nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet
a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
2012-01-04
2014-05-05
4

21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről
és vizsgálati rendjéről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra is – a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) a magyar lobogó alatt közlekedő (üzemelő) úszólétesítményeken hajózási szolgálatot ellátó személyekre, valamint munkáltatójukra, továbbá a magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyekre,

b) a kedvtelési célú kishajó és gépi meghajtású vízi sporteszköz (a továbbiakban együtt: kedvtelési célú vízijármű) vezetésére jogosító, magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyre,

c) az iskolai rendszerű hajózási oktatási intézmény és az iskolai rendszeren kívüli jóváhagyott hajózási szakképzés tanulóira, illetve hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgató), valamint az oktatási intézmény vezetőjére,

d) az egészségi alkalmassági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző orvosokra, illetve szervezetekre

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában hajózási szolgálat a belvízi vagy tengeri úszólétesítményen teljesített

a) fedélzeti szolgálat,

b) gépüzemi szolgálat, valamint

c) segédszolgálat.

A vizsgálat alkalmazása és kezdeményezése

3. § (1) Hajózási szolgálatot az a személy láthat el, illetve kedvtelési célú vízijárművet az a személy vezethet, akinek az egészségi alkalmasságát az e rendeletben meghatározott orvos megállapította.

(2) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a) belvízi hajózási szolgálatot ellátó vízijárművet vezető személy, továbbá hajózási oktatási szakképző intézménybe jelentkező személy részére az 1. számú mellékletben,

b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy részére a 2. számú mellékletben,

c) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijárművezetőnél a 3. számú mellékletben

foglaltak figyelembevételével kell lefolytatni.

(3) A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy – az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető kivételével – egészségi alkalmasságának vizsgálatára az 1. alkalmassági csoportba tartozó gépjármű-vezetőkre vonatkozó egészségi alkalmassági vizsgálat szabályait – az e rendeletben foglalt kivételekkel – kell alkalmazni.1

4. § (1) A hajózási szolgálat ellátásához szükséges egészségi alkalmasságot vizsgálni kell

a) a hajós, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállításához,

b) gépüzemi szolgálatból fedélzeti szolgálatba, illetve segédszolgálatból gépüzemi vagy fedélzeti szolgálatba való áthelyezés (beosztás) előtt,

c) a hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony – vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony – létesítését követően a (4), illetve (5) bekezdésben meghatározott időszakonként,

d) hajózási oktatási intézménybe való felvétel előtt.

(2)2 A kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságát:

a) a vízijármű vezetésére jogosító képesítő okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása előtt,

b) a képesítés kiadását követően ha

ba) 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,

bb) 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,

bc) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,

bd) 70. életévét betöltötte, 2 évenként

kell vizsgálni.

(3) A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy – az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők kivételével – egészségi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg is érvényesíthető.

(4) Belvízi úszólétesítményen fedélzeti szolgálatot, gépüzemi szolgálatot vagy segédszolgálatot teljesítő személynél az egészségi alkalmasság vizsgálatát:

a) ötvenedik életévének betöltéséig ötévenként,

b) ötvenedik életévének betöltése után háromévenként,

c) hatvanötödik életévének betöltésekor, majd azt követően évenként

kell végezni.

(5) Tengeri hajón hajózási szolgálatot teljesítő személynél az egészségi alkalmasságot

a) hatvanadik életévének betöltéséig kétévenként,

b) hatvanadik életévének betöltése után évenként

kell vizsgálni.

(6) Hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését követően fiatalkorú személy egészségi alkalmasságát évente kell vizsgálni.

(7) A vizsgálatot végző orvos – a vizsgált személy egészségi állapota alapján – az előírt vizsgálatra rövidebb határidőt is megállapíthat.

(8) A munkáltató köteles a hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának soron kívüli vizsgálatát kezdeményezni, ha az egészségi alkalmasságot kizáró vagy korlátozó bármilyen körülményt észlel. Soron kívüli vizsgálatot a hajózási szolgálatot teljesítő személy maga is kérhet.

(9) A hajózási hatóság, a hajózási szolgálatot teljesítő, illetve a kedvtelési célú vízijárművet vezető személyt a hajózás biztonságát veszélyeztető egészségi állapot észlelésének esetében határidő tűzésével soron kívüli vizsgálatra hívhatja fel, és az alkalmasság újbóli megállapításáig a hajózási szolgálat ellátásától, illetve a kedvtelési célú vízijármű vezetésétől – a szolgálati könyvbe való bejegyzéssel, illetve a kedvtelési célú vízijárművezetői bizonyítvány bevonásával – ideiglenesen eltilthatja.

(10) Az élelmezéssel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott hajózási dolgozót az e rendeletben meghatározott vizsgálatok nem mentesítik az ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozókra külön jogszabályban3 előírt orvosi vizsgálat alól.

5. § (1) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a) a 4. § (1) bekezdésének a)–b) és c) pontjában meghatározott esetben a munkáltató vagy a munkavállaló,

b) 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben az oktatási intézmény vezetője,

c) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a képesítésért folyamodó, illetve a képesített személy

kezdeményezi.

(2) A tengeri hajón szolgálatot teljesítő személy behajózása előtt köteles gondoskodni a várható távollét időtartama alatt esedékessé váló vizsgálat elvégzéséről.

(3) A tengeri hajó parancsnoka – mint a munkáltató képviselője – a hajó előírt személyzeti létszámának biztosítása érdekében külföldön ideiglenes munkavállalót csak abban az esetben alkalmazhat, ha az ideiglenes munkavállaló egészségi alkalmasságát igazoló okmánnyal rendelkezik.

Vizsgálatot végző szervek

6. § (1) A vizsgálatot

a) a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott intézmények kivételével a hajózási oktatási intézmény hallgatója tekintetében a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos,

b) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott oktatási intézmény hallgatója tekintetében a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott orvos4,

c) a belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

d) a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy és az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében – az 5. § (3) bekezdésében említett vizsgálatot kivéve – az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) keretében működő Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Központ) orvosa,

e) a III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében az első vizsgálatot a Központ orvosa, az időszakos vizsgálatokat a Központ vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

végzi.

(2) Külföldön a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, illetve a tengeri kedvtelési célú kishajó vezetőjének időszakos vizsgálatát – rendkívül indokolt esetben – az adott országban ilyen vizsgálat végzésére jogosult egészségügyi intézmény orvosa is elvégezheti. A belvízi hajózási szolgálatot ellátó személy alkalmasságának vizsgálatát külföldön – rendkívül indokolt esetben – az adott víziútszakaszon illetékes hatóság által a hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára feljogosított orvos is elvégezheti.

(3)5 A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvosok névjegyzékét és elérhetőségét – az Országos Közegészségügyi Központ adatai alapján – a hajózási hatóság a honlapján teszi közzé.

A vizsgálat eredményének minősítése, a vizsgálatról kiállított bizonyítvány, az egészségügyi törzslap

7. § (1) A vizsgálat eredményeként a vizsgált személy

a) tengeri fedélzeti szolgálatra,

b) tengeri gépüzemi szolgálatra,

c) belvízi fedélzeti szolgálatra,

d) belvízi gépüzemi szolgálatra,

e) segédszolgálatra,

f) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetésére,

g) tengeri kedvtelési célú kishajó vezetésére

egészségi szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető.

(2) Amennyiben a hajózási oktatási intézménybe jelentkező személy egészségileg alkalmatlannak bizonyul, a jelöltnek, illetve kiskorú jelölt esetében gondviselőjének, írásbeli nyilatkozatával kell igazolnia annak tudomásulvételét, hogy a megszerzendő hajózási képesítést – az egészségi alkalmatlanság fennállása alatt – csak parti szolgálatban hasznosíthatja.

(3)6 Hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a vizsgálat eredményéről a vizsgálatot végző orvos

a) orvosi igazolást (1. számú melléklet),

b) belvízi nagyhajó vezetésére jogosító képesítéssel rendelkező személy részére magyar és német nyelven „Belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi bizonyítvány”-t (3. számú melléklet), vagy

c) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy részére magyar és angol nyelven „Tengerész szolgálati egészségügyi bizonyítvány”-t (4. számú melléklet)

állít ki.

(4)7 A vizsgálat eredményét – az 5. § (3) bekezdésében említett vizsgálat esetét kivéve –

a) a hajós szolgálati könyvbe az orvosi igazolás vagy a „Belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi bizonyítvány” alapján a hajózási hatóság,

b) a tengerész szolgálati könyvbe a vizsgálatot végző orvos,

c) kedvtelési célú vízijármű vezetőjének nem kártyaformátumú képesítő okmányába a vizsgálatot végző orvos

jegyzi be.

(5)8 Azon személy esetében, aki még nem rendelkezik szolgálati könyvvel vagy képesítő okmánnyal, az orvosi igazolások alapján a szolgálati könyvet kiállító hajózási hatóság végzi el a bejegyzést.

(6)9 A kedvtelési célú vízijármű vezetésére jogosító kártyaformátumú képesítő okmány érvényessége az egészségi alkalmassági időtartamtól függ.

8. § (1) A vizsgálatot végző orvos a 7. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakon kívül ,,Egészségügyi törzslap''-ot (6. számú melléklet) állít ki.

(2) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot végző személy egészségügyi törzslapját a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos őrzi meg.

(3) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy az e rendelet 7. számú melléklete szerinti ,,Egészségügyi Nyilatkozat''-ot két példányban tölti ki, és aláírásával hitelesíti. Az egyik példányt a szolgálatra való alkalmasságot vizsgáló orvos, a másik példányt a munkavállaló, illetve az oktatási intézmény hallgatója őrzi meg.

(4) Az idegen lobogó alatt tengeri hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ angol nyelvű törzslap kivonatot állít ki.

(5) A korábbi munkáltatójának székhelyétől eltérő településen lévő székhelyű (telephelyű) munkáltatónál belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére, a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos állítja ki az egészségügyi törzslap kivonatát.

(6) Az idegen lobogó alatt belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére az egészségügyi törzslap kivonatát a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos német nyelven állítja ki.

Másodfokú vizsgálat

9. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetve a 4. § (9) bekezdésében meghatározott esetben a hajózási hatóság, az egészségi alkalmasság vizsgálatának lezárásától számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél – amennyiben annak döntését sérelmesnek tartja – az egészségi alkalmasság másodfokon történő megállapítását kérheti. A másodfokú szerv döntéséig az első fokú szerv véleménye szerint kell eljárni.

(2)10 A másodfokú vizsgálatot a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében működő bizottság végzi. A bizottság elnöke a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv elnöke vagy helyettese. A bizottság tagjai a hajózási hatóság által kijelölt legalább két orvosszakértő.

A vizsgálat díja

10. § A vizsgálatért a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjára vonatkozó jogszabályban11 megállapított térítési díjat kell fizetni.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2002. november 15. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló 6/1977. (XII. 9.) KPM–EüM együttes rendelet,

b) a hajózással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/1983. (VI. 30.) KPM–EüM együttes rendelet 4. §-a,

c) az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/1987. (XII. 30.) KM rendelet 1. §-a,

d) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 25. §-a.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított egészségi alkalmassági igazolások az igazolásban megállapított időpontig érvényesek.

12. § Ez a rendelet – figyelemmel a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben foglaltakra is – a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

– a Tanácsnak a Közösség belvízi útjain való áru- és utasszállításhoz szükséges nemzeti hajóvezetői bizonyítványok megszerzési feltételeinek harmonizálásáról szóló 96/50/EK irányelvének 6. cikke;

– a Tanácsnak a tengerészek minimális képzettségi szintjéről szóló 2001/25/EK irányelvének 10. cikke.12

1. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez13

Belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságának
vizsgálata és igazolása

A vizsgált személy belvízi hajózási szolgálatra akkor minősíthető egészségi szempontból alkalmasnak, ha megfelel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban14 foglaltaknak és az alább felsorolt követelményeknek. Amennyiben a vizsgáló orvos olyan megbetegedést vagy rendellenességet észlel, amely veszélyeztetheti a vizsgált személyt, a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó és a hajózás biztonságát, a szolgálatra alkalmasságot az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) keretében működő Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ orvosa minősíti, és ad beosztást, hajótípust érintő vagy időbeli korlátozást.

I. Látási követelmények:

– A jobb látásélességű szem látásélessége látásjavító eszközzel vagy anélkül legalább 0,8 értékű. Amennyiben a másik szem látásélessége 0,1 értékű vagy annál kevesebb, kielégítő térlátással (távolságbecslő képességgel) kell rendelkezni, és a másik szem látóterének normálisnak kell lennie.

– Látásjavító eszközt – szemüveget vagy kontaktlencsét – használó személynél a jobb látásélességű szemnél a rövidlátás nem haladhatja meg fedélzeti szolgálat esetén –5,0,

egyéb hajózási szolgálat esetén a –7,0 dioptria,

a fiatalkori távollátás esetén a +5,0 dioptria,

astigmia (kétszabású fénytörés) esetén + –2,0 dioptria értéket.

– Látásélesség szürkületkor: kontraszt 1:2, csak kétes esetben kell vizsgálni.

– Látás sötétben: csak kétes esetben kell vizsgálni. Az eredmény nem térhet el egy log-egységnél többel a normális görbétől.

– Látótér: a jobb látóélességű szem látóterének beszűkülése kizáró ok.

– Színmegkülönböztető képesség: a színlátás megfelelőnek tekinthető, ha a pályázó az Ishihara-tesztet vagy annak megfelelő más tesztet hibátlanul olvassa. Kétes esetben műszerrel – anomaloscoppal – történjen a vizsgálat. Ennek alapján a protanopia (vörösvakság) kizáró ok, a színtévesztés többi formájánál a beosztástól függően az OKK keretében működő Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ orvosa egyéni elbírálást alkalmazhat.

– Szemmozgások: mindkét szem szabad mozgása. Kettőslátás kizáró ok.

II. Hallási követelmény:

– A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti. Halláskárosodás gyanúja esetén audiogrammot kell készíteni, és az Országos Közegészségügyi Központ módszertani útmutatója szerint kell eljárni.

III. Fizikai követelmény:

20 kg súly felemelésének képessége.

IV. Az alkalmasságot korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

– A szív és a keringési rendszer megbetegedései.

– A vérképző rendszer megbetegedései.

– A vizeletkiválasztó rendszer betegségei.

– A belső elválasztású mirigyek károsodásai.

– A légzőrendszer betegségei.

– Az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

V. Az alkalmasságot kizáró betegségek:

– Az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések.

– A központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok.

– Elmebetegségek.

– Inzulinnal szabályozható cukorbetegség.

– Krónikus alkoholbetegség, kábítószerfüggőség, szenvedélybetegségek.

– Hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

VI. Az alkalmasság igazolása azok számára, akik belvízi nagyhajó vezetésére való orvosi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek

ORVOSI IGAZOLÁS
belvízi hajós egészségi alkalmasságának minősítéséről

……………………….sz.

Név/Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Személyazonosító okmány száma:

I.

Látási követelmények

jobb szem

bal szem

Távolra:

Látásjavító eszközzel:

Közelre:

Szürkületi látás:

Látótér:

Szemmozgások:

Színlátás:

A vizsgálat eredménye:

megfelelő

nem megfelelő

II.

Hallás: A halláskárosodás meghaladja a 30 dB-t 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciánál:

jobb fül

_ igen

_ nem

bal fül

_ igen

_ nem

Hallókészülék szükséges:

_ igen

_ nem

A vizsgálat eredménye

_ megfelelő

_ nem megfelelő

III.

20 kg súly felemelésének képessége:

_ igen

_ nem

IV.

A részletes vizsgálatok eredményei:

 

 

V.

Betegségek vagy testi fogyatékosságok, amelyek a hajós munkavégző képességét korlátozzák:

Felülvizsgálat a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központban szükséges:

_ igen

_ nem

A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése

Fedélzeti szolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

Gépüzemi szolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

Segédszolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése érvényes….-ig

...........................................................

...............................................................................

hely, dátum

foglalkozás-egészségügy

 

alapszolgáltatás nyújtására jogosult,

 

a hajózási hatóság honlapján közzétett

 

orvos aláírása, pecsétje

2. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez

Tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálata

A tengeri szolgálat minimális látási követelményeit és az alkalmasságot korlátozó és kizáró betegségeket a 2. melléklet sorolja fel. Ha a vizsgáló orvos olyan megbetegedést vagy rendellenességet észlel, amely veszélyeztetheti a vizsgált személyt, a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó és a hajózás biztonságát, a szolgálatra alkalmasságot az alábbiak figyelembevételével kell minősíteni és korlátozni:

a) a megfelelő parti betegellátó hely eléréséhez szükséges idő,

b) a beteget vagy a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó biztonságát és a környezetet – az egészségi problémák miatt – fenyegető veszély mértéke,

c) az egészségi problémák előfordulásának kockázata.

Tengerészek minimális látási követelményei:

STCW Egyezmény6 Szabálya

Tengerész kategória

Távollátás7

Közeli látás és színlátás

Látótér

Szürkületi látás

Két szem együttlátása

egyik
szem

másik
szem

I/11
II/1
II/2
II/3
II/4

Parancsnokok, fedélzeti tisztek és azok a fedélzeti beosztottak, akiknek figyeléssel összefüggő kötelezettségei vannak

Látásjavító eszközzel
Korrekció nélkül


0,98
0,60,8
0,6

A hajóvezetéshez szükséges látás: térképek és navigációs segédletek olvasása, a parancsnoki hídon lévő készülékek és berendezések használata, távoli hajók és tárgyak azonosítása

Teljes látótér
A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

Kancsalság kizáró ok
I/11
III/1
III/2
III/3
III/4

Géptisztek és a géptéri őrszolgálat beosztott tagjai

Látásjavító eszközzel
Korrekció nélkül0,4
0,10,4
0,1

A készülékek közvetlen közelről való leolvasásához, a berendezések üzemeltetéséhez és a szükséges rendszerek azonosításához szükséges látás

Teljes látótérA sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

Kancsalság kizáró okI/11
IV/2Rádiós tisztek és villamos géptisztek

Látásjavító eszközzel
Korrekció nélkül0,4
0,10,4
0,1


A készülékek közvetlen közelről való leolvasásához, a berendezések üzemeltetéséhez és a szükséges rendszerek azonosításához szükséges látás

Teljes látótérA sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

Kancsalság kizáró ok____________

6 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelet a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről.

7 Az értékek decimális osztásban (Kettesy-féle olvasótábla).

8 A rejtett szembetegség nem észlelése kockázatának csökkentésére ajánlatos az egyik szemnél legalább 0,7 érték.

A vizsgált tengerész szolgálatra alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki a fenti táblázatban foglalt minimális tengerész szolgálati látási normákat.

Mindkét szem veleszületett vagy szerzett, a látást károsan befolyásoló állapotai és a kettőslátás a szolgálatra való alkalmatlanságot eredményezi. Azok a személyek, akiknek a szolgálat ellátásához szemüveget vagy kontaktlencsét kell viselniük, kötelesek a hajón könnyen hozzáférhető helyen tartalékszemüveget, illetve egy pár tartalék kontaktlencsét tartani. A látásjavító eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó normáknak, és azokat a kiadott bizonyítványba be kell jegyezni.

Hallási követelmény:

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti. Halláskárosodás gyanúja esetén audiogrammot kell készíteni, és az Országos Közegészségügyi Központ módszertani útmutatója szerint kell eljárni.

Tengerészek alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

– A szív és a keringési rendszer megbetegedései.

– A vérképző rendszer megbetegedései.

– A vizeletkiválasztó rendszer betegségei.

– A belső elválasztású mirigyek károsodásai.

– A légző rendszer betegségei.

– Az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

Tengerészek alkalmasságát kizáró betegségek:

– Az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések.

– A központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok.

– Elmebetegségek.

– Inzulinnal szabályozható cukorbetegség.

– Krónikus alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek.

– Hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

3. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők
egészségi alkalmasságának vizsgálata

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők minimális látási követelményei:

Távollátás korrekcióval

 

Látótér

Szürkületi látás

egyik szem

másik szem

0,8

0,5

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű vezetéshez szükséges látás, távoli hajók és tárgyak azonosítása

Teljes látótér

A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

 

 

 

 

 

Közeli látás

 

Színlátás

Szürkületi látás

egyik szem

másik szem

0,4

0,4

Térképek és navigációs segédletek olvasása, készülékek közelről való leolvasásához, a berendezések üzemeltetéséhez és a szükséges rendszerek leolvasásához szükséges látás

Színbiztos

A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

A vizsgált vízijármű-vezető alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki a fenti táblázatban foglalt minimális látási normákat. Mindkét szem veleszületett vagy szerzett, a látást károsan befolyásoló állapotai és a kettőslátás a szolgálatra való alkalmatlanságot eredményezi. Azok a személyek, akiknek szemüveget kell viselniük, kötelesek a hajón könnyen hozzáférhető helyen tartalékszemüvegeket tartani. A látásjavító eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó normáknak.

Hallási követelmény:

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 3 m távolságból megérti. Halláskárosodás gyanúja esetén audiogrammot kell készíteni és az Országos Közegészségügyi Központ módszertani útmutatója szerint kell eljárni.

Alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

– A szív és a keringési rendszer megbetegedései.

– A vérképző rendszer megbetegedései.

– A vizeletkiválasztó rendszer betegségei.

– A belső elválasztású mirigyek károsodásai.

– A légző rendszer betegségei.

– Az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

Alkalmasságot kizáró betegségek:

– Az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések.

– A központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok.

– Elmebetegségek.

– Inzulinnal szabályozható cukorbetegség.

– Hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

– Krónikus alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek.

4. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez15

........................... sz.

MAGYARORSZÁG

Ungarn

N° .......................

ORVOSI BIZONYÍTVÁNY

belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról

Ärtzliches Zeugnis

über die Untersuchnung der Tauglichtkeit als Schiffsführer

A megfelelőt kereszttel megjelölni _
Zutreffendes ankreuzen

Vezeték- és utónév:
Familienname, Vorname:

Születési hely, idő:
Geburtsort, -tag:

I.

Látóképesség
Sehvermögen

1. Nappali látásélesség: Tagessehchärfe:
_ látásjavító eszköz nélkül
ohne Sehhilfe

Bal
Links

Jobb
Rechts

_ látásjavító eszközzel
mit Sehhilfe

Bal
Links

Jobb
Rechts

2. Szürkületi látásélesség Kontraszt 1:2:
Dämmerungssehschärfe Kontrast 1:2:

_ megfelelő
ja

_ nem
nein

3. Sötétséghez alkalmazkodás:
Dunkeladaption:

_ igen
ja

_ nem megfelelő
nein

4. Látótér: periméteres vizsgálat eredménye:
Gesichtsfeld ohne Abweichungen:
Perimetrische Untersuchung:

_ igen
ja

_ eltéréssel
nein

5. Színmegkülönböztetés megfelelő:
Anomaloszkópos vizsgálat eredménye:
Farbunterscheidungsvermögen ausreichend:
Prüfung mit Anomaloskop:

_ igen
ja

_ nem
nein

6. Szemmozgások szabadok:
Motilität vorhanden:

_ igen
ja

_ nem
nein

Vizsgálati eredmény:
Untersuchungsergebnis:

_ megfelelő
ausreichend

_ nem megfelelő
nicht ausreichend

II.

Hallóképesség
Hörvermögen

Hallókészülék
Hörgerät

_ nem
nein

_ igen
ja

A halláscsökkenés értéke túllépi a 30 dB értéket az 500, 1000 és 2000 Hz frekvencián
Hörverluste überstreiten 30 dB in den Frequenzen 500, 1000 und 2000 Hz

Bal
Links

_ nem
nein

_ igen
ja

Vizsgálati eredmény:
Untersuchungsergebnis

_ megfelelő
ausreichend

_ nem
nicht ausreichend

III.

20 kg tömegű terhet képes egyedül felemelni:
Fähigkeit, eine Last von 20 kg hochzuheben

igen
ja

nem
nein

IV.

Betegség vagy testi fogyatékosság
Krankheiten oder körperliche Mangel
Megbetegedés vagy testi fogyatékosság, amely a hajóvezető alkalmasságát korlátozza vagy kizárja
Anzeichen für sonstige Krankheiten oder körperliche Mangel, die Tauglichkeit als Schiffsführer ausschliessen oder einschranken

_ nem áll fenn
liegen nicht vor

_ fennáll
liegen vor

Észrevételek
Bemerkungen

Megjegyzések a IV. szakaszhoz - betegség vagy testi fogyatékosság

Bemerkungen zu Abschnitt IV-Krankheiten oder körperliche Mängel

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Vizsgálati végeredmény
Gesamturteil

Hajó vezetésére
Als Schiffsführer

_ alkalmas
tauglich

_ alkalmatlan
untauglich

Az egészségi alkalmasság orvosi minősítése érvényes……-ig

Befristung:

 

 

 

Hely, dátum / Ort, Datum

Aláírás/pecsét/bélyegző / Unterschrift/Siegel/Stempel

5. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez

TENGERÉSZ SZOLGÁLATI EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY

.....................sz.

MAGYARORSZÁG
Republik of Hungary

No.....................

 

 

TENGERÉSZ SZOLGÁLATI EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY

Medical certificate for service at sea

Név (vezetéknév, utónév/utónevek):
Name (last, first):

 

 

 

 

 

 

Születési ideje (év/hó/nap):_______/___/____

Neme:

 

férfi

 

Date of birth (year/month/day):

Sex:

male

female

Képesítése/Beosztása:
Qualification/Rank:

Állampolgársága:
Nationality:

Lakcíme:
Home address:

Útlevelének (szolgálati könyvének) száma:
Passport No (Seaman's Book No):

A fent nevezett vizsgált személyt a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet szerint véleményeztem.

I have evaluated the above-named examinee according to the Ministerial Decree 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM on conditions of medical fitness for service in shipping and procedure of examination.

    

A vizsgált személy egészségügyi nyilatkozata, az általam végzett orvosi vizsgálatok és az egészségügyi törzslapon rögzített kiegészítő szakvizsgálatok eredményei alapján kijelentem, hogy a vizsgált személy:

On the basis of the examinee's personal declaration, my clinical examinations and diagnostic test results recorded on the medical examination form, I declare the examinee:

 

 

Őrszolgálatra alkalmas

 

 

Őrszolgálatra nem alkalmas

 

Fit for watchkeeping

 

Not fit for watchkeeping

 

Fedélzeti szolgálat
Deck service

Gépszolgálat
Engine service

Segédszolgálat
Catering service

Alkalmas
Fit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem alkalmas
Unfit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korlátozás nélkül
Without restrictions

 

 

Korlátozással
With restrictions

 

 

Látásjavító eszköz szükséges
Visual aid required

 

igen
yes

 

nem
no

 

 

 

 

A korlátozások leírása (pl. betölthető beosztás, hajótípus, munkakör vagy a szolgálati idő korlátozása):
Describe restrictions (e.g. specific position, type of ship, trade area or time on duty):

        

    

    

    

    

    

    

    

    

A vizsgálat helye:    

A vizsgálat ideje (év/hó/nap): _______/___/____

Place of examination:

Date of examination (year/month/day):

Az egészségügyi bizonyítvány érvényessége (év/hó/nap): _______/___/____

Medical certificate's date of expiration (year/month/day):

A hivatalos bélyegző helye (továbbá a vizsgáló orvos neve nyomtatott betűkkel, ha az olvashatatlan):

Official stamp (also print name of medical examiner if not legible):

A vizsgáló orvos aláírása:     

Signature of medical examiner:

Felhatalmazva a 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelettel.

Authorized by Governmental Decree 237/2002. (XI. 8.) Korm.

Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.

I acknowledge that I have been advised of content of the medical examination form.

A vizsgált személy aláírása:     

Examinee's signature:     (A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)

(To be signed in the presence of the medical examiner.)

6. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez

HAJÓS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAP

HAJÓS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAP

1. Személyi adatok

Név:     

Születési idő (év/hó/nap):    

Nem:

 

férfi

 

Születési hely:     

Anyja neve:     

Beosztás/foglalkozás:      Állampolgárság: ...........................................................................

Lakcím:     

Szolgálati könyv száma:     

A hajó típusa: személyszállító, teherszállító

2. A munkaköri alkalmasság vizsgálata:*

 

előzetes

 

időszakos

 

soron kívüli

 

záró

A látás vizsgálata

Látásélesség

 

 

Látótér

 

 

Látásjavító eszköz nélkül

Látásjavító eszközzel

 

 

Teljes

Beszűkült

 

Jobb
szem

Bal
szem

Mindkét
szem

Jobb
szem

Bal
szem

Mindkét
szem

 

 

Távol

 

 

 

 

 

 

 

Jobb szem

 

 

Közel

 

 

 

 

 

 

 

Bal szem

 

 

Színlátás

 

normális

 

téveszt

A hallás vizsgálata

Társalgási beszéd vizsgálat

Tiszta tónusú audiometria (a küszöbértékek dB-ben)

 

Normális

 

 

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

3000 Hz

4000 Hz

6000 Hz

Jobb fül

 

 

Jobb fül

 

 

 

 

 

 

Bal fül

 

 

Bal fül

 

 

 

 

 

 

Részletes vizsgálat

Magasság: ................................ (cm)

Testsúly: ............................ (kg)

 

Pulzusszám: .......... /min

Szívritmus: .................................

 

Vérnyomás: ......................................

Szisztolés: ...................... Hgmm

Diasztolés: ................ Hgmm

Laboratóriumi vizsgálat

Vizeletben

Cukor: ..............................

Protein ........... ...................

 

Normális

Rendellenes

 

Normális

Rendellenes

 

 

 

 

 

 

Fej

 

 

 

 

 

 

Visszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcüregek, orr, gége

 

 

 

 

 

 

Erek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Száj, íny

 

 

 

 

 

 

Hasüreg és zsigerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülek (ált.)

 

 

 

 

 

 

Sérv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobhártya

 

 

 

 

 

 

Végbélnyílás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemek

 

 

 

 

 

 

Húgy- és ivarszervi rendszer

 

 

 

 

 

 

 

Szemfenéki kép

 

 

 

 

 

 

Alsó és felső végtagok

 

 

 

 

 

 

 

Pupilla

 

 

 

 

 

 

Gerincoszlop

 

 

 

 

 

 

 

Szemmozgások

 

 

 

 

 

 

Idegvizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

Tüdők és mellkas

 

 

 

 

 

 

Pszichiátriai vizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

Mellvizsgálat

 

 

 

 

 

 

Külső megjelenés

 

 

 

 

 

 

 

Szív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bőr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellkasröntgen vizsgálat időpontja (év/hó/nap)      -án

Eredménye:     

Egyéb diagnosztikai vizsgálat(ok) és eredménye(i):

............................................................. vizsgálat eredménye:     

............................................................. vizsgálat eredménye:     

............................................................. vizsgálat eredménye:     

............................................................. vizsgálat eredménye:     

A vizsgáló orvos megjegyzései

Oltási állapot feljegyezve:

 

igen

 

nem

3. A munkaköri alkalmasság minősítése

A ........................................................................................ nevű vizsgált személy nyilatkozata, klinikai vizsgálataim és a fenti diagnosztikai vizsgálati eredmények alapján nevezett munkavállaló

 

Fedélzeti szolgálatra

Gépszolgálatra

Segédszolgálatra

 

 

 

 

Alkalmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmatlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideiglenesen alkalmatlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látásjavító eszköz szükséges:

 

igen

 

nem

4. A vizsgáló orvos intézkedése

1. Beutalás további vizsgálatokra, szakorvosi rendelésre:     

2. Beutalás az OKK keretében működő Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központba.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat helye:     

A munkaköri alkalmassági vizsgálat időpontja:     

Az egészségügyi bizonyítvány lejártának időpontja:     

P. H.

........................................................................

 

(A vizsgáló orvos neve nyomtatott betűvel.)

A vizsgáló orvos aláírása:     

A vizsgálatok és az alkalmasság értékelése a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendeletben kapott felhatalmazás alapján történt.

Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.

A vizsgált személy aláírása:     

(A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)

_________

* Alkalmassági vizsgálatonként (előzetes, időszakos, soron kívüli) külön lap töltendő ki.

7. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez

A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL

A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL

Név:

Születési idő (év/hó/nap):

Nem:

 

férfi

 

Születési hely:

Anyja neve:

Képesítés/Beosztás:      Állampolgárság: .........................................................................

Lakcím:     

Szolgálati könyv száma:     

A hajó típusa

– belvízi: vontatóhajó, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb     

    

– tengeri: konténerszállító, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb     

    

A vizsgált személy nyilatkozata

(A kitöltéshez az egészségügyi személyzet felajánlja segítségét)

Van-e Önnek az alábbiak közül korábban előfordult betegsége, problémája?

.

Kondíció

Igen

Nem

 

Kondíció

Igen

Nem

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Szem/látási zavarok

 

 

 

 

 

 

20.

Alvászavarok

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fülészeti beavatkozás

 

 

 

 

 

 

21.

Kábítószer- vagy alkoholfüggőség

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hallászavar

 

 

 

 

 

 

22.

Dohányzik?

 

 

 

 

 

 

 

4.

Magas vérnyomás

 

 

 

 

 

 

23.

Műtét/sebészi beavatkozás

 

 

 

 

 

 

 

5.

Szív-/érrendszeri rendellenesség

 

 

 

 

 

 

24.

Epilepszia/rohamok

 

 

 

 

 

 

 

6.

Szívműtét

 

 

 

 

 

 

25.

Szédülés/ájulás

 

 

 

 

 

 

 

7.

Visszértágulás

 

 

 

 

 

 

26.

Tudatvesztés

 

 

 

 

 

 

 

8.

Asztma/hörghurut

 

 

 

 

 

 

27.

Pszichiátriai problémák

 

 

 

 

 

 

 

9.

A vér rendellenességei

 

 

 

 

 

 

28.

Depresszió

 

 

 

 

 

 

 

10.

Cukorbetegség

 

 

 

 

 

 

29.

Öngyilkossági kísérlet

 

 

 

 

 

 

 

11.

Pajzsmirigyzavarok

 

 

 

 

 

 

30.

Emlékezetkiesés

 

 

 

 

 

 

 

12.

Emésztési zavarok

 

 

 

 

 

 

31.

Egyensúlyi zavar

 

 

 

 

 

 

 

13.

Veseműködési zavar

 

 

 

 

 

 

32.

Erős fejfájások

 

 

 

 

 

 

 

14.

Bőrgyógyászati panaszok

 

 

 

 

 

 

33.

Fül- és orrfájási panaszok

 

 

 

 

 

 

 

15.

Allergia

 

 

 

 

 

 

34.

Mozgáskorlátozottság

 

 

 

 

 

 

 

16.

Fertőző/ragályos betegségek

 

 

 

 

 

 

35.

Hátfájási problémák

 

 

 

 

 

 

 

17.

Sérv

 

 

 

 

 

 

36.

Amputáció

 

 

 

 

 

 

 

18.

Ivarszervi rendellenességek

 

 

 

 

 

 

37.

Törés/ficam

 

 

 

 

 

 

 

19.

Terhesség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére igenlő választ adott, kérjük részletezze azt.

Kiegészítő kérdések

.

Igen

Nem

 

38. Küldték már Önt hajóról betegség miatt haza?

 

 

 

 

 

 

 

39. Utalták Önt már kórházba?

 

 

 

 

 

 

 

40. Nyilvánították Önt már tengeri szolgálatra alkalmatlannak?

 

 

 

 

 

 

 

41. Volt-e katona?

 

 

 

 

 

 

 

42. Korlátozták vagy visszavonták valamikor az Ön egészségügyi bizonyítványát?

 

 

 

 

 

 

 

43. Tudomása van valamilyen egészségi problémájáról, rendellenességéről vagy betegségéről?

 

 

 

 

 

 

 

44. Egészségesnek és a megjelölt beosztás/foglalkozás ellátására alkalmasnak érzi Ön magát?

 

 

 

 

 

 

 

45. Allergiás Ön valamilyen gyógyszerre?

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

46. Szed Ön valamilyen rendelt vagy nem rendelt gyógyszert?

 

 

Amennyiben igen, tüntesse fel a szedett gyógyszerek jegyzékét, az adagolást és az okot, amiért szednie kell.

Ezennel igazolom, hogy a fenti nyilatkozat legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelel. Tudatában vagyok, hogy tények és adatok elhallgatása, vagy valótlan adatok közlése a hajózás biztonságát veszélyeztetheti és az engedély visszavonását eredményezi.

Kelt:        .............................................................................

a vizsgált személy aláírása

Ezennel hozzájárulok, hogy a munkaköri alkalmasságomat minősítő szakorvosok más egészségügyi intézmények rám vonatkozó valamennyi egészségügyi feljegyzését megtekinthessék.

Kelt:        .............................................................................

a vizsgált személy aláírása

Tanú neve: .................................................................    Tanú aláírása: ............................................................................

(A név gépírással vagy nyomtatott betűvel.)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!