10 éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

19 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 03 stabilizált/megszilárdított hulladékok19

19 03 04* csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok

19 03 05 stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től

19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok20

19 03 07 megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól

19 04 üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok

19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladékok

19 04 02* pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladékok

19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

19 04 04 üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék

19 05 szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok

19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója

19 05 02 állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója

19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt

19 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 06 hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok

19 06 03 települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag

19 06 05 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag

19 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

19 07 02* hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz

19 07 03 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 08 01 rácsszemét

19 08 02 homokfogóból származó hulladékok

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszapok

19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai

19 08 09 olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től

19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től

19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól

19 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 09 ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok

19 09 02 víz derítéséből származó iszapok

19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszapok

19 09 04 kimerült aktív szén

19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 09 06 ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok

19 10 01 vas- és acélhulladék

19 10 02 nem-vas fém hulladék

19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por

19 10 04 könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól

19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók

19 10 06 más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

19 11 olaj regenerálásából származó hulladékok

19 11 01* elhasznált agyag szűrők

19 11 02* savas kátrányok

19 11 03* vizes folyékony hulladékok

19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok

19 11 05* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 11 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től

19 11 07* füstgáz tisztításából származó hulladékok

19 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 12 közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok

19 12 01 papír és karton

19 12 02 fém vas

19 12 03 nem-vas fémek

19 12 04 műanyag és gumi

19 12 05 üveg

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

19 12 08 textíliák

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)

19 12 10 éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)

19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok

19 13 01* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

19 13 02 szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től

19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 04 szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól

19 13 05* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 06 szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től

19 13 07* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok

19 13 08 szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS21

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 01 papír és karton

20 01 02 üveg

20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok

20 01 10 ruhanemű

20 01 11 textíliák

20 01 13* oldószerek

20 01 14* savak

20 01 15* lúgok

20 01 17* fényképészeti vegyszerek

20 01 19* növényvédő szerek

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

20 01 23* klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

20 01 25 étolaj és zsír

20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól22

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től

20 01 39 műanyagok

20 01 40 fémek

20 01 41 kéménysöprésből származó hulladékok

20 01 99 közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók

20 02 kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékat is beleértve)

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok

20 02 02 talaj és kövek

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is

20 03 02 piacokon keletkező hulladék

20 03 03 úttisztításból származó hulladék

20 03 04 emésztőgödrökből származó iszap

20 03 06 szennyvíz tisztításából származó hulladék

20 03 07 lom hulladék

20 03 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok

B)

Kiegészítő lista23

2. számú melléklet a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelethez

Útmutató az Alaplista használatához

1. A jegyzékben a hulladékokat hat számjegyű kóddal jellemzik. A kód első két számjegye a keletkezés tevékenység szerinti főcsoportra, a második két számjegye a főcsoporton belüli alcsoportra utal. Megnevezés használata esetén a hulladék csak a keletkezési tevékenységnek megfelelő főcsoport és alcsoport megnevezésével együtt adható meg. A jegyzékben lévő hulladék azonosítása érdekében a következők szerint kell eljárni:

A 01–12 és 17–20 főcsoport címe szerint azonosítsuk a hulladékot a keletkezési tevékenység alapján, és keressük ki a hulladékra vonatkozó megfelelő hat számjegyű kódot (a fejezet 99-re végződő kódjának kivételével). A lista felépítéséből adódik, hogy adott hulladék több különböző tevékenység során is keletkezhet.

A külön gyűjtött csomagolási hulladékot (beleértve a különböző csomagolási hulladékok keverékét is) a 15 01 alcsoportba kell besorolni, és nem a 20 01 alcsoportba.

– Ha az adott hulladékot a 01–12, illetve a 17–20 főcsoportokba nem lehet besorolni, akkor a hulladék azonosítására a 13, 14 és15 főcsoportokat kell használni.

– Ha a hulladék besorolására egyik csoport sem alkalmazható, akkor a 16. főcsoport alapján kell besorolni a hulladékot.

– Ha a hulladék nem található a 16. főcsoportban sem, akkor a 99 kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a jegyzék azon fő- és alcsoportjában, amely megfelel az adott tevékenységnek, azonban 99-esre végződő kóddal veszélyes hulladék – a 13 08 99* kódszám kivételével – nem sorolható be.

2. Ha a hulladékot valamely veszélyességi jellemzője alapján kell veszélyes hulladéknak besorolni, a veszélyességi jellemzők tekintetében Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok az irányadók. A veszélyes anyag koncentrációjának elhatárolásához a H3-H8, H10 és H11 veszélyességi jellemzők tekintetében e rendelet 1. § (3) bekezdésében felsoroltakat kell alkalmazni.

3. A jelen rendelet értelmében veszélyes anyagnak tekintendő az az anyag, amelyet a jogszabály annak tart.24

4. Nehézfémnek tekintendő az antimon-, arzén-, kadmium-, króm(VI)-, réz-, ólom-, higany-, nikkel-, szelén-, tellúr-, tallium- és ón, ezek elemi formája és vegyületei veszélyes anyagok, amennyiben a jogszabály alapján annak minősülnek.

5. Ha a hulladékot az Alaplista szerint nem lehet besorolni vagy besorolása szerint az nem minősül veszélyes hulladéknak, ellenőrizni kell, hogy az szerepel-e a Kiegészítő listán.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!