nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet
a hajós és tengerész szolgálati könyvről
2012-01-04
infinity
7

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a törvény 48. §-ában foglaltakra is – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet szabályait kell alkalmazni az 1. számú melléklet szerinti hajós szolgálati könyv, valamint a 2. számú melléklet szerinti tengerész szolgálati könyv (a továbbiakban együtt: szolgálati könyv) kiadására, vezetésére és használatára.

2. § (1)2

(2)3 A szolgálati könyvet tulajdonosa a behajózás során belvízi úszólétesítményen teljesített szolgálat esetén az úszólétesítmény vezetőjének, tengeri hajón teljesített szolgálat esetén a hajóparancsnoknak köteles átadni a bejegyzések rögzítése és megőrzés céljából. A szolgálati könyvet a tulajdonos kérésére mindig és késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni.

(3) A szolgálati könyvet hatóság felhívására be kell mutatni.

A szolgálati könyv kiállítása

3. § (1)4 A szolgálati könyvet a

z e rendeletben rögzített tartalommal és formában kérelem alapján a hajózási hatóság állítja ki.

(2) Kedvtelési célú hajóvezetői képesítéssel rendelkező személy részére a hajózási hatóság valamennyi oldalán ,,Kedvtelési célú hajóvezető részére'' felülbélyegzéssel szolgálati könyvet állít ki. A felülbélyegzés hajós szolgálati könyvnél magyar, német és orosz nyelven, tengerész szolgálati könyvnél angol nyelven történik. A felülbélyegzés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A szolgálati könyv kiállítását a hajózási hatóságnál az alábbi mellékletek benyújtásával kell kérelmezni:

a) egy kitöltött, saját kezű aláírással ellátott adatlap,

b) 2 db színes igazolványkép,

c)5 az egészségi alkalmasságot tanúsító – a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben megállapított – orvosi igazolás vagy orvosi bizonyítvány, valamint a vércsoport-meghatározást igazoló dokumentum,

d)6 idegen lobogójú hajón teljesített szolgálat esetén a lobogó szerinti állam hatósága által kiállított szolgálati könyv, annak hiteles másolata, vagy az úszólétesítmény vezetőjének nyilatkozata a szolgálatban töltött időről,

e) csere esetén a megrongálódott szolgálati könyv,

f)7 a szolgálati könyv kiállítási díjának befizetését igazoló dokumentum.

(4) Tengerész szolgálati könyv kiállítása iránti kérelem esetén a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül csatolni kell

a) a külön jogszabályban8 meghatározott egészségügyi és elsősegély-nyújtási ismeretekről szóló igazolást,

b) a hajózási hatóság vagy az általa megbízott szerv előtt személyi túléléstechnikai, alapfokú tűzvédelmi és személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi ismeretekből tett vizsgáról az igazolást.

(5)9 A szolgálati könyv valamennyi oldalán fel kell tüntetni a szolgálati könyv sorszámát.

(6)10 A hajós szolgálati könyvet magyar, német és orosz nyelven kell kiadni. A hajós szolgálati könyvet magyar és német nyelven kell vezetni, és abba bejegyzést tenni. A hajós szolgálati könyv rajnai képesítési szabályoknak megfelelő és nemzetközi igazgatási megállapodás alapján bejegyezhető képesítéseket tartalmazó oldala magyar, német, francia és holland nyelvű, ahová bejegyzés nemzetközi igazgatási megállapodás alapján tehető.

(7) A tengerész szolgálati könyvet magyar és angol nyelven kell kiadni, vezetni és abba bejegyzéseket tenni.

A szolgálati könyvek elismerése

4. § (1)11 Nem magyar hajózási hatóság által kiadott szolgálati könyv viszonosság, nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás alapján ismerhető el.

(2)12 A külföldi hatóságok által kiállított szolgálati könyvek elismeréséről a hajózási hatóság nyilvántartást vezet, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a hajózási hatóság honlapján közzé kell tenni.

A szolgálati könyv adatainak nyilvántartása

5. § A szolgálati könyv adatait, valamint a kiadott szolgálati könyveket a kiadó hajózási hatóság tartja nyilván.

