nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2003. (II. 1.) HM rendelet
az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről
2008-05-16
infinity
3

5/2003. (II. 1.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 30. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 10. §-ának (3) bekezdésére, az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza a honvédelmi és rendvédelmi célú (a továbbiakban: állami célú) légiközlekedés szakszemélyzete szakszolgálati engedélyeinek megszerzése, meghosszabbítása és kiterjesztése érdekében szervezett képzés rendjét, valamint elősegítse a szakszemélyzet hatósági vizsgára történő felkészítését.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzetre,

b) a szakszemélyzet tagjainak állományilletékes parancsnokaira és a szolgálati elöljárókra,

c)1 a képzésben közreműködő oktatási intézményre,

d)2 a képzést felügyelő katonai légügyi hatóságra, továbbá

e)3 a Honvédelmi Minisztériumnak a képzés tervezésében és szervezésében érintett illetékes szervére (a továbbiakban: HM illetékes szerv).

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a) tanóra: a tananyag elsajátításához oktató vagy külső előadó személyes közreműködését igénylő 45 perces tanítási idő,

b) alakulat: a pályázó szolgálati helye szerinti szervezeti egység,

c)4 képzésben közreműködő oktatási intézmény: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet (a továbbiakban: Repülőműszaki Intézet) vagy a katonai légügyi hatóság által a képzésre feljogosított karbantartás-oktató szervezet.

A légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzet képzésének célja, helye és időtartama

4. § A képzés célja olyan speciális ismeretkörökből összetevődő szakmai ismeretanyag megszerzésének és szinten tartásának biztosítása, amely lehetővé teszi a szakszolgálati engedéllyel rendelkező és szakszolgálati engedély megszerzéséért pályázó szakember számára a szakterületéhez kapcsolódó feladatok szakmailag megalapozott és hatékony ellátását.

5. § (1) A légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzet képzése tanfolyamon történik, amelyet

a) a honvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére az állományilletékes parancsnok kétévente legalább 4 alkalommal,

b) a rendvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére az állományilletékes parancsnok a hatósági vizsgára jelentkező pályázók számától függően, igény szerint

szervez.

(2)5 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés esetén a katonai szervezet állományilletékes parancsnoka az általa elkészített ütemtervet előzetesen egyezteti az oktatási intézménnyel.

(3) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, meghosszabbításához, kiterjesztéséhez szükséges tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásokból tevődik össze.

(4) A pályázó köteles a tanfolyam összes tanóraszámának 80%-án részt venni.

(5) A pályázót új tanfolyamra kell beiskolázni, ha a (4) bekezdésben előírt feltétel nem teljesül.

6. § (1) A folyamatos és biztonságos szakszolgálati tevékenység fenntartása érdekében az általános, korszerű szakmai elméleti ismereteket és a szakterülethez kapcsolódó gyakorlati szakmai ismereteket a pályázó szolgálati helyén kell oktatni.

(2)6 A központi szervezetnél, parancsnokságon szolgálatot teljesítő szakszemélyzet és a katonai légügyi hatóság szakszemélyzetének elméleti és gyakorlati képzése az állományilletékes parancsnok által jóváhagyott felkészítési terv alapján történik.

7. § A vizsgát megelőző 6 hónapon belül a pályázó – az állományilletékes parancsnok beiskolázási terve szerint – a részére egy alkalommal előírt tanfolyamon köteles részt venni.

8. § (1) A szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam időtartama legalább 2 hét, amelyet a tanfolyam indítását követő 1 hónapon belül be kell fejezni.

(2) A (3) bekezdés szerinti tantárgyakat összesen legalább 32 órában kell oktatni.

(3) Az elméleti alapismeretek főbb tanulmányi területei az együttes rendelet szakterületenként előírt tantárgyainak figyelembevételével:

A) a légiközlekedési szakszemélyzet és légiforgalmi irányítók részére:

a) aerodinamika,

b) léginavigáció,

c) repülésmeteorológiai ismeretek,

d) repülő-egészségügyi ismeretek,

e) jogi ismeretek,

f) típusismeret;

B) a repülőműszaki földi szakszemélyzet részére:

a) típusismeret azon szakterületen előírt tananyagból, amelyre az üzemeltető a pályázó részére szakszolgálati engedély kiadását kéri,

b) repülőkiképzés és repülő harctevékenység biztosításának szabályai,

c) javítási, beszabályozási, felújítási és minőségellenőrzési munkák ismerete,

d) jogszabályok, szakutasítások ismerete;

C) az ejtőernyősök részére:

a) aerodinamikai alapismeretek,

b) ejtőernyős ismeretek,

c) egészségügyi ismeretek,

d) ejtőernyőzés elmélete, vészhelyzetek ismerete,

e) meteorológiai alapismeretek,

f) jogszabályok, szakutasítások ismerete,

g) biztosító készülékek, műszerek ismerete.

