nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
az örökségvédelmi bírságról
2014-01-19
2014-03-14
10
Jogszabály

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kövt.) 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A kulturális örökség fogalomkörébe tartozó elemek az örökségvédelmi bírság (a továbbiakban: bírság) megállapításának szempontjából I., II., III. és IV. kategóriába tartoznak.

(2)2 A kategóriába sorolás során figyelemmel kell lenni a kulturális örökséghez tartozó elemek korára, ritkaságára, a kulturális örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási stb.) közösségen belüli jelentőségére.

2. § (1)3 A kategóriába sorolást – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak kivételével – régészeti lelőhelyek és műemlékek esetén a védettségre vonatkozó miniszteri rendelet, kulturális javak esetén a védetté nyilvánítást kimondó határozat tartalmazza.4

(2)5 A bírság megállapítása szempontjából a Kövt. 46. §-ában meghatározott kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV., a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei az I. kategóriába tartoznak.

(3) Az 1998. január 1-je előtt műemlékké nyilvánított ingatlanok I. és II. kategóriába sorolását e rendelet melléklete tartalmazza, az e körbe tartozó, de a mellékletben nem szereplő műemlékek a III. kategóriába tartoznak.

(4)6 A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az I. kategóriába tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem rendelkezik.

3. § (1)7 A bírságot – a Kövt. 82. §-ára tekintettel – e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell megállapítani.

(2)8 Ha a kötelezettségszegés megszüntetésére vonatkozó határozatot a kötelezettségszegő nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a bírságot ismételten ki kell szabni.

(3)9 A Kövt. 23/C. § (1) bekezdése, 24. § (3) bekezdése és 52. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bírság akkor szabható ki, ha a bejelentés elmulasztása miatt a kulturális örökség közvetlen veszélybe került, védetté nyilvánított kulturális javak esetében pedig akkor is, ha a tárgy eltűnt.

4. § A bírság összege

a)10 az I. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig,

b)11 a II. kategória esetén 10 ezertől 125 millió forintig,

c) a III. kategória esetén 10 ezertől 25 millió forintig,

d) a IV. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig

terjedhet.

5. § (1) Védett tárgy- vagy műemlékegyüttes, illetőleg védett gyűjtemény esetén az 1. § szerinti kategóriába sorolás a teljes tárgy- vagy műemlékegyüttesre, illetve a védett gyűjtemény egészére vonatkozik.

(2)12 A valamely kategóriába besorolt egyes örökségi elemek értéke eltérhet műszaki, biztosítási vagy forgalmi értéküktől.

(3) A bírság megfizetése nem mentesít a bírsággal sújtott tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a kulturális örökség elemeinek megóvása érdekében a megfelelő védekezés kialakítására, a védettségi állapot vagy környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

5/A. §13 (1) A bírság kiszabása során meg kell állapítani a bírság alapját.

(2)14 A bírság alapját

a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége,

b) a helyreállítás lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke,

c) az okozott kár mértéke

figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az a kötelezettet a további, az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat sértő magatartástól visszatartsa.

(2a)15 A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak megállapításához az eljáró hatóság a műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos eljárásában a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakvéleményét kikérheti.

(3) Régészeti lelőhelyek esetén a bírságalap meghatározásakor – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – figyelembe kell venni a jogsértő tevékenységgel érintett területnek a lelőhely kiterjedéséhez viszonyított mértékét is.

(4) A bírságalap legmagasabb összege:

a) az I. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint,

b) a II. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 12,5 millió forint,

c) a III. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 2,5 millió forint,

d) a IV. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint.

5/B. §16 (1) Az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalapot meg kell szorozni

a) a kulturális örökségi elem veszélyeztetése esetén 1,5-del,

b) a kulturális örökségi elem megrongálása esetén 3-mal,

c) a kulturális örökségi elem részleges megsemmisítése esetén 6-tal,

d) a kulturális örökségi elem teljes megsemmisítése (eltűnése) esetén 10-zel.

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt magatartások közül több is megvalósul, a súlyosabb jogsértéshez tartozó szorzószámmal kell a bírságalapot megszorozni.

(3) Amennyiben a hatósági engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzett tevékenységet megelőző, vagy a kulturális örökségi elem sérelme nélküli állapot létrehozása az erre vonatkozó hatósági kötelezésben megállapított határidőben, vagy a hatóság jóváhagyásával megtörtént, a bírság az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalap %-os értéke:

a) engedély nélkül végzett tevékenység esetén 10–50%,

b) engedélytől eltérően végzett tevékenység esetén 10–40%.

(4) Ha a műemléken az örökségvédelmi és az építésügyi hatósági engedélyhez egyaránt kötött tevékenységeket szabálytalanul végezték, akkor az örökségvédelmi bírságot az örökségvédelmi engedélyhez kötött valamennyi szabálytalan tevékenységre meg kell állapítani és a fennmaradási engedélyről hozott döntésbe kell foglalni.

5/C. §17 (1) Az 5/A–5/B. §-ok alapján meghatározott bírság különösen indokolt esetben – az eset sajátosságaira vagy kötelezett személyi körülményeire figyelemmel – annak legfeljebb 10%-áig mérsékelhető.

(2)18

6. §19 (1) A bírság összegét 10 000 forintra, kulturális javak esetén 1000 forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(2) A bírság megfizetésének határideje legfeljebb 90 nap.

(3) A határidő kezdő napja a bírságot kiszabó határozat jogerőssé válásának napja.

(4) A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb 90 napra.

7. §20 A bírságot a régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, a kulturális javak vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ állapítja meg.

8. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése utáni kötelezettségszegésekre kell alkalmazni.

(2)21

Melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez

BUDAPEST I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

I. kerület

15885

Apród u. 1–3.
Sándor Móric lépcső 2.

Semmelweis Ignác szülőháza

I. kerület

15109

Batthyány tér 7.
Bem rakpart 27.
Aranyhal u. 1.

Plébániaépület

I. kerület

15108

Batthyány tér 7.
Fő u. 39.

Szent Anna-plébániatemplom

I. kerület

15112

Clark Ádám tér

Alagút keleti bejárata

I. kerület

15141

Clark Ádám tér
Lánchíd hídfő lépcsők

Lánchíd

I. kerület

15886

Döbrentei tér 9.
Szent Gellért rakpart

Rudas fürdő

I. kerület

15155

Fő u. 41.
Bem rakpart 29.

Volt Erzsébetiek temploma

I. kerület

15156

Fő u. 41.
Batthyány tér 1.
Bem rakpart 28.

Volt Erzsébetiek kórháza

I. kerület

15153

Hadnagy u. 8–10.
Hegyalja út mentén

Rácfürdő

I. kerület

15131

Ybl Miklós tér 2–6.
Öntőház u. 11.
Sándor Móric lépcső 1.

Várkert bazár148X

I. kerület

15130

Ybl Miklós tér 9–11.

Várkert kioszk

I. kerület, Budai vár

15009

Anjou bástya
Tóth Árpád sétány
Dísz tér 2.
Dísz tér 6.
Dísz tér 7.
Babits Mihály sétány
Bécsi kapu tér

Budavár falai

I. kerület, Budai vár

15002

Anna u. 1.
Tárnok u. 18.

Emeletes barokk sarokház

I. kerület, Budai vár

15016

Dísz tér 15.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15034

Halászbástya

Halászbástya

I. kerület, Budai vár

15036

Hess András tér 1–2.
Szentháromság tér 5.
Ibolya u. 2.

Szent Miklós-templom maradványa

I. kerület, Budai vár

15037

Hess András tér 2.
Ibolya u. 2.
Szentháromság tér 5.

Domonkos kolostor maradványa

I. kerület, Budai vár

15042

Kapisztrán tér 2–4.
Anjou bástya 8.
Tóth Árpád sétány 40.

Nándor-laktanya

I. kerület, Budai vár

15043

Kapisztrán tér 6.
Úri u. 55.

Mária Magdolna-templom maradványai

I. kerület, Budai vár

15849

Szent György tér 1–23.

Sándor-palota

I. kerület, Budai vár

15848

Szent György tér 6.

Királyi palota

I. kerület, Budai vár

15850

Szentháromság tér

Mátyás-templom

I. kerület, Budai vár

15059

Színház u. 1–3.

Volt Karmelita-templom,Várszínház

I. kerület, Budai vár

15060

Színház u. 5–11.

Karmelita rendház

I. kerület, Budai vár

15061

Táncsics Mihály u. 1.
Ibolya u. 1.

Emeletes barokk lakóház, OMvH székháza

I. kerület, Budai vár

15066

Táncsics Mihály u. 7.

Erdődy-palota

I. kerület, Budai vár

15068

Táncsics Mihály u. 9.

József-kaszárnya

I. kerület, Budai vár

15093

Úri u. 49.
Országház u. 28.

Templom és kolostor

I. kerület, Budai vár

15096

Úri u. 53.
Országház u. 32.

Kolostor

I. kerület, Budai vár

15097

Úri u. 55.
Kapisztrán tér 6.

Templomtorony

II. kerület

15163

Bem József u. 20.
Ganz u. 15.

Ganz törzsgyár

II. kerület

15171

Budakeszi út 91–93–95.
Hárshegyi út

Pálos kolostor és templom romjai

II. kerület

15202

Fekete István u. 11.
Szajkó u. 14–16.

Nyék középkori templomromja

II. kerület

15174

Fő u. 82–86.
Ganz u. 4.

Királyfürdő

II. kerület

15176

Frankel Leó u. 25–29.
Zsigmond köz 2.
Árpád fejedelem útja 5–6.

Lukács fürdő

II. kerület

15177

Frankel Leó u. 31–37.
Zsigmond köz 1.
Árpád fejedelem útja 7–8.

Császár fürdő

II. kerület

15206

Hűvösvölgyi út 78.
Fekete István u. 1–3.

Mátyás király vadászkastélyának romjai

II. kerület

15197

Mecset u. 14.

Török síremlék

III. kerület

15238

Fő tér 1.
Hajógyár u. 2.
Szentlélek tér 7.
Óbudai rakpart 31.

Volt Zichy-kastély

III. kerület

15246

Kiscelli u. 108.
Kolostor u. 33.

Kolostor és templom

III. kerület

15280

Meggyfa u. 19–21. előtt

Római épület maradványai

III. kerület

15249

Pacsirtamező u. 2–14.
Nagyszombat u. 5.
Viador u.
Szőlő u. 1–5.

Amfiteátrum

III. kerület

15289

Szentendrei út

Amfiteátrum romjai

III. kerület, Aquincum

15222

Szentendrei út 133.

Római polgárváros maradványainak együttese

III. kerület, Óbudai sziget

15242

Hajógyári sziget

Az aquincumi helytartó palotájának maradványai

V. kerület

15452

 

Szabadság híd

V. kerület

15307

Alkotmány u. 8.
Szemere u. 6.

Saroképület

V. kerület

15333

Deák Ferenc tér 4.
Bárczy István u. 10.

Paplak és iskola

V. kerület

15334

Deák Ferenc tér 5.

Ev. templom

V. kerület

15367

Ferenciek tere 6.
Reáltanoda u. 2.

Egyetemi Könyvtár

V. kerület

15366

Ferenciek tere 9.

R. k. templom

V. kerület

15350

Ferenciek tere 10.
Petőfi Sándor u. 2–4.

Irodaház

V. kerület

15441

Hold u. 4.
Kiss Ernő u. 4.
Perczel Mór u. 3.

Banképület

V. kerület

15359

Honvéd u. 24–30.
Markó u. 8–12.
Stollár Béla u. 7–11.

Volt VALERO selyemgyár

V. kerület

15361

József Attila u. 6.
Nádor u. 2.

Klasszicista ház

V. kerület

15925

József nádor tér 2–3–4.
Szende Pál u. 6.
Dorottya u. 5–7.

Pénzügyminisztérium

V. kerület

15368

Károlyi Mihály u. 12.
Reáltanoda u. 1–3.

Sarokház

V. kerület

15369

Károlyi Mihály u. 16.
Ferenczy István u. 1.
Henszlmann Imre u. 2.

Volt Károlyi-palota

V. kerület

15375

Kossuth Lajos tér 1–3.
Széchenyi rakpart 11.

Országház

V. kerület

15376

Kossuth Lajos tér 11.
Alkotmány u. 1.
Báthory u. 2.
Kozma Ferenc u. 2.

Földművelésügyi Minisztérium

V. kerület

15377

Kossuth Lajos tér 12.
Alkotmány u. 2.
Vajkay u. 2.
Szalay u. 1.

Magyar Néprajzi Múzeum

V. kerület

15389

Margit híd

Margit híd

V. kerület

15396

Március 15. tér

Belvárosi templom, r. k. templom

V. kerület

15395

Március 15. tér

Contra Aquincum maradványai

V. kerület

15415

Nádor u. 9.
Zrínyi u. 8–10.

Volt Festetics-palota

V. kerület

15426

Október 6. u. 7.
Sas u. 8.
Zrínyi u. 13.

Volt Marczibányi-palota

V. kerület

15346

Papnövelde u. 5–7.

Hittudományi Akadémia

V. kerület

15341

Papnövelde u. 9.

Egyetemi templom, r. k.

V. kerület

15429

Pesti Barnabás u. 2.
Galamb u. 1.

Volt Péterffy-palota

V. kerület

15433

Petőfi tér 2/B
Galamb u. 4/B

Gör. kel. templom

V. kerület

15439

Roosevelt tér 5–6.
Mérleg u. 2–4.
Zrínyi u. 1.

Volt Gresham biztosító székháza

V. kerület

15440

Roosevelt tér 9.
Akadémia u. 2.
Széchenyi rakpart 1.

Magyar Tudományos Akadémia

V. kerület

15457

Szent István tér

R. k. templom

V. kerület

15459

Szerb utca 4.
Veres Pálné u. 23.

Gör. kel. szerb templom

V. kerület

15394

Szervita tér 7.
Városház u. 20.

R. k. templom

V. kerület

15476

Váci u. 47.
Nyáry Pál u. 2.

R. k. templom

V. kerület

15477

Váci u. 47.
Molnár u. 6.

Zárda

V. kerület

15483

Váci u. 62–64.

Újvárosháza

V. kerület

15486

Városház u. 7.
Vitkovits Mihály u. 1.
Vármegye u. 2.
Semmelweis u. 6.

Egykori megyeháza

V. kerület

15487

Városház u. 9–11.
Bárczy István u. 1–5.
Gerlóczy u. 2–6.
Károly körút 28–30.

Középület

V. kerület

15494

Vigadó tér 2.
Deák F. u. 2–4.
Vigadó u. 1–3.

Pesti Vigadó

VI. kerület

15542

Andrássy út 22.
Dalszínház u. 3–9.
Hajós u. 4–10.
Lázár u. 19.

Magyar Állami Operaház

VI. kerület

15544

Andrássy út 25.
Dalszínház u. 1.
Hajós u. 2.
Paulay Ede u. 36–40.

Állami Balettintézet

VI. kerület

15557

Andrássy út 67.
Vörösmarty u. 35.

Régi Zeneakadémia

VI. kerület

15559

Andrássy út 69.

A régi Műcsarnok

VI. kerület

15560

Andrássy út 71.
Izabella u. 54–56–58.

Sarokház

VI. kerület

15506

Bajza u. 41.
Kmetty u. 26.
Munkácsy Mihály u. 18.
Szondy u. 71.

Kálvária-kápolna

VI. kerület

15521

Liszt Ferenc tér 8.
Király u. 64.
Dohnányi u. 1.