Bejegyzés a szolgálati könyvbe, a szolgálati könyv
kezelése

6. § (1)13 A szolgálati könyvbe – amennyiben nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás eltérően nem rendelkezik – a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve bejegyzéseket a hajózási hatóság vagy hajózási hatósági jogkörben eljárva a konzuli tisztviselő tehet. Tengerész szolgálati könyvbe az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló orvos jegyzi be.

(2)14 A be-, és kihajózások adatait, továbbá a szolgálati időt és megtett utakat a szolgálati könyvbe az úszólétesítmény vezetője jegyzi be.

7. § (1)15 A hajós szolgálati könyvet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabályban16 foglalt szabályok szerint kell az úszólétesítményen tartani, vezetni és kezelni.

(2) A hajós szolgálati könyvben az előző útra vonatkozó bejegyzéseket legkésőbb a következő út megkezdése előtt kell megtenni. A hajós szolgálati könyv vezetésének részletes szabályait a hajós szolgálati könyvhöz csatolt útmutató tartalmazza.

(3) A tengerész szolgálati könyvben a behajózásra vonatkozó bejegyzést legkésőbb a behajózást követő 24 órán belül kell megtenni.

(4) A szolgálati könyvet tulajdonosa legalább 12 havonta köteles hitelesítésre (láttamozásra) a kiállító hajózási hatóságnak bemutatni.

(5) A tengerész szolgálati könyv tulajdonosa, amennyiben szolgálati okokból nem tudja szolgálati könyvét a (4) bekezdésben foglalt határidőre hitelesíttetni, köteles a hajózási hatóságnál azt első hazaérkezését követően haladéktalanul hitelesíttetni.

(6)17 A be- és kihajózásokat a szolgálati könyv tulajdonosa külföldi hajózási hatóságnál is hitelesíttetheti. A külföldi hatóságnál hitelesített szolgálatokat nyilvántartásba vétel céljából a hajózási hatóságnál be kell mutatni.

Hatósági eljárás

8. §18 (1) A szolgálati könyv kiállítása, valamint abban a szolgálati adatok hitelesítése, továbbá a képesítések hatósági bejegyzése a hajózási hatóságok eljárási díjairól szóló jogszabály alapján díjköteles.

(2) Elveszett vagy használhatatlanná vált szolgálati könyv helyett újat, kérelemre a hajózási hatóság állít ki.

(3) A hitelesítésre benyújtott szolgálati könyvben a hajózási hatóság a hajónapló, a hitelesített hajónapló kivonat vagy a szolgálati könyvbe bejegyzett ki- és behajózások bemutatása alapján hitelesíti az úszólétesítményen eltöltött szolgálati időt, továbbá a megtett utakat.

(4) Úszólétesítményen 1994. június 1-je előtt megszerzett gyakorlatot az úszólétesítmény üzemben tartója által kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak hiteles másolata alapján igazolja a hajózási hatóság.

(5) A hajónapló vezetésére nem kötelezett úszólétesítményen a megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemben tartója által kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak hiteles másolata alapján igazolja a hajózási hatóság.

(6) A nem magyar lobogójú úszólétesítményen megszerzett, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok illetékes hajózási hatósága által a külföldi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlatot a hajózási hatóság elfogadja.

8/A. §19 (1) A szolgálati könyv beteltével a tulajdonos köteles azt a hajózási hatóságnak bemutatni.

(2) A szolgálati könyv beteltével, az úszólétesítményen eltöltött utolsó szolgálati idő igazolását követően, a hajózási hatóság lezárja a szolgálati könyv utolsó oldalát.

(3) A nem hajózási hatóság előtt tett vizsgán megszerzett képesítést a szolgálati könyvbe az eredményes vizsga letételét igazoló okirat bemutatása ellenében a hajózási hatóság jegyzi be.

Záró és átmeneti rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2002. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajós és a tengerész szolgálati könyvről szóló 5/1983. (X. 6.) KM rendelet és a módosítására kiadott 23/1996. (XII. 4.) KHVM rendelet,

b) a hajózással kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 6. §-a,

c) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 23. §-a.

10. §20 A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról szóló 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet21 hatálybalépését22 megelőzően kiadott – a rajnai szabályok szerinti képesítések bejegyzéseit biztosító oldalakat nem tartalmazó – hajós szolgálati könyvek a Duna vízrendszerén és Magyarország területén hatályosak.

1. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez23

MAGYARORSZÁG

UNGARN

ÂĹÍĂPČß

HAJÓS SZOLGÁLATI KÖNYV

SCHIFFERDIENSTBUCH

ŃËÓĆĹÁÍŔß ĘÍČĆĘŔ

    SORSZÁMA:

    SERIELLNUMMER:

    ŃĹĐČÉÍŰÉ ÍÎĚĹĐ:

(borítólap és belső címlap)

Hajós szolgálati könyv

Iktatószám / GZ / íîěĺđ đĺăčńňŕöčč:

 

 

 

A tulajdonos adatai

Inhaber

Ëč÷íűĺ äŕííűĺ âëŕäĺëüöŕ

 

Családi név / Name / Ôŕěčëč˙:

fénykép helye

Photographie des Inhabers

Ěĺńňî

ôîňîăđŕôčč

Utónév / Vorname / Čě˙:

Születési hely / geboren am / M?ńňî đîćäĺíč˙:

Születési idő / geboren in / Äŕňŕ đîćäĺíč˙:

Anyja neve / Name der Mutter / Ôŕěčëč˙ č čě˙ ěŕňĺđč:

Állampolgársága / Staatsangehörigkeit / Ăđŕćäŕíńňâî:

Termet/Gestalt/ Đîńň:

Arcforma/Gesichtsform/

Ôîđěŕ ëčöŕ:

Hajszín/Haarfarbe/

Âîëîńű:

Szemszín/Augenfarbe/

Ăëŕçŕ:

Különös ismertetőjel/Besondere Kennzeichen/Îńîáűĺ ďđčěĺňű:

A tulajdonos címe/Anschrift der Inhabers/Ŕäđĺń âëŕäĺëöŕ:

A tulajdonos aláírása/Unterschrift des Inhabers/Ďîäďčńü âëŕäĺëöŕ:

A kiállítás alapjául szolgáló okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány) / Nach dem Dokument (z.B: Reisepass, Personalausweis) / ?îęóěĺíň, ďđčí˙ňűé çŕ îńíîâó âűäŕ÷č (ďŕńďîđň, óäîńňîâĺđĺíčĺ ëč÷íîńňč)

a dokumentum megnevezése / Bezeichnung des Dokumentes / Íŕçâŕíčĺ äîęóěĺíňŕ:

a dokumentum száma / Nummer des Dokumentes / Íîěĺđ äîęóěĺíňŕ:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / ?ŕňŕ âűäŕ÷č:

kiállítás helye / Ausstellungsort / Ěĺńňî âűäŕ÷č:

Kelt / Datum / Äŕňŕ:

Kiállító hatóság / Ausstellende Behörde / Âűäŕío:

P. H.

Stempel

Ďĺ÷ŕňü

Aláírás

Unterschrift

Ďîäďčńü

2. oldal A tulajdonos előző hajós szolgálati könyvei

Vorangehende Schifferdienstbücher des Inhabers

Ďđĺäűäóůčĺ ńëóćĺáíűĺ ęíčćęč âëŕäĺëöŕ

szám / Nummer / Íîěĺđ

kiállítás helye / Austellungsort / Ěĺńňî âűäŕ÷č:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / ?ŕňŕ âűäŕ÷č:

kiállította / Ausstellende Behörde / Âűäŕí:

szám / Nummer / Íîěĺđ

kiállítás helye / Austellungsort /

Ěĺńňî âűäŕ÷č:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / ?ŕňŕ âűäŕ÷č:

kiállította / Ausstellende Behörde / Âűäŕío:

A hatóság megjegyzései / Amtliche Eintragungen / O?ěĺňęč âëŕńňĺé:

3. oldal

Belvízi hivatásos hajózási képesítések

Befähigung des Inhabers

Ęâŕëčôčęŕöč˙ âëŕäĺëöŕ ńîăëŕńíî

 

A képesítés megszerzésének időpontja

Ab dem (Datum)

Äŕňŕ âűäŕ÷č câčäĺňĺëüńňâŕ

A képesítés megnevezése

Qualifikation

Ęâŕëčôčęŕöč˙

Aláírás / pecsét

Unterschrift / Stempel

Ďîäďčńü/Ďĺ÷ŕňü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. oldal

A rajnai hatóságok bejegyzései a rajnai képesítési szabályoknak és a Szemleszabályzatnak megfelelő24 képesítésekről/ Qualification du titulaire conformément a l'article 3.02 du Rčglement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin/Befähigung des Inhabers nach § 3.02 der Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein/Bekwaamheid van de houder als bedoeld in artikel 3.02 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Qualification/als/képesítés: ________________