9. § Az elméleti képzésen szakterületenként valamennyi szakszolgálati tevékenységet ellátó személy együttesen vesz részt, majd ezt követően külön tanulmányi csoportban a szakterületéhez kapcsolódó sajátos ismereteket sajátítja el.

A tanfolyamra történő beiskolázás szabályai

10. § (1)7 A pályázó beiskolázására az állományilletékes parancsnok intézkedik, aki a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekről vezetett nyilvántartás alapján

a) a katonai szervezeteknél külön HM utasításban foglaltak szerint,

b) a rendvédelmi szerveknél minden év november 30-ig

részvételi tervet készít.

(2)8 Az állományilletékes parancsnok az ejtőernyős állomány beiskolázásával kapcsolatos döntését a MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnokával egyeztetve hozza meg.

(3) Az állományilletékes parancsnok a pályázók részvételi tervét a szakmai felügyeletet ellátó katonai légügyi hatóságnak tájékoztatás céljából megküldi.

(4)9 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti részvételi tervet a katonai szervezet a HM illetékes szervhez terjeszti fel.

A tanfolyam szervezésének szabályai

11. § (1)10 A honvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzete részére szervezett tanfolyam oktatói állományát – a gyakorlati foglalkozások speciális és típusismereteinek kivételével – az oktatási intézmény jelöli ki.

(2)11 Az oktatási intézmény szakoktató hiányában szakirányú végzettséggel, továbbá az adott szakterületen legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező külső előadót vehet igénybe.

(3)12 A gyakorlati foglalkozásokon a szakmai ismeretek oktatását az alakulat állományába tartozó, oktatói, illetőleg I. vagy II. típusú minősítő szakszolgálati engedéllyel, illetve a fedélzeti lövész helikoptervezetők esetében szakszolgálati engedéllyel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy végzi.

(4) Az 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti képzéshez az állományilletékes parancsnok biztosítja az oktatói állományt. A tanfolyamon oktatói tevékenységet a rendvédelmi szerv állományában szolgálatot teljesítő és a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy (külső előadó) végezhet.

12. § (1)13 A tanfolyam MH Légierő Parancsnoksággal és MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökséggel egyeztetett elméleti és gyakorlati tematikáját – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az oktatási intézmény készíti el.

(2)14 Az elméleti és gyakorlati tematikákat egységes szerkezetben az oktatási intézmény terjeszti fel a katonai légügyi hatósághoz jóváhagyás céljából.

(3)15 Az ejtőernyősök elméleti és gyakorlati képzésének MH Légierő Parancsnoksággal és az MH Szárazföldi Parancsnoksággal egyeztetett tematikáját a Repülőműszaki Intézet, a rendvédelmi szervek szakszemélyzetének képzési tematikáit a rendvédelmi szervek készítik el és terjesztik fel jóváhagyásra a katonai légügyi hatósághoz.

(4) Az állományilletékes parancsnok a tanfolyam kezdetéről a tervezett időpont előtt legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a beiskolázott állományt.

13. § (1) A tanfolyamról naplót kell vezetni.

(2)16 A hatósági vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzését az alakulat állományilletékes parancsnoka tanúsítja.

(3)17 A tanfolyam eredményes elvégzéséről az állományilletékes parancsnok e rendelet melléklete szerinti két példányban kiállított igazolást bocsát ki, melynek 1. számú példányát a kiállítástól számított 8 napon belül a katonai légügyi hatóságnak meg kell küldeni, a 2. számú példányát az érintett személy személyügyi anyaggyűjtőjében kell elhelyezni.

A tanfolyam anyagi-technikai-pénzügyi biztosítása

14. § (1)18 A katonai szervezeteknél folyó képzések költségeinek tervezése (oktatók, meghívott előadók díjazásának költségei, igazolások költségei, egyéb járulékos költségek) „a Honvédelmi Minisztérium, a HM hivatalai és háttérintézményei és a Magyar Honvédség hazai beiskolázási terve” alapján történik.

(2)19 Az oktatói állomány munkájához az irodatechnikai eszközöket és képzési anyagokat a honvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére az oktatási intézmény és az alakulat, a rendvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére az alakulat biztosítja.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)20

Melléklet az 5/2003. (II. 1.) HM rendelethez

IGAZOLÁS

A …………………………………… (alakulat) állományába tartozó ………………………………………… (név) …………………………………… (rendfokozat) az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet 10. § (3) bekezdésében előírt felkészítő tanfolyamot eredményesen elvégezte.

Nevezett szakszolgálati vizsgát tehet.

…………………, ……… év ……… hó …… nap

P. H.

…………………………………………

állományilletékes parancsnok

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!