nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
a játszótéri eszközök biztonságosságáról
2017-01-01
2019-08-31
9
Jogszabály

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri eszköz.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;

b)1 játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak;

c) forgalomba hozatal: a játszótéri eszköz visszterhes vagy térítésmentes első ízben történő rendelkezésre bocsátása;

d) ellenőrzés: a telepített játszótéri eszköz vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint;

e)2 kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § h) pontjában megfelelőségértékelési tanúsításra, valamint 2. § k) pontjában megfelelőségértékelési vizsgálatra meghatározott szervezet, amelynek kijelölt megfelelőségértékelési területe e rendelet 2. § b) pontjában meghatározott termék;

f)3 biztonságossági követelmények: az 1. mellékletben meghatározott követelmények;

g)4 balesetveszélyes játszótéri eszköz: olyan játszótéri eszköz, amely az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott követelményeket nem elégíti ki;

h)5 üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult, vagy akit a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított;

i)6 időszakos ellenőrzés: olyan használatban lévő játszótéri eszközökre vonatkozó megfelelőségértékelési tevékenység, amelyet a megfelelőségértékelési ellenőrzésre a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló jogszabály alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet végez.

3. §7 (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek.

(2) A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a 7. mellékletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozatával vagy a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványával igazolja.

(3) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

(4) A saját építésű játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét a kijelölt szervezet a létesítés során ellenőrzi és annak eredményéről egyedi megfelelőségi igazolást ad ki.

(5) Játszótéri eszköz bemutatása, kiállítása, reklámozása során – ha az nem felel meg a biztonságossági követelményeknek – a gyártó vagy az importáló köteles erre kifejezetten felhívni a figyelmet.

4. § (1)8 A megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt szervezet a játszótéri eszköz mintadarabján elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri eszköz egyedi vizsgálata, és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján adja ki. Ha a játszótéri eszközt a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági követelményeknek.

(2) Ha a játszótéri eszközt nem vagy nem teljes mértékben az (1) bekezdésben hivatkozott szabványok szerint gyártották, a kijelölt szervezet a mérnöki, szakmai gyakorlata alapján állapítja meg, hogy a játszótéri eszköz a biztonságossági követelményeknek megfelel-e, illetve a szabványban előírttal legalább azonos szintű biztonságot nyújt-e a felhasználó és harmadik személy számára.

(3) A megfelelőségi tanúsítvány kiadásának megtagadását indokolni kell.

5. § (1)9 A megfelelőségi tanúsítást a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el.

(2)10 A megfelelőségi tanúsítást kérvényező a kijelölt szervezetnek átadja:

a) pontos nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, telefon és telefaxszámát, e-mail címét, valamint

b) a 2. melléklet szerinti dokumentációt.

(3)11 A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4)12 A megfelelőségi tanúsítvány hatálya legfeljebb öt év.

(5) A kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítványt visszavonja, ha megállapítja, hogy a játszótéri eszköz nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, illetve a típusvizsgálatnak alávetett mintadarabnak. A megfelelőségi tanúsítvány visszavonásáról a kijelölt szervezet értesíti a kérelmezőt, aki köteles intézkedni a játszótéri eszköz további használatának megakadályozása iránt.

6. §13 (1) A játszótéri eszközt a következő adatokkal és dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni és forgalmazni:

a) a gyártó, az importőr, a forgalmazó neve, címe,

b) a játszótéri eszköz megnevezése, a gyártó által adott azonosító jelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál,

c) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven (a továbbiakban: használati és kezelési útmutató),

d) az ajánlott korcsoport,

e) a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel,

f) a kijelölt szervezet által kiadott tanúsítvány másolata vagy a gyártó megfelelőségi nyilatkozata.

(2) Szükség esetén a játszótéri eszközt el kell látni olyan magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyermekek számára hozzáférhető eszközökre.

7. §14 (1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.

(2)15 A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni.

(3) Ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az üzemeltetőnek haladéktalanul intézkedni kell az eszköz használatának megakadályozása és annak egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében.

(4) A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 6. melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni.

(5) A játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul.

(6)16 Az időszakos ellenőrzés során

a) megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek;

b) részben megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes mértékben nem elégíti ki e rendelet követelményeit, de a hiányosság az eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti;

c) nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek és az eszköz nem tehető biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.

(7) Az időszakos ellenőrzés eredményéről időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítani, amely legalább a 4. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(8)17 A 2004. február 1-je előtt telepített egyedi megfelelőségi bizonyítvánnyal vagy egyedi megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező játszótéri eszközökről az időszakos ellenőrzéskor, a saját építésű játszótéri eszközökről a használatbavételkor az 5. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó, egyedi megfelelőségi igazolást kell kiadni az ellenőrzést végző kijelölt szervezetnek.

(9) A részben megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani, valamint a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz további használatát haladéktalanul megakadályozni és azt elbontani.

7/A. §18 (1)19 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan játszótéri eszköznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(2)20 Az (1) bekezdés vonatkozásában a fogyasztóvédelmi hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az egyenértékű védelem.