Zeneművészeti Főiskola

VI. kerület

15519

Teréz körút 55–57.

Nyugati Pályaudvar

VII. kerület

15581

Dohány utca 8.

Zsinagóga

VII. kerület

15589

Erzsébet körút 9–11.
Dohány u. 51–53.
Osvát u. 10–12.

Volt New York-palota

VII. kerület

15588

Kazinczy u. 29–31.

Izraelita imaház és lakóház

VII. kerület

15604

Rumbach Sebestyén u. 11–13.

Zsinagóga

VII. kerület

15585

Városligeti fasor 5–7.

Ref. templom és parókia

VIII. kerület

15912

Baross tér

Keleti Pályaudvar

VIII. kerület

15611

Bródy Sándor u. 4.

Lakóház

VIII. kerület

15612

Bródy Sándor u. 8.

Képviselőház

VIII. kerület

15619

Illés u. 25.
Tömő u. 41.
Korányi Sándor u. 2/C
Balassa u. 6. (SOTE)

Volt Festetics-villa és pálmaház

VIII. kerület

15624

Kerepesi temető

Vécsey János síremléke a Kerepesi temetőben

VIII. kerület

15625

Kerepesi temető

Haggenmacher család síremléke

VIII. kerület

15626

Kerepesi temető

Krecsányi család síremléke

VIII. kerület

15627

Kerepesi temető

Egry-síremlék

VIII. kerület

15628

Kerepesi temető

Kaudelka-síremlék

VIII. kerület

15629

Kerepesi temető

Eisele család síremléke

VIII. kerület

15630

Kerepesi temető

Malosik család kriptája

VIII. kerület

15631

Kerepesi temető

Rupp család mauzóleuma

VIII. kerület

15632

Kerepesi temető

Temetőépületek

VIII. kerület

15633

Kerepesi temető

Batthyány család mauzóleuma

VIII. kerület

15634

Kerepesi temető

Deák Ferenc mauzóleuma

VIII. kerület

15636

Kerepesi temető

Gozsdu család síremléke

VIII. kerület

15638

Kerepesi temető

Kossuth Lajos mauzóleuma

VIII. kerület

15637

Kerepesi temető

Jókai Mór síremléke

VIII. kerület

15639

Kerepesi temető

Lyka Anasztáz síremléke

VIII. kerület

15640

Kerepesi temető

Schlik család síremléke

VIII. kerület

15908

Kerepesi temető

Kasselik család síremléke

VIII. kerület

15635

Kerepesi temető

Ganz Ábrahám mauzóleuma

VIII. kerület

15646

Múzeum körút 4.
Puskin u. 5.

Tudományegyetem

VIII. kerület

15647

Múzeum körút 6–8.
Puskin u. 5.

Tudományegyetem

VIII. kerület

15648

Múzeum körút 14–16.
Bródy Sándor u. 1.
Múzeum u. 2.
Pollack Mihály tér 2.

Magyar Nemzeti Múzeum

VIII. kerület

15910

Múzeum u. 11.

Volt Károlyi-palota

VIII. kerület

15927

Ötpacsirta u. 2.
Múzeum u. 13.

Volt Almássy-palota

VIII. kerület

15652

Pollack Mihály tér 3.
Bródy Sándor u. 3.

Volt Festetics-palota

VIII. kerület

15651

Pollack Mihály tér 8.

Esterházy-palota

VIII. kerület

15650

Pollack Mihály tér 10.

Volt Károlyi-palota

VIII. kerület

15659

Szabó Ervin tér 1.
Baross u. 16.
Reviczky u. 1.

Volt Wenckheim-palota

VIII. kerület

15663

Üllői út 80–82.
Ludovika tér 1.

Ludovika

IX. kerület, Ferencváros

15664

Bakáts tér

R. k. plébániatemplom

IX. kerület, Ferencváros

15668

Fővám tér 7–9.
Sóház u. 1–9.

Volt Fővámház

IX. kerület, Ferencváros

15665

Kálvin tér 7.

Ref. templom

IX. kerület, Ferencváros

15679

Üllői út 33–37.
Hőgyes Endre u. 10–12.
Kinizsi u. 31.

Iparművészeti Múzeum

IX. kerület, Ferencváros

15680

Üllői út 45–51.
Ferenc körút 45.
Liliom u. 62.

Volt laktanya

IX. kerület, Ferencváros

15675

Vámház körút 1–3.
Csarnok tér 1.
Pipa u. 1.
Sóház u. 2.

Vásárcsarnok

X. kerület, Kőbánya

15686

Szent László tér

Kőbányai r. k. plébániatemplom

XI. kerület

15694

Hunyadi János út
Mezőkövesd u.

Római tábor maradványai

XI. kerület

15700

Műegyetem rakpart 1–6.
Budafoki út 4–6.

BME Könyvtárépület

XI. kerület

15702

Szent Gellért tér 2.
Kelenhegyi út 2–4.
Kemenes u. 1–5.

Gellért Szálló és fürdő

XI. kerület, Gellérthegy

15692

 

Citadella

XII. kerület

15717

Csaba u. 5.

R. k. kápolna

XII. kerület

15718

Csaba u. 5.

R. k. templom és torony

XIV. kerület

15764

Hősök tere
Dózsa György út 39–41.
Állatkerti út

Szépművészeti Múzeum

XIV. kerület

15765

Hősök tere
Olaf Palme sétány 1.
Dózsa György út 37.

Műcsarnok

XIV. kerület

15766

Hősök tere

Millenniumi emlékmű

XIV. kerület

15770

Stefánia út 14.
Szabó József köz 2.

Földtani Intézet

XIV. kerület

15771

Városliget
Vázsonyi Vilmos sétány

Vajdahunyad Vára

XVII. kerület, Rákoskeresztúr

15780

Pesti út 115.

Volt Podmaniczky–Vigyázó-kastély

XXII. kerület, Nagytétény

15824

Kastélymúzeum u. 4.

Volt Rudnyánszky-kastély

XXII. kerület, Nagytétény

15831

Nagytétényi út 284/B
Szabadság út 1/A
Templom u. 6/A

R. k. templom

XXII. kerület, Szigetköz

15837

Szent Flórián tér
Zsák u.
MÁV vasútvonal között

Római tábor maradványai

BARANYA MEGYE I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Bükkösd

250

Kossuth u. 34.

Volt Petrovszky-kastély

Bükkösd

251

Kossuth u. 36.

Kápolna

Cserkút

256

Alkotmány u.

R. k. templom

Drávaiványi

357

Rákóczi u.

Ref. templom

Hosszúhetény-
Püspökszentlászló

289

Templom tér

Volt püspöki kastély és parkja

Hosszúhetény-
Püspökszentlászló

290

Templom tér

R. k. templom

Kásád

9272

Rákóczi út 28.

Lakóház
Tájház

Magyaregregy

339

Márévár

Márévár-rom

Mánfa

196

Melegmányi völgy

R. k. templom

Mohács

200

Szepessy tér

Püspöki palota

Mohács

199

Szepessy tér

R. k. püspöki templom

Nagyharsány

414

Kossuth Lajos tér

Ref. templom

Pécs

8809

Apáca u. 14.

Lakóház és ókeresztény sírkápolna

Pécs

195

Aradi vértanúk útja 55.
(Szt. István tér 21.
Hunyadi János u.
Vak Bottyán u.
Káptalan u. stb.)

Vár- és városfalak

Pécs

4

Ágoston tér

Templom

Pécs

25

Eötvös József u. 3.

Várfal

Pécs

28

Esze Tamás u. 2.
Szent István tér

Barbakán

Pécs

51

Janus Pannonius u. 4.

Lakóház, egykori kanonoki ház

Pécs

67

Káptalan u. 2.

Zsolnay Múzeum

Pécs

69

Káptalan u. 4.

Lakóház (múzeum),
képtár

Pécs

79

Király u. 19.

Lakóház, ún. Vasváry-ház

Pécs

11

Mária u. 11.

Lakóház

Pécs

13

Mária u. 13.

Lakóház, ún. Majláth-ház

Pécs

129

Nyár u. 8.

Idrisz Baba türbéje

Pécs

94

Papnövelde u. 1.

Volt Papnevelde

Pécs

96

Papnövelde u. 3.

Lakóház

Pécs

97

Papnövelde u. 5.

Múzeum és irodaház

Pécs

135

Rákóczi út 2.

Dzsámi

Pécs

137

Rákóczi út 15.

Néprajzi Múzeum
Várfal

Pécs

170

Szent István tér

Ókeresztény mauzóleum

Pécs

171

Szent István tér

Püspöki palota

Pécs

169

Szent István tér

Székesegyház

Pécs

172

Szent István tér 14.
(Káptalan u. 8.)

Levéltár és plébánia

Pécs

108

Szepesy Ignác u. 3.

Egyetemi Könyvtár

Pécs

179

Széchenyi tér

Belvárosi plébániatemplom

Pécs-Mecsekalja

131

Jakabhegyi út

Templomrom

Pécsvárad

303

Vár

Vár, apátság és temploma

Siklós

425

Vajda János tér

R. k. templom

Siklós

426

Vajda János tér

Vár

Siklós

8166

Vajda János tér 2.

Volt ferences kolostor

Szászvár

349

Templom tér 2.

Vár

Szigetvár

477

Vár

Vár, kastély

Szigetvár

476

Zrínyi tér

R. k. plébániatemplom

BÁCS-KISKUN MEGYE I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Apostag

627

Iskola u.

Zsinagóga

Baja

526

Bartók Béla u.

R. k., volt ferences templom

Baja

525

Bartók Béla u. 3.

Volt ferences rendház

Baja

533

Szentháromság tér 11.

Lakóház

Dunapataj

649

Béke tér

Ref. templom

Hajós

660

Jókai M. u. 2.

Gyermekotthon,
egykori Érseki kastély

Hajós

661

Köztársaság tér

R. k. templom

Hercegszántó

9155

Karapancsa

Vadászkastély

Hercegszántó

9156

Karapancsa

Kiskastély

Kalocsa

584

Asztrik tér 1.

MTTSZ székház és óvoda

Kalocsa

567

Hunyadi u. 2.

Képtár

Kalocsa

579

Szentháromság tér

Székesegyház

Kalocsa

580

Szentháromság tér 1.

Érseki Palota

Kalocsa

583

Szentháromság tér 4.

Volt érseki jószágkormányzóság

Kalocsa

568

Szent István u. 1–3.

Lakóház, művelődési ház

Kecskemét

481

Arany János u. 1.

Ev. templom

Kecskemét

494

Jókai u. 1.

R. k., volt piarista templom

Kecskemét

495

Jókai u. 1.

Papnevelde, volt piarista rendház

Kecskemét

497

Katona József tér

Szentháromság-oszlop

Kecskemét

499

Kálvin tér 1.

Volt Jogakadémia, ún. Református Kollégium

Kecskemét

503

Kéttemplom köz 1–3.
Katona J. tér 2.

Kodály-intézet, volt ferences kolostor

Kecskemét

505

Kossuth tér

R. k. plébániatemplom, ún. Nagytemplom

Kecskemét

502

Kossuth tér

R. k., volt ferences templom

Kecskemét

501

Kossuth tér

Ref. templom

Kecskemét

504

Kossuth tér 1.

Városháza

Kecskemét

9987

Műkert

Műkert (Művésztelep)

Kecskemét

514

Rákóczi u. 2.

Régi és új zsinagóga

Kecskemét

513

Rákóczi út 1.

Városi Galéria, ún. Cifra-palota

Kecskemét

515

Szabadság tér 3.

Lakóház, ún. ev. bérház, illetve Luther-palota

Kecskemét

516

Szabadság tér 7.

Iskola, volt Ref. Újkollégium

Kecskemét

517

Széchenyi tér

Gör. kel. templom

Kiskunfélegyháza

585

Béke tér

R. k. ótemplom

Kiskunfélegyháza

10067

Kossuth L. u. 1.
Petőfi tér

Városháza

Kiskunhalas

10342

Petőfi u. 1.

Zsinagóga és építészeti környezete

Lajosmizse

8475

Alsóbene 225.

Tanya-múzeum

Tiszaalpár

679

Alpár, Várkert

R. k. templom

Tompa

6828

Bárómajor

Szt. Anna-kápolna

Tompa

692

Szabadföld u. 47.
(Bárómajor)

Volt Redl-kastély

BÉKÉS MEGYE I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Békés

777

Széchenyi tér

Ref. templom

Békéscsaba

702

Széchenyi tér

Evangélikus kistemplom

Gyula

721

Gróza park (Miklósváros)

Gör. kel. templom

Gyula

744

Harruckern tér

R. k. templom

Gyula

727

Kossuth L. u. 15.
(Szigeterőd, Kastélypark)

Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély

Gyula

728

Várfürdő út 2.
(Kastélypark)

Uszoda, volt lovarda

Gyula

726

Várfürdő út
(Szigeterőd, Belső vár)

Várkastély

Gyula

729

Várfürdő út
(Szigeterőd, Belső vár)

Kerek ágyúbástya-rondella

Mezőberény

786

Luther tér 1.

Szlovák ev. templom

Mezőhegyes

9298

Csekonits park

Víztorony és szivattyúház

Mezőhegyes

4311

Hild János tér

Központi magtár

Mezőhegyes

9306

Kossuth u. 43–45.
(a törvény szerint 41–43.)

Volt sütöde-pekeráj-szárazmalom

Mezőhegyes

802

Kozma Ferenc u.

Lovarda

Mezőhegyes

9286

Kozma F. u. 6.
(Ómezőhegyes)

Csikóscsárda

Mezőhegyes

9289

Kozma F. u. 14.

Szállásépület, volt kettős tiszti lak

Mezőhegyes

9308

Kozma F. u. 28.

Lakóház, ún. déli reprezentatív kaszárnya

Mezőhegyes

9309

Kozma F. u. 28.

Déli Nagydiadalív

Mezőhegyes

9310

Kozma F. u. 30.

Volt ménesparancsnoki épület

Mezőhegyes

9312

Kozma F. u. 32.

Északi Nagydiadalív

Mezőhegyes

9311

Kozma F. u. 32.

Hotel Nónius

Mezőhegyes

9315

Kozma F. u. 32.

Fa harangláb

Mezőhegyes

9300

Posta u. 1.

Volt Vadászvendéglő

Mezőhegyes

9316

18-as major

Gabonaüzemi zabsilótorony

Mezőhegyes

4288

18-as major
Ómezőhegyes 25.

Földbe süllyesztett apsziskonyhás csikóslak

Mezőhegyes

4289

18-as major
Ómezőhegyes 25.

2. sz. földbe süllyesztett csikóslak

Mezőhegyes

9317

18-as major (Újmezőhegyes)

Sertéstelepi zabsilótorony

Mezőhegyes

9328

21-es major (Csatókamarás)

Fa harangláb

Mezőhegyes

9318

21-es major (Kamarás)

Kerületközponti magtár

Mezőhegyes

9319

23-as major (Fűregpuszta)

Zabsilótorony

Mezőhegyes

9321

39-es major (Árokospuszta)

Zabsilótorony

Mezőhegyes

9322

48-as major (Külsőperegpuszta)

Földbe süllyesztett, boltozott csikóslak

Mezőhegyes

9323

56-os major

Zabsilótorony

Mezőhegyes

9324

57-es major (Peregpuszta)

Gluzek Gyula elevátormagtár

Mezőhegyes

9325

57-es major (Peregpuszta)

Komlószárító

Mezőhegyes

9326

57-es major (Peregpuszta)

Fa harangláb

Mezőhegyes

9327

66-os major (Csatókamrás)

Zabsilótorony

Mezőhegyes

9329

79-es major (Komlósfecskés- puszta)

Zabsilótorony

Orosháza

751

Győri Vilmos tér

Ev. templom

Szabadkígyós

798

Tangazdaság 22–23.