ŕ compter du (date)

ab dem (Datum): _________________

vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja

Cachet, date et signature de l'autorité/

Stempel, Datum und Unterschrift der

Behörde/Stempel, datum en onder-tekening

door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________

ŕ compter du (date)

ab dem (Datum): _________________

vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja

Cachet, date et signature de l'autorité/

Stempel, Datum und Unterschrift der

Behörde/Stempel, datum en onder-tekening

door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________

ŕ compter du (date)

ab dem (Datum): _________________

vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja

Cachet, date et signature de l'autorité/

Stempel, Datum und Unterschrift der

Behörde/Stempel, datum en onder-tekening

door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________

ŕ compter du (date)

ab dem (Datum): _________________

vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja

Cachet, date et signature de l'autorité/

Stempel, Datum und Unterschrift der

Behörde/Stempel, datum en onder-tekening

door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________

ŕ compter du (date)

ab dem (Datum): _________________

vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja

Cachet, date et signature de l'autorité/

Stempel, Datum und Unterschrift der

Behörde/Stempel, datum en onder-tekening

door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________

ŕ compter du (date)

ab dem (Datum): _________________

vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja

Cachet, date et signature de l'autorité/

Stempel, Datum und Unterschrift der

Behörde/Stempel, datum en onder-tekening

door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

5. és 6. oldal

Egészségi alkalmasság

a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet szerint

végzett orvosi vizsgálat alapján

Nachweis der Tauglichkeit nach der Verordnung 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM

Âëŕäĺëĺö íŕńňî˙ůĺé ńëóćĺáíîé ęíčćęč íŕ îńíîâŕíčč ěĺäčöčíńęîăî ńâčäĺňĺëüńňâŕ ńîăëŕńíî ďîńňŕíîâëĺíčţ 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM

Vizsgálatot végző orvos:

Ärtz:

Âđŕ÷:

 

Orvosi vizsgálat helye, ideje, sorszáma:

Ort, Datum und Nummer der Untersuchungs-kontroll

Ěĺńňî, äŕňŕ č íîěĺđ ěĺä.îńěîňđŕ:

 

alkalmas / tauglich / ăîäíűé

korlátozottan alkalmas / eingeschränkt tauglich / îăđŕíč÷ĺíî ăîäíűé

a következő korlátozással:

mit der/den folgenden Auflage(n):

ń îăđŕíč÷ĺíč˙ěč ďđč ńëĺäóţůĺě(čő) óńëîâčč(˙ő):

Érvényes (-ig) / Befristung / ?ĺéńňâčňĺëüíî äî:

Kiállítás helye / Ausstellungsort /

Ěĺńňî âűäŕ÷č:

Kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / ?ŕňŕ âűäŕ÷č:

A kiállító hatóság aláírása / Unterschrift der ausstellenden Behörde / ?îäďčńü âűäŕţůĺăî îđăŕíŕ:

PH

Stempel

Ďĺ÷ŕňü

Egészségügyi adatok (Sanitätsdaten):

vércsoport / Blutgruppe / Ăđóďďŕ ęđîâč:

7. oldaltól a 12. oldalig

Szolgálati idők / Dienstzeiten / Ńňŕć ńëóćáű

Szolgálati idő az úszólétesítményen (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) / Ńňŕć ńëóćáű íŕ ńóäíĺ (íŕçâŕíčĺ ńóäíŕ):

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / Đĺăčńňđŕöčîííűé ą ńóäíŕ:

Lobogója / Flagge / Ôëŕă ńóäíŕ:

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart / Ňčď cóäíŕ:

A hajó hossza / Schiffslänge / Äëčíŕ ńóäíŕ (m)

Utasbefogadóképesség / Kapazität / utas/Fahrgäste / Ďŕńńŕćčđîâěĺńňčěîńňü:

Főgépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / Ěîůíîńňü ăëŕâíűő äâčăŕňĺëĺé (kW)

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) / Ńóäîâëŕäĺëĺö (íŕčěĺíîâŕíčĺ, ŕäđĺń):

    

