nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet
a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról
2012-12-01
2013-01-01
6

17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet

a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról1

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 93. §-a (2) bekezdésének j) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 8. § vonatkozásában a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egységes központi hatósági nyilvántartást vezet a Tv. 71–74. §-aiban és az e rendeletben foglaltak szerint.

(2)–(3)2

(4) A nyilvántartásba vétel tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a Hivatal a Tv. 74. §-ának megfelelően intézkedik.

2. § (1) A régészeti lelőhelyek nyilvántartása tartalmazza:

a) a lelőhely ingatlan-nyilvántartási adatait a hiteles tulajdoni lap szerint,

b) a lelőhely természetbeni elhelyezkedésének, meghatározásának, védőövezetének leírását,

c) a lelőhely védettségi kategóriáját (általános, fokozott, kiemelt védelem, ideiglenes védettség) és a védettség keletkezésének időpontját, a védelem időtartamát, az elrendelő határozat vagy jogszabály számát,

d) a lelőhely leírását, a régészeti emlékek vagy leletek adatait, így különösen kormeghatározását, elhelyezkedését, előkerülési módját és időpontját, feltárásra és a kutatásra vonatkozó adatokat, illetve forrásaikat, veszélyeztetettségét, állapotát, a megtaláló és a bejelentő nevét,

e)3 a lelőhely egyedi azonosító számát, a lelőhelyre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az elrendelt intézkedések tartalmát,

f) 1:10 000 léptékű helyszínrajzot, belterületi lelőhelyek esetében 1:1000 léptékű kataszteri térképet, védetté nyilvánított lelőhely esetén vázrajzot,

g) az örökségvédelmi bírságkategóriába történő besorolását.

(2) Mentő feltárás esetén a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a), b), d) és f) pontjában foglalt adatokat.

(3) A megyei múzeumok a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdésének c) pontja alapján szakmai nyilvántartásukból adatokat szolgáltatnak a hatósági nyilvántartás számára az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározottak szerint.

3. § (1) A műemléki nyilvántartás tartalmazza:

a) a műemlékek, műemléki területek ingatlan-nyilvántartási adatait a hiteles tulajdoni lap szerint, továbbá a vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát;

b) a védettség jellegét (műemlék, műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet, ideiglenes védettség) és a védettség keletkezésének időpontját, az elrendelő határozat vagy jogszabály számát,

c) a műemlék, műemléki jelentőségű terület leírását, a műemlék berendezési és felszerelési tárgyainak, illetve tartozékainak adatait, leltárjegyzékét,

d) a műemlék funkcióját, tudományos kutatásának és feltárásának adatait,

e)4 a műemlékre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az elrendelt intézkedések tartalmát,

f) örökségvédelmi bírságkategóriába történő besorolását.

(2) Listás elővédelem esetén az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

4. § (1) A védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása tartalmazza:

a) az eljárás alá vont kulturális javak azonosításához szükséges rendelkezésre álló adatokat, és az eljárást megindító határozat számát,

b) a védetté nyilvánító és a kulturális javakra vonatkozó egyéb hatósági határozat számát, keltét, jogerőre emelkedésének időpontját és tartalmát,

c) a védetté nyilvánított tárgy vagy tárgyegyüttes időtálló képi dokumentációját,

d) tárgyegyüttes vagy gyűjtemény esetén a tárgyak pontos jegyzékét,

e) a védett kulturális javakat érintő jogok és tények fennállását,

f) az örökségvédelmi bírságkategóriába történő besorolását,

g) a Tv. 76. és 79. §-aiban foglaltakra vonatkozó megállapodást.

(2) A Tv. 46. §-a alapján védett kulturális javakat a muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján tartják nyilván, továbbá a Hivatal nyilvántartása számára a Hivatal megkeresésére adatokat szolgáltatnak.

5–6. §5

7. § Nem adhatók ki a nyilvántartás adatai közül – a hivatalos megkeresés esetét kivéve – a Tv. 73. §-a b)–d) pontjaiban meghatározott adatok, az e rendelet 2. § (1) bekezdésének d) és f) pontja, valamint a 4. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott megállapodás adatai.

8. §6 (1) A Hivatal nyilvántartásában szereplő adataiból kérelemre adatot szolgáltat. Az adatokért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A díj mértéke 1–5 adattételig kérelmenként 2200 Ft. 5 adattétel felett a díj tételenként 220 forinttal növekszik. Ha az adatszolgáltatás valamely településrendezési eszköz (helyi építési szabályzat, szabályozási (keret)terv, településrendezési terv) elkészítéséhez szükséges, úgy a díjtétel egységesen 5000 Ft.

(3) A díjat a Hivatal MÁK 10032000-01461769-00000000 számú bankszámlájára készpénzátutalással vagy átutalási megbízással kell befizetni.

(4) A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(5) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az Itv. 5. §-ában és 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, a jogorvoslati eljárásra az Itv. 29. §-ának (2) bekezdését, a díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!