8. § (1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a 7. §-ban foglaltak kivételével – a hatálybalépését követően forgalomba hozott, illetve telepítendő játszótéri eszközökre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott játszótéri eszköz tekintetében a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványoknak való megfelelőséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsítványt a 3. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni.

9. §21 (1)22 Az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala részére az ellenőrzést követő 15 napon belül köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére köteles átadni.

(2)23

(3)24 Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának a 6. melléklet szerinti adattartalommal.

1. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez25

A játszótéri eszközök biztonságossági követelményei

1. A játszótéri eszközök méretei és nehézség fokozatai feleljenek meg az előirányzott korcsoportnak.

2. A játszótéri eszközöket úgy kell tervezni és elkészíteni, hogy:

2.1. a gyermek számára a játék kockázata nyilvánvaló és előrelátható legyen,

2.2. ne keletkezzenek veszélyes helyzetek (fej, nyak vagy ujjak beszorulása),

2.3. szerkezeti szilárdsága – beleértve a stabilitást – megfelelő legyen,

2.4. a leesés ellen védelmet biztosítson,

2.5. az alapozással ne keletkezhessen veszély (kioldódás, ütés),

2.6. a felnőttek is hozzáférhessenek és az eszközön belül segíthessenek a gyermekeknek.

3. Játszótéri eszközök gyártásakor csak olyan anyagokat szabad alkalmazni, amelyek az eszközök használói számára egészségkárosodást nem okoznak.

4. A játszótéri eszközök védjék meg a gyermekeket olyan veszélyektől, amelyek nem láthatók előre, ha a játszótéri eszközt rendeltetésszerűen vagy ésszerűen előrelátható módon használják.

2. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez26

A műszaki dokumentáció tartalmi követelményei

1. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál.

2. Ajánlott korcsoport megjelölése.

3. A játszótéri eszköz működésének leírása.

4. A játszótéri eszközről készített fotók, rajzok.

5. A játszótéri eszköz tervei:

5.1. nézeti rajzok,

5.2. összeállítási rajzok,

5.3. metszetek,

5.4. anyag- és alkatrész jegyzékek,

5.5. anyagminőség,

5.6. alkatrész és részegység rajzok,

5.7. statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden részlete ellenőrizhető, biztonságossága megállapítható legyen.

6. A gyártásközi ellenőrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó a termék megfelelőségét elősegítette.

7. Telepítési előírások, alapozási tervek, szerelési útmutató.

8. Használati és kezelési útmutató.

9. Szükség esetén a gyermekeket fenyegető veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések.

10. Annak a szabványnak a megjelölése – amennyiben van ilyen –, amelynek a termék megfelel.

3. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez27

A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.

2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe.

3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma, azonosító megjelölése.

4. A szabványok, előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították.

5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzőkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték.

6. Az ajánlott korcsoport.

7. A tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.

8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.

4. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez28

Az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmi követelményei

1. Az üzemeltető neve, címe.

2. Az időszakos ellenőrzést végző szervezet neve, címe, valamint a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.

3. Az időszakos ellenőrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).

4. Az időszakos ellenőrzés időpontja.

5. A játszótéri eszközök meghatározása (megnevezés, gyártó, típus, cikkszám, azonosító megjelölés, elhelyezés).

6. Az egyes játszótéri eszközök megfelelőségének értékelése – megfelelt / részben megfelelt / nem megfelelt –, dokumentálása, nem, valamint részben megfelelőség esetében annak indokolása (fotók, rajzok).

7. Az értékeléshez használt szabványok, előírások tételes felsorolása.

8. Az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv kiadásának kelte.

9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történő igazolása.

5. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez29

Egyedi megfelelőségi igazolás tartalmi követelményei

1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint az ellenőrzési tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.

2. A játszótéri eszköz meghatározása (megnevezés, elhelyezés).

3. Az előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és megfelelőségét igazolták.

4. Az ajánlott korcsoport.

5. Az egyedi megfelelőségi igazolás száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.

6. Az egyedi megfelelőségi igazolás hitelességét igazoló aláírások.

6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez30

A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei

1. A játszótér címe.

2. A játszótéri eszközök száma.

3. A játszótéri eszközök nyilvántartása:

3.1. a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok,

3.2. a használatba vétel időpontja,

3.3. az időszakos ellenőrzések időpontja,

3.4. a játszótéri eszközök állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő),

3.5. a javítás időpontja (ha volt),

3.6. a bontás időpontja (ha volt).

7. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez31

Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

1. A játszótéri eszköz megnevezése, azonosítója.

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe.

3. A gyártó nyilatkozata arról, hogy a megfelelőségi nyilatkozatot a kizárólagos felelőssége mellett adja ki.

4. A játszótéri eszköz azonosítását lehetővé tévő, megfelelően látható színes kép.

5. Nyilatkozat arról, hogy a játszótéri eszköz megfelel a rendelet vagy a vonatkozó szabvány előírásainak.

6. A kiállítás helye és ideje.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!