nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet
a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről
2010-05-01
2014-03-01
4

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet

a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 35. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A Levéltári Kollégium

1. § (1) A Levéltári Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) szakértői testület, amely feladatkörében

a) véleményt mond és javaslatot tesz a levéltári anyag védelmével és használhatóságával, valamint a levéltárak tevékenységével összefüggő fejlesztési és szabályozási kérdésekben;

b)1 részt vesz a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló, az Ltv. 34/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott program megszervezésében;

c)2

d) részt vesz az Ltv. 17. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladat végrehajtásában;

e) a 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint javaslatot tesz a levéltári szakfelügyelők megbízására, illetve kezdeményezheti a megbízás visszavonását;

f) részt vesz a levéltári szakfelügyelők éves munkatervének és az ellenőrzés szempontjainak meghatározásában;

g)3

(2) A Kollégium az (1) bekezdés a)–d) pontjában és a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében munkacsoportokat (szakbizottságokat) hoz létre.

(3)4 A Kollégium létrehozásáról és működéséről az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

2. § A Kollégium az 1. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott feladatkörében

a) figyelemmel kíséri és értékeli a levéltári tevékenység költségvetési és költségvetésen kívüli eszközökből történő támogatásának helyzetét, továbbá az Ltv., valamint a levéltárak tevékenységét közvetlenül érintő más jogszabályok hatályosulását,

b) rendszeresen gyűjti és értékeli a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló program végrehajtásának tapasztalatait, s intézkedést kezdeményez a feltárt problémák és hiányosságok megszüntetésére.

3. § (1) A Kollégium elnökből és nyolc tagból áll. A Kollégium elnöki feladatait – hivatalból – a Magyar Országos Levéltár főigazgatója látja el.

(2) A Kollégium három tagját a miniszter közvetlenül, a Kollégium további öt tagját pedig az egyesületként működő szakmai szervezetek együttes jelölése alapján bízza meg.

4. § (1) A Kollégium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

(2) A Kollégium összehívásáról az elnök gondoskodik, és vezeti annak ülését. Az elnök akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a szervezeti és működési szabályzat szerinti helyettese látja el.

(3) A Kollégium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább hat tag jelen van.

(4) A Kollégium állásfoglalását szótöbbséggel alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. § (1) A Kollégium tagjainak megbízása három évig tart. A megbízás meghosszabbítható.

(2) A Kollégium elnöke és tagjai felmerült és igazolt úti- és szállásköltségeik megtérítésére jogosultak, továbbá tiszteletdíjban részesülnek.

6. § (1) A Kollégium maga állapítja meg működési szabályzatát, amelyet a miniszter hagy jóvá.

(2) A Kollégium éves tevékenységéről és a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló program végrehajtásának helyzetéről a következő év január 31-éig jelentést készít, azt megküldi a miniszternek, valamint nyilvánosságra hozza.

A levéltári szakfelügyelet

7. § (1) A miniszter az Ltv. 8. §-ának b) pontjában meghatározott ellenőrzési jogkörét szakfelügyelők útján gyakorolja. A szakfelügyelők munkáját vezető szakfelügyelő irányítja.

(2) A szakfelügyelő, a levéltárakkal és azok fenntartóival előzetesen közölt szempontok alapján rendszeresen – az általános levéltárakban legalább évente, a települési önkormányzatok levéltáraiban és az állami szaklevéltárakban legalább kétévente, egyéb közlevéltárakban és a nyilvános magánlevéltárakban legalább háromévente egyszer – ellenőrzi

a) a külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények és egyéb szakmai előírások érvényesülését,

b) az Ltv. 15. §-ának (1) bekezdésében előírt feltételek biztosítását,

c) az Ltv. 34/A. §-ának (2) bekezdése és 34/C. §-ának (1) bekezdése szerinti költségvetési előirányzat felhasználását és hasznosulását,

d) a levéltári anyagban végzett selejtezést.

(3)5 A speciális ismereteket igénylő szakmai tevékenységek – így különösen az állományvédelem, informatika – ellenőrzésébe a vezető szakfelügyelő esetenként megfelelő szaktudással rendelkező személyt is bevonhat.