Volt Wenckheim-kastély

Szarvas

10851

Anna-liget (Külterület)

Csáky-kastély

Szarvas

827

Szabadság u. 2.

Volt Bolza-kastély

Szarvas

831

Vajda P. u.

Ev. ótemplom

Szeghalom

839

Kossuth tér

Ref. templom

Tótkomlós

805

Hősök tere

Ev. templom

Vésztő

8801

Mágori domb

Csolt-monostor alapfalai

Vésztő

9123

Wesselényi u. 30.

Gazdaház

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Abaújszántó

1393

Szent István tér

R. k. templom

Bánhorváti-Bánhorvát

1227

Szabadság u.

Ref. templom

Bodrogkeresztúr

1394

Felső u.

R. k. templom

Bodrogolaszi

1277

Fő u. 1.

R. k. templom

Boldogkőváralja

1043

 

Várrom

Boldogkőváralja

1041

Kossuth u. 2.

Volt Péchy–Zichy-kastély

Boldva

965

Szabadság tér 7.

Ref. templom

Edelény

972

Borsodi út 7.

Volt L Hullier–Coburg-kastély

Fáj

1046

Bolt u. 1.

Volt Fáy-kastély

Felsőregmec

1284

Petőfi u.

Ref. templom

Forró

1052

Kossuth tér 2.

R. k. templom

Füzér

1290

Várhegy

Várrom

Füzérradvány

1296

Kossuth u. 2.

Volt Károly-kastély

Golop

1406

Rákóczi u. 34.

Volt régi Vay-kastély

Gönc

1060

Dobogó-hegy

Templom- és kolostorrom

Gönc

8646

Kossuth u. 85.

Lakóház
Huszita-ház

Hejce

1070

Béke tér 1.

Kastély

Hejce

1071

Béke tér 5.

R. k. templom

Karcsa

1303

Táncsics u.

Ref. templom

Kéked-Alsókéked

1087

Fő u. 21.

Volt Melczer-kastély

Komlóska

1311

Rákóczi u. 50.

Lakóház

Korlát

1090

Kossuth u. 26.

Ref. templom

Köröm

1200

Kossuth u. 23.

R. k. plébániaház

Kurityán

990

Külterület

Templom- és kolostorrom

Martonyi

992

Háromhegy

Templom- és kolostorrom

Mád

1411

Rákóczi u. 75.

Zsinagóga

Miskolc

848

Avas

Ref. templom

Miskolc

849

Avas

Harangtorony

Miskolc

902

Bükkszentlélek

Kolostorrom

Miskolc

851

Deák Ferenc tér 7.

Magyar ortodox templom

Miskolc

852

Déryné u. 1.
Széchenyi u. 23.

Nemzeti Színház

Miskolc

869

Mindszent tér

R. k. templom

Miskolc

875

Papszer u. 1.

Hermann Ottó Múzeum

Miskolc-Diósgyőr

901

Vár utca

Várrom

Miskolc-Hámor

900

Újmassa

Őskohó

Monok

1421

Kossuth u. 18.

Kossuth Lajos szülőháza

Monok

1423

Széchenyi u. 12.

Monoki-várkastély

Ónod

1204

 

Várrom

Ózd-Szentsimon

1261

Barátság út 2.

R. k. templom

Pácin

1328

Kossuth kert 1.

Várkastély

Ragály

996

Rákóczi u.

Ref. templom

Rakacaszend

998

Rózsadomb út

Ref. templom

Regéc-Mogyoróska

1107

Külterület

Várrom

Rudabánya

999

Temető u.

Ref. templom

Sajószentpéter

1213

Béke tér 13.

Ref. templom

Sárospatak

1335

Kádár Kata u. 3–19.
Béla király tér 2–14.
Rákóczi u. 47–75.
Kossuth u. 69.

Városfalak

Sárospatak

1342

Kádár Kata u. 21.

Várkastély

Sárospatak

1347

Kádár Kata u. 26.

Volt Trinitárius kolostor

Sárospatak

1354

Rákóczi u. 1.

Nagykollégium

Sárospatak

1353

Szent Erzsébet tér
Kádár Kata u.

R. k. templom

Sátoraljaújhely

919

Deák u. 14.

R. k. templom

Sátoraljaújhely

920

Deák u. 14.

Rendház

Selyeb

1109

Kossuth tér

Nepomuki Szt. János-szobor

Szalonna

1004

Kossuth u.

Ref. templom és fa harangtorony

Szendrő

1008

Gát u. 12.

R. k. templom Nepomuki Szt. János-szobor

Szerencs

1429

Kossuth u.

Ref. templom

Szerencs

1425

Rákóczi u. 96.

Rákóczi-várkastély

Szikszó

1113

Szabadság tér

Ref. templom

Szomolya

9583

Toldi u. 28–30.

Barlanglakás

Taktabáj

1432

Kossuth L. u. 5.

Ref. templom

Tard

8865

Béke u. 55.

Lakóház

Tard

8864

Béke u. 57.

Lakóház

Tállya

1444

Rákóczi u. 11.

Rákóczi-kúria

Tokaj

1457

Bethlen G. u. 7.

Karácsony–Sasarát-ház

Tornaszentandrás

1021

Szabadság u.

R. k. templom

Vizsoly

1118

Szent János út 80.

Ref. templom

Zubogy

1025

Dózsa Gy. út 60.

Ref. templom

CSONGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Csongrád

2730

Kossuth tér

R. k. templom

Fábiánsebestyén

2771

Külső dűlő 44.
Gádorosi műút

Szélmalom

Hódmezővásárhely

2724

Andrássy út 11.

R. k. templom

Hódmezővásárhely

2719

Kálvin János tér

Ref. újtemplom

Hódmezővásárhely

2721

Kossuth tér

Ref. ótemplom és magtár

Kiszombor

2758

Szent István tér

R. k. kerektemplom

Makó

2736

Kálvin tér

Ref. ótemplom

Makó

2742

Szent István tér

R. k. plébániatemplom

Makó

2739

Széchenyi tér 22.
Megyeház u.

Volt Csanád-megyeháza, ma Városháza

Nagymágocs

10819

Szentesi út 2.

Volt Károlyi-kastély

Szeged

2652

Dóm tér
Belváros
Palánk

Dóm tér építészeti együttese

Szeged

2653

Dóm tér
Somogyi u. 3/A
Révay u. 3.
Belváros
Palánk

Ortodox templom

Szeged

2651

Dóm tér
Belváros
Palánk

Szent Dömötör-torony

Szeged

2681

Mátyás király tér
Alsóváros

R. k. templom

Szeged

2682

Mátyás király tér
Alsóváros

Kolostor

Szeged

2683

Munkácsy Mihály u. 7.
Felsőváros

R. k. templom

Szeged

2700

Szent György tér 4.
Munkácsy u. 7–9.
Felsőváros

Rendház

Szeged

2703

Széchenyi tér 10.
Feketesas u. 6–8.
Kiss Ernő u. 1.
Városház u. 1.
Belváros

Városháza

Szeged

8470

Tisza Lajos krt. 56.
Belváros

Palota

Szeged-Tápé

2768

Kossuth u.

R. k. templom

Szegvár

2779

Kossuth tér 1.

Károlyi-kastély

Szentes

2751

Kossuth tér

Ref. templom

FEJÉR MEGYE I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Aba

1692

Béke tér

R. k. templom

Alcsútdoboz-Alcsút

1591

 

Egykori Habsburg-kastély ép. parkja, kápolna

Alcsútdoboz-Alcsút

9864

Hatvan puszta major

Magtár

Bicske

1596

Kossuth u. 42.

Volt Batthyány-kastély és
parkja

Csákvár

1598

Kastélypark
Szt. Vince u. 1.

Volt Esterházy-kastély és
parkja

Csókakő-Külterület

1646

Várrom

Várrom

Dég

1677

Hunyadi J. u. 11.

Volt Festetics-kastély és parkja

Dég

10462

Külterület

Hollandi ház

Enying

1696

Kossuth u.
Szabadság tér

R. k. templom

Ercsi

1630

Templom tér

R. k. templom

Fehérvárcsurgó

1649

Petőfi u.

R. k. templom

Fehérvárcsurgó

1648

Petőfi u. 2.

Volt Károlyi-kastély és parkja

Füle

1703

Széchenyi u. 107.

Lakóház

Iszkaszentgyörgy

1708

Kossuth tér 1.

Amade–Bajzáth–Pappenheim-(Károlyi)-kastély és parkja

Lovasberény

1716

Fehérvári u.
Vörösmarty út

Volt Cziráky-kastély és parkja, kápolna

Martonvásár

1719

Emlékezés tere 1.

Volt Brunszvik-kastély és
parkja

Mór

1662

Szent István tér 5.

Volt Lamberg-kastély és parkja

Nádasdladány

9263

Kastélypark
Április 4. u.

Volt Nádasdy-kastély és parkja

Seregélyes

1736

József A. u.

Volt Zichy–Hadick-kastély és parkja

Soponya-Nagyláng

1737

Dózsa Gy. u. 13.
Petőfi S. u.

Volt Zichy-kastély és parkja

Székesfehérvár

1474

Arany János u.

R. k. templom, püspöki székesegyház

Székesfehérvár

1475

Arany János u.

Hentel (tévesen Szt. Anna)-kápolna

Székesfehérvár

1534

Fő u. 5.

Egykori Fekete Sas Patika

Székesfehérvár

1535

Fő u. 6.

Volt cisztercita rendház

Székesfehérvár

1536

Fő u. 6.
János köz 2.

R. k., volt cisztercita templom

Székesfehérvár

1512

Jókai u. 1–3.
Oskola u. 2–4.

Ún. Hiemer-ház

Székesfehérvár

1514

Jókai u. 3.
Oskola u. 2–4.

Zeneiskola

Székesfehérvár

1551

Koronázó tér
Várkörút 5.

Romkert

Székesfehérvár

1555

Városház tér

Volt ferences rendház

Székesfehérvár

1554

Városház tér

R. k. templom

Székesfehérvár

1493

Megyeház u. 17.

Volt megyeháza

Székesfehérvár

1574

Oskola u. 2–4.
Jókai u. 1–3.

Ún. Font–Caraffa-ház

Székesfehérvár

1576

Oskola u. 6.

Lakóház

Székesfehérvár

1544

Petőfi u.
Kossuth u. sarok

R. k., volt karmelita templom

Székesfehérvár

1545

Petőfi u. 2.

Papi otthon, karmelita rendház

Székesfehérvár

1550

Rác u.

Gör. kel. szerb templom

Székesfehérvár

1509

Szent István tér 9.

Egykori megyeháza

Székesfehérvár

1556

Városház tér 5.

Püspöki palota

Tác-Fövenypuszta

1742

 

Gorsium, római település romjai

Vál

1618

Vajda János u. 1.

Volt Ürményi-kastély és parkja

Vál-Temető

1617

 

Ürményi-mauzóleum

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA

Településrész

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Árpás

3453

 

R. k. plébániatemplom

Csorna

3478

Szabadság tér 5.

R. k. templom, volt premontrei templom

Csorna

3480

Szabadság tér 16.

Tanácsháza, volt premontrei prépostság

Dénesfa

3593

Fő u. 19.

Ideggyógyintézet, volt Cziráky-kastély

Fertőd

3596

Bartók B. u.

Volt Esterházy-kastély

Fertőd

3599

Bartók B. u.

Híd

Fertőd

3598

Bartók B. u.

Magtár, volt Marionett-színház

Fertőd

3597

Bartók B. u. 1.

Egykori őrségépület

Fertőd

9939

Bartók B. u. 2.

Áruház, egykori őrségépület

Fertőd

3600

Fő u.

Szálloda és vendéglő

Fertőd

3603

Gábor Á. u.

Internátus

Fertőd

3604

Madách I. sétány 1.

Tanácsház, ún. Muzsikaház

Fertőd

3605

Madách sétány

Konzervüzem, volt lovarda

Fertőrákos

3807

 

Mithras-szentély maradványai

Fertőrákos

3798

Fő u. 153.

Volt Püspöki kastély

Fertőszéplak

3650

Hősök tere

Kálvária

Győr

2944

Apor Vilmos tér
Káptalandomb

Püspöki Székesegyház

Győr

2913

Bécsi kapu tér

R. k., volt karmelita templom

Győr

2914

Bécsi kapu tér

Mária-szobor

Győr

2916

Bécsi kapu tér 2.

Püspökvári kazamaták

Győr

2924

Bécsi kapu tér 5.

Püspökvári kazamaták, ma múzeum

Győr

2834

Gutenberg tér

Frigyláda-szobor

Győr

2859

Kazinczy u. 21.
Szabadsajtó u. 22.

Lakóház, ún. Rozália-ház

Győr

2861

Kálvária-domb

Kálvária

Győr

2868

Káptalandomb 1.

Püspökvár és együttese

Győr

2935

Liszt F. u. 13.

Irodaház, volt megyei tanácsház

Győr

2940

Liszt F. u. 20.

Irodák, ún. Zichy-ház

Győr

2955

Rákóczi út 6.

R. k., volt magyar ispita templom

Győr

2956

Rákóczi út 6.
Gorkij u. sarok

Lakóház, volt magyar ispita

Győr

3011

Széchenyi tér

Mária-oszlop

Győr

3018

Széchenyi tér

Bencés-templom

Győr

3015

Széchenyi tér 4.

Lakóház

Győr

3016

Széchenyi tér 5.

Xantus János Múzeum

Győr

3019

Széchenyi tér 9.

Bencés Rendház

Győr

2824

Zechmeister u. 1.
Aradi vértanúk útja 2.

Szálloda, volt karmelita kolostor

Hédervár

9431

Felszabadulás u. 34.

Gazdasági épület, volt uradalmi magtár

Hédervár

3738

Felszabadulás u. 49.

Alkotóház, volt Khuen–Hédervári-kastély

Hédervár

3740

Fő utca

R. k. templom (Boldogasszony-kápolna)

Hidegség

3823

 

R. k. templom (Rotunda)

Lébény

3744

Templom tér 1.
Damjanich J. u.

R. k. templom

Mihályi

3702

Korona u. 1.

Volt Dőry-kastély és parkja

Mosonmagyaróvár

3030

Fő u. 2.

Kollégium

Mosonmagyaróvár

3083

Pozsonyi út

Vár és erődrendszer

Mosonmagyaróvár

3072

Szt. László tér 1.

R. k. plébániatemplom

Nagycenk

3848

Kiscenki út 3.

Széchenyi emlékmúzeum, volt Széchenyi-kastély

Nagycenk

3842

Széchenyi tér 5.

R. k. plébániaház

Nagycenk

3843

Temető

Széchenyi sírkápolna

Nagycenk

3845

Templom tér

R. k. templom

Nemeskér

3858

 

Ev. templom

Pannonhalma

3559

 

Kálvária

Pannonhalma

3557

Főapátság parkja

A főapátság parkja, kerti ház

Pannonhalma

3555

Várkerület 1.

Bencés főapátság és temploma

Pannonhalma

3556

Várkerület 1.

Bencés apátsági templom

Rajka

3765

Ifjúság u. 30.

