nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM együttes rendelet
a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről
2014-01-15
2017-09-07
6
Jogszabály

30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM
együttes rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről,
a közegészségügyi feladatok ellátásának,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ántv.) 15. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)–b)1

c) a büntetés-végrehajtási intézetekben (a továbbiakban: bv. intézet) a szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, szabálysértés miatt megállapított elzárást, továbbá idegenrendészeti őrizetet töltő személyekre (a továbbiakban: fogvatartott), a fogvatartással összefüggő tevékenységekre.

2. § A bv. szervek tevékenysége során biztosítani kell a személyi állomány és a fogvatartottak elhelyezésére, ellátására szolgáló épületek, szolgálati és munkahelyek, egyéb létesítmények tervezése, építése, működése, üzemelése, a közlekedési eszközök használata során a közegészségügyi rendelkezések megtartását, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtését. A fogvatartottak elhelyezésére és ellátására vonatkozóan a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

3. § A környezet- és település-egészségügyi követelmények terén:

a) a bv. szerveknél és környezetükben a talaj, a levegő és az ivóvíz tisztaságát a tevékenység nem veszélyeztetheti. A szennyvíz elvezetésére, a hulladékok, veszélyes hulladékok és a szemét gyűjtésére, tárolására, eltávolítására a külön jogszabályi előírások szerint kerülhet sor;

b) a bv. intézeteket tisztán kell tartani, biztosítani kell az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek előírásoknak megfelelő természetes és mesterséges szellőzését, megvilágítását, fűtését, a levegőminőségi normák betartását, a tisztálkodási lehetőségeket, a személyi higiénéhez szükséges egyéb feltételeket;

c) a sugárzó anyagokkal, a sugárzást kibocsátó berendezésekkel, a nem ionizáló sugárzással, az elektromos és mágneses erőterekkel kapcsolatos, külön jogszabályban előírt közegészségügyi követelményeket érvényesíteni kell;

d) a kémiai biztonság körébe tartozó, a veszélyes anyagokkal és készítményekkel, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények beszerzésével, tárolásával, felhasználásával kapcsolatos eljárást is, a külön jogszabályban előírt közegészségügyi követelményeket be kell tartani.

4. § (1) Az élelmezés és táplálkozás-egészségügyi tevékenység keretében:

a) az élelmiszerek szállítása, tárolása, feldolgozása, az étel elkészítése és felszolgálása, az étkeztetési létesítmény felszerelése és működtetése a külön jogszabály előírása szerint történhet;

b) a fogvatartott részére a végzett munka jellegének, az egészségi állapotnak és az életkornak megfelelő étrendet kell biztosítani. A bv. intézet lehetőségeinek függvényében egyéb követelmények, így különösen a változatosság, az évszakváltás, az arányos tápanyagelosztás, a komplettálás érvényesülését is biztosítani kell.

(2) Az élelmiszerek útján bekövetkezett egészségkárosodás (ételfertőzés, ételmérgezés) bejelentésére és kivizsgálására külön jogszabály előírása az irányadó. A bv. szerv orvosa a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség teljesítése mellett az eseményt köteles jelenteni a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztályának (a továbbiakban: Egészségügyi Főosztály) is.

5. §2

6. § (1) A járványügyi tevékenység során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó-hordozókkal, ezek környezetével kapcsolatban be kell tartani a külön jogszabályban meghatározott előírásokat, biztosítani kell a gümőkóros betegek, a nemi úton terjedő betegségben szenvedők felkutatását, a védőoltások és a járványügyi szűrővizsgálatok elvégzését, az egészségügyi ellátás higiénéjét. Végezni kell a fertőző személyek környezetében a szükséges, folyamatos és záró-fertőtlenítést, továbbá a bv. szervek területén a rovarok és a rágcsálók irtását.

(2)3 Fertőző betegség halmozódása vagy járvány esetén a bv. intézet orvosa haladéktalanul értesíti a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv). Járvány vagy járványveszély fennállását a bv. intézet orvosának értesítése alapján a Szolgálat illetékes intézete állapítja meg, a járványügyi vizsgálatok eredménye alapján.

(3) Fertőző beteg, járványügyi megfigyelés, illetve járványügyi zárlat alá helyezett fogvatartott esetén a járványügyi intézkedések végrehajtására az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 56–70. §-ának rendelkezései az irányadók.

7. § (1) A bv. szervek egészségfejlesztési tevékenysége keretében kell az egészség védelmét és megőrzését szolgáló, továbbá az egészségnevelési programokat szervezni, összehangoltan végezni, az egészségfejlesztési szolgáltatások (tanácsadás, gondozás, szűrés) igénybevételét biztosítani.