(4)6 Feladatának ellátása során a vezető szakfelügyelő, a szakfelügyelő és a (3) bekezdés szerinti esetenként felkért személy a levéltár helyiségeibe beléphet, minősített adatot tartalmazó iratok kivételével a levéltári anyagba és a levéltár irattári anyagába, valamint a levéltár által vezetett nyilvántartásokba betekinthet, a szakmai tevékenységről a levéltár vezetőjétől és munkatársaitól tájékoztatást kérhet.

(5) A szakfelügyelőnek az ellenőrzést úgy kell végeznie, hogy a levéltár munkáját, rendeltetésszerű tevékenységét ne akadályozza.

8. § (1) A vezető szakfelügyelőből és a szakfelügyelőkből álló levéltári szakfelügyelet (a továbbiakban: szakfelügyelet) létrehozásáról és működéséről a miniszter gondoskodik.

(2) A miniszter bízza meg

a) a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosai közül – a főigazgatónak a Kollégiummal egyeztetett javaslata alapján – a vezető szakfelügyelőt,

b) a vezető szakfelügyelő és a Kollégium egyeztetett javaslata alapján – a levéltárak meghatározott típusaira szóló ellenőrzési jogosítvánnyal – a szakfelügyelőket.

(3) a szakfelügyelői megbízás feltétele

a) a vezető szakfelügyelő esetében felsőfokú szakirányú végzettség és a levéltári szakterületen eltöltött legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

b) a szakfelügyelők esetében felsőfokú szakirányú végzettség és a levéltári szakterületen eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

(4) A szakfelügyelők nem folytathatnak vizsgálatot olyan levéltárban, amellyel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.

9. § A vezető szakfelügyelő készíti el a szakfelügyelet működési szabályzatát, amelyet a Kollégium véleményének figyelembevételével a miniszter hagy jóvá.

10. § (1)7 A szakfelügyelet munkáját a vezető szakfelügyelő által készített és a miniszter által jóváhagyott éves terv alapján végzi.

(2)8 Az éves tervben rögzített ellenőrzéseken kívül ellenőrzést csak a miniszter utasítására vagy – a levéltárfenntartó kérése alapján – a miniszter előzetes engedélyével lehet végezni.

11. § (1) A szakfelügyelők az ellenőrzés során szerzett tapasztalataikat levéltáranként – helyzetfelmérést, értékelést és intézkedési javaslatot tartalmazó – jelentésben foglalják össze, s azt a levéltár vezetőjének esetleges észrevételeivel a vezető szakfelügyelőhöz továbbítják.

(2) A vezető szakfelügyelő a jelentés egy példányát – a levéltár vezetőjének esetleges észrevételeivel együtt – megküldi a levéltár fenntartójának.

12. § A szakfelügyelet éves tevékenységének tapasztalatairól a vezető szakfelügyelő a következő év január 31-éig jelentést készít, azt megküldi a miniszternek, valamint nyilvánosságra hozza.

13. § (1) A vezető szakfelügyelő és a szakfelügyelők megbízása három évig tart. A megbízás meghosszabbítható.

(2) A vezető szakfelügyelő, a szakfelügyelők és az ellenőrzésbe esetenként bevont szakértők felmerült és igazolt úti- és szállásköltségeik megtérítésére jogosultak, továbbá tiszteletdíjban részesülnek.

14. § (1) A kollégiumi tagság, illetve a vezető szakfelügyelői és a szakfelügyelői megbízás megszűnik

a) a megbízatás lejártával,

b) lemondással,

c) visszahívással,

d) a tag, illetve a szakfelügyelő halálával.

(2) Az egyesületként működő szakmai szervezetek által kijelölt kollégiumi tagot a szakmai szervezetek hívhatják vissza, a visszahívást azonban a miniszter is kezdeményezheti.

(3) Az (1) bekezdés szerint megüresedett kollégiumi helyet új tag megbízásával kell betölteni. Az új tag megbízatása – a megbízás időpontjától függetlenül – a Kollégium megalakulásától számított három év elteltével jár le.

Záró rendelkezések

15. §9 A Kollégium és a levéltári szakfelügyelet működtetéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételekről, valamint a felmerülő költségek kifizetéséről – a miniszter e célra rendelkezésére bocsátott éves költségvetési előirányzat terhére – a Magyar Országos Levéltár gondoskodik.

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)10

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!