R. k. templom

Rajka

3766

Ifjúság u. 30.
Templomkert

Kálvária-szoborcsoport

Sopron

3442

 

Városfalak

Sopron

3111

Balfi út

Pihenőkereszt

Sopron

3121

Bécsi domb

Római amfiteátrum maradványai

Sopron

3122

Bécsi u. 7.

Szt. János-templom

Sopron

3112

Fő tér

Szentháromság-oszlop

Sopron

3113

Fő tér

Tűztorony

Sopron

3115

Fő tér 3.
Új u. 2.

Ún. Gambrinus-ház

Sopron

3118

Fő tér 6.

Fabricius-ház

Sopron

3119

Fő tér 7.

Ún. Tábornok-ház

Sopron

3120

Fő tér 8.

Storno-ház

Sopron

3324

Szent György u.

Szt. György-templom

Sopron

3179

Szent Mihály út

R. k. Szt. Mihály-templom

Sopron

3378

Templom u.
Fő tér

R. k., volt ferences, majd bencés templom

Sopron

3380

Templom u. 1.

Ún. Káptalanterem

Sopron

3381

Templom u. 1.

Kollégium, volt ferences, majd bencés rendház

Sopron

3382

Templom u. 2–4.

Bányászati múzeum, volt Esterházy-palota

Sopron

3407

Új u. 11.

Lakóház, zsinagóga

Sopron

3416

Új u. 22–24.

Zsinagóga

Sopron

3204

Várkerület 7.

Ún. Reipál-ház

Sopron-Sopronbánfalva

3443

 

Mária-Magdolna-templom

Sopron-Sopronbánfalva

3444

Kolostorhegy u.

R. k., volt karmelita templom

Sopron-Sopronbánfalva

3445

Kolostorhegy u. 2.

Elmebeteg otthon, volt karmelita kolostor

Sopronhorpács

3886

 

R. k. templom

Szany

3507

Kossuth Lajos u. 2.
Dózsa György u. 1.

Községi Könyvtár, volt püspöki kastély

Zsira

3909

Rákóczi Ferenc u. 12.

Volt Gyülevizy–Pejacsevich-kastély

HAJDÚ-BIHAR MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Debrecen

1772

Déri tér 1.

Déri Múzeum

Debrecen

9663

Egyetem tér 1.

Kossuth Lajos Tudományegyetem épülete

Debrecen

1779

Kálvin tér 1.

Ref. Nagytemplom

Debrecen

1780

Kálvin tér 16.

Ref. Kollégium

Debrecen

1786

Kossuth u. 10.

Csokonai Színház

Debrecen

10613

Piac u. 11–15.

Aranybika Szálloda és mozi

Debrecen

1814

Piac u. 35.

Ref. kistemplom

Debrecen

1763

Szt. Anna u. 15.

R. k. Szt. Anna-templom

Hajdúböszörmény

1817

Bocskai tér
Kossuth u. 1.

Múzeum, egykori Hajdúszékház

Hajdúdorog

1855

Tokaji u. 2.

Gör. kat. templom

Hajdúdorog

1856

Tokaji u. 2–4.

Gör. kat. templom kerítésfala

Hortobágy-
Nagyhortobágy

1851

Petőfi tér 2.

Nagyhortobágyi csárda

Hortobágy-
Nagyhortobágy

8150

Hortobágyi kőhíd mellett
Petőfi tér 1.

Pásztormúzeum

Hortobágy-
Nagyhortobágy

1852

33-as számú közlekedési út (71+879 szelv.)

Nagyhortobágyi kőhíd

Monostorpályi

1887

Kossuth u. 28.

Magtárépület és két, ún. tubus magtár

Nagykereki

1846

Bocskai tér 1.

Bocskai vár

Nyíracsád

1860

Petőfi tér

Ref. templom

HEVES MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Bélapátfalva-Kőalja dűlő

2131

Külterület

Ciszterci apátsági templom

Eger

2038

Csiky Sándor u. 2.
Széchenyi u. 19.

Jezsuita Gimnázium
Dobó István Gimnázium

Eger

1940

Dobó István tér 4.

Minorita-templom

Eger

1942

Dobó István tér 6.

Minorita rendház

Eger

2025

Eszterházy Károly tér 1.

Líceum

Eger

1982

Knézich Károly u.

Minaret

Eger

1999

Kossuth Lajos u. 14.

Ferences kolostor

Eger

2000

Kossuth Lajos u. 14–16. között

Ferences templom Nagyboldogasszony-templom

Eger

2023

Pyrker tér

Székesegyház

Eger

2059

Vár

Vár és erődrendszer romjai

Eger-Belváros

1958

Dózsa György tér 1–3.
Kossuth Lajos u. 19.

Valide szultána fürdő

Eger-Belváros

1990

Kossuth Lajos u. 4.

Kispréposti palota

Eger-Belváros

1995

Kossuth Lajos u. 9.

Vármegyeháza

Eger-Belváros

1996

Kossuth Lajos u. 9.

Megyei börtön

Eger-Belváros

2001

Kossuth Lajos u. 16.

Nagypréposti palota

Eger-Belváros

2029

Széchenyi u. 1–3.

Érseki palota

Eger-Belváros

2030

Széchenyi u. 5.

Érsekudvar

Eger-Belváros

2035

Széchenyi u. 15.

Jezsuita templom
Ciszterci templom

Eger-Belváros

2036

Széchenyi u. 17.

Jezsuita rendház

Eger-Belváros

2046

Széchenyi u. 55.

Rác plébániaház

Eger-Belváros

2045

Vitkovics u. 32.
Széchenyi u. 55. mögött

Rác templom
Görögkeleti templom

Feldebrő

2169

Szabadság tér 1.

R. k. templom

Gyöngyös

2106

Barátok tere

R. k., volt ferences templom

Gyöngyös

2107

Barátok tere 1.

Volt ferences kolostor

Gyöngyös

2101

Fő tér

R. k. Szt. Bertalan-templom

Gyöngyöspata

2193

Kossuth u.

R. k. templom

Hatvan

2123

Kossuth tér

Volt Grassalkovich-kastély

Kisnána

2202

Béke u. 1.

Vár

Noszvaj

2146

Dobó u. 10.

De La Motte-kastély és parkja

Parád

2275

Sziget u. 8.

Népi lakóház

Sirok-Külterület

2281

 

Várrom

Tarnaszentmária

2156

Egri út

R. k. templom

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Jánoshida

3989

Fő u. 2.

R. k., volt premontrei templom

Jászberény

3940

Ferencesek tere

Szociális otthon, volt ferences rendház

Jászberény

3939

Ferencesek tere

R. k. templom

Jászberény

3951

Lehel vezér tér 15.

Bíróság, volt Jászkun Kapitányság

Jászberény

3952

Lehel vezér tér 15.

Volt börtön

Jászberény

3948

Szentháromság tér 4.

R. k. plébániatemplom

Karcag

3971

Kossuth tér 2.

Ref. templom

Karcag

3974

Vágóhíd u. 22.

Szélmalom

Karcag-Külterület

3972

 

Zádor híd

Kunhegyes

4055

Ady E. u. 11.

Ref. templom

Mezőtúr

3979

Kossuth tér 7.

Ref. templom

Szolnok

3920

Koltói A. u. 8.

Diákotthon, volt ferences kolostor

Szolnok

3919

Koltói A. u. 8.

R. k., volt ferences templom

Újszász

9395

Abonyi u. 1.

Kórház, volt II. sz. Orczy-kastély

Újszász

4034

Akácfa u. 90.

Orczy-kastély

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Bajna

2472

Május 1. tér 15.

Volt Sándor–Metternich-kastély

Bajna

2473

Rákóczi F. u. 20.

Volt istállóépület

Dömös

2490

Felsőfalu dűlő

Prépostsági romok

Esztergom

2329

Jókai u. 1.

Sándor-palota Kamenszky-ház

Esztergom

02342

Majer István u.

Sötétkapu

Esztergom

2302

Mindszenty tér 1.

R. k. (vízivárosi) plébániatemplom

Esztergom

2304

Mindszenty tér 2.

Érseki Palota és Keresztény Múzeum

Esztergom

2350

Szent István tér 1.

Főszékesegyház

Esztergom

2379

Szent István tér 2.

Vár

Esztergom

2310

Szent István tér 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Kanonoki házsor

Esztergom

2309

Szent István tér 10.

Szeminárium

Esztergom-Pilisszentlélek

2520

Falun kívül

Pálos kolostorrom

Komárom

9736

 

Csillagerőd

Komárom

8831

 

Igmándi erőd

Komárom

10723

Külterület

Monostori erőd

Oroszlány

2380

Majkpuszta

Volt kamanduli remeteség

Oroszlány

2381

Vértesszentkereszt

Bencés templom- és kolostorrom

Tata

2450

Hősök tere 7.

Kórházi laboratórium, volt kastély melléképület

Tata

2451

Hősök tere 8.

Egykori lakóház

Tata

2452

Hősök tere 9/A

Volt Esterházy-kastély

Tata

2438

Kossuth tér

R. k. plébániatemplom

Tata

2447

Néppark

Műrom

Tata

2446

Néppark

Esterházy kerti lak

Tata

2448

Néppark

Mecset

Tata

2396

Tanoda tér 5.

Volt piarista rendház

Tata

2467

Váralja u. 1–3.

Vár

Várgesztes

2641

Várhegy

Vár

NÓGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Alsópetény

5436

Fűzfa sor 2.
Temető

R. k. templom

Alsópetény

5437

Temető

Harangtorony

Balassagyarmat

5668

Madách u. 2.

Büntetés-végrehajtási Intézet

Bátonyterenye-
Nagybátony, Maconka

5842

Rákóczi út

R. k. templom

Cserhátsurány

5679

Dobó Katica u. 4.

R. k. templom

Drégelypalánk

5692

Börzsöny hegység

Várrom

Egyházasdengeleg

5739

Temető

R. k. templom

Egyházasgerge

5863

Temető
Lenin út 90.

R. k. templom

Erdőtarcsa

5745

Petőfi S. út 1.

Volt Szentmiklóssy–Kubinyi-kastély

Hollókő

5879

Kossuth L. u. 82.

Egykori lakóház Palóc Múzeum

Hollókő

5864

Külterület

Várrom

Mátraszőlős

5754

Gyöngyvirág u. 8.

R. k. templom

Mátraverebély

5848

Dózsa György út 4.

R. k. templom

Mátraverebély

5850

Szentkút

Remetebarlang

Mohora

5711

Kossuth L. u. 2.

Volt Zichy–Vay-kastély

Nógrád

5794

 

Várrom

Nógrádsáp

5795

Nézsai út

Alsósápi r. k. templom

Pásztó

5764

Múzeum tér 1.

R. k. plébániatemplom

Salgótarján

5664

Külterület

Salgó várrom

Szécsény

5927

Ady E. u. 4–7.
Rákóczi u. 67–103.
Somogyi B. u. 2–16.
Marx K. u. 2–9.

Várfalak

Szécsény

5928

Ady E. u. 7.

Volt Forgách-kastély

Szécsény

5930

Haynald Lajos u. 9.

Volt ferences kolostor

Szécsény

5929

Haynald Lajos u. 9.

R. k. templom

Szirák

5425

Petőfi u. 24–26.

Volt Teleki–Degenfeld-kastély

Tar

5430

Petőfi u. 7.

R. k. templom

Tereske

5814

Kossuth u.

R. k. templom

PEST MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Abony

6875

Deák Ferenc u. 4.

Zsinagóga

Abony

6888

Tószegi u. 51.

Volt Vigyázó-kúria

Acsa

6892

Petőfi u.

Volt Prónay-kastély

Aszód

6902

Szabadság tér 7.

Volt újabb Podmaniczky–Széchenyi-kastély és parkja

Aszód

6901

Szabadság tér 8.

Volt régi Podmaniczky-kastély

Dabas-Gyón

6972

Kossuth L. u. 479.

Volt Halász Móric-kúria

Érd

7012

Mecset u.

Minaret

Fót

7015

Vörösmarty tér 2.

Volt Károlyi-kastély

Fót

7019

Vörösmarty u.

R. k. templom

Fót

10620

Vörösmarty u. 1.

Volt zárdaépület

Fót

7020

Vörösmarty u. 2.

R. k. plébániaház

Gödöllő

7036

Szabadság tér 1.

Volt Grassalkovich-kastély

Gödöllő

7047

Vasútállomás

Volt királyi váróterem

Gödöllő-Babatpuszta

7033

 

Volt istállókastély

Gödöllő-Erzsébet park

7046

Táncsics u.

Kálvária-szoborcsoport

Gödöllő-Máriabesnyő

7035

Kapucinusok tere

Volt Kapucinus rendház

Gödöllő-Máriabesnyő

7034

Kapucinusok tere

R. k., volt Kapucinus templom

Gyömrő

7049

Teleki u.

Volt Teleki-kastély

Márianosztra

7103

Rákóczi tér

Volt pálos kolostor

Márianosztra

7102

Rákóczi tér

R. k. templom

Nagybörzsöny

7114

Petőfi u.

Szt. István-templom

Nagykőrös

8582

Kecskeméti u. 27/B

Volt Halász–Tanárky-kúria

Ócsa

7156

Bercsényi u. 2.

Ref. templom

Pécel

7180

Kálvin tér 1.

Volt Ráday-kastély

Pilis

7187

Kossuth u. 48.

Volt Beleznay–Nyáry-kastély

Pilisszentkereszt-
Külterület

7200

Romterület

Volt cisztercita apátság romjai

Pomáz

7213

Templom tér 3.

Volt Teleky-kastély

Pusztazámor-Zámorhegy

7215

Temető

Remeteség

Ráckeve

7224

Kossuth u. 95.

Volt Savoyai-kastély

Ráckeve

7229

Viola u. 1.

Gör. kel. szerb templom

Szentendre

7255

Alkotmány u.

Gör. kel. püspöki székesegyház

Szentendre

7290

Fő tér

Blagovesztenszka-templom

Üröm

7401

Temető

Gör. kel. sírkápolna

Vác

7410

Budapesti út

Híd

Vác

7421

Géza király tér

R. k. templom

Vác

7420

Géza király tér 10–12.

Volt ferences kolostor

Vác

7425

Konstantin tér

Püspöki székesegyház

Vác

7436

Köztársaság u. (közterület)

Diadalív

Vác

7441

Március 15. tér 4.

Volt nagypréposti
palota

Vác

7470

Vak Bottyán tér 1.

Püspöki palota

Váchartyán

7480

Veres Pálné u. 5.

Rudnay-kastély

Visegrád

7503

Fő u. 23–25.

Múzeum

Visegrád

7504

Fő u. 27–29.

Királyi palota

Visegrád

8792

Fő u. 35.

Lakóház

Visegrád

8793

Fő u. 39.

Lakóház

Visegrád

7506

Fő u. 41.

Múzeum

Visegrád

7512

Várkert dűlő

Római villa

Visegrád-Alsóvár

7513

 

Vízibástya

Visegrád-Alsóvár

9944

Salamontorony u.

Lakótorony

Visegrád-Sibrik domb

7511

 

Római castrum

Visegrád-Várhegy

9945

 

Fellegvár

Zsámbék

7525

Régi templom u.

Volt premontrei prépostság

Zsámbék

7519

Zichy Miklós tér 3.

Volt várkastély

SOMOGY MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Andocs

4614

Szabadság tér 6.

R. k., volt ferences templom

Andocs

4615

Szabadság tér 6.

R. k. plébánia és általános iskola

Balatonkeresztúr

4405

Ady E. u.

R. k. templom

Balatonszemes

4583

Fő u. 35.

R. k. templom

Balatonszentgyörgy

4419

Csillagvár u. 68.