Úszólétesítmény vezetőjének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) / Âîäčňĺëü ńóäíŕ (Čě˙, ŕäđĺń):

Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als / Ńëóćĺáíŕ˙ äîëćíîńňü, çŕíčěŕĺěŕ˙ âëŕäĺëöĺě:    

Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am (Datum) / Âńňóďëĺíčĺ â äîëćíîńňü (äŕňŕ):

Összes szolgálati idő (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit (Jahre, Monate, Tage) / Ďîäčňîćĺííűé ńňŕć âëŕäĺëöŕ (ëĺň, ěĺń˙öĺâ, äíĺé):

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am (Datum) / Îęîí÷ŕíčĺ ńëóćáű (äŕňŕ):

 

……………….....………

……………………………

(bejegyzés helye, dátum)

(az úszólétesítmény vezetőjének aláírása)

(Ort, Datum/ěĺńňî, äŕňŕ îňěĺňęč)

(Unterschrift des Schiffsführers/Ďîäďčńü âîäčňĺë˙ ńóäíŕ)

Szolgálati idő az úszólétesítményen (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) / Ńňŕć ńëóćáű íŕ ńóäíĺ (íŕçâŕíčĺ ńóäíŕ):

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / Đĺăčńňđŕöčîííűé ą ńóäíŕ:

Lobogója / Flagge / Ôëŕă ńóäíŕ:

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart / Ňčď cóäíŕ:

A hajó hossza / Schiffslänge / Äëčíŕ ńóäíŕ (m)

Utasbefogadóképesség / Kapazität / utas/Fahrgäste / Ďŕńńŕćčđîâěĺńňčěîńňü:

Főgépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / Ěîůíîńňü ăëŕâíűő äâčăŕňĺëĺé (kW)

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) / Ńóäîâëŕäĺëĺö (íŕčěĺíîâŕíčĺ, ŕäđĺń):

    

Úszólétesítmény vezetőjének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) / Âîäčňĺëü ńóäíŕ (Čě˙, ŕäđĺń):

Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als / Ńëóćĺáíŕ˙ äîëćíîńňü, çŕíčěŕĺěŕ˙ âëŕäĺëöĺě:    

Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am (Datum) / Âńňóďëĺíčĺ â äîëćíîńňü (äŕňŕ):

Összes szolgálati idő (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit (Jahre, Monate, Tage) / Ďîäčňîćĺííűé ńňŕć âëŕäĺëöŕ (ëĺň, ěĺń˙öĺâ, äíĺé):

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am (Datum) / Îęîí÷ŕíčĺ ńëóćáű (äŕňŕ):

 

……………….....………

……………………………

(bejegyzés helye, dátum)

(az úszólétesítmény vezetőjének aláírása)

(Ort, Datum/ěĺńňî, äŕňŕ îňěĺňęč)

(Unterschrift des Schiffsführers/Ďîäďčńü âîäčňĺë˙ ńóäíŕ)

13. oldaltól a 62. oldalig

Szolgálati idők és utak ................... évben (az úton töltött napok számának egyeznie kell a hajónapló adataival)

Fahrzeiten und Streckenfahrten im Jahr ...... (die Anzahl der Fahrtage muss mit derejenigen im Bordbuch übereinstimmen)

Cňŕć č ęîëč÷ĺńňâî đĺéńîâ â ……. Ăîäó (ęîëč÷ĺńňâî äíĺé ńëóćáű íŕ ńóäíĺ äîëćíî ńîîňâĺňńňâîâŕňü çŕďčńč â ńóäîâîě ćóđíŕëĺ)

Hajónév vagy hivatalos hajószám

Schiffsname oder amtliche Schiffsnummer

Íŕçâŕíčĺ ńóäíŕ

čëč đĺăčńňđŕöčîííűé ą

Indulási kikötő

(fkm)

Reise von

(Km)

Ďîđň îňőîäŕ

(ęě)

Érintve

Via

ń çŕőîäîě

Érkezési kikötő

(fkm)

nach

(Km)

Ďîđň íŕçíŕ÷ĺíč˙ (ęě)

Indulás időpontja

Reisebeginn (Datum)

Äŕňŕ îňďđŕâëĺíč˙

Veszteglés (nap)

Unterbrechungs

Tage

Ęîëč÷ĺńňâî äíĺé ďđîńňî˙

Érkezés ideje

Reiseende

(Datum)