(2) Az Egészségügyi Főosztály

a) figyelemmel kíséri a személyi állomány egészségi állapotának alakulását és az ezt veszélyeztető szolgálati, életmódbeli, pszicho-szociális tényezők hatását,

b) elemzi, értékeli és ellenőrzi az egészségi állapot alakulását, valamint a fogvatartottak egészségi állapotát befolyásoló tényezőket, a fogvatartás környezeti és pszichés hatásait,

c) intézkedik, illetve javaslatot tesz a veszélyeztető tényezők megszüntetésére, megelőző, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások megvalósítására,

d) ellenőrzi a jogszabályok érvényesülését, az egészségvédelemre gyakorolt hatását,

e) vizsgálatot végez és intézkedik az egészségügyi ellátással és a fogvatartás egészségi állapotra gyakorolt hatásával összefüggő panaszügyekben.

8. § (1)4 A bv. szervek tevékenységének közegészségügyi-járványügyi ellenőrzését – a 9. §-ban foglalt kivétellel – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv végzi.

(2)5 Az első fokú eljárás a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

(3)6 A büntetés-végrehajtási szervezet keretében végzett közegészségügyi – járványügyi tevékenység szakmai felügyeletét az országos tisztifőorvos az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) útján látja el. Az OTH

a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet az Egészségügyi Főosztálytól a büntetés-végrehajtás közegészségügyi tevékenységéről,

b) az Egészségügyi Főosztály megkeresésére szakmai kérdésekben véleményt nyilvánít,

c) javaslatot tehet az Egészségügyi Főosztálynak a büntetés-végrehajtás közegészségügyi-járványügyi helyzetének javítása érdekében,

d) évente egyszer beszámoltatja az Egészségügyi Főosztályt a büntetés-végrehajtási szervezet közegészségügyi-járványügyi tevékenységéről,

e) javaslatot tehet, véleményt mond az Egészségügyi Főosztály által elkészített éves munkatervről a büntetés-végrehajtási szervezet közegészségügyi-járványügyi tevékenységét érintő feladatok vonatkozásában.

Az OTH és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a szakmai felügyeleti jogkörében tudomására jutott adatot, információt a minősítésnek megfelelően köteles kezelni.

(4) A közegészségügyi feladatok ellátásában és a közegészségügyi viszonyok ellenőrzésében

a) az Egészségügyi Főosztály, valamint

b) a bv. intézetek orvosai

közreműködnek.

(5)7

9. § (1) Az Egészségügyi Főosztály gyakorolja a büntetés-végrehajtási szervezet fegyveres rendvédelmi szerv jellegéből adódó szolgálati feladatok, illetve – a fogvatartottak elhelyezését nem szolgáló – létesítmények, így különösen a fegyverszobák, fegyverraktárak, biztonsági rendszert kezelő központ, a biztonsági osztály elhelyezési területei közegészségügyi felügyeletét, ellenőrzi és elemzi a büntetés-végrehajtási feladatok ellátása során jelentkező sajátos fizikai, kémiai és biológiai természetű egészségkárosító kockázati tényezők hivatásos állományra gyakorolt hatását.

(2) Az Egészségügyi Főosztály

a)8 helyszíni vizsgálatokkal, bv. intézeti bejárásokkal, terv és műszaki tárgyalásokon történő részvétellel, az írott és elektronikus – egészségügyi tárgyú – dokumentumokba való betekintéssel, jelentések bekérésével ellenőrzi a 3–7. §-ban foglalt közegészségügyi követelmények, különösen a fogvatartásra vonatkozó sajátos normák és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvben foglalt előírások betartását;

b) részt vesz a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéseiről szóló jogszabályok és intézkedések által elrendelt vizsgálatokban;

c)9 a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv megállapításait is figyelembe véve, az ellenőrzések adatait is felhasználva, összesített országos értékelő jelentést készít a bv. szervek közegészségügyi helyzetéről;

d)10 a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv észrevételeire is figyelemmel részt vesz a bv. szervek fejlesztési, beruházási terveinek elkészítésében;

e) rendszeresen tájékoztatja a büntetés-végrehajtás vezetését a közegészségügyi helyzetről;

f) részt vesz a büntetés-végrehajtás tevékenységére vonatkozó jogszabályok, intézkedések előkészítésében, érvényt szerezve a közegészségügyi előírásoknak;

g) szervezi és irányítja a 7. §-ban foglalt egészségfejlesztési feladatok végrehajtását.