Népművészeti tájház

Balatonszentgyörgy-
Külterület

4420

Irtási dűlő

Csillagvár

Berzence

4378

Szabadság tér

R. k. templom

Istvándi

4368

Kossuth L. u. 59.

Lakóház

Kaposvár-
Kaposszentjakab

4339

 

Szent Jakab bencés apátság romjai

Kőröshegy

4586

József A. u. 1.

R. k., volt ferences templom

Lengyeltóti

4436

Templom tér
József Attila u. 20.

R. k. templom

Mesztegnyő

4519

Kossuth u. 33.

R. k., volt ferences templom

Mesztegnyő

4520

Kossuth u. 34.

Volt ferences kolostor

Nagyberki

4484

Fő u. 11.

Volt Vigyázó-kastély

Segesd-
Felsősegesd

4555

József A. u.

R. k., volt ferences templom

Segesd-
Felsősegesd

8896

József A. u. 2.

Volt ferences kolostor

Somogysárd

4490

Szabadság tér 7.

R. k. templom

Somogyvár

4443

Várhegy

Szt. Egyed-bazilika és bencés apátság

Szántód

6869

 

Majorsági épületegyüttes

Szenna

8271

Árpád u. 38.

Lakóház

Tab

4638

Ságvári u. 6.

R. k. plébániatemplom

Törökkoppány

4641

Szabadság tér

R. k. templom

Zamárdi

4607

Fő u. 83.

Tájház

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Csaroda

6209

Kossuth u.

Ref. templom

Csaroda

6210

Kossuth u.

Ref. fa harangláb

Csenger

5970

Hősök tere

Ref. templom

Csengersima

5974

Fő út

Ref. templom

Fehérgyarmat

6001

Kossuth tér 29.

Ref. templom

Kisvárda

6070

Vár u.

Várrom

Máriapócs

6138

Kossuth tér

Gör. kat. templom

Máriapócs

6139

Kossuth tér 13.

Gör. kat. kolostor

Nagyszekeres

6024

Petőfi u.

Ref. templom és fa harangláb

Nyírbátor

6140

Báthori u.

Ref. templom

Nyírbátor

6141

Báthori u. 24.

Ref. fa harangtorony

Nyírbátor

6142

Édesanyák útja

Szülőotthon

Nyírbátor

6143

Károlyi Sándor u.

R. k. volt minorita templom

Nyírbátor

6144

Károlyi Sándor u. 17.

Rendház

Nyírbátor

6145

Vár u. 1.

Vár

Nyírbéltek

6146

Széchenyi u. 33.

R. k. templom

Ófehértó

5955

Alkotmány u.

R. k. templom

Szabolcs

6183

Földvár u.

Földvár

Szabolcs

8690

Petőfi u.

Ref. templom

Szamostatárfalva

5991

Ady Endre u.

Ref. templom

Szamostatárfalva

6003

Ady Endre u.

Fa harangláb

Tarpa

6230

Árpád u.

Szárazmalom

Tarpa

6229

Kossuth u.

Ref. templom

Tákos

6231

Bajcsy-Zsilinszky u.

Ref. templom és fa harangláb

Tuzsér

6096

Ady Endre u. 2.

Lónyay-kastély

Túristvándi

6043

Zrínyi u.

Vízimalom

Vaja

5962

Damjanich u. 75–79.

Vay-kastély

Vámosatya

6237

Szabadság út 101.

Ref. templom

Vámosatya

6238

Szabadság út 101.

Ref. fa harangtorony

Vámosoroszi

6056

Zrínyi u.

Ref. templom

Zsurk

6099

Kossuth tér

Ref. fa harangtorony

TOLNA MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Dunaföldvár

4158

Rákóczi u.

R. k. templom

Dunaföldvár

4159

Rákóczi u. 3.

Rendház, freskók

Dunaföldvár

4160

Rátkai köz 2.

Török-torony

Grábóc

4108

 

Gör. kel. templom

Grábóc

9946

 

Gör. kel. kolostor

Ozora

4246

 

Ozorai Pipo vára

Simontornya

4258

Szt. István u.

R. k. templom

Simontornya

4259

Szt. István u. 4.

Rendház

Simontornya

4261

Vár tér 10.

Vár

Szekszárd

4063

Béla tér 1.

Megyeháza és templomrom

VAS MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Acsád

7606

Semmelweis tér 1.

Volt Szegedy-kastély, betegotthon

Bozsok

7632

Rákóczi F. u. 1.

Volt Sibrik-kastély és parkja

Bozsok

7625

Rákóczi F. u. 101.

Volt Batthyány-kastély romjai

Bük

7638

Felsőbük
Gyár u. 29.

Kastélyszálló, volt Szapáry-kastélyegyüttes és parkja

Bük

7637

Középbük
Petőfi S. u. 29.

R. k. templom

Cák

7640

Gesztenyés 3.

Gesztenyés-pince

Cák

7641

Gesztenyés 4.

Gesztenyés-pince

Cák

7642

Gesztenyés 5–6.

Gesztenyés-pince

Cák

7643

Gesztenyés 28.

Gesztenyés-pince

Cák

7644

Gesztenyés 29.

Gesztenyés-pince

Cák

7645

Gesztenyés 30.

Gesztenyés-pince

Cák

7646

Gesztenyés 31.

Gesztenyés-pince

Cák

7647

Gesztenyés 32.

Gesztenyés-pince

Celldömölk-Kiscell

7650

Hollósy tér

R. k., volt bencés templom

Celldömölk-Kiscell

7652

Szentháromság tér

Tanácsház, volt bencés kolostor

Csákánydoroszló-
Nagycsákány

7659

Fő u. 9–13.

Volt Batthyány-kastély és parkja

Csempeszkopács-
Kopács

7665

Kopács Árpád tér 11.

R. k. templom

Dozmat

7676

Szabadság u. 29.

R. k. templom

Hegyhátszentpéter

7730

Béke u. 86.

Múzeum, egykori lakóház

Hegyhátszentpéter

9083

Béke u. 88.

Egykori kovácsműhely

Ikervár

7740

Gróf Batthyány Lajos u. 2.

Volt Batthyány-kastély

Ják

7755

 

R. k., volt bencés apátsági templom

Jánosháza

7763

Vár u. 50–54.

Múzeum, volt Erdődy–Choron-kastély

Körmend

7785

Szabadság tér 2–4.
Gróf Batthyány L. u. 3–9.
Rákóczi u. 13–17.
Sport u. 2.

Volt Batthyány–Strattmann-kastélyegyüttes és parkja

Kőszeg

7822

Chernel u. 10.

Lakóház, ún. Chernel-ház

Kőszeg

7826

Chernel u. 16.

Kiállítóterem, ún. Öreg-Zwinger

Kőszeg

7879

Fő tér

Szentháromság-szobor

Kőszeg

7850

Gyöngyös u. 29. sz. ház udvarán

Ev. templom

Kőszeg

7853

Jurisics tér

R. k. Szent Imre-templom

Kőszeg

7856

Jurisics tér 1.

Lakóház

Kőszeg

7857

Jurisics tér 2.

Városi Levéltár, volt Bálház

Kőszeg

7858

Jurisics tér 3.

Lakóház, ún. Palocsay-ház

Kőszeg

7860

Jurisics tér 4–6.

Jurisics Miklós Múzeum, ún. Tábornok-ház

Kőszeg

7859

Jurisics tér 5.

Orvosi rendelő és könyvesbolt

Kőszeg

7861

Jurisics tér 7.

Ifjúság háza, ún. Sgraffitos-ház

Kőszeg

7862

Jurisics tér 8.

Városi Tanácsház, egykori Városháza

Kőszeg

6545

Jurisics tér 9.

Lakóház, ún. Batthyány-ház

Kőszeg

7863

Jurisics tér 10.

Lakóház, ún. Meskó-ház

Kőszeg

7864

Jurisics tér 11.

Patika Múzeum, egykori Arany Angyal vendéglő

Kőszeg

7865

Jurisics tér 12.

R. k. plébániaház

Kőszeg

7866

Jurisics tér 13.

Lakóház

Kőszeg

7867

Jurisics tér 14.

Lakóház, ún. Ambrózy-, majd Szovják-ház

Kőszeg

7868

Jurisics tér 15.

Lakóház

Kőszeg

7885

Rájnis József u.

R. k. Szt. Jakab-templom

Kőszeg

7886

Rájnis József u. 1.

Lakóház és házasságkötő terem

Kőszeg

7887

Rájnis József u. 2.

Rendház

Kőszeg

7894

Rájnis József u. 9.

Jurisics-vár

Kőszeg

7928

Várkör

Városfalak

Kőszeg

7810

Várkör 27.

Lakóház és bástya

Kőszeg

7923

Várkör 38.

Volt zsinagóga

Magyarszecsőd-
Egyházasszecsőd

7942

Fő u. 6.

R. k. templom

Mikosszéplak

7951

Mikosdpuszta

SZOT-gyermeküdülő, volt Mikosd-kastély

Nagygeresd

7954

Petőfi S. u.

R. k. templom

Őriszentpéter

7985

Templomszer 16. mögött

R. k. templom

Pankasz

7988

Keletiszer
Petőfi S. u. 23.

Szoknyás harangláb

Pápóc

7990

Rába u. 8.

R. k. temetőkápolna

Rábatőttős-Gutaháza

7713

Temetőkert

R. k. templom

Répceszentgyörgy

8021

Fő u. 1.

Volt Szentgyörgyi–Horváth-kastélyegyüttes

Sárvár

8044

Várkerület 1.

Volt Nádasdy-várkastély

Szalafő

8071

Pityerszer 1–2.

Múzum, volt Visontai-féle lakóház

Szalafő

8072

Pityerszer 3.

Múzeum, volt Zsoldos-féle kerített ház

Szalafő

8160

Pityerszer 13.

Lakóház

Szentgotthárd

8089

Széll Kálmán tér 25.

R. k., volt ciszterci templom

Szentgotthárd

8090

Széll Kálmán tér 25.

Rendház

Szentpéterfa

8093

Temetődomb

R. k. templom

Szombathely

7544

Aréna u. 1.
Szt. Márton u. 2.

Volt ferences kolostor

Szombathely

7543

Aréna u. 1/A

R. k. Szent Erzsébet, volt ferences templom

Szombathely

7548

Berzsenyi D. tér 1.

Megyeháza és levéltár

Szombathely

7549

Berzsenyi D. tér 3.

Püspöki Palota

Szombathely

10759

Bogáti u.

Festetics-kastély

Szombathely

7528

Szily János u. 1.

Volt szeminárium

Szombathely

7568

Szily János u. 1–3.

Járdányi Paulovics István romkert

Szombathely

7595

Templom tér

Püspöki Székesegyház

Szombathely

7605

Zrínyi Ilona u. 9.
Rákóczi Ferenc u. 2.

Iseumi romterület

Vassurány

8115

Vasút u. 2.

Volt Schilson-kastély és parkja

Vasszécseny

8120

Munkás u. 3.

Volt Ó-Ebergényi-kastély és parkja

Vasvár

8126

Kossuth Lajos u. 1.
Bartók B. út 3.

Volt domonkos rendház

Vasvár

8127

Március 15. tér 4.

R. k. templom

Velemér

8135

Paprét

R. k. templom

Zsennye

8139

Szabadság tér 5.

Volt Bezerédi-kastély

VESZPRÉM MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Alsóörs

5364

Petőfi köz (4.) 9.

Lakóház, ún. Török Adószedő-ház

Badacsonytomaj

5121

Szegedy Róza u. 137.

Szegedy Róza háza

Bakonybél

8840

Fő u. 15.

Néprajzi múzeum

Balatonalmádi-
Vörösberény

5611

Veszprémi u.

R. k. templom

Balatonalmádi-
Vörösberény

5608

Veszprémi u.

Ref. templom

Balatonalmádi-
Vörösberény

5612

Veszprémi u. 7.

Volt jezsuita rendház

Balatonfüred

5396

Blaha Lujza u. 1.

R. k. kerektemplom

Berhida

5471

Kossuth u.

R. k. templom

Csesznek

5631

Kültelek 9.

Várrom

Csopak

9036

Kisfaludy u. 28.

Vízimalom

Dabronc

5158

Ötvös

Volt Szegedy-kúria

Dabronc

5157

Ötvös

Szegedy-kastély

Devecser

4937

Petőfi tér

Volt Esterházy-kastély

Doba

4941

 

Volt Erdődy-kastély

Doba

4940

Somlóvár

Várrom

Dörgicse-Alsódörgicse

5486

 

Templomrom

Dörgicse-Felsődörgicse

5488

 

Kettős templom romjai

Dörgicse-Kisdörgicse

5505

Pusztemplomi dűlő

Templomrom

Felsőörs

5491

Dózsa tér

R. k., volt prépostsági templom

Gyulakeszi

6755

Csobánchegy

Csobánc várrom

Kékkút

5183

Fő u. 55.

Tájház

Kővágóörs

5189

Ecséri szőlőhegy

Templomrom

Kővágóörs

9598

Petőfi u. 18.

Tájház

Magyarpolány

6709

Petőfi u. 4.

Lakóház
Tájház

Nagyvázsony

5520

Barátipuszta

Pálos templom- és kolostorrom

Nagyvázsony

5521

Bercsényi u. 21.

Schumacher-ház

Nagyvázsony

5532

Rákóczi u.

Szt. István-templom

Nagyvázsony

5533

Vázsonykő
Vár u.

Kinizsi-vár romjai

Nemesvámos

10806

Balácapuszta

Római villa romjai

Örvényes

5537

Felsőmalom
Szt. Imre u. 1.

Vízimalom

Öskü

5547

Mecset u.

Körtemplom

Pápa

4811

Fő tér

R. k. plébániatemplom

Pápa

4812

Fő tér 1–2–3.

Kultúrközpont, volt Esterházy-kastély

Pápa

4832

Fő u.

R. k., volt Pálos, majd Bencés templom

Pápa

4830

Fő u. 6.

Ref. Öregtemplom

Pápa

4863

Március 15. tér 12.

Kékfestő múzeum, egykori
Kluge-féle kékfestőüzem

Pula

9930

Kinizsi forrás

Tálodi kolostorrom

Sümeg

5296

Szent István tér 10.

Volt Püspöki palota

Sümeg

5269

Széchenyi György u.

R. k. plébániatemplom

Sümeg

5310

Vár

Várrom

Szigliget

5341

Várhegy

Várrom

Taliándörögd

5345

Magyar dűlő

Templomrom

Tés

5648

Táncsics M. u. 17.

Szélmalom

Tés

8845

Táncsics M. u. 32.

Szélmalom

Tihany

5574

Batthyány u. 18.

Halász céh-ház

Tihany

5575

Batthyány u. 20.

Lakóház

Tihany

5567

Batthyány u. 34.
I. András tér 1.

R. k., volt bencés apátsági templom

Tihany

5568

Batthyány u. 36.
I. András tér 1.

Bencés apátság

Tihany

8451

Major u. 23. és 25.

Lábas-szín, juhhodály

Tihany

5569

Óvár

Ún. barátlakások

Városlőd

5602

Szabadság tér

R. k. templom

Várpalota

4898

Szabadság tér 1.

Vegyészeti múzeum, Thury György egykori vára

Veszprém

4734

Vár

Gizella-kápolna

Veszprém

4732

Vár

Püspöki székesegyház

Veszprém

4733

Vár

Szt. György-kápolna alapfalai

Veszprém

4707

Vár u. 1.

Ún. tűztorony

Veszprém

4716

Vár u. 16.

