nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet
a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2008-05-16
2009-10-01
3

21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. § (1) Ez a rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Fot. 23/A. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben – ha a jogosult 2003. április 30-áig fogyatékossági támogatásra való igényét bejelenti – a TÁH a fogyatékossági támogatást a vakok személyi járadéka folyósításának megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja azzal, hogy a 2003. március 1-je és a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának időpontja közötti időtartamra a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka közötti különbözetet egy összegben megtéríti a jogosult számára. A különbözet kiutalására a fogyatékossági támogatás folyósításának megkezdésével egyidejűleg kerül sor.

(3) Az e rendelet hatálybalépéséig el nem bírált ügyekben a Fot. 23/A. §-ának (2) bekezdése szerinti jogosultság fennállása esetén

a) amennyiben orvosszakértői vizsgálatra még nem került sor, úgy a súlyosan fogyatékos állapotot minősíteni nem kell;

b) amennyiben orvosszakértői vizsgálatra már sor került, úgy a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltaktól függetlenül a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításánál az igénybejelentés napja az irányadó.

(4) Az e rendelet hatálybalépéséig elbírált ügyekben – amennyiben a hallási fogyatékosságot, illetve mozgásszervi fogyatékosságot vagy a halmozott fogyatékosságot a hallási fogyatékosság, illetve mozgásszervi fogyatékosság megállapításához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek fennállásának hiánya miatt nem állapították meg vagy látási fogyatékosságot állapítottak meg – az igénylő kérelmére az eljárást e rendelet rendelkezéseit is figyelembe véve ismételten le kell folytatni. A megismételt eljárásban a korábban lefolytatott eljárás során keletkezett iratok felhasználhatóak. A megismételt eljárás során elbírált ügyekben a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának kezdő időpontja legkorábban e rendelet hatálybalépésének napja lehet.

(5)–(9)3

(10)4

1–5. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez5

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!