(3) Az Egészségügyi Főosztály közegészségügyi feladatokat ellátó tagját a bv. szervekre vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásának ellenőrzése során a következő jogosultságok illetik meg:

a)11 ellenőrzés céljából a bv. szervek területére, bármely emberi tartózkodásra szolgáló helyre beléphet, és az (1) bekezdésében foglalt tevékenység során intézkedhet. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó esetben az észlelt hiányosságokról a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékes intézetét értesíti;

b) az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti, amely tartalmazza a hiányosságok megszüntetéséért felelős személy nyilatkozatát és az ellenőrzött bv. szerv vezetőjének aláírását. A jegyzőkönyv egy példányát a bv. szerv vezetőjének átadja;

c)12 a közegészségügyi szabálytalanságok megszüntetéséig az üzem vagy üzemrész (intézmény, létesítmény stb.) működésének, az egészségre ártalmas és veszélyes termelésnek, tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését kezdeményezheti – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv intézkedéséig – a bv. szerv vezetőjénél, ha a szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat;

d)13 súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv intézkedéséig – az egészségre ártalmas tárgyak és anyagok használatának megtiltását, szükség esetén azok megsemmisítését kezdeményezheti a bv. szerv vezetőjénél;

e) megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a közegészségügyi ártalmak, a fertőző betegségek, illetőleg egészségromlás megelőzésére és leküzdésére jogszabály elrendel.

(4) Az Egészségügyi Főosztály közegészségügyi feladatot ellátó tagja fegyelmi vétséget megvalósító magatartás, szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén külön jogszabályban foglaltak szerint jár el.

(5)14 Az Egészségügyi Főosztály a (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben – az ellenőrzési jegyzőkönyv megküldésével – haladéktalanul kéri a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv intézkedését.

10. § (1) A bv. intézet orvosa szolgálati helyén ellenőrzi

a) az élelem mennyiségét, minőségét, a diétás vagy kímélő étrendet, továbbá az étel elkészítésével és felszolgálásával kapcsolatos előírások betartását;

b) a bv. intézet közegészségügyi és a fogvatartottak személyi higiénés viszonyait, a lakóhelyiségek tisztaságát, szellőzését, megvilágítását, fűtését, a hulladékgyűjtés és eltávolítás előírásainak betartását;

c) a fogvatartottak tisztálkodási lehetőségét, tisztasági szerekkel ellátottságát, ruházatuk és ágyneműjük megfelelő voltát, tisztaságát, a fürdők állapotát;

d) a munkahelyek egészségre és testi épségre gyakorolt hatását.

(2)15 A bv. intézet orvosa súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és az Egészségügyi Főosztály egyidejű tájékoztatása mellett – közvetlenül intézkedik.

11. § (1) A személyi állomány és a fogvatartottak egészségvédelméért, ezen belül az egészséges szolgálati, illetve munkafeltételek megvalósításáért, a közegészségügyi követelmények betartásáért illetékességi területén a bv. szerv vezetője felelős.

(2) Az ellenőrzött bv. szerv vezetője a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik. Ha az ellenőrzésen észlelt és jegyzőkönyvbe foglalt közegészségügyi hiányosság megszüntetése a létesítmény nagyságához és a bv. szerv anyagi lehetőségéhez mérten jelentős kiadást igényel, a bv. szerv vezetője az országos parancsnoknak előterjesztést készít.

(3) Az országos parancsnok – az Egészségügyi Főosztály véleményét is figyelembe véve – határozza meg az intézkedések sorrendjét és a teljesítési határidőket, amennyiben a hiányosság egészségkárosodás közvetlen veszélyével nem jár együtt. Súlyos vagy tömeges egészségkárosodás veszélye esetén az országos parancsnok késedelem nélkül intézkedik. Intézkedéséről értesíti az ügyben eljáró Szolgálatot.

12. § (1)16 Az OTH és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, valamint a büntetés-végrehajtás közegészségügyi feladatokat ellátó szervei együttműködnek.

(2)17 Az Egészségügyi Főosztály ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvet vagy a bv. szerv orvosának naplózott észrevételeit az OTH és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részére hozzáférhetővé kell tenni.

(3)18 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv az intézkedéseiről hozott határozat egy példányát az Egészségügyi Főosztálynak is megküldi.

(4)19 Az Egészségügyi Főosztály és az OTH a feladatkörükbe tartozó, a büntetés-végrehajtást érintő kérdésekről kölcsönösen és rendszeresen tájékoztatják egymást.

(5) Az országos parancsnok a büntetés-végrehajtás általános közegészségügyi helyzetéről az országos tisztifőorvost évente február 15-éig írásban tájékoztatja.

(6)20 Létesítési eljárásoknál a véleményezésre továbbított tervekhez az Egészségügyi Főosztály a büntetés-végrehajtási előírásokat, követelményeket figyelembe vevő véleményt csatol.

13. § A közegészségügyi feladatok végrehajtása során a büntetés-végrehajtási szervezet együttműködik a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek közegészségügyi szolgálataival.

14. §21

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 38. §-a.

(2)22

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!