Püspöki palota

Veszprém

4719

Vár u. 18.

Nagypréposti ház

Veszprém

4697

Veszprémvölgyi u.

Jezsuita templom romja

Veszprém

4698

Veszprémvölgyi u.

Apácakolostor romjai

Veszprém-Gyulafirátót

5493

Kolostor u.

R. k., volt premontei templom- és kolostorrom

Veszprémfajsz

10805

Balácapuszta

Templomrom

Zirc

5656

Rákóczi tér

R. k., volt cisztercita templom

Zirc

5657

Rákóczi tér 1.

Volt cisztercita apátság

ZALA MEGYE I. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Búcsúszentlászló

6418

Arany J. u.

R. k., volt ferences templom

Búcsúszentlászló

6419

Arany J. u.

Áll. szociális otthon, volt ferences kolostor

Egervár

6434

Vár út

Várkastély

Hévíz-Egregy

4999

Hegyrétaljai dűlő

Templom

Kallósd

6509

Temető

Kerektemplom

Keszthely

4773

Bercsényi u. 65.
Georgikon u. 20. sz. mögött

Georgikon major

Keszthely

4768

Fenékpuszta

Gazdasági épület

Keszthely

4769

Fenékpuszta

Római kori épületek maradványai

Keszthely

4767

Fenékpuszta

Festetics-kúria

Keszthely

4793

Fő tér

R. k. plébániatemplom

Keszthely

4796

Fő tér 10.
Jókai u. 1.

Premontrei rendház

Keszthely

4771

Georgikon u. 1.

Lakóház

Keszthely

9574

Georgikon u. 1. sz. ház udvarában

Istálló

Keszthely

4772

Georgikon u. 20.

Georgikon

Keszthely

9575

Georgikon u. 21/B

Pálmaház, üvegházak

Keszthely

9576

Georgikon u. 23.

Magtár

Keszthely

4804

Kastély u.

Immaculata-szobor

Keszthely

4770

Kastély u. 1.

Szt. Ilona-szobor

Keszthely

4799

Kastély u. 1.
Georgikon u. 1., 21., 21/A, 21/B, 21/C
Sorponi u. 2.
Lehel u. 2.
Bástya u. 2–4–6.

Festetics-kastély és parkja

Keszthely

4801

Kastély u. 11.

Szabadság, volt Amazon Szálló

Keszthely

4791

Lehel u. 2.

Lakóház

Rezi

5005

Kültelek

Várrom

Türje

6519

Szabadság tér 20.

R. k., volt premontrei prépostsági templom

Türje

6520

Szabadság tér 20.

Szociális otthon, volt premontrei rendház

Türje

9490

Szabadság tér 22.

Magtár és gazdasági épület

Zalaegerszeg

6256

Szabadság tér 7.

Megyei bíróság, ún. törvényház

Zalaszántó

5026

Kültelek

Tátika várrom

Zalaszentgrót

6541

 

Hatamov híd

Zalaszentgrót

6539

Zala u. 1.

Gyógypedagógiai nevelőintézet
Volt Batthyány-kastély és parkja

Zalavár

5028

Récéskút

Bazilika romjai

Zalavár

5029

Vársziget

Vár és apátság romjai

BUDAPEST II. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

I. kerület

15101

Attila út 11.

Tabáni r. k. templom

I. kerület

15106

Batthyány tér 3.

Emeletes lakóház

I. kerület

15107

Batthyány tér 4.
Gyorskocsi u. 3.

Volt Fehérkereszt vendégfogadó

I. kerület

15110

Batthyány u. 25.

Emeletes lakóház

I. kerület

15114

Corvin tér 2.
Bem rakpart 16.

Emeletes lakóház

I. kerület

15115

Corvin tér 3.

Emeletes lakóház

I. kerület

15116

Corvin tér 4.

Emeletes lakóház

I. kerület

15117

Corvin tér 5.

Emeletes lakóház

I. kerület

15128

Döbrentei u. 9.
Apród u. 10.

Emeletes lakóház

I. kerület

15157

Fő u. 30–32.
Corvin tér 14.
Ponty u. 1–3.

Volt kapucinus templom és kolostor

I. kerület

15154

Fő u. 43.
Bem rkp. 28.
Csalogány u. 2.

Volt Marczibányi-féle menház

I. kerület

15150

Iskola u. 14.

Emeletes lakóház

I. kerület

15142

Krisztina tér

Krisztinavárosi r. k. templom

I. kerület

15139

Pala u. 8.

Emeletes lakóház

I. kerület

15138

Szalag u. 12.

Emeletes lakóház

I. kerület

15137

Szalag u. 18.

Emeletes lakóház

I. kerület

15136

Szalag u. 20.

Emeletes lakóház

I. kerület

15135

Szarvas tér 1.
Váralja u. 49.

Emeletes sarokház

I. kerület

15134

Szilágyi Dezső tér

Ref. templom

I. kerület

15132

Toldy Ferenc u. 9.
Donáti u. 30.
Franklin u. 6.

Iskolaépület

I. kerület, Budai vár

15003

Anna u. 2.
Tárnok u. 16.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15004

Bécsikapu tér 1.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15005

Bécsikapu tér 5.
Peterman bíró u. 2.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15006

Bécsikapu tér 6.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15007

Bécsikapu tér 7.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15008

Bécsikapu tér 8.
Kard u. 1.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15010

Dísz tér 3.

Batthyány-palota

I. kerület, Budai vár

15011

Dísz tér 4–5.

Emeletes irodaépület

I. kerület, Budai vár

15012

Dísz tér 10.
Tóth Árpád sétány 8.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15013

Dísz tér 11.
Tóth Árpád sétány 7.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15014

Dísz tér 12.
Tóth Árpád sétány 6.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15015

Dísz tér 13.
Tóth Árpád sétány 5.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15017

Fortuna u. 3.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15018

Fortuna u. 4.
Fortuna köz 1.

Fortuna szálló

I. kerület, Budai vár

15019

Fortuna u. 5.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15020

Fortuna u. 6.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15021

Fortuna u. 7.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15022

Fortuna u. 8.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15023

Fortuna u. 9.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15024

Fortuna u. 10.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15025

Fortuna u. 11.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15026

Fortuna u. 12.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15027

Fortuna u. 13.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15028

Fortuna u. 14.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15029

Fortuna u. 17.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15030

Fortuna u. 18.
Kard u. 2.

Épületmaradványok

I. kerület, Budai vár

15031

Fortuna u. 19.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15032

Fortuna u. 23.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15033

Fortuna u. 25.

Földszintes lakóház

I. kerület, Budai vár

15038

Hess András tér 3.
Fortuna u. 1.
Táncsics M. u. 2.

Vörös Sün vendégfogadó

I. kerület, Budai vár

15039

Hess András tér 4.
Szentháromság tér 6.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15041

Kapisztrán tér 1.
Anjou bástya 7.
Országház u. 34.

Állami Nyomda

I. kerület, Budai vár

15035

Kard u. 4.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15044

Móra Ferenc u. 2–4.
Dísz tér 9.
Tóth Árpád sétány 9.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15054

Országház u. 13.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15055

Országház u. 14.
Dárda u. 2.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15056

Országház u. 16.
Dárda u. 1.

Lakóház

I. kerület, Budai vár

15057

Országház u. 17.

Földszintes lakóház

I. kerület, Budai vár

15058

Országház u. 18

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15839

Országház u. 19.
Kard u. 6.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15840

Országház u. 20.

Vörös Ördög vendéglő

I. kerület, Budai vár

15841

Országház u. 21.
Kard u. 5.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15842

Országház u. 22.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15843

Országház u. 23.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15844

Országház u. 24.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15845

Országház u. 26.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15846

Országház u. 28., 30., 32.

Egykori Országház,
kétemeletes copf középület

I. kerület, Budai vár

15045

Országház u. 2.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15046

Országház u. 4.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15047

Országház u. 5.
Fortuna köz 3.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15048

Országház u. 6.

Lakóház maradványai

I. kerület, Budai vár

15049

Országház u. 7.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15050

Országház u. 8.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15051

Országház u. 9.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15052

Országház u. 10.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15053

Országház u. 11.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15847

Petermann bíró u. 9.
Országház u. 31.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15852

Szentháromság u. 2.
Tárnok u. 28.
Úri u. 21.

Régi budai városháza

I. kerület, Budai vár

15851

Szentháromság tér

Szentháromság-szobor

I. kerület, Budai vár

15853

Szentháromság u. 5.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15854

Szentháromság u. 7.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15077

Táncsics Mihály u. 25.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15080

Táncsics Mihály u. 26.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15081

Táncsics Mihály u. 27.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15070

Táncsics Mihály u. 12.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15074

Táncsics Mihály u. 17.
Babits köz 1.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15062

Táncsics Mihály u. 3.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15063

Táncsics Mihály u. 4.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15064

Táncsics Mihály u. 5.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15065

Táncsics Mihály u. 6.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15067

Táncsics Mihály u. 8.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15069

Táncsics Mihály u. 10.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15079

Táncsics Mihály u. 13.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15071

Táncsics Mihály u. 14.

Emeletes Lakóház

I. kerület, Budai vár

15072

Táncsics Mihály u. 15.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15073

Táncsics Mihály u. 16.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15078

Táncsics Mihály u. 18.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15075

Táncsics Mihály u. 21–23.
Babits köz 2.

Zichy-palota

I. kerület, Budai vár

15076

Táncsics Mihály u. 24.
Fortuna u. 21.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15082

Tárnok u. 1.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15083

Tárnok u. 3.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15855

Tárnok u. 5.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15856

Tárnok u. 6.
Úri u. 5.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15857

Tárnok u. 7.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15858

Tárnok u. 10.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15859

Tárnok u. 13.
Tárnok u. 9–11.

Lakóház maradványai

I. kerület, Budai vár

15860

Tárnok u. 14.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15861

Tárnok u. 20.
Balta köz 2.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15862

Úri u. 6.
Tóth Árpád sétány 12.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15863

Úri u. 8.
Tóth Árpád sétány 13.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15864

Úri u. 9.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15865

Úri u. 13.
Tárnok u. 14.
Anna u. 4.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15866

Úri u. 14.
Tóth Árpád sétány 16.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15867

Úri u. 16.
Tóth Árpád sétány 17.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15868

Úri u. 17.
Balta köz 4.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15869

Úri u. 18.
Tóth Árpád sétány 18.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15870

Úri u. 19.
Balta köz 3.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15871

Úri u. 20.
Tóth Árpád sétány 19.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15872

Úri u. 22.
Tóth Árpád sétány 20.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15873

Úri u. 24.
Tóth Árpád sétány 21.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15874

Úri u. 25.

Lakóház

I. kerület, Budai vár

15875

Úri u. 27.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15876

Úri u. 29.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15877

Úri u. 31.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15878

Úri u. 32.
Tóth Árpád sétány 24.

Lakóház maradványai

I. kerület, Budai vár

15879

Úri u. 33.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15880

Úri u. 34.
Tóth Árpád sétány 25.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15881

Úri u. 35.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15882

Úri u. 36.
Tóth Árpád sétány 26.

Kétemeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15883

Úri u. 37.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15084

Úri u. 38.
Nőegylet u. 2.
Tóth Árpád sétány 27.

Kétemeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15085

Úri u. 39.
Dárda u. 4.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15086

Úri u. 40.
Nőegylet u. 1.
Tóth Árpád sétány 28.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15087

Úri u. 41.
Dárda u. 3.

Falmaradványok

I. kerület, Budai vár

15088

Úri u. 42–44.
Tóth Árpád sétány 29.

Emeletes barokk lakóház

I. kerület, Budai vár

15089

Úri u. 43.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15090

Úri u. 45.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15091

Úri u. 47.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15092

Úri u. 48–50.
Tóth Árpád sétány 30.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15094

Úri u. 51.
Országház u. 30.

Hivatali épület

I. kerület, Budai vár

15095

Úri u. 52.
Tóth Árpád sétány 31.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15884

Úri u. 58.
Tóth Árpád sétány 33.

Palota

I. kerület, Budai vár

15098

Úri u. 62.
Lant u. 2.
Tóth Árpád sétány 35.

Emeletes sarokház

I. kerület, Budai vár

15099

Úri u. 64–66.
Tóth Árpád sétány 36.

Középkori épület maradványa

I. kerület, Budai vár

15100

Úri u. 70.
Tóth Árpád sétány 38.

Emeletes lakóház

I. kerület, Budai vár

15907

Úri u. 72.
Tóth Árpád sétány 39.

Emeletes sarokház

II. kerület

15162

Áldás u. 1.
Szemlőhegy u. 12.

Általános iskola

II. kerület

15165

Bécsi út 34.
Felhévizi u. 1.

Újlaki r. k. templom

II. kerület

15169

Budakeszi út 71.
Hárshegyi út 28–30.

Villa

II. kerület

15170

Budakeszi út 73/C

Csendilla, klasszicista villa

II. kerület

15178

Frankel Leó u. 36.

Lakóház

II. kerület

15179

Frankel Leó u. 46.

Lakóház

II. kerület

15180

Frankel Leó u. 50–52.

Volt Fekete Sas vendégfogadó

II. kerület

15182

Frankel Leó u. 54.

Kórház

II. kerület

15181

Frankel Leó u. 54.
(kórházudvar)

Szent István-kápolna

II. kerület

15209

Hűvösvölgyi út 116.
Lipótmezei út 1.

Lipótmezei elmegyógyintézet

II. kerület

15187

Kacsa u. 9.

Lakóház

II. kerület

15189

Lorántffy Zsuzsanna út 3.

Iskola

II. kerület

15192

Margit körút 15–17.
Rómer Flóris u. 1–3.

Lakóház

II. kerület

15193

Margit körút 23.

Ferences templom

II. kerület

15194

Margit körút 23.

Ferences rendház

II. kerület

15195

Margit körút 55.

Lakóház, filmszínház

II. kerület

15221

Napraforgó u. 6–8.

Villa

II. kerület

15207

Napraforgó u. 11.

Villa

II. kerület

15208

Napraforgó u. 19.

Villa

II. kerület

15201

Pasaréti út 100.
Pasaréti út 137.
Csévi u. 2.

R. k. templom, rendház

II. kerület

15204

Trombitás út 19.

Villa

III. kerület

15237

Flórián tér 3–5.
Kórház u. 14.

Római katonai fürdő maradványai

III. kerület

15244

Harrer Pál u. 44–46.
Miklós tér 6.
Miklós u. 31.

Volt Selyemgombolyító

III. kerület

15228

Kálvin köz 6.

Ref. paplak

III. kerület

15269

Lajos u. 170.
Templom u. 5.
Óbudai u. 7.

R. k. plébániatemplom

III. kerület

15264

Lajos u. 158.

Kereskedőház

III. kerület

15265

Lajos u. 163.
Árpád fejedelem útja 108.
Tél u.

Zsinagóga

III. kerület

15266

Lajos u. 168.
Templom u. 4.
Óbudai u. 4.

Plébániaház

III. kerület

15281

Raktár u. Hunor u. sarka
Körte u.
Kunigunda u.

Cella trichora romjai

III. kerület

15287

Szentendrei út 135.

Elektromos Művek alállomása

III. kerület, Óbudai sziget

15930

Óbudai sziget, Hajógyár

Régi gépműhely

III. kerület, Óbudai sziget

15931

Óbudai sziget, Hajógyár

Központi irodaépület

III. kerület, Óbudai sziget

15932

Óbudai sziget, Hajógyár

Nyugati kazánház

V. kerület

15304

Akadémia u. 1.
Vigyázó Ferenc u. 2.

