nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
2014-09-05
2016-08-19
9
Jogszabály

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállításnak

a) az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon,

b) a határátkelőhelyeken, valamint

c) a veszélyes áru szállítás biztonságát befolyásoló előkészítésre vonatkozó előírások betartásának a telephelyen

történő ellenőrzésére terjed ki.

(2)1 A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek által végzett szállításokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) veszélyes áru: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)2 hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak;

b) veszélyes áru közúti szállítása: minden olyan, közúti járművel végzett szállítási tevékenység, ideértve a határátkelőhelyeken történő átszállítást is, amelyet részben vagy egészben közúton hajtanak végre. E rendelet értelmében a szállításnak része a szállítás során történő ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be- és kirakodása (beleértve a töltést és ürítést is) abban az esetben is, ha ezeket a műveleteket nem a szállító végzi.

3. § (1)3 A rendeletben meghatározott ellenőrzést a külön jogszabályban4 meghatározott hatóságok végzik.

(2) Az ellenőrzést az 1. számú mellékletben foglalt ellenőrzési jegyzék alapján kell végezni. Az ellenőrző hatóság az ellenőrzési jegyzék egy példányát az ellenőrzöttnek átadja. Az ellenőrzött jármű az ellenőrzési jegyzék bemutatása mellett ugyanazon szállítási feladat végzése során az ismételt ellenőrzés alól mentesülhet.

(3) Amennyiben szükséges és a biztonságot nem veszélyezteti, az áruból laboratóriumi megvizsgálás céljából mintát lehet venni. A mintavételt az ellenőrzött, illetve a tulajdonos köteles tűrni, és a szükséges mértékben elősegíteni. A mintavétel biztonságáért, a mintavétellel kapcsolatos környezetszennyeződés elkerüléséért a mintavétel végzője a felelős.

(4) Az ellenőrzés nem tarthat az indokoltnál hosszabb ideig, az ellenőrzött jármű a szabálytalanság megszüntetését követően továbbhaladhat. Szabálytalanság esetén az ellenőrző hatóságnak a legkisebb kockázattal járó intézkedést kell megtennie a szabálytalanság megszüntetésére.

(5)5 A katasztrófavédelmi hatóság tekintetében az ellenőrzés lefolytatására a katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén is a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének előzetes jóváhagyása alapján.

(6)6 A hatóság az (1) bekezdés alapján hivatalból indított eljárása során az ügyfelet az érdemi döntéshez szükséges adatok közlésére kötelezheti.

4. § (1) Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az országos és a helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse.

(2) A telephelyen végzett ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításának előkészítése megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak.

(3) Az ellenőrzött köteles a telephelyi ellenőrzést, az ellenőröknek az üzleti helyiségekbe vagy az ellenőrzött járműbe való belépését, a veszélyes áru szállítására vonatkozó iratokba való betekintését lehetővé tenni és a szükséges felvilágosítást megadni.

(4)7 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (Közösségi Kódex) meghatározott külső határon az ellenőrzésnek minden járműre ki kell terjednie.

(5)8 A veszélyes áruk közúti szállításának katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzése kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.

5. § (1) Ha az ellenőrző hatóság az ellenőrzés során a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabálytalanságot állapít meg, a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni és az ott meghatározott szankciókat alkalmazni.

(2) Ha az ellenőrző hatóság a 2. számú mellékletben felsorolt szabálytalanságokat állapítja meg, a járművet a szabálytalanság megszüntetéséig a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztathatja.

(3)9

(4)10 Az ellenőrző hatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot a 2. számú melléklet I. kockázati kategória 2. pontjában foglalt szabálytalanság esetén.

6. § (1)11 Az ellenőrző hatóságnak az ellenőrzésről felvett ellenőrzési jegyzék egy példányát minden negyedévben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjához (a továbbiakban: NKH Központ) kell továbbítania.

(2)12 Az NKH Központ a beérkezett ellenőrzési jegyzékek alapján a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint évente jelentést készít a közlekedésért felelős miniszter részére.

(3)13 Az NKH Központ az éves jelentést a tárgyévet követő 12 hónapon belül az Európai Közösségek Bizottsága számára is megküldi.

(4)14 Az eljáró hatóság – az éves jelentés összeállításához – tájékoztatja az NKH Központot a szabálytalanság miatt tett büntető feljelentésről, illetve a külön jogszabály15 alkalmazásával kivetett bírságról.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2002. március 1. napján lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)16

8. §17 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 95/50/EK irányelve (1995. október 6.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/26/EK irányelve (2001. május 7.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról;

c) a Bizottság 2004/112/EK irányelve (2004. december 13.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról.

1. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez18

Ellenőrzési jegyzék
(a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)

Ellenőrzési jegyzék

(a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)

1. Az ellenőrzés helye:    2. Az ellenőrzés napja:    3. Az ellenőrzés időpontja:

4. A jármű államjelzése és rendszáma:

 

 

 

5. A pótkocsi, félpótkocsi államjelzése és rendszáma:

 

 

 

6. A szállítást, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet (cég)neve, székhelye/címe:

7. A gépjárművezető/kísérő neve:

 

 

 

8. A feladó neve, címe, a berakás helye(1)(2):

 

 

 

9. A címzett neve, címe, a kirakás helye(1)(2):

 

 

 

10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen:

 

 

 

11. Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése:

 

c igen

c nem

12. A szállítás módja:    c ömlesztett    c küldeménydarabos     c tartányos


A járművön lévő okmány(ok):

 

 

 

13. Fuvarokmány(ok)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

14. Írásbeli utasítás(ok)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

15. Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

16. Jármű jóváhagyási igazolás

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

17. A járművezető oktatási bizonyítványa

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan


Szállítási művelet

 

 

 

18. Az áruk szállítása engedélyezett

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

19. A jármű(vek) engedélyezett(ek) a szállított árukra

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

20. A szállítás módjára (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos) vonatkozó előírások

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

21. Együvé rakási tilalom

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

22. A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés(3)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

23. Szivárgás vagy sérült küldeménydarab(3)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

24. Csomagolóeszközök UN jelölése, tartály és tartány jelölés(2)(3) (ADR 6.)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

25. Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása(2) (ADR 5.2)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
(ADR 5.3.1)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

27. Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele) (ADR 5.3.2–3)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan


A jármű felszerelései

 

 

 

28. Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

29. A szállított árunak megfelelő felszerelés

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

30. Az írásbeli utasítás(ok)ban előírt további felszerelések

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

31. Tűzoltó készülék(ek)

c megvizsgálva

c szabálytalan

c tárgytalan

39. Szabálytalanság esetén a kockázati kategória (több szabálytalanság esetén a legsúlyosabb szabálytalanság kockázati kategóriája)

c I. kategória

c II. kategória

c III. kategória

40. Megjegyzések

 

 

 

41. A vizsgálatot végző hatóság/ellenőr

 

 

 

____________

(1) Csak akkor kell kitölteni, ha a szabálytalanság szempontjából lényeges.

(2) Gyűjtőforgalom esetén a megjegyzések alatt kell szerepeltetni.

(3) Szemmel látható szabálytalanságok ellenőrzése.

2. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez19

Szabálytalanságok

A következő jegyzék útmutatást ad arra, hogy miképpen kell megítélni a szabálytalanságok súlyosságát. A szabálytalanságok három kockázati kategóriába vannak sorolva, az I. kategória a legsúlyosabb.

A megfelelő kockázati kategóriát az ellenőrzést végző hatóságnak, ellenőrnek a konkrét körülményeket mérlegelve kell meghatározni.

A kockázati kategóriákban nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell a 3. számú mellékletben szereplő jelentésben feltüntetni (a rendelet 1. számú mellékletének 39. pontja szerint).

I. kockázati kategória

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).

Ilyen mulasztások a következők:

1. Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása.

2. Veszélyes anyagok szivárgása.

3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.

4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

5. Megfelelő jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás.

6. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent (ha nem közvetlen veszélyt jelent, akkor a II. kockázati kategóriába sorolandó).

7. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

8. A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

9. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.

10. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása.

11. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása.

12. A küldeménydarabok, illetve tartányok megengedett töltési fokának be nem tartása.

13. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.

14. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna (pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése és bárcázása, nagybárcák és jelölések stb.).

15. A járművön semmilyen jelölés, illetve nagybárca nincs.

16. A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

17. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa.

18. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

19. A dohányzási tilalom be nem tartása.

II. kockázati kategória

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van.

2. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent.

3. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik, de nem tekinthető üzemképesnek, ha szemmel láthatóan nem az, például a nyomásmérő 0-t mutat.

4. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasítás(ok)ban előírt felszerelés.

5. A csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

6. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak.

7. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

8. A tartányokat/tankkonténereket (az üres, tisztítatlanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően.

9. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás.

11. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásbeli utasítások, vagy az írásbeli utasítások nem a szállított árura vonatkoznak.

12. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelő helyen várakozik.

III. kockázati kategória

A vonatkozó rendelkezések betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.

2. Az okmányokban valamely információ hiányzik (de nem az I. kockázati kategória 16. pontja alá tartozó információ).

3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik vele.

3. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez20

A Bizottságnak benyújtandó jelentés mintája a szabálytalanságokról és büntetésekről

A Bizottságnak benyújtandó jelentés mintája a szabálytalanságokról és büntetésekről

Ország: .......................................    Év: .........

A VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖZÚTI ELLENŐRZÉSE

 

A jármű forgalomba helyezésének helye(1)

Összesen

az ellenőrző
ország

egyéb
EU tagállam

harmadik
ország

A rakomány tartalma (és az ADR) alapján ellenőrzött szállítóegységek száma

 

 

 

 

Az ADR-nek nem megfelelő szállítóegységek száma

 

 

 

 

A feltartóztatott szállítóegységek száma

 

 

 

 

A megállapított szabály-
talanságok száma kockázati kategóriák szerint(2)

I. kockázati kategória

 

 

 

 

II. kockázati kategória

 

 

 

 

III. kockázati kategória

 

 

 

 

A kiszabott büntetések száma és típusa

Figyelmeztetés

 

 

 

 

Bírság

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

Közúton szállított
veszélyes áruk
becsült összes mennyisége

.............................. t

vagy ......................... tkm

____________

(1) A forgalomba helyezés helye a gépjármű forgalomba helyezésének országa.

(2) Ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell feltüntetni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!