Äŕňŕ

ďđčáűňč˙

Képesítéssel vezethető hajón/köteléken töltött napok

Anzahl Fahrtage auf Fahrzeugen, die mit Patenten geführt werden dürfen

Ńňŕć íŕ ńóäŕő, óďđŕâëĺíčĺ ęîňîđűő đŕçđĺřŕĺňń˙ číűě äčďëîěîě

Összes nap az úton

Gesamtanzahl Fahrtage

Îáůĺĺ ęîëč÷ĺńňâî äíĺé â đĺéńĺ

Úszólétesítmény vezetőjének

ŕláírása

Unterschrift des Schiffsführers

Ďîäďčńü âîäčňĺë˙ ńóäíŕ

A

 

B

 

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatóságilag igazolt gyakorlati idő napokban / Behördeneintrag Gesamtanzahl der anrechenbaren Anzahl Fahrtage auf dieser Seite /

Cňŕć ďîäňâĺđćäĺííűé îđăŕíîě âëŕńňč â äí˙ő:

 

 

 

Hatósági bejegyzések / Kontrollvermerk der Behörde/?ňěĺňęč îđăŕíŕ âëŕńňč:

Kelt:    Az igazoló hajózási hatóság pecsétje és aláírása:

Datum:     Unterschrift und Stempel der Behörde:    ________________________

Äŕňŕ:    Ďîäďčńü č ďĺ÷ŕňü îđăŕíŕ âëŕńňč

A kitöltés teljes/Dokument vollständig ausgefüllt/?ŕďčńč ˙âë˙ţňń˙ ďîëíűěč: o igen/ja/äŕ; o nem/nein/íĺň;

o Hiányos sor(ok)/Zweifel bei Zeile(n)?îěíĺíčĺ ďî ˙÷ĺéęĺ(ŕě): ..............;

o A hiányosság pótlása más dokumentummal :.................................

(Zweifel ausgeräumt durch anderen geeigneten Beleg/?îěíĺíčĺ čńęëţ÷ĺíî ďđĺäńňŕâëĺíčĺě äđóăîăî îďđŕâäŕňĺëüíîăî äîęóěĺíňŕ)

010907

a 63. oldaltól a 102. oldalig

Tudnivalók

1.    A hitelesített hajós szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, a szolgálat alatt megtett utaknak, valamint képesítéseinek hatósági igazolására szolgál.

2.    A hajós szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki. A szolgálati könyv a 2. oldalon található hatósági hitelesítés nélkül érvénytelen.

3.    A hajós szolgálati könyvet hatósági felhívásra be kell mutatni.

4.    A hajós szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a bejegyzett adatok változását be kell jegyeztetni:

-     a személyi adatok és a hajózási képesítések változásait, valamint az egészségi alkalmasságot a vizsgáló egészségügyi szerv igazolása alapján a hajózási hatóság,

-     a be- és kihajózást, valamint a megtett utakat, és azok adatait az úszólétesítmény vezetője

jegyzi be.

5.    Az elveszett vagy megsemmisült szolgálati könyvet a kiállító hajózási hatóságnak be kell jelenteni. Ha a szolgálati könyv megrongálódott, vagy elveszett új kiadását lehet kérelmezni. A pótlásként kiállított hajós szolgálati könyvbe csak a hajózási hatóság által nyilvántartott és/vagy igazolt adatok jegyezhetők be.

6.    Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után.

Útmutató

a hajós szolgálati könyv vezetéséhez

1.    A „Szolgálatok” bejegyzéséhez:

1.1. Mindig új „Szolgálati idő a………hajón/úszómunkagépen/ úszóművön” szakaszt kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa

–    új úszólétesítményen, vagy hajózási szakképző intézményben szolgálatát megkezdi,

–    ugyanazon az úszólétesítményen más beosztásba kerül, vagy

-    változik az úszólétesítmény vezetője.

1.2.    „Szolgálatba lépés ideje”-nek az a nap számít, amikor a hajós szolgálati könyv tulajdonosa a hajón munkáját megkezdi. „Szolgálat végének ideje” azt a napot jelenti, amelyen a hajós szolgálati könyv tulajdonosa tevékenységét a hajón befejezi, hozzászámítva a szolgálati idő alatt érdembe hozott, és még igénybe nem vett szabadnapokat és ünnepnapokat. A hajó karbantartási, telelési, és várakozási ideje 60 egymást folyamatosan követő nap időtartamig szolgálati időnek számít.

