nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet
a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről
2017-01-01
infinity
21

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről,
valamint illetékességéről

A Kormány a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

A hajózási hatóságok feladat- és hatásköre2

2. §3

3. §4 (1)–(2)5

(3)6

(4)7

4. §8 (1)–(2)9

(3)10

(4)11

5. §12

5/A. §13 A gazdasági és közlekedési miniszter háromévente jelentést készít az Európai Bizottság számára a tengeri hajókról származó kibocsátás által okozott szennyezéssel és annak szankcionálásával összefüggésben a magyar hatóságok által hozott intézkedésekről, határozatokról.

A hajózási egészségi alkalmasság igazolása

6. §14 Az egészségi alkalmasságot

a) belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

b) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjárművezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

c) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében – a külföldön tartózkodó magyar tengeri hajón ideiglenesen munkát vállaló személyek kivételével – a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett, tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

d) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

e) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében első alkalommal a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos, időszakos vizsgálatoknál a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott módon igazolja.

A hajózási hatósági eljárás díja

7. § A hajózási hatóság hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban külön jogszabályban15 meghatározott mértékű hatósági eljárási díjat kell fizetni.

7/A. §16

Záró rendelkezések

8. §17 Ez a rendelet a 9. §-ban meghatározott kivétellel 2002. november 15. napján lép hatályba.

9. §18 E rendelet melléklete 2003. január 1. napján lép hatályba.

9/A. §19 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § (1)20 E rendelet 5/A. §-a a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2)–(3)21

11. §22

Melléklet a 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelethez23

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!