nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2002. (II. 15.) GM rendelet
a háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról
2017-01-01
2018-01-01
6
Jogszabály

4/2002. (II. 15.) GM rendelet

a háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról1

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 56. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)2 A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a háztartási fénycsövek (egyenes és nem szervesen egybeépített kompakt fénycsövek), valamint a háztartási, közvetlenül hálózati feszültségről táplált, villamos fényforrások (izzólámpák és szervesen egybeépített kompakt fénycsövek) (a továbbiakban együtt: fényforrás) forgalomba hozatalára terjed ki. E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a felsorolt fényforrásokra akkor is, ha azokat nem háztartási célra használják fel.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a 6500 lumennél nagyobb fényáramú fényforrásokra,

b) a 4 wattnál kisebb teljesítmény felvételű fényforrásokra,

c)3 a reflektorbúrás fényforrásokra,

d) az elsősorban más energiaforrásokkal (pl. szárazelemek) történő működtetetésre gyártott, illetőleg kereskedelmi forgalomba hozott fényforrásokra,

e) az elsősorban a nem látható fénytartományban történő működtetetésre gyártott, illetőleg kereskedelmi forgalomba hozott fényforrásokra,

f)4 a valamely termék részeként forgalmazott, nem világítási célú fényforrásokra.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt izzólámpák akkor láthatók el az e rendeletnek megfelelő címkével és adatlappal, ha az azokat a 2. § d) pontban foglaltaknak megfelelő mérési szabvány szerint vizsgáltak be.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási fényforrások azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, valamint azok szemléletes értékelését,

b) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a fényforrások azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

c) kiegészítő adat: a fényforrások teljesítményére, energia vagy egyéb erőforrás felhasználására vonatkozó adat, amely segít azok értékelésében (fényáram, teljesítményfelvétel, élettartam),

d) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően közzétettek.

Műszaki dokumentáció

3. § (1) A gyártó, meghatalmazott képviselője, illetve ezek hiányában az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét, védjegyét és címét;

b) a fényforrások általános leírását a fényforrások egyedi azonosításához szükséges mértékben;

c) a fényforrások fő jellemzőire vonatkozó információkat – beleértve a lényeges rajzokat –, amelyek érdemben befolyásolják az energiafogyasztást;

d) a 2. § d) pontjában hivatkozott honosított harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően lefolytatott, vagy azzal egyenértékű mérővizsgálatok eredményeit tartalmazó (mérési) jegyzőkönyveket;

e) a használati utasítást, amennyiben van ilyen.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnte után 5 évig megőrizni.

Fogyasztók tájékoztatása

4. § (1) A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat energiahatékonysági címkével és adatlappal kell tájékoztatni.

(2) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

(3) Az adatlapnak a címkére megadott információkat kell tartalmaznia. A termékhez mellékelt címke adatlapnak is tekinthető, ha termékismertetőt nem bocsátottak rendelkezésre.

(4) A fényforrásoknak a címkén és az adatlapon megjelölt energiahatékonysági besorolását a rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.

5. § (1) A háztartási fényforrások csak a 4. § (2) bekezdésében meghatározott energiahatékonysági címkével és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) A címkét és az adatlapot a gyártónak kell térítésmentesen rendelkezésre bocsátani. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási fényforrásokat, a forgalmazó köteles arról gondoskodni.

6. § A forgalmazó köteles a 4. § (2) bekezdésében meghatározott energiahatékonysági címkét a fényforrások egyedi csomagolásának külsejére ráhelyezni, rányomtatni vagy odaerősíteni. A címke láthatóságát semmilyen más ráhelyezett, rányomtatott vagy odaerősített dolog nem akadályozhatja vagy csökkentheti.

7. § Csomagküldés útján vagy távollévők között kötött szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási fényforrások reklámjának és az értékesítéssel kapcsolatos más fogyasztói tájékoztatásnak [a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont] tartalmaznia kell a rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat.

8. § (1) Tilos a háztartási fényforrásokon olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2) Környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést a külön jogszabályban5 meghatározott módon kell a háztartási fényforrásokon elhelyezni.

9. § (1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állni.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

10. §6 Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, kivéve, ha a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint nem minősül fogyasztónak.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2)7 Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3)8 Ez a rendelet a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. július 12-i 874/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 4/2002. (II. 15.) GM rendelethez

Címke

1. Címke-minta:

A címke az alábbi ábrák közül kerül kiválasztásra. A színes változat használandó, ha a címkét nem nyomtatják rá a csomagolásra, és egy külön címke kerül felhelyezésre. Ha a címke ,,fekete-fehér'' változatát alkalmazzák, a nyomtatás és a háttér bármilyen színű lehet, amennyiben az a címke olvashatóságát nem befolyásolja.

2. A címkén az alábbi információknak kell szerepelniük:

I. A fényforrások energiahatékonysági osztály besorolása a 3. számú melléklet meghatározása szerint. A besorolást jelölő betű a megfelelő nyíl mellé kerül.

