nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet
a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
2009-10-01
2013-01-01
4

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről1

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A települési önkormányzat jegyzője – a főváros esetében a főjegyző – (a továbbiakban együtt: a jegyző) a települési önkormányzat hulladékkezelési feladataival kapcsolatban:

a) gondoskodik a települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának igénybevételére a Hgt. 21. § (2) bekezdése szerint kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról;

b) a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatos szerződések [Hgt. 22. § (1) és (3) bekezdés] tervezetét;

c) javaslatot tesz a települési önkormányzat képviselő-testülete számára a települési hulladékkezelési létesítmények helyének kijelölésére [Hgt. 22. § (4) bekezdés];

d) a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatoknak tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségeknek véleményezésre megküldi [Hgt. 24. § (2) bekezdés];

e) előkészíti és a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tervét (Hgt. 35. §);

f) előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló, kétévente esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján – szükség esetén – javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására [Hgt. 37. § (1) és (3) bekezdés], valamint gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett hulladékgazdálkodási tevékenységről [Hgt. 37. § (3)bekezdés];

g)2 rendszeresen ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott feladatokon kívül a jegyző

a) az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban a Hgt. 30. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak szerint eljár;

b)3 környezetvédelmi hatóságként eljár a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtása során;

c)4 ellenőrzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, valamint a közszolgáltatás keretében történő begyűjtésük szabályainak betartását.

(2) A jegyző külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 2. § (2) bekezdésében foglalt esetekben, a fővárosban – illetékességi területén – a kerületi jegyző jár el.

(2) Amennyiben a fővárosban a hulladékkezelési közszolgáltatást a kerületi képviselő-testület rendelete szabályozza, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a kerületi jegyző jár el.

4. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)5

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!