nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
42/2003. (XII. 19.) IM rendelet
a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól
2012-09-19
2015-04-14
7
Jogszabály

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 75. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Bejegyzés a jogi segítők névjegyzékébe

1. § (1)1 A jogi segítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvétel iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) egy példányban kell benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal).

(2)2 A kérelemhez mellékelni kell a jogi segítőnek a névjegyzékbe vételhez szükséges adatait tartalmazó, kitöltött adatlapot. Az adatlapot a hivatal – letölthető formában – közzéteszi a világhálón.

(3)3 A kérelemnek tartalmaznia kell a Tv. 65. §-ának (1) bekezdésében és 66. §-ának (5) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint e rendeletben foglalt nyilatkozatokat, továbbá el kell látni azt az e rendelet szerinti mellékletekkel.

2. § (1)4 Az ügyvéd kérelméhez mellékelni kell

a)5 a kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolását a kérelmező ügyvédi kamarai tagságának fennállásáról (európai közösségi jogász esetében arról, hogy a kérelmező szerepel az európai közösségi jogászok névjegyzékében) és arról, hogy a kérelmező ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti, valamint fegyelmi eljárás során tevékenységének gyakorlását nem függesztették fel, illetve nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt,

b) 30 napnál nem régebben kiállított igazolást arról, hogy a kérelmező felelősségbiztosítása fennáll.

(2) Ügyvédi iroda kérelméhez csatolni kell tagjairól az (1) bekezdés szerinti igazolásokat. A kamarai igazolásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a tagok a kérelmező ügyvédi iroda tagjaiként végzik tevékenységüket.

3. § (1) A jogi segítő szervezetnek csatolnia kell a kérelméhez

a) a jogvédő tevékenység végzésére történő felhatalmazást tartalmazó létesítő okiratát (alapító okirat, alapszabály, kari tanácsi határozat stb.) vagy – ha a felhatalmazás ebben található – egyéb szabályzatát, határozatát stb.,

b) – ha nyilvántartásba vételre köteles – ennek megtörténtéről a nyilvántartó hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását,

c) a jogi szolgáltatás nyújtásával megbízott ügyvéddel közös nyilatkozatát a Tv. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről,

d) a megbízott ügyvédre vonatkozó, 2. §-ban meghatározott okiratokat.

(2) A jogi segítő szervezetnek a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelek fogadására alkalmas helyiség [Tv. 65. § (1) bek. b) pont] használatára jogosult, vagy arról, hogy az ügyfelek fogadása az általa megbízott ügyvéd irodájában történik.

(3) A jogi segítő szervezet a Tv. 69. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti szakterületét a kérelmében olyan módon köteles megjelölni, hogy a megjelölésből egyértelműen megállapítható legyen, hogy az a) vagy b) pont szerinti szakterületen belül milyen típusú ügyekben, illetve milyen ügyfélkör számára nyújt jogi szolgáltatást.

(4) A jogi segítő szervezet a hivatallal történő kapcsolattartás céljára a Tv. 65. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt címtől eltérő más elérhetőségi címet is megjelölhet kérelmében.

4. § (1) A jogi oktatást végző egyetem (a továbbiakban: egyetem) a kérelmében köteles megjelölni azt, hogy a Tv. 66. §-ának (2) vagy (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, egyebekben a 3. §-ban meghatározottak szerint kell eljárnia.

(2) Ha az egyetem a Tv. 66. §-ának (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt okiratokat, nyilatkozatot nem kell csatolnia a kérelméhez, de meg kell jelölnie a jogvédő tevékenységet végző szervezeti egységét vezető és a jogi szolgáltatást nyújtó oktatók nevét és azt, hogy jogi szakvizsgával vagy állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkeznek.

5. §6 (1) A névjegyzékbe az a kérelmező vehető fel, aki megfelel a Tv.-ben foglalt feltételeknek, és a kérelme tartalmazza a feltételek fennállását igazoló, e rendeletben foglalt nyilatkozatokat és mellékleteket.

(2)7

6. § (1)8 A hivatal a szolgáltatási szerződés tervezetének aláírására szolgáló felhívásában a névjegyzékbe felvehető kérelmezőt a szerződésnek a kérelmében foglalt adatok alapján történő kitöltésére, aláírására és tizenöt napon belüli megküldésére hívja fel.

(2)9 Ha a hivatalhoz megküldött szerződés valamennyi szükséges adatot tartalmazza, a hivatal vezetője vagy az általa felhatalmazott vezető azt a beérkezésétől számított harminc napon belül aláírásával és a hivatal bélyegzőjének lenyomatával látja el. A szerződés aláírását követően a hivatal intézkedik a névjegyzékbe vétel iránt, majd az aláírást követő tizenöt napon belül értesíti a kérelmezőt arról, hogy a szerződés szerinti adatok feltüntetésével melyik napon vette fel a névjegyzékbe és megküldi a részére a szerződés egyik példányát.

(3)10 Ha a megküldött szerződés hiányos, vagy nem a kérelemben foglalt adatokat tartalmazza, a hivatal a szerződést visszaküldi a kérelmezőnek és felhívja a szolgáltatási szerződés kérelemnek megfelelő kitöltésére, illetve a kérelem módosítására.

7. § (1)11 A jogi segítő a névjegyzékben nyilvántartott és a szolgáltatási szerződésben foglalt adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a hivatalnak.

(2)12 A változások bejegyzésére, és a szolgáltatási szerződés meghosszabbítása alapján történő bejegyzésre megfelelően alkalmazni kell az 1–6. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a hivatal a szolgáltatási szerződés módosításáról szóló szerződést küldi meg aláírásra a jogi segítőnek.

8. §13 (1) Ha a névjegyzékből történő törlésre a szerződésnek a hivatal által történő felmondása alapján kerül sor, a hivatal a törlésről szóló határozattal együtt a felmondásról szóló okiratot is megküldi a jogi segítőnek.

(2)14 Ha a szerződést a jogi segítő mondja fel, a hivatal – ha a felmondásra a Tv. szerint lehetőség van – a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül a felmondás időpontjával törli a jogi segítőt a névjegyzékből.

A számítógépes névjegyzék működése

9. § (1) A névjegyzék a Tv. 65. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően tartalmazza

a) ügyvédi iroda esetében az irodavezető nevét,

b) jogi segítő szervezet esetében a megbízott ügyvédjének nevét és azt, hogy melyik ügyvédi kamarának a tagja,

c) az adat bejegyzésének időpontját.

(2) A névjegyzékben a nyilvános adatokon kívül – nem nyilvánosan – rögzítésre kerül a névjegyzékbe vétellel kapcsolatos igazgatási ügyiratok száma, a jogi segítő szervezet esetében pedig – ha az a kérelemben feltüntetésre került – az elérhetőségi címe [3. § (4) bek.] is.

10. § A névjegyzékben a következő adatok alapján kell a keresés lehetőségét biztosítani:

a) a jogi segítő neve,

b)15 a jogi segítő foglalkozása,

c) a jogi segítő irodájának címe (helység és megye megjelölésével is),

d) szakterület,

e) a jogi szolgáltatás nyújtására megjelölt nyelv.

11. § (1) A hivatal a névjegyzék adatainak a világhálón való közzététel útján történő szolgáltatásáért díjat nem számít fel.

(2) A hivatal a névjegyzékkel együtt közzéteszi a világhálón a szolgáltatási szerződés mintáját is.

12. §16

Hatálybalépés

13. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!