nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
45/2002. (XII. 25.) PM rendelet
az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről
2002-12-28
2018-12-22
1
Jogszabály

45/2002. (XII. 25.) PM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről1

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 28. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Ha a Ptk. 599. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján az állam a törvényes örökös, illetve ha végintézkedés alapján az állam válik örökössé, a hagyatékkal kapcsolatos minden peres és nemperes ügyben – a 2. §-ban foglalt eltéréssel – a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) jár el.

2. § (1) A KVI gyakorolja az örököst megillető jogokat és viseli a hagyatékkal kapcsolatos terheket. A kulturális örökség körébe tartozó ingó és ingatlan vagyontárgyak öröklése esetén a KVI a nemzeti kulturális örökség minisztere, közérdekű meghagyást tartalmazó végintézkedés esetén a közérdekű meghagyás jellege szerint illetékes más miniszter, védett természeti terület esetén a környezetvédelmi és vízügyi miniszter álláspontjának figyelembevételével jár el.

(2) A KVI az államra szálló hagyatékot nyilvántartja és – a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan kivételével – gyakorolja a vagyonkezelői jogot.

3. § A KVI jogosult a jogszabály alapján a természetes személyek, lakásszövetkezetek, valamint egyéb szervezetek ingyenes és határidő nélküli használatába adott építési telkekre ráépített lakóépületekre a Magyar Állam javára fennálló

a) elővásárlási jogot gyakorolni, ideértve az arról való lemondást is;

b) elidegenítési és terhelési tilalomról rendelkezni.

4. § A KVI jogosult az 1992. július 3-a előtt jogutód nélkül megszűnt központi költségvetési szervek javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok, tények törlését kezdeményezni.

5. § A KVI jogosult eljárni

a) a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet hatálybalépését megelőzően jogszabály alapján nyújtott lakáscélú állami támogatásokból eredő,

b) a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról szóló 66/2001. (IV. 20.) Korm. rendeletből eredő, valamint

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési tilalommal kapcsolatos

polgári jogi jogviszonyokban.

6. § A Ptk. 120. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a helytállási kötelezettség a Magyar Államot terheli, amelyet az ezzel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban a KVI képvisel.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ahol pénzügyminiszteri rendelet a Kincstári Vagyonkezelő Szervezetet említi, azon a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot kell érteni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Állam képviseletéről az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén rendelkező 16/1993. (VI. 15.) PM rendelet hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!