Sarokház

V. kerület

15305

Akadémia u. 3.
Arany János u. 3–5.

Sarokház

V. kerület

15312

Apáczai Csere János u. 3.

Klasszicista ház

V. kerület

15901

Apáczai Csere János u. 5.

Klasszicista ház

V. kerület

15313

Apáczai Csere János u. 7.
Türr István u. 3.

Sarokház

V. kerület

15430

Bástya u.
Kálvin tér
Ferenczy u.
Múzeum körút

Városfal maradványai

V. kerület

15324

Bástya u. 27–29.

Városfal

V. kerület

15325

Bástya u. 33.

Városfal

V. kerület

15331

Deák Ferenc tér

Földalatti Múzeum

V. kerület

15332

Deák Ferenc tér 2.
Erzsébet tér 9–10.
Deák Ferenc u. 16–18.
Miatyánk u. 1.

Irodaház

V. kerület

15339

Dorottya u. 6/A–B
Szende Pál u. 4.
Apáczai Csere János u. 15.

Banképület

V. kerület

15342

Erzsébet tér

Danubius-kút

V. kerület

15344

Erzsébet tér

Autóbusz-pályaudvar

V. kerület

15348

Ferenciek tere

Néreidák kútja

V. kerület

15351

Ferenczy István u. 5.
Magyar u. 16.

Városfal

V. kerület

15354

Ferenczy István u. 28.
Múzeum körút 11.

Városfal

V. kerület

15308

Hercegprímás u. 3.

Klasszicista ház

V. kerület

15363

József nádor tér 1.
József Attila u. 5.

Sarokház

V. kerület

15328

Kálvin tér 1.
Kecskeméti u. 19.

Középkori városfal

V. kerület

15329

Kálvin tér 5.

Városfal, az U alaprajzú udvari szárnynál

V. kerület

15373

Királyi Pál u. 13/B

Középkori városfal

V. kerület

15374

Királyi Pál u. 18.

Középkori városfal

V. kerület

15382

Magyar u. 20.

Középkori városfal

V. kerület

15383

Magyar u. 24.

Középkori városfal

V. kerület

15386

Magyar u. 36.

Középkori városfal

V. kerület

15388

Magyar u. 52.

Középkori városfal

V. kerület

15403

Múzeum körút 5.

Romantikus ház

V. kerület

15404

Múzeum körút 7.
Magyar u. 8–10.

Átjáróház

V. kerület

15405

Múzeum körút 9.

Városfal

V. kerület

15406

Múzeum körút 19.

Városfal

V. kerület

15408

Múzeum körút 23–25.

Városfal

V. kerület

15409

Múzeum körút 29.

Városfal

V. kerület

15410

Múzeum körút 31–33.

Városfal

V. kerület

15412

Nádor u. 5.
Mérleg u. 10.

Volt Tigris szálló

V. kerület

15413

Nádor u. 6.
Mérleg u. 8.

Banképület

V. kerület

15414

Nádor u. 7.
Zrínyi u. 7.

Sarokház

V. kerület

15416

Nádor u. 12.
Zrínyi u. 6.

Sarokház

V. kerület

15417

Nádor u. 18.
Arany J. u. 11.

Sarokház

V. kerület

15418

Nádor u. 19.
Arany J. u. 13.

Sarokház

V. kerület

15419

Nádor u. 20.
Arany János u. 12.

Sarokház

V. kerület

15420

Nádor u. 22.
Széchenyi u. 9.

Sarokház

V. kerület

15421

Nádor u. 30.
Zoltán u. 15.

Sarokház

V. kerület

15422

Nádor u. 32.
Zoltán u. 14.

Sarokház

V. kerület

15445

Semmelweiss u. 1–3.
Kossuth L. u. 20.

Városfal

V. kerület

15446

Semmelweiss u. 9.

Városfal

V. kerület

15447

Semmelweiss u. 12.
Vitkovics Mihály u. 14.

Nemzeti Zenede

V. kerület

15448

Semmelweiss u. 13.

Városfal

V. kerület

15449

Semmelweiss u. 15.

Városfal

V. kerület

15451

Sütő u. 1.
Bárczy István u. 6–8.

Általános iskola

V. kerület

15455

Szabadsajtó út 5.
Ferenciek tere 1.
Duna u. 6.
Váci u. 36.

Klotild-palota

V. kerület

15456

Szabadsajtó út 6.
Ferenciek tere 12.
Kígyó u. 5.
Váci u. 34.

Klotild-palota

V. kerület

15454

Szabadság tér 8–9.
Kiss Ernő utca 1.
Hold utca 2.

Magyar Nemzeti Bank székháza

V. kerület

15392

Szervita tér 3.

Volt Török-bankház

V. kerület

15393

Szervita tér 5.

Lakóház

V. kerület

15463

Szép u. 6.
Reáltanoda u. 6.

Volt Szapáry-palota

V. kerület

15475

Váci u. 11/A
Aranykéz u. 3.

Ún. Thonet lakó- és üzletház

V. kerület

15468

Vámház körút 2.
Fővám tér 6.
Só u. 1.

Klasszicista épület

V. kerület

15950

Veres Pálné u. 17–19.

Kollégium

V. kerület,
VI. kerület,
XIV. kerület

15990

Vörösmarty tér
Andrássy út
Bajcsy-Zsilinszky út
Opera
Vörösmarty u.
Kodály körönd
Bajza u.
Oktogon
Hősök tere

A Millenniumi Földalatti Vasút állomásai

VI. kerület

15532

Andrássy út 3.
Paulay E. u. 4.

Lakóház

VI. kerület

15535

Andrássy út 9.
Káldy Gyula u. 12.

Sarokház

VI. kerület

15541

Andrássy út 21.
Székely Mihály u. 13.
Paulay Ede u. 30.

Lakóház

VI. kerület

15543

Andrássy út 23.
Dalszínház u. 4.

Sarokház

VI. kerület

15545

Andrássy út 28.

Lakóház

VI. kerület

15952

Andrássy út 29.

Lakóház, cukrászda

VI. kerület

15546

Andrássy út 33.
Nagymező u. 16.

Lakóház

VI. kerület

15547

Andrássy út 39.
Paulay Ede u. 54.

Divatcsarnok

VI. kerület

15548

Andrássy út 45.
Liszt Ferenc tér 1.

Lakóház

VI. kerület

15549

Andrássy út 47.
Liszt Ferenc tér 12.

Sarokház

VI. kerület

15550

Andrássy út 52.
Eötvös u. 18.

Sarokház

VI. kerület

15552

Andrássy út 54–58.
Csengery u. 52.
Eötvös u. 17.

Háztömb

VI. kerület

15554

Andrássy út 59.
Csengery u. 50.

Sarokház

VI. kerület

15556

Andrássy út 63–65.
Hunyadi tér 13–14.
Vörösmarty u. 26–28.

Iskola

VI. kerület

15566

Andrássy út 88–90.
Aradi u. 47–51.
Szinyei Merse u. 2.
Kodály körönd 1.

Eklektikus ház

VI. kerület

15567

Andrássy út 92–94.
Aradi u. 53–55.
Szinyei Merse u. 1.
Kodály körönd 4.

Eklektikus ház

VI. kerület

15569

Andrássy út 98.

Eklektikus ház

VI. kerület

15508

Eötvös u. 7.

Lakóház

VI. kerület

15526

Nagymező u.
Király u.

Plébániatemplom

VI. kerület

15518

Teréz körút 13.

Neoreneszánsz ház

VII. kerület

15591

Király u. 9.

Copf ház

VII. kerület

15597

Király u. 47.
Csányi u. 12–14.

Sarokház

VII. kerület

15602

Rottenbiller u. 50.
Dob u. 111.

Volt leányárvaház

VII. kerület

15962

Rózsák tere

R. k. templom

VII. kerület

15938

Rózsák tere 6–7.
Rottenbiller u. 14.
Péterffy S. u. 4.

Óvoda

VII. kerület

15972

Rózsák tere 8.

R. k. plébánia

VIII. kerület

15618

Horváth Mihály tér

R. k. plébániatemplom

VIII. kerület

15620

József körút 6.
Népszínház u. 4–10.
Csokonai u. 5.

Volt Technológiai Iparmúzeum

VIII. kerület

15642

Könyves Kálmán körút 40.
Elnök u. 13.
Villám u. 1–9.
Györffy István u. 4.

Iskola

VIII. kerület

15615

Ötpacsirta u. 4.
Reviczky u. 2.

Sarokház

VIII. kerület

15658

Rákóczi tér 7–8.
Vásár u. 1.
Víg u. 23–27.
Déry Miksa u. 2.

Vásárcsarnok

VIII. kerület

15656

Rákóczi út 31–33–35.
Gyulai Pál u. 2.
Márkus Emília u. 1.
Stáhly u. 6–8–10.

Rókus-kápolna

VIII. kerület

15662

Vas u. 9–11.

Kereskedelmi iskola

IX. kerület, Ferencváros

15666

Kálvin tér 8.
Török Pál u. 4.

Romantikus ház

IX. kerület, Ferencváros

15667

Kálvin tér 9.
Ráday u. 1–3.
Török Pál u. 6.

Volt Két Oroszlán fogadó

X. kerület, Kőbánya

15892

Albertirsai út 6.

Galopp versenypálya tribünje

X. kerület, Kőbánya

15682

Harmat u. 41.
Gitár u. 1.

Csősztorony

X. kerület, Kőbánya

15915

Kozma u. 6.

Schmidl-síremlék

X. kerület, Kőbánya

15685

Kőrösi Csoma út 28–32.
Liget u. 39–41.
Ónodi u. 12–16.

Szent László Gimnázium

XI. kerület

15697

 

Bencés kolostor maradványai

XII. kerület

15707

Béla király út 2/A

Városkút forrásháza

XII. kerület

15709

Béla király út 28–30.

Béla király kútja

XII. kerület

15710

Béla király út 61.
Csermely u. 3.

Volt Fácán vendéglő

XII. kerület

15918

Diana u. 4.

Elemi népiskola

XII. kerület

15721

Diana u. 23/B
Lóránt u. 25.

Ún. Óra-villa

XII. kerület

15734

Városmajor u. 24.

Romantikus ház

XII. kerület

15737

Városmajor u. 44.

Villa

XIII. kerület, Margitsziget

15745

 

Ferences templom és kolostor romjai

XIII. kerület, Margitsziget

15746

 

Premontrei templom és kolostor romjai

XIII. kerület, Margitsziget

15747

 

Domonkos apácák kolostorának romjai

XIII. kerület, Margitsziget

15748

 

Palatinus Strandfürdő

XIII. kerület, Margitsziget

15749

 

Víztorony

XIII. kerület, Margitsziget

15750

 

Nemzeti Sportuszoda

XIV. kerület

15759

Ajtósi Dürer sor 37.
Hermina út 9–15.
Ida u. 6.

Iskola

XIV. kerület

15760

Ajtósi Dürer sor 39.
Hungária körút 158.
Ida u. 8.

Vakok iskolája

XIV. kerület

15761

Amerikai út 57.
Laky Adolf u. 44–46.

Szeretetház

XIV. kerület

15984

Állatkerti út

Állatkert

XIV. kerület

15983

Állatkerti út 11.

Széchenyi fürdő

XIV. kerület

15762

Cházár András u. 10.
Abonyi u. 7.

Iskola

XIV. kerület

15767

Hermina út 23.

Hermina-kápolna

XIV. kerület

15768

Hermina út 47.

Villa

XIV. kerület

15769

Mexikói út 60.
Mexikói út 63–64.
Korong u. 2.

Általános iskola

XV. kerület

15976

Pozsony u. 36.

Iskola

XVI. kerület, Cinkota

15774

Batthyány Ilona u. 23.
Jövendő u. 1.

R. k. templom

XVI. kerület, Cinkota

15775

Rózsalevél u. 46.

Ev. templom

XVI. kerület, Sashalom

15776

Egyenes u. 21–23.
Cziráky u.

Gizella-kastély

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15792

Kós Károly tér 11.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15784

Kós Károly tér 3.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15785

Kós Károly tér 4.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15786

Kós Károly tér 5.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15787

Kós Károly tér 6.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15788

Kós Károly tér 7.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15789

Kós Károly tér 8.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15790

Kós Károly tér 9.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15791

Kós Károly tér 10.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15793

Kós Károly tér 12–13.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15794

Kós Károly tér 14.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15795

Kós Károly tér 15.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15796

Kós Károly tér 16.

R. k. templom

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15782

Kós Károly tér 1.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15783

Kós Károly tér 2.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15797

Nádasdy u. 27.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15798

Nádasdy u. 28.

Lakóház

XIX. kerület,
Wekerle-telep

15799

Mészáros Lőrinc u. 49.
Mátyás király u. 3.

Lakóház

XXI. kerület, Csepel

15806

Szent Imre tér

Nepomuki Szent János-szobor

XXII. kerület, Budafok

15817

Sarló u. 6.

Törley-mauzóleum

XXII. kerület, Budafok

15809

Savoyai Jenő tér

R. k. templom

XXII. kerület, Budafok

15818

Szikla u.
Merengő u. sarok

Kálvária

XXIII. kerület, Soroksár

15802

Hősök tere

R. k. templom

BARANYA MEGYE II. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Adorjás

353

Petőfi Sándor u. 45.

Ref. templom

Bakonya

245

Fő u.

R. k. templom

Bakóca

327

Béke u. 1.

Volt Majláth-kastély

Beremend

9652

Kossuth Lajos u.

Gör.kel. szerb templom

Bogdása

354

Fő u.

R. k. templom

Borjád

9503

Deák Ferenc u. 1.

Vízimalom

Bóly

216

Hősök tere 6.

Volt Batthyány-kastély

Bóly

9504

Széchenyi tér

Volt Batthyány uradalmi magtár

Bükkösd-Megyefa

9893

Kert u. 4.

Volt Jeszenszky-kastély

Dunaszekcső

9650

Rév u.

Gör.kel. szerb templom

Egyházaskozár

332

Fő tér

Ev. templom

Hetvehely

336

Rákóczi u.

R. k. templom

Himesháza

226

Hősök tere

R. k. templom

Kővágószőlős

266

Rákóczi u. 73.

R. k. templom

Kővágótőttős

267

Dózsa György u.

R. k. templom

Magyarlukafa

8386

Fő u. 16.

Lakóház
Múzeum

Máriakéménd

291

Rákóczi út

R. k. kegytemplom

Mecseknádasd

301

 

Kápolna és kálvária

Mecseknádasd

295

Liszt Ferenc u.

Kápolna

Mecseknádasd

8371

Liszt Ferenc u. 71.

Lakóház

Mecseknádasd

296

Liszt Ferenc u. 73.

Magtár

Mecseknádasd

294

Liszt Ferenc u. 75.

Püspöki kastély-nyaraló

Mecseknádasd

297

Mecsek u.

Kápolna

Mecseknádasd

298

Templom tér

Plébániatemplom

Mecseknádasd-Várhegy

8740

A 6-os út felett

Várfalmaradványok
Schlossberg

Mohács

204

Kossuth Lajos u. 66.

R. k. templom (volt ferences)

Mohács

205

Kossuth Lajos u. 66.

Kolostor (volt ferences)

Mohács

208

Szentháromság u. 33.

Gör.kel. szerb templom

Mozsgó

447

Mátyás király u. 1.

Magtár

Nagydobsza

450

Fő utca 68.

Lakóház

Ófalu

8299

Kossuth Lajos u. 38.

Lakóház
Múzeum

Peterd

272

Fő u.

Ref. templom

Pécs

39

Apáca u. 3.

Lakóház

Pécs

40

Apáca u. 4.

Lakóház

Pécs

41

Apáca u. 5.

Lakóház

Pécs

42

Apáca u. 8.

Könyvtár és lakások

Pécs

43

Apáca u. 21.

Óvoda

Pécs

44

Apáca u. 23/A

Diákotthon

Pécs

45

Apáca u. 23/B

R. k. zárdatemplom

Pécs

5

Ágoston tér 6.

Iskola

Pécs

6

Boltív köz 3.

Lakóház

Pécs

7

Boltív köz 5.

Lakóház

Pécs

8

Citrom u. 16–18.

Kolostor és templom maradványai

Pécs

17

Dischka Győző u. 2.

Lakóház, volt árvaház

Pécs

18

Dischka Győző u. 4–6.

Ev. templom és lelkészlak

Pécs

19

Dischka Győző u. 8.

Lakóház

Pécs

63

Dömörkapui út
Dömörkapu-Sikonda turista út mellett erdőben

Kantavár romjai

Pécs

32

Felsőmalom u. 9.
(Koller u.)

Lakóház, egykori tímárház

Pécs

35

Felsőmalom u. 19.
(Koller u. 3.)

Lakóház

Pécs

9244

Felsővámház u. (Zsolnay-
telep)

Zsolnay-mauzóleum

Pécs

9437

Ferencesek utcája

Fürdőromok

Pécs

155

Ferencesek utcája

R. k. templom

Pécs

140

Ferencesek utcája 10.

Lakóház

Pécs

141

Ferencesek utcája 12.

Lakóház

Pécs

142

Ferencesek utcája 14.

Lakóház

Pécs

143

Ferencesek utcája 16.

Lakóház

Pécs

144

Ferencesek utcája 17.

Lakóház és üzlet

Pécs

145

Ferencesek utcája 20.

Lakóház

Pécs

146

Ferencesek utcája 21.

Lakóház és üzlet

Pécs

147

Ferencesek utcája 22.

Lakóház, üzlet és klub

Pécs

148

Ferencesek utcája 24.

Lakóház, üzlet és vendéglő

Pécs

149

Ferencesek utcája 25.

Lakóház

Pécs

150

Ferencesek utcája 27.

Lakóház

Pécs

151

Ferencesek utcája 30.

Lakóház

Pécs

152

Ferencesek utcája 31.

Lakóház

Pécs

153

Ferencesek utcája 33

OTP és Nemzeti Bank irodaház

Pécs

154

Ferencesek utcája 35.

Szálloda és étterem

Pécs

157

Ferencesek utcája 39.

Lakóház

Pécs

158

Ferencesek utcája 42.

Lakóház

Pécs

159

Ferencesek utcája 44.

Lakóház

Pécs

160

Ferencesek utcája 52.

Irodák

Pécs

37

Garay János u. 1.

Kórház

Pécs

38

Garay János u. 3.

Kórház

Pécs

10038

Gólya dűlő 1.

Johann-villa

Pécs

46

Havihegyi út

Kápolna és szobor

Pécs

20

Hungária u. 2.

Lakóház, fogadó

Pécs

48

Hunyadi u. 3.

Stróbl-ház

Pécs

49

Hunyadi u. 8.

Lakóház

Pécs

8734

Hunyadi u. 72.

Templom és kolostor

Pécs

10317

Irgalmasok utcája 1.
Széchenyi tér 5.

Volt irgalmasrendi kórház

Pécs

52

Janus Pannonius u. 6.

Lakóház
Kanonoki ház

Pécs

53

Janus Pannonius u. 8.

Lakóház

Pécs

5200

János u. 13.

Lakóház

Pécs

55

Jókai tér 1.

Lakóház

Pécs

56

Jókai tér 2.

Lakóház

Pécs

57

Jókai tér 3.

Lakóház

Pécs

58

Jókai tér 4.

Lakóház

Pécs

59

Jókai tér 5.

Lakóház

Pécs

60

Jókai tér 6.

Volt lakóház, ún. Elefántos-ház

Pécs

61

Jókai tér 7.

Lakóház

Pécs

10355

Jókai tér 11–13.

Lakóház

Pécs

62

Jókai u.–Dischka Győző u.
vonalától délre

Római maradványok

Pécs

65

Kazinczy u. 4.

Dzsámi

Pécs

66

Kazinczy u. 6.

Lakóház és iroda

Pécs

192

Kálvária u.

Kápolna és kálvária

Pécs

193

Kálvária u. 18.

Lakóház és szobor

Pécs

68

Káptalan u. 3.

Vasarelly Múzeum

Pécs

70

Káptalan u. 5.

Lakóház és múzeum

Pécs

71

Káptalan u. 6.

Lakóház és múzeum

Pécs

8815

Károlyi Mihály u. (Mecsek)

Szálloda

Pécs

74

Király u. 1.

Lakóház és üzlet

Pécs

75

Király u. 3.

Lakóház és üzlet

Pécs

76

Király u. 6.

Lakóház és üzlet

Pécs

77

Király u. 8.

Lakóház

Pécs

10895

Király u. 11.

Levéltár

Pécs

78

Király u. 17.

Lakóház és üzlet

Pécs

80

Király u. 21.

Lakóház és üzlet

Pécs

10904

Király u. 23–25.

Egykori Kölcsönös Segélyző Egylet épülete

Pécs

81

Király u. 32.

Lakóház és üzlet

Pécs

82

Király u. 33.

Lakóház

Pécs

83

Király u. 35.

Lakóház

Pécs

84

Király u. 36.

Lakóház

Pécs

85

Király u. 39.

Lakóház

Pécs

86

Király u. 41.

Lakóház

Pécs

88

Király u. 44.

Volt Líceum

Pécs

87

Király u. 44.

R. k. templom

Pécs

89

Király u. 50.

Lakóház

Pécs

90

Király u. 55.

Lakóház

Pécs

91

Király u. 58.

Lakóház

Pécs

92

Király u. 59.

Lakóház

Pécs

93

Király u. 61.

Lakóház

Pécs

72

Kossuth Lajos tér

Zsinagóga

Pécs

106

Lapisi út

Őrtoronymaradvány

Pécs

111

Líceum u. 4.

Irodák

Pécs

112

Líceum u. 7.

Irodák

Pécs

161

Majorossy Imre u. 1.

Lakóház

Pécs

162

Majorossy Imre u. 2.

Lakóház

Pécs

163

Majorossy Imre u. 8.

TV stúdió

Pécs

164

Majorossy Imre u. 10.

Óvoda

Pécs

9

Mária u. 1.

Lakóház

Pécs

10

Mária u. 2–4.

Gimnázium

Pécs

12

Mária u. 12.

Lakóház

Pécs

14

Mária u. 14.

Lakóház

Pécs

15

Mária u. 15.

Lakóház

Pécs

16

Mária u. 16.

Lakóház

Pécs

117

Mátyás király u. 15.

Zeneművészeti Főiskola

Pécs

118

Mátyás király u. 17.

Általános iskola

Pécs

119

Megye u. 7.

Lakóház

Pécs

120

Megye u. 9.

Lakóház

Pécs

121

Megye u. 18.

Lakóház

Pécs

123

Munkácsy Mihály u. 2.

Klinika

Pécs

124

Munkácsy Mihály u. 3.

Lakóház és vendéglő

Pécs

125

Munkácsy Mihály u. 8.

Lakóház és klub

Pécs

126

Munkácsy Mihály u. 30.

Lakóház

Pécs

127

Munkácsy Mihály u. 31.

Lakóház és terrárium

Pécs

167

Nagy Jenő u. 38.

Óvoda

Pécs

10039

Pacsirta u. 35.

Sikorszky-villa

Pécs

95

Papnövelde u. 2.

Lakóház és iskola

Pécs

98

Papnövelde u. 13–15.

Volt püspöki jószágkormányzóság

Pécs

101

Papnövelde u. 39.

Lakóház

Pécs

132

Perczel u. 10.

Lakóház

Pécs

133

Perczel u. 12.

Lakóház

Pécs

134

Perczel u. 21.

Lakóház

Pécs

136

Rákóczi út 2.

Megyei kórház, egykori Rudolfineum

Pécs

24

Rigóder út 17.

Kút

Pécs

139

Rókus domb

Török kút és mosdó

Pécs

168

Szabadság út 34.

Lakóház

Pécs

175

Szent István tér 6.

Nevelők háza

Pécs

10868

Szent István tér 9.

Lakóépület

Pécs

10867

Szent István tér 9. (udvarában)

Lakóépület

Pécs

176

Szent István tér 15.

Lakóház és irodák

Pécs

177

Szent István tér 17. (udvarában)

Pavilon

Pécs

107

Szepesy Ignác u. 1.

Egyetemi Könyvtár

Pécs

109

Szepesy Ignác u. 6.

Lakóház

Pécs

110

Szepesy Ignác u. 8–10.

Lakóház

Pécs

5201

Szepesy Ignác u. 12.

Kollégium

Pécs

180

Széchenyi tér

Zsolnay-kút

Pécs

8736

Széchenyi tér 5.

R. k. templom

Pécs

181

Széchenyi tér 11.

Rendház

Pécs

182

Széchenyi tér 12.

Janus Pannonius Múzeum

Pécs

183

Széchenyi tér 13.
(Hunyadi u. 2.)

Lakóház

Pécs

184

Széchenyi tér 14.

Bíróság

Pécs

185

Széchenyi tér 16.

Lakóház

Pécs

186

Széchenyi tér 17.
(Király u. 1.)

Lakóház

Pécs

187

Széchenyi tér 18.

Lakóház, üzlet, iroda

Pécs

189

Színház tér 2.
(Király u. 18.)

Templom

Pécs

190

Tettye tér (Tettye)

Palotarom

Pécs

122

Tettye u. 14. (Majorossy u.)

R. k. templom és sírkövek

Pécs

188

Vörösmarty Mihály u. 1.

Ún. Zsolnay-ház

Pécs

10412

Zsolnay Vilmos u. 46.

Balokány fürdőegyüttes

Pécs-Málom

116

Szentegyház u.

R. k. templom

Pécs-Mecsekalja

130

Benczúr u. 1. (Patacs)

R. k. templom

Pécs-Mecsekalja

114

Fülemüle u. (Magyarürög)

R. k. templom

Pécs-Üszögpuszta

9682

 

Majorsági istálló

Pécs-Üszögpuszta

9683

 

Majorsági épület

Pécs-Üszögpuszta

9684

 

Volt Batthyány-kastély

Pécsdevecser

273

Fő u.

R. k. templom

Pécsvárad

305

 

R. k. plébániatemplom

Pécsvárad

309

Iskola u. 2.

Általános iskola

Pécsvárad

304

Kossuth Lajos tér

Kápolna

Pécsvárad

310

Kossuth Lajos tér 16.

R. k. plébániaház

Pécsvárad

311

Kossuth Lajos u. 2.

Kollégium, volt laktanya

Sellye

378

Köztársaság tér 7.

Kastély

Siklós

8810

Kossuth Lajos tér 15.

Dzsámi

Siklós

424

Táncsics u.

Gör.kel. templom

Siklós-Máriagyűd

407

 

R. k. kegytemplom

Siklós-Máriagyűd

412

Dózsa György út 32.

Volt ferences rendház

Somberek

9651

 

Gör.kel. szerb templom

Szentegát

9105

Almás u. 47.

Volt Biedermann-kastély

Szentlőrinc

275

Szabadság tér 1.

Volt Esterházy-kastély

Szigetvár

463

Bástya u. 3.

Lakóház (Korán iskola)

Szigetvár

470

Vár u. 1.

Szálloda és múzeum

Szigetvár

472

Zárda u.

Zeneiskola, volt ferences kolostor

Szigetvár

473

Zárda u.

R. k. templom (volt ferences)

Szigetvár

474

Zrínyi tér 1.

Városháza

Szigetvár-Zsibót

10040

Domolospuszta

Kastély, szálloda

Szilágy

9278

Templom u. 7.

R. k. templom

Túrony

431

Kossuth Lajos u.

Ref. templom

Villány

433

Mathiasz János u.

R. k. templom

Zengővárkony

8695

Kossuth Lajos u. 6.

Lakóház és gazdasági épület
Múzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE II. KATEGÓRIA

Település

Törzsszám

Utca, házszám

Megnevezés

Akasztó

669

Iskola u.

R. k. templom

Apostag

626

Damjanich u.

R. k. templom

Baja

523

Arany János u. 1.

Képtár, volt Vojnich-kúria

Baja

524

Árpád u. 13.

Lakóház

Baja

534

Dalmady Győző u. 21.

Lakóház

Baja

537

Eötvös u. 1.

Lakóház

Baja

544

Kölcsey u. 23–25.

Magtár

Baja

551

Munkácsy u. 7–9.

Volt zsinagóga

Baja

10672

Szegedi út

Zsidó temető

Baja

528

Szentháromság tér

Szentháromság-szobor

Baja

564

Szent Imre tér

R. k. plébániatemplom

Baja

562

Szent Imre tér 6.

R. k. plébániaház

Baja

557

Táncsics Mihály u. 21.

Gör.kel. szerb teplom

Baja

559

Táncsics Mihály u. 29.

Lakóház

Bácsborsód

608

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Irodaház, volt Latinovits Frigyes-kúria

Dávod

610

Dózsa György u. 49.

R. k. templom

Dunaegyháza

629

Marx u.

Ev. templom

Dunapataj

10142

Kossuth Lajos u. 2.

R. k. templom

Dunapataj

10143

Petőfi Sándor u. 20.

Tanácsház

Dunavecse

630

Templom tér

Ref. templom

Foktő

657

Fő u. 79.

Ref. templom

Foktő

658

Fő u. 91.

R. k. templom

Gara

614

Kossuth u.

R. k. templom

Géderlak

659

Kossuth u. 93.

R. k. templom

Hajós

662

Köztársaság tér 7.

R. k. plébániaház

Harta

632

Templom u. 50.

Ev. templom

Harta

631

Templom u. 71.

Ref. templom

Hercegszántó

8803

Alkotmány tér 9.

Gör.kel. templom

Izsák

666

István tér 1.

Piet...-szobor

Jánoshalma

685

Béke tér

R. k. templom

Jánoshalma

9514

Dózsa György út 141.

Hengermalom

Jánoshalma

10341

Petőfi u. 3.

Zsinagóga és iskolaépület

Kalocsa

576

Asztrik tér 3–5.

Volt Miasszonyunk Nővérek Zárdája

Kalocsa

6800

Eszperantó u.

Volt érseki magtár

Kalocsa

566

Hunyadi u. 5.

Lakóház, zeneiskola

Kalocsa

578

Szentháromság tér

Szentháromság-oszlop

Kalocsa

581

Szentháromság tér 2.

Lakóház

Kalocsa

582

Szentháromság tér 3.

Lakóház

Kalocsa

569

Szent István u. 2–4.

Lakóház

Kalocsa

570

Szent István u. 6.

Lakóház

Kalocsa

572

Szent István u. 16–18.

Volt jezsuita rendház

Kalocsa

573

Szent István u. 20–24.

Gimnázium szertárai és lakások

Kecel

672

Szabadság tér 12.

R. k. templom

Kecskemét

483

Batthyány u. 4.

Lakóház

Kecskemét

489

Czollner tér

Szt. Erzsébet-templom

Kecskemét

490

Czollner tér 3.

Iskola, volt lovarda

Kecskemét

9473

Dömötör u. 1.