II. A fényforrások fényárama lumenben a rendelet 2. § d) pontban hivatkozott honosított harmonizált szabvá- nyok vizsgálati eljárásai szerint végzett mérés alapján.

III. A fényforrások teljesítményfelvétele (wattban mérve, egész számra kerekítve), a rendelet 2. § d) pontban hivatkozott honosított harmonizált szabványok vizsgálati eljárásai szerint végzett mérés alapján.

IV. A fényforrások átlagos élettartama órában (100 órára kerekítve), a rendelet 2. § d) pontban hivatkozott ho nosított harmonizált szabványok vizsgálati eljárásai szerint végzett mérés alapján. Elhagyható, ha a csomagoláson nem szerepel semmilyen egyéb adat a fényforrás élettartamáról.

3. Egyszerűsített címke:

Ha a 2. pontban meghatározott II., III. adatok, és amennyiben alkalmazható, a IV. adat a fényforrás csomagolásán máshol található, a címkéről az ilyen adat, valamint az azt tartalmazó rovat kihagyható. Ebben az esetben a címkét az alábbi ábrák közül kell kiválasztani:

4. A címkére vonatkozó nyomdai előírások:

A címkét a mellékelt ábra szerinti, legalább 5 mm körvonal vastagságú üres keretnek kell tartalmaznia. A címke és az üres körvonal mérete csökkenthető, ha a csomagolás egyetlen oldala sem megfelelő méretű ahhoz, hogy ráférjen a címke és az üres körvonal, illetve ha azok a csomagolás legnagyobb oldalának több mint 50%-át elfoglalnák. A címke mérete azonban, semmilyen esetben sem csökkenthető a szabványos hosszméret 40%-a alá. A címkét a fényforrásokra vagy a csomagoláshoz kell erősíteni, ha a csomagolás mérete nem teszi lehetővé a csökkentett méretű címke elhelyezését. A fényforrásokkénti címke elhagyható, ha a teljes méretű címkét a fényforrásokkal együtt (pl. a fényforrásokat tartó polcon elhelyezve) kiállítják.

Színes változat esetén felhasznált színek:

CMYB – kékeszöld, bíborvörös, sárga, fekete.

Például: 07X0: 0% kékeszöld, 70% bíborvörös, 100% sárga, 0% fekete.

Nyilak

A: X0X0

B: 70X0

C: 30X0

D: 00X0

E: 03X0

F: 07X0

G: 0XX0

Kontúrszín: X070

Minden szöveg fekete, a háttér fehér.

2. számú melléklet a 4/2002. (II. 15.) GM rendelethez

Csomagküldés és távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás

A csomagküldés útján vagy távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási fényforrások reklámjának és a fogyasztói tájékoztatónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia, a megadott sorrendben:

1. A fényforrások energiahatékonysági osztály besorolása (1. számú melléklet, I. adat), az ,,A''-tól (hatékonyabb) ,,G''-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán. Táblázatban történő meghatározás esetén a besorolás egyéb eszközzel is kifejezhető, feltéve, hogy az megfelel az ,,A''-tól ,,G''-ig terjedő skálának.

2. A fényforrások fényárama (1. számú melléklet, II. adat).

3. Teljesítményfelvétel (1. számú melléklet, III. adat).

4. A fényforrások átlagos élettartama (1. számú melléklet, IV. adat). Ez az adat elhagyható, ha a katalógus nem tartalmaz a fényforrások élettartamára vonatkozó más adatot.

3. számú melléklet a 4/2002. (II. 15.) GM rendelethez9

Energiahatékonysági osztály besorolás

Energiahatékonysági osztály besorolás

A fényforrások energiahatékonysági osztály besorolását az alábbiak szerint kell meghatározni:

A fényforrások az „A” osztályba kerülnek, ha

– Fénycső egybeépített előtét nélkül

(előtétet, illetve egyéb, hálózati áramellátásra kapcsolódáshoz szükséges működtető eszközt igénylő fényforrások)

W Ł 0,15ÖF + 0,0097 F

– Egyéb fényforrások esetén

W Ł 0,2ÖF + 0,0103 F

ahol F a fényforrások fényárama lumenben,

W a fényforrások teljesítmény felvétele wattban.

Ha a fényforrások nem az „A” osztályba kerülnek besorolásra a WR (wattban) számítása az alábbiak szerint történik:

WR = 0,88ÖF + 0,049 F, amikor F > 34 lumen

WR = 0,2 F,      amikor F Ł 34 lumen

ahol: F a fényforrások fényárama lumenben.

Az energiahatékonysági mutató EI így

EI =

W

WR

ahol: W a fényforrások teljesítmény felvétele wattban.

Az energiahatékonysági osztály besorolás így az alábbi táblázat szerint történik:

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági mutató
EI

B

EI < 60%

C

60% Ł EI < 80%

D

80% Ł EI < 95%

E

95% Ł EI < 110%

F

110% Ł EI < 130%

G

EI ł 130%

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!