1.3.    Az „év” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a szolgálati könyv tulajdonosa egy teljes naptári évet, azaz január 1-től december 31-ig dolgozott az úszólétesítményen. A „hónap” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa egy teljes naptári hónapig, azaz elsejétől a hónap utolsó napjáig dolgozott az úszólétesítményen. A „nap” rovatban azokat a megmaradt napokat kell feltüntetni, amelyek sem a „hónap”, sem az „év” rovatban nem szerepelnek. A belépés és kilépés napja teljes napnak számít. A „nap” rovatba a különálló napokat kell beírni.

2.    A „Szolgálati idők és utak” bejegyzéshez:

2.1.    Új sort kell kezdeni új út megkezdésekor, helyi szolgálatba álláskor, új hajóra történő átszálláskor, beosztás változásakor, valamint az úszólétesítmény vezetőjének személyében történő változáskor.

2.2. Az indulási kikötőt (helyet) a „B” rovat „indulási kikötő (fkm)” oszlopába, az érkezési kikötőt (helyet) a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopába a (folyón, és csatornán a völgymeneti, vagy hegymeneti irányban lévő) legtávolabbi célállomást kell beírni. A „B” rovat „érintve” oszlopába csak akkor kell bejegyzést tenni, ha az úszólétesítmény egy másik vízi útra hajózik be, vagy arról visszatér.

2.3.    A „C” rovatba a „B” rovatban megnevezett indulási kikötőből/helyről való indulás napját, az „E” rovatba a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopában megjelölt helyre való érkezés napját kell beírni.

2.4.    Zárt vízterületen és helyi szolgálatban üzemelő úszólétesítmények, valamint a menetrend szerint közlekedő személyhajók esetében mindaddig, amíg azonos helyen üzemelnek, illetve azonos menetrendi utakat végeznek, elegendő a hely, illetve a menetrendi utak két végpontjának, továbbá a helyi szolgálat megkezdésének, és befejezésének dátumát, illetve az első menetrendi út megkezdésének és az utolsó befejezésének időpontját bejegyezni – a 2.1. pont sértetlenül hagyásával.

2.5.    Ha az út során, vagy helyi szolgálatban 24 óránál hosszabb veszteglés történik, akkor azt a „D” rovatban kell feltüntetni.

3.    Hivatalos bejegyzések

A 2-10. oldalakat, valamint a 11-102. oldalakon a hatósági bejegyzésekre szolgáló rovatokat csak a hajós szolgálati könyv kiadására, vagy adatigazolására jogosult hajózási hatóság töltheti ki.

4.    A hajós szolgálati könyv bemutatása

A hajós szolgálati könyv tulajdonosának azt a kiállítás dátumától illetve a legutolsó láttamozástól számított 12 hónapon belül legalább egyszer be kell mutatnia a hajózási hatóságnak láttamoztatás céljából.

A szolgálati időt, illetve utakat vizsgafeltételként gyűjtő tulajdonosnak érdeke, hogy a hajós szolgálati könyvet – legkésőbb - minden a hajózásról kitöltött oldal után (a hajónaplóval együtt) a hajózási hatóságnak – láttamoztatás céljából - bemutassa.

5.    A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben előírt szolgálati időt és utakat csak a szolgálati könyvvel igazolhatja a vizsgára jelentkező.

a 103. oldaltól a 106. oldalig

2. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez25

Tengerész szolgálati könyv

a) borító és címoldal

MAGYARORSZÁG

HUNGARY

TENGERÉSZ SZOLGÁLATI KÖNYV

SEAMAN’S BOOK

b) 2. oldal

Nyilvántartási szám:..............................................................

(Number)

 

Fénykép

 

..........................................................................................

Tulajdonos aláírása

(Signature of holder)

c) 3. oldal

Sorszám: ...........................

I. SZEMÉLYI ADATOK

(Personal particulars)

Családi név:

(Surname)

Keresztnév:

(First name)

Születési hely, idő:

(Place and date of birth)

Anyja neve:

(Mother’s name)

Állampolgársága:

(Nationality)

Termet: ........................................................................

Haj:     

(Height)

(Hair)

 

Arc: ..............................................................................

Különös ismertetőjel:     

(Face)

(Characteristic marks)

Szem:

(Eyes)

Kiadás helye, ideje:

(Place and date of issue)

hajózási hatóság

(National Transport Authority)

P. H.

(Seal)

.........................................................................

Aláírás

(Signature)

d) 4. és 6. oldal

II. TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEK

A képesítő okmány száma
(Number of certificate)

Kiállítás helye, ideje
(Place and date of issue)


 

e) 5. és 7. oldal

Qualifications in the mercantile marine

Képesítés
(Qualification)

Kiállította
(Issued by)

Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)


 

 

f) 8. és 10. oldal

III. EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK

Az igazolás száma, kelte
(Number and date of certificate)

Érvényes
(Valid until)

 

g) 9. és 11. oldal

Attesting to medical fitness

Egészségi alkalmasság
(Medical fitness for service)

Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)

 

h) 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 46., 48. és 50. oldal

IV. BEHAJÓZÁSOK IGAZOLÁSA

Vállalat
(Company)

Hajó neve, lobogója
(Ship's name, flag)

BRT/kW

Beosztás
(Rank)
 

 

 

i) 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43., 45., 47., 49. és 51. oldal

Certificate of embarkment/discharge

Behajózás helye,
ideje
(Place and date of embarkment)

Aláírás,
bélyegző
(Signature,
seal)

Kihajózás helye,
ideje
(Place and date of discharge)

Aláírás,
bélyegző
(Signature,
seal)

Hajózási hatóság v. konzul pecsétje, aláírás
(Signature/seal of National Transport Authority or Consul) 

 

 

 

j) 52–62. Oldal

V. HIVATALOS BEJEGYZÉSEK

(Official notices)

k) 63. oldal

A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések

1. A hitelesített tengerész szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, valamint képesítéseinek igazolására szolgál.

2. A szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki.

3. A tengerész szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a személyi, szolgálati, képesítési és egészségi alkalmassági adatok változását be kell jegyeztetni, így:

- a személyi adatok, a tengerész képesítések változásait a hajózási hatóság vezeti át,

- az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló egészségügyi szerv jegyzi be,

- a be- és kihajózást a hajó parancsnoka jegyzi be és a hajózási hatóság tartja nyilván.

4. A szolgálati könyv tulajdonosa azt behajózása során köteles magánál tartani, és hatósági felhívásra felmutatni.

5. Amennyiben a tengerész szolgálati könyv elveszett vagy megsemmisült, azt a hajózási hatóságnak vagy külföldön a területileg illetékes konzulnak be kell jelenteni és kérelmezni kell új szolgálati könyv kiállítását. Szolgálati könyv beteltével a hajózási hatóság kérelemre új szolgálati könyvet állít ki.

6. Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után.

l) 64. oldal

Remarks concerning the seaman’s book

1. The duly attested seaman’s book serves for certifying the personal data, the medical fitness for service, the duration of service acceded on board furthermore the qualifications of the holder.

2. The seaman’s book is issued by the National Transport Authority of Hungary.

3. The seaman’s book has to contain actual data therefore the changes - if any - must be registered by the proper authority i.e.:

- the personal data and the qualifications are entered by the National Transport Authority of Hungary or by the Hungarian Consulate,

- the medical fitness for service by the sanitary authority responsible for the medical examination,

- the data of embarkation and debarkation should be enrolled by the master and registered by the National Transport Authority of Hungary.

4. The holder is bound to keep the seaman’s book during service and bring forward at the request of authorities.

5. Loss or invalidation of seaman’s book shall be reported to the National Transport Authority of Hungary or the competent Hungarian Consulate. Should all pages of the book filled up or become unserviceable - a new seaman’s book is to be issued.

6. Pawning of the seaman’s book or accepting it as a pawn or transferring the seaman’s book is prohibited. Any abuse of seaman’s book, shall be penalised.

Ez a könyv 64 számozott oldalt tartalmaz.

(This book contains 64 numerated pages)

3. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez

Kedvtelési célú hajóvezető részére kiállított szolgálati könyv felülbélyegzése

KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐ RÉSZÉRE

FÜR INHABER EINES SCHIFFERPATENTES FÜR VERGNÜGUNGSZWECKE

DLÁ YODITELÁ PROGULOXNOGO CUDNA

FOR BOATMASTER OF PLEASURE